6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
6552 SAYILI TORBA YASA İLE
MÜKELLEFLERE TANINAN VERGİSEL İMKANLAR
A. MURAT YILDIZ
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
28 EYLÜL 2014
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
10 Eylül 2014 tarihli Meclis Genel Kurulu toplantısında kabul edilerek 6552
kanun numarasıyla yasalaşan ve 146 maddeden oluşan "Torba Kanun" olarak da
bilinen “İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması ile Bazı
Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” 11 Eylül 2014 tarihli
mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
6552 sayılı Torba Yasa ile 6111 sayılı Kanunun bazı kamu alacaklarının yeniden
yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeleri karşılaştırıldığında bu Kanun ile
sunulan imkanların daha dar olduğu söylenebilir.
Buna göre 6111 sayılı Kanun’da olup da 6552 sayılı Kanun’da olmayan
düzenlemeler şunlardır:




İhtilaflı vergi borçları,
İnceleme aşamasındaki işlerin tasfiyesi,
Matrah artırımı,
Stok hesaplarının düzeltilmesi.
2
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR
(6552 S.K. MD. 73)
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen ve Vergi Usul Kanunu
kapsamına giren;
1. 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu
tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları,
gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2013 takvim yılına ilişkin gelir vergisi ikinci taksiti
hariç),
2. 2014 yılına ilişkin olarak 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden vergi
ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından (2014 yılı için tahakkuk
eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç),
3. 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına
bağlı olmayan vergi cezalarından, kesinleşmiş olup,
bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da
ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacaklar,
3
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
Bu madde hükümlerine göre, bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için bu
alacağın;
 maddede belirtilen tür ve dönemden kaynaklı bir alacak olması,
 “kesinleşmiş alacak” olması,
 Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla (11 Eylül 2014) vadesi geldiği halde
ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması (vadesi 30/4/2014
tarihi ve öncesi olan), şarttır.
Buna göre, bir alacağın 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi kapsamında
yapılandırılarak
ödenebilmesi
için
bu
üç
şartın
bir
arada
bulunması
gerekmektedir.
4
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN DİĞER ALACAKLAR
(6552 S.K. MD. 73/16 )
a) Emlak vergisi ile çevre temizlik vergisi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme
faizleri, gecikme zamları ve emlak vergisi üzerinden hesaplanan taşınmaz kültür
varlıklarının korunmasına katkı payı ile buna bağlı gecikme zammından,
b)
Belediye
Kanunu
kapsamındaki
belediyelerin
su
abonelerinden
olan
su
kullanımından kaynaklanan alacakları ile bunlara bağlı ferî (sözleşmelerde düzenlenen her
türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından,
c) Büyükşehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli
alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî
(sözleşmelerde düzenlenen her türlü ceza ve zamlar dâhil) alacaklarından,
vadesi 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde kesinleşmiş olup bu
Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş bulunan alacaklar hakkında bu madde
hükmü uygulanır.
5
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN DİĞER ALACAKLAR
1) 30/4/2014 tarihinden (bu tarih dâhil) önce, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 5539 sayılı Karayolları
Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu,
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, 3376 sayılı Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması
Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu, 3984
sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, 6112 sayılı Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve 6001 sayılı Karayolları Genel
Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezalarından,
2) Yukarıdaki bentler dışında kalan ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen; adli ve idari para
cezaları ile mülga 6326 sayılı Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi ve Devlet hakkı,
6491 sayılı Türk Petrol Kanununa istinaden alınan Devlet hissesi, mülga 6747 sayılı Şeker
Kanununa istinaden alınan şeker fiyat farkı, mülga 79 sayılı Milli Korunma Suçlarının Affına, Milli
Korunma Teşkilat, Sermaye ve Fon Hesaplarının Tasfiyesine ve Bazı Hükümler İhdasına Dair
Kanuna istinaden alınan akaryakıt fiyat istikrar payı ve akaryakıt fiyat farkı, 3213 sayılı Maden
Kanununa istinaden alınan Devlet hakkı ve özel idare payı ile madencilik fonu, mülga 491 sayılı
Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ve 655
sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye istinaden alınan kılavuzluk ve römorkörcülük hizmet payları hariç olmak
üzere , asli ve ferî amme alacaklarından (28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve
Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olup tahsil dairesine takip için
intikal etmiş olan amme alacakları dâhil),
6
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
YAPILANDIRMA KAPSAMINDA TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK KISIM
6552 Kanunun yayımlandığı 11.09.2014 tarihi itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan
ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile
bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacakları yerine
bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak
hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece ferî alacaktan ibaret olması hâlinde ferî
alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu
maddede belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai
faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir.
