V LO w Szczecinie
Dzień Otwarty
6 kwietnia 2013
10:00-13:00
W naszej szkole nie zgubisz się w tłumie…
Warto
przeczytać:
Wykształciliśmy już wielu
wspaniałych ludzi, których przygotowaliśmy do
studiowania w Polsce i
zagranicą. Wielu pomogliśmy odnieść sukcesy w
konkursach i olimpiadach.
A wszystko to ma miejsce
w naszej niewielkiej szkole, gdzie nikt nie zgubi się
w tłumie. W mniejszej
grupie lepiej się odnaj-
• Harmonogram
rekrutacji
• Oferta profili na
rok szkolny
2013/2014
• Najciekawsze
wydarzenia w
dniu otwartym
W numerze:
Harmonogram
Rekrutacji
2
Oferta dla kl. I LO
3
Szczegóły
dnia otwartego
4
W gronie
najlepszych
5
Innowacje
6
Absolwenci o nas
7
Kontakt
8
dziesz, bo tu wszyscy się
znają i dążą do tego samego celu – własnego
rozwoju i miejsca na wymarzonej uczelni.
Dzień otwarty V LO to
świetna okazja nie tylko
na zwiedzanie budynku,
ale przede wszystkim
szansa, aby dowiedzieć się
co słychać w murach na-
szej szkoły, poczuć jej
kameralną atmosferę i
zobaczyć, że V LO jest
miejscem, gdzie warto
być…
WITAJ W PIĄTCE!
Hanna Bartnik
Dyrektor Szkoły
Strona 2
V LO w Szczecinie
Harmonogram rekrutacji
Wspieramy rozwój naszych
Składanie podań przez kandydatów
od 13 maja 2013 r.
do 5 czerwca 2013 r.
Zmiana preferencji kandydata
od 20 czerwca 2013 r.
do 26 czerwca 2013 r.
do godz.15:00
Składanie przez kandydatów
kopii świadectwa ukończenia gimnazjum
oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego
od 28 czerwca 2013 r.
do 02 lipca 2013 r.
do godz. 15:00
Ogłoszenie przez dyrektora szkoły
wyników rekrutacji
05 lipca 2013 r.
godz. 14:00
Potwierdzenie woli nauki
oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum
oraz oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
od 05 lipca 2013 r.
do 09 lipca 2013 r.
do godz. 12:00
Ogłoszenie listy kandydatów
przyjętych do liceum
09 lipca 2013 r.
uczniów poprzez aktywną
współpracę ze środowiskiem
naukowym uczelni takich jak:
Pomorski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet
Szczeciński
Termin składania podań: od 13 maja do 5 czerwca 2013 roku. Wymagane dokumenty:
• podanie o przyjęcie do szkoły, potwierdzona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
• potwierdzona kopia wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w
gimnazjum, zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach, za które kandydat może dostać
dodatkowe punkty, oryginał świadectwa i wyników egzaminu gimnazjalnego, karta
zdrowia oraz 3 fotografie - dostarczają tylko kandydaci zakwalifikowani do liceum.
O przyjęciu kandydata decyduje suma punktów otrzymanych za:
1. Egzamin gimnazjalny - maksymalnie 100 pkt
o maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim
roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:
o języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów
przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii), języka obcego - czyli maksymalnie po 20 punktów za każdą część egzaminu.
2. Świadectwo szkolne - maksymalnie 60 pkt. Przedmioty
punktowane (wg świadectwa ukończenia gimnazjum)
1A
język polski, język angielski,
matematyczno - historyczno - geograficzna, dwujęzyczna
matematyka, historia
1B
język polski, matematyka,
matematyczno-fizyczno-informatyczna
fizyka, informatyka
1C i 1D
język polski, biologia, chemedyczna
mia, fizyka.
Oceny z w/w przedmiotów przeliczane są według zasady:
stopień celujący 15 pkt
stopień bardzo dobry 12 pkt
stopień dobry 9 pkt
stopień dostateczny 5 pkt
V LO w Szczecinie
Strona 3
Oferta dla klas pierwszych LICEUM na rok szkolny 2013/2014
PRZEDMIOTY
ROZSZERZONE
JĘZYKI OBCE
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE ZE
ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA
GIMNAZJUM
dwujęzyczna z językiem angielskim
jako drugim językiem nauczania
matematyka,
historia, geografia
j.angielski,
j.niemiecki
j.polski, j.angielski, historia,
matematyka
1B
matematyczno-fizycznoinformatyczna
matematyka,
fizyka,
informatyka
j.angielski,
j.niemiecki
j.polski, matematyka, fizyka,
informatyka
1C
medyczna
biologia,
chemia,
fizyka
j.angielski,
j.niemiecki
j.polski, biologia, chemia,
fizyka.
