.... mein Heizsystem
Kotol na štiepku a pelety
Plány
123
7
4
1
0
8
5
2
.
9
6
3
=
Dokonalosť je naša vášeň.
www.etaenergy.eu
Ako funguje vykurovanie so štiepkou
Pružinové ramená sa prispôsobia k nákladu
S podlahovým miešacím zariadením je štiepka
dopravovaná k vynášacím šnekovým dopravníkom
(4). Pružinové ramená (1) sa prispôsobia k násypu.
Ak je zásobník plný a náklad vysoko nad miešacím
zariadením, pružinové ramená sa položia na
polohovač miešacieho zariadenia (2).
Tým sa zníži požadovaná hnacia sila a spotreba
prúdu. Keď je zásobník prázdny, pružinové ramená
sa znovu natiahnu smerom k stene a zásobník
vyprázdnia.
Kontrola krútiaceho momentu šnekových
dopravníkov
Pomocou skúšačky prúdu motora sa okamžite zistí
zlá priechodnosť šnekov. Automaticky sa aktivuje
spätný chod, a v prípade potreby sa až trikrát
zopakuje. Pri súčasnom odpojení podlahového
miešacieho zariadenia pomocou voľnobehu (3)
je celková sila motoru k dispozícii pre uvoľnenie
šnekov. Zaseknuté kusy dreva alebo kamene sa
týmto spôsobom jednoducho uvoľnia, a transport
paliva môže bez prekážok pokračovať.
dlhé kusy dreva nemôžu zapríčiniť odstavenie
dopravy paliva. Dlhé kusy sú prerezané jedným
vytvrdeným a vymeniteľným nožom na hrane
dávkovača paliva.
Žiaruvzdorná spaľovacia komora s preklápacím
roštom
Štiepka je pomocou dávkovacieho šneka (6)
nahrnutá na rošt z bočnej strany. Šamotová
spaľovacia komora (7) zaručuje čistý oheň s
vysokou teplotou vyhorenia. V časových intervaloch závislých od výkonu sa rošt po regulovanej fáze vyhorenia preklopí o 90°, aby sa
automaticky odstránil popol a cudzie telesá zo
spaľovacieho priestoru. Popol zostane až do
ďalšieho preklopenia roštu ležať v priestore pre
popol pod roštom a môže ešte vyhorieť.
Predtým než bude pomocou šneka (8) presunutý
do odnímateľnej nádoby na popol (9).
1
4
2
3
Maximálna bezpečnosť proti spätnému
prehoreniu
S tesným jednokomorovým dávkovačom
paliva (5) zostane vo všetkých prevádzkových
stavoch spaľovací priestor bezpečne oddelený
od skladu paliva. Tak nemôže do dopravy paliva
preniknúť žiadny horúci plyn, vznietenie štiepky
je tak vylúčené. Je to najspoľahlivejšia ochrana
proti spätnému prehoreniu. Norma TRVB H118
rakúskeho úradu požiarnej ochrany (z dôvodu
nedostatku vlastných noriem sa používa aj v
Nemecku) vyžaduje pre sklad palív v stodolách,
pri výkone kotla nad 150 kW, pri sklade paliva
s množstvom nad 200 m³ a pri stolárskych
odpadoch v spádovej šachte, prídavný vodný
rozstrekovač (k dostaniu ako príslušenstvo). Príliš
2
S optimalizovaným zapaľovaním
Po krátkych prestávkach horenia je šamotová
spaľovacia komora ešte tak horúca, že sa
práve pridané palivo zapáli od zvyškových
uhlíkov. Len dlhšie prestávky vyžadujú nové
spustenie zapaľovača. Z dôvodu úspory prúdu
sa po úspešnom zapálení, ktoré je rozpoznané
pomocou „Lambda“- sondy a teplotou spalín,
zapaľovač okamžite vypne.
www.etaenergy.eu

Ako funguje vykurovanie so štiepkou
drevného plynu. Zároveň sa z kotla zbytočne
vytiahne veľké množstvo vzduchu a nevyužitého
tepla. Nielen s drevom vybraným podľa kvality,
zaručuje „lambda“ - sonda aj v každodennej
prevádzke optimálne hodnoty výhrevnosti paliva
a maximálne využitie paliva.
Turbulentný výmenník tepla s jednoduchým čistením
13
12
7
11
5
10
6
8
14
9
Prestávky horenia s nízkymi tepelnými stratami
Oheň sa medzi minimálnym a maximálnym
výkonom reguluje. Pri nižšej tepelnej záťaži na
jeseň a na jar sa výkon prispôsobí pomocou intervalov horenia. Aby sa kotol a komín vyhli tleniu
počas týchto intervalov, oheň postupne dohorí.
Zatvorením klapiek pre primárny (10) a sekundárny vzduch (11) nemôže počas odstavenia cez
kotol prúdiť vzduch a tak zbytočne do komína
naťahovať teplo.
Až po kompletne ukončenom spaľovaní prúdi
horúci plyn do studenej časti kotla, kde svoje
teplo odovzdá vode kotla. Najprv pokojne cez
hladký samospádový kanál (12), kde sa odlúči
popol a následne turbulentne cez potrubie
výmenníka tepla (13), ktoré je vybavené virbulátormi. Čím turbulentnejšie, tým lepšie sa
čiastočky plynu dostanú do kontaktu so stenou
rúry a tak môžu odovzdať maximum tepla do
kotlovej vody. Týmto spôsobom sú dosiahnuté
nízke teploty spalín a zároveň vysoký stupeň
efektívnosti. V priebehu čistenia (preklápania
roštu) sa pohybujú aj virbulátory (13), aby
vyčistili popolček z potrubia výmenníka tepla.
Pomocou jedného šneka (14) je popol dopravený do zbernice na popol (9).
S podtlakom maximálna bezpečnosť
Odťahový ventilátor (15) sa na výstupe kotla
stará o podtlak v celom kotle, a tým o vysokú
prevádzkovú bezpečnosť bez rizika vzplanutia a bez rizika spätného prehorenia. Tesný
jednokomorový dávkovač paliva (5) umožňuje
vysadenie bežného ventilátora na prívod
spaľovacieho vzduchu. Potrebný vzduch sa
do spaľovacieho priestoru nasáva podtlakom,
ktorý v kotle prevláda prostredníctvom regulovaných klapiek primárneho (10) a sekundárneho vzduchu (11).
odťahový
ventilátor
15
S reguláciou „Lambda“ najlepšie využitie paliva
Splyňovanie dreva (výkon) je regulovateľné
prostredníctvom množstva primárneho vzduchu
(10). S „lambda“ regulovaným sekundárnym
vzduchom (11) sa spaľovanie udrží v čistom
pásme pri vysokej efektívnosti.
Pokiaľ je množstvo vzduchu príliš nízke, chýba
kyslík, ktorý je potrebný k úplnému zhoreniu. Ale
aj príliš veľa vzduchu má za následok neúplné
zhorenie. Príliš veľké množstvo vzduchu chladí
oheň. Pod 700°C sa už nespália všetky časti
Kotol na štiepku - Plány
sekundárna
vzduchová
klapka
primárna
vzduchová
klapka
2013-01
3
Prehľad
Palivo
Uprednostňujte hrubú štiepku G30 - G50 s nízkym
podielom prachu
Dĺžka jednotlivých triesok by mala byť medzi 30 a 50
mm. Tak môže uskladnená štiepka dobre prepúšťať
vzduch a voda z masy sa môže odparovať. Tendencia
k hnitiu a plesniveniu je nízka. Vysoký podiel prachu
(piliny, kôra, zemina, piesok) upchá vzduchové cesty.
V teplom vnútre masy odparovaná voda kondenzuje
v hornej oblasti masy. Časť štiepky spráchnivie až na
kompost bez výhrevnosti.
Vyhýbajte sa zelenej, vlhkej štiepke
Len štiepku, ktorá je suchá (obsah vody pod
25%), je možné bez problémov skladovať v betónovom zásobníku. Vlhká, hrubo nasekaná štiepka
v otvorenej hale, kde je vystavená vetru, rýchlo
dosiahne zníženie obsahu vody pod 35%, tak
že je vhodná do kotla. Z čerstvého dreva jemno
nasekané triesky alebo štiepka zo zelených konárov
s vysokým podielom kôry a ihličia, dostatočne
neprepúšťa vzduch, preto nemôže dobre vyschnúť
a zhnije rýchlo s vysokou stratou výhrevnosti.
hrubé + suché = dobrý výkon
jemné + suché = nižší výkon
hrubé + vlhké = nižší výkon
skladovateľné len dobre vetrané
Zvláštna pozornosť u starého dreva
Ak máte možnosť vykurovania so starým drevom,
môže to byť aj práchnivé drevo bez výhrevnosti,
preto staré drevo nakupujte len podľa hmotnosti a
s obmedzeným obsahom vody, ktorý je maximálne
25%. Dajte pozor aj na to, aby bolo toto drevo
bez škodlivých látok. Platné zákony dovoľujú pre
vykurovacie účely len použitie neošetreného
dreva a bez obsahu látok, ktoré drevo prirodzene
neobsahuje.