Birinci fıkra kapsamına giren ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği
hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına
bağlı olmaksızın kesilmiş olan vergi cezalarının %50’sinin, bu maddede belirtilen süre ve
şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin tahsilinden vazgeçilir.
7
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
BORÇ AYI
(Ocak ayı
itibariyle)
GECİKME ZAMLI
ANA BORÇ
BORÇ
Yİ-ÜFELİ BORÇ
CEPTE
KALACAK
MİKTAR
KAZANÇ
YÜZDESİ (%)
2000
1000
17.633,72
3.184,60
14449,12
81,94
2001
1000
14.659,36
2.897,60
11761,76
80,23
2002
1000
9.900,38
2.239,60
7660,78
77,38
2003
1000
6.331,14
1.966,60
4364,54
68,94
2004
1000
4.226,35
1.833,10
2393,25
56,63
2005
1000
3.397,54
1.701,10
1696,44
49,93
2006
1000
2.936,00
1.674,50
1261,5
42,97
2007
1000
2.460,97
1.563,30
897,67
36,48
2008
1000
2.087,14
1.505,40
581,74
27,87
2009
1000
1.753,26
1.424,40
328,86
18,76
2010
1000
1.567,96
1.366,50
201,46
12,85
2011
1000
1.422,50
1.280,60
141,9
9,98
2012
1000
1.304,26
1.154,60
149,66
11,47
2013
1000
1.206,23
1.130,00
76,23
6,32
8
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
9
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
ÖRNEK:2
10
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
ÖRNEK:3
11
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
12
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
YAPILANDIRMADAN YARARLANMAK İÇİN DAVADAN VAZGEÇME ŞARTI
(6552 S.K. MD. 73/6 )
Borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra
dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları
şarttır.
Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil
dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı
merciine gönderilir.
Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan
vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra
tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz ve bu kararlar ile hükmedilmiş yargılama
giderleri ve vekâlet ücreti bulunması hâlinde bunlar talep edilemez.
Belirtilen nedenlerle, ihbarname kuralına göre yapılan tarhiyatlar üzerine mükellefler
tarafından açılan davanın ilk derece mahkemelerince reddedilmesi halinde tarh edilen vergi
ve kesilen cezalar Vergi Usul Kanunun 112 nci maddesi uyarınca tahsil edilebilir hale
gelmektedir. Dolayısıyla 6552 sayılı kanunda geçen kesinleşmiş alacaktan maksadın
yukarıda belirtilen hüküm de göz önüne alındığında, mükellef tarafından açılan dava üzerine
ilk derece mahkeme kararı üzerine tahsil edilebilir aşamaya gelen alacaklardan; gerek bir üst
derece mahkemede devam eden davaların gerekse itiraz ve temyiz süresi henüz geçmeyen
alacakların, mükellefin feragat dilekçesi vermesi veya itiraz, temyiz veya düzeltme talebinde
bulunulmayacağına ilişkin taahhütname veren mükelleflerin söz konusu borçlarının da söz
konusu kanun hükmünden faydalandırılması gerektiği görüşündeyiz.
13
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINDA BAŞVURU VE ÖDEME SÜRESİ
6552 sayılı Kanunun Yeniden Yapılandırma hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların
maddede öngörülen şartların yanı sıra bu Kanunun yayımlandığı tarihi (11.09.2014) izleyen
ikinci ayın sonuna kadar (01.12.2014) başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında
ödenecek tutarları, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan (Aralık
2014) başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri
şarttır.
Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerine olan borçları için madde hükümlerinden
yararlanmak
isteyen
borçlular
bağlı
bulundukları
vergi
dairesine
doğrudan
başvurabilecekleri gibi posta yoluyla veya internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden
başvuru yapmaları mümkündür.
Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmî tatile rastlaması
hâlinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.
14
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
YENİDEN YAPILANDIRILAN VERGİ BORÇLARINDA TAKSİTLENDİRME UYGULAMASI
Yeniden yapılandırma hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
a) İlk taksit ödeme süresi içinde (Aralık 2014) tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara bu
Kanunun yayımlandığı tarihten (11.09.2014) ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz
uygulanmaz.
b) Taksitle ödenmek istenmesi hâlinde borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, on iki veya on
sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit
süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.
c) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili fıkralara göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için
(1,05),
2) Dokuz eşit taksit için
(1,07),
3) On iki eşit taksit için
(1,10),
4) On sekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler
hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda
bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen
süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
15
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ TAKSİTLERİN ÖDENMEMESİNİN SONUÇLARI
1)- Bu maddeye göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az (2014
takvim yılı için bir) taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya
eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için
6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak
geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu madde hükümlerinden yararlanılır. Süresinde
ödenmeyen veya eksik ödenen taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında
ikiden fazla (2014 takvim yılı için birden fazla) taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik
ödenmesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm alacaklı tahsil
daireleri açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
2)- Bu maddenin yedinci fıkrasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit
tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk lirasına (bu tutar dâhil) kadar yapılmış eksik ödemeler
için bu madde hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.
3)- Bu madde kapsamına giren alacakların maddede belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması
hâlinde, bu maddenin yedinci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla borçlular ödedikleri tutarlar
kadar bu madde hükümlerinden yararlanırlar.
16
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
YAPILANDIRMADAN YARARLANAN MÜKELLEFLERİN CARİ DÖNEMDE DOĞAN
VERGİ BORÇLARINI ÖDEMEMESİNİN SONUÇLARI (6552 S.K. MD. 73/7)
Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan amme
alacaklarından yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi,
kurumlar (stopaj) vergisi, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi için bu
madde hükmünden yararlanmak üzere başvuruda bulunan mükellefler, taksit
ödeme süresince bu vergi türleri ile ilgili verilen beyannameler üzerine tahakkuk
eden bu vergileri çok zor durum olmaksızın her bir vergi türü itibarıyla bir takvim
yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri hâlinde
belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan
taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.
İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel
kişiliğini haiz kuruluşlar hakkında bu hüküm uygulanmaz.
17
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASINDA ÖZELLİK GÖSTEREN DİĞER HUSUSLAR
 Borçluların birden fazla vergi dairesine olan borçları için maddeden yararlanma
talebinde bulunmaları halinde, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvurmaları
gerekmektedir.
 Borçlular, madde kapsamına giren toplam borçları için madde hükmünden
yararlanabilecekleri gibi sadece talep ettikleri dönem ve türler açısından da
maddeden yararlanabileceklerdir. Ancak, motorlu taşıtlar vergisi mükelleflerinin,
her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları
zorunludur. Madde kapsamında borçları yapılandırılan mükellefler tarafından,
borcu olup olmadığına dair yazı istenilmesi halinde taksitlendirme ihlal edilmediği
sürece bu borçları için vadesi geçmiş borcun bulunmadığına dair yazı verilecektir.
 6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca yapılandırılan
tutarın ait olduğu taşıt için, madde hükümlerinin ihlal edilmemiş olması koşuluyla,
taksit ödeme süresi sonuna kadar taşıtlarının fenni muayenelerini yaptırmalarına
ve uçuşa elverişli belgelerini almalarına imkan verilecektir. Ancak, taşıtın satış ve
devri halinde taksitlendirilen borcun tamamının ödenmesi şartının aranılacağı
tabiidir.
 Yapılandırma kapsamındaki borçların taksitlendirilerek ödenmesi halinde
alacaklarla ilgili olarak tatbik edilen hacizlerin yapılan ödemeler nispetinde
kaldırılacağı ve buna isabet eden teminatların iade edileceği hükme bağlanmıştır.
18
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLEN İDARİ PARA CEZALARI
a) 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 5 inci
maddesinin birinci fıkrası ile 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 39 uncu maddesine göre verilen
(yasak yerlerde sigara içenlere verilen) idari para cezaları hariç olmak üzere, 31/12/2013 tarihinden
(bu tarih dâhil) önce idari yaptırım kararı verildiği hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla
ilgilisine tebliğ edilmemiş olan ve genel bütçeye gelir kaydı gereken ve her bir kabahat için 120
Türk lirasının (bu tutar dâhil) altında kalan idari para cezaları tebliğ edilmez, tebliğ edilmiş olanların
ve bunlara bağlı ferî alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu bent kapsamına giren ve 6001 sayılı
Kanun gereğince verilen idari para cezası ile birlikte ilgilisine tebliği gereken ve tutarı 12 Türk lirası
ve altında kalan geçiş ücretleri için de bu bent hükmü uygulanır.
b) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan ve vadesi 31/12/2007 tarihinden
(bu tarih dâhil) önce olduğu hâlde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan ve
6183 sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak
suretiyle tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı
ferî alacakların, aslı ödenmiş ferî alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden
vazgeçilir.
19
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE
İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN
KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN
BEYANI
(6552 S.K. MD. 74)
20
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
KASA VE ORTAKLAR CARİ HESABI BAKİYELERİNE FAİZ HESAPLANMASI
Vergi incelemelerde birçok mükellef kasa hesabının çok büyük meblağlarda borç
bakiyesi verdiği durumda bu paranın kasada bulunmasının ekonomik teamüllere uygun
olmadığından ortaklar tarafından kullanılmış olduğu gerekçesiyle transfer fiyatlandırması
yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerinden hareketle cezalı tarhiyata muhatap
olabilmektedir. Bu bağlamda hiçbir gelir sağlama amacı güdülmeden şirketin kasasında
TL cinsinden işletmenin ihtiyacı üzerinde para tutulması ile ortaklara veya onların ilişkili
bulunduğu kimselere emsaline nazaran düşük faizle veya faizsiz para verilmesi arasında
fark yoktur.
 İşletmelerin kasasında normal olarak kabul edilebilecek, azami iki üç günlük faaliyetleri
sırasında nakit ihtiyacını karşılayacak kadar kasada bulundurması gereken nakit tutarın
üzerinde kalan bakiyeler, işletmenin yönetici ortakları tarafından çekildiği kabul
edildiğinden 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 13/1-2. maddelerinde işletmenin
ilişki içerisinde olduğu kişiler ile yapılan bu tür işlemlerin transfer fiyatlandırması yoluyla
örtülü kazanç dağıtımı olarak değerlendirilmekte ve adat yöntemiyle faiz hesaplanması
yoluyla da vergilendirilmesi gerekmektedir.
 Aynı şekilde işletmelerin ortaklar cari hesabının borç bakiyeleri ortağa para kullandırma
işleminin bir sonucu olarak kabul edilmektedir. Söz konusu işlem de 5520 sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunun 13/1-2 maddelerine göre transfer fiyatlandırması yoluyla
örtülü kazanç kapsamındadır. Bu itibarla ortaklar cari hesabına adatlandırma yapılarak
faiz ve buna ilişkin olarak KDV hesaplanması gerekmektedir.
