TECHNICKÝ LIS T VÝROBKU
ý
Zlepšen činok
rací ú
uzatvá
Univerzálna penetrácia
UZIN PE 360 NEW
Disperzná penetrácia pre savé podklady, potery a betónové podlahy
Použitie:
Pripravená na použitie, rýchlo schnúca disperzná penetrácia
na prípravu savých, minerálnych podkladov pred stierkovaním
cementovými alebo kalciumsulfátovými stierkovacími
hmotami. Pre použitie na podlahu a stenu, predovšetkým pred
stierkovaním pre podlahárske a parketárske práce. Pre
interiér a exteriér.
Vhodná na:
► savé podklady ako napr. cementové potery, cementové a
sadrové stierkovacie hmoty alebo betón
► kalciumsulfátové potery, sadrovláknité dosky
► cementové omietky, vápenocementové omietky, sadrokartónové dosky
Vhodná pre:
Prednosti výrobku / vlastnosti:
UZIN PE 360 NEW preniká ako vždy veľmi dobre do
podkladu, má ale na základe nového systémového spojiva
dodatočné vlastnosti tvorenia filmu. Preto predstavuje UZIN
PE 360 NEW jednak vynikajúci prídržný mostík pre následné
stierkovacie hmoty a súčasne silnejšie zmenšuje savosť
podkladov. Podklady citlivé na vlhkosť budú chránené pred
vodou zo stierkovacích hmôt a lepidiel a čerstvo nanesenej
stierkovacej hmote bude zmesová voda odoberaná výrazne
menej. Nová receptúra UZIN PE 360 NEW je obzvlášť rýchlo
schnúca, čím odpadnú dlhé čakacie doby.
► použitie pod stabilné a samorozlievacie stierkovacie hmoty
► silné namáhanie v obytných, podnikateľských a prie myselných priestoroch
► teplovodné podlahové kúrenie
► namáhanie kolieskovými stoličkami podľa DIN EN 12 529
► nie je vhodná ako penetrácia pod disperzné parketové
lepidlá
Zloženie: Modifikované kopolyméry styrenakrylátu, zmáčacie,
► ako systémová zložka pri rýchlej výstavbe
odpeňovacie a konzervačné prostriedky, voda.
► Pripravená na použitie
► Veľmi rýchlo schnúca
► Veľmi dobre preniká, súčasne tvoriaca film
► Veľmi výdatná
► Spôsobilá pre striekanie
► GISCODE D 1 / bez rozpúšťadiel
Technické údaje:
Druh balenia:
plastový kanister
Dodávané balenie:
10 kg, 5 kg
Skladovatelnosť:
najmenej 12 mesiacov
Farba tekutá / suchá:
mliečno modrá / transparentná
Spotreba:
80 – 150 g/m2
Najnižšia teplota pri spracovaní: 10 °C na podlahe
Ideálna teplota pri spracovaní: 15 – 25 °C na podlahe
Doba schnutia, stierkovanie po: 30 – 60 minút*
* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Viď taktiež „Tabuľka použitia“.
Uzin Utz AG
Dieselstraße 3
D-89079 Ulm
E-Mail info@ uzin-utz.com
Telefax +49 (0)731 4097-214
Česká Republika
UZIN s.r.o.
Českomoravská 12a 190 00 Praha 9
Telefon +420 283 083 314 Telefax +420 283 083 419
www.uzin.cz
E-mail: [email protected]| Internet :www.ufloor-systems.cz
Slovenská Republika
HA-UZ market s.r.o.
Štrková 94 010 01 Žilina
.
.
.
Telefon +421 41 565 55 40 Telefax +421 41 500 60 14
.
E-mail: [email protected] | .Internet www.ha-uz.sk
UZIN PE 360 NEW
Príprava podkladu:
Dôležité upozornenia:
Podklad musí byť pevný, nosný, suchý, bez trhlín, čistý
a zbavený látok (špina, olej, mastnota), ktoré obmedzujú
priľnavosť. Cementové a kalciumsulfátové potery musia byť
obrúsené a vysaté. Podklad skontrolovať podľa súvisiacich
noriem a smerníc a pri nedostatkoch oznámiť pochyby.
► Originálne balenie je pri miernom chladnom uskladnení najmenej 12 mesiacov skladovateľné. Odolná mrazu do -4 °C. Načaté balenie tesne uzavrieť a obsah rýchlo spotrebovať. Lepidlo
pred spracovaním nechať aklimatizovať na teplotu v miestnosti.
► Najlepšie spracovateľná pri 15 – 25 °C, teplote podlahy nad
15 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 65 %. Nízke teploty
a vysoká vlhkosť vzduchu predlžujú, vysoké teploty a
nízka vlhkosť vzduchu skracujú dobu schnutia.
► Na silno savých podkladoch sú žiaduce dva nátery.
► Pri viacvrstvovom stierkovaní nechať nanesenú stierkovaciu
hmotu najskôr kompletne vyschnúť, napenetrovať univerzálnou penetráciou UZIN PE 360 NEW a po vyschnutí
naniesť následné stierkovanie. Hrúbka druhej vrstvy nesmie
prekročiť hrúbku prvej vrstvy.
► Pri stierkovaní nad 10 mm hrúbky vrstvy sú nutné epoxidové penetrácie, ako UZIN PE 460 s posypom kremičitým
pieskom.
► Nie je vhodná na vodou rozpustné zvyšky lepidla (napr.
lepidlá na báze sulfitového výluhu), alebo fixácie a taktiež
na staré zvyšky bitumenových lepidiel. V tomto prípade
vybrať vhodnú penetráciu z aktuálneho prehľadu výrobkov
UZIN.
► Nie je vhodná ako uzávera proti vlhkosti.
► Nie je vhodná ako penetrácia pod parketové lepidlá.
► Nepoužívať na drevotrieskové a OSB dosky alebo iné drevené podklady.
► Nepoužívať na neminerálne podklady a taktiež nie na magnéziové a xylolitové potery.
► Zohľadniť všeobecne uznávané pravidlá oboru a techniky
pre kladenie podlahoviny v platných národných normách
(napr. B, EN, DIN, VOB, OE, SIA, ČSN atď.)
Dbajte obzvlásť mimo iného na súvisiace normy, smernice
a odporúčania:
– DIN 18 365 „Podlahárske práce“
– TKB smernica „Posudzovanie a príprava podkladov pre
podlahárske a parketárske práce“
– BEB smernica „Posudzovanie a príprava podkladov“
Priľnavost znižujúce alebo labilné vrstvy napr. separačné
prostriedky, voľné zvyšky lepidla, stierkovacie hmoty,
podlahoviny alebo náteru a pod. odstrániť, napr. odkartáčováním, odbrúsením, odfrézováním alebo otrieskaním.
Voľné časti a prach dôkladne vysať. Penetráciu nechať vždy
dobre vyschnúť.
Dbať na informácie v technických listoch použitých výrobkov.
Pri príprave podkladu dbajte na STN 74 45 05!
Spracovanie:
1. Nádobu pred použitím nechať aklimatizovať na priestorovú teplotu a dobre pretrepať, následne obsah preliať
do čistej, oválnej nádoby.
2. Penetráciu nanášať nylonovým plyšovým valčekom UZIN
25 cm / 14 mm (výr. č.: 9394) alebo velúrovým valčekom
rovnomerne syto a celoplošne na podklad. Na okrajových
plochách, alebo na stenách je možné penetráciu nanášať
štetcom, alebo štetkou. Na silno savých podkladoch nenalievať na podklad, aby sa zabránilo miestnemu presyteniu,
prípadne môže byť nutná druhá vrstva.
3. Náradie ihneď po použití očistiť vodou.
Tabuľka použitia:
Cementová stierkovacia hmota na
Cementový poter, cementovú
stierkovaciu hmotu alebo betón
Spotreba
Doba schnutia
80 – 150 g/m 2
cca 30 minút*
Kalciumsulfátový poter, prefabrikované sadrové potery, sadrové
80 – 120 g/m 2
podklady, omietky
Slabo savé, skôr nepriepustné
80 – 100 g/m 2
podklady
Sadrová steirkovacia hmota na
Spotreba
Kalciumsulfátový poter, pre80 – 120 g/m 2
fabrikované sadrové potery
* Pri 20 °C a 65 % relatívnej vlhkosti vzduchu.
cca 60 minút*
cca 60 minút*
Ochrana práce a životného prostredia:
GISCODE D 1 – Bez rozpúšťadiel podľa TRGS 610. Nie je zápalná. Pri spracovaní sa
zásadne odporúča používanie ochranného krému na pokožku a taktiež i vetranie
pracovných priestorov. Po vyschnutí pachovo neutrálna ako aj ekologicky a fyziologicky
nezávadná.
Základnými predpokladmi pre najlepšiu možnú kvalitu vzduchu v miestnosti po podlahárskych
prácach sú normalizované podmienky kladenia a dobre vyschnuté podklady,
penetrácie a stierkovacie hmoty.
Doba schnutia
Likvidácia:
cca 30 minút*
Zvyšky výrobku pokiaľ možno zhromaždiť a znovu použíť. Zabrániť úniku do kanalizácie,
do vôd alebo do zeme. Zvyškovv zbavené, plastikové nádoby bez kvapiek sú recyklovateľné
[Interseroh]. Nádoby s tekutým zvyškom obsahu, taktiež zhromaždené tekuté zvyšky
výrobku sú zvláštny odpad. Nádoby s vytvrdnutým zvyškom obsahu sú stavebný
odpad.
Tieto údaje vychádzajú z našich dôkladnych výskumov a skúseností. Rozmanitosť súčasne použitých materiálov ako i rozdielne podmienky na stavbách a spôsoby spracovania
však nemôžu byť nami jednotlivo kontrolované alebo ovplyvnené. Kvalita vašej práce závisí preto na vašom odbornom posúdení staveniska a správnom použití výrobku.
V prípade pochybností vykonať vlastné skúšky alebo si vyžiadať technickú poradu pre aplikáciu. Dbajte na smernice pre kladenie od výrobcu podlahoviny.
12.110.10
/ 12.11
/ 0.000
/ LD|/LD
leR| leR
/ CZ| /CZ
03.12
/ JiBa
Zverejnením tejto informácie o výrobku strácajú všetky skôr vydané svoju platnosť.
| 03.10
| 0.000
| 05.10
| JiBa
Download

UZIN PE 360 NEW