1D
medyczna
biologia,
chemia,
fizyka
j.angielski,
j.niemiecki
j.polski, biologia, chemia,
fizyka.
KLASA
1A matematycznohistoryczno-geograficzna
INFORMACJE DODATKOWE
Obie klasy medyczne (1C i 1D) są objęte Patronatem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w
Szczecinie. Laboratorium chemiczne na PUM (II semestr kl. I) - płatne przez rodziców ok. 100
zł/semestr. Wykłady z biologii na PUM (II semestr kl. II).
Klasa 1A matematyczno-historyczno-geograficzna jest objęta patronatem Katedry Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. W klasie tej wiedza o społeczeństwie, realioznawstwo i wiedza
o kulturze są nauczane dwujęzycznie (po polsku i angielsku). W ramach patronatu uczniowie
uczestniczą w wykładach i warsztatach organizowanych przez szczecińską Anglistykę.
Zarówno klasa 1A, jak i 1B realizują program rozszerzony z matematyki. Oznacza to przede
wszystkim o wiele lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego. Ponieważ wszyscy uczniowie
zdają obowiązkowy egzamin z matematyki to uczęszczanie do jednej z tych dwóch klas gwarantuje
bardzo dobre przygotowanie do końcowego egzaminu z tego przedmiotu.
Wybór przedmiotów rozszerzonych odbywa się zgodnie z ich listą przedstawioną w ofercie dla klas
pierwszych liceum na rok szkolny 2013/2014.
Strona 4
V LO w Szczecinie
DZIEŃ OTWARTY – program dnia
„Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 powstał w
2003 roku. W skład zespołu
wchodzi V Liceum Ogólnokształcące im. Adama
Asnyka, szkoła z 60 letnią
tradycją oraz Gimnazjum
Nr 46 z Oddziałami Dwujęzycznymi. Placówka należy
do elitarnego Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, skupiających ok. 30 szkół z
całego kraju.”.
W sali 50 przez cały dzień
można zobaczyć zdjęcia i
filmy z pozaszkolnej działalności naszych uczniów.
Prezentacja zatytułowana
„NIE TYLKO SZKOŁA”
pokazuje udział uczniów V
LO w akcjach wolontariatu, rajdach miejskich oraz
programie Wiem i decyduję finansowanym przez
Unię Europejską.
W sali 51 prezentujemy
najlepsze reklamy wykonane
przez
naszych
uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości.
Przyjdź i zobacz reklamę
nowatorskich sanek lub
długopisu, który sam robi
notatki z lekcji.
Uczniów
zainteresowanych klasami medycznymi
zapraszamy do sali 46.
Zobaczyć tam można
zdjęcia z laboratoriów
chemicznych i informacje
dotyczące naszej współpracy z Pomorskim Uniwersytetem Medycznym.
Zapraszamy do pozostałych sal na prezentacje
klas V LO i GIM46. Plakaty, zdjęcia, prezentacje
multimedialne i filmy
świetnie pokazują, co
słychać u naszych uczniów
nie tylko w szkole.
Innowacje
V LO bierze udział w pierwszym tego typu projekt
wdrożonym do szkoły publicznej w Polsce. Przedsięwzięcie zakłada przybliżenie młodym ludziom
zasad funkcjonowania demokracji i wzmocnienia ich
kompetencji społecznych –
lecz nie poprzez teorie i
definicje, ale przez praktyczne działania. Do reali-
zacji projektu wykorzystamy najskuteczniejsze i bardzo realne narzędzie jakim
są pieniądze. Damy naszym
uczniom do dyspozycji
budżet partycypacyjny w
wysokości kilku tysięcy
złotych. Celem projektu
jest zachęcenie młodzieży
do angażowania się w życie
społeczeństwa. Młodzież
ma zrozumieć, że człowiek
ma realny wpływ na swoje
otoczenie, że może i powinien współdecydować o
kierunkach działań społecznych. Efektem projektu będzie zwiększenie
wśród młodzieży odpowiedzialności za podejmowane
działania, zwiększy się jej
wiedza i umiejętności z
zakresu procesów planowania działań i ich finan-
Relacja z pierwszej ręki
Stowarzyszenie POLITES
www.polites.org.pl
zorganizowało w V LO i
GIM46 innowacyjny i pionierski projekt sfinansowany ze
środków unijnych.
Program „Wiem i decyduję”
uczy demokracji poprzez
praktyczne działania dając
naszym uczniom do dyspozycji realne pieniądze, które
sami mogą wydać”.
Przez cały dzień z punktu
informacyjnego przy wejściu wyruszają wycieczki
po szkole. Nasi uczniowie
co kilka minut oprowadzają gości po najciekawszych
miejscach w V LO i odpowiadają na pytania „jak tu
jest?” Przy punkcie informacyjnym przez cały
dzień zobaczyć można
multimedialny pokaz prezentujący najważniejsze
informacje o szkole. Go-
ściom
zaprezentujemy
zdjęcia ze szkolnych wydarzeń, szkołę w liczbach
oraz wykonany przez
uczniów film promocyjny
o szkole prosto z portalu
youtube.com
W innych zakamarkach
szkoły prezentujemy jeszcze inne ciekawostki: w
sali 12 zdjęcia i filmy związane z naszą współpracą z
Anglistyką na Uniwersyte-
cie Szczecińskim, w holu
na I piętrze zobaczyć
można film, w którym
szkoła została ujęta w
nieco innej perspektywie
czyli „Lipdub”.
V LO w Szczecinie
Dwujęzyczność
Nauczanie dwujęzyczne
jest jedną z najbardziej
innowacyjnych
metod
nauczania języka obcego.
Metoda ta polega na
prowadzeniu zajęć danego przedmiotów zarówno
w języku polskim, jak i
obcym. W przypadku V LO
z Oddziałami Dwujęzycznymi drugim językiem
nauczania jest język angielski. Klasy „A” o profilu
prawniczo - dziennikarskim realizują rozszerzony
program nauczania języka
angielskiego (5h/tyg) oraz
odbywają
dwujęzyczne
zajęcia z Wiedzy o Społeczeństwie, Wiedzy o Kulturze oraz Realioznawstwa. Te trzy przedmioty
prowadzone są w językach polskim i angielskim.
Dla wielu osób brzmi to
przerażająco…
Ale nie ma się czego bać.
Trzeba pamiętać, że w zależności od zaawansowania
uczniów to nauczyciel dobiera proporcje języków
używanych na zajęciach.
Jeśli dane zagadnienia są
trudne, nauczyciel tłumaczy
je zarówno po polsku, jak i
angielsku.
KORZYŚCI
Największą korzyścią płynącą z uczęszczania do klasy
dwujęzycznej jest dużo
większa niż zwykle liczba
godzin kontaktu z językiem
angielskim. Dzięki temu
uczniowie znacznie szybciej
opanowują ten język obcy,
a jednocześnie są przygotowywani do odbywania
studiów w Polsce i zagranicą.
MATURA
Zgodnie z obowiązującym
obecnie prawem absolwenci oddziałów
Strona 5
dwujęzycznych nie mają już
obowiązku zdawania matury
dwujęzycznej. Powoduje to,
że uczniowie kończący klasę
dwujęzyczną w naszej szkole
chętnie zdają maturę rozszerzoną. Po tak intensywnym
programie nauki języka angielskiego wydaje się ona o
wiele łatwiejsza, a uczniowie
otrzymują z niej bardzo dobre wyniki pomagające im w
dostaniu się na wymarzone
studia.
KORZYSTNY PRZELICZNIK
Jeśli ktoś zdecyduje się jednak zdawać maturę dwujęzyczną, to może liczyć na
bardzo korzystny przelicznik
swojego wyniku przy rekrutacji na renomowane polskie
uczelnie. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński stosują przelicznik
x4/3, a uczelnie w Szczecinie
mnożą wynik przez współczynnik x1,4 (ZUT) i x1,5
(Uniwersytet Szczeciński) .
Liczby mówią same za siebie!