Prevádzky na spracovanie dreva môžu vykurovať
drevotrieskou, ak neobsahuje halogénové látky a
prostriedky na ošetrenie dreva
jemné + vlhké = žiaden výkon
Pre pelety, Miscanthus a veľmi vysušený
stolársky odpad je nutné použitie klapky na
spätný odvod spalín, ktorá je k dostaniu ako
príslušenstvo.
Aj keď to je zo strany legislatívy dovolené, môže
vysoký chemický obsah drevotriesky (častokrát
aj „nedovolený“ chlór a fluór) zapríčiniť koróziu a
nadmerné opotrebenie kotla.
Klince a kamene
síce kotol neodstavia, ale majú za následok vysoké
opotrebenie šnekových dopravníkov a noža
dávkovača paliva.
Piesok a zemina, viacej popola a zanesenia
Ak sa prekročí prahová hodnota, ktorá je pri
štiepke veľmi rozdielna, na rošte sa začnú vytvárať
usadeniny, ktoré sa musia odstrániť ručne. Z toho
dôvodu sa vyhýbajte palivu s vysokým obsahom
piesku a zeminy.
4
recirkulácia spal
ín
www.etaenergy.eu
einem kostengünstigen runden Grundriss, herstellbar mit konventionellen
Güllegrubenschalungen, der Vorzug zu
geben.
Zu empfehlen, wenn ein Traktor mit
Frontlader oder ein Radlader zur Verfügung steht.
Palivo
oder steigend eingebaut werden.
Optimaler Befüllgrad.
Spotreba paliva, obsah vody, vlhkosť
Optimaler Befüllgrad.
Fest-, Raumund
Zjednodušený
vzorec
pre Schüttraummeter
spotrebu paliva
/ Wassergehalt
Jeden sypaný priestorový meter (sprm) dreva zo smreka naštiepaného na menšie kusy (G30) s 20% obsahom
vody obsahuje 780 kilowatthodín (kWh), čo zodpovedá 78 litrom vykurovacieho oleja.
Faustformel für den
Brennstoffbedarf
Tepelná
záťaž v kW x faktor 2
Ein Schüttraummeter (srm) Fichte klein gehackt (G30) mit 20% Wassergehalt enthält 780 Kilowattstunden (kWh),
Verhältniszahlen
das entspricht 78 Liter Öl. der Raummaße
Príklad:
35 kW tepelnej záťaže pre 300-400 m2Heizlast
starej stavbyin
1,0 fm
Festmeter (fm)
Beispiel:
kW Heizlast
für sprm/rok
300-400 m2 Altbau
x faktorZum
2 pre
kvalitnú35štiepku
= 70
alebo 15 kW tepelnej záťaže pre 300 m2 dobre
kW
x Faktor
2
zaizolovanej
novostavby:
0,4 fm
0,6 fm
2 Neubau gut gedämmt:
oder kvalitnú
15 kW Heizlast
für 300=m30
x faktor 2 pre
štiepku
sprm/rok
x Faktor 2 für gutes Hackgut = 70 srm/Jahr
x Faktor 2 für gutes Hackgut = 30 srm/Jahr
x faktor 3 pre nekvalitnú štiepku
= 105 sprm/rok
x faktor 3 pre0,6nekvalitnú
štiepku = 45 sprm/rok
1,0 m Hackgut = 105 srm/Jahr
x Faktor 3 für schlechtes
xmFaktor 3 für schlechtes Hackgut =0,445msrm/Jahr
1,0 m
1,0 m
1,0 m
140
120
116
121
Sypaný Schüttraummeter
priestorový meter
pro Jahrza rok
1,67 rm
97
96
1,0 m
0,67 m
80
80
1,0 m
1,0 m
1,0 m
60
56
1,0 m
59
61
67
70
1,0 m
73
1,0 m
40
Schüttraummeter (srm)
20
geschüttetes Hackgut
0
14
100
Ročná spotreba1,0
ccarm
64.000
(35
kW
pri0,67
1.650
Jahresdedarf
ca.kWh
64.000
kWh
(35kotol
kW Kessel
bei
rm
1.650
Volllaststunden
/ 90%
Wirkungsgrad)
hodinách
plného
zaťaženia
/
90%
efektívnosť)
103
86
1,67 m 83
1,0 m
Hackgut
Jahresbedarf
in Abhängigkeit
von od
Ročná
spotreba štiepky
v závislosti
Holzart
Körnung
Wassergehalt
druhu dreva- zrnitosti – obsahu vody
125
Raummeter (rm) bzw. Ster
105
102
geschlichtete
Halbmeter-Scheite
100
1,0 m
1,0 m
20% 30%
40%
Pappel GG30
topoľ
30
20%
30% 40%
Pappel G
G 50
topoľ
50
1,0 srm
1,5 srm
2,5 srm
20% 30% 40%
20% 30% 40%
Fichte GG3030
smrek
Fichte GG5050
smrek
20%
30%
40%
1,5 m
Buche
G 30
Buk
G
30
20%
30%
Buche
Buk GG5050
40%
Wassergehalt
Obsah
vody% v %
1,0 m
Holzart
/ Korngröße
Druh
dreva
/ zrnitosť 1,0 m
1,0 m
2,5 m
1,0 m
1,0 m
Genauere Umrechnungsfaktoren für die Raummaße
Vlhkosť
Obsah vody
von Rund- und Scheitholz siehe: www.tfz.bayern.de
> Publikationen > Festbrennstoffe > Umrechnungsfaktoren
verschiedener13,0%
Raummaße für Scheitholz
15%
17,6%
1 5%
Obsah
vody - vlhkosť
Wassergehalt
- Feuchtigkeit
20%
16,7%
25%
2 0%
Obsah
vody (M)
na celkovú drevnú hmotu
Wassergehalt
(w) vzťahujúci
bezogen auf sa
Gesamtmasse
30%
23,1%
33,3%
2 5%
20
4
0
%
28,6%
Obsah
vody: ( 100 ) x 100 = 20% w
Wassergehalt:
100 kg
80 kg 20 kg
42,9%
30%
50%
33,3%
53,8%
3 5%
Vlhkosť
(u) vzťahujúca
sušinu (reine
(čistáHolzmasse
drevná hmota
bez vody)
60%
37,5%
Feuchtigkeit
(u) bezogen sa
aufna
Darrmasse
ohne Wasser)
66,7%
40%
70%
41,2%
20
Feuchtigkeit:
Vlhkosť: ( 80 ) x 100 = 25% u
80%
44,4%
100 kg
80 kg 20 kg
81,8%
4 5%
90%
47,4%
100%
5 0%
1,0 m
1,0 m
Perfektion aus Leidenschaft.
Kotol na štiepku - Plány
2013-01
5
Vlhká štiepka
Hniloba a pleseň
Asi až do 25% obsahu vody je voda viazaná vo
vláknach dreva. Voda nad 25% sa nachádza
medzi vláknitými bunkami v dutých priestoroch a
vlásočnicami. Táto neviazaná voda je životný priestor
a predovšetkým aj prostredie pre rozmnožovanie
mikróbov a húb, ktoré cez narušené miesta v
štruktúre dreva a hlavne cez rezné a lomové plochy
môžu ľahko preniknúť do stromu. Tieto mikróby
premieňajú celulózu a lignín späť na východiskovú
látku kysličník uhoľnatý a vodu. Drevo práchnivie,
stáva sa dutým a hnije až do úplnej straty svojej
výhrevnosti.
Po zoťatí stromu začnú preteky medzi sušením a
práchnivením. S ubúdajúcim obsahom vody sa životné
podmienky pre mikróby znižujú, a až je obsah vody
pod 25%, tak odumrú. Čím rýchlejší je proces sušenia,
o to vyššia zostane zachovaná výhrevnosť dreva.
U tenkých konárov majú mikróby v pomere k objemu
dreva veľmi veľkú plochu napadnutia. Ak sú konáre
ešte „pekne“ naukladané na seba, sú straty výhrevnosti nad 25% pravidlom (počas vlhkého počasia
podstatne viac). Preto správca lesov konárové drevo
pod 3 až 5 cm vôbec nezbiera a tento materiál
ponecháva v lese ako živiny.
Či sa jedná o vlhkú alebo suchú štiepku sa dá jednoducho
zistiť
Pokiaľ aj profesionáli, ktorí každodenne so štiepkou
narábajú, dôverujú len skúške v pečúcej rúre, čo sa týka
presného obsahu vody, existuje ešte jedna veľmi jednoduchá metóda rozlíšenia suchej a mokrej štiepky.
Štiepka, ktorá v ruke pôsobí sucho, má obsah vody pod
25% a je možné ju bez problémov skladovať.
Ak pôsobí mokro, je obsah vody vyšší ako 35%.
Ak je štiepka tmavohnedá, ľahká a až drobivá, potom
držíte v rukách práchnivé drevo, ktoré už veľký podiel
svojej výhrevnosti stratilo.Od takéhoto „kompostu“
môžete očakávať len problémy, ale žiadny úžitok.
Vlhkú štiepku neskladujte neprevzdušnenú
6
Palivo
Štiepka – prehľad kvality
Ideálna štiepka je jemne naštiepaná (G30) tvrdá drevina, bez
kôry s nízkym podielom prachu a obsahom vody nižším ako
20%. Štiepka s najvyššou výhrevnosťou má najnižšiu potrebu na
skladovací priestor a je optimálnym palivom pre každý typ kotla.
Zo suchého dreva je možné pripraviť jemnú a suchú štiepku
(G30 alebo menšiu) a tak dosiahnuť vysokú skladovaciu
hustotu.
Štiepka s obsahom vody nižším ako 30 % je skladovateľná.
Taktiež nepodceňujte hrubo naštiepanú štiepku s
obsahom vody 40%, ak s ňou má byť vykurované v blízkej
budúcnosti alebo môže byť uskladnená na dobre vetranom
mieste. Vďaka horúcej, šamotovej spaľovacej komore sa
znižuje dosiahnuteľný výkon kotla len minimálne.
Dlhé, ale suché uskladnené drevo (10 rokov) stratilo 10%
zo svojej výhrevnosti
Štiepka zo suchých konárov a krovinové odrezky majú
vyšší podiel kôry a väčšinou aj vysoké podiely jemných
triesok, nečistôt a už práchnivého materiálu. Preto vzniká
viacej popola. Ak bola naštiepaná zo suchého dreva, nie sú
žiadne problémy so skladovaním a zníženie výkonu kotla je
akceptovateľné.
Lesná štiepka z čerstvého konárového materiálu nie je
skladovateľná a znižuje dosiahnuteľný výkon kotla
Dlhé a vlhké uskladnené drevo (10 rokov) stratilo už 50%
zo svojej výhrevnosti. Štiepka z takéhoto dreva znižuje
dosiahnuteľný výkon kotla
Konečný produkt z mokrého dreva je kompost, ktorý sa
likviduje v spaľovniach odpadov, ale sotva sa môže spaľovať
v normálnom kotle. Dbajte na vetrané uskladnenie. Čím
vyšší je obsah vody dreva, o to väčšie kusy naštiepajte.
Neskladujte viacej ako ročnú zásobu štiepky (guľatina je
jednoduchšia na skladovanie a nepriepustnejšia).
Buďte viacej opatrní, pokiaľ vám niekto ponúkne štiepku
zo starého dreva za výhodnú cenu. Podiel práchnivého
materiálu alebo aj výskyt cudzích látok (klince, ochranné
prostriedky na ošetrenie dreva, piesok, kamene) môže byť
veľmi vysoký.
Vlhkú štiepku skladujte v otvorenej hale
Vlhká štiepka vytvára z procesu práchnivenia teplo,
ktoré vylučuje voda. Na povrchu vznikajú mokré
miesta, prípadne aj viditeľne vystupuje vodná para.
Len s obsahom vody maximálne 30 % je štiepka
skladovateľná bez prevzdušňovania napríklad v betónovej pivničnej miestnosti.
Ak dáte možnosť vetru, odvádzať vodu a vysušiť na
hrubo naštiepané triesky, hnitie a huby zostanú v
rámci akceptovateľných hraníc.
Ak sa napriek tomu používa vlhká štiepka zo stolárskej
dielne, potom v nevetranom zásobníku paliva
neskladujte väčšie množstvo ako trojtýždňovú zásobu.
Otvor pre prívod vzduchu a odťahový ventilátor môžu
vystupujúcu vodnú paru voľne odvádzať, a tak aspoň
obmedziť tvorbu plesne.
Optimálna je pultová strecha mimo obytných a
pracovných priestorov, ktorá zadržiava len dážď a
vietor nechá voľne pracovať. Prinajmenšom má byť
úplne otvorená bočná plocha skladovacej haly.
Prídavné vetracie otvory vo všetkých ostatných
stenách zlepšujú skladovacie podmienky.
www.etaenergy.eu
Palivo
Sušenie, ťažba a rúbanie
Umelé vetranie
Napriek niektorým nákladným pilotným projektom
so solárnou energiou, je doposiaľ sušenie s
ohriatym vzduchom, ktorý je do skladu vháňaný
kanálmi v podlahe, neekonomické. Náklady na
energiu sušenia sú častokrát vyššie ako dosiahnutý
úžitok z výhrevnosti paliva.
Najrýchlejšie schne hrubo naštiepaná štiepka s nízkym
jemným podielom
Hrubé (s ostrými nožmi!!!) naštiepané triesky schnú
následkom lepšej priepustnosti vzduchu rýchlejšie
a majú nižšiu stratu substancií. Osvedčené násypné
výšky ležia medzi 4 a 6 m. Táto výška nie je ani
nebezpečná vzhľadom na samovznietenie, ktoré
môže nastať približne od 8 m násypnej výšky.
Drevo pred narúbaním nechajte vyschnúť, v zime
zotínajte a v lete rúbte
Je oveľa jednoduchšie, drevo vysušiť pred narúbaním. Medziskladovaním pred narúbaním v lete
obsah vody klesne pod 30 %, tým je bez problémov
získaná skladovateľná štiepka.
Veľmi vlhký materiál, zelený materiál (listy a ihličie),
kôra, vysoký podiel prachu (vlastnosti, ktorým sa
u krovinových odrezkov a už odvetvenej drevine,
nedá vyhnúť) má pri vysokej biologickej aktivite, aj
hrubo naštiepaný materiál, len nízku priepustnosť
vzduchu. Napriek vyššiemu samozohrievaniu je
z dôvodu nižšej priepustnosti vzduchu proces
sušenia pomalší a strata substancií je podstatne
vyššia.
Či sa už budú sušiť celé stromy, alebo kmene
a konáre oddelene z veľkej miery závisí na
prístupnosti lesa a metóde ťažby dreva. Tu je pre
orientáciu niekoľko informácií:
Nechajte vyschnúť na spevnenej ploche ako seno
Pre vlastnú potrebu vlhkú štiepku počas horúcich
letných dní roztiahnite do 10 cm vysokej vrstvy
na asfaltovom alebo betónovom podklade. I
počas pekných, slnečných jesenných dní je možné
opakovaným obracaním dosiahnuť dobrý výsledok.
Väčšinou je obsah vody pod 30 % dosiahnutý už po
dvoch dňoch. Preto je štiepka dobre skladovateľná
aj za zhoršených podmienok.
Prevzdušnené hromady s odstránenou kôrou alebo
celé stromy schnú rýchlejšie a lepšie. Pomoc slnka a
vetra je nevyhnutné.
Drevo z ihličnanov by sa malo zotínať najneskôr v
decembri a z dôvodu rizika napadnutia lykožrútom by
malo byť uskladnené minimálne 50 m od lesa.
Nechajte schnúť v prekrytej nádobe s mriežkou
Ak je sklad na štiepku vo výstavbe, mali by ste
brať do úvahy prekryté skladovacie nádoby s
mriežkovými stenami, v ktorých môže ešte vlhká
štiepka dobre vysychať. Dôležité je veterné
miesto. Nasmerovanie na juh i v zime prinesie
svoj výsledok. Výšky nádob sa riadia podľa
výšky predného nakladača, ktorý je k naplneniu
potrebný. Najspodnejší stenový panel musí
byť odstránený, aby bolo možné štiepku dobre
odoberať. Hĺbka môže byť až do 2 metrov.
Pokiaľ prebierka u ihličnatých stromov prebieha v
septembri, drevo na jar lykožrút nenapadne. Môže
zostať ležať v lese bez odstránených konárov a v lete
môže byť narúbané ako celý strom
Zelené konáre nechajte v lese ako živiny
Zelené konáre a konce konárov nechajte v lese,
tieto sú ako palivo len ako „voda a vzduch“. Mali by
zostať v lese ako cenné živiny.
Doba sušenia činí 4 až 8 mesiacov. Je možné
dosiahnuť zníženie obsahu vody pod 20%.
70%
stínanie
fällen
im Winter
fällen
und erstdrevo
im Sommer
hacken
stromy
stínajte
v zime,
rúbte
až v lete
sm
Ficrhetke
Wassergehalt
Obsah vody
60%
50%
40%
30%
20%
vWŕbeiad
e
lieHsk
asael
bBuukch
e
Skladovateľné
s obsahom
vody 30%
unter
30% Wassergehalt
lagerfähig
december
Dez
január
Jän
Kotol na štiepku - Plány
február
Feb
marec
März
apríl
April
hacken
rúbanie
máj
Mai
jún
Juni
júl
Juli
august
Aug
september
Sep
2013-01
október
Okt
november
Nov
7
Posúdenie kvality
Palivo
Všeobecné požiadavky na kvalitu štiepky
Kritérium
Posúdenie
Podiel prachu
Prach sa horšie spaľuje a zároveň je znakom pre práchnivú alebo znečistenú štiepku, preto sa v norme ÖNORM M
7133 „Drevená štiepka pre energetické účely“ podiel prachu obmedzil na 4 %.
Veľké kusy
Palivo môže obsahovať samostatné hrubé kusy až do dĺžky 12 cm. Dlhé časti nôž v dávkovači paliva prereže. Veľké
kusy štiepky by nemali byť dlhšie ako 5 cm, aby sa zabránilo zablokovaniu dopravníka paliva.
