Súťažné podklady - Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov
Číslo: 4926/2013/IBEP-016
Verejný obstarávateľ:
NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD
Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
Slovenská republika
Verejná súťaž
Služby
nadlimitná zákazka
zabezpečovaná prostredníctvom systému EVO
PREDMET ZÁKAZKY:
„Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov“
Súťažné podklady schválil:
_______________________________
Ing. Jozef Magala
riaditeľ
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
2
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
OBSAH SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I.
Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
2. Predmet zákazky
3. Rozdelenie predmetu zákazky
4. Variantné riešenie
5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
6. Zdroj finančných prostriedkov
7. Druh zákazky a typ zmluvy
8. Lehota viazanosti ponuky
Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
9. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
Časť III.
Príprava ponuky
12. Vyhotovenie ponuky
13. Jazyk ponuky
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke
15. Zábezpeka
16. Obsah ponuky
17. Náklady na ponuku
Časť IV.
Predkladanie ponuky
18. Predloženie ponuky
19. Predloženie časti ponuky prostredníctvom systému EVO
20. Doručovanie dokladov a časti ponuky v listinnej podobe
21. Lehota na predkladanie ponuky
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
22. Otváranie ponúk
23. Preskúmanie ponúk
24. Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov
25. Vyhodnocovanie ponúk
26. Vyhodnotenie návrhov na plnenie kritérií a elektronická aukcia
3
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
Časť VI.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
27. Dôvernosť procesu verejného obstarávania
Časť VII.
Prijatie ponuky
28. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
29. Uzavretie rámcovej dohody
A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
A.3 AUKČNÝ PORIADOK
B.1 OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
B.2 SPÔSOB URČENIA CENY
B.3 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
4
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
A.1 POKYNY PRE UCHÁDZAČOV
Časť I.
Všeobecné informácie
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD
Adresa organizácie:
Budatínska číslo 30, 850 07 Bratislava 57
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
36061701
DIČ:
2021594245
Internetová adresa organizácie (URL): www.nbusr.sk
Kontaktná osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:
Mgr. Miroslava Slobodová
Telefón:
+421 268692113
Fax:
+421 268691701
Email:
[email protected]
2. PREDMET ZÁKAZKY
2.1. Názov predmetu zákazky:
Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov
2.2. Číselný kód predmetu zákazky pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z
Hlavného slovníka, Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO):
Hlavný slovník:
79212000-3 – Audítorské služby
Doplňujúce predmety
79314000-8 – Štúdie realizovateľnosti
79419000-4 – Hodnotiace konzultačné služby
79421000-1 – Riadenie projektov iných ako pre stavebné práce
72222000-7 – Strategické prehodnotenie a plánovanie informačných systémov alebo
technológií
72223000-4 – Prehodnotenie požiadaviek na informačné technológie
72224000-1 – Poradenstvo pri riadení projektov
72225000-8 – Hodnotenie a prehodnotenie zabezpečenia systému kvality
72226000-5 – Poradenstvo pri preberacích skúškach systémového softvéru
72227000-2 – Poradenstvo pri integrácii softvéru
72228000-9 – Poradenstvo pri integrácii hardvéru
72800000-8 – Služby týkajúce sa auditu a skúšania počítačov
2.3. NUTS kód:
SK01, SK02
5
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
2.4. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky „Audítorské služby a poradenstvo pre
tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov“ tvorí časť B.1 Obchodné podmienky
dodania predmetu zákazky, časť B.2 Spôsob určenia ceny a časť B.3 Opis predmetu
zákazky súťažných podkladov. Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských
služieb a poradenstva pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov podporovaných zo
štrukturálnych fondov Európskej únie po dobu najviac 48 mesiacov odo dňa účinnosti
rámcovej dohody s jedným víťazným uchádzačom. Vykonanie, v každom roku
účinnosti rámcovej dohody, bezpečnostných auditov certifikačných autorít
prevádzkovaných Národným bezpečnostným úradom, a to najmä podľa § 6 ods. 3 a 4
vyhlášky NBÚ č. 132/2009 Z.z. o podmienkach na poskytovanie akreditovaných
certifikačných služieb a o požiadavkách na audit, rozsah auditu a kvalifikáciu
audítorov a zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetom auditu bude Koreňová
certifikačná autorita, Slovenská národná certifikačná autorita a ďalšie prevádzkované
technológie PKI infraštruktúry, vrátane technológií záložného pracoviska Národného
bezpečnostného úradu. Vypracovanie záverečného bezpečnostného auditu
informačného systému Elektronické služby Národného bezpečnostného úradu (ďalej
aj len „IS ES“) dodaného v rámci projektu podporovaného zo štrukturálnych fondov
Európskej únie vrátane auditu súladu so štandardmi pre informačné systémy verejnej
správy. Súčasťou bezpečnostného auditu bude aj vykonanie externého a interného
penetračného testovania zabezpečenia sieťovej infraštruktúry Národného
bezpečnostného úradu proti nežiaducemu prieniku, identifikovanie slabých,
zraniteľných miest, najmä routerov, firewallov, sieťových periférií, serverov,
pracovných staníc, aplikácií a web aplikácií. Tvorba analýz, štúdií, strategických
dokumentov, koordinačná a metodická podpora riadenia, kontroly a monitorovania
projektov financovaných z fondov EÚ. Poskytovanie služieb sa bude realizovať v
závislosti od potrieb a finančných možností verejného obstarávateľa..
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti
3.2. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
4. VARIANTNÉ RIEŠENIE
4.1. Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
riešeniu.
4.2. Ak bude súčasťou ponuky aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie
zaradené do vyhodnotenia.
6
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
5. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
5.1. Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky:
Lokalita 1:
Lokalita 2:
NBÚ, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
záložná lokalita NBÚ určená verejným obstarávateľom
5.2. Predpokladaná lehota ukončenia dodávky je:
Najviac 48 mesiacov odo dňa účinnosti rámcovej dohody
6. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
6.1. Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov EÚ v rámci
operačného programu „Informatizácia spoločnosti“ a z finančných prostriedkov
verejného obstarávateľa.
Platba za predmet zákazky alebo za jeho časť sa bude realizovať v eurách (€),
bezhotovostným platobným stykom, na základe faktúr poskytovateľa služieb
doručených verejnému obstarávateľovi. Platby za poskytnuté služby sa budú
realizovať v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Preddavky sa neposkytujú.
6.2. Na tento predmet zákazky je stanovená predpokladaná hodnota zákazky, vyjadrená
číselne vo výške 919 000,00 EUR bez DPH.
6.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť
rámcovú dohodu o poskytovaní služieb so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny
osobohodín uvádzané v ponukách pri celkovom predpokladanom rozsahu služieb
podľa bodu II.2.1) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania presiahnu
predpokladanú hodnotu zákazky alebo v prípade nezískania finančných prostriedkov
Európskej únie.
6.4. Predpokladaná hodnota zákazky bola verejným obstarávateľom určená na základe
celkových skutočných nákladov rovnakých alebo porovnateľných služieb v
relevantnom čase a v rozsahu potrieb verejného obstarávateľa vyplývajúcich zo
zákona č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorsích predpisov, vyhlášky NBÚ č. 132/2009 Z.z. o
podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb a o
požiadavkách na audit, rozsah auditu a kvalifikáciu audítorov a realizácie projektu
prioritnej osi č. 1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Operačného programu Informatizácia spoločnosti „Elektronické služby Národného
bezpečnostného úradu“ podľa schválenej čiastkovej štúdie uskutočniteľnosti.
7
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
7. DRUH ZÁKAZKY A TYP ZMLUVY
7.1. Druh zákazky:
Zákazka sa považuje za zákazku na poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
7.2. Predmet nadlimitnej zákazky sa zadáva postupom verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“)
pre neobmedzený počet záujemcov zverejnením oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania v Úradnom vestníku EÚ (OJEU) a vo Vestníku verejného obstarávania.
7.3. Verejný obstarávateľ uzavrie na základe verejnej súťaže rámcovú dohodu podľa
ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a zákona o verejnom obstarávaní s jedným víťazným
uchádzačom.
7.4. Plnenie rámcovej dohody bude realizované na základe čiastkových zmlúv pre
jednotlivé predmety plnenia.
7.5. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na poskytnutie požadovaného
predmetu zákazky tvorí časť B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
8. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
8.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až
do uplynutia lehoty viazanosti ponúk, stanovenej verejným obstarávateľom do
31. 03. 2014.
8.2. V prípade, že budú začaté revízne postupy pred uzavretím rámcovej dohody, verejný
obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
8.3. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom
oznámenej, primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.2.
8
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie
9. DOROZUMIEVANIE
MEDZI
ZÁUJEMCAMI/UCHÁDZAČMI
VEREJNÝM
OBSTARÁVATEĽOM
A
9.1. Poskytovanie vysvetlení, oznámenia, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie
(ďalej
len
„dorozumievanie“)
medzi
verejným
obstarávateľom
a
záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje spôsobom a prostriedkami, ktoré zabezpečia
úplnosť údajov a obsahu uvedených v ponuke a zaručia ochranu dôverných a
osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch, resp. v súlade s § 16 zákona o
verejnom obstarávaní.
9.2. Využitie systému EVO (Elektronické verejné obstarávanie)
Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa
uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou prostredníctvom
systému EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, vrátane:
• poskytnutia súťažných podkladov záujemcom, ktorým sa rozumie
sprístupnenie súťažných podkladov a všetkých dokumentov zákazky
záujemcom, ktorí sa zaregistrovali na danej zákazke na portáli EVO,
• poskytnutia vysvetlení súťažných podkladov alebo inej sprievodnej
dokumentácie prostredníctvom portálu EVO, pokiaľ záujemcovia vo verejnej
súťaži o vysvetlenie požiadali,
• ak je to nevyhnutné, doplnenia informácií uvedených v súťažných podkladoch
alebo inej sprievodnej dokumentácii, ktoré zverejnil verejný obstarávateľ na
portáli EVO,
• predkladania jednotlivých častí ponúk uchádzačmi vrátane určených dokladov
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, stanovených v týchto súťažných
podkladoch,
• zaslania hesla k odšifrovaniu jednotlivých častí ponúk,
• otvárania jednotlivých častí ponúk prostredníctvom systému EVO,
• vysvetlenia dokumentov a ponuky alebo vysvetlenia mimoriadne nízkej
ponuky v rámci vyhodnocovania ponúk, pokiaľ komisia na vyhodnotenie
ponúk o takéto vysvetlenie požiada (v elektronickej podobe prostredníctvom emailu),
• zasielania oznamovacích informácií záujemcom a uchádzačom v procese
verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní.
9.3. V prípade preukázateľného výpadku/nedostupnosti systému EVO je možné
komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
uskutočňovať aj písomne prostredníctvom pošty, faxom, osobne, elektronicky alebo
telefonicky alebo ich kombináciou (v prípade, že nie je možné postupovať podľa
bodu 9.1, 9.2). Pracovný čas podateľne verejného obstarávateľa pre účely tohto
verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od
12:30 hod. do 15:00 hod., kedy je možné zo strany záujemcov/uchádzačov doručovať
písomnosti osobne do podateľne verejného obstarávateľa, ak nie je uvedené inak.
9
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
9.4. Pre účasť v zadávaní zákazky je potrebné zaslanie žiadosti o registráciu do zákazky
realizovanej prostredníctvom systému EVO. Záujemca o zákazku sa zaregistruje
priamo v príslušnej zákazke zverejnenej v zozname zákaziek na stránke Portál EVO,
ktorej detaily sa zobrazia kliknutím na príslušnú ikonku na začiatku riadku s názvom
zákazky.
9.5. Žiadosť o doplnenie alebo vysvetlenie predložených dokladov alebo ponúk alebo
mimoriadne nízkej ponuky v rámci vyhodnocovania ponúk bude odoslaná
uchádzačovi prostredníctvom systému EVO a súčasne v listinnej podobe. Uchádzači
predložia vysvetlenie rovnako prostredníctvom systému EVO a súčasne v listinnej
podobe, pokiaľ nebude priamo v žiadosti uvedené inak.
9.6. V prípade vylúčenia uchádzača z verejného obstarávania pre nesplnenie podmienok
účasti podľa § 33 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní alebo v prípade vylúčenia
ponuky podľa § 42 ods. 1, 5 alebo 6 zákona o verejnom obstarávaní pre nesplnenie
požiadavky uvedenej v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v
súťažných podkladoch, verejný obstarávateľ oznámi túto skutočnosť uchádzačovi
prostredníctvom EVO aj v listinnej podobe a taktiež všetkým oprávneným subjektom
podľa zákona o verejnom obstarávaní.
9.7. Zápisnica z otvárania ponúk v prípade elektronickej aukcie (ďalej len „eAukcia“) sa
nezasiela. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk bude uchádzačom odoslaná
prostredníctvom systému EVO a následne aj v listinnej podobe.
9.8. V prípade uplatnenia revíznych postupov záujemcu alebo uchádzača musí byť použitá
listinná forma komunikácie. V prípade, že budú uplatnené revízne postupy,
záujemcovia alebo uchádzači sa dozvedia o tejto skutočnosti e-mailovou notifikáciou,
kde budú upozornení na nové informácie v procese zadávania zákazky.
10. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
10.1. V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných
podkladoch, oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo inej sprievodnej
dokumentácii k súťažným podkladom poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote
na predkladanie ponúk, môže uchádzač požiadať o ich vysvetlenie LEN elektronickou
formou prostredníctvom systému EVO.
10.2. Za včas doručenú požiadavku o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka o
vysvetlenie, odoslaná prostredníctvom systému EVO najneskôr do 12. 11. 2013 do
12:00 hod., pričom táto požiadavka musí byť najneskôr v tejto lehote doručená
verejnému obstarávateľovi prostredníctvom systému EVO. Rozhodujúci je serverový
čas uvedený na portáli EVO.
10
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
10.3. Na každú požiadavku o vysvetlenie poskytne verejný obstarávateľ príslušné
vysvetlenie a usmernenie bezodkladne, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie sa požiada v určenej lehote.
O odoslaní vysvetlenia budú všetci uchádzači upozornení notifikačným e-mailom
systému EVO. Vysvetlenie na predložené otázky zaslané ako „požiadavka
o vysvetlenie“ nájdu záujemcovia v položke menu „Prehľad“ systému EVO pre dané
zadávanie zákazky.
10.4. Informácie uvedené v súťažných podkladoch alebo inej sprievodnej dokumentácii
môžu byť najneskôr šesť dní pred termínom predloženia ponúk upravené vydaním
spresňujúcich alebo doplňujúcich informácií, či už z vlastného podnetu verejného
obstarávateľa alebo na požiadanie záujemcu. Verejný obstarávateľ oznámi doplnenie
súčasne všetkým záujemcom najneskôr šesť dní pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk. O doplnení súťažných podkladov budú všetci záujemcovia
upozornení notifikačným e-mailom systému EVO. Akékoľvek spresnenie sa stáva
súčasťou súťažných podkladov.
11. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
11.1. Obhliadka miesta sa vzhľadom na predmet zákazky neuskutoční.
Časť III.
Príprava ponuky
12. VYHOTOVENIE PONUKY
12.1. Časť ponuky vyhotovená a predložená v elektronickej podobe musí byť vo formáte,
ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, v súlade s požiadavkami uvedenými v
bode 16 a 19 týchto súťažných podkladov. Elektronická ponuka musí byť
podpísaná prostredníctvom „Sprievodného listu“ elektronickým podpisom,
vygenerovaným pre danú zákazku systémom EVO pre osobu oprávnenú
podpisovať ponuku v mene uchádzača.
12.2. V zmysle Výnosu MF SR č. 312/2010 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy
verejnej správy v znení neskorších predpisov pri zverejňovaní súborov na web
stránke je potrebné dodržať nasledovné formáty súborov:
•
•
•
•
.pdf, .rtf, .html, .htm, .odt, .txt) pri textových výstupoch,
.rtf, .html, .htm, .pdf, .odt a .txt) výstupy pri súboroch obsahujúcich tabuľky,
.zip, .tar, .gz, .gz, .tar, .gz) pre kompresiu súborov,
.gif, .jpg, .tif, .swf, .svg) pri grafických súboroch.
12.3. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači pri predkladaní ponuky dodržali
komunikačné formáty v súlade s vyššie citovaným Výnosom.
11
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
12.4. Dokumenty tvoriace ponuku, ktoré sa nevydávajú v elektronickej podobe (napr.
doklad o zábezpeke), ale iba v listinnej podobe, predložia uchádzači v lehote na
predkladanie ponúk písomnou formou v listinnej podobe poštou alebo osobne, ako
súčasť časti ponuky označenej ako „Ostatné“.
12.5. Súčasťou ponuky časť „Kritériá” musí byť CD/DVD nosič označený názvom
„Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov“
s obsahom kompletnej ponuky uchádzača, ktorý bude určený na účely zverejnenia
dokumentov na webovom sídle Národného bezpečnostného úradu. Vo väzbe na
zachovávanie mlčanlivosti o obchodnom tajomstve a informáciách označených ako
dôverné, verejný obstarávateľ nesprístupní tie časti dokumentov, ktoré uchádzač
označí ako dôverné. Dokumenty na zverejnenie musia byť dodané v súlade so
zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
13. JAZYK PONUKY
13.1. Ponuka, ako v elektronickej, tak aj v písomnej listinnej forme a ďalšie doklady vo
verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku. Doklady musia
byť predložené podľa usmernenia v bode 13.2.
13.2. Ponuka a iné dokumenty, predkladané v listinnej podobe, musia byť ako
prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie (pokiaľ nie je určené inak)
vyhotovené v štátnom jazyku, t. j. v slovenskom jazyku. Dokumenty uchádzača so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky, t. j. doklady vyhotovené v inom ako
slovenskom jazyku, musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
preložené do štátneho jazyka, t. j. do slovenského jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je
preklad v slovenskom jazyku. Ak bude ponuka alebo iný dokument predložená
v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku bez prekladu, verejný obstarávateľ
vyzve uchádzača na doplnenie chýbajúceho prekladu.
14. MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
14.1. Uchádzačom navrhovaná jednotková cena za osobohodinu na dodanie požadovaného
predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
14.2. Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
prepisov.
12
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
14.3. Uchádzač ku každej oceňovanej položke uvedie navrhovanú jednotkovú zmluvnú
cenu za každú jednotlivú položku (tabuľka č. 1). Pod cenou sa rozumie suma, ktorej
hodnota je vyššia ako 0,00 EUR. Uchádzači uvedú svoje jednotkové ceny
zaokrúhlené na maximálne 2 desatinné miesta.
14.4. Navrhovaná jednotková cena za osobohodinu musí obsahovať cenu podľa kritéria
a musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovanou činnosťou experta, t.j. cenu za
všetky činnosti, ktoré budú vykonané pri plnení predmetu zákazky, ktorý vychádza z
časti B.3 Opis predmetu zákazky.
15. ZÁBEZPEKA
15.1. Zábezpeka sa vyžaduje.
15.2. Zábezpeka na zákazku „Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a
hodnotenie projektov“ je stanovená na 27.000,- EUR.
15.3. Spôsob zloženia zábezpeky si uchádzač vyberie podľa podmienok v bode 15.4.
15.4. Spôsoby zloženia zábezpeky ponuky:
15.4.1.
poskytnutím bankovej záruky za uchádzača alebo
15.4.2.
zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa v
banke podľa bodu 15.5.3.1.
15.5. Podmienky zloženia zábezpeky ponuky:
15.5.1.
Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača:
15.5.1.1. Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až § 322 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej
banky (ďalej len „banka“).
15.5.1.2. Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že:
15.5.1.2.1. banka uspokojí veriteľa (verejného obstarávateľa podľa bodu 1) za
dlžníka (uchádzača), v prípade prepadnutia jeho zábezpeky ponuky v
prospech verejného obstarávateľa podľa bodu 15.8,
15.5.1.2.2. banková záruka sa použije na úhradu zábezpeky ponuky vo výške
podľa bodu 15.2,
15.5.1.2.3. banka sa zaväzuje zaplatiť vzniknutú pohľadávku do 30 dní po doručení
výzvy verejného obstarávateľa na zaplatenie, na účet verejného
obstarávateľa podľa bodu 15.5.3.1,
13
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
15.5.1.2.4. platnosť bankovej záruky končí uplynutím lehoty viazanosti ponúk
podľa bodu 8,
15.5.1.2.5. banková záruka zanikne:
•
•
•
plnením banky v prospech verejného obstarávateľa v rozsahu, v
akom banka za uchádzača poskytla záruku,
uvoľnením bankovej záruky verejným obstarávateľom podľa bodu
15.5.1.2.8,
uplynutím doby platnosti, ak si verejný obstarávateľ do uplynutia
doby platnosti neuplatnil svoje nároky voči banke, vyplývajúce z
vystavenej záručnej listiny alebo v dobe platnosti bankovej záruky
nepožiadal o predĺženie doby platnosti bankovej záruky.
15.5.1.2.6. Záručná listina podľa bodov 15.5.1.2, v ktorej banka písomne vyhlási,
že uspokojí verejného obstarávateľa za uchádzača, do výšky finančných
prostriedkov, ktoré verejný obstarávateľ požaduje ako zábezpeku
viazanosti ponuky uchádzača, musí byť súčasťou ponuky. Ak bankovú
záruku poskytne zahraničná banka, ktorá nemá pobočku na území
Slovenskej republiky, záručná listina vyhotovená zahraničnou bankou v
štátnom jazyku krajiny sídla takejto banky musí byť zároveň doložená
prekladom do slovenského jazyka.
15.5.1.2.7. Ak záručná listina podľa bodu 15.5.1.1 nebude súčasťou ponuky, bude
uchádzač z verejnej súťaže vylúčený.
15.5.1.2.8. Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky pred uplynutím lehoty
viazanosti ponúk:
• verejný obstarávateľ podľa § 36 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní uvoľní pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk
uchádzačovi zábezpeku do siedmich dní, ak uchádzač nesplnil
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a verejný obstarávateľ
ho vylúčil z verejného obstarávania a uchádzač nepodal námietku
proti postupu verejného obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5
zákona o verejnom obstarávaní, alebo ak verejný obstarávateľ
vylúčil ponuku uchádzača pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač
nepodal námietku proti postupu verejného obstarávateľa v lehote
podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
15.5.2. Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí rámcovej dohody:
15.5.2.1. platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty, na ktorú
bola vystavená, pokiaľ verejný obstarávateľ písomne neoznámi banke svoje
nároky z bankovej záruky počas doby jej platnosti.
15.5.3. Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa:
14
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
15.5.3.1. Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 15.2 musia byť zložené na účet
verejného obstarávateľa vedený v Štátnej pokladnici, v zmysle nasledujúcej
platobnej inštrukcie:
Majiteľ účtu
Názov banky
Adresa banky
Číslo účtu
Č. účtu vo forme IBAN
BIC – SWIFT
Variabilný symbol
Konštantný symbol
Špecifický symbol
Názov prevodu
tuzemské platby
platby zo zahraničia
NBÚ
NBÚ
Štátna pokladnica
Štátna pokladnica
Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
7000198207/8180
7000198207/8180
SK2781800000007000198207 SK2781800000007000198207
SUBASKBX
(uvedie sa „číslo oznámenia z (uvedie sa „číslo oznámenia z
Vestníka
verejného Vestníka
verejného
obstarávania“)
obstarávania“)
308
308
IČO zhotoviteľa
IČO zhotoviteľa
(do poznámky sa uvedie (do poznámky sa uvedie
„obchodné meno alebo názov „obchodné meno alebo názov
spoločnosti uchádzača“)
spoločnosti uchádzača“)
15.5.3.2. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte verejného obstarávateľa
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 21.1 týchto súťažných
podkladov.
15.5.3.3. Ak finančné prostriedky nebudú zložené na účte verejného obstarávateľa
podľa predchádzajúceho bodu (15.5.3.2), bude uchádzač z verejnej súťaže
vylúčený.
15.5.3.4. Doba platnosti zábezpeky poskytnutej zložením finančných prostriedkov
na účet verejného obstarávateľa trvá do uplynutia lehoty viazanosti ponúk
podľa bodu 8.1, resp. do uplynutia primerane predĺženej lehoty viazanosti
ponúk podľa bodu 8.2.
15.5.3.5. Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
15.5.3.5.1. verejný obstarávateľ uvoľní uchádzačovi zábezpeku podľa zákona o
verejnom obstarávaní:
• do 7 dní, ak uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní a verejný obstarávateľ ho vylúči z verejného
obstarávania a uchádzač nepodal námietky proti postupu verejného
obstarávateľa alebo obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5
zákona o verejnom obstarávaní,
• do 7 dní, ak vylúčil jeho ponuku pri vyhodnocovaní ponúk a
uchádzač nepodal námietky proti postupu verejného obstarávateľa
v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní,
15
Č.: 4926/2013/IBEP-016
•
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
bezodkladne, ak verejný obstarávateľ zruší použitý postup
zadávania zákazky.
15.5.3.6. Podmienky vrátenia zábezpeky ponuky po uzavretí zmluvy:
15.5.3.6.1. verejný obstarávateľ vystaví banke prevodný príkaz na prevod
finančných prostriedkov vo výške podľa bodu 15.2, ktoré slúžili ako
zábezpeka ponuky uchádzača (bez úrokov, nakoľko Štátna pokladnica
úroky neposkytuje).
15.5.3.6.2. zábezpeka ponuky bude uchádzačovi uvoľnená najneskôr do 7 dní odo
dňa uzavretia zmluvy.
15.6. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať požiadavku banky na úradné overenie
podpisu štatutárneho orgánu verejného obstarávateľa, resp. požiadavku banky na
doručenie oznámenia o uvoľnení záruky prostredníctvom banky verejného
obstarávateľa pri vrátení bankovej záruky.
15.7. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk musí zábezpeka naďalej zabezpečovať
viazanosť ponuky, až do uplynutia predĺženej lehoty viazanosti ponúk. V prípade, ak
bude zábezpeka zložená formou bankovej záruky na dobu, ktorá by mala uplynúť
skôr ako predĺžená lehota viazanosti ponúk, uchádzač bude povinný predložiť
bankovú záruku opakovane s predĺženou dobou platnosti pred uplynutím pôvodne
platnej bankovej záruky.
15.8. Zábezpeka prepadne v prospech verejného obstarávateľa, ak uchádzač odstúpi od
svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk uchádzačov, ak uchádzač v prípadoch podľa
§ 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní nepredloží doklady v čase a spôsobom
určeným verejným obstarávateľom alebo predloží doklady, ktoré sú sfalšované alebo
pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na
posúdenie osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo
technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho prospech,
alebo ak uchádzač neposkytne súčinnosť podľa § 45 ods. 9 zákona o verejnom
obstarávaní.
15.9. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť originál bankovej záruky alebo úradne
overenú kópiu. V prípade, že bude v bankovej záruke uvedená požiadavka banky na
vrátenie predloženého originálu bankovej záruky, uchádzač zároveň predloží v
ponuke aj úradne osvedčenú kópiu bankovej záruky, ktorá zostane súčasťou
dokumentácie verejného obstarávateľa. V takomto prípade uchádzač predloží originál
bankovej záruky tak, aby bol tento doklad odoberateľný (napr. v euro obale), t. j.
nezviazaný pevne v ponuke. Ak uchádzač túto požiadavku verejného obstarávateľa
nesplní, verejný obstarávateľ požiadavke na vrátenie originálu bankovej záruky
nevyhovie.
16. OBSAH PONUKY
16.1. Rozdelenie ponuky na časť „Ostatné“ a časť „Kritériá“ (obsah ponuky):
16
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
16.1.1. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
16.1.2. Ponuka musí byť predložená tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú
časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú
názvom predmetu zákazky a slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú
ostatnú časť ponuky, označenú názvom predmetu zákazky a slovom „Ostatné“.
16.1.3. Názov predmetu zákazky je uvedený v bode 2.1.
16.2. Ponuka predložená uchádzačom v listinnej forme doručená prostredníctvom
podateľne verejného obstarávateľa označená slovom „Kritériá“ musí obsahovať tieto
doklady:
16.2.1. Návrh na plnenie kritérií podľa časti B.2 Spôsob určenia ceny týchto
súťažných podkladov.
16.2.2. CD/DVD nosič označený názvom „Audítorské služby a poradenstvo pre
tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov“ s obsahom kompletnej ponuky
uchádzača.
16.3. Ponuka predložená uchádzačom v listinnej forme doručená prostredníctvom
podateľne verejného obstarávateľa označená slovom „Ostatné“ musí obsahovať tieto
doklady:
16.3.1. Zoznam predloženej dokumentácie.
16.3.2. Doklad o zložení zábezpeky podľa bodu 15.
16.3.3. V prípade, že právo konať v mene uchádzača majú súčasne viaceré osoby
uchádzača, plnomocenstvo pre osobu, ktorá sa registrovala v systéme EVO ako
„Osoba oprávnená podpisovať ponuku", a ktorá bude konať v mene všetkých
osôb uchádzača, ktoré majú právo súčasne konať v mene uchádzača –
predkladať platné dokumenty v systéme EVO a podpisovať ponuku v systéme
EVO.
16.3.4. V prípade skupiny dodávateľov, čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov,
podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať
(oprávnená osoba/osoby preukazuje/preukazujú svoje oprávnenie konať
priloženou úradne overenou plnou mocou) v danej veci za každého člena
skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným
obstarávateľom všetci členovia skupiny dodávateľov uzatvoria a predložia
verejnému obstarávateľovi zmluvu uzatvorenú podľa bodu 18.2 tejto časti
súťažných podkladov.
16.3.5. V prípade skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj osobitné
písomné plnomocenstvo pre člena skupiny dodávateľov na komunikáciu s
verejným obstarávateľom v mene skupiny dodávateľov a na právne úkony v
mene skupiny dodávateľov v rámci celého procesu verejného obstarávania.
Úkony splnomocneného zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči
17
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
verejnému obstarávateľovi záväzné. Písomné plnomocenstvo musí byť
podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov, podpisy musia byť úradne
overené (formulár č. 3 - príloha týchto súťažných podkladov).
16.3.6. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa oddielu III.
oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania. (napr. Potvrdenie o poskytnutí
služieb formulár č. 2, Zoznam expertov formulár č. 6 - príloha týchto
súťažných podkladov).
16.4. Ponuka predložená uchádzačom v elektronickej forme označená ako „Ostatné“
musí obsahovať tieto doklady a dokumenty:
16.4.1. Identifikačné údaje uchádzača (formulár č. 1 – príloha týchto súťažných
podkladov).
16.4.2. Vyhlásenie uchádzača (štatutárneho orgánu) o podiele zákazky, ktorý má
v úmysle zadať tretím osobám a o navrhovaných subdodávateľoch (formulár
č. 4 - príloha týchto súťažných podkladov).
16.4.3. Návrh rámcovej dohody vrátene príloh č. 1, 3, 4, 5 a 6 vypracovaný podľa
časti B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných
podkladov. Uchádzač predloží návrh rámcovej dohody, ktorý neobsahuje
žiadne obmedzenia alebo výhrady v rozpore s požiadavkami a podmienkami
uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto
súťažných podkladoch a ktorý neobsahuje ani také skutočnosti, ktoré sú v
rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
16.4.4. Súhlas uchádzača (štatutárneho orgánu) s aukčným poriadkom uvedeným
v časti A.3 Aukčný poriadok týchto súťažných podkladov (formulár č. 5 –
príloha týchto súťažných podkladov).
16.4.5. Sprievodný list vygenerovaný systémom EVO obsahuje zoznam všetkých
predložených dokumentov prostredníctvom systému EVO spolu s údajmi o
dátume odoslania, veľkosti súboru a s vypočítanou kontrolnou sumou.
Sprievodný list musí byť podpísaný elektronickým podpisom
vygenerovaným systémom EVO pre toto zadávanie zákazky.
17. NÁKLADY NA PONUKU
17.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
17.2. Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 20.5.1 a predložené v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie
vyhlásenej verejnej súťaže a budú zdokumentované na serveri EVO, resp. v písomnej
dokumentácii archivovanej u verejného obstarávateľa.
18
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
Časť IV.
Predkladanie ponuky
18. PREDLOŽENIE PONUKY
18.1. Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý požiadal o registráciu do zadávania zákazky
prostredníctvom systému EVO, a ktorého verejný obstarávateľ zaregistroval do
systému EVO schválením jeho žiadosti o registráciu a ktorému systém EVO
vygeneroval ID používateľa a súbor s elektronickým podpisom/certifikátom pre
podpis sprievodného listu k časti ponuky predkladanej prostredníctvom systému
EVO.
18.2. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči
verejnému obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických
osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne. Pred podpisom
rámcovej dohody sa vyžaduje, aby skupina dodávateľov, ako úspešný uchádzač, z
dôvodu riadneho plnenia rámcovej dohody uzavrela a predložila verejnému
obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými právnymi predpismi, ktorá bude
zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči
verejnému obstarávateľovi, vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky.
18.3. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku, a to len na celý predmet zákazky.
19. PREDLOŽENIE ČASTI PONUKY PROSTREDNÍCTVOM SYSTÉMU EVO
19.1. Uchádzač predloží elektronickú ponuku v oznámených formátoch kódovania a
šifrovania dokumentov a komunikačných formátoch v lehote na predkladanie ponúk.
19.2. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie
ponúk je, aby mal uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady – technické
vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a
požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované v „Príručke EVO pre
Záujemcu/Uchádzača –Verejná súťaž“ a „Príručke EVO pre Záujemcu/Uchádzača –
Spoločné moduly“, ktoré sú zverejnené na portáli EVO.
19.3. V systéme EVO sa pod predkladaním ponuky rozumie elektronické posielanie
jednotlivých dokumentov tvoriacich ponuku a sprievodného listu podpísaného
elektronickým podpisom vygenerovaným pre zákazku „Audítorské služby a
poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov“, a to pre osobu oprávnenú
podpísať ponuku v mene uchádzača.
19.4. Počas lehoty na predkladanie ponúk môže uchádzač meniť svoju ponuku, resp. časť
svojej ponuky. Pokiaľ chce uchádzač zmeniť časť svojej ponuky, je postačujúce
odoslať novú časť ponuky, ktorú chce zmeniť a vygenerovať a odoslať nový
sprievodný list, v ktorom odstráni zo zaškrtávacieho políčka značku „✓“ pri
19
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
dokumentoch, ktoré nechce zahrnúť do ponuky a nový sprievodný list opätovne
podpíše elektronickým podpisom vygenerovaným systémom EVO pre toto zadávanie
zákazky. V prípade, že všetky opakované predložené časti ponuky do termínu
predloženia ponúk tým istým uchádzačom budú zaslané i so sprievodným listom a
všetky políčka budú zaškrtnuté značkou „✓“, bude sa za platnú časť ponuky
považovať tá časť, ktorá bola doručená v časovom poradí posledná.
19.5. Uchádzač predloží dokumenty a súbory tvoriace jednotlivé časti ponúk
prostredníctvom systému EVO vo formátoch uvedených v bode 12.2 týchto
súťažných podkladov. Názvy súborov nesmú obsahovať diakritiku a slová musia
byť spojené podčiarnikom, napr.:
Doklady_potrebne_k_vyhodnoteniu_splnenia_poziadaviek_na_predmet_zakazky.pdf.
Ak uchádzač túto požiadavku nesplní, systém EVO môže dokument neprijať alebo pri
šifrovaní dokumentu dokument nezašifruje.
19.6. Uchádzač môže svoju ponuku v súlade s § 39 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní
zašifrovať (kryptovať) šifrovacím nástrojom systému EVO „qCrypt“ podľa „Príručky
EVO pre Záujemcu/Uchádzača – Spoločné moduly, kap. 3.3 Predkladanie
šifrovaných ponúk v systéme EVO“ a poskytne verejnému obstarávateľovi použité
HESLO na odšifrovanie ponuky v systéme EVO, a to buď prostredníctvom systému
EVO alebo poštou, resp. e-mailom najneskôr do lehoty na otváranie ponúk.
POZOR: Prostredníctvom systému EVO bude umožnené odoslať heslo až po
uplynutí lehoty na predkladanie ponúk prostredníctvom položky „Odoslať heslo“,
ktorá sa uchádzačom sprístupní po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a bude
dostupná do uplynutia lehoty na otváranie ponúk. Uchádzač poskytne verejnému
obstarávateľovi heslo na odšifrovanie jednotlivých častí svojej ponuky nasledovným
spôsobom:
• Heslo pre odšifrovanie časti ponuky označenej ako „Ostatné“ môže
uchádzač verejnému obstarávateľovi odoslať cez systém EVO po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk pomocou menu „Odoslať heslo“, a to až do
uplynutia lehoty na otváranie ponúk. Po uplynutí lehoty na otváranie ponúk
má možnosť zadať heslo na odšifrovanie ponúk len verejný obstarávateľ.
Uchádzač môže doručiť heslo na odšifrovanie častí ponúk označených ako
„Ostatné“ verejnému obstarávateľovi aj osobne, poštou alebo iným
preukázateľným spôsobom, a to najneskôr do uplynutia dátumu a času na
otváranie častí ponúk „Ostatné“.
19.7. Pre úspešné spracovanie a predloženie ponuky prostredníctvom systému EVO je
nutné mať potrebné technické vybavenie uvedené v kap. 2 „Príručky EVO pre
Záujemcu/Uchádzača – Spoločné moduly“. Ako súčasť technického vybavenia je
potrebné mať k dispozícii program, ktorý záujemca použije pri vyhotovení
dokumentov vo formáte .pdf. Formát .pdf možno vytvoriť napr. z textového
dokumentu (.doc, .rtf a pod.) príslušným SW (napr. PDF creator, Cute PDF Adobe
Acrobat ver. 6x a vyššie). Na tento účel nie je možné použiť Acrobat Reader. Ak
bude PDF súbor vytvorený z papierovej verzie dokumentu skenovaním, musí byť
prevedený na strojovo čitateľný tvar použitím softvéru na prevod textu z obrázkovej
podoby do textovej (OCR softvér, napr. ABBYY FineReader a pod.). Dokumenty sa
20
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
predkladajú v strojovo čitateľnom tvare z dôvodu umožnenia fulltextového
vyhľadávania v súlade s § 18 písm. d) výnosu MF SR č. 312/2010 Z. z. o
štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších
predpisov. Ak nie je v týchto súťažných podkladoch povedané inak, dokumenty
sa predkladajú podpísané elektronickým podpisom podľa čl. 5.1 smernice č.
1999/93/ES o rámci spoločenstva pre elektronické podpisy.
19.8. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo
inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so
zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.).
19.9. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom alebo uchádzačom predložiť ponuku v
dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
20. DORUČOVANIE DOKLADOV A ČASTI PONUKY V LISTINNEJ PODOBE
20.1. Uchádzač predkladá ponuku pre celý predmet zákazky. Uchádzač môže predložiť len
jednu ponuku.
20.2. Listinná ponuka sa predkladá tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzavretú časť
týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom
„Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, označenú slovom
„Ostatné“.
20.3. Uchádzač vloží písomné doklady v listinnej podobe (napr. zábezpeka a doklady, ktoré
sa nevydávajú v elektronickej podobe) do obálky označenej slovom „Ostatné“. Do
obálky označenej „Kritériá“ vloží uchádzač časť ponuky týkajúcu sa návrhu na
plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk. Uchádzač predloží svoju ponuku v
samostatnom obale zabezpečenom proti nežiaducemu otvoreniu a označenom
požadovanými údajmi, v ktorom sa budú nachádzať dve samostatné a osobitne
oddelené, uzavreté časti označené slovom „Kritériá“ a „Ostatné“. Doručovanie sa
realizuje poštou alebo osobne podľa bodu 20.5, a to v lehote podľa bodu 21.1.
20.4. Uchádzač môže predloženú listinnú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať
späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 21.1.
20.5. Na obálke/obale musia byť uvedené nasledovné údaje:
20.5.1. názov a adresa verejného obstarávateľa: Národný bezpečnostný úrad, Budatínska
30, 850 07 Bratislava 57,
21
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
20.5.2. adresa uchádzača – obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania, v
prípade skupiny dodávateľov obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania
každého člena skupiny,
20.5.3. označenie „Verejná súťaž – neotvárať!“,
20.5.4. označenie heslom súťaže „Audítorské služby“.
20.6. Predloženie dokladov a dokumentov v listinnej podobe sa registruje, v prípade
osobného doručenia zásielky na adresu verejného obstarávateľa verejný obstarávateľ
vystaví potvrdenie o prevzatí s uvedením dátumu, hodiny a mena osoby, ktorá
zásielku prebrala.
20.7. V prípade osobného doručenia, uchádzači doručia ponuku na adresu verejného
obstarávateľa, do podateľne verejného obstarávateľa (vstupná miestnosť úradu) –
pracovná doba od 08:00 hod. do 12:00 hod. a od 12:30 hod. do 15:00 hod., v lehote
na predkladanie ponúk v čase od 8:00 hod do 09:00 hod. miestneho času.
21. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
21.1. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 22. 11. 2013 o 09:00 hod.
22
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
22. OTVÁRANIE PONÚK
22.1. Pri vyhodnocovaní ponúk použije verejný obstarávateľ elektronickú aukciu, preto sa
pri otváraní ponúk § 41 zákona o verejnom obstarávaní nepoužije (otváranie ponúk je
neverejné). Na neverejnom otváraní ponúk sa zúčastní výlučne komisia verejného
obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk bez prítomnosti uchádzačov podľa § 43 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní.
22.2. Ak je ponuka predložená elektronicky, otváraním ponúk sa rozumie sprístupnenie
ponuky komisii.
22.3. Lehota na otváranie častí ponúk označených „Ostatné":
• Ponuky na predmet zákazky „Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu,
riadenie a hodnotenie projektov“ – 22. 11. 2013 o 13:00 hod.
22.4. Miesto otvárania ponúk: Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07
Bratislava 57.
22.5. Otváranie časti ponúk v listinnej podobe vykoná komisia tak, že najskôr overí
neporušenosť ponuky a následne otvorí ponuku a časť ponuky, označenú ako
„Ostatné“. Každú otvorenú časť ponuky, označenú ako „Ostatné“ komisia označí
poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Po otvorení časti ponuky
označenej ako „Ostatné“ komisia vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom
obstarávaní, spočívajúce vo vyhodnotení tejto časti ponuky, podaní vysvetlenia,
doplnení tejto časti ponuky, vylúčení uchádzačov alebo vylúčení ponúk uchádzačov.
Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia v súlade so
zákonom o verejnom obstarávaní.
23. PRESKÚMANIE PONÚK
23.1. V procese vyhodnocovania častí ponúk označených ako „Ostatné“ sa vyhodnocuje,
či:
23.1.1. ponuky obsahujú dokumenty a majú náležitosti uvedené v bode 15, 16 a 19,
23.1.2. ponuky zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v týchto
súťažných podkladoch,
23.1.3. uchádzači predložili časti ponuky prostredníctvom systému EVO; iba v prípade
technických či iných objektívnych dôvodov, ktoré neumožnia komunikáciu
alebo predložiť jednotlivé časti ponúk cez portál EVO, bude zadávanie
23
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
zákazky prebiehať listinne v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom
obstarávaní, pričom lehoty zostávajú zachované.
23.2. Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa týkajúce
sa predmetu zákazky, bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude písomne
oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
24. HODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI UCHÁDZAČOV
24.1. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude v súlade s § 33 zákona
o verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania
založené na posúdení splnenia podmienok:
24.1.1. podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia
uvedených v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
24.1.2. podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa finančného
a ekonomického postavenia
24.1.3. podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa odbornej alebo
technickej spôsobilosti (verejný obstarávateľ odporúča vyplniť formulár č. 6)
24.2. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, predložil neplatné doklady, nepredložil
po písomnej žiadosti podľa § 33 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vysvetlenie
alebo doplnenie predložených dokladov v určenej lehote, poskytol nepravdivé
informácie alebo skreslené informácie.
24.3. V prípade zistenia komisie, že uchádzač vo svojej ponuke predložil neúplné doklady,
z ktorých nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienok účasti, verejný
obstarávateľ požiada uchádzača o ich doplnenie, a ak uchádzač nedoplní už
predložený doklad podľa požiadania komisie o doplnenie, resp. vysvetlenie v
stanovenej lehote, bude uchádzač z verejnej súťaže vylúčený podľa ustanovenia § 33
ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
25. VYHODNOCOVANIE PONÚK
25.1. Verejný obstarávateľ zriadi na vyhodnotenie ponúk päťčlennú komisiu. Komisia je
spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná väčšina jej
členov, najmenej však traja.
25.2. Vyhodnocované budú len ponuky uchádzačov, ktorí predložili ponuky v lehote na
prekladanie ponúk a splnili podmienky účasti.
25.3. Ponuky uchádzačov budú komisiou vyhodnocované len podľa kritérií uverejnených v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
24
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
25.4. Uchádzačovi bude písomne oznámené jeho vylúčenie s uvedením dôvodu jeho
vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka.
26. VYHODNOTENIE NÁVRHOV NA PLNENIE KRITÉRIÍ A ELEKTRONICKÁ
AUKCIA
26.1. Ponuky budú vyhodnocované podľa kritérií na hodnotenie ponúk uvedených v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a na základe pravidiel ich uplatnenia
určených v súťažných podkladoch v časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a
pravidlá ich uplatnenia týchto súťažných podkladov.
26.2. Ak sa vyskytne mimoriadne nízka ponuka, môže byť uchádzač v súlade s § 42 ods. 3
zákona o verejnom obstarávaní komisiou na vyhodnotenie ponúk požiadaný o
podrobnosti, týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné. Komisia
písomne požiada o vysvetlenie ponuky uchádzača a stanoví mu lehotu na doručenie
písomného zdôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky. Ak uchádzač nepredloží
vysvetlenie v lehote určenej verejným obstarávateľom, alebo vysvetlenie nie je v
súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ vylúči ponuku
uchádzača v zmysle § 42 ods. 5 písm. a) až e) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzačovi bude jeho vylúčenie oznámené písomne s uvedením dôvodu jeho
vylúčenia a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka.
26.3. Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk komisiou použije verejný obstarávateľ
eAukciu, účelom ktorej je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením
podľa kritérií uvedených v časti A.2 Kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich
uplatnenia týchto súťažných podkladov.
26.4. Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých
uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú podmienky určené verejným obstarávateľom v
oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch na účasť v
eAukcii.
26.5. Ďalšie informácie a podmienky uskutočnenia eAukcie sú uvedené v časti A.3 Aukčný
poriadok týchto súťažných podkladov.
26.6. Vo výzve na účasť v eAukcii verejný obstarávateľ uvedie podrobné informácie
týkajúce sa eAukcie v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.
25
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
Časť VI.
Dôvernosť a etika vo verejnom obstarávaní
27. DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
27.1. Informácie týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk
a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia
komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa sú
viazané mlčanlivosťou a nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhláseného verejného
obstarávania poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani
uchádzačom, ani iným tretím osobám.
27.2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo
inak použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so
zákonom o verejnom obstarávaní a inými všeobecne záväznými právnymi
predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov atď.).
27.3. Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebudú použité bez predchádzajúceho
súhlasu uchádzačov.
27.4. Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzatvorený zmluvný vzťah,
akýkoľvek dodávateľ prepojený na uchádzača alebo ktorý je alebo bude pridružený k
uchádzačovi, dodávatelia uchádzača vo vzťahu k plneniu zmluvy vrátane ich
zamestnancov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam,
zisteným počas plnenia rámcovej dohody, resp. súvisiace s predmetom plnenia
čiastkovej zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od verejného
obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ či pridružený dodávateľ vrátane
zamestnancov vyhotoví podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade
s uzavretou rámcovou dohodou, budú dôverné a nebude ich možné použiť bez
predchádzajúceho súhlasu verejného obstarávateľa.
26
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
Časť VII.
Prijatie ponuky
28. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
28.1. Úspešná ponuka je tá, ktorá je vyhodnotená ako najlepšia, pričom vyhovuje všetkým
požiadavkám verejného obstarávateľa uvedeným v týchto súťažných podkladoch.
28.2. V prípade úspešného uchádzača, ktorý podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní preukázal splnenie podmienok účasti čestným vyhlásením, verejný
obstarávateľ písomne vyzve tohto úspešného uchádzača na predloženie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti a postupuje v súlade s § 44 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní.
28.3. Verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli
vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk a lehotu, v ktorej môžu byť podané
námietky podľa § 138 ods. 2 písmeno f) zákona o verejnom obstarávaní.
28.4. Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie o prijatí ponuky.
29. UZAVRETIE RÁMCOVEJ DOHODY
29.1. Rámcová dohoda s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude
uzavretá najneskôr do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.1. Uzavretá
rámcová dohoda nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou
predloženou úspešným uchádzačom.
29.2. Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť,
potrebnú na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo
dňa uplynutia lehoty podľa § 45 ods. 2 až ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, ak
bol na jej uzatvorenie písomne vyzvaný. Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť
rámcovú dohodu alebo nesplní povinnosť podľa prvej vety, verejný obstarávateľ
môže rámcovú dohodu uzatvoriť s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v
poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť rámcovú
dohodu alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na
jej uzavretie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy bol na jej
uzavretie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzatvoriť rámcovú dohodu s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí. Uchádzač, ktorý sa umiestnil tretí v
poradí, je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú
na uzavretie rámcovej dohody tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní odo dňa, kedy
bol k jej uzavretiu písomne vyzvaný.
29.3. Zákazky na základe rámcovej dohody verejný obstarávateľ zadáva podľa § 64 ods. 4
zákona o verejnom obstarávaní uchádzačovi, s ktorým bola táto rámcová dohoda
uzatvorená podľa bodu 29.1 týchto súťažných podkladov.
27
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
29.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť
rámcovú dohodu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny uvádzané v ponukách
presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky alebo v prípade nezískania finančných
prostriedkov Európskej únie.
28
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
A.2 KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
1. Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Vyhodnocuje sa ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
2. Verejný obstarávateľ zriadi komisiu na vyhodnotenie ponúk v súlade s § 40 zákona
o verejnom obstarávaní.
3. Vyhodnotenie ponúk sa bude uskutočňovať v súlade s § 42 a 43 zákona o verejnom
obstarávaní automatizovaným vyhodnotením elektronickou aukciou (ďalej len
„eAukcia“). eAukcia je proces, ktorý využíva elektronické zariadenia na predkladanie
nových cien upravených smerom nadol. Východiskom eAukcie sú predložené návrhy
na plnenie kritérií v ponuke uchádzača.
4. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené iba ponuky uchádzačov, ktorí neboli vylúčení
z verejného obstarávania a ktoré vyhovujú požiadavkám, podmienkam a špecifikáciám
uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v súťažných podkladoch a
iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie
ponúk
5. Verejný obstarávateľ po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk uchádzačov, ktorí:
a) splnili podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní
b) splnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky,
vyzve na predloženie nových ponúk v eAaukcii za účelom zostavenia výsledného
poradia ponúk automatizovaným vyhodnotením prostredníctvom elektronickej aukcie.
6. eAukcia bude realizovaná prostredníctvom EVO ako eAukcia otvoreného typu na
ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
7. eAukcia bude realizovaná v súlade s § 43 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
a v súlade s aukčným poriadkom uvedeným v týchto súťažných podkladoch, a to nie
skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v eAukcii.
8. Východiskom eAukcie budú jednotkové ceny za osobohodinu s DPH - návrhy na
plnenie kritérií č. 1-5, ktoré zadá verejný obstarávateľ na základe predloženej ponuky
(uchádzač spracuje návrh na plnenie kritérií do tabuľky č. 1, uvedenej v časti B.2
Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov, uchádzač doplní tabuľku v stĺpci
„C“ pre každú položku č. 1-5, návrh na plnenie kritérií musí uchádzač predložiť
listinne).
9. Verejný obstarávateľ každému uchádzačovi vypočíta vstupné bodové hodnotenie do
eAukcie v súlade s príručkou EVO, ktoré mu bude oznámené vo výzve do eAukcie:
a. cena za osobohodinu v Eur vrátane DPH – expert pre bezpečnostný audit PKI
infraštruktúry - váha 30 % (maximálny počet bodov 30),
b. cena za osobohodinu v Eur vrátane DPH – expert pre riadenie projektov - váha 25
% (maximálny počet bodov 25),
29
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
c. cena za osobohodinu v Eur vrátane DPH – expert pre bezpečnosť informačných
systémov - váha 25 % (maximálny počet bodov 25),
d. cena za osobohodinu v Eur vrátane DPH – expert pre koordinačnú a metodickú
podporu - váha 10 % (maximálny počet bodov 10),
e. cena za osobohodinu v Eur vrátane DPH – expert pre finančné riadenie, kontrolu
a hodnotenie projektov - váha 10 % (maximálny počet bodov 10).
10. Súčet všetkých dosiahnutých bodov je maximálne 100. Úspešným uchádzačom bude
ten uchádzač, ktorý bude automatizovaným spôsobom elektronickej aukcie
vyhodnotený ako úspešný.
11. Výsledný počet bodov za predložené a v eAukcii znížené ceny smerom nadol ako
návrh na plnenie za prvé, druhé, tretie, štvrté a piate kritérium určí celkové poradie.