RANKING
V LO w Szczecinie zajęło
DRUGIE miejsce w Szczecinie i województwie pod
względem wyników matur
z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów
dodatkowych w tegorocznym rankingu Rzeczpospolitej i PERSPEKTYW. Zajęliśmy również TRZECIE
miejsce w mieście i województwie w klasyfikacji
ogólnej i zaszczytne 34.
miejsce w kraju! Jednym z
istotnych wskaźników jakości szkoły jest opinia o szkole
ponadgimnazjalnej
wśród kadry akademickiej.
V LO w Szczecinie zajęło w
tej kategorii DRUGIE miejsce w Szczecinie i województwie.
85% z matematyki i 73% z
historii.
WYNIKI MATUR
3 x 100%
Średnie wyniki matur w
ubiegłym roku szkolnym w
„Piątce” wynosiły dla poziomu podstawowego: 94%
z języka angielskiego, 86% z
języka niemieckiego,
100% naszych absolwentów
zdało maturę, a wielu z nich
uzyskało wynik 100% z
przedmiotów takich jak matematyka i język angielski.
Na poziomie rozszerzonym
nasi absolwenci uzyskali
78,5% z języka angielskiego,
85% z języka niemieckiego,
80,5% z chemii i 70,5% z geografii.
„V LO w Szczecinie zajęło
DRUGIE miejsce w Szczecinie i województwie pod
względem wyników matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych w
tegorocznym rankingu
PERSKPETYW”.
Strona 6
V LO w Szczecinie
Nasi ABSOLWENCI o nas…
Ula Koczkodaj
absolwentka klasy dwujęzycznej,
humanistycznej
Studia: Sports management,
University of Pennsylvania, USA
Paula Rakowska
Absolwentka klasy
humanistycznej (A)
Studia: Filologia fińska
Uniwersytet Warszawski
Zaraz po zdaniu matury wyjechałam
do USA, żeby kontynuować nauke w
Lincoln University of Pennsylvania.
Dzięki stypendium sportowo-naukowemu,
koszty moich studiów zostały całkowicie
pokryte przez uniwersytet, do którego
uczęszczam. Na chwilę obecną, zostały mi
3 tygodnie do ukończenia pierwszego roku 'sports management' czyli
zarządzania przedsiębiorstwami sportowymi oraz języka francuskiego.
Moim marzeniem jest praca dla międzynarodowych organizacji piłkarskich takich jak FIFA czy UEFA.
Dzięki bardzo wysokiemu poziomowi nauczania jezyków obcych w LOV,
bez problemów zdałam test SAT oraz TOEFL, które są warunkiem przyjęcia do jakiejkolwiek amerykańskiej uczelni i nic nie stoi mi na przeszkodzie do zrealizowania sie zawodowo w przyszłości. Oprócz tego,
mimo ze nigdy nie uważałam sie za specjalnie zdolna jeśli chodzi o
przedmioty ściśle, to po 3 latach lekcji matematyki oraz biologii w LOV
nie mam żadnych problemów z opanowaniem materiału na amerykańskim uniwersytecie, w którym zaliczenie roku z matematyki i biologii jest
podstawą programową. Podsumowując, gdybym nie trafiła do LOV,
prawdopodobnie nigdy nie udałoby mi sie dostać do amerykańskiej
szkoły i moje życie potoczyłoby sie zupełnie inaczej.
Rafał Wycichowski
Absolwent klasy humanistycznej
dwujęzycznej
Studia: Informatyka,
Uniwersytet Warszawski
Jestem studentem pierwszego
roku Politechniki Warszawskiej
wydziału Matematyki i Nauk Informatycznych. „Piątka”
dała mi możliwość nauki matematyki, informatyki a w
szczególności j. angielskiego. Dzięki zaangażowaniu nauczycieli oraz ich pomocy udało mi się osiągnąć rewelacyjne wyniki, które zostały potwierdzone przez egzamin
maturalny. Wiem, że bez pomocy moich nauczycieli nie
osiągnąłbym tego i za to jestem im bardzo wdzięczny.
Wszystkim przyszłym licealistom polecam LOV, bo pomaga rozwinąć swoje umiejętności oraz daje możliwość studiowania na prestiżowych uczelniach na całym świecie.
