REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO
dla nieruchomości „Pelikan”
Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy os. Piastowskim 120.
Budynek „Pelikan” Wspólnoty Mieszkaniowej oraz związany z nim grunt i inne obiekty oraz
urządzenia na tym gruncie stanowią własność Wspólnoty Mieszkaniowej. Lokale mieszkalne
znajdujące się w budynku są przedmiotem odrębnej własności poszczególnych mieszkańców.
W celu ochrony mienia Wspólnoty Mieszkaniowej oraz obniżenia kosztów jej utrzymania
ustala się co następuje:
§1
1. Lokale mieszkalne mogą być użytkowane przez ich właścicieli zgodnie z
przeznaczeniem.
2. Za zgodą odpowiednich organów administracji państwowej właściciel lokalu może w
mieszkaniu prowadzić działalność gospodarczą, która nie zagraża bezpieczeństwu,
higienie budynku i otoczenia oraz nie zakłóca spokoju sąsiadom.
§2
Członek Wspólnoty Mieszkaniowej jest obowiązany:
1) utrzymać zajmowany lokal mieszkalny w należytym stanie technicznym i sanitarnym
poprzez naprawianie urządzeń technicznych.
2) Dbać o porządek i czystość na klatkach schodowych, w pomieszczeniu parkingowym
i pomieszczeniach wspólnego użytku oraz otoczeniu budynku.
3) naprawiać powstałe z winy jego, jego domowników lub gości szkody, albo pokryć
koszty napraw dokonanych przez Wspólnotę.
4) niezwłocznie zgłaszać administracji zauważone uszkodzenia urządzeń oraz instalacji
w budynku lub jego otoczeniu, bez względu na przyczynę uszkodzenia oraz skutki
finansowe
5) wyłączać światła w pomieszczeniach ogólnego użytku po ich opuszczeniu
6) udostępnić zajmowany lokal pracownikom administracji w celu okresowego
sprawdzania sprawności działania urządzeń technicznych oraz dokonywania napraw
należących do Wspólnoty mieszkaniowej.
§3
1. Zgody organów urbanistyki i nadzoru budowlanego wymaga dokonanie przez członka
Wspólnoty zmian konstrukcyjnych i funkcjonalnych mieszkania, stawiane lub
burzenie ścian, przebudowa lub zabudowa balkonów i tarasów oraz zakładanie krat
zewnętrznych na oknach.
2. Nie wolno zmieniać koloru zewnętrznych ram okiennych i balkonowych, elewacji
budynku oraz tarasów poza kolor przyjęty dla całego budynku.
§4
Po rygorem ponoszenia pełnych skutków z tytułu powstałych szkód, nie wolno samodzielnie:
1) dokonywać we własnym zakresie napraw tablic rozdzielczych prądu oraz
bezpieczników elektrycznych poza obrębem mieszkania
2) manipulować przy zaworach instalacji centralnego ogrzewania i innych instalacji
znajdujących się poza zajmowanym mieszkaniem,
3) zdejmować lub uszkadzać plomb założonych na licznikach lub przewodach
instalacyjnych,
4) usuwać lub wymieniać kryz dławiących w instalacjach centralnego ogrzewania.
§5
Nie wolno bez uzgodnienia z administracją domu wchodzić na dach budynku.
§6
Zabrania się wrzucania do muszli ustępowych przedmiotów mogących spowodować
zapchanie pionów kanalizacyjnych.
§7
1. Odpady domowe powinny być składowane w specjalnie na ten cel ustawionych
pojemnikach na śmieci.
2. Zabrania się wrzucania do pojemników na śmieci twardych i ciężkich oraz dużych
objętościowo przedmiotów/np. mebli/ - należy je składać obok tych pojemników w
boksie.
§8
1. Opiekę nad trawnikami, krzewami i drzewami sprawuje administracja budynku.
2. Parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego celu
przeznaczonych. Nie wolno zastawiać pojazdami dojść do budynku i do
poszczególnych segmentów oraz wjazdu do garażu.
§9
Nie wolno trzepać (np. dywanów) na balkonach, loggiach ,klatkach schodowych i w
oknach.
§10
1. Podlewanie kwiatów, trawy na balkonach i tarasach powinno odbywać się z umiarem,
aby woda nie ściekała po murze, nie niszczyła elewacji budynku i nie zabrudziła
położonych niżej okien i tarasów.
§11
1. Zabrania się używania pralek, wirówek i innych głośnych urządzeń w godzinach od
22.00 do 6.00, a urządzenia radiowo-telewizyjne należy w tym czasie ściszyć.
2. Przed zainstalowaniem urządzeń elektrycznych w mieszkaniu należy sprawdzić czy
działanie tych urządzeń powoduje zakłóceń radiowo-telewizyjnych oraz przewody
elektryczne w lokalu są przystosowane do urządzeń tego rodzaju.