Poradie uchádzačov bude vzostupné.
12. V prípade rovnosti bodov rozhoduje o poradí ponuky najnižšia cena v položke č. 1,
keď aj tam je zhoda, potom rozhodujúca je najnižšia cena v položke č. 2, keď aj tam je
zhoda, potom rozhodujúca je najnižšia cena v položke č. 3, atď. V každom z prípadov
je najlepšou ponuka s najvyšším počtom bodov. Týmto postupom sa zostaví poradie
úspešnosti ponúk.
Poradie úspešných uchádzačov
p.č.
Uchádzač
Počet dosiahnutých bodov
v elektronickej aukcii
celkové hodnotenie
1.
2.
3.
4.
5.
13. V prípade, že z rôznych dôvodov nebude možné podpísať rámcovú dohodu s úspešným
uchádzačom (úspešný uchádzač stratí schopnosť plniť predmet zákazky, nepristúpi k
podpisu rámcovej dohody) bude rámcová dohoda uzavretá s uchádzačom, ktorý bude
po zohľadnení vylúčenia pôvodného úspešného uchádzača vyhodnotený ako úspešný.
30
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
A.3 AUKČNÝ PORIADOK
V súlade s § 43 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uchádzač, ktorý splnil podmienky účasti
a podmienky ponuky bude verejným obstarávateľom vyzvaný do elektronickej aukcie (ďalej
len „eAukcia“) na predloženie nových cien upravených smerom nadol. eAukcia bude
uskutočnená v súlade s týmto aukčným poriadkom. Uchádzač písomne potvrdí súhlas s týmto
aukčným poriadkom (formulár č. 5).
eAukcia sa bude vykonávať prostredníctvom portálu systému EVO a jeho programového
vybavenia pre eAukciu. Na predmet zákazky sa uskutoční jedna eAukcia – “ Audítorské
služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov“, otvoreného typu na
ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
1. Účel a predmet eAukcie
1.1. Účelom eAukcie je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením, ktoré sa
uskutoční po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk.
1.2. Verejný obstarávateľ skutočnosť, že použije eAukciu, uviedol v oznámení o
vyhlásení verejného obstarávania.
1.3. Základné informácie ohľadom realizácie eAukcie prostredníctvom systému EVO sú
uvedené v „Príručke EVO pre Záujemcu/Uchádzača – elektronická aukcia“, ktorá sa
nachádza na webovej stránke:
http://www.evo.gov.sk/InstRes/EVO_PriruckaZU_eAukcia_20121107.pdf
1.4. Predmet eAukcie bude uvedený vo výzve na účasť v eAukcii, prípadne v jej prílohe.
1.5. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka.
2. Úvodné úplné vyhodnotenie ponúk
2.1. Pred otvorením eAukcie verejný obstarávateľ vykoná úvodné úplné vyhodnotenie
ponúk v súlade s § 42 a § 43 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní.
2.2. V rámci nastavenia eAukcie budú verejným obstarávateľom nastavené výsledky
úvodného úplného vyhodnotenia ponúk uchádzačov ako vstupné hodnoty, ktoré budú
záväzné.
3. Výzva na účasť v eAukcii
3.1. Na účasť do eAukcie budú vyzvaní tí uchádzači, ktorí budú vyhodnotení komisiou na
vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a na vyhodnotenie ponúk, že:
a) splnili podmienky účasti v predmetnom verejnom obstarávaní
b) splnili požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky,
a ktorých ponuky neboli vylúčené.
31
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
3.2. Po otvorení eAukcie odošle systém EVO všetkým uchádzačom výzvu na účasť v
eAukcii. Systém EVO zasiela výzvu ako e-mailovú správu, na e-mailovú adresu,
ktorú uchádzač uviedol pri registrácií do predmetnej zákazky systému EVO. Výzva
zasielaná uchádzačom obsahuje linku na web stránku výzvy na účasť v eAukcii a
linku na web stránku aukčnej siene príslušnej eAukcie.
3.3. Pozvaní uchádzači postupujú podľa inštrukcií uvedených vo výzve na účasť v
eAukcii a jej Prílohách.
3.4. Výzva na účasť v eAukcii v súlade s § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní je v
systéme EVO implementovaná ako web stránka, ktorá je prístupná len prihlásenému
uchádzačovi v eAukcii. Linka na výzvu na účasť v eAukcii sa nachádza vo výzve na
účasť v eAukcii. Výzva je prístupná po otvorení eAukcie.
3.4.1. Súčasťou výzvy bude Príloha. Prílohou sa rozumie dokument, ktorý sa
nachádza na web stránke výzvy na účasť v eAukcii.
3.4.1.1.
Príloha je spoločná a rovnaká pre všetkých uchádzačov a obsahuje
informácie, ktoré verejný obstarávateľ považuje za nevyhnutné oznámiť
uchádzačom pred začiatkom eAukcie, resp. ktoré môžu upresňovať tento
aukčný poriadok.
4. Individuálne pripojenie k používanému elektronickému zariadeniu
4.1. Technické požiadavky a pripojenie
4.1.1. Počítač s operačným systémom Windows (98, 2000, ME, Vista, Win7, Win8,
XP), operačným systémom Mac OS X alebo operačným systémom LINUX.
4.1.2. Počítač, prostredníctvom ktorého sa bude realizovať účasť v eAukcii, musí byť
pripojený na verejnú dátovú sieť Internet.
4.1.3. Pre bezproblémový priebeh účasti v rámci eAukcie je potrebné použiť niektorý
z nasledujúcich podporovaných webových prehliadačov:
• GoogleChrome v10.0 alebo vyšší,
• Microsoft Internet Explorer v6.0 alebo vyšší,
• MozillaFirefox 2.0 alebo vyšší,
• Opera 11.0 alebo vyšší,
• Safari v5.0 alebo vyšší.
4.1.4. V internetovom prehliadači je potrebné mať nastavený jazyk „Slovenčina”. V
prípade nastavenia iného jazyka, systém EVO bude komunikovať v angličtine.
Ako oddeľovač desatinných miest je použitý znak v súlade s nastaveným
jazykom. V prípade slovenského jazyka je to desatinná čiarka, v prípade iných
jazykov to môže byť desatinná bodka.
32
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
4.2. Uchádzači vstúpia do aukčnej siene, t. j. na príslušnú web stránku eAukcie v systéme
EVO, ktorá je uvedená vo výzve na účasť v eAukcii.
4.3. Do aukčnej siene môže uchádzač vstúpiť kliknutím na linku uvedenú vo výzve na
účasť v eAukcii. Uchádzači sa musia prihlásiť do aukčnej siene svojím prihlasovacím
menom a heslom. Prihlasovacie meno uchádzača je uvedené vo výzve na účasť v
eAukcii. Prihlasovacie heslo uchádzača je to isté, ktoré uviedol pri registrácií do
zadávania zákazky.
4.4. Verejný obstarávateľ nezodpovedá za prípadné zabudnuté heslo. Verejný obstarávateľ
nemôže zmeniť heslo uchádzača. V prípade zabudnutia hesla je potrebné
okamžite kontaktovať help-desk Úradu pre verejné obstarávanie.
4.5. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, aby si nastavili svoj počítač a aplikáciu
pre prácu s elektronickou poštou tak, aby zasielané e-maily systémom EVO neboli
kvalifikované ako spam a neboli presmerované do nevyžiadanej pošty, resp. aby si
uchádzači overovali doručenú poštu aj v priečinku nevyžiadanej pošty.
5. Začiatok eAukcie
5.1. V súlade s § 43 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní eAukciu možno realizovať nie
skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v eAukcii. V prípade, že
sa uchádzač prihlási do aukčnej siene (otvorí doručenú linku) pred otvorením aukčnej
siene, systém EVO zobrazuje správu, že ešte nenastal čas začiatku eAukcie.
5.2. Aukčná sieň sa otvorí až uplynutím dátumu a času stanoveného ako začiatok
eAukcie.
5.3. Systém EVO po otvorení aukčnej siene rozpošle e-mailovú správu o otvorení
eAukcie. E-mailová správa má len informatívny charakter, uchádzač sa môže
prihlásiť do aukčnej siene aj bez doručenia tejto e-mailovej správy. Prípadné
nedoručenie tejto e-mailovej správy o otvorení aukčnej siene nie je technickou
chybou. Ide len o informatívnu e-mailovú správu.
5.4. Informácie o termínoch eAukcie, informácia o systémovom čase, ako aj rozdiel
medzi systémovým časom na serveri systému EVO a počítačom uchádzača sú
zobrazené v aukčnej sieni. Informácia o rozdiele medzi systémovým časom na serveri
systému EVO a počítačom uchádzača sa pri použití niektorých prehliadačov nemusí
zobrazovať. Nezobrazenie tohto rozdielu nie je technickou chybou.
33
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
6. Priebeh eAukcie
6.1. Verejný obstarávateľ nesmie zasahovať do priebehu eAukcie a nebude vykonávať
zmeny v zadaných ponukách uchádzačov, a to ani na požiadanie uchádzača.
