BIO
TEST
®
Výpočet
Kreatinin (µmol/l) =
IVD
KREATININ LIQUID 500 (CREAT L 500)
Kat. č. 10010227 Skladovat (+2 až +8) °C
Souprava pro stanovení koncentrace kreatininu v séru, plazmě a moči Jaffého metodou.
Princip metody
Kreatinin reaguje v alkalickém prostředí s kyselinou pikrovou za vzniku žluto-oranžového
komplexu. Intenzita zbarvení je přímo úměrná koncentraci kreatininu ve vzorku.
Činidla
R14 x 100 ml
Hydroxid sodný R21 x 100 ml
Kyselina pikrová R31 x 10 ml
Nulový kalibrátor
0,24 mol/l
26 mmol/l
183 mmol/l
5 mmol/l
Příprava a stabilita pracovních roztoků
Dvoureagenční metoda
Činidla R1, R2 a R3 jsou kapalná a určená k přímému použití.
Skladovaná před otevřením při (+2 až +8) °C a chráněná před světlem jsou stabilní do data
exspirace, uvedeného na obale.
Po otevření jsou činidla R1 a R2 skladovaná při (+2 až +8) °C a chráněná před světlem
a kontaminací stabilní do data exspirace, uvedeného na obale.
Jednoreagenční metoda
Pracovní roztok se připraví smícháním 4 dílů činidla R1 s 1 dílem činidla R2.
Stabilita: 1 týden při (+2 až +25) °C v temnu
Vzorky
Nehemolytické sérum nebo plazma (heparin, EDTA), moč.
Kreatinin je v séru a plazmě stabilní 1 týden při (+4 až +8) °C, 2 dny při (+20 až +25) °C.
Stabilita kreatininu v moči je 4 dny při (+4 až +8) °C.
Kalibrace
Pro stanovení v séru, plazmě se doporučuje lineární dvoubodová kalibrace s použitím
Lyonorm kalibrátoru, kat. č. 10003200 a činidla R3 ze soupravy jako nulového kalibrátoru
(viz poznámka 1).
Pro stanovení kreatininu v moči se ke kalibraci doporučuje Kreatinin Urine Standard, kat.
č 10010242.
Kontrola kvality
Ke kontrole se doporučuje
Lyonorm HUM N, kat. č. 10003204
Lyonorm HUM P, kat. č. 10003206
Postup měření
Vlnová délka 492 nm (490 – 510 nm)
Kyveta 1 cm
Teplota +37 °C
Objemový poměr vzorek/reakční směs 1/21
Objem pracovních roztoků a vzorků lze měnit, pro garanci analytických parametrů však
jejich vzájemný poměr musí být zachován.
Dvoureagenční metoda
Vzorek
Kalibrátor (Standard)
Činidlo R3 *
(Destilovaná voda)
Reagenční blank
Kalibrátor
(Standard)
0,8 ml
0,8 ml
0,8 ml
–
–
0,05 ml
–
0,05 ml
–
0,05 ml
–
–
0,2 ml
0,2 ml
Vzorek
Promíchá se a inkubuje 1–5 minut. Poté se přidá:
Činidlo R2
0,2 ml
Promíchá se, a přesně po 1 minutě inkubace se odečte počáteční absorbance blanku
Abl, vzorku Avz a standardu Ast. Přesně po 2 minutách se odečte konečná absorbance
blanku Abl, vzorku Avz a standardu Ast. Vypočítá se výsledná změna absorbance blanku, vzorku a standardu za 1 minutu jako rozdíl příslušných konečných a počátečních
absorbancí (ΔA/min).
Jednoreagenční metoda
Pracovní roztok
Vzorek
Kalibrátor (Standard)
Činidlo R3 *
(Destilovaná voda)
Cst – koncentrace kalibrátoru, standardu
Přepočet jednotek
mg/dl x 88,4 = µmol/l
Referenční hodnoty
fS Kreatinin (µmol/l)
muži 55 – 110
ženy 44 – 95
dU Kreatinin (mmol/24 hod) 5 – 18
Referenční rozmezí je pouze orientační, doporučuje se, aby si každá laboratoř ověřila rozsah referenčního intervalu pro populaci, pro kterou zajišťuje laboratorní vyšetření.
Výkonnostní chrakteristiky
Linearita: do 3000 µmol/l
Mez detekce: 2,33 µmol/l
Dolní mez stanovitelnosti: 7,09 µmol/l
Pracovní rozsah: 7,09 – 3000 µmol/l
Přesnost (při 37 °C)
Složení reakční směsi
Hydroxid sodný Kyselina pikrová Činidlo R1
ΔAvz/min – ΔAbl/min
x Cst
ΔAst/min – ΔAbl/min
Reagenční blank
Kalibrátor
(Standard)
1,0 ml
1,0 ml
1,0 ml
–
–
0,05 ml
–
0,05 ml
–
0,05 ml
–
–
Vzorek
Promíchá se a přesně po 1 minutě inkubace se odečte odečte počáteční absorbance blanku Abl, vzorku Avz a standardu Ast. Přesně po 2 minutách se odečte konečná
absorbance blanku Abl, vzorku Avz a standardu Ast. Vypočítá se výsledná změna
absorbance blanku, vzorku a standardu za 1 minutu jako rozdíl příslušných konečných a
počátečních absorbancí (ΔA/min).
* viz poznámka 1
Aplikace na automatické analyzátory jsou dodávány na vyžádání.
Erba Lachema s.r.o., Karásek 1d, 621 33 Brno, CZ
e-mail: [email protected], www.lachema.com
INTRA-ASSAY
n = 20
Průměr
(µmol/l)
SD
(µmol/l)
CV
(%)
Vzorek 1
76,71
2,23
2,90
Vzorek 2
330,64
2,76
0,83
Vzorek 3
667,35
11,46
1,72
INTER-ASSAY
n = 20
Průměr
(µmol/l)
SD
(µmol/l)
CV
(%)
Vzorek 1
78,59
2,65
3,37
Vzorek 2
328,11
3,19
0,97
Vzorek 3
661,33
14,13
2,14
Pravdivost
Bias: – 2,54 % (78,7 µmol/l)
– 1,01 % (334,0 µmol/l)
Srovnání: s komerčně dostupnou metodou. Lineární regrese:
N = 96, r = 0,999, y = 1,053x – 41,3 µmol/l
Interference
Následující analyty neinterferují:
bilirubin do 250 µmol/l, hemoglobin do 10 g/l a triglyceridy do 17 mmol/l.
Poznámka
1. Měření koncentrace kreatininu v séru/plazmě Jaffého metodou je zatíženo (zejména
v oblasti referenčního intervalu) pozitivní chybou sérové matrice, proto se ke kalibraci
doporučuje použít Lyonorm Kalibrátor v kombinaci s nulovým kalibrátorem (činidlo R3),
který se použije jako STD1 (blank) místo vody nebo fyziologického roztoku.
2. Pro stanovení v moči používáme moč sbíranou v průběhu 24 hodin. Je důležité přesně
změřit objem sbírané moči. Moč pro stanovení zředíme destilovanou vodou v poměru
1+19 a výsledek vynásobíme 20x.
3. Vzorky séra a plazmy s koncentrací kreatininu nad 3000 µmol/l se ředí v poměru 1+9
fyziologickým roztokem (0,9 % NaCl) a analýza se opakuje. Výsledek se násobí 10x.
Bezpečnostní charakteristiky
Určeno pro in vitro diagnostické použití oprávněnou a profesionálně vyškolenou osobou.
Činidla soupravy obsahují hydroxid sodný, který je klasifikován jako dráždivý.
Činidlo R1 obsahuje hydroxid sodný, který je klasifikován jako dráždivý.
R 36/38 Dráždí oči a kůži.
S 26
Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou
pomoc.
S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.
S 45
V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc,
je-li možno, ukažte toto označení.
Při práci je třeba dodržovat zásady osobní hygieny, nejíst, nepít, nekouřit, používat osobní
ochranné pracovní pomůcky.
První pomoc
Při náhodném požití vypláchnout ústa a vypít asi 0,5 l vody, při potřísnění pokožky nebo
vniknutí do oka provést rychlý a důkladný výplach proudem čisté vody. Ve vážných případech poškození zdraví vyhledat lékařskou pomoc.
Nakládání s odpady
Na všechny zpracované vzorky je nutno pohlížet jako na potencionálně infekční a spolu s
případnými zbytky činidel je likvidovat podle vlastních interních předpisů jako nebezpečný
odpad v souladu se Zákonem o odpadech.
Papírové a ostatní obaly se likvidují podle druhu materiálu jako tříděný odpad (papír, sklo,
plasty).
Literatura
1. Myers, G. L., Greg Miller, W., Coresh, J., Fleming, J., Greenberg, N. et al.: Recommendations for Improving Serum Creatinine Measurement, Clin. Chem. 52, 5-18, 2006
2. Fridecký B., Program zlepšování kvality měření sérového kreatininu, Klin. Biochem.
Metab., 14 (35), No.3, 173-176, 2006
3. Bowers, L. D., Wong, E. T.: Clin. Chem. 26, 555, 1980.
4. Tietz, N. W.: Textbook Of Clin. Chem., 1245-1250, W. B. Saunders, Co., Philadelphia,
1999.
5. Fischer Jiří: Laboratorní zpráva č. 525, Lachema a.s., 1981.
Datum poslední revize: 24. 3. 2011
BIO
TEST
®
Výpočet
Kreatinin (µmol/l) =
IVD
KREATINÍN LIQUID 500 (CREAT L 500)
Kat. č. 10010227 Skladovať (+2 až +8) °C
Súprava na stanovenie koncentrácie kreatinínu v sére, plazme a moču Jaffeho metódou.
Princíp metódy
Kreatinín reaguje v alkalickom prostredí s kyselinou pikrovou pri vzniku žlto-oranžového
komplexu. Intenzita sfarbenia je priamo úmerná koncentrácii kreatinínu vo vzorke.
Činidlá
R14 x 100 ml
Hydroxid sodný R21 x 100 ml
Kyselina pikrová R31 x 10 ml
Nulový kalibrátor
0,24 mol/l
26 mmol/l
183 mmol/l
5 mmol/l
Príprava a stabilita pracovných roztokov
Dvojreagenčná metóda
Činidlá R1, R2 a R3 sú kvapalné a určené na priame použitie.
Skladované pred otvorením pri (+2 až +8) °C a chránené pred svetlom sú stabilné do dátumu exspirácie, uvedeného na obale.
Po otvorení sú činidlá R1 a R2 skladované pri (+2 až +8) °C a chránené pred svetlom
a kontamináciou stabilné do dátumu exspirácie, uvedeného na obale.
Jednoreagenčná metóda
Pracovný roztok sa pripraví zmiešaním 4 dielov činidla R1 s 1 dielom činidla R2.
Stabilita: 1 týždeň pri (+2 až +25) °C v tme
Vzorky
Nehemolytické sérum alebo plazma (heparín, EDTA), moč.
Kreatinín je v sére a plazme stabilný 1 týždeň pri (+4 až +8) °C, 2 dni pri (+20 až +25) °C.
Stabilita kreatinínu v moči je 4 dni pri (+4 až +8) °C.
Kalibrácia
Na stanovenie v sére, plazme sa na kalibráciu doporučuje lineárna dvoubodová kalibrácia
s použitím Lyonorm kalibrátoru, kat. č. 10003200 a činidla R3 zo súpravy ako nulového
kalibrátoru (vid. poznámka 1).
Pre stanovenie kreatinínu v moču sa ku kalibrácii doporučuje Kreatinín Urine Standard,
kat. č. 10010242.
Kontrola kvality
Na kontrolu sa doporučuje
Lyonorm HUM N, kat. č. 10003204
Lyonorm HUM P, kat. č. 10003206
Postup meraní
Vlnová dĺžka 492 nm (490 – 510 nm)
Kyveta 1 cm
Teplota +37 °C
Objemový pomer vzorka/reakčná zmes 1/21
Objem pracovných roztokov a vzoriek je možné meniť, kvôli garancii analytických parametrov však ich vzájomný pomer musí byť zachovaný.
Dvojreagenčná metóda
Vzorka
Kalibrátor (Štandard)
Činidlo R3 *
(Destilovaná voda)
Reagenčný blank
Kalibrátor
(Štandard)
0,8 ml
0,8 ml
0,8 ml
–
–
0,05 ml
–
0,05 ml
–
0,05 ml
–
–
0,2 ml
0,2 ml
Vzorka
Premieša sa a inkubuje 1–5 minút. Potom sa pridá:
Činidlo R2
0,2 ml
Premieša sa a asi po 1 minúte inkubácie sa odčíta počiatočná absorbancia blanku
Abl, vzorky Avz a štandardu Ast. Začne sa merať čas a presne po 2 minútach sa odčíta
konečná absorbancia blanku Abl, vzorky Avz a štandardu Ast. Vypočíta sa výsledná zmena
absorbancie blanku, vzorky a štandardu za 1 minútu ako rozdiel príslušných konečných
a počiatočných absorbancií (ΔA/min).
Jednoreagenčná metóda
Pracovný roztok
Reagenčný blank
Kalibrátor
(Štandard)
Vzorka
1,0 ml
1,0 ml
1,0 ml
Vzorka
–
–
0,05 ml
Kalibrátor (Štandard)
–
0,05 ml
–
0,05 ml
–
–
Činidlo R3 *
(Destilovaná voda)
Cst – koncentrácia kalibrátora, štandardu
Prepočet jednotiek
mg/dl x 88,4 = µmol/l
Referenčné hodnoty
fS Kreatinín (µmol/l)
muži 55 – 110
ženy 44 – 95
dU Kreatinín (mmol/24 hod) 5 – 18
Referenčné rozmedzie je iba orientačné, odporúča sa, aby si každé laboratórium overilo
rozsah referenčného intervalu pre populáciu, pre ktorú zaisťuje laboratórne vyšetrenie.