§12
W przypadku konieczności zwalczania zarobaczenia budynku, wszyscy mieszkańcy
obowiązani są do przeprowadzenia dezynsekcji w swoich mieszkaniach środkami
dostarczonymi przez administrację w sposób i w terminach przez nią ustalonych. W razie
przeprowadzenia dezynsekcji lub deratyzacji przez specjalistyczne jednostki, obowiązują
zarządzenia przez nią wydawane.
§13
W celu uniknięcia zabrudzeń ścian budynku i chodników, zabrania się wyrzucania przez okna
i balkony jakichkolwiek przedmiotów, zwłaszcza odpadów i innych śmieci oraz wykładania
na parapetach pożywienia dla ptactwa.
§14
1. W razie wybuchu pożaru i bez względu na jego rozmiar należy natychmiast
zawiadomić Ochronę, Straż Pożarną, najbliższy Komisariat Policji oraz Administrację.
2. Do czasu przybycia Straży Pożarnej należy podjąć wszelkie dostępne czynności
ograniczające rozszerzanie się pożaru lub zmierzające do jego ugaszenia.
§15
1. Podstawą i warunkiem harmonijnego współżycia mieszkańców budynku jest
wzajemna życzliwość, pomoc i zrozumienie potrzeby spokojnego życia i wypoczynku.
2. W razie wystąpienia klęsk żywiołowych wszyscy mieszkańcy obowiązani są do
włączenia się do akcji zmierzającej do zabezpieczenia i ratowania mienia własnego,
sąsiadów i Wspólnoty oraz do ograniczenia lub usunięcia skutków klęski.
§16
1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00, jednakże korzystanie z odbiorników
telewizyjnych, radiowych i magnetofonowych w pozostałym czasie nie powinno
zakłócać spokoju mieszkańców.
2. Wszelkie prace remontowe w mieszkaniach i innych lokalach mogą być
przeprowadzane w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 18.00 . Natomiast
prowadzenie wszelkich prac remontowych w soboty, niedziele i święta jest
zabronione.
§17
1. Zabrania się w budynku hodowli zwierząt.
2. W mieszkaniach wolno trzymać psy, koty, ptaki, jeżeli te zwierzęta nie zagrażają
zdrowiu i nie zakłócają spokoju sąsiadów, a ich posiadacze przestrzegają wymogów
sanitarno-porządkowych.
3. Za wszystkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta wymienione w
pkt.2 w budynku i jego otoczeniu, a zwłaszcza na terenach zielonych, odpowiadają
ich posiadacze, którzy są obowiązani usuwać nieczystości po zwierzętach w klatkach
schodowych , korytarzach oraz otoczeniu budynku.
4. Psy należy wyprowadzać na smyczy poza obręb otoczenia nieruchomości Pelikan.
5. Właściciele psów są zobowiązani dopilnować, aby nie zakłócały one spokoju
mieszkańcom.
§18
1. Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się obok śmietników, nie przebywały na
klatkach schodowych i na terenie garaży.
2. Rodzice są odpowiedzialni za niewłaściwe zachowanie dzieci, tj. hałasowanie,
brudzenie i niszczenie ścian, urządzeń, instalacji i zieleni.
§19
1. Każdy mieszkaniec może w najlepszy dla siebie sposób zabezpieczyć swoje
mieszkanie przed włamaniem, pod warunkiem, że to zabezpieczenie nie ogranicza
praw sąsiadów do korzystania z pomieszczeń wspólnych.
2. Pożądane jest ubezpieczenie mieszkania od kradzieży z włamaniem oraz od
odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w trakcie korzystania z lokalu ( np.
zalanie sąsiada).
3. Mieszkańcy powinni przestrzegać przepisów meldunkowych.
§20
Montowanie na budynku szyldów i reklam wymaga zgody administracji z tym, ze ich
utrzymanie we właściwym stanie należy do właściciel, który po usunięciu jest zobowiązany
przywrócić stan poprzedni.
§21
W części garażowej budynku i na terenie całej posesji :
1. obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h wszelkimi pojazdami
mechanicznymi, również rowerami.
2. zabronione jest hałaśliwe użytkowanie pojazdów mechanicznych,
wykonywanie jakichkolwiek napraw i mycie pojazdów.
3. zabronione jest zastawianie miejsc postojowych właścicielom miejsc
4. parkowanie samochodów na terenie nieruchomości dozwolone jest wyłącznie
w wyznaczonych miejscach postojowych.
§22
Obowiązuje całkowity zakaz palenia w częściach wspólnych dla osób poruszających się po
nieruchomości jak również firm zewnętrznych zatrudnionych na nieruchomości.
REGULAMIN PORZĄDKOWY CZĘŚCI REKREACYJNEJ
budynku „Pelikan” os. Piastowskie 120 w Poznaniu.
1. Na teren części rekreacyjnej można wejść tylko przy pomocy elektronicznej karty
dostępu.
2. Osobami uprawnionymi do korzystania z obiektu są właściciele mieszkań wraz z
osobami wspólnie zamieszkującymi i ich goście ( tylko w obecności
mieszkańców),
3. Osoba dysponująca elektroniczną kartą dostępu, która nie jest mieszkańcem
budynku nie może wprowadzić innych osób na teren części rekreacyjnej.
4. Osoba dysponująca elektroniczną kartą dostępu, która jest najemcą budynku
nie może wprowadzić innych osób na teren części rekreacyjnej.
5. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt
domowych,
6. Dzieci do lat 12 mogą korzystać z części basenowej w obecności osób dorosłych, a
starsze na wyłączną odpowiedzialność rodziców,
7. Obowiązuje zakaz korzystania z obiektu osób w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem
innych środków odurzających,
8. Wszyscy korzystający z obiektu użytkują go na własną odpowiedzialność,
9. Właściciele i osoby uprawnione do korzystania z obiektu zobowiązani są do
przestrzegania regulaminu określającego szczegółowe wymagania eksploatacyjne,
higieniczne i sanitarne użytkowania basenu, sauny i sali fitness,
10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i używania szklanych pojemników
(np. butelek z napojami, szamponów),
11. Na terenie części rekreacyjnej obowiązuje odpowiednie obuwie zamienne (basen i
sauna-klapki gumowe),
12. Pomieszczenia mogą być zamknięte na czas konieczny do przeprowadzenia
niezbędnych remontów i zabiegów sanitarnych. O terminie zamknięcia właściciele
zostaną wcześniej powiadomieni przez administrację.
13. Członkowie Wspólnoty upoważniają obsługę (ochrona, pracownicy części
rekreacyjnej) do egzekwowania zapisów niniejszego regulaminu.
14. Osoby niszczące sprzęt i wyposażenie ponoszą odpowiedzialność materialną za
wyrządzone szkody.
15. Administracja nie będzie ponosiła odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w
szafkach lub pozostawione w pomieszczeniach rekreacyjnych.
16. W pomieszczeniach części rekreacyjnej obowiązuje bezwzględny zakaz palenia
tytoniu oraz spożywania alkoholu.
17. W pomieszczeniach części rekreacyjnej obowiązuje bezwzględny zakaz
organizowania imprez.
a) REGULAMIN SAUNY
1. Nie należy wchodzić do sauny po obfitym posiłku.
2. Nie należy korzystać z sauny po wyjściu z basenu z chlorowaną wodą (w
wysokich temperaturach zachodzą zmiany chemiczne w związkach chloru,
szkodliwe dla zdrowia)
3. Przed wejściem do sauny należy wziąć prysznic i umyć ciało.
4. Siadając na platformę należy używać swojego ręcznika lub podkładu.
5. Zalecane temperatury to 80-90º (170-195ºF)
6. Wilgotność w granicach 15-30 % (sauna jest odpowiednio sucha jeśli skóra nie
parzy gdy się na nią dmucha).
7. Wilgotność należy zwiększać poprzez polewanie wodą kamieni (przy pomocy
specjalnej chochli, nie wolno używać innych naczyń).
8. Dobra kąpiel to dwa, trzy seanse po 15 min.
9. W przerwach pomiędzy seansami wskazane jest chłodzenie się (pod natryskiemnie w basenie!) oraz uzupełnienie płynów w organizmie (woda mineralna, soki)
10. Nie zaleca się nagłego opuszczenia sauny po kąpieli, niezbędny jest czas na
ochłonięcie organizmu (należy ubierać się, gdy pocenie dobiegło końca).
11. W przypadku jakichkolwiek stanów chorobowych, w tym w szczególności chorób
układu krążenia, używania środków farmakologicznych, zmian w ciśnieniu itp. –
przed korzystanie z sauny należy zasięgnąć opinii lekarza.
12. Nie wchodzić do sauny bez sprawnie działającej wentylacji.
b) REGULAMIN BASENU
1. Z basenu nie mogą korzystać osoby:
 Ze zmianami skórnymi wskazującymi na możliwość zakażenia
 Chore (np. nieżyty górnych dróg oddechowych)
2. Wskazane jest używanie w mokrej części basenu obuwia typu „japonki”, które
powinno stanowić integralną część wyposażenia osób korzystających z basenu.
3. Strój kąpielowy powinien być czysty.
4. Przed kąpielą w basenie każda osoba powinna starannie umyć ciało z użyciem
środków myjących.
5. Po skorzystaniu z WC w trakcie zajęć należy bezwzględnie umyć ciało przed
ponownym wejściem do basenu.
6. Na basenie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy.
7. Korzystający nie może powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam
przebywających
8. Za stan bezpieczeństwa odpowiedzialność ponoszą korzystający z basenu.
9. Osoby kąpiące się po wyjściu z basenu wymagają odpoczynku i readaptacji min.20
min. (ważne w chłodnych porach roku).
10. Zabrania się skakania na główkę do basenu, biegania wokół niego i zabaw mogących
zagrażać innym użytkownikom basenu.
11. Osoby naruszające przepisy niniejszego regulaminu będą proszone o opuszczenie
basenu.
Download

Regulamin Porządku domowego dla budynku Wspólnoty