6.2. Verejný obstarávateľ nebude v priebehu eAukcie odpovedať uchádzačom na ich
otázky týkajúce sa eAukcie zaslané poštou, e-mailom, telefonicky alebo iným
spôsobom.
6.3. Uchádzači sú povinní priebežne sa oboznamovať s obsahom e-mailových správ, ktoré
im systém EVO automaticky vygeneruje a zašle na e-mailovú adresu, ktorú uviedli
pri registrácii do systému EVO. E-mailové správy v priebehu eAukcie môžu
obsahovať rôzne oznamy a usmernenia od verejného obstarávateľa, ktoré sú
publikované prostredníctvom komunikačného modulu elektronickej aukcie systému
EVO. Tie isté správy sú dostupné aj v prostredí eAukcie kliknutím na položku menu
„História komunikácie”.
6.4. V priebehu eAukcie bude uchádzačom sprístupnená informácia o najlepšej ponuke,
ktorá je v danom čase aktuálna.
6.5. Ponuka predkladaná uchádzačom nebude systémom EVO akceptovaná, ak nebude
splnená podmienka minimálneho rozdielu medzi poslednou registrovanou ponukou
uchádzača a navrhovanou ponukou uchádzača. Výška požadovaného minimálneho
rozdielu poslednej registrovanej ponuky a navrhovanej ponuky musí byť aspoň
v jednej položke ponuky minimálne 0,01 Eur. Informácia o požadovanom
minimálnom rozdiele sa nachádza aj na stránke aukčnej siene a je uvedená aj vo
výzve na účasť v eAukcii.
6.6. V rámci eAukcie nie je možné, aby uchádzači upravovali cenu smerom hore, a to ani
v rámci jednotlivých položiek a ani v prípade, že cena bude spĺňať požiadavku na
minimálny rozdiel oproti poslednej registrovanej ponuke uchádzača.
7. Ukončenie eAukcie
7.1. Ukončenie eAukcie sa vykoná v súlade s vopred nastavenými parametrami eAukcie,
ktoré budú uvedené vo výzve na účasť v eAukcii.
7.2. eAukcia bude s otvoreným koncom s definovaným časovým navýšením ukončenia.
Časové navýšenie umožní uchádzačom predkladať nové návrhy cien aj po uplynutí
stanoveného konca eAukcie v prípade, že nový návrh bude spĺňať podmienku
minimálneho rozdielu a bude predložený pred uplynutím daného časového navýšenia
pred ukončením eAukcie. Týmto dôjde k posunu stanoveného konca eAukcie o
stanovené časové navýšenie od momentu predloženia tohto návrhu.
7.3. Po ukončení eAukcie, systém EVO vykoná výsledné vyhodnotenie ponúk v súlade s
definovaným kritériom na vyhodnotenie ponúk.
34
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
7.4. Systém EVO pošle každému uchádzačovi eAukcie e-mailovú správu s informáciou o
ukončení eAukcie a odkazom na linku domovskej stránky eAukcie s výsledkom
eAukcie.
7.5. Po ukončení eAukcie nie je uchádzačom v eAukcii umožnené predkladať nové
návrhy ponúk.
7.6. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že ponuky predložené v posledných
sekundách (do desať sekúnd) môžu, ale nemusia byť spracované systémom EVO.
Keďže medzi časom odoslania ponuky z počítača uchádzača a časom prijatia ponuky
v systéme EVO uplynie určitý čas, ktorý je závislý od rýchlosti a kvality
internetového pripojenia, ako aj samotného počítačového vybavenia, môže sa stať, že
ponuky predložené v posledných sekundách budú systémom EVO prijaté po lehote na
ukončenie eAukcie a nebudú systémom EVO spracované. Uvedené nie je chybou
systému EVO. Z uvedeného dôvodu je predkladanie ponuky v posledných sekundách
eAukcie v zodpovednosti uchádzača.
8. Uzavretie rámcovej dohody
8.1. Úspešným uchádzačom sa stane ten, ktorého ponuka bude vyhodnotená eAukciou a
jej automatizovaným vyhodnotením ako ponuka s poradím na prvom (1.) mieste.
Poradie ostatných uchádzačov na druhom (2.) a ďalších miestach sa stanoví eAukciou
a jej automatizovaným vyhodnotením. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu na
základe výsledku eAukcie s úspešným uchádzačom.
8.2. V prípade, že z rôznych dôvodov nebude možné podpísať rámcovú dohodu s
úspešným uchádzačom z eAukcie (úspešný uchádzač stratí schopnosť plniť predmet
zákazky, nepristúpi k podpisu rámcovej dohody, bude vylúčený z dôvodu
mimoriadne nízkej ponuky v eAukcii) bude rámcová dohoda uzavretá s uchádzačom,
ktorý bude po zohľadnení vylúčenia pôvodného úspešného uchádzača vyhodnotený
ako úspešný.
8.3. V prípade, ak dvaja alebo viacerí uchádzači predložia rovnaké najlepšie ponuky,
potom verejný obstarávateľ určí víťaza podľa nasledujúcich kritérií:
8.3.1. V prípade rovnosti výsledných hodnôt/ponúk viacerých uchádzačov v časti
zákazky „Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie
projektov“ uplatní verejný obstarávateľ za účelom stanovenia úspešného
uchádzača pomocné kritérium, ktorým je najnižšia cena v položke č. 1, keď aj
tam je zhoda, potom sa rozhoduje podľa najnižšej ceny v položke č. 2, keď aj
tam je zhoda, potom sa rozhoduje podľa najnižšej ceny v položke č. 3 atď. V
každom z prípadov je najlepšou ponuka s najnižšou cenou. Týmto postupom sa
zostaví poradie úspešnosti ponúk.
35
Č.: 4926/2013/IBEP-016
Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 850 07 Bratislava 57
9. Ostatné podmienky a pravidlá
9.1. Za technickú chybu systému EVO sa nebude považovať „zlyhanie počítača“ na strane
uchádzača, ani zlyhanie internetového pripojenia na strane uchádzača, prerušenie
dodávky elektrického prúdu a pod., ktoré spôsobia nefunkčnosť počítača uchádzača
alebo jeho neschopnosť zúčastniť sa eAukcie. Preto sa odporúča uchádzačom mať
pripravené záložné riešenie takto vzniknutej situácie.
9.2. Verejný obstarávateľ zruší výsledok eAukcie a zopakuje celú eAukciu v
nasledujúcich prípadoch:
9.2.1. ak sa preukáže, že počas priebehu eAukcie došlo k výpadku alebo technickej
chybe systému EVO na strane prevádzkovateľa a prevádzkovateľ uvedenú
skutočnosť potvrdí,
9.2.2. ak sa preukáže, že počas priebehu eAukcie došlo k neštandardnému správaniu
sa systému EVO, ktoré je v rozpore s príručkou prevádzkovateľa systému
EVO, alebo sa zistí nová, doteraz neobjavená chyba v systéme EVO a
prevádzkovateľ uvedenú skutočnosť potvrdí. Za chybu sa nepovažuje odlišné
správanie sa aukčného systému EVO v porovnaní so správaním sa iného
aukčného systému.
10. Odporúčania
10.1. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby mali počas eAukcie k dispozícii
potrebné osoby uchádzača, ktoré budú odborne, pozične a funkčne oprávnené
rozhodovať o „vylepšení“ ponuky. „Vylepšená“ ponuka by mala uchádzačovi pokryť
všetky náklady + primeraný zisk na zabezpečenie predmetu zákazky, a to ako po
stránke kvalitatívnej, tak aj odbornej, časovej, vecnej a pod. Uchádzači by mali mať
ešte pred začatím eAukcie určenú cenovú hranicu, pod ktorú nemôžu svoje ceny
znížiť, ak majú zabezpečovať predmet zákazky v určených medziach obchodných
podmienok v zadefinovaných vecných a kvalitatívnych povinnostiach.
10.2. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom aj vzhľadom na bod 4.4 tohto aukčného
poriadku, aby sa po obdržaní výzvy na účasť v eAukcii prostredníctvom systému
EVO prihlásili do aukčnej siene s cieľom overiť si prihlasovacie meno a heslo. Keďže
medzi otvorením eAukcie a otvorením aukčnej siene uplynú minimálne 2 pracovné
dni, bude mať uchádzač viac času na riešenie prípadných problémov ako v prípade,
ak to zistí až po otvorení aukčnej siene.
10.3. Verejný obstarávateľ aj vzhľadom na bod 9.1 tohto aukčného poriadku odporúča
uchádzačom, aby si pripravili záložný scenár pre prípad poruchy (záložný počítač,
záložné internetové pripojenie, plne nabitá batéria v notebooku pre prípad výpadku
dodávky elektrickej energie a pod.).
10.4. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby v prípade neštandardného správania
sa systému EVO, alebo podozrenia na chybu a pod. tento stav priebežne
zdokumentovali vytvorením snímok obrazovky, ktoré budú použité pri preukazovaní
neštandardného správania sa systému EVO.
36
Download

Súťažné podklady - Národný bezpečnostný úrad