21
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
KAYITLARDA YER ALDIĞI HALDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE
ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI
6552 sayılı Kanunun 11/9/2014 tarihinde yürürlüğe giren 74 üncü maddesi hükmü ile
bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükelleflerine, 31/12/2013 tarihi
itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa
mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme
ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara
borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını bu Kanunun yayımlandığı tarihi
izleyen üçüncü ayın sonuna kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını
düzeltmeleri ve böylece kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmeleri imkanı verilmiştir.
Bu hüküm çerçevesinde; Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri,
31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenledikleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde
bulunmayan ,
 Kasa mevcutlarını,
 İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer
nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu
bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarını,
6552 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın son günü olan 31/12/2014
tarihine (bu tarih dahil) kadar vergi dairelerine beyan etmek suretiyle kayıtlarını
düzeltebileceklerdir.
22
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
 İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer
nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile ortaklara borçlu
bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarlarının belirlenmesinde, tek düzen hesap
planında yer alan "131. Ortaklardan Alacaklar" ve "231. Ortaklardan Alacaklar"
toplamından "331. Ortaklara Borçlar" ve "431. Ortaklara Borçlar" toplamının
çıkarılması sonucunda kalan net tutar dikkate alınacaktır.
 Kanunun 74 üncü maddesi hükmü uyarınca verilmesi gereken ve elektronik ortamda
gönderilebilen beyannamenin, kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda
göndermek zorunda olan mükellefler tarafından elektronik ortamda gönderilmesi
zorunludur.
 Bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ve
ortaklardan alacaklar tutarlarını düzeltmek için beyanda bulunan mükellefler, beyan
edilen tutarlar üzerinden % 3 oranında vergi hesaplayacak ve hesaplanan vergiyi
beyanname verme süresi içinde ödeyeceklerdir. Söz konusu tutarların beyanı üzerine,
defter kayıtlarının düzeltilmesi gerekeceği tabiidir.
23
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
Hesaplamada Esas Alınacak Bilanço
Kasa ve ortaklardan net alacaklar hesabına ilişkin olarak beyanda bulunacak
mükelleflerin, kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vermiş oldukları 31/12/2013
tarihli bilançolarını dikkate almaları gerekmektedir.
Özel hesap dönemi kullanan mükellefler ise 2013 yılı içerisinde sona eren hesap
dönemlerine ilişkin olarak vermiş oldukları kurumlar vergisi beyannamesi
ekinde yer alan bilançolarını esas alacaklardır.
Dolayısıyla,
mükelleflerin
kanuni
süresinden
sonra
verdikleri
düzeltme
beyannamelerinin ekinde yer alan bilançoları dikkate alınmayacaktır.
24
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MUHASEBE KAYITLARI
Örnek 1- (A) Anonim şirketinin, 31/12/2013 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa
hesabında 300.000 TL görülmekle birlikte fiilen kasada bulunmayan tutar 290.000 TL'dir.
şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 24/10/2014 tarihi itibarıyla
kasa hesabının mevcudu 400.000 TL olarak görülmektedir.
Anılan mükellef, her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 400.000 TL olsa da,
31/12/2013 tarihli bilançosunu baz almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa
mevcudu içinde fiilen kasada bulunmayan tutarları esas alacak, bu tutarın 290.000 TL
olması nedeniyle, bu tutarı beyan edecek ve beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan
vergiyi beyanname verme süresi sonuna (31/12/2014 tarihine) kadar ödeyecektir.
Bu çerçevede;
Beyan tutarı
: 290.000 TL
Hesaplanan vergi : (290.000 x %3=) 8.700 TL
25
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
26
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
ÖRNEK:2
27
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
28
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
DİĞER HUSUSLAR
1. Bu kapsamda ödenen %3 vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir.
2. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar ile ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının
tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir.
3. Kurumlar vergisi mükelleflerince 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi hükmü uyarınca,
yapılan beyanla ilgili olarak, söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına
bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı vergi kesintisine yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.
