OKUL SÜTÜ PROGRAMI SORU VE CEVAPLARI
DAĞITIM
1. Okulda sütlerin hangi zaman aralığında tüketