ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN
OCAK/2015 DÖNEMĠ BAġVURULARININ
ÖN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI
10.02.2015
Aşağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı başvurusu için verilmiş olan bilgi ve belgeler ön değerlendirme kapsamında değerlendirmeye
alınmış olup, eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olan başvuru sahipleri, eksiklikleri on iş günü içerisinde tamamlaması gerekmektedir.
Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olan başvurular için, eksikliklerin on iş günü içerisinde tamamlanmaması durumunda, ilgili mevzuat gereği
başvuru reddedilecektir.
Eksik ve/veya yanlış evrak tespiti olmayan başvurular Teknik Değerlendirmeye alınmıştır.
Sıra
No
BaĢv
uru
No
BaĢvuru Sahibi
Üretim Tesisi Adresi
Kurulu
Güç
(kW)
Kaynak
Türü
Ön Değerlendirme Sonucu
1
27983
Balsun Elektrik Üretim
A.Ş.
Konya İli Karapınar İlçesi
Fevzipaşa Mahallesi Kurtbasan
Mevkii 1708 Ada 47 Parsel
990
GÜNEŞ
2
3463
Göreme Güneş En.ve
Tic.Ltd.Şti.
Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur
Salur Köyü Kumkayak Mevkii 550
Ada 2 Parsel
990
GÜNEŞ
3
3468
Küllü Enerji ve Ticaret
Ltd.Şti.
Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur
Salur Köyü Kumkayak Mevkii 550
Ada 2 Parsel
990
GÜNEŞ
4
3446
Aksalur Enerji ve
Ticaret Ltd.Şti.
Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur
Salur Köyü Kumkayak Mevkii 550
Ada 2 Parsel
990
GÜNEŞ
5
26706
Cengizhan Enerji Tarım
ve Hayvancılık A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeriçumra
Köyü 418 Ada 10,11 ve 12
Parseller
200
GÜNEŞ
Kira sözleşmelerinde (Alt kira sözleşmesi
dahil) kiraya alan ve kiraya veren sıfatı ile
kira sözleşmelerini imzalayan Rahmi
DANIŞIK' ın yetkisi bulunmamaktadır. Arazi
kira sözleşmelerinde, kiralanan alanı
belirten ek bulunmamaktadır ve/veya
koordinatları eksiktir. Arazi kira
sözleşmelerinde, kiralanan alanları
gösteren köşe koordinatları eksiktir.
Ek-1 başvuru formunda belirtilen köşe
koordinatlarının bazıları, kira sözleşmesi ile
kullanım hakkı elde edilen alanın dışında
kalmaktadır. Arazi kira sözleşmesini ve
sözleşme ekini, kiracı adına vekaleten
imzalayan kişinin yetkisi bulunmamaktadır.
Ek-1 başvuru formunda belirtilen köşe
koordinatlarının bazıları, kira sözleşmesi ile
kullanım hakkı elde edilen alanın dışında
kalmaktadır. Arazi kira sözleşmesini ve
sözleşme ekini, kiracı adına vekaleten
imzalayan kişinin yetkisi bulunmamaktadır.
Ek-1 başvuru formu imzalı değildir. Arazi
kira sözleşmesini ve sözleşme ekini, kiracı
adına vekaleten imzalayan kişinin yetkisi
bulunmamaktadır.
Değerlendirme sonuçlanmadan eksik evrak
/ evraklarının ocak ayı içerisinde
getirilmesinden dolayı, başvuru Şubat
dönemi teknik değerlendirilmesine
alınacaktır.
6
27905
Midas Enerji Üretim
A.Ş.
Karaman İli Ermenek İlçesi
Akçamescit Mahallesi 561 Ada 74
Parsel
1000
GÜNEŞ
ÇED yazısı Mülga ÇED Yönetmeliği
kapsamında alınmıştır ve başvuru 1000 kw
güçtedir, ÇED Yönetmeliği kapsamında
değerlendirilmesi gerekmektedir.
7
27906
Meray Enerji Üretim
A.Ş.
Karaman İli Ermenek İlçesi
Akçamescit Mahallesi 561 Ada 74
Parsel
1000
GÜNEŞ
ÇED yazısı Mülga ÇED Yönetmeliği
kapsamında alınmıştır ve başvuru 1000 kw
güçtedir, ÇED Yönetmeliği kapsamında
değerlendirilmesi gerekmektedir.
8
27694
Apollo Enerji San.ve
Tic.Ltd.Şti.
Nevşehir İli Merkez İlçesi Çardak
Köyü Mahalle Ardı Mevkii 0 Ada
2779 Parsel
1000
GÜNEŞ
ÇED yazısı Mülga ÇED Yönetmeliği
kapsamında alınmıştır ve başvuru 1000 kw
güçtedir, ÇED Yönetmeliği kapsamında
değerlendirilmesi gerekmektedir.
9
16194
Beyaz Piramit
Tar.Hayv.En.Eğ.ve
Dan.A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeriçumra
Köyü 455 Ada 6 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuru çatı uygulaması olarak yapılmıştır,
ancak mevcut bir çatı bulunmamaktadır ve
çatı ile ilgili herhangi bir resmi belge (ruhsat
vb.) bulunmamaktadır.
10
16177
Cerrahi Eğitim İnş.ve
Özel Sağlık Hiz.A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeriçumra
Köyü 455 Ada 3 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuru çatı uygulaması olarak yapılmıştır,
ancak kira sözleşmesinde kiralanan kısım
arazi olarak geçmektedir.
EK-1 başvuru formunda ve kira sözleşmesi
ekinde belirtilen tesis köşe koordinaları
ve/veya formatı hatalıdır (3 Derecelik
Koordinattır), Başvuru çatı uygulaması
olarak yapılmıştır, ancak mevcut bir çatı
bulunmamaktadır ve çatı ile ilgili herhangi
bir resmi belge (ruhsat vb.)
bulunmamaktadır. Başvuru yapılan arazi ile
aynı parselde aralık dönemine ait 999 kW
Başvuru bulunmaktadır, Ocak dönemine ait
2 adet 999 kW başvuruya ait çatı yerleşim
planlarının Şirketimize sunulması
gerekmektedir.
11
26734
Cengizhan Enerji Tarım
ve Hayvancılık A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi İçeriçumra
Köyü 455 Ada 3 Parsel
500
GÜNEŞ
12
16186
Eragro Enerji Tar.ve
Hayv.Tic.San.Ltd.Şti.
Konya İli Çumra İlçesi İçeriçumra
Köyü 455 Ada 4 Parsel
999
GÜNEŞ
13
27960
Hüdaverdi YARAR
Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi
Kazımkarabekir Köyü Kızılkır
Mevkii 0 Ada 2455 Parsel
999
GÜNEŞ
14
6513
Aksaray İnşaat
Nakl.Müh.Mim.Tur.San.
ve Tic.Ltd.Şti.
Aksaray İli Merkez İlçesi Bağlı
Köyü Bucakkuyu Mevkii 139 Ada
11 Parsel
999
GÜNEŞ
15
6516
Aköz Mühendislik
Mim.İnş.Gıda
Otom.San.ve Tic.A.Ş.
Aksaray İli Merkez İlçesi Bağlı
Köyü Bucakkuyu Mevkii 139 Ada
11 Parsel
750
GÜNEŞ
Başvuru çatı uygulaması olarak yapılmıştır,
ancak kira sözleşmesinde kiralanan kısım
arazi olarak geçmektedir. EK-1 başvuru
formunda belirtilen tesis köşe koordinaları
ve/veya formatı hatalıdır. 26723 nolu
başvuru ile bir tüketim tesisine 1 MW üzeri
başvuru bulunmaktadır. Başvuru çatı
uygulaması olarak yapılmıştır, ancak
mevcut bir çatı bulunmamaktadır ve çatı ile
ilgili herhangi bir resmi belge (ruhsat vb.)
bulunmamaktadır. Başvuru yapılan arazi ile
aynı parselde aralık dönemine ait 999 kW
Başvuru bulunmaktadır, Ocak dönemine ait
2 adet 999 kW başvuruya ait çatı yerleşim
planlarının Şirketimize sunulması
gerekmektedir.
Başvuru çatı uygulaması olarak yapılmıştır,
ancak kira sözleşmesinde kiralanan kısım
arazi olarak geçmektedir. Başvuru çatı
uygulaması olarak yapılmıştır, ancak
mevcut bir çatı bulunmamaktadır ve çatı ile
ilgili herhangi bir resmi belge (ruhsat vb.)
bulunmamaktadır.
Arazi kira sözleşmesinde kiraya verene ait
imza, imza sirküleri ile uyuşmamaktadır.
Başvuru bedeli eksik yatırılmıştır. (375,00
TL yatırılmıştır)
Arazi Kira sözleşmesi, başvuru yapılan
parsel için değil farklı bir parsel için
düzenlenmiştir.
Arazi Kira sözleşmesi, başvuru yapılan
parsel için değil farklı bir parsel için
düzenlenmiştir.
16
26723
Cengizhan Enerji Tarım
ve Hayvancılık A.Ş.
Konya İli Güneysınır İlçesi
Gürağaç Mahallesi Üzümçukuru
Mevkii 129 Ada 294, 298, 299,
300 ve 301 Parseller
999
GÜNEŞ
26734 nolu başvuru ile bir tüketim tesisine
1 MW üzeri başvuru bulunmaktadır.
17
27965
İsmail Hakkı KARACA
Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi
Kazımkarabekir Köyü Kızılkır
Mevkii 0 Ada 2455 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuru bedeli eksik yatırılmıştır. (375,00
TL yatırılmıştır)
18
27972
Reşadiyeli İnşaat
San.ve Tic.Ltd.Şti.
Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi
Kazımkarabekir Köyü Kızılkır
Mevkii 0 Ada 2456 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuru bedeli eksik yatırılmıştır. (375,00
TL yatırılmıştır)
19
26248
Tutku Tarım
Mad.Tur.Gıda
Hayv.San.ve Tic.A.Ş.
Aksaray İli Sarıyahşi İlçesi Bekdik
Köyü Kızılağıl Mevkii 0 Ada 1126
Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
20
27608
Doku Enerji Proje
İnş.Taah.San.ve
Tic.A.Ş.
Karaman İli Ayrancı İlçesi
999
Hüyükburun Köyü Han Mevkii 124
Ada 26 Parsel
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
21
27149
Hayen Enerji
Mad.San.ve Tic.A.Ş.
Karaman İli Kazımkarabekir İlçesi
Kazımkarabekir Köyü Kızılkır
Mevkii 0 Ada 2660 Parsel
500
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
22
25651
Ali ÜNVER
Karaman İli Merkez İlçesi Kaşoba
Köyü Şırana Mevkii 0 Ada 221
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
23
25798
Avrupa Ges
Yenilenebilir
En.Ür.San.Tic.Ltd.Şti.
Karaman İli Merkez İlçesi Kisecik
Köyü 313 Ada 5 Parsel
998
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
24
27601
Hüseyin ÖZTÜRK
Karaman İli Merkez İlçesi
Medreselik Köyü Gürlevik Mevkii
101 Ada 52 Parsel
250
RÜZGA
R
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
25
20051
Karaman Belediyesi
Karaman İli Merkez İlçesi Pirireis
Mahallesi Tatlıkuyu Sırtları Mevkii
1201 Ada 1 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
26
26280
MMV Enerji
İnş.Taah.İlet.San.ve
Tic.A.Ş.
Karaman İli Merkez İlçesi
Sudurağı Köyü Göcer Mevkii
1790 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
27
26288
MMV Enerji
İnş.Taah.İlet.San.ve
Tic.A.Ş.
Karaman İli Merkez İlçesi
Sudurağı Köyü Göcer Mevkii
1790 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
28
26296
MMV Enerji
İnş.Taah.İlet.San.ve
Tic.A.Ş.
Karaman İli Merkez İlçesi
Sudurağı Köyü Göcer Mevkii
1790 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
29
26304
MMV Enerji
İnş.Taah.İlet.San.ve
Tic.A.Ş.
Karaman İli Merkez İlçesi
Sudurağı Köyü Göcer Mevkii
1790 Parsel
1000
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
30
27621
Larasan Enerji
İnş.Tar.Hayv.İth.İhr.Ltd.
Şti.
Kırşehir İli Boztepe İlçesi
Taşlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0
Ada 708 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
31
27624
Meyrasan Enerji
İnş.Tar.Hayv.İth.İhr.Ltd.
Şti.
Kırşehir İli Boztepe İlçesi
Taşlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0
Ada 708 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
32
27632
Rüyasan Enerji
İnş.Tar.Hayv.İth.İhr.Ltd.
Şti.
Kırşehir İli Boztepe İlçesi
Taşlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0
Ada 708 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
33
27635
Ranasan Enerji
İnş.Tar.Hayv.İth.İhr.Ltd.
Şti.
Kırşehir İli Boztepe İlçesi
Taşlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0
Ada 708 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
34
27636
Özümsan Enerji
İnş.Tar.Hayv.İth.İhr.Ltd.
Şti.
Kırşehir İli Boztepe İlçesi
Taşlıtepe Köyü Köyönü Mevkii 0
Ada 708 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
35
26306
Panel Enerji A.Ş.
Kırşehir İli Kaman İlçesi Benzer
Köyü Tuztaşı Mevkii 102 Ada 110
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
36
26310
Aslı Enerji A.Ş.
Kırşehir İli Kaman İlçesi Benzer
Köyü Tuztaşı Mevkii 102 Ada 110
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
37
26314
Efza Enerji A.Ş.
Kırşehir İli Kaman İlçesi Benzer
Köyü Tuztaşı Mevkii 102 Ada 110
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
38
26322
Ezgican Enerji A.Ş.
Kırşehir İli Kaman İlçesi Benzer
Köyü Tuztaşı Mevkii 102 Ada 110
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
39
26326
Melisa Elektrik A.Ş.
Kırşehir İli Kaman İlçesi Benzer
Köyü Tuztaşı Mevkii 102 Ada 110
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
40
26174
Av-can
Müh.En.El.Bilg.İnş.Taa
h.Mak.İml.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
Kırşehir İli Kaman İlçesi Esentepe
Köyü Yazlak Mevkii 109 Ada 3
Parsel
500
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
41
26199
Kulaksızoğlu
İnş.Mad.Elek.Müh.En.T
ur.Tar.Oto.İth.İhr.San.Ti
c.Ltd.Şti.
Kırşehir İli Kaman İlçesi Esentepe
Köyü Yazlak Mevkii 109 Ada 3
Parsel
500
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
42
26211
Beyazsolar Enerji
Ür.Paz.Dan.İnş.Taah.İt
h.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Kırşehir İli Kaman İlçesi Esentepe
Köyü Yazlak Mevkii 109 Ada 3
Parsel
500
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
43
26206
Beyazsolar Enerji
Ür.Paz.Dan.İnş.Taah.İt
h.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Kırşehir İli Kaman İlçesi Esentepe
Köyü Yazlak Mevkii 109 Ada 4 ve
5 Parseller
500
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
44
26213
Beyazsolar Enerji
Ür.Paz.Dan.İnş.Taah.İt
h.İhr.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Kırşehir İli Kaman İlçesi Esentepe
Köyü Yazlak Mevkii 109 Ada 4 ve
5 Parseller
500
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
45
27615
Nergis 1 Enerji
İnş.Tar.Hayv.İth.İhr.Ltd.
Şti.
Kırşehir İli Mucur İlçesi Yeşilyurt
Köyü Tekelek Mevkii 0 Ada 473
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
46
27612
Manolya 1 Enerji
İnş.Tar.Hayv.İth.İhr.Ltd.
Şti.
Kırşehir İli Mucur İlçesi Yeşilyurt
Köyü Tekelek Mevkii 0 Ada 474
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
47
27552
Selçuker Gayrimenkul
Yatırım A.Ş.
Konya İli Altınekin İlçesi Ölmez
Mahallesi Tıngır Mevkii 233 Ada
38 Parsel
90
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
48
23213
Mehmet Düzel
İnş.Müh.Gıda Tar.ve
Hayv.İşl.A.Ş.
Konya İli Beyşehir İlçesi Emen
Köyü Körkeç Mevkii 102 Ada 13,
15, 16 ve 17 Parseller
980,48
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
49
26092
Hayıt Enerji
Tar.Hayv.San.Tic.A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Apa Köyü
Bozyer Mevkii 150 Ada 29 Parsel
999
GÜNEŞ
50
26238
Moray Enerji A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi Erentepe
Köyü Kepirce Mevkii 623 Parsel
999
GÜNEŞ
51
27581
Aztek Yenilenebilir
En.Ür.Ltd.Şti.
Konya İli Çumra İlçesi Gökhüyük
Köyü Çalarkası Mevkii 253 Ada 1
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
52
27585
Kepez Yenilenebilir
En.Ür.Ltd.Şti.
Konya İli Çumra İlçesi Gökhüyük
Köyü Çalarkası Mevkii 253 Ada 1
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
53
27589
Huron Yenilenebilir
En.Ür.Ltd.Şti.
Konya İli Çumra İlçesi Gökhüyük
Köyü Çalarkası Mevkii 253 Ada 1
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
54
3711
Akbaşlar Turizm Kimya
Otom.Org.Tar.San.Tic.
Ltd.Şti.
Konya İli Çumra İlçesi Kuzucu
Köyü Kepirce Mevkii 2208 Parsel
250
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
55
27763
Ural Enerji San.ve
Tic.A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi
Yörükcamİli Köyü Gölyeri Mevkii
0 Ada 738 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
56
27766
İleti Enerji San.ve
Tic.A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi
Yörükcamİli Köyü Gölyeri Mevkii
0 Ada 738 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
57
27773
Melodi Enerji San.ve
Tic.A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi
Yörükcamİli Köyü Gölyeri Mevkii
0 Ada 738 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
58
27778
Türkmen Enerji San.ve
Tic.A.Ş.
Konya İli Çumra İlçesi
Yörükcamİli Köyü Gölyeri Mevkii
0 Ada 738 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
59
26752
Siyah Enerji Tar.ve
Hayv.San.ve Tic.A.Ş.
Konya İli Güneysınır İlçesi
Gürağaç Mahallesi Üzümçukuru
Mevkii 129 Ada 288, 289 ve 298
Parseller
750
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
60
27558
Efe Solar Enerji San.ve
Tic.Ltd.Şti.
Konya İli Kadınhanı İlçesi Mescit
Mahallesi Akinyolu Mevkii 236
Ada 21 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
61
27978
Emba Emirhan Elektrik
Üretim A.Ş.
Konya İli Karapınar İlçesi
Fevzipaşa Mahallesi Kurtbasan
Mevkii 1708 Ada 47 Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
62
20550
Kayhüyük Enerji Üretim
Ltd.Şti.
Konya İli Meram İlçesi Kayhüyük
Köyü Hüyükler Arası Mevkii 1547
Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
63
22212
Natürel Enerji Ür.ve
Sist.San.Tic.Ltd.Şti.
Konya İli Meram İlçesi Kayhüyük
Köyü Hüyükler Arası Mevkii 1547
Parsel
660
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
64
22222
İnturmad
İnş.Tur.Mad.San.Tic.Lt
d.Şti.
Konya İli Meram İlçesi Kayhüyük
Köyü Hüyükler Arası Mevkii 1547
Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
65
26243
Necmettin Erbakan
Üniversitesi
Konya İli Meram İlçesi Köyceğiz
Köyü 2594 Ada 369 Parsel
250
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
66
27875
Yayla Enerji Ür.Tur.ve
İnş.Tic.A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Köyönü Mevkii
0 Ada 5145 ve 5146 Parseller
999
GÜNEŞ
67
27854
Mustafa YAYLA
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Köyönü Mevkii
0 Ada 5146 ve 5156 Parseller
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
68
27858
Ahmet YAYLA
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Köyönü Mevkii
0 Ada 5146, 5152 ve 5156
Parseller
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
69
27902
Bedriye Yeşim
ALTUNDİŞ
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Köyönü Mevkii
0 Ada 5146, 5152 ve 5156
Parseller
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
70
27888
MMA Enerji Üretim A.Ş.
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Köyönü Mevkii
0 Ada 5152, 5155 ve 5156
Parseller
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
71
27866
Hüseyin YAYLA
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Köyönü Mevkii
0 Ada 5154 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
72
27860
Mehmet YAYLA
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Köyönü Mevkii
0 Ada 5154 ve 5155 Parseller
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
73
27870
Anıt Reklam Tanıtım
Ltd.Şti.
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Köyönü Mevkii
0 Ada 5155 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
74
27895
Meva Mühendislik
Bil.En.İnş.İl.Tur.San.ve
Dış Tic.Ltd.Şti.
Konya İli Sarayönü İlçesi
Çeşmelisebil Köyü Köyönü Mevkii
0 Ada 5155 ve 5156 Parseller
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
75
25503
Eti Alüminyum A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi Taraşcı
Köyü Karakız Mevkii 0 Ada 2224
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
76
25516
Cengiz Elektrik Toptan
Satış A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi Taraşcı
Köyü Karakız Mevkii 0 Ada 2224
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
77
25527
Hipot Enerji ve
Madencilik A.Ş.
Konya İli Seydişehir İlçesi Taraşcı
Köyü Karakız Mevkii 0 Ada 2224
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
78
27907
Ahmet Emin MAKASCI
Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik
Köyü Kızılçam Mevkii 124 Ada 3
Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
79
27909
BSM Enerji Üretim
Ltd.Şti.
Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik
Köyü Kızılçam Mevkii 124 Ada 3
Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
80
27913
Lütfi Mustafa MAKASCI
Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik
Köyü Kızılçam Mevkii 124 Ada 3
Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
81
27919
AEM Enerji Üretim
Ltd.Şti.
Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik
Köyü Kızılçam Mevkii 124 Ada 3
Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
82
27922
HSN Enerji Üretim
Ltd.Şti.
Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik
Köyü Kızılçam Mevkii 124 Ada 3
Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
83
27926
Bekir Sinan MAKASCI
Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik
Köyü Kızılçam Mevkii 124 Ada 3
Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
84
27933
Ensar Faruk Enerji
Ür.Ltd.Şti.
Konya İli Yunak İlçesi Böğrüdelik
Köyü Kızılçam Mevkii 124 Ada 3
Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
85
25819
Namres Enerji Üretim
A.Ş.
Nevşehir İli Avanos İlçesi Yeni
Mahalle Beşağıl Mevkii 431 Ada
17 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
86
27752
Mer 15 Güneş Enerjisi
San.ve Tic.A.Ş.
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi
Kızılkaya Köyü Davularkaç Mevkii
116 Ada 58, 61, 62 ve 65
Parseller
950
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
87
27745
Mer 16 Güneş Enerjisi
San.ve Tic.A.Ş.
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi
Kızılkaya Köyü Davularkaç Mevkii
116 Ada 58, 62 ve 65 Parseller
950
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
88
27757
Mer 17 Güneş Enerjisi
San.ve Tic.A.Ş.
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi
Kızılkaya Köyü Davularkaç Mevkii
116 Ada 58, 62 ve 65 Parseller
950
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
89
27719
Mer 18 Güneş Enerjisi
San.ve Tic.A.Ş.
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi
Kızılkaya Köyü Davularkaç Mevkii
116 Ada 58, 62, 63, ve 65
Parseller
950
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
90
27720
Mer 20 Güneş Enerjisi
San.ve Tic.A.Ş.
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi
Kızılkaya Köyü Davularkaç Mevkii
116 Ada 62 ve 65 Parseller
950
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
91
27733
Mer 22 Güneş Enerjisi
San.ve Tic.A.Ş.
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi
Kızılkaya Köyü Davularkaç Mevkii
116 Ada 65 ve 68 Parseller
950
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
92
27738
Mer 24 Güneş Enerjisi
San.ve Tic.A.Ş.
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi
Kızılkaya Köyü Davularkaç Mevkii
116 Ada 65 ve 68 Parseller
950
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
93
27727
Mer 21 Güneş Enerjisi
San.ve Tic.A.Ş.
Nevşehir İli Gülşehir İlçesi
Kızılkaya Köyü Davularkaç Mevkii
116 Ada 68 Parsel
950
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
94
27696
Horus Enerji San.ve
Tic.Ltd.Şti.