Jestem studentką
rugiego roku filologii fińskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Od września tego roku
rozpoczynam naukę na Uniwersytecie w
Tampere w Finlandii w ramach stypendium
studenckiego Erasmus. Ukończyłam V LO i
patrząc w przeszłość myślę, że ta szkoła
była dobrym wyborem. To dzięki jej nauczycielom, pełnym pasji i zaangażowania,
wyrobiłam w sobie nawyk sumiennej i
systematycznej pracy, dzięki której odniosłam swoje małe sukcesy – w olimpiadzie
przedmiotowej, na egzaminie maturalnym,
na moich wymarzonych studiach. Nauczyłam się sięgać po to, co przynosi mi satysfakcję i ambitnie dążyć do spełnienia swoich marzeń i celów. Poza tym w szkole panuje niepowtarzalna, przyjazna, wręcz
rodzinna atmosfera, która doskonale
sprzyja zarówno rozwojowi umysłowemu
jak i kształtowaniu charakteru.
Tomek Gielo
Absolwent klasy mat-fiz-inf
Studia: Liberty University,
Virginia, USA
Od dwóch lat studiuję oraz gram
w koszykówkę na Uniwersytecie
Liberty w USA w stanie Virginia.
Czas spędzony w LO V oraz wcześniej w Gimnazjum
46 bardzo pomógł mi przygotować się do wyjazdu na
studia za granicę. Jeśli szukasz liceum, gdzie będziesz
mógł w spokoju przesiedzieć 3 lata nic nie robiąc to
niestety LO V nie jest szkołą dla Ciebie... Jeżeli jednak
jesteś jedną z tych osób, która ma marzenia i chce je
spełniać, ta szkoła jest pełna ludzi gotowych pomóc
Ci osiągnąć sukces!
V LO w Szczecinie
Strona 7
Franek Tomikowski
Kuba Okoński
absolwent klasy
mat-fiz-inf 2010
Studia: mechatronika,
Politechnika Wrocławska,
koło naukowe:
RACING TEAM
Do „piątki” poszedłem po ukończeniu
gimnazjum 46, ze względu na znajomych już
nauczycieli, dobrą atmosferę oraz ogólną renomę szkoły. Zdanie matury po „piątce” nie
było żadnym problemem. Dzięki temu mogłem pójść na studia tam gdzie chciałem, a nie
tam gdzie się dostałem. Patrząc z perspektywy
uważam, że „piątka” bardzo dobrze przygotowała mnie do studiów technicznych w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Pierwszy rok studiów, który dla wielu jest najgorszym (bo składa się głównie z matematyki i
fizyki), dla mnie był najłatwiejszym.
absolwent klasy dwujęzycznej
z rozszerzoną historią 2012
Studia: filologia angielska,
Uniwersytet Szczeciński
O swoim liceum mogę
wypowiadać się w samych superlatywach.
Oprócz wysokiego poziomu w nauce, w szkole spotkałem miłych i
pomocnych ludzi (nie tylko wśród uczniów, ale także nauczycieli).
Przychodząc do „Piątki” nie wiedziałem, co będę studiował (nie miałem nawet pomysłu!). Mogę powiedzieć, że ta szkoła przekonała mnie
do wyboru anglistyki. Chodząc do klasy dwujęzycznej zaraziłem się
pasją do języka angielskiego (sam nie wiem do końca dlaczego). Może
ponieważ w planie było dużo godzin angielskiego, a więc siłą rzeczy
musiałem go polubić. Mimo wszystko chciałbym pochwalić anglistów.
Wszyscy którzy mnie uczyli (było ich całkiem sporo, bo chodziłem
tutaj i do gimnazjum i do liceum) okazali się profesjonalistami i specjalistami w swojej dziedzinie. Do tego zawsze chętnie służyli pomocą.
Myślę, że to także wpłynęło na moją decyzję o studiowaniu języka
angielskiego. „Piątka” to szkoła, którą zawsze będę wspominał z sentymentem. Poleciłbym ją każdemu, zarówno tym zdecydowanym co
do przyszłych studiów, jak i tym, którzy się wahają.
Kuba Waligórski
Absolwent klasy mat-fiz-inf
Studia: Aerospace engineering
University of Dayton, Ohio, USA
Studiuję aerospace engineering (lotnictwo) na University of Dayton w Ohio, USA.