Nečistoty
Zelené listy
Zelené ihličie
Kov / kamene
Zemina a piesok zanášajú rošt a majú za následok vyššie výdavky na čistenie.
Vrstva štiepky zo zelených vetví s listami alebo ihličím v hromade na skládke môže byť prekážkou, na ktorej sa bude
zrážať zospodu vystupujúca vlhkosť, čo môže viesť k hnitiu a plesniveniu.
Hoci klince a drobné kamene kotol neodstavia z prevádzky, snažte sa takýmto cudzím predmetom v štiepke vyhýbať,
pretože majú za následok vysoké opotrebenie dopravníka paliva.
Posúdenie kvality štiepky pri nákupe podľa sypaného priestorového metra
Kritérium
Posúdenie
Obsah vody
Čím menší je obsah vody, tým vyššia je výhrevnosť. Niekedy obsah vody v dreve
klesne pod 25%, preto jeden priestorový meter so štiepkou W20 obsahuje asi o 3%
viacej dreva ako jeden priestorový meter so štiepkou W30.
Vplyv na výhrevnosť
Podľa normy ÖNORM M 7133 sa uvádza obsah vody v percentách celkovej hmotnosti
(viď „Stanovenie obsahu vody“ na strane 11).
Skladovanie
Štiepka s obsahom vody až do 30% je bez problémov skladovateľná. Od 35% začína pri
dlhšom skladovaní plesnieť a hniť (strata výhrevnosti).
Zrnitosť
Čím je naštiepaný materiál menší, tým viacej materiálu sa zmestí do jedného
kubického metra. Ako veľkostná trieda podľa normy ÖNORM M 7133 sa uvádza
priemerná dĺžka kusov v mm (viď „Normované veľkosti štiepky“ na strane 10).
Druh dreva
Tvrdé drevo je hustejšie a ťažšie a preto má
vyšší objem výhrevnosti na kubický meter.
Podiel kôry
Čím je štiepka svetlejšia, tým je podiel kôry nižší. Hlavne štiepka z tenkých konárov
alebo „štiepka s kôrou“ z píly má vysoký podiel kôry s vyšším obsahom popola a
väčšinou i s vyšším obsahom nečistôt. Následkom sú vyššie nároky na čistenie.
Tenké konáre
Štiepka z tenkých konárov má väčšinou vysoký stupeň hniloby.
hrab, agát
buk
dub, jaseň
breza, javor
+53%
+44%
+40%
+25%
W20 (<20%)
W30 (20-30%)
W35 (30-35%)
+6%
0%
-2,5%
W40 (35-40%)
W50 (40-50%)
-4%
-7%
(G20)
G30
G50
+10%
0%
-16%
borovica,
smrek, jelša
jedľa, vŕba
topoľ
+19%
0%
-6%
-19%
bez kôry
10% kôry
30% kôry
+5%
0%
-10%
z tenkých konárov
~ -25%
Posúdenie kvality štiepky pri nákupe po kilogramoch
Kritérium
Posúdenie
Obsah vody
Čím menší je obsah vody, tým vyššia je výhrevnosť.
Vplyv na výhrevnosť
W20 (<20%)
W30 (20-30%)
W35 (30-35%)
+12%
0%
-12%
Skladovanie
Štiepka s obsahom vody až do 30% je bez problémov skladovateľná. Od 35% začína pri W40 (35-40%)
W50 (40-50%)
dlhšom skladovaní plesnivieť a hniť (strata výhrevnosti).
-20%
-32%
Zrnitosť
Druh dreva
Zrnitosť nemá na výhrevnosť, na kilogram, žiadny vplyv.
Podiel kôry
Podiel kôry nemá takmer žiadny vplyv na výhrevnosť, na kilogram, ale vyšší podiel
kôry má vyšší podiel popola a tým aj vyššie výdavky na čistenie.
Tenké konáre
Štiepka z tenkých konárov má väčšinou vysoký stupeň hniloby.
Podľa normy ÖNORM M 7133 sa uvádza obsah vody v percentách celkovej hmotnosti
(viď „Stanovenie obsahu vody“ na strane 11).
8
Ťažké drevo z listnatých drevín má suché o 5% menšiu výhrevnosť a vlhké o 6% nižšiu,
ľahké drevo z listnatých drevín má suché o 6% a vlhké o 7 % nižšiu výhrevnosť.
drevo ihličnanov
drevo listnáčov
z tenkých
konárov
www.etaenergy.eu
0%
-5 až -7%
~ -25%
Palivo
Ostatné palivá, výhrevnosť
Ostatné palivá
Pelety
Pelety majú vyššiu hustotu paliva a môžu byť spaľované len ak je k dispozícii klapka pre spätný odvod spalín
(príslušenstvo). Pelety sa predávajú podľa hmotnosti, pričom výhrevnosť peliet z listnatých drevín (4,60 kWh/kg) je asi o
6% nižšia v porovnaní s peletami z ihličnatých drevín (4,9 kWh/kg).
Miscanthus
Výhrevnosť je rovnaká ako u vzduchom sušeného dreva z ihličnatých drevín, najlepšie je nakupovať podľa hmotnosti.
Keďže začiatok spekania popola leží veľmi nízko, je nutné k zabráneniu usadenín používať klapku na spätné vedenie
spalín (príslušenstvo). Aby sa minimalizovala korózia kotla, dbajte na používanie hnojív bez chlóru (kálium sulfáty
namiesto kálium chloridov). Nezávisle od toho, či je vo forme štiepky alebo peliet, miscanthus potrebuje veľký spaľovací
priestor, preto je dosiahnutý vykurovací výkon v rozmere kotla 35/50 maximálne 35 kW, v rozmere 70/90 maximálne 63
kW, v rozmere 130 maximálne 95 kW a v rozmere 200 maximálne 140 kW.
Staré drevo
Suché uskladnené drevo stráca len prchavé súčasti (asi 10% výhrevnosti).
Vlhké uskladnené drevo začne hniť (studený oxidačný proces) a práchnivieť, až úplne stratí svoju výhrevnosť.
Hobliny
Výhrevnosť na kubický meter má široký rozptyl a je o 30 až 60 % menšia ako výhrevnosť štiepky G30-W30 z
rovnakého dreva. Keďže sú hobliny spravidla sušené vzduchom (obsah vody 15 až 20%), nakupujte pokiaľ možno
podľa hmotnosti. Hobliny z niektorých druhov dreva opotrebúvajú šamot a spaľovaciu komoru nadpriemerne rýchlo.
U hoblín nie je možné dosiahnuť maximálny menovitý výkon kotla.
Piliny
Výhrevnosť na sypaný priestorový meter je medzi 25 až 50% menšia ako štiepka G30-W30 z rovnakého dreva.
Piliny nakupujte pokiaľ možno podľa hmotnosti s určením obsahu vody. Tu popísaný kotol nie je vhodný k
prevádzke len s pilinami. Je nutné rátať s drastickým poklesom výkonu a vyššími výdavkami na čistenie.
Drevotrieska Zo strany technológie je kotol s pomocou klapky na odvod spalín vhodný aj na spaľovanie odpadov z drevotriesky,
pokiaľ odpad neobsahuje formaldehyd, ochranné prostriedky na drevo a nemá nanesenú vrstvu z PVC. Napriek
tomu je takéto spaľovanie dovolené len so súhlasom úradov, ktoré spravidla udelia povolenia len prevádzkam,
ktoré spracovávajú drevo.
Odpodavé
drevo
Môže sa spaľovať len drevo, ktoré je bez halogénových látok a prostriedkov na ochranu dreva. Často je podiel
práchnivosti vysoký, a tým je nižšia výhrevnosť, často je takéto drevo znečistené prachom, kovmi a kameňmi.
