Program profilaktyczny gimnazjum
„B E Z P I E C Z N A I Z D R O W A S Z K O Ł A”
1. Hasła programowe:
1. „Bądź sobą” :
a) „Dziękuję, nie palę” - profilaktyka antynikotynowa dla uczniów z grup
ryzyka z klas I
b) „Dziękuję, nie piję” – profilaktyka antyalkoholowa dla uczniów z grup
ryzyka z klas II
c) „Dziękuję, nie biorę” – profilaktyka antynarkotykowa w klasach III.
2. „ Powiedz NIE „:
a) powiedz „ nie „ obcemu
b) powiedz „ nie „ koledze.
3. „Powiedz „ tak „ :
a) moje zachowanie i mój język świadczą o mnie
b) moja szkoła moim domem
c) działam dla innych
d) moim celem jest sukces
e) biorę odpowiedzialność za to, co mówię i robię.
4. „Moja bezpieczna szkoła” – sprzeciw wobec agresji, przemocy,
przestępczości.
2. Sposób realizacji :
1. Krok pierwszy : diagnoza
2. Krok drugi : wybór metod działania
3. Krok trzeci : działanie – wg reguł uzgodnionych w zespołach
przedmiotowych
4. Krok czwarty : ewaluacja
3. ZAŁOŻENIA :
1. Programowe działanie na rzecz promocji bezpiecznych, użytecznych i
akceptowanych społecznie zachowań wzmocnionych pracą nad
kształtowaniem w szkole określonego systemu wartości.
2. Stworzenie jednolitych standardów zachowań dla wszystkich klas poprzez
doprowadzenie do akceptowanych form współdziałania nauczycieli i
rodziców.
4. CELE DLA UCZNIÓW :
1.
2.
3.
4.
uwrażliwienie na możliwości pojawiania się zagrożeń
wskazanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń
kształtowanie umiejętności przewidywania skutków nieodpowiedniego
zachowania w różnych sytuacjach i miejscach
5. uświadomienie odpowiedzialności za siebie i innych
6. nauczenie zwracania się o pomoc w sytuacjach trudnych.
5. CELE DLA RODZICÓW :
1. uświadamianie sposobów uczenia dzieci właściwego postępowania i
zachowania w sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu i zdrowiu
2. wypracowanie sposobów bieżącej informacji na temat zachowań dziecka
3. konsekwencja w promowaniu wspólnego ze szkołą systemu wartości
4. uzgodnienie zasady wspólnej odpowiedzialności za zachowania i rozwój
młodych ludzi.
6. CELE DLA NAUCZYCIELI :
1. współodpowiedzialność za harmonijny rozwój oraz bezpieczeństwo
uczniów
2. wprowadzenie jednolitego systemu oddziaływania na uczniów - m.in.
kary i nagrody, konsekwencja w egzekwowaniu zapisów regulaminu
szkolnego
3. opracowanie metod i narzędzi służących realizacji zadań
4. nawiązanie współpracy z instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi
działania profilaktyczne.
7. SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW:
1. cykle lekcji wychowawczych wg opracowanych wspólnie scenariuszy,
spotkania ze specjalistami z określonych dziedzin profilaktyki,
spotkania edukacyjne dla rodziców,
korzystanie z pomocy służb prewencyjnych Policji – dyskusje, prelekcje.
8. WSKAZANE METODY PRACY :
1. prezentacje filmowe,
2. quizy,
3. projekt,
4. drama,
inne metody aktywne.
9. OSIĄGNIĘCIA CELOWE:
1.
Wykształcenie
u
ucznia
samodzielności
i
odpowiedzialności
w podejmowaniu decyzji.
2. Wyposażenie ucznia w niezbędną wiedzę z zakresu uzależnień.
3. Przygotowanie do prawidłowych zachowań społecznych.
4. Wykształcenie postawy poszukującej, przygotowanie do dokonywania
pierwszych poważnych wyborów.
Download

1. „Bądź sobą”