4. Tebliğ Taslağının II/A bölümünde, “ mükelleflerce kâr dağıtımı yapılması halinde, ticari
bilanço açısından dağıtılabilir ticari kâr tutarı, 6552 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi
kapsamında beyan edilen ve “689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar” hesabı altında
muhasebeleştirilen tutarlar dikkate alınmaksızın tespit olunacaktır.” Denilmektedir. Bu ifade
6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca fiilen bulunmayan kasa ve ortaklardan
alacaklar hesabının düzeltilmesi amacıyla zarar yazılan tutarların geçmiş yıllar karlarından
mahsubunun “kar dağıtımı sayılacağına” ilişkin özelgelerindeki görüşe benzemektedir.
29
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
ORTAKLAR CARİ VE KASA HESABI İÇİN 6111 SAYILI KANUNDAN
YARARLANILMASI SONUCU MEYDANA GELEN ZARARLARIN, YEDEK AKÇELERDEN VE
GEÇMİŞ YIL KÂRINDAN MAHSUP EDİLMESİNİN VERGİSEL SONUÇLARI
Hatırlanacağı üzere; 6111 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin ikinci fıkrası
kapsamında kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve
ortaklardan alacaklar bakiyeleri mükelleflerce beyan edilmek %3 oranında vergi yüküne
katlanmak koşuluyla "Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar" hesabına kaydedilerek yok
edilmiş ve yok edilen tutarlar beyannamede kanunen kabul edilmeyen gider olarak
kurum kazancına eklenmiştir. Diğer taraftan bu Kanun kapsamında kayıtların düzeltilmesi
nedeniyle ortaya çıkan zararın, izleyen yıllarda kurum kazancından indirim konusu
yapılması da söz konusu değildir.
Bu kapsamda Maliye Bakanlığı’nca verilen muktezalarda 6111 sayılı Kanunun 11/2
inci maddesi kapsamında kayıtların düzeltilmesi nedeniyle "Diğer Olağan Dışı Gider ve
Zararlar" hesabına kaydedilen tutarlar gerçek anlamda ticari bir zarar niteliği
taşımadığından; söz konusu zararın, geçmiş yıl kârlarından veya yedek akçelerden
mahsup edilmesi halinde, bu mahsup işlemi kâr dağıtımı olarak değerlendirilecek ve
mahsubu yapılan tutar üzerinden de kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisi yapılacaktır.*
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir VDB'nca verilen 12/03/2013 tarih ve 84098128-125[152012/9]-145 sayılı mukteza ile Antalya VDB'nca verilen 14/05/2013 tarih 49327596-125[KVK.2012.ÖZ.32]114 sayılı mukteza.
*
30
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
YAPILAN
6552 SAYILI TORBA YASA KAPSAMINDA
DİĞER VERGİSEL DÜZENLEMELER
A. MURAT YILDIZ
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
28 EYLÜL 2014
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
1- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NA BAĞLI TAHSİL DAİRELERİNCE 6183 SAYILI KANUN
KAPSAMINDA TAKİP EDİLEN BORÇLARA KARŞILIK KURUMA YAPILAN TAŞINMAZ
DEVİRLERİ İLE BU TAŞINMAZLARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NCA DEVRİ KDV’DEN
İSTİSNA EDİLMİŞTİR (Madde 27):
Bilindiği gibi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na, 15/6/2012
R.G. tarihli 6322 sayılı Kanun ile eklenen geçici 41 inci maddesi uyarınca, 31.12.2023
tarihine kadar uygulanmak üzere, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim ve benzeri
borçların, Kuruma yapılacak taşınmaz devri ile ödenmesi mümkün bulunmaktadır.
6552 sayılı Kanun’un 27 nci maddesi ile KDVK’na eklenen Geçici 33. madde ile, Sosyal
Güvenlik Kurumu’na bu kapsamda borç karşılığı yapılan taşınmaz devirleri ile bu
taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar
dahil) devir ve teslimi 31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna
tutulmuştur. Ayrıca, bu istisna nedeniyle KDVK’nun 30/a maddesi uygulanmayacak, yani
devre konu taşınmazların iktisabında ödenen KDV, indirim konusu yapılabilecektir.
