T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE
YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ
MAYIS 2015
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI
2
YETİŞTİRME KURSLARI
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME
VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ
23.09.2014 tarihli ve 4145909 sayılı Makam
Onayı ile yürürlüğe girmiştir.
Anayasa ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
Anayasamızın
42.
maddesi;
3
Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi
Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri
V – Fırsat ve imkan eşitliği:
Madde 8 – Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan
eşitliği sağlanır.
Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en
yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini
sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka
yollarla gerekli yardımlar yapılır.
Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek
için özel tedbirler alınır.
Eğitimde Fırsat Eşitliği

4
Öğrencilerin hastalık gibi nedenlerle okula devam edememesi,

Mevsimlik işçi çocuklarının okula geç başlaması,

Sınıf mevcutlarının kalabalık oluşu,

Programların yoğun olup ünitelerin zamanında bitirilememesi,

Öğretmensizlik nedeniyle boş geçen dersler,

Okuma yazma bilmeyen öğrencilerin bulunması
gibi nedenlerle bazı derslerden yetersizliği görülen öğrenciler için düzenlenen
destekleme ve yetiştirme kurslarında ;


Bireylere yetenek ve zekâlarını en üst seviyede geliştirme
fırsatı vermektir.
Günümüzde en ücra belde veya köydeki gençlerin de
girişken, üretici ve kendi kararlarını verebilen bireyler
olarak yetiştirilmesi, bireysel haklar, ekonomi ve demokrasi
için daha bir önem kazanmaktadır.
Kurslar nerelerde açılacak?
5
Fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer
potansiyeli yeterli olan;




Resmî ortaokullarda,
İmam hatip ortaokullarında,
Ortaöğretim kurumlarında
ve
Halk eğitim merkezi müdürlüklerinde
ücretsiz kurs açılacaktır.
Kurs merkezleri nasıl belirlenecek?
6



Öğretim yılı başlamadan fiziki kapasitesi
ve öğrenci potansiyeli uygun okullar
kurs merkezleri olarak millî eğitim
müdürlüklerince belirlenecektir.
Kurslar, kurs merkezi müdürünün teklifi
ve millî eğitim müdürünün onayıyla
açılacaktır.
Sınıf mevcutları 10-25 arası olacaktır.
Kurslara kimler katılacak?
7
Örgün veya yaygın ortaokul/imam hatip
ortaokulu (5, 6, 7 ve 8) ve ortaöğretim
kurumlarında kayıtlı olan (9, 10, 11 ve 12)
öğrenciler,
 Örgün veya yaygın ortaöğretim
kurumlarından mezun olanlar (kursiyerler)
katılacaktır.
 Mezunlara yönelik kurslar sadece halk
eğitim merkezlerinde açılacaktır.

Kurslar hangi derslerden açılacak?
8



Kurs açılacak dersler öğrenci/kursiyer ve
velilerden gelen istek üzerine belirlenecektir.
Haftalık ders çizelgelerinde belirtilen
derslerden açılacaktır.
Kurslar öğrencileri destekleyici ve yetiştirici
nitelikte olacaktır.
Veliler ve öğrenciler ders seçimiyle birlikte
öğretmen seçiminde de bulunabileceklerdir.
Kurslar hangi gün ve saatte açılacak?
9
Öncelikle hafta içi ders saatleri dışında, hafta sonlarında
ve yarıyıl tatillerinde açılacaktır (İhtiyaç halinde yaz
tatilinde de açılabilecektir).

Dönemlik olarak açılması halinde:
 Ekim-Şubat; Mart-Haziran ayları arasında bir dersten
en az 36 saat
Yıllık olarak açılması halinde:
 Ekim-Haziran ayları arasında bir dersten en az 72 saat
olacaktır.

Kurslar günlük saat 22:00’ a kadar devam edebilecektir.
Hafta sonu kursları en fazla 8 + 8 saat olacaktır.

Kursların yönetimi
10




Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilecek,
kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla bir
müdür yardımcısı görevlendirilecektir.
Kursa devam zorunlu olacaktır. Kurs dönemlik saatinin
1/10 ine devam etmeyen öğrencinin kaydı silinecektir.
Kurslar millî eğitim müdürlüğü yetkilileri ve maarif
müfettişlerince denetlenecektir.
Kurslarda öğrenci ve velilerden herhangi bir ücret
alınmayacaktır.
Başka okuldaki kurslara katılma
11


Kurslara, o kurs merkezinin bulunduğu okulun
öğrencilerinin yanı sıra bünyesinde kurs
açılmamış olan diğer okullardan da öğrenci
kabul edilir.
Kurs öğretmeni olarak diğer okullardaki öğretmenler
görevlendirilebileceği gibi dışardan ücret karşılığı ve
diğer kurumlardaki resmî görevlilere de görev
verilebilecektir.
2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
12
Ek-1 TALEP FORMU
13
Kursların kapatılması
14
Açılan her bir kursa devam eden öğrenci
sayısının 10’un altına düşmesi durumunda,
kursun birleştirilmesine veya
kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce
karar verilecektir.