Výkonnostné charakteristiky
Linearita: do 3000 µmol/l
Medza detekcie: 2,33 µmol/l
Dolná medza stanoviteľnosti: 7,09 µmol/l
Pracovný rozsah: 7,09 – 3000 µmol/l
Presnosť (pri 37 °C)
Zloženie reakčnej zmesi
Hydroxid sodný Kyselina pikrová Činidlo R1
ΔAvz/min – ΔAbl/min
x Cst
ΔAst/min – ΔAbl/min
Premieša sa a asi po 1 minúte inkubácie sa odčíta počiatočná absorbancia blanku Abl,
vzorky Avz a štandardu Ast. Začne sa merať čas a presne po 2 minútach sa odčíta konečná absorbancia blanku Abl, vzorky Avz a štandardu Ast. Vypočíta sa výsledná zmena
absorbancie blanku, vzorky a štandardu za 1 minútu ako rozdiel príslušných konečných
a počiatočných absorbancií (ΔA/min).
* vid. poznámka 1
Aplikácie na automatické analyzátory sú dodávané na vyžiadanie.
Erba Lachema s.r.o., Karásek 1d, 621 33 Brno, CZ
e-mail: [email protected], www.lachema.com
INTRA-ASSAY
n = 20
Priemer
(µmol/l)
SD
(µmol/l)
CV
(%)
Vzorka 1
76,71
2,23
2,90
Vzorka 2
330,64
2,76
0,83
Vzorka 3
667,35
11,46
1,72
INTER-ASSAY
n = 20
Priemer
(µmol/l)
SD
(µmol/l)
CV
(%)
Vzorka 1
78,59
2,65
3,37
Vzorka 2
328,11
3,19
0,97
Vzorka 3
661,33
14,13
2,14
Pravdivosť
Bias: – 2,54 % (78,7 µmol/l)
– 1,01 % (334,0 µmol/l)
Porovnanie: s komerčne dostupnou metódou. Lineárna regresia:
N = 96, r = 0,999, y = 1,053x – 41,3 µmol/l
Interferencie
Nasledujúce analyty neinterferujú:
bilirubín do 250 µmol/l, hemoglobín do 10 g/l a triglyceridy do 17 mmol/l.
Poznámka
. Meranie koncentrácie kreatinínu v sére/plazme Jaffeho metódou je zaťažené (najmä
v oblasti referenčného intervalu) pozitívnou chybou sérovej matrice, preto sa na kalibráciu odporúča použiť Lyonorm Kalibrátor v kombinácii s nulovým kalibrátorom (činidlo
R3), ktorý sa použije ako STD1 (blank) namiesto vody alebo fyziolog. roztoku ako STD1
(blank).
2. Na stanovenie v moči používame moč zbieraný v priebehu 24 hodín. Je dôležité presne zmerať objem zbieraného moču. Moč na stanovenie zriedime destilovanou vodou
v pomere 1+19 a výsledok vynásobíme 20x.
3. Vzorky séra a plazmy s koncentráciou kreatinínu nad 3000 µmol/l sa riedi v pomere 1+9
fyziologickým roztokom (0,9 % NaCl) a analýza sa opakuje. Výsledek sa násobí 10x.
Bezpečnostné charakteristiky
Určené na in vitro diagnostické použitie oprávnenou a profesionálne vyškolenou osobou.
Činidlá súpravy obsahujú hydroxid sodný, ktorý je klasifikovaný ako dráždivý.
Činidlo R1
R 36/38 Dráždi oči a kožu.
S 26
Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku
pomoc.
S 37/39 Používajte vhodné ochranné rukavice a ochranné okuliare alebo štít na tvár.
S 45
V prípade úrazu, alebo ak sa necítite dobre, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri práci je potrebné dodržiavať zásady osobnej hygieny, nejesť, nepiť, nefajčiť, používať
osobné ochranné pracovné pomôcky.
Prvá pomoc
Pri náhodnom požití vypláchnuť ústa a vypiť asi 0,5 l vody, pri postriekaní pokožky alebo
vniknutí do oka vykonať rýchly a dôkladný výplach prúdom čistej vody. Vo vážnych prípadoch poškodenia zdravia vyhľadať lekársku pomoc.
Zaobchádzanie s odpadmi
Na všetky spracované vzorky je nutné pozerať ako na potencionálne infekčné a spolu s
prípadnými zvyškami činidiel ich likvidovať podľa vlastných interných predpisov ako nebezpečný odpad v súlade so Zákonom o odpadoch.
Papierové a ostatné obaly sa likvidujú podľa druhu materiálu ako triedený odpad (papier,
sklo, plasty).