(Yürürlük 11/09/2014)
32
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
2-
BAŞBAKANLIK
VEYA
BAKANLAR
KURULU’NCA
BAŞLATILAN
YARDIM
KAMPANYALARINA MAKBUZ KARŞILIĞI YAPILAN AYNÎ VE NAKDÎ BAĞIŞLARIN TAMAMI
GELİR
VE
KURUMLAR
VERGİSİ
MATRAHININ
TESPİTİNDE
İNDİRİM
KONUSU
YAPILABİLECEKTİR (Madde 92):
Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendi ile 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi daha
önce “Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık
aracılığı ile makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı” şeklinde iken bu
hükümler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Yürürlük 11/09/2014)
“Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulunca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz
karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamı.”
Yapılan bu değişiklik ile doğal afet sınırlaması kaldırılmıştır. Buna göre bağış kampanyası
doğal afetler dolayısıyla olsun olmasın, Başbakanlık veya Bakanlar Kurulunca başlatıldığı
sürece, bu kampanyaya yapılan bağışların tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahının
tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Bu indirim için Bakanlar Kurulu Kararına da
gerek bulunmamaktadır.
33
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
3- YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN, YAPMIŞ OLDUKLARI TASDİKTEN DOLAYI SORUMLU
TUTULABİLMESİ İÇİN, KENDİLERİNDEN ÖNCELİKLE YAZILI SAVUNMALARININ ALINMASI
ŞARTI GETİRİLMİŞTİR (Madde 107)
Bilindiği üzere, yeminli mali müşavirler, 3568 sayılı Kanun’un 12 nci maddesi uyarınca, tasdikin
doğru olmaması halinde, yaptıkları tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan
vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Daha önce bu sorumluluk sürecinin başlatılabilmesi için, vergi idaresinin tek yanlı işlemi yeterli
olmakta, yeminli mali müşavirden, yaptığı tasdikin içeriği ve tasdik nedenleri hakkında bir savunma
dahi alınmamakta, ancak disiplin soruşturması yapılıp yapılmamasına karar verebilmek için bağlı
bulunduğu yeminli mali müşavirler odaları, yeminli mali müşavirlerden yazılı savunma
almaktaydılar.
6552 sayılı Kanunun 107 nci maddesi ile 3568 sayılı Kanun’un 12 nci maddesine eklenen
hüküm uyarınca, yeminli mali müşavirlerin tasdikten doğan mali sorumlulukları ile disiplin
sorumlulukları vergi idaresince ayrı ayrı müstakil bir rapor ile tespit edilecek, bu kapsamda
yeminli mali müşavir hakkında sorumluluk raporu yazılabilmesi için vergi idaresince yeminli
mali müşavirin yazılı savunması istenecek, savunma isteme yazısının tebliğ tarihinden
itibaren otuz gün içerisinde savunma yapılmaması durumunda ilgili yeminli mali müşavir
savunma hakkından vazgeçmiş sayılacaktır. (Yürürlük 11/09/2014)
34
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
4- 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ
HAKKINDA KANUN UYARINCA SAĞLANAN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN DESTEĞİ TEŞVİKİ
İÇİN ÖNGÖRÜLEN BEŞ YILLIK SINIRLAMA KALDIRILMIŞTIR (Madde 146/e):
Bilindiği üzere, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanun’un 3/3. Maddesi kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge
merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme projesi
anlaşmaları kapsamında uluslararası kurumlardan ya da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge
projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası
fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet
öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde
çalışan Ar-Ge ve destek personeli ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2
nci maddesi uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin; bu çalışmaları karşılığında
elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısının, her bir
çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanmasını
öngörmektedir.