Öğretmenlerin seçimi nasıl yapılacak?
15
Bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen
öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri
eğitim ortamında kullanabilenler,
1.
Veli ve öğrencilerin tercihte bulunduğu,
2.
Branşında girdiği derslerdeki E-Okul “Öğretmen Başarı Grafiği”,
3.
Okuttuğu sınıflardaki öğrencilerin TEOG, YGS/LYS başarı durumları,
4.
Alanında yüksek lisans yapanlar,
5.
Öğretim programı, öğretim yöntem teknikleri, sınıf yönetimi vb alanlarda
hizmetiçi programları tamamlayanlar,
6.
Alanında norm fazlası olan öğretmenler görevlendirilebilecektir.
7.
Öğretmenler mümkün olduğunca kendi öğrencileri dışındaki kurslar için
görevlendirilecektir.
8.

Temayüz (TDK) : Başkalarına göre üstün duruma geçme, sivrilme, seçkinleşme
Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?
Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dâhil toplam 40 saate
kadar ders verebilecektir.
Örnek:
a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat,
16
b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs
verebilecektir.
c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam
ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından
ücretlendirilecektir.
Dayanak:MEB Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;…
görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar,
Yöneticiler ve ücretli öğretmenler haftada toplam kaç saat
ders verebilecekler?
17
Ders ücreti karşılığında görevlendirme;
Resmî görevi bulunmayanlar ile emeklilere, haftada 30 saate kadar ek
ders görevi verilebilecektir.
Okul yöneticilerinden kurslarda görev alacaklara;
Ders niteliğindeki yönetim görevi ve aylık karşılığı der görevi
dışındaki 6 saat isteğe bağlı ek ders görevi ile 10 saatlik bu kursla
birlikte haftada toplam 22 saat ek ders görevi verilebilecektir.
1 SAAT EK DERS ÜCRETİNİN HESAPLANMASI
6639 sayılı Kanun ile ek dersler % 100 artırıldı (R.G. 15.04.2015)
18
Haftada girilen ders saatine göre
Öğretmenlerin alacağı haftalık ve aylık ücretler
19
E
YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİN GİRECEĞİ
HAFTALIK DERS SAATLERİ
20
Sıkça Sorulan Sorular
21
 Dönemlik ve yıllık açılan kurs saatleri (36-72)
 Zorunlu hallerde günlük ders saati sayısı (2-8)
 Okulda birden fazla kurs açılabilir. Ders esaslıdır.
 Köy okullarındaki öğrenci sayısı (8, 9 gibi)
 Taşımalı öğrencileri ve öğle tatili süresi
 Yöneticilerin ek dersi (hafta içi durumu)
 Arapça, görsel sanatlar gibi derslerden açılabilir mi
 Sınıf öğretmeni derse girebilir mi? (TTKB 9 nolu K)
 İkili eğitim yapılan okulda boş derslikte kurs olur mu?
Tereddüt Edilen Hususlar
22
Genel Sorunlar
23
 Taşımalı öğretim öğrencilerinin sorunları,
 Kurs merkezlerinin temizliğini yapacak hizmetlilere
ücret ödenememesi,
 Kurs merkezinin kırtasiye, deneme sınavları, ek
kaynaklar ve cari giderlerinin karşılanamaması
risk olarak değerlendirilmektedir.
Çözüm önerileri
24


Öneri 1 – Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce dönem sonlarında
karne ve diploma basımı için gönderilen kırtasiye ödeneği arttırılabilir.
Öneri 2 – Kurs merkezinin cari ve kırtasiye giderleri ile yardımcı
hizmetlerde çalışan personelin giderlerine sosyal yardımlaşma ve
dayanışma vakıflarından destek sağlanması veya kurslar için
Bakanlığımızca ek ödenek gönderilmesi.
Çözüm önerileri
25



Öneri 3-Kurs merkezinde görevli yöneticilere Ders Esaslarına
İlişkin Kararın 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan ‘2’
ibaresinin ‘6’ olarak değiştirilmesi.
Öneri 4-Açılan kurslar ve kurslara katılan öğrencilerin katılım
ve başarı durumlarının izlenebilmesi, ihtiyaç duyulan istatistiki
bilgilerin üretilebilmesi için otomasyon sistemi oluşturulması
(e-Okul sistemiyle entegre)
Öneri 5-Bakanlıkça ortak sınav ve sınav analizi yapılabilmesi
için soru bankası ve sınav başarı analiz sistemi kurulması.
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI
26
YETİŞTİRME KURSLARI
Yapılırken heyecan duyulmayan işler
başarılamaz. (Emerson)
 İnançlar değişmeden davranışlar değişmez.


Kalıplaşmış insan geçmişe bakar, gelecekte
geçmişi görür. Bugünü yaşamaz.
Gelişmiş insan, gelecekte şimdi olmayan bir şeyi
görür: VİZYON’u düşünür.
27
Galip GÜLMEZ
[email protected]
0 312 413 15 86
Download

kurs_protokol - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü