Katedra Prawa Administracyjnego
i Nauki Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
oraz
Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej
mają zaszczyt zaprosić na:
XVI Doroczną Konferencję Naukową
Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej
Prawne problemy samorządu terytorialnego
z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania
Łódź
21-23 czerwca 2015 r.
Prof. dr hab. Małgorzata Stahl
Kierownik Katedry Prawa Administracyjnego
i Nauki Administracji WPiA UŁ
Prof. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska
Kierownik Zakładu Prawa Samorządu
Terytorialnego WPiA UŁ
Prof. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia
Edukacji Administracji Publicznej
Przedmiot obrad:
Wprawdzie we współczesnej administracji publicznej, a w szczególności w jej
segmencie samorządowym, znaczącą rolę odgrywa dziś ekonomia, zarządzanie, w tym
marketing i jego istotny instrument, jakim jest promocja, to jednak pierwszoplanowa rola
prawa w budowaniu ustrojowych podstaw samorządu, w określaniu zakresu zadań samorządu
oraz zasad ich wykonywania (w tym zakresu kryteriów i środków nadzoru), w ustalaniu reguł
postępowania nie pozostawia wątpliwości co do znaczenia prawa w tworzeniu podstaw oraz
zakresu i form działania samorządu. Perspektywa ćwierćwiecza funkcjonowania samorządu
terytorialnego skłania do spojrzenia na ten zasadniczy element władzy lokalnej przez pryzmat
jego określenia i związania prawem. Na jego działalność prawotwórczą, na sferę judykacyjną
oraz pozajudykacyjną, w których samorząd stosuje prawo. Mimo niekwestionowanych
osiągnięć samorządu terytorialnego i jego znaczenia dla obrazu współczesnej Polski lokalnej,
w sferze normatywnej wciąż istnieje wiele problemów, które dostrzega teoria i przed którymi
staje też praktyka. Organizatorzy mają nadzieję, że XVI Doroczna Konferencja SEAP będzie
stanowić płaszczyznę, na której spotkają się zarówno teoretycy prawa administracyjnego
zajmujący się problematyką samorządową, jak i przedstawiciele praktyki samorządowej. A
wymiana poglądów i doświadczeń przyniesie obustronne korzyści.
Doroczna nagroda naukowa SEAP
Pragniemy poinformować o inicjatywie uhonorowania, spośród członków SEAP,
autorów najciekawszych referatów zgłoszonych na XVI Doroczną Konferencję Naukową
Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, w dwóch kategoriach: magistrowie i doktorzy.
Doroczne nagrody SEAP przyznawać będzie Kapituła – Rada Programowa SEAP. Autorzy
zainteresowani udziałem w tym konkursie są proszeni o zaznaczenie tego w formularzu
zgłoszeniowym.
Komitet Naukowy:
Prof. dr hab. Małgorzata Stahl
Prof. zw. dr hab. Zofia Duniewska
Prof. zw. dr hab. Elżbieta Ura
Prof. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska
Prof. dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska
Prof. dr hab. Michał Kasiński
Komitet Organizacyjny:
Prof. dr hab. Barbara Jaworska-Dębska
dr hab. Anna Dobaczewska
dr Rafał Budzisz
dr Łukasz Kamiński
Miejsce konferencji:
Łódź, Wydział Prawa i Administracji UŁ, ul. Kopcińskiego 8/12 oraz Centrum SzkoleniowoKonferencyjne UŁ Łodzi, ul. Kopcińskiego 16/18.
21 czerwca 2015 r. w Centrum Konferencyjnym UŁ Łodzi odbędzie się Walne Zgromadzenie
członków SEAP.
22 czerwca 2015 r. miejscem konferencji będzie Wydział Prawa i Administracji UŁ zaś 23
czerwca 2015 r. - Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ.
Noclegi:
Proponujemy zakwaterowanie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym UŁ ul. Kopcińskiego
16/18 w Łodzi, w wynegocjowanej dla uczestników Konferencji cenie 70 zł za osobę za dobę,
nie ujętej w opłacie konferencyjnej. W związku z ograniczoną liczbą miejsc hotelowych
prosimy o dokonanie rezerwacji noclegów do dnia 31 stycznia 2015 r. wraz ze zgłoszeniem do
udziału w Konferencji. Opłatę za noclegi należy uiścić w dniu przyjazdu w recepcji Centrum.
Termin dokonywania zgłoszeń i uiszczania opłaty konferencyjnej na podane niżej konto:
Do 31 stycznia 2015 r.
Termin przesyłania gotowych tekstów referatów:
Do 15 marca 2015 r.
Rejestracja uczestników:
21 czerwca 2015 r.
Zamknięcie obrad i zakończenie konferencji:
23 czerwca 2015 r.
Zgłoszenia prosimy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres [email protected]
Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone również drogą elektroniczną.
Dla członków SEAP opłata konferencyjna wynosi 690 zł (w tym VAT).
Dla osób niebędących członkami SEAP opłata konferencyjna wynosi 840 zł (w tym VAT).
Opłata konferencyjna obejmuje: udział w konferencji, wyżywienie, materiały konferencyjne,
publikację pokonferencyjną w recenzowanej monografii oraz dodatkowe punkty programu
konferencji. Opłata nie obejmuje ceny noclegu.
Opłaty konferencyjne należy wnosić na rachunek bankowy Stowarzyszenia:
Nr konta bankowego: 72 1240 1154 1111 0000 2149 1698.
Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej
Ul. Bażyńskiego 6, 80-952 Gdańsk
Z dopiskiem: Konferencja SEAP Łódź
Ramowy program konferencji
Prawne problemy samorządu terytorialnego
z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania
Łódź
21-23 czerwca 2015 r.
Dzień I (21 czerwca 2015 r.)
16.00 – 17.00 rejestracja uczestników (Centrum Konferencyjne UŁ)
17.30 Walne Zgromadzenie SEAP
19.00 Kolacja
20.00 Dla zainteresowanych - spacer po Łodzi – Łódź by night
Dzień II (22 czerwca 2015 r.)
8.00 – 9.00 Śniadanie
9.30 – 9.45 Otwarcie Konferencji (WPiA UŁ)
9.45 - 11.15 Sesja plenarna
11.15 -11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 13.30 Sesja Plenarna
14.00 Obiad
15.00-19.00 Wycieczka: Fenomen Łodzi wielokulturowej
20.00 Uroczysta kolacja
Dzień III (23 czerwca 2015 r.)
8.00 – 9.00 Śniadanie
9.00 – 11.00 Sesja plenarna (Centrum Konferencyjne UŁ)
11.00 -11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Sesja Plenarna
13.00 Zamknięcie konferencji
13.30 Obiad
Download

Prawne problemy samorządu terytorialnego z