Tel. kom. 502 750869
Tel. 14 6276434
e-mail: [email protected]
Kancelaria Radcy Prawnego
Miłosz Bączek
NIP: 969-006-46-94
REGON: 120098121
Nr konta: mBank 28 1140 2004 0000 3102 3956 9828
ul. Kasprowicza 24
33-100 Tarnów
Tarnów, 2014-10-30
OPINIA PRAWNA
Przedmiot opinii:
Celem opinii jest odpowiedź na pytanie, czy produkowany przez Zleceniodawcę produkt o nazwie
Tobaccin jest wyrobem tytoniowym, od którego należy odprowadzać podatek akcyzowy.
Zleceniodawca:
Hawajski Tytoń Sp. z o.o.
Podstawa prawna:
Ustawa o podatku akcyzowym
Stan faktyczny:
Zleceniodawca jest producentem towaru o nazwie Tobbacin. Według informacji Zleceniodawcy
Tobbacin jest mieszanką roślinną (zawierającą suszone rośliny i ekstrakty roślinne), która nie zawiera
tytoniu, zawiera natomiast nikotynę. Produkt jest przeznaczony tylko i wyłącznie do inhalacji wodnej,
która zdaniem producenta: „jest obecnie najczystszą i najmniej
szkodliwą drogą przyjmowania nikotyny”, „Zawartość naturalnych
składników, brak substancji smolistych, tlenku węgla, dodatków
uzależniających
i
wypełniaczy
to
przewaga
jaką
posiada
inhalowanie Tobaccinu nad e-papierosami i powszechnie znanymi
wyrobami tytoniowymi.”, „Tobaccin jest wyjątkowym produktem
do inhalacji i tylko tak powinien być stosowany. Tylko dzięki
inhalacji możliwe jest pełne wydobycie jego właściwości.”1
Tobaccin sprzedawany jest w pudełkach kartonowych. Na
pudełkach znajduje się wyraźna informacje, iż „Inhalacja znacznie
ogranicza ilość wdychanych substancji smolistych”. W pudełku
1
informacje ze strony internetowej http://tobaccin.pl/inhalacja/
Kancelaria Radcy Prawnego Miłosz Bączek
ul. Kasprowicza 24
33-100 Tarnów
Strona 2
Tel. kom. 502 750869
Tel. 14 6276434
e-mail: [email protected]
znajduję się 10g towaru.
Producent oferuje także do sprzedaży inhalatory służące do inhalacji wodnej naparem z Tobbacinu.
Treść opinii:
Definicję wyrobów tytoniowych zawiera art. 98 ust. 1 ustawy akcyzowej stanowiąc, iż do wyrobów
tytoniowych w rozumieniu ustawy zalicza się bez względu na kod CN: papierosy, tytoń do palenia, cygara
i cygaretki. O ile, ze względu na formę towaru oferowaną przez producenta do sprzedaży, należy uznać,
iż Tobbacin nie może być uznany ani za papierosy, ani za cygara, ani za cygaretki, o tyle należy poddać
szczegółowej analizie definicję pojęcia „tytoń do palenia”. Zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy akcyzowej za
tytoń do palenia uznaje się tytoń, który został pocięty lub inaczej podzielony, skręcony lub sprasowany
w postaci bloków oraz nadający się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego oraz odpady
tytoniowe będące pozostałościami liści tytoniu i produktami ubocznymi uzyskanymi podczas
przetwarzania tytoniu lub produkcji wyrobów tytoniowych, oddane do sprzedaży detalicznej, niebędące
papierosami, cygarami lub cygaretkami, a nadające się do palenia.
Zgodnie z ust. 8 cytowanego przepisu tytoniem do palenia są także produkty składające się w całości
albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 5, a więc
nadające się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego.
Oczywistym jest, iż skoro Tobbacin nie zawiera tytoniu, to nie stanowi tytoniu do palenia,
w rozumieniu art. 98 ust. 5 ustawy akcyzowej. Należy jednak poddać ocenie możliwość zakwalifikowania
Tobacin’u jako tytoniu do palenia w rozumieniu ustawy akcyzowej (art. 95 ust. 8 w zw. z art. 98 ust. 5),
tylko ze względu na fakt, iż może się on nadawać do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego.
Dla opiniującego jasnym jest i oczywistym, iż do palenia w fajkach tradycyjnych, czy w fajkach wodnych,
czy tez nawet w formie papierosów, nadaje się praktycznie każdy wysuszony surowiec roślinny i nie tylko
roślinny. Wyrobem nadającym się do palenie może więc być herbata, mięta, szałwia, majeranek, skrawki
papieru, skrawki niektórych tworzyw sztucznych, wysuszone odchody trawożerców itp. Nie przesądza to
jednak zdaniem opiniującego o tym, że wszystkie w/w substancje uznać należy za tytoń do palenia
i opodatkować akcyzą. Należy bowiem mieć na względzie jakie jest przeznaczenie konkretnego towaru.
