l,/
íq
NATURALIS
SK
-00
sK-B lo
2
esNAs
RcA. No. 16'71P&22
l{aturalls SK, s.r.o., B|órnsonova 14' 811 o5 Bratislava
mobil:0915 L44779' te|.:+421l2 l52 62 66 6L-2,Íaxz+42ll2 l52 62 66 63' e-mai|:[email protected]|is.sk,
www.natura|is.sk
Prílohak certifikátrr
Annex of certificate
Öíslo Gertifikátu / Ceftificate íllo.
544120L4
PrevádzkovateJ I operator Eurobr|dgc' s.r.o.
Adresa I Address: Bratlslavská 264' 9o8 ox Kúty
Rca|straöné öís|o / Numberof registration:sK.2o14l992
Táto prí|oha |e p|atna od o1.12.2o14 do o1.o3.2016. Príloha |c p|atná lcn ak |e súöasfou ccrtit|kátu.
This annex is valid from 07.72.2074 till 07.03.2076. Ihe annex is valid only as a part of certificate.
p.c.
1.
Zoznam produlctov / skuPín vfrobkov
LIst ot ptoducts / Product gtoups
Produkty z ekologickej po|hohospodárskej vfroby / Products
from organic farming
Hnoistvo
Quantity
3tatút
Status
OblasS
Scope*
BIO/ organic
G
*A-rastlinnávlrobalplantprudcution'B-vo|hfzberlharvestingofwildp|ant,C-2ivotíllnavfroba/livestockproduction,D-potraviny/
foodstuffs'E.krmivá/feed'F.osivá/seeds'G-obchodovanie/trading'H.dovoz/import,l.vÍvoz/export.|.sk|adovanie/storage.
K - prebalovanie / repacking, L - preprava / transpoÉ
Dátum / Date 01.12.2014
Vedúcl ceÉlfl kaöného orgánu
Head oÍcertificalion body
ll t I
tilwt
lng.larosfav Drobnf
Prí|ohak certifikátu. verzia 27103/2014. co
Strana I z 1
t4
'llJs
-:*-"'
-*
1
EsrY4s
NATURALISSK
Reg. No. 167tP&A
Shi-slo-Ü,J2
Naturalis 5K s.r.o.' Björnsonova 14' 8l1 o5 Bntis|ava
mobil:0915 t44779, tel.: +421 I2 152 62 66 61-2,fax: +42L 12 | 52 62 66 63 ; e-mail:[email protected],
www.naturalis.sk
CERTIFIKAT
Certfficate
Öíslo Gertifikátu t Certificate l\lo.
544lZOL4
PrevádzkovateÍ
t operator: Eurobr|dge' s.r.o.
Adresa l Address: Bratls|avská
264' 9o8 01 Kúty
Registraöné öíslo / Number of registration: 5K.2o14/992
Tento ceÉifikát bo| vydan! v zmysle Öl. 29 ods. 1 Nariadenia Rady (ES) ö. 834/2007 o ekologickej v'y'robea oznaüovanÍ
ekologickfch produktov' ktorfm sa zruiuje nariadenie (EHs) ö. 2o92l9l a nariadenia Komisie (Es) é.889i2o08, ktony'msa
ustanovujúpodrobnépravid|á imp|ementácienariadenia Rady {ES) ö. 834/2007 o ekologickejvfrobe a oznaöovaní eko|ogichy'ch
produktov so zretefom na ekologickú vfrobu, oznaöovanie a kontro|u v sú|ade s certifikaönou schémou Natura|is 5K'
certifikaönfm orgánom Natura|is SK, s.r.o. akreditovanfm pod|'asTN EN lso/|Ec 17065 iba pre produkciu uvedent] v prí|ohe
(vöetky uvedenépredpisy v p|atnomznen0.
This certiftcate has been issued according to Article 29 (7) of Regulation (EC) No 834/2007 on organic productian and labelling of
organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/97 and of Regulation (EC) No 889[2OOBlaying down detailed rules for
the implementation of Council Regulation (EO No 834/2007 on organic praduction and labelting of organic products with regard
to organic produdion, labelling and control in line with the ceftifrcation scheme Naturalis SK by the ceftification body Naturalis
SK, Ltd. accrediteed according to EN ISO/IEC 77065 only for the production listed in the annex (all mentioned legal acts as
amended).
Súöasfou ceÉ|f|kátu |e príloha oznaöená rovnakfm öíslom ako certlflkát.
CeÉif|kát je platnf iba s prí|ohou.
The annex ma*ed with the same number as the certificate is an integral part of the certificate.
The certificate is valid only with annex.
platnosü ceÉlflkátu: od {tl.12.2o14 do o1.o3.2o16
Certificatevalidity:from 07-72.2014till 01.03.2076
Vedúci ceÉifikaÉnéhoorgánu
Head of certiÍicationbody
A ,
L
ll
tl
I I
tw.thl,
Dátum / Date 01.12.2014
- verzia 22101/2014* CO
I
lng. laro3lav Drobnf
Strena 1z I
Download

Príloha k certifikátrr - my