nám. Dr. A. Schweitzera 194
SK - 916 01 Stará Turá
Tel.: 00421 32 774 36 01
Fax: 00421 32 774 36 00
www.justur.sk , [email protected]
Technologický predpis pre odmasťovanie súčiastok ponorom a
postrekom na zariadení ROTO 400 PPS.
1. Popis zariadenia
Odmasťovacie zariadenie ROTO 400 PPS je určené pre odmasťovanie oceľových, mosadzných a hliníkových
súčiastok. Táto operácia sa vykonáva obyčajne na začiatku procesu povrchových úprav.
2. Postup práce na odmasťovacom zariadení ROTO 400 PPS
Vsádzka súčiastok určených na odmasťovanie sa pripraví do zakladacieho koša. Pomocou zdvíhacieho zariadenia
(súčasť zariadenia) sa súčiastky dopravia k ústiu bubna. Hranou dávkovača sú postupne zavážané do bubna, v ktorom
postupujú cez jednotlivé pracovné pásma (zóny), v nich sú postupne odmasťované horúcim alkalickým ponorom, cez
odmasťovanie postrekom (tým istým odmasťovacím prostriedkom), do priestoru oplachu postrekom, horúcou vodou a
v poslednej zóne sú súčiastky sušené prúdom horúceho vzduchu. Z bubna vypadajú odmastené a vysušené súčiastky do
pripravenej palety.
3. Technické dáta odmasťovacieho zariadenia ROTO 400 PPS
Plocha potrebná na umiestnenie zariadenia
Minimálna veľkosť dielcov
Maximálna dĺžka dielcov
Rozsah plynule regulovateľných otáčok valca
Doporučené pracovné otáčky
Stúpanie dopravného závitu
Doba pracovného cyklu
Rotačný odmasťovací valec, oplach a sušenie
Rotačný odmasťovací valec ponor.
Dĺžka valca
Veľkosť otvorov steny valca
Objem nakladacieho koša
Objem vane - odmasť. Ponorom
Objem vane - odmasť. Postrekom
Objem vane – oplach
2500x5500mm(bez manipulač. Priestorov)
3,5 mm
140 mm
od 0,5 ot/min - do 5 ot/min
1 ot/min
150 mm
cca 30 min
400 mm
636 mm
4600 mm
3 mm
20 dm3
400 l
450 l
450 l
3.1.Výkon čerpadiel:
Odmasťovanie 100 l/min
380 kPa - 90 °C (typ 2CD69)
Oplach
100 l/min
prečerpávanie znečistenej
kvapaliny
25l/min
Výkon ventilátorov sušenia
Dvíhacie zariadenie: nosnosť
380 kPa - 90 °C (typ 2CD69)
70 kPa - 110 °C
2500 m3/h
125 kg
V030912
3.2. Použité energie:
el. energia
3 x 380 V - 50 Hz
220 V - 50 Hz
0,4 - 0,5 MPa
tlakový vzduch
Voda zo sieti
Spotreba el. energie
Pohon valca
Čerpadlo odmasťovania
Čerpadlo oplachu
pohon ventilátora
el. energia
čerpadlo znečistenej kvapaliny
3 x 380 V, 50 Hz
0,75 kW
1,6 kW
1,6 kW
1,1 kW
220 V, 50 Hz
0,2 kW, typ (R2S 40-80)
Vyhrievanie vaní
odmasťovanie ponorom
odmasťovanie postrekom
Oplach
Ohrievanie vzduchu sušenia
Celkový inštalovaný príkon
Nábeh teploty
6,0 kW
7,0 kW
7,0 kW
25,5 kW
Počas prevádzky
3,0 kW
4,0 kW
4,0 kW
24 kW
40,0 kW
Odmasťovací prípravok SURFACLEAN 936 - alkalický prípravok (zloženie a bezpeč. listy s posudkami v prílohe)
Pracovná odmasťovacia teplota roztoku
Pracovná oplachová teplota roztoku
Sušenie teplým vzduchom
do 60 °C
do 60 °C
100 °C
4. Súčasťou kompletného zariadenia sú:
nakladací koš so zdvíhacím zariadením
dopravný rotačný valec s pásmami
pohon valca s elektr. reguláciou otáčok s meničom, typ OMRON 3G 3xV - AU 08 - E
vaňa - odmasťovanie ponorom s el. ohrevom
vaňa - odmasťovanie postrekom s el. ohrevom
vaňa - oplachu s el. ohrevom
akumulačná nádrž s čerpadlom typ R2S 40 - 80
separátor oleja JTS 250
ventilátor sušenia súčiastok s el. vyhrievaním vzduchu a s potrubím
rozvod odmasťovacej kvapaliny s tryskami a s čerpadlom
rozvod oplachovej vody s tryskami a s čerpadlom
rozvod tlakového vzduchu
rám zariadenia s krytovaním a hubicami odsávania
4.1. Bližšia špecifikácia
Nakladací koš má objem 20 dm3, čo predstavuje pri hmotnosti 2,5 kg/dm3, hmotnostnú váhu vsádzky cca 50 kg,
vsádzka sa do násypky dopravuje zdvíhacím zariadením GM1 125.6 v nosnosti 125 kg.
Dopravný rotačný valec predstavuje dutý valec z nerezového plechu s=3mm a 400mm. Valec je kombinovaný
plný nerezový plech s perforovaným nerezovým plechom s otvormi 3mm. Plný nerezový plech je v prvom zavážacom
pásme, v priestore podporných rotačných válečkoch. Perforovaný nerezový plech sa nasádza vo všetkých funkčných
pásmach. V pásme ponorného odmasťovania je valec rozšírený na 636. Doprava vsádzky vo valci sa prevádza po
skrutkovnici, ktorá je privarená na vnútornú stenu valca.
Pohon valca je odvodený zo závitkovej prevodovky TS 031 444 s prevodným pomerom i=25,5 pomocou
reťazového prevodu 1=8. Regulácia otáčok od 0,5 do 5 ot/min je prevádzaná elektronickou reguláciou otáčok
s meničom typu OMRON 3G 3 XV - A408 - E.
V030912
Vaňa odmasťovanie ponorom - vyrobená z nerezového plechu hrúbky 1,5 mm s prepadom a košom na
zachytávanie triesok, objem odmasťovacej kvapaliny cca 400l, ohrev kvapaliny zohrievacími telesami typu 4206 9
0240; 3 kW, zateplená a zakrytovaná.
Vaňa odmasťovanie postrekom - vyrobená z nerezového plechu hrúbky 1,5 mm s prepadom a košom na
zachytávanie triesok, objem odmasťovacej kvapaliny cca 450 l, ohrev kvapaliny
1 ohrievacie teleso 4206 9 0240; 3 kW
1 ohrievacie teleso 4206 9 0250; 4 kW
zateplená a zakrytovaná
Vaňa oplachu - vyrobená z nerezového plechu hrúbky 1,5 mm, s košom na zachytávanie triesok, objem oplachovej
kvapaliny cca 450 l, ohrev kvapaliny
1 ohrievacie teleso 4206 9 0240; 3 kW
1 ohrievacie teleso 4206 9 0250; 4 kW
zateplená a zakrytovaná
Akumulačná nádrž - nádrž slúžiaca ako ochrana čerpadla, vybavená plavákovým systémom, v prípade nedostatku
kvapaliny prepína vnútorný okruh akum. nádrž, čerpadlo, akumulačná nádrž.
Separátor oleja JTS 250 - súčasťou správy v prílohe je špecifikácia a použitie tohoto zariadenia (výrobok JUSTUR
)
Ventilátor sušenia s elektrickým vyhrievaním vzduchu - použitý ventilátor TYP SB 200/2 (el. motor pohonu 1,1
kW) množstvo prečerpaného vzduchu 2050 m3 /hod., ohrev el. špirálami na teplotu 100 °C, hmotnosť ventilátora (bez
ohrevu) 17 kg
Alternatíva II.
typ SM 250/2: el. motor pohon 4,8 kW, množstvo prečerpaného vzduchu 4000 m3 /hod., ohrev el. špirálami na
teplotu cca 100 °C.
hmotnosť ventilátora (bez ohrevu) 35 kg
Vyhriaty vzduch je potrubím dopravovaný do dopravného rotačného valca v pásme sušenia súčiastok
Rozvod odmasťovacej kvapaliny s tryskami a čerpadlom - použitý materiál nerezová trubka 32 x 2 uchytená
držiakmi v násypnej časti a v priestore, kde končí zóna sušenia. V zónach odmastenia ponorom a postrekom sú
inštalované trysky na výkyvnej hlavici s pevným nastavením spolu 10 trysiek každá s kapacitou postreku 10 l/min. Pre
ľahšiu manipuláciu je trubka zoskrutkovaná z dielcov dlhých cca 1000 - 1500 mm. Odmasťovacia kvapalina je čerpaná
z vane postreku čerpadlom typu 2 CD 69 s prietokom 100 l/min s tlakom 380 kPa. Čerpadlo má pohon motorom 1,6 kW
a v prevedení teploty dopravovanej kvapaliny do 90 °C.
Rozvod oplachovacej kvapaliny - je v takom istom prevedení iba s tým rozdielom, že trysky sú inštalované v zóne
oplachovania a kvapalina je čerpaná z vane oplachu.
Rozvod tlakového vzduchu - je inštalovaný na stávajúci vzduchový rozvod (0,5 MPa). Rozvod vzduchu slúži na
oddelenie jednotlivých pracovných zón (odmasťovacia od oplachovej a oplachová od sušiacej) vzduchovým nožom
(sústavou vejárikov umiestnených otvorov na rozhraní jednotlivých zón) vzduchový rozvod je z trubky 1/2“. Pripojenie
na zariadenie cez odlučovač nečistôt a filter.
Rám zariadenia s krytovaním - rám je zvarený z profilovej trubky 50 x 50 a 50 x 30. Vnútorný kryt v zóne
odmasťovania a oplachu je z nerezového plechu 1,5 mm, ktorý je privarený na rám. Jednotlivé zóny sú od seba
oddelené. Vonkajšie krytovanie je z oceľového plechu 11 320 hrúbky 1 mm. Jednotlivé zóny sú napojené na odsávanie
hubicami odsávania. Povrchová úprava krytovania je podľa požiadavky zákazníka.
5. Odmasťovací prostriedok SURFACLEN 936
je tekutý, beznitridový slabo alkalický čistiaci prostriedok na báze organických čistiacich a protikoróznych
ochranných komponentov. Používa sa pri medzioperačnom čistení v dokončovacích procesoch, najmä pri odstraňovaní
triesok. Je miešateľný s vodou v koncentrácií 1 - 3l prostriedku na 100l roztoku. Teplota roztoku do 60 °C. Bližšia
špecifikácia a bezpečnostné listy s posudkami viď. v prílohe.
V030912
5.1. Príprava odmasťovacieho kúpela
vykonáva obsluha stroja na pokyn vedúceho smeny. Odmasťovaciu vaňu naplníme vodou do objemu 20 mm pod
pracovný objem, pridať určené množstvo chemikálií, po rozmiešaní doplniť vodou pracovný objem. Takto pripravený
roztok je možné ohrievať na pracovnú teplotu.
5.2. Analytická kontrola odmasťovacieho roztoku
prácu vykonáva osobitne určený pracovník laboratória podľa stanoveného postupu. Vykonáva sa 1x týždenne alebo
po začatí práce po dlhšom pracovnom prestoji a tiež pri poruchách odmastenia.
5.3. Údržba a výmena roztoku
podľa výsledkov analitickej kontroly na pokyn vedúceho smeny vykonáva obsluha doplnenie určeného množstva
odmasťovacieho prípravku 1x týždenne 1l prípravku na 100l roztoku. Rovnako vykonáva obsluha aj výmenu
znehodnoteného roztoku za nový.
5.4. Postup pri výmene náplní
odmasťovací prípravok sa likviduje ako každý bežný odmasťovací prostriedok (použiť pri likvidácií kyslých vôd
alebo použitých kyselín)
oplachový roztok vypustiť do chemickej kanalizácie
špóny odložiť do priestorov na to určených
zobraný (vyseparovaný) olej použiť v normálnom pracovnom procese
nádrže a separátor vyčistiť od kalov a usadených sedimentov
nádrž naplniť novým roztokom
6. Spôsob vykonávania odmasťovacieho procesu
6.1 Uvedenie zariadenia do pracovného stavu:
Pred vlastným procesom odmasťovania je nutné uviesť zariadenie do pracovného stavu. Túto činnosť môže
vykonávať len zaškolený pracovník, zameria sa pritom hlavne na:
zapnúť hlavný vypínač elektrického prúdu
zapnúť elektrické vyhrievanie, nastaviť požadovanú teplotu, vyčkať na ohriatie roztoku
zapnúť čerpadlá, skontrolovať hladinu roztoku a zapnúť el. ventily pre automatické doplňovanie vody
nastaviť funkciu odlučovača oleja
zapnúť ventilátor pre obeh vzduchu
6.2. Proces odmasťovania
Obsluha odmasťovacieho zariadenia nasledovným spôsobom:
naplniť násypku dielcami určenými na odmasťovanie. Priemerná dávka je 40 kg. Nakladací koš zdvihnúť do hornej
polohy, odkiaľ nastáva samočinné zavážanie súčiastok do bubna. Pomalým prechodom súčiastok cez jednotlivé
pásma zariadenia dochádza k mechanicko-chemickému čisteniu ponorným a postrekovacím odmasťovacím
procesom. Ďalšia dávka (plnenie zariadenia) bude nasledovať ihneď po vyprázdnení násypky. Pri odmasťovaní
rôznych súčiastok treba zabrániť ich miešaniu a medzi jednotlivými dávkami nechávať medzičas cca 3 - 5 minút.
V030912
odmasťované dielce vypadávajú do pripravenej prepravky. Obsluha vykonáva výmenu naplnených prepraviek za
prázdne. Naplnené prepravky odkladať na paletu.
súčiastky určené pre ďalšie operácie nechať padať do pripravených košov
sledovať parametre činnosti zariadenia (teplotu, činnosť odolejovača atď.)
