Instrukcja dla koordynatorów
wydziałowych i kierunkowych
Ustalenia ogólne:
1. Ustalono następujący format kodów dla przedmiotów wystawianych w rejestracji:
KZ-JJ-DD-XXXXXX, gdzie
JJ – numer wydziału (01,02,03,04,05,06,07,09) cyfry 3 i czwarta z kodu wydziału w USOS, dla
SWFiS jest to kod „SW” dla SJO jest to kod „SJ”,
DD – numer instytutu lub katedry, jeśli jest taka potrzeba w przeciwnym przypadku kod ”00”,
kod zawsze dwucyfrowy, uzupełniany z przodu zerem.
XXXXXX- kolejny numer przedmiotu w USOS zaczynając od 1 do 999999, zawsze
sześciocyfrowy, uzupełniany z przodu zerami
Przykład:
Studium Języków Obcych (SJO) – KZ-SJ-00-000001
2. Przedmioty dostępne w rejestracjach są dopisane do grupy przedmiotów o kodzie:
0000-PW
- Przedmioty ogólnouczelniane do wyboru
3. Do wymagań programowych związanych z każdym programem realizowanym w ramach KRK,
do każdego semestru gdzie jest wymagany, dopisany zostanie wymóg zaliczenia przedmiotu
o kodzie:
00000000-PO - Przedmiot ogólnouczelniany do wyboru
4. Do każdego programu prowadzonego w ramach KRK dopisane zostaną w zakładce
przedmioty równoważne wpisy zawierające, jako przedmiot A kod „00000000-PO”, jako
przedmiot B kody wszystkich przedmiotów oferowanych do wyboru mających kody
zaczynające się na KZ-%, z wyłączeniem kodów przedmiotów oferowanych przez daną
jednostkę, na które studenci danego programu nie mogą się zapisywać.
Strona 1 z 17
5. W celu ograniczenia studentom możliwości zapisania się na dany przedmiot wielokrotnie,
przy opisie przedmiotu w polu „Czy dozwolone wielokrotne zaliczania” należy wpisać „NIE”.
Taki zapis będzie powodował ograniczenie przyznawania punktów ECTS tylko do pierwszej
edycji zdania danego przedmiotu. Ponowne wpisanie lub przepisanie oceny nie przyzna
studentowi punktów.
6. W celu ograniczenia studentom zapisów na zajęcia oferowane przez ich jednostki należy
zdefiniować na formatce „Studenci grup”, w zakładce „Grupy dedykowane”, kody
programów określające, studentów uprawnionych do zapisów. Wpisujemy wyłącznie kody
programów, bez kodów etapów. (W chwili obecnej mamy 170 programów KRK w USOS).
7. Rejestracje na przedmioty ogólnouczelniane będą tworzone wg. schematu:
Kod rejestracji:
„00000000-2013/14-Z” - Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane do wyboru
w semestrze 2013/14-Z, gdzie kod będzie zawsze zawierał kod UO w USOS (00000000) oraz
kod cyklu dydaktycznego, na który prowadzone są zapisy – obecnie 2013/14-Z.
8. Nie wszystkie prace w USOS będą wykonywane bezpośrednio przez koordynatorów, część z
nich będzie musiała być wykonana przez innych pracowników jednostki, koordynator będzie
jedynie musiał zweryfikować czy została wykonana i czy wprowadzone dane są zgodne z
przyjętymi założeniami.
Strona 2 z 17
Wprowadzanie przedmiotów oraz informacji o szczegółach ich realizacji
w danym cyklu
W chwili obecnej za nanoszenie tych danych odpowiedzialne są osoby wyznaczone do obsługi roli
„Rada programowa” w USOS. Do nich powinni się zwrócić koordynatorzy wydziałowi i kierunkowi
w celu wprowadzenia brakujących informacji lub korekty wpisanych w USOS danych.
Informacje o przedmiocie
Formatka „Przedmioty” ->”Przedmioty”
Najważniejsze:
 Kod przedmiotu zgodny z ustaleniami i opisem zamieszczonym powyżej,
 Kod jednostki, dla której przeznaczony jest przedmiot to Uniwersytet – 00000000,
 Przedmiot niedozwolony do wielokrotnego zaliczania,
Strona 3 z 17
Formatka „Przedmioty” -> „Grupy przedmiotów”
Najważniejsze:
 Przedmioty wykładane w danym cyklu dydaktycznym muszą być wpisane do grupy o kodzie
„0000-PW”
 W związku z potrzebą zachowania chronologii istotne jest wpisanie okresów, od kiedy i do
kiedy dany przedmiot był wpisany do danej grupy
UWAGA
Cykl dydaktyczny – inaczej semestr lub rok akademicki, odpowiednio semestralny cykl dydaktyczny
lub roczny cykl dydaktyczny w USOS
Strona 4 z 17
Formatka „Przedmioty” -> „ Przedmioty równoważne”
Najważniejsze:
 Wpisu należy dokonać dla każdego programu studiów prowadzonego przez daną jednostkę
wg nowych zasad KRK,
 Jako przedmiot A zgodnie z ustaleniami ogólnymi wpisujemy przedmiot o kodzie
„00000000-PO”,
 W związku z potrzebą zachowania chronologii istotne jest wpisanie okresów, od kiedy i do
kiedy dany przedmiot był wpisany do danej grupy
UWAGA
Równoważność przedmiotów –cecha wg, której zaliczenie jakiegokolwiek przedmiotu B (konkretny
wykładany w danym cyklu przedmiot, który zalicza student) jest dla studenta jednoznaczne z
zaliczeniem przedmiotu A, najczęściej wpisywanego do wymagań pod ogólna nazwą np. przedmiot do
wyboru
Strona 5 z 17
Informacje o przedmiocie w danym cyklu dydaktycznym
Formatka „Przedmioty” -> „Przedmioty cykli”
Najważniejsze:
 Zdefiniowane wcześniej przedmioty, aby była możliwość przeprowadzenia na nie rejestracji,
muszą być wpisane we właściwym cyklu dydaktycznym,
Strona 6 z 17
Formatka „Przedmioty” -> „Przedmioty cykli” -> „Szczegóły przedmiotów cykli”
Najważniejsze:
 Wymagane jest zdefiniowane nazwisko koordynatora przedmiotu,
 Wymagane jest zdefiniowanie formy prowadzenia zajęć,
 Wymagane jest zdefiniowanie przynajmniej jednego protokołu do każdej formy zajęć
Strona 7 z 17
Formatka „Studenci Grupy”
Najważniejsze:
 Wymagane jest zdefiniowane nazwiska prowadzącego grupę,
 Wymagane jest zdefiniowanie terminów i lokalizacji zajęć,
UWAGA
Można nie definiować tych informacji, ale jest to ograniczenie możliwości dokonania wyboru przez
studenta, który zapisze się na zajęcia, nie mając możliwości uczęszczania np. z powodu miejsca i czasu
ich odbywania.
Strona 8 z 17
Formatka „Studenci Grupy” zakładka „Grupy dedykowane”
UWAGA
Zakładka grupy dedykowane jest jedynym miejscem, gdzie możemy ograniczyć dostęp do danego
przedmiotu dla studentów z kierunków prowadzonych przez daną jednostkę. W celu ograniczenia
możliwości rejestracji tylko do innych programów niż własne należy wpisać w zakładce kody tych
programów. Wybieramy te kody, które nie mają kodu etapu, co pozwoli się zapisać wszystkim
studentom danego programu studiów, bez względu na rok studiów.
Strona 9 z 17
Tworzenie i zarzadzanie rejestracją na przedmioty oferowane przez jednostkę.
Zarządzanie rejestracją wymaga posiadania uprawnień do jej obsługi i jest to rola, którą
powinni w systemie USOS mieć koordynatorzy wydziałowi i kierunkowi, jeśli chcą mieć możliwość
wykonywania swoich zadań w stosunku do swoich oferowanych przedmiotów. Jeśli ktoś nie posiada
takich uprawnień to powinien się zwrócić do CI w celu ich nadania. Wypełnić należy załączone do
maila dokumenty (wniosek i oświadczenie) i podpisane dostarczyć do CI.
Wpisywanie i zarządzanie przedmiotami w rejestracji.
Formatka „Rejestracja” -> „Rejestracja na zajęcia”
Najważniejsze:
 Po wpisaniu przedmiotu do rejestracji w zakładce „Przedmioty” należy wypełnić pola „Limit”
oraz „Status”
Strona 10 z 17
Najważniejsze:
 W pole limit wpisujemy łączną ilość studentów, jaka może się zarejestrować na dany
przedmiot, czyli jeśli tworzymy dwie grupy po 25 osób, to w polu limit wpisujemy 50,
 Do wyboru mamy 4 statusy rejestracji na przedmiot, w momencie wpisania podpowie nam
się pierwszy z nich „A”, czyli w trakcie trwania tury rejestracyjnej studenci będą mogli się
zapisywać i wypisywać z przedmiotów.
 Po pierwszej turze rejestracji przed druga niezbędna będzie zmiana statusów, Przedmioty,
które nie nabiorą odpowiedniej ilości chętnych i nie będą oferowane w drugiej turze, musza
mieć wpisany status „C”, lub „B”. Przedmioty, które nie nabrały jeszcze kompletu chętnych
i w drugiej turze będą jeszcze dostępne do rejestracji powinny mieć status „D”, co
zapobiegnie wyrejestrowaniom już zapisanych studentów.
Strona 11 z 17
Zarządzanie osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w rejestracji.
Formatka „Rejestracja na zajęcia” zakładka „Osoby”
Najważniejsze:
Aby ktokolwiek mógł się rejestrowac na oferowane przedmioty, niezbędne jest wpisanie
w zakładce „Osoby” wszystkich studentów uprawnionych do rejestracji. Każda jednostka wpisuje do
rejestracji swoich studentów pierwszego roku studiujących na programach KRK.
Strona 12 z 17
Studentów można wpisywać pojedynczo np. wg nazwisk czy numerów indeksów. Dużo
szybciej można ich wpisać poprzez przycisk „Osoby z etapu”
Należy wybrać:
 właściwy kod programu KRK,
 cykl dydaktyczny – w naszym przypadku jest to cykl letni semestru 2012/13
 wybrać przycisk „Przenieś tylko aktywnych” abpominąc studentów skreślonych ze studiów,
Należy tak zrobić dla wszystkich prowadoznych w jednostce programów KRK. Nie wykonanie tej
operacji spowoduje zablokowanie dostępu do rejestracji dla studentów, nie wymienionych
w zakładce „Osoby” danej rejestracji.
Strona 13 z 17
Obsługa rejestracji
Formatka „Rejestracja” -> „Rejestracja na zajęcia” -> przycisk „Statystyki rejestr.”
Możliwość kontrolowania na bieżąco informacji o stopniu zapełnienia rejestracji na poszczególnych
przedmiotach wraz z informacją ile i na jakim etapie jest rejestracji.
Strona 14 z 17
Formatka „Rejestracja” -> „Rejestracja na zajęcia” -> przycisk „Przedm. rejestracji”
Jeśli nie wpisaliśmy w zakładkę „Grupy dedykowane” ograniczeń dotyczących programów studentów,
jacy się mogą rejestrować, to jest to miejsce gdzie możemy sprawdzić poprawność rejestracji
poszczególnych studentów i ewentualnie ją skorygować.
Na obrazku mamy wypisane, jakie mogą wystąpić
u studentów. Najistotniejsze to „P” status, jaki ma
każdy student po zapisaniu się w USOSweb.
Status „A” powinien mieć nadany każdy student
po skończonej drugiej turze rejestracji.
Strona 15 z 17
Masowa zmiana statusów rejestracji dla studentów po drugiej turze.
Formatka „Rejestracja” -> „Rejestracja na zajęcia” -> przycisk „Zmień status”
Po skończeniu drugiej tury powinniśmy zmienić status na „A” wszystkim studentom, którzy zostali
zarejestrowani na dany przedmiot. Służy do tego przycisk „Zmień status”.
Strona 16 z 17
Wypisanie studenta z rejestracji na dany przedmiot
Formatka „Rejestracja” -> „Rejestracja na zajęcia” -> przycisk „Odbierz uprawn.”
W sytuacji, gdy na skutek braku chętnych nie będziemy prowadzić zajęć z danego
przedmiotu, niezbędne jest wypisanie z niego studentów. Podobnie jest w sytuacji wyrejestrowania
studenta, który zrezygnował z zapisów w przewidzianym terminie.
Służy do tego przycisk „Odbierz uprawn”. Aby skutecznie wypisać studenta z danego
przedmiotu należy zaznaczyć:
 Usuń ze wszystkich grup
 Odbierz uprawnienia, usuń dane – tylko jeśli status rejestracji A lub Z
Strona 17 z 17
Download

Przedmioty ogólnouczelniane