Priestorový meter
vzťahujúc sa na
Hmotnosť
Guľatina 1 m
Polená 1 m
Výhrevnosť
Výhrevnost
Výhrevnosť
Sypaný priestorový meter
Sypaný priestorový meter
Štiepka G30
Štiepka G50
Hmotnosť
Výhrevnosť
Hmotnosť
Výhrevnosť
Obsah vody
w=15% w=30% w=15% w=30% w=15% w=30% w=15% w=30% w=15% w=30% w=15% w=30% w=15% w=30%
Jednotka
kWh/kg kWh/kg
kg/rm
kg/rm
kWh/rm kWh/rm kg/srm
kg/srm kWh/srm kWh/srm kg/srm
0,65 fm na rm
0,56 fm na rm
jedľa
4,40
3,51
1.270
1.170
1.100
1.010
178
205
780
720
148
171
650
600
smrek
4,49
3,58
1.380
1.260
1.190
1.090
189
218
850
780
157
181
710
650
Ihličnaté drevo
1 srm obsahuje 0,40 fm
kg/srm kWh/srm kWh/srm
1 rm obsahuje 0,33 fm
douglaska
4,43
3,53
1.480
1.360
1.280
1.170
206
237
910
840
172
198
760
700
borovica
4,32
3,44
1.630
1.490
1.400
1.290
232
267
1.000
920
193
223
830
770
smrekovec
4,27
3,39
1.660
1.520
1.430
1.310
239
275
1.020
930
199
229
850
780
0,59 fm na rm
0,50 fm je rm
topoľ
3,99
3,16
1.020
930
870
790
174
200
690
630
145
167
580
530
vŕba
3,76
2,97
1.200
1.100
1.020
930
217
250
810
740
181
208
680
620
jelša
4,06
3,23
1.270
1.160
1.080
990
212
245
860
790
177
204
720
660
javor
4,04
3,21
1.550
1.420
1.310
1.200
260
300
1.050
960
217
250
880
800
breza
4,01
3,18
1.570
1.430
1.330
1.210
265
305
1.060
970
221
254
890
810
jaseň
4,10
3,25
1.760
1.610
1.490
1.360
291
335
1.190
1.090
242
279
990
910
dub
4,10
3,25
1.760
1.610
1.490
1.360
291
335
1.190
1.090
242
279
990
910
červený buk
4,13
3,28
1.800
1.640
1.520
1.390
295
340
1.220
1.110
246
283
1.020
930
buk
4,06
3,23
1.920
1.760
1.630
1.490
321
369
1.300
1.190
267
308
1.090
990
listnaté drevo
Robinie
4,11
3,27
1.920
1.760
1.630
1.490
1 srm obsahuje 0,40 fm
317
365
1.300
1.190
1 rm obsahuje 0,33 fm
264
304
1.090
990
Prepočtové faktory z pevných metrov na priestorový meter a sypaný priestorový meter podľa A. Höldricha, H. Hartmanna, M. Schardta (2006): „Rationelle Scheitholzbereitstellungsverfahren“ správa 11 TFZ Straubing
Kotol na štiepku - Plány
2013-01
9
Normované veľkosti štiepky
štiepky
Veľkosť
a násypná hustota
Normované
veľkosti
Palivo
Štiepka P31,5 veľkosti
podľa EN štiepky
14961-4
Normované
V princípe zodpovedá štiepke G30 podľa normy ÖNORM M 7133
Štiepka P31,5 podľa EN 14961-4
V princípe zodpovedá
štiepke G30
normy ÖNORM M 7133
Štiepka
P31,5 podľa
ENpodľa
14961-4
Hlavný podiel
Hrubý
podiel
V princípe zodpovedá štiepke G30 podľa normy ÖNORM M 7133
Hlavný podiel
Hrubý podiel
Hrubý podiel
Jemný podiel
Jemný podiel
Hlavný podiel
Jemný podiel
- minimálne 75% celkovej drevoviny
- maximálne 25% celkovej
drevoviny
- zrnitosť
menšia
8 mmdrevoviny
maximálne
25%ako
celkovej
- zrnitosť menšia ako 8 mm
- zrnitosť 8menšia
ako 8 mm
- maximálne
% celkovej
drevoviny
- maximálne 8 % celkovej drevoviny
- zrnitosť menšia ako 3,15 mm
- maximálne 25% celkovej drevoviny
- maximálne 6% celkovej drevoviny
- maximálne 6% celkovej drevoviny
- maximálna dĺžka 120 mm
- maximálna
dĺžka
maximálne
6%
- maximálny
prierez
2 celkovej
c 120 mmdrevoviny
- maximálny
2 cmm
maximálna prierez
dĺžka 120
- maximálny prierez 2 c
- minimálne 75% celkovej drevoviny
- maximálna
dĺžkacelkovej
45 mm drevoviny
minimálne 75%
- maximálna dĺžka 45 mm
zrnitosť
8 až
31,5
mm
maximálna
dĺžka
45 mm
--zrnitosť
8 až
31,5
mm
- maximálne
zrnitosť menšia
3,15 mm
8 %ako
celkovej
drevoviny
- zrnitosť menšia ako 3,15 mm
- zrnitosť 8 až 31,5 mm
Štiepka P45 podľa EN 14961-4
V princípe zodpovedá
sečkeEN
G5014961-4
ÖNORM M 7133
Štiepka
ŠtiepkaP45
P45podľa
podľa
ENpodľa
14961-4
V Vprincípe
ÖNORM
princípezodpovedá
zodpovedásečke
sečkeG50
G50podľa
podľa
ÖNORMMM7133
7133
Hrubý podiel
Hrubý
Hrubýpodiel
podiel
Hlavný podiel
Hlavný podiel
podiel
Hlavný
- maximálne 25% celkovej
drevoviny
- maximálne 25% celkovej drevoviny
- zrnitosť menšia ako 8 mm
zrnitosť
menšia
ako
8 mmdrevoviny
- -maximálne
8 % 25%
celkovej
maximálne
celkovej
drevoviny
- zrnitosť
maximálne
8ako
%ako
celkovej
menšia
mmdrevoviny
- zrnitosť
menšia
3,15 8mm
- maximálne 6% celkovej drevoviny
- maximálna dĺžka 120 mm
- maximálny
prierez
- maximálne
6%5 cm²
celkovej drevoviny
- maximálna
dĺžkacelkovej
120 mmdrevoviny
maximálne 6%
- maximálny
5 cm²
maximálna prierez
dĺžka 120
mm
- maximálny prierez 5 cm²
Jemný podiel
Jemný
Jemnýpodiel
podiel
- zrnitosť
menšia
3,15 mm
maximálne
8 %ako
celkovej
drevoviny
- zrnitosť menšia ako 3,15 mm
- minimálne 75% celkovej
drevoviny
- -minimálne
maximálna 75%
dĺžka celkovej
63 mm drevoviny
zrnitosť 8 až75%
45 mm
- -maximálna
dĺžka
63 mm drevoviny
minimálne
celkovej
8 Sypná
aždĺžka
45 mm
maximálna
63hmotnosť
mm
Triedy obsahu vody M podľa EN 14961-4- zrnitosť
BD
- zrnitosť 8 Sypná
až 45 mm
Podiel v % vzťahujúci sa na celkovú dreviny sa označuje
hmotnosť S sa doteraz uvádzala v norme ÖNORM
písmenom M, do M35 (obsah vody menší ako 35%) je
M 7133 v stave bez vody (sušina bez vody). V novej norme
podľavykurovací
EN 14961-4
akceptovateľný. Pre skladovanie a maximálny
EN 14961-4 sa sypná hmotnosť BD uvádza v stave pri
výkon
uprednostňujte
dodaní
(celková
dreviny
Normované
Sypná
hmotnosť
S savrátane
doterazvody).
uvádzala
v norme triedy
ÖNORM M
Podiel
v % vzťahujúciM25.
sa na celkovú drevovinu
sa
oznaľuje
podľa EN 14961-4
s
BD150
a
BD200
sú
príliš
všeobecné
nemajú
pre
štiepku
7133 v stave
bez vody
bez
vody).vVnorme
novej norme
písmenom
do M35popola
(obsah
vody
menší
ako14961-4
35%)
je
Triedy
A podľa
EN
S sa (sušina
doteraz
uvádzala
ÖNORMEN
M
Podiel v obsahu
% M,
vzťahujúci
sa na celkovú
drevovinu
sa oznaľuje
ako Sypná
palivo hmotnosť
vôbec význam.
Sypné hmotnosti
sú pre rôzne
14961-4
sa sypná
hmotnosť
prinorme
dodaní
akceptovateľný.
skladovanie
a maximálny
vykurovací
drevo
vbez
mokrom
stave BD
M15
a M30vVvstave
tabuľke
na EN
7133uvedené
v stave
vody
(sušina
bezuvádza
vody).
novej
písmenom
M, doPre
M35
vody
menšísaako
35%)
jepísPodiel
v % vzťahujúci
sa (obsah
na celkovú
sušinu
označuje
(celková
drevovina
výkon
uprednostľujte
M25.
nasledujúcej
strane. vrátane vody). Normované triedy s
menom
A,
do A1 (podiel
popola menší
ako 1%) jevykurovací
akcep14961-4 sa
sypná hmotnosť BD uvádza v stave pri dodaní
akceptovateľný.
Pre skladovanie
a maximálny
BD150
a BD200
sú príliš
všeobecné
nemajú pre triedy
štiepkus
tovateľný.
(celková
drevovina
vrátane
vody). Normované
výkon uprednostľujte M25.
Triedy obsahu vody M
Triedy obsahu vody M
Sypná hmotnosť BD
Sypná hmotnosť BD
Triedy obsahu popola A podľa EN 14961-4
Podiel
v % vzťahujúci
sa popola
na celkovú sušinu
sa označuje
Triedy
obsahu
A
podľa
EN 14961-4
písmenom A, do A1 (podiel popola menší ako 1%) je
ako
palivo
vôbec
Sypné hmotnosti
sú pre
rôzne
BD150
a BD200
súvýznam.
príliš všeobecné
nemajú pre
štiepku
drevo
uvedené
v
mokrom
stave
M15
a
M30
v
tabuľke
na
ako palivo vôbec význam. Sypné hmotnosti sú pre rôzne
nasledujúcej
strane.
drevo uvedené
v mokrom stave M15 a M30 v tabuľke na
www.etaenergy.eu
nasledujúcej strane.