6.3. Kontrola odmastenia
Obsluha sleduje vizuálne kvalitu odmastenia. Na súčiastkach nesmú byť viditeľné škvrny a súčiastky majú byť
suché. Pri nedostatočnom odmastení skontrolovať teplotu roztoku a činnosť separátorom oleja. Ak uvedené zásahy
neodstránia závadu, je potrebné dať vykonať kontrolu koncentrácie odmasťovacieho roztoku.
Ak na výstupe stroja vychádzajú mokré súčiastky, je potrebné preveriť vykurovanie a teplotu sušiaceho pásma.
Zároveň preveriť či je nastavená správna rýchlosť otáčania bubna. Stroj nesmie nikdy pracovať s najnižšou ani
najvyššou rýchlosťou.
6.4. Vypnutie stroja pri ukončení pracovnej smeny
asi 30 min. pre ukončením smeny uzatvoriť okruhy pre prívod vody
vypnúť čerpadlá
vypnúť vykurovanie
ventilátor sušenia nechať bežať až pokým teplota sušiaceho pása neklesne pod 80 °C, potom vypnúť aj ventilátor
vypnúť hlavný vypínač
podľa pokynov vedúceho smeny stroj uzamknúť
7. Odmasťovacie zariadenie ROTO 400 PPS - elektročasť
Hlavný prívod TN - C 3 ~ 400 V/230 V; 50 Hz
Príkon
40 kVA
Napájanie regulátorov teploty 230V; 50 Hz
Transformátor T1 400 VA; primár 400V; sekundár 24V
Napájanie riadiacej časti z T1; 24 V; 50 Hz
7.1. Funkcia elektročasti
Zapnutie siete hlavným vypínačom QH1 - signalizuje HL. Ak si vodou naplnené nádrže č. 1, 2 a 2 zapnú hladinové
snímače SL1; SL2 a SL3 relé KA1, ktoré svojimi kontaktmi blokuje ohrev nádrží a spustenie čerpadiel.
Spínačom SA1 zapneme stykače KM7 a KM8 signalizujú KM7 - regulovaný výkon - nádrží č.1. Stykač KM8 je
trvalo zapnutý - udržiavanie teploty. Obdobne funguje ohrev v nádržiach č.2 a č.3 a ohrev vzduchu pre sušenie súčiastok
nasledovne:
Stykače KM9; KM11 a KM13 spínajú regulátory NR2; NR3 a NR4 - regulovaný výkon v jednotlivých vaniach.
Stykače KM10; KM12 a KM14 sú trvalo zopnuté - udržiavacia teplota jednotlivých vaní. Zapnutie ohrevu jednotlivých
vaní:
spínač SA2 - vaňa č.2
spínač SA3 - vaňa č.3
Ohrev vzduchu na sušenie súčiastok zapne tlačítko SB3 a vypne SB4. Súčasne so zapnutím ohrevu vzduchu sa zapne
aj ventilátor M6 stykačom KM6 - svieti žltá signálka HL11 nad hlavným spínačom (nad HL) znamená to, že pokiaľ
svieti HL11, nemôže vypnúť QM1 - hlavný vypínač. Ak by sme vypli ventilátor súčasne s ohrevom, mohol by sa
poškodiť teplovzdušný agregát - preto musí ventilátor bežať pokým teplota neklesne pod 80 °C
Po vypnutí teplovzdušného agregátu tlačítkom SB4 zostane KM6 zapnuté cez kontakt KT1 (15;16) počas
nastaveného času - aspoň 30 sek. Stále svieti HL11 - žltá QM1. Po uplynutí nastaveného času (30 sek.) vypne KT1
stykač KM6 - zhasne HL11 (žltá) a zapne HL10 - zelená cez KT1 ä15;18) - teraz možno vypnúť hlavný vypínač QM1.
Čerpadlo M3 v nádrži č2 zapne stykač KM3 štart - tlačítko SB5; stop SB6.
Čerpadlo M4 zapne stykač KM4 - štart SB7, stop SB8.
Čerpadlo M5 - separátor zapne stykač KM5, tlačítko SB9 štart; SB10 - stop.
Pohon bubna zapneme až po dosiahnutí nastavených teplôt prepínačom SB1 - nastavenie aj tlačítkom núdzové
zastavenie SB2. Otáčky valca nastavujeme potenciometrom RP1. Kladkostroj je blokovaný otáčaním valca. Ak valec
beží, zapne kontakt „FLT - A“ a „FLT C“relé KA2, ktoré odblokuje chod kladkostroja (KM1 a KM2). Tlačítkami SB11
a SB12 možno zapnúť chod kladkostroja nahor alebo nadol koncové polohy istia spínače SQ1 a SQ2.
V030912
Download

slovensky roto 400 pps.pdf