Literatúra
1. Myers, G. L., Greg Miller, W., Coresh, J., Fleming, J., Greenberg, N. et al.: Recommendations for Improving Serum Creatinine Measurement, Clin. Chem. 52, 5-18, 2006
2. Fridecký B., Program zlepšování kvality měření sérového kreatininu, Klin. Biochem.
Metab., 14 (35), No.3, 173-176, 2006
3. Bowers, L. D., Wong, E. T.: Clin. Chem. 26, 555, 1980.
4. Tietz, N. W.: Textbook Of Clin. Chem., 1245-1250, W. B. Saunders, Co., Philadelphia,
1999.
5. Fischer Jiří: Laboratorní zpráva č. 525, Lachema a.s., 1981.
5. Fischer Jiří: Laboratorní zpráva č. 525, Lachema a. s., 1981.
Dátum poslednej revízie: 24. 3. 2011
BIO
TEST
®
Calculation
Creatinine (µmol/l) =
IVD
CREATININE LIQUID 500 (CREAT L 500)
Cat. No. 10010227 Store at (+2 to +8) °C
Liquid reagents for determination of creatinine in serum, plasma and urine by Jaffé
method.
Principle
Creatinine reacts in an alkaline medium with picric acid to form a yellow – orange complex.
The intensity of the colouration is proportional to the concentration of creatinine in the
sample.
Reagents
R14 x 100 ml
Sodium hydroxide R21 x 100 ml
Picric acid R31 x 10 ml
Zero calibrator
Composition of reaction mixture
Sodium hydroxide Picric acid Precision (at 37 °C)
183 mmol/l
5 mmol/l
Calibration
For determination in serum and plazma, it is recommended two - point linear calibration
with Lyonorm calibrator, Cat. No. 10003200 and reagent R3 from the kit as 0,0 (zero)
calibrator (see note 1).
For determination in urine, it is recommended to use Creatinine Urine Standard, Cat. No.
10010242
Quality control
For quality control, it is recommended to use:
Lyonorm HUM N, Cat. No. 10003204
Lyonorm HUM P, Cat. No. 10003206
Procedure
Wavelength 492 nm (490 – 510) nm
Cuvette 1 cm
Temperature +37 °C
Sample/reaction mixture ratio 1/21
Reagents and sample volume can be modified provided reagents/sample is respected.
Two - reagent method
Reagent 3 *
(Distilled water)
Reagent blank
Calibrator
(Standard)
0.8 ml
0.8 ml
0.8 ml
–
–
0.05 ml
–
0.05 ml
–
0.05 ml
–
–
0.2 ml
0.2 ml
Sample
Mix and incubate 1–5 min. Then add:
Reagent 2
0.2 ml
Mix and after exactly 1-minute incubation read the initial absorbance for blank Abl, sample
Asam and standard (calibrator) Ast. Exactly after 2 minutes read the final absorbance of
blank Abl, sample Asam and standard (calibrator) Ast.
Calculate resulting absorbance as the difference between the final and initial absorbance
(ΔA/min).
Monoreagent method
Working reagent
Reagent blank
Calibrator
(Standard)
Sample
1.0 ml
1.0 ml
1.0 ml
Sample
–
–
0.05 ml
Calibrator (Standard)
–
0.05 ml
–
0.05 ml
–
–
Reagent 3 *
(Distilled water)
Reference values
fS Creatinine (µmol/l)
male 55 – 110
female 44 – 95
dU Creatinine (mmol/24 hrs) 5 – 18
The range of reference values is only approximate; it is recommended that each laboratory
verify the extent of the reference interval for their particular examined population.
26 mmol/l
Samples
Non – haemolytic serum, plasma (heparin, EDTA), urine.
Stability of creatinine in serum and plasma is 1 week at (+4 to +8) °C and 2 days at (+20
to +25) °C.
Stability of creatinine in urine is 4 days at (+4 to +8) °C.
Calibrator (Standard)
Unit conversion
mg/dl x 88.4 = µmol/l
0,24 mol/l
Mono - reagent method
Mix 4 portions of reagent R1 with 1 portion of reagent R2.
Stability: 1 week at (+2 to +25) °C in the dark
Sample
Cst = standard (calibrator) concentration
Performance data
Linearity: up to 3000 µmol/l
Limit of detection: 2.33 µmol/l
Low limit of quantification: 7.09 µmol/l
Working range: 7.09 – 3000 µmol/l
Preparation and stability of working reagents
Two - reagent method
Reagents R1, R2 and R3 are liquid, ready to use.
If stored at (+2 to +8)°C, reagents are stable until expiry date, that is stated on the package.