6552 sayılı Kanun’un 144/e maddesi ile, 5746 sayılı Kanun’un 3. Maddesinin 3. Fıkrasında yer alan
“her bir çalışan için beş yıl süreyle” ibaresi kaldırılarak, sosyal güvenlik primi işveren hissesi
desteği için öngörülen beş yıllık süre sınırlaması kaldırılmıştır. (Yürürlük 11/09/2014)
35
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
6552 SAYILI TORBA YASA KAPSAMINDA
TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER
A. MURAT YILDIZ
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
28 EYLÜL 2014
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
10 Eylül 2014 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6552 sayılı Torba Yasa’nın 131, 132, 133 ve 134.
maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda değişiklikler yapıldı.
1. TTK’nun Anonim Şirketlerde Temsil Yetkisinin kapsam ve sınırların belirlendiği 371.
maddesine aşağıdaki fıkra eklendi.
“(7) Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında*, temsile yetkili olmayan yönetim
kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya
diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci
maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve
ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca
yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu
kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu
müteselsilen sorumludur.”
2. TTK’nun Limited Şirketlerde Temsil Yetkisinin kapsam ve sınırların belirlendiği 629. maddesine
aşağıdaki fıkra eklendi.
“(3) Müdürler tarafından şirkete hizmet akdi ile bağlı olanların sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya
diğer tacir yardımcıları olarak atanması hususunda 367 nci madde ile 371 inci maddenin yedinci
fıkrası kıyasen limited şirketlere de uygulanır.”
*MADDE 370- (1) Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi
çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir.
(2) Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere
devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.
37
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
3. TTK’nun Şirketlerin Re’sen Ticaret Sicilinden Silinmesini Düzenleyen Geçici 7. Maddede*
Yapılan Değişiklikle Uygulama Süresi 01.07.2015’e Uzatıldı.
“GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde
aşağıdaki hâlleri tespit edilen ya da bildirilen anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin
tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi, ilgili kanunlardaki tasfiye usulüne
uyulmaksızın bu madde uyarınca yapılır.
6102 sayılı Kanunun yukarıdaki geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde” ibaresi ile birinci fıkrasının (b)
bendinde yer alan “yürürlük tarihinden itibaren iki yıl içinde” ibaresi “1/7/2015 tarihine
kadar” olarak değiştirilmiştir.
* a) 24/6/1995 tarihli ve 559 sayılı Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Hükmünde Kararname gereğince, sermayelerini anılan Kanun Hükmünde Kararname ile
öngörülen tutarlara çıkarmamış anonim şirketler ile limited şirketler.
b) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce veya 1/7/2015 tarihine kadar münfesih olan anonim ve limited
şirketler.
c) Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre herhangi bir nedenle dağılmış olan kooperatifler.
d) Sebebi ne olursa olsun aralıksız son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim
şirketler ile kooperatifler.
e) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ancak genel kurulun
toplanamaması nedeniyle ara bilançoları veya son ve kati bilançosu genel kurula tevdi edilemediği için
ticaret sicilinden terkin işlemi yapılamayan şirket ve kooperatifler.
38
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
4. Asgari Sermaye Şartını Yerine Getirmediği İçin Fesh Olmuş Sayılan Şirketler
İçin 11.12.2014 Tarihine Kadar Ek Süre Veren Geçici 10. Madde Eklendi.
“GEÇİCİ MADDE 10- 14/2/2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış
olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını bu maddenin yayımı tarihinden
itibaren üç ay içinde yapmaları hâlinde fesih işlemi uygulanmaz. Sermaye
artırımında bulunmaması nedeniyle ticaret sicili kaydı silinenlerin de bu süre
içinde sermaye artırımı için başvurmaları hâlinde kayıtları resen yeniden
oluşturulur.”
39
6552 SAYILI TORBA YASA İLE YAPILAN VERGİSEL DÜZENLEMELER & A. MURAT YILDIZ
“ KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER ”
A. Murat YILDIZ
Yeminli Mali Müşavir
[email protected]
ANKARA - 28 EYLÜL 2014
40
Download

6552 sayılı torba yasa kapsamında yapılan diğer vergisel