Jeżeli przeznaczeniem tym nie jest palenie bez dalszego przetwarzania przemysłowego, ale przykładowo
sporządzenie naparu do picia – w przypadku herbaty i mięty, użycie w charakterze przyprawy –
w przypadku majeranku czy szałwii, sporządzenie naparu o działaniu antyseptycznym – w przypadku
szałwii, użycie jako nawozu lub naturalnego paliwa – w przypadku wysuszonych odchodów
trawożerców, czy też wreszcie, użycie do sporządzenia naparu służącego do inhalacji – w przypadku
Tobbacin’u, należy z całą mocą podkreślić, że towary te nie będą wyrobami akcyzowymi – tytoniem do
Kancelaria Radcy Prawnego Miłosz Bączek
ul. Kasprowicza 24
33-100 Tarnów
Strona 3
Tel. kom. 502 750869
Tel. 14 6276434
e-mail: [email protected]
palenia. W komentarzu do art. 98 ustawy akcyzowej autorstwa Szymona Parulskiego czytamy, iż artykuł
98 ust. 8 u.p.a. ma zapobiegać sytuacjom, kiedy dany produkt będzie stanowił istotny substytut
klasycznych wyrobów tytoniowych, a nie byłby opodatkowany w związku z tym, iż został on wytworzony
z wyrobów niebędących tytoniem. Substytutem wyrobów tytoniowych może być jedynie produkt, który
zastępczo, w miejsce tytoniu, będzie przeznaczony do palenia w taki sam sposób, jak klasyczne wyroby
tytoniowe, czyli taki, który w papierosie, fajce lub cygarze poprzez żarzenie się wywołuje dym nadający
sie do wdychania. Za substytut wyrobów tytoniowych w tym znaczeniu nie są uznawane e-papierosy,
gumy nikotynowe, plastry nikotynowe – służące wprowadzaniu nikotyny do organizmu, ani wspomniane
wyżej zioła i przyprawy, które wprawdzie nikotyny nie zawierają, ale poprzez żarzenie wywołują dym
nadający się do wdychania. Co więcej za substytut wyrobów tytoniowych nie są także uważane
popularne kadzidełka, które nie tylko nadają się i służą do palenia, ale które także poprzez żarzenie
wywołują dym nadający się do wdychania. Analogicznie Tobbacin, jako produkt służący do
wprowadzania nikotyny do organizmu, poprzez inhalację naparem (a nie dymem wywołanym w procesie
żarzenia), nie może być uznany za tytoń do palenia, tym bardziej, że informacje zamieszczone przez
producenta na jego stronie internetowej, jednoznacznie wskazują na sposób użycia produktu (inhalacja
parowa naparem). Nie bez znaczenia będzie także fakt, iż zgodnie z informacją Zleceniodawcy, inhalacja
Tobbacin’em stanowi sposób wprowadzenia do organizmu nikotyny, co może służyć jako środek
wspomagający rzucenie palenia tradycyjnych wyrobów tytoniowych.
Zastrzeżenia:
Opiniujący niniejszym zastrzega, iż:
1) niniejsza opinia została sporządzona w oparciu o informacje przekazane przez Zlecającego, na
bazie aktów prawnych powołanych powyżej i obowiązujących w dacie sporządzenia opinii, oraz
jest wyrazem osobistych opinii autora.
2) opinia dotyczy wyłącznie kwestii w niej określonych i nie może być interpretowana jako
obejmująca przez domniemanie inne, niewspomniane w niej kwestie. Jej treść nie może być
cytowana lub w inny sposób włączana, streszczana ani przywoływana w jakiejkolwiek publikacji lub
dokumencie, ani ujawniana jakiejkolwiek stronie, w całości bądź w części w dowolnym celu, bez
uprzedniej zgody wyrażonej na piśmie przez sporządzającego niniejszą opinię,
3) sporządzający nie zobowiązuje się ze swej strony do modyfikowania, aktualizowania lub
wprowadzania poprawek do niniejszej analizy w związku z późniejszymi wydarzeniami lub
zmianami prawa, ani do informowania o takich wydarzeniach lub zmianach,
Kancelaria Radcy Prawnego Miłosz Bączek
ul. Kasprowicza 24
33-100 Tarnów
Strona 4
Tel. kom. 502 750869
Tel. 14 6276434
e-mail: [email protected]
4) sporządzający zastrzega sobie prawo weryfikacji niniejszej opinii, a w szczególności wniosków
w niej zawartych, w przypadku ujawnienia faktów lub/i dokumentów nieznanych sporządzającemu
w momencie sporządzania opinii.
Download

Kancelaria Radcy Prawnego Miłosz Bączek