After opening, reagents are stable until expiry date at (+2 to +8)°C if stored at appropriate
conditions, in the dark place, closed carefully and without any contamination.
Reagent 1
ΔAsam/min – ΔAbl/min
x Cst
ΔAst/min – ΔAbl/min
Mix and after exactly 1-minute incubation read the initial absorbance for blank Abl, sample
Asam and standard (calibrator) Ast. Exactly after 2 minutes read the final absorbance of
blank Abl, sample Asam and standard (calibrator) Ast.
Calculate resulting absorbance as the difference between the final and initial absorbance
(ΔA/min).
* see note 1
Applications for automatic analysers will be supplied on request.
Erba Lachema s.r.o., Karásek 1d, 621 33 Brno, CZ
e-mail: [email protected], www.lachema.com
INTRA-ASSAY
n = 20
Mean
(µmol/l)
SD
(µmol/l)
CV
(%)
Sample 1
76.71
2.23
2.90
Sample 2
330.64
2.76
0.83
Sample 3
667.35
11.46
1.72
INTER-ASSAY
n = 20
Mean
(µmol/l)
SD
(µmol/l)
CV
(%)
Sample 1
78.59
2.65
3.37
Sample 2
328.11
3.19
0.97
Sample 3
661.33
14.13
2.14
Accuracy
Bias: – 2.54 % (78.7 µmol/l)
– 1.01 % (334.0 µmol/l)
Correlation: with commercial available method. Linear regression:
N = 96, r = 0.999, y = 1.053x – 41.3 µmol/l
Interference
Following substances do not interfere:
bilirubin up to 250 µmol/l, hemoglobin up to 10 g/l, triglycerides up to 17.0 mmol/l.
Notes
1. The determination of serum/plazma creatinine passed on Jaffe method is not fully
specific. Alkaline picrate reacts also with some others substances present in serum
matrix. Therefore, to correct the matrix effects, it is recommended to perform two-point
calibration with Lyonorm calibrator and zero calibrator (reagent R3). Zero calibrator is
used as STD1 (blank) instead of water or saline.
2. For the determination in urine use 24 hours specimen. It is important to exactly measure
the volume of collected urine. Dilute urine samples in 1+19 ratio with distilled water and
multiply results by 20.
3. If the creatinine concentration exceeds 3000 µmol/l, dilute the sample (serum, plasma)
by saline (0.9 % NaCl) in 1 + 9 ratio and multiply results by 10.
Health protection
For in vitro diagnostic use. To be handled by entitled and professionaly educated person.
The reagent R1 contains irritating sodium hydroxide:
R 36/38 Irritating to eyes and skin.
S 26
In case of contact with eyes rinse immediately with plenty of water and seek
medical advice.
S 37/39 Wear suitable gloves and eye/face protection.
S 45
In case of accident or if you feel unwell seek medical advice immediately, show
the label where possible.
Above all observe the principles of personal hygiene, use personal protection aids (clothes,
shoes, etc.), do not eat, drink and smoke.
First aid
In case of an accidental ingestion, wash up the mouth and drink about 0,5 l of water. On
eye contact rinse the eye quickly and thoroughly with the jet of tap of water. Contaminated
skin should be washed with warm water and soap. In all serious cases of health damage
consult a physician.
Waste disposal
All tested samples should be treated as potentially infectious and with an eventual rest of
reagents should be disposed in accordance with the internal regulations for dangerous
waste, in compliance with local and national regulations relating to the safe handling of
dangerous materials.
Paper packing and others should be handed over for recycling or discarded as sorted waste
(paper, glass, plastic).
References
1. Myers, G. L., Greg Miller, W., Coresh, J., Fleming, J., Greenberg, N. et al.: Recommendations for Improving Serum Creatinine Measurement, Clin. Chem. 52, 5-18, 2006
2. Fridecký B., Program zlepšování kvality měření sérového kreatininu, Klin. Biochem.
Metab., 14 (35), No.3, 173-176, 2006
3. Bowers, L. D., Wong, E. T.: Clin. Chem. 26, 555, 1980.
4. Tietz, N. W.: Textbook Of Clin. Chem., 1245-1250, W. B. Saunders, Co., Philadelphia,
1999.
5. Fischer Jiří: Laboratorní zpráva č. 525, Lachema a.s., 1981.
Date of last revision: 24. 3. 2011
BIO
TEST
®
Протоколы для использования на автоматических анализаторах могут быть получены по
запросу.
IVD
КРЕАТИНИН LIQUID 500 (CREAT L 500)
Кат. № 10010227 Хранить при (+2 – +8) °C
Набор жидких реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме
и моче методом Яффе.