Jestem freshmenem i gram w piłkę nożną w uniwersyteckiej
druzynie Dayton Flyers.
Myślę, że warto uczyć się w LOV(E) ponieważ ta szkoła nie tylko
zapewni Ci świetną edukację, ale również pomoże Ci w rozwijaniu własnych pasji i ukształtuje Cię jako człowieka. Ja właśnie
tutaj dokonałem wyboru kierunku studiów. To liceum wyróżnia
przede wszystkim wyjątkowa atmosfera. Spotkałem tu wielu
fantastycznych i inspirujących nauczycieli oraz wspaniałych przyjaciół na całe życie. Zawsze, gdy wracam do Szczecina odwiedzam LOV, ponieważ z tą szkołą łączą mnie znakomite wspomnienia. Gdybym znów musiał wybierać liceum
to wybrałbym właśnie "Piątkę".
Nie tylko lekcje…
ZSO nr 1
V LO
z Oddziałami
Dwujęzycznymi i
Gimnazjum nr 46
z Oddziałami
Dwujęzycznymi
ul. Ofiar Oświęcimia 14
71-503 Szczecin
TELEFON:
91 432 28 02
Szkoła to nie tylko lekcje.
Co roku nasi uczniowie
jeżdżą na wycieczki klasowe. W ostatnich latach
byliśmy w Krakowie, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Pradze, Dreźnie i
Paryżu. W grudniu często
jeździmy na świąteczny
rynek do Berlina, aby
poczuć atmosferę Bożego
Również konkursy!
FAKS:
OLIMPIADY
91 432 28 02
W ostatnich latach szkoła
odnosiła szczególne sukcesy w olimpiadach: Języka Łacińskiego, Biologicznej, Wiedzy o Unii Europejskiej, Losy Polaków na
Wschodzie po 17 września 1939 roku, Astronomicznej, Fizycznej, Wiedzy
E-MAIL:
[email protected]
Zapraszamy na
naszą stronę
internetową!
www.lo5.szczecin.pl
Opracowanie i skład:
Tomasz Obiała
[email protected]
Narodzenia i jednocześnie
zwiedzić jedyne w swoim
rodzaju miejscowe muzea. Nasze wycieczki to nie
tylko miasta. Odwiedzamy
również parki narodowe i
krajobrazowe, aby wypoczynek połączyć z odrobiną nauki.
Bierzemy udział w ogólnopolskich i międzynarodowych
konferencjach
Ekonomicznej, Przedsiębiorczości, Matematycznej, Historycznej oraz
Literatury i Języka Polskiego.
KONKURSY SZKOLNE
W szkole co roku odbywają się konkursy dla naszych uczniów: Konkurs
na wypracowanie miesiąca w języku angielskim,
Konkurs o tytuł Najlep-
naukowych organizowanych przez Uniwersytet
Szczeciński i Pomorski
Uniwersytet medyczny.
Dzięki temu uczniowie
„Piątki” mają regularny
kontakt ze środowiskami
akademickimi oraz mają
możliwość wzięcia udziału
w wydarzeniach organizowanych w języku angielskim.
szego Matematyka Piątki i
Najlepszego Fizyka Piątki,
Konkurs TRIO ortograficzne (języki polski, angielski
i niemiecki).
Nasi uczniowie zajmują
również wysokie miejsca
w wielu innych konkursach, np. „Gra miejska –
Stan Wojenny” organizowana przez IPN lub V
Ogólnopolski
Festiwal
UNICEFu
I jeszcze trochę rozrywki…
Bawimy się razem na
przedstawieniach podczas
Dni Teatru, wycinamy
dynie na lekcjach realioznawstwa,
przesyłamy
Walentynki szkolną pocztą 14 lutego, przebieramy
się w Halloween, zimą
jeździmy na łyżwach na
lodowisku obok szkoły, a
wiosną robimy ogniska na
Głębokim i prezentujemy
nasze umiejętności na
szkolnym MAM TALENT.
W wolnym czasie pieczemy ciasta na akcje charytatywne w szkole oraz
bierzemy udział w zaję-
ciach pozalekcyjnych takich jak As Kompetencji,
gdzie rozwijamy nasze
kompetencje
matematyczno – fizyczne lub te
związane z przedsiębiorczością.
Download

gazetce informacyjnej z dni otwartych