Pravidlá a prihláška do súťaže
ŠKOLSKÝ KOTLÍK 2013
V. ročník súťaže vo varení kotlíkového guláša
pod záštitou
Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani
Organizátor :
Termín konania :
Miesto konania :
Čas konania :
Stredná odborná škola obchodu a služieb v Novej Bani
31. máj 2013
areál školy ( pri školskej jedálni)
14:00 – 22:00
Súťažné družstvá
 Minimálny počet členov jedného družstva sú 2 osoby ( prípadne 1 pomocník).
 Súťaže sa môžu zúčastniť ľubovoľné družstvá, bez ohľadu na miesto trvalého bydliska.
 Súťaží sa bez súťažného poplatku!
Prihlášky



Do súťaže sa možno prihlásiť vyplnením prihlášky a jej doručením na riaditeľstvo Strednej
odbornej školy obchodu a služieb v Novej Bani, faxom na tel. číslo 045/68 55 585, e-mailom na
adresu [email protected], informácie na tel. číslach: 0905 493 007, 68 55 585.
Termín uzávierky prihlášok je 30. máj 2013.
Maximálny počet súťažiacich družstiev je pätnásť. Organizátori si vyhradzujú právo odmietnuť
prihlášky družstiev, ktoré sa prihlásia po naplnení tohto počtu.
Organizačné pokyny




Zahájenie prípravného procesu začína o 13:30 hod. určením súťažných stanovíšť. Na každom
súťažnom mieste bude pripravené pre súťažné teamy 1 stôl a palivové drevo, chlieb a misky.
Začiatok varenia, príprava ingrediencií, či príchod súťažných družstiev na miesto súťaže je na
ich zvážení, najneskôr však o 13,30 hod.
Súťažné družstvá zabezpečujú materiál na varenie gulášu, potrebné náradie, nádoby a vyhrievací
zdroj samostatne, podľa vlastného uváženia a na svoje náklady. Svoj guláš je možné verejnosti
predávať.
Minimálne množstvo gulášu hodnoteného porotou je 5 litrov ( 10 porcií)






Porota začína hodnotenie gulášu o 18:00 hod. Na vyhlásené miesto prinesie vedúci družstva
súťažnú misku svojho teamu k hodnoteniu . Do toho času musí byť varenie gulášu ukončené.
Organizátori zabezpečia odbornú porotu a hygienický dozor. Členovia poroty kontrolujú
nezávisle na sebe množstvo gulášu, spôsob varenia a finálny produkt. Hygienický dozor dohliada
na čerstvosť ingrediencií a postup varenia .
Široká verejnosť bude hodnotiť.
Vyhlásenie výsledkov súťaže vo varení gulášu bude o cca 18:30 hod .
Organizátor súťaže zabezpečí pre súťažiace družstvá , ako aj pre verejnosť živú hudobnú
produkciu a súťažné moderované vstupy počas trvania akcie .
Občerstvenie bude zabezpečené v školskom bufete.
Ceny

Súťažné družstvá, ktorých guláš bude odbornou porotou vyhlásený ako najlepší získavajú
hodnotné ceny.
V Novej Bani, dňa 10. 05. 2013
PRIHLÁŠKA
ŠKOLSKÝ KOTLÍK 2013
V. ročník súťaže vo varení kotlíkového gulášu
pod záštitou
Strednej odbornej školy obchodu a služieb
v Novej Bani
Názov družstva:
Meno vedúceho:
Kontakt (tel., mail):
sa záväzne prihlasuje do súťaže ŠKOLSKÝ KOTLÍK 2013, a prehlasuje, že súhlasí s pravidlami
súťaže , ktoré zároveň aj prevzal .
V Novej Bani
Podpis:
dňa .............................................
Download

Pravidlá a prihláška do súťaže - Stredná odborná škola obchodu a