Принцип реакции
В щелочной среде креатинин взаимодействует с пикриновой кислотой с образованием
окрашенного в оранжевый цвет комплекса. Интенсивность окраски пропорциональна
концентрации креатинина в образце.
Реагенты
R1 4 x 100 мл
Натрия гидроокись R2 1 x 100 мл
Picric acid R3 1 x 10 мл
Zero calibrator (нулевой калибратор)
0,24 моль/л
26 ммоль/л
183 ммоль/л
5 ммоль/л
Приготовление и стабильность рабочих реагентов
Двухреагентный метод
Реагенты R1, R2 и R3 жидкие, готовые к использованию.
Реагенты стабильны до достижения указанного срока годности, если хранятся при (+2
– +8) °С.
После вскрытия, реагенты стабильны до указанного срока годности, если хранятся при
(+2 – +8) °C, в тщательно закрытых флаконах, избегая испарения или контаминации
реагентов.
Монореагентный метод
Смешать 4 части раствора реагента 1 (R1) с 1 частью раствора реагента 2 (R2), тщательно
перемешать.
Готовый рабочий раствор стабилен:
1 неделя при (+2 - +25) °C в защищенном от света месте.
Образцы
Сыворотка, плазма (гепаризированная, ЭДТА), моча.
Избегать гемолиза!
Стабильность креатинина в сыворотке и плазме:
1 неделя при (+4 – +8) °C;
2 дня при (+20 – +25) °C.
в моче: 4 дня при (+4 – +8) °C.
Контроль качества
Для проведения контроля качества рекомендуется контрольная сыворотка:
Лионорм ГУМ Н, Кат. № 10003204
Лионорм ГУМ П, Кат. № 10003206
Анализ
Длина волны: 492 нм (490 – 510) нм
Оптический путь: 1 см
Температура: +25 °С, +30 °С,+37 °С
Объемное соотношение oбразец / реакционная смесь 1/21
Объемы образца и реагентов могут быть изменены при сохранении соотношения реагенты / образец.
Двухреагентный метод
Бланк по реагенту
Калибратор
(Стандарт)
Реагент 1
0,8 мл
0,8 мл
0,8 мл
Образец
–
–
0,05 мл
–
0,05 мл
–
0,05 мл
–
–
0,2 мл
0,2 мл
Образец
Смешать, инкубировать 1–5 мин. Добавить:
Реагент 2
0,2 мл
Смешать, инкубировать точно 1 мин и измерить начальное поглощение бланка Aбл,
образца Aобр. и стандарта (калибратора) Aст. Точно через 2 мин измерить конечное
поглощение бланка Aбл, образца Aобр. и стандарта (калибратора) Aст.
Рассчитать величину поглощения в 1 минуту, как разницу между конечным и начальным
поглощением: (∆A /мин).
Монореагентный метод
Рабочий реагент
Образец
Калибратор (Стандарт)
Реагент 3 *
(Дистил. вода)
ΔAобр./мин. – ΔAбл./мин.
x Cст.
ΔAст./мин. – ΔAбл./мин.
Сст. - концентрация стандарта (калибратора)
Коэффициент пересчета
мг/дл x 88,4 = мкмоль/л
Нормальные величины
Сыворотка/плазма: (мкмоль/л) мужчины 55 – 110
Сыворотка/плазма: (мкмоль/л) женщины 44 – 95
Моча суточная: (ммоль/24 часа) 5 – 18
Приведенные диапазоны величин следует рассматривать как ориентировочные. Каждой
лаборатории необходимо определять свои диапазоны.
Рабочие характеристики (при 37 °C)
Линейность: до 3000 мкмоль/л
Чувствительность: 2,33 мкмоль/л
Нижний предел определения 7,09 мкмоль/л
Диапазон измерений 7,09–3000 мкмоль/л
Внутрисерийная (число
измерений n = 20)
Среднеарифметическое
значение (мкмоль/л)
SD
(мкмоль/л)
CV
(%)
Образец 1
76,71
2,23
2,90
Образец 2
330,64
2,76
0,83
Образец 3
667,35
11,46
1,72
Среднеарифметическое
значение (мкмоль/л)
SD
(мкмоль/л)
CV
(%)
Образец 1
78,59
2,65
3,37
Образец 2
328,11
3,19
0,97
Образец 3
661,33
14,13
2,14
Межсерийная (число измерений n = 20)
Точность
Аналитическое смещение В (bias):
Bias: – 2,54 % (78,7 мкмоль/л)
– 1,01 % (334,0 мкмоль/л)
Сравнение методов
Сравнение было проведено на 96 образцах с использованием реагентов Erba Lachema
КРЕАТИНИН Liquid 500
(у) и имеющихся в продаже реагентов с коммерчески доступной методикой (х).