10Podiel v % vzťahujúci sa na celkovú sušinu sa označuje
akceptovateľný.
písmenom A, do A1 (podiel popola menší ako 1%) je
akceptovateľný.
Palivo
Obsah vody
Cenová korektúra v závislosti od obsahu vody
Aby sa dalo so štiepkou obchodovať podľa hmotnosti sú
nutné cenové úpravy v závislosti od obsahu vody.
Je bežné dohodnúť si cenový základ pre 30 alebo 20%
obsah vody a za správnu dodávku sa cena za kilogram
v závislosti od nameraného obsahu vody upraví,
percentuálnymi zľavami za vyšší obsah vody prípadne s
percentuálnymi prirážkami za nižší obsah vody.
-51,2% -58,3%
-47,8% -55,4%
-44,4% -52,5%
-40,9% -49,6%
-37,5% -46,6%
-34,1% -43,7%
-30,7% -40,8%
-27,3% -37,9%
-23,9% -35,0%
-20,5% -32,1%
-17,1% -29,1%
-13,6% -26,2%
-10,2% -23,3%
-6,8% -20,4%
-3,4% -17,5%
0,0% -14,6%
3,4% -11,7%
6,8% -8,7%
10,2% -5,8%
13,6% -2,9%
17,1% 0,0%
20,5% 2,9%
23,9% 5,8%
27,3% 8,7%
30,7% 11,7%
34,1% 14,6%
37,5% 17,5%
40,9% 20,4%
44,4% 23,3%
47,8% 26,2%
51,2% 29,1%
1,71
1,82
1,94
2,06
2,18
2,30
2,42
2,54
2,66
2,78
2,90
3,02
3,14
3,25
3,37
3,49
3,61
3,73
3,85
3,97
4,09
4,21
4,33
4,45
4,57
4,68
4,80
4,92
5,04
5,16
5,28
Kotol na štiepku - Plány
60%
58%
56%
54%
52%
50%
48%
46%
44%
42%
40%
38%
36%
34%
32%
30%
28%
26%
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
1,59
1,71
1,82
1,93
2,05
2,16
2,27
2,39
2,50
2,62
2,73
2,84
2,96
3,07
3,18
3,30
3,41
3,52
3,64
3,75
3,86
3,98
4,09
4,21
4,32
4,43
4,55
4,66
4,77
4,89
5,00
Priráţky a zľavy za základ20% obsah vody
Priráţky a zľavy za základ
- 30% obsah vody
Výhrevnosť v kWh / kg
celkovej dreviny
Drevo z listnáčov
Obsah vody v %
Výhrevnosť v kWh / kg
Priráţky a zľavy za základ
- 20% obsah vody
Priráţky a zľavy za základ
- 30% obsah vody
Drevo z ihličnanov
-51,7% -58,8%
-48,2% -55,8%
-44,8% -52,9%
-41,3% -50,0%
-37,9% -47,0%
-34,5% -44,1%
-31,0% -41,1%
-27,6% -38,2%
-24,1% -35,3%
-20,7% -32,3%
-17,2% -29,4%
-13,8% -26,4%
-10,3% -23,5%
-6,9% -20,6%
-3,4% -17,6%
0,0% -14,7%
3,4% -11,8%
6,9% -8,8%
10,3% -5,9%
13,8% -2,9%
17,2% 0,0%
20,7% 2,9%
24,1% 5,9%
27,6% 8,8%
31,0% 11,8%
34,5% 14,7%
37,9% 17,6%
41,3% 20,6%
44,8% 23,5%
48,2% 26,4%
51,7% 29,4%
Metóda pre stanovenie obsahu vody pomocou teplej
rúry
Jeden kilogram štiepky sa rozdelí na plechu na pečenie
a v pečúcej rúre sa suší pri teplote 101 až 104°C 6 až 12
hodín. Aby teplota v bežnej rúre napriek nepresnému
termostatu ležala nad 100°C, môžete nastaviť 110°C, ale
v žiadnom prípade nie viacej, pretože už pri nepatrne
vyšších teplotách začína uvoľňovanie plynu z dreva.
Jemné a veľmi jemné hobliny sa musia niekoľkokrát
otočiť. Hmotnostný rozdiel medzi mokrým vzorkovým
materiálom a suchým vzorkovým materiálom zodpovedá
obsahu vody.
Dlhšie medzi uskladnenie vzorky môže obsah vody
skresliť.
Po preprave odoberte vzorky
Uskladnená masa štiepky má v najvrchnejších vrstvách
o10 až 30% vyšší obsah vody ako v strede. Nakladaním a
vykladaním v priebehu prepravy sa materiál premieša.
Ak z jedného nákladu na 5 rôznych miestach v minimálnej
hĺbke 20 cm (nikdy nie z povrchu) odoberiete približne
jeden liter, získate presný priemer s nepatrnou odchýlkou.
Odber vzoriek z celkovej masy
Z viacerých nakládok dostanete viac ako 1 kg vzorkového
materiálu. K zúženiu množstva materiál premiešajte tak,
že štiepku lopatou preukladáte na novú kopu, pričom
lopatu vyprázdňujte vždy nad vrcholom masy, tak že
sa materiál rozdelí cez celý povrch masy. Potom kužeľ
zarovnajte a odstráňte dve proti sebe ležiace štvrtiny z
masy.
Miešanie a odoberanie opakuje tak dlho, pokým
nebudete mať dvakrát 1 kg vzorkového materiálu. Pre
kupujúceho 1 kg, ktorý spravidla stanoví obsah vody v
pečúcej rúre, a 1 kg pre predávajúceho ako protivzorku.
Objem z jedného kila je u 3 litrov u mokrej, ťažkej štiepky,
až do 5 litrov u veľmi suchého, ľahkého materiálu.
Obsah vody a vlhkosť
Pre energetické drevo sa v súčasnosti ako merná
hodnota etabloval obsah vody, zatiaľ čo sa v obchode s
úžitkovým drevom väčšinou uvádza vlhkosť dreva.
voda v dreve [kg]
Obsah vody [%] = ____________________ x 100
celková hmotnosť dreva [kg]
0,25 kg
Obsah vody [%] = _________ x 100 = 25%
1,0 kg
Vlhkosť [%]
Vlhkosť [%]
voda v dreve [kg]
________________
x 100
Suché drevo [kg]
0,25 kg
_________
=
x 100 = 33,3%
0,75 kg
=
Prepočet vlhkosti v obsahu vody
vlhkosť [%]
Obsah vody [%] = _________________ x 100
100% + vlhkosť [%]
2013-01
11
Dôvody
Zloženie
Odťahový ventilátor
Regulovaný počet otáčok, tichý a úsporný, len 76 W,
regulácia vzduchu nezávislá od ťahu komína, ţiadny
pretlak v spaľovacom priestore – bez rizika vzplanutia.
12
10
Čistenie výmenníka tepla
Plne automatické odpopolnenie s virbulátormi.
S čistými rúrami výmenníka tepla kotol pracuje
vždy s vysokým stupňom účinnosti.
7
5
6
4
7
2
Jednokomorový dávkovač paliva
Najvyššia bezpečnosť proti spätnému prehoreniu;
veľká komora – nehrozí preplnenie; vymeniteľný
nôž a protinôž. Vďaka nízkemu počtu otáčok
vysoký krútiaci moment.
1
3
12
www.etaenergy.eu
Zloženie
ETA kotol na štiepku
Spaľovacia komora s preklopným roštom
Pretože palivo je tlačené na rošt z boku, systém je
menej citlivý na cudzie telesá. Rošt sa preklápa o
90° - automatické odstránenie popola, nečistôt,
kamienkov alebo klincov.
11
Kompletné odstránenie popola
9
Popol z roštu a spod výmenníka je automaticky
odstránený pomocou dvoch šnekových
dopravníkov bez prekážok do zbernice na popol.
Zbernica na popol
8
Veľký objem - dlhšie intervaly vyprázdňovania.
1 Podávací šnek
Podlahové miešacie zariadenie so silnými ramenami
s listovými pružinami od priemeru 1,5 až 4 m, od 4,5
do 6 m v prevedení so sklopným ramenom.
2 Progresívne šneky
S priestrannými korytovým prierezom, energeticky
úsporná a tichá preprava štiepky od jemný peliet až po
hrubú priemyselnú štiepku (G50).
3 Voľne otočný náboj
V prípade zablokovania dopravníka sa šnek krátko
točí naopak. Skladové miešadlo je odpojené.
4 Odnímateľný kryt
Kotol na štiepku - Plány
5 Stabnicový systém
Akýkoľvek dopravník môže byť až do dĺžky
6 m, v častiach po 0,125 m, čo je možné so
štandardnými dielmi - žiadne rezanie alebo
zváranie.
6 Univerzálny spoj
Flexibilné prispôsobenie šneku podľa
miestnych podmienok s možným nastavením k
požadovanému sklonu a uhlu.
7 Motory s prevodovkou
Veľká výkonová rezerva, vďaka ktorej je
spotreba el. energie nízka: 0,37 kW na
odpopolňovací dopravník, 0,25 kW na otočný
dávkovač/rošt.