Nevşehir İli Merkez İlçesi Çardak
Köyü Mahalle Ardı Mevkii 0 Ada
2779 Parsel
750
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
95
27700
Aton Endüstri
En.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Nevşehir İli Merkez İlçesi
Güvercinlik Köyü Kırkbayır Mevkii
0 Ada 377 ve 378 Parseller
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
96
27705
Horus Enerji San.ve
Tic.Ltd.Şti.
Nevşehir İli Merkez İlçesi
Güvercinlik Köyü Kırkbayır Mevkii
0 Ada 377 ve 378 Parseller
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
97
27708
Atalante Enerji San.ve
Tic.Ltd.Şti.
Nevşehir İli Merkez İlçesi
Güvercinlik Köyü Kırkbayır Mevkii
0 Ada 378 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
98
27711
Apollo Enerji San.ve
Tic.Ltd.Şti.
Nevşehir İli Merkez İlçesi
Güvercinlik Köyü Kırkbayır Mevkii
0 Ada 378 Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
99
27560
Anc Madencilik Petrol
Nakl.İnş.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
Nevşehir İli Merkez İlçesi
Güvercinlik Köyü Sokubaşı Mevkii
0 Ada 2093 Parsel
510
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
100
27573
Denge Bims Hafif Yapı
Elem.Tur.Petr.Mad.İnş.
Nakl.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Nevşehir İli Merkez İlçesi
Güvercinlik Köyü Sokubaşı Mevkii
0 Ada 2093 Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
101
25808
Trüf Çiftlik
Kur.Mant.Gıda
Tur.Nakl.San.Tic.Ltd.Şti
.
Nevşehir İli Merkez İlçesi
İbrahimpaşa Mahallesi Döllük
Mevkii 890 Ada 69 Parsel
480
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
102
25830
Trüf Çiftlik
Kur.Mant.Gıda
Tur.Nakl.San.Tic.Ltd.Şti
.
Nevşehir İli Merkez İlçesi
İbrahimpaşa Mahallesi Döllük
Mevkii 890 Ada 69 Parsel
480
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
103
25836
Tores Güneş Enerji ve
Tic.Ltd.Şti.
Nevşehir İli Merkez İlçesi
İbrahimpaşa Mahallesi Döllük
Mevkii 890 Ada 69 Parsel
480
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
104
25843
Tores Güneş Enerji ve
Tic.Ltd.Şti.
Nevşehir İli Merkez İlçesi
İbrahimpaşa Mahallesi Döllük
Mevkii 890 Ada 69 Parsel
480
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
105
8967
Akmina Makine
Tekn.Teks.Ltd.Şti.
Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur
Salur Köyü Kevenlik Mevkii 631
Ada 82 Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
106
8981
Milkay Teknik Tekstil
San.A.Ş.
Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur
Salur Köyü Kevenlik Mevkii 631
Ada 82 Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
107
8972
Akmina Makine
Tekn.Teks.Ltd.Şti.
Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur
Salur Köyü Kızılyer Mevkii 629
Ada 1 Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
108
8979
Milkay Teknik Tekstil
San.A.Ş.
Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Aksalur
Salur Köyü Kızılyer Mevkii 629
Ada 1 Parsel
990
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
109
27245
Kızıl Enerji
Teks.Tur.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Kalın Tırman Mevkii 1753
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
110
27258
Örges Enerji
İnş.Akary.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Kalın Tırman Mevkii 1753
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
111
27293
Turges Enerji
İnş.Tur.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Kalın Tırman Mevkii 1753
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
112
27251
Karges Enerji İnş.Gıda
San.ve Tic.Ltd.Şti.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Kalın Tırman Mevkii 2234
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
113
27267
İlges Enerji
İnş.Tur.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Kalın Tırman Mevkii 2234
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
114
27285
Günges Enerji
Otom.Paz.San.ve
Tic.Ltd.Şti.
Niğde İli Merkez İlçesi Gölcük
Köyü Kalın Tırman Mevkii 2234
Parsel
999
GÜNEŞ
Başvuruda eksik ve/veya yanlış evrak
bulunmamaktadır. Başvuru Teknik
Değerlendirmeye alınmıştır.
Download

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.