Результаты: y = 1,053x – 41,3 мкмоль/л, r = 0,999
Калибровка
При определении креатинина в сыворотке и плазме рекомендуется использовать 2-х
точечную линейную калибровку. Для калибровки использовать Лионорм Калибратор, Кат.
№ 10003200 и в качестве нулевого калибратора реагент R3, входящий в состав набора
(см. примечание 1).
Для калибровки при определении креатинина в моче рекомендуется использовать Стандарт креатинина в моче, Кат. № 10010242.
Реагент 3 *
(Дистил. вода)
Креатинин (мкмол/л) =
Воспроизводимость (при 37 °C)
Состав реакционной смеси
Натрия гидроокись Пикриновая кислота Калибратор (Стандарт)
Расчеты
Бланк по
реагенту
Калибратор
(Стандарт)
1,0 мл
1,0 мл
1,0 мл
–
–
0,05 мл
–
0,05 мл
–
0,05 мл
–
–
Образец
Смешать, инкубировать точно 1 мин и измерить начальное поглощение бланка Aбл,
образца Aобр. и стандарта (калибратора) Aст. Точно через 2 мин измерить конечное
поглощение бланка Aбл, образца Aобр. и стандарта (калибратора) Aст.
Рассчитать величину поглощения в 1 минуту, как разницу между конечным и начальным
поглощением: (∆A /мин).
* см. примечание 1
Erba Lachema s.r.o., Karásek 1d, 621 33 Brno, CZ
e-mail: [email protected], www.lachema.com
Специфичность/Влияющие вещества:
Не влияют на результаты анализа:
билирубин до 250 мкмоль/л, гемоглобин до 10 г/л, триглицериды до 17 ммоль/л.
Примечание
1. Определение креатинина в сыворотке/плазме методом Яффе не специфично. В щелочной среде с пикриновой кислотой реагируют и другие субстраты присутствующие
в матрице сыворотки, поэтому для коррекции матричного эффекта рекомендуется
строить двух точечную калибровку. Для калибровки использовать Лионорм Калибратор
и в качестве нулевого калибратора реагент R3, входящий в состав набора. Нулевой
калибратор используют как стандарт 1 (бланк) взамен воды или изотонического раствора.
2. Так как для определения креатинина используют суточную мочу, необходимо точно
измерить до определения объем собранной мочи. При определении мочу следует
разбавить дистиллированной водой в соотношении 1 + 19. Результат умножить на 20.
3. Если концентрация креатинина выше 3000 мкмоль/л, образец (сыворотка, плазма)
разбавить физиологическим раствором (0,9 % NaCl) в соотношении 1 + 9. Результат
умножить на 10.
Меры предосторожности
Набор реагентов предназначен для in vitro диагностики профессионально обученным
лаборантом.
Реагент R1 содержит гидроокись натрия:
R 36/38 Раздражает глаза и кожу.
S 26
При попадании в глаза быстро промыть их проточной водой и обратиться к
врачу.
S 37/39 Работать в специальных перчатках, использовать защиту для глаз и лица.
S 45
При несчастном случае, а также во всех серьезных случаях немедленно обратиться ко врачу.
При работе необходимо соблюдать правила личной гигиены, использовать средства защиты (одежда, обувь и т.д.). Запрещается есть, пить и курить.
Первая помощь
При приеме внутрь следует прополоскать рот водой, выпить 0,5 л воды и вызвать рвоту.
При попадании в глаза быстро промыть их проточной водой. При попадании на кожу необходимо промыть теплой водой с мылом. Во всех серьезных случаях обратиться к врачу.
Утилизация использованных материалов
Все образцы теста должны рассматриваться как потенциально инфицированные и вместе
с остальными реагентами должны быть уничтожены в соответствии с существующими в
каждой стране правилами для данного вида материалов.
Бумажная упаковка и другое (бумага, стекло, пластик) должны быть рассортированы для
выброса с мусором или отправления на переработку.
Литература
1. Myers, G. L., Greg Miller, W., Coresh, J., Fleming, J., Greenberg, N. et al.: Recommendations
for Improving Serum Creatinine Measurement, Clin. Chem. 52, 5-18, 2006
2. Fridecký B., Program zlepšování kvality měření sérového kreatininu, Klin. Biochem. Metab.,
14 (35), No.3, 173-176, 2006
3. Bowers, L. D., Wong, E. T.: Clin. Chem. 26, 555, 1980.
4. Tietz, N. W.: Textbook Of Clin. Chem., 1245-1250, W. B. Saunders, Co., Philadelphia,
1999.
5. Fischer Jiří: Laboratorní zpráva č. 525, Lachema a.s., 1981.
Дата проведения последнего контроля: 24. 3. 2011
Download

BIO TEST