8
9 Motory primárnej a
sekundárnej vzduchovej klapky
„Lambda“ sondou regulovaný priechod
vzduchu v každej fáze spaľovania.
10 Výmenník tepla
Vďaka priestrannej koncepcii nižšie teploty
spalín, a tým lepšie vzužitie paliva
11 Ovládací panel
Integrovaný v prednej časti.
12 Kontrola kotla
Kompletná elektronika je integrovaná v kotli,
bez vonkajších skriniek pre prepínače.
2013-01
13
ETA Hack
Maximálna bezpečnosť proti spätnému prehoreniu
Mit Industriestandard
Jednokomorový dávkovač paliva
Einkammer
- Zellenradschleuse
Material
fälltpadá
im voľným
freien Fall
fastbezberührungslos
Materiál
pádom
dotyku cez
durch
die
Einkammer
Freifallschleuse
jednokomorový dávkovač paliva Opotrebenie a
vynaložená
sa zníži na minimum
Verschleiß
undenergia
Kraftaufwand
wird auf das Minimum
reduziert
EIN
JEDEN pohon
pre für
podávací
šnek a
Antrieb
Stokerschnecke
jednokomorový bezpečnostný dávkovač
und Einkammer - Freifallschleuse
paliva 250 wattov
250Watt
Dávkovač
paliva
Zellenradschleuse
Pohonná
jednotka
Antriebseinheit
550
až bis
15001500
wattov
550
Watt
Cez
prostredný
je možné
prevziať
dlhéTeile
kusy. Dávkovač
Durch
Welle hriadeľ
in der NIE
Mitte,
können
lange
paliva
musí
celý materiál dávkovať
smerom
dole.
NICHT
aufgenommen
werden.
Zellenradschleuse
Veľká
energie, malé
tesniace
plochy,
silnéportionieren
opotrebenie a
mussspotreba
das gesamte
Material
nach
unten
vysoká
poruchovosť
Sehr großer Kraftbedarf, kleine Dichtflächen, starker
Verschleiß und sehr störanfällig
Klapka
proti spätnému prehoreniu
Rückbrandklappe
Uzavretie
zásobníka
len ak jenur
klapka
zatvorená.
Abschluss
zum Bunker
wenn
Klappe geschlossen ist
Počas
prevádzky
vždy k zásobníku
voľnýein
priechod.
Uvoľnené plynyzum
môžu byť vtiahnuté
Während
des jeBetriebes
ist immer
freier Durchgang
späť
do
zásobníka.
Pri
prehorení
zvýšené
riziko
požiaru.
Bunker. Schwellgase können in den Bunker zurückziehen.
Väčšie
kusy paliva blokujú
klapku
pri zatváraní.
Bei Verpuffung
erhöhte
Brandgefahr.
Größere
Brennstoffteile
blockieren
die Klappe
schließen
Zvýšené
náklady
na údržbu z dôvodu
zachovania
správnejam
funkčnosti
klapky proti spätnému
prehoreniu.
Erhöhter Wartungsaufwand um die Funktion der Rückbrandklappe
aufrecht zu erhalten.
14
www.etaenergy.eu
ETA Hack
Mit Industriestandard
Umiestnenie
Varianta 1, zásobník pod terénom
Variante 1
Bunker außenliegend
Bunker neben oder vor in einen
Gebäude
Zásobník vedľa alebo pred budovou
Plnenie cez šachtu
Befüllung
durch Schacht
Schnelles und einfaches befüllen
des Bunkers.
Vorhandene
am Betrieb
Rýchle a jednoduchéGeräte
plnenie zásobníka.
Na
prevádzku jeeingesetzt
možné použiť už werden
existujúce zariadenie.
können
Sehr guter Befüllgrad
des Bunkerraums
Veľmi dobrá miera naplnenia priestorov zásobníka.
Günstiger
von Brennstoff
Výhodný nákupEinkauf
paliva
Kotol na štiepku - Plány
2013-01
15
ETA Hack
Mit Industriestandard
Varianta 2, zásobník v pivnici
Variante 2
Bunker teils außenliegend
Zásobník sčasti mimo budovy
Bunker ca. halb in einen
Približne polovica zásobníka v budove
Gebäude
Plnenie cez vonkajšiu šachtu
Befüllung
durch Außenschacht
Schnelles und einfaches befüllen
des Bunkers.
Vorhandene Geräte am Betrieb
können
eingesetzt werden
Rýchle a jednoduché plnenie zásobníka. Na
prevádzku je možné použiť už existujúce zariadenie.
Optimaler Befüllgrad des
Bunkerraums
Optimálna miera naplnenia priestorov zásobníka
Výhodný nákup Einkauf
paliva
Günstiger
von Brennstoff
16
www.etaenergy.eu
ETA Hack
Varianta 3, nadzemný zásobník
Mit Industriestandard
Variante 3
Zásobník mimo
budovy alebo vo vnútri
Bunker
außenliegend
oder
budovy
in einen Gebäude
Boiler
Puffer
Befüllen mit Lader oder
Traktor
Keine
geringe
Plnenie oder
pomocou
nakladača alebo traktora
Anschaffungskosten
Žiadne alebo nízke obstarávacie náklady
Rýchle a jednoduché
plnenie zásobníka.
Schnelles
und einfaches
Na prevádzku
je možné
použiť už
befüllen
des
Bunkers.
existujúce zariadenia
Vorhandene
Geräte am Betrieb
können eingesetzt werden
Optimaler
Befüllgrad
des
Optimálna miera
naplnenia priestorov
zásobníka
Bunkerraums
Výhodný nákup paliva
Günstiger Einkauf von
Brennstoff
Kotol na štiepku - Plány
2013-01
17
ETA
Hack
Varianta 4, zásobník s plniacimi šnekmi
Mit Industriestandard
Variante 4
Bunkerbefüllschnecke
Bunker innerhalb von einen
Využitie už existujúcej okennej šachty.
Gebäude
Nízke náklady na prestavbu
Bestehender Fensterschacht wird
genutzt. Geringe Umbaukosten
Zásobník vo vnútri budovy
Bunker befüllen mit Befüllschnecke
Vorteile :
Výhody:
leichtes und schnelles
jednoduché a rýchle plnenie optimálna miera
befüllen optimaler Befüllgrad
naplnenia
Plnenie zásobníka pomocou plniacich šnekov
Bunkerbefüllschnecke
kann auch
Plniaci
šnek zásobníka je možné namontovať
krížom
alebo
vzostupne.
schräg
oder
Steigend
montiert werden
18
www.etaenergy.eu
ETA Hack
Varianta 5, plnenie s cisternovými vozidlami
Mit Industriestandard
Plnenie zásobníka pomocou cisternového
vozidla
Variante 5
Bunker
befüllen
Zásobník
vo vnútri
budovy. mit
Tankwagen
Bunker innerhalb von einen
Gebäude .
Befüllen
über
Plnenie
cez plniace
hrdlo cez múr
Befüllstutzen
in Mauerwerk
alebo
už uxistujúcu okennú
šachtu.
oder
bestehenden Fensterschacht.
Nízke náklady na prestavbu
Geringe Umbaukosten
Vorteile :
Výhody:
leichtes und schnelles
befüllen
- optimaler
Befüllgrad
jednoduché
a rýchle
plnenie – optimálna
miera
naplnenia
nie
je
potrebný
príjazd
do
25m
keine Zufahrt nötig bis 25m
tlaková hadica na nákladiaku (priemer 150mm)
Druckschlauch am LKW
(Dm 150mm)
Objem zásobníka je maximálne využitý.
Veľmi dobrá kvalita štiepky.
Bunkervolumen wird bestmöglich genutzt
Sehr gute Qualität des Hackguts
Trocken, gleichmäßige Körnung, staubfrei
Štiepka je suchá, s rovnomernou zrnitosťou, bezprašná.
Kotol na štiepku - Plány
2013-01
19
ETA Hack
Varianta 6, prístavba alebo novostavba
Mit Industriestandard
Nízko nákladná
Kostengünstiger
prístavba
Zubau
Variante 6
Bunker
und prístavba
Zásobník
a kotolňa
alebo
novostavba
Heizraum
HAND
Kessel heizt an
Kesseltemp.IST 62°
Abgastemp.IST 152°
Boilertemp.IST 55°<
AUTO
Kotolňa zostane takmer
Bestehender Heiznezmenená.
AUS
Zu oder Neubau
i
Info
Entaschen
Auf
Ja
Zurück
Ändern
Kessel
Ab
raum bleibt fast
Zásobovanie teplom cez
unverändert
diaľkové
vedenie.
Wärmeversorgung
über Fernleitung
Výhoda
Plnenie
zásobníka je možné
Vorteil
optimalizovať.
Diaľkové vedenie
Fernleitung
Befüllung des
Bunkers kann
optimiert werden
Predsieň
by mala
byť
Vorplatz
sollte
vybetónovaná
betoniert sein
Optimaler
Befüllgrad
des
Optimálny plniaci
stupeň
zásobníka.
Bunkerraums
K spaľovaniu
sa dostane vždy
Immer
trockenes
Material
len suchý materiál.
gelangt zur Verbrennung
20
Kurze Transportwege
Hackgut
vor Austragung
Krátke prepravné
vzdialenosti
Štiepka je uskladnená už pred
vorgelagert
vynášaním.
www.etaenergy.eu
ETA Hack
Varianta 7, zariadenie s 2 kotlami
Mit Industriestandard
Variante 7
Doppelkesselanlage
Zariadenie s dvojitým kotlom
Výhoda
-Vorteil
Optimálne výkonové
prispôsobenie
optimale počas celého roka
-Leistungsanpassung
Poistka proti výpadku
dasinvestície
gesamte
-über
Rozdelenie
Jahr
-Ausfallsicherung
Lepšia optimalizácia na neskoršie
podmienky
Splittung der Investition
-Bessere
Nízke investičné
náklady
Abstimmung
(štandardné zariadenia )
auf spätere Bedingungen
-geringere
Nízke prevádzkové
náklady
Investitionkosten (Standardgeräte )
geringe Betriebskosten
Bestehender
Heizraum wird
weiter benutzt
Ďalšie používanie už
Bunker - Zubau
existujúcej kotolne
od 26
26 --180kW
von
180 kW
Zásobník - prístavba
Stupeň
výstavby I
Ausbaustufe
napr.zb.
50kW
50kW
Kotol na štiepku - Plány
I
Ausbau
Stupeň
výstavby
stufe IIII
2013-01
21
Princíp
ETA Hack
Bunkerboden
mit Platten
Podlahový zásobník
Platten 50 x 200
Podlaha zásobníka s panelmi
Napríklad Dosky s hrúbkou
3 cm šírkou 50 cm dĺžkami
200/250/300cm
Zum Beispiel
Platten 3 cm Stärke
Breite 50 cm
Längen 200/250/300cm
Bunkerboden
mit Bretter
Bunkerboden mit Bretter
Zum Beispiel
Bretter 2-3cm Stärke
Podlaha zásobníka s doskami
Breite
10-25cm
Napríklad
dosky s hrúbkou
3,00
1,50
2- 3cm šírkou 10-25cm
1,50
Bunkerboden
Podlaha zásobníka Základ
Unterbau
Napríklad Hranolové drevo
10/10cm
10/12 12/12 cm
Zum
Beispiel
Podľa zaťaženia (násypná
Kantholz
10/10cm
výška a násypná
hmotnosť
štiepky
10/12 12/12 cm
je nach Auflast
(Schütthöhe und
Schüttgewicht des
Hackguts
22
www.etaenergy.eu
ETA Hack
Podlahový zásobník
Montáž spodnej konštrukcie
Montageanleitung für Bunkerboden
Bodenrührwerk
in Mitte
Podlahové
miešacie zariadenie
namontujte v strede
miestnosti
zásobníka
des Bunkerraums montieren
Auflage für Unterbau
links pre
und
rechts
Podklad
základ
vľavo aKantholz
vpravo hranolové drevo
Hranolové
drevoals
akoAuflage
podklad prefür
základ Rozmer
Kantholz
hranolového
dreva Podľa podkladu, násypnej výšky
den Unterbau
atď.
Dimension der Kanthölzer
Je nach Auflage, Schütthöhe
usf.
Hranolové drevo v odstupe cca 50 cm (stred - stred)
im Abstand
von
PreKanthölzer
rovnomerné zaťaženie
na podlahe
zásobníka
ca. 50 cm (Mitte-Mitte ) für eine
gleichmäßige Auflast auf den
Bunkerboden
Hranolové drevo zalícujte so základom
Kanthölzer auf Unterbau einpassen
Hranolové
drevo ako
pre medzidno
Kanthölzer
alspodklad
Auflage
für den
Zwischenboden
Kotol na štiepku - Plány
2013-01
23
ETA Hack
Konštrukcia skladového priestoru
Podlahový zásobník
Opláštenie
3 vrstvy- lepené dosky
Platten 50 x 200
Beplankung
3 Schicht - Verleimte Platten
Hrúbka: 3 cm
Abmaß
Šírka : 50cm
Stärke : 3 cm Stärke
Dĺžky:
200, 250,: 300,
350, 400
Breite
50cm
(výber
podľa veľkosti
zásobníka)
Längen:
200,
250, 300, 350, 400
alebo(Auswahl
dosky s hrúbkou
2-5 cm Punkergröße )
je nach
šírkaoder
- dĺžka –Bretter
podľa stavu
zásob Stärke
2-5cm
Breite - Länge - je nach Vorrat
Odchýlka
Beplankung
Debnenie
Dokončenie
debnenia
Beplankung
fertig stellen
Seitlich
abdichten
Utesnenie
bočných
strán
Výhody podlahy zásobníka:
Vorteile des Bunkerbodens
Bez prekĺzavania
listov pružín.werden am Boden
Federblätter
Vetranie pod štiepkou.
geführt Kein aufschwimmen
Bez stláčania materiálu mimo oblasti podlahy.
der Federblätter
Belüftung unter dem Hackgut
Kein verdichten des Materials im
äußeren Bereich des Bodens
Listy pružiny sú vedené na podlahe.
24
www.etaenergy.eu
Schémy hydrauliky
Základná schéma
Základná schéma s dvoma vykurovacími okruhmi, akumulačnou nádobou a zásobníkom teplej vody
M
M
TPO
T
TPM
TPU
M
Základná schéma bez akumulačnej nádoby s dvoma vykurovacími okruhmi a zásobníkom teplej vody
Bez akumulačnej nádoby je potrebný minimálny príkon (cca 10%).Preto je upustenie od jednej
akumulačnej nádoby možné len u zariadení bez regulácie jednotlivých miestností.
M
M
T
M
Kotol na štiepku - Plány
2013-01
25
Modul čerstvej vody, solárna akumulačná nádoba, olejový kotol
Schémy hydrauliky
Akumulačná nádoba so solárnym výmenníkom, príprava teplej vody cez modul čerstvej vody
M
M
TPO
TPM
T
TPU
TPU Sol
M
Olejový kotol pre maximálnu záťaž a tiež ako rezerva, akumulačná nádoba a TÚV
M
M
TPO
T
TPM
TPU
M
26
www.etaenergy.eu
Schémy hydrauliky
Modul čerstvej vody a modul vrstveného solárneho dobíjania
2 akumulačné nádoby, modul vrstveného solárneho dobíjania, príprava teplej vody cez modul
čerstvej vody
M
M
TPO
TPO SOL
TPM
T
TPU
TPU SOL
M
Modul vrstveného solárneho dobíjania, príprava teplej vody cez modul čerstvej vody
M
M
TPO
TPO SOL
TPM
T
TPU
TPU SOL
M
Kotol na štiepku - Plány
2013-01
27
ETA SH drevosplyňujúci
kotol 20 až 60 kW
(20, 30, 40, 50 a 60 kW)
ETA HACK kotol na drevnú štiepku
200 kW
ETA PC PelletsCompact 20 až 32 kW
(20, 25 a 32 kW)
ETA SH-P drevosplyňujúci kotol
20 a 30 kW
s ETA TWIN horákom na pelety 20 a 26 kW
ETA vrstvená akumulačná nádoba SP a SPS
(600, 825, 1.000, 1.100, 1.650 a 2.200 litrov)
ETA PE-K kotol na pelety 35 až 90 kW
(35, 50, 70 a 90 kW)
ETA HACK kotol na drevnú štiepku a pelety
20 až 130 kW
(20, 25, 35, 50, 70, 90 a 130 kW)
ETA vrstvená akumulačná nádoba
SP a SPS s modulom čerstvej vody a
modulom vrstveného dobíjania
Váš špecialista na kúrenie Vám rád poradí:
ETA energy
Staškov 200
023 53
[email protected]
www.etaenergy.eu
Právo na zmenu technických údajov je vyhradené
Aby sme Vám poskytli výhody vyplývajúce z nášho pretrvávajúceho úsilia o rozvoj, vyhradzujeme si právo na vykonanie technických zmien bez predchádzajúceho upozornenie. Tlačové chyby
alebo zmeny, ktoré boli realizované v medziobdobí neposkytujú dôvody na akékoľvek reklamácie. Špecifické vybavenie verzií, ktoré sú tu zobrazené alebo popísané, sú k dispozícií ako voliteľné
príslušenstvo. V prípade rozdielov medzi jednotlivými dokumentmi týkajúcimi sa rozsahu dodávky, majú prednosť informácie uvedené v našom aktuálnom cenníku. Text neprešiel jazykovou
úpravou. Ak Vás katalóg nezaujal, nenašli Ste potrebné informácie, nezahadzujte ho, darujte ho iným záujemcom. Týmto spôsobom pomôžete pri ochrane životného prostredia. Všetky zobrazené
obrázky sú len symbolické - nemusia zodpovedať skutočnému stavu (možné doobjednať za príplatok). Zdroj: ETA technik a www.istockphoto.com
ETA HACK kotol na štiepku a pelety - plány 2013-01
ETA PU PelletsUnit 7 až 15 kW
(7, 11 a 15 kW)
Download

stiahnuť - etaenergy.eu