Podanie – kwestionariusz osobowy
Nazwisko: ..................................................
Imiona: .....................................................
(wypełnić drukowanymi litrami)
(kolejność imion wg dowodu osobistego)
Dokładny adres:
...................................................................................
(nr kodu, miejscowość)
...................................................................................
(ulica, nr domu, nr mieszkania, numer telefonu)
...................................................................................
(e-mail)
Proszę o przyjęcie mnie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
Kwalifikacja ......................................................................................................................
Dane personalne kandydata:
1. Data urodzenia: ...................................................................
2. Miejsce urodzenia: .....................................................................................
(miejscowość)
(województwo)
3. PESEL: ................................................................................
4. Imiona rodziców: .................................................................
5. Stan cywilny: .......................................................................
(kawaler, panna, żonaty, zamężna, wdowiec, wdowa, rozwiedziony)
6. Nazwisko rodowe: ...............................................................
7. Dotychczasowy przebieg kształcenia:
Posiadam:
 dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe lub inny równorzędny w zakresie
 świadectwo uzyskania tytułu zawodowego, dyplom uzyskania tytułu mistrza lub inny
równorzędny w zawodzie
 świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodzie
 świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe
 świadectwo ukończenia liceum profilowanego o profilu
 świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie
 zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, kwalifikacja
 zaświadczenie o ukończeniu kursu umiejętności zawodowych
Podanie zostanie uwzględnione w procesie rekrutacji po dostarczeniu do
sekretariatu szkoły następujących dokumentów:
1. 3 zdjęcia
2. świadectwa, zaświadczenia i dyplomy potwierdzające informacje zawarte w pkt.7
3. orzeczenie lekarskie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niezbędnych do realizacji statutowej działalności
szkoły oraz na wykorzystywanie mojego wizerunku dla celów promocyjnych ZSCL.
(ustawa o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 97 z 1997
Wyrażam zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej (m.in.: ewentualnej decyzji o skreśleniu
z listy słuchaczy). Jednocześnie zobowiązuję się do aktualizacji adresu poczty elektronicznej.
(Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
Czerwionka-Leszczyny, dnia .........................
.............................................................
(podpis kandydata)
Download

Podanie – kwestionariusz osobowy Proszę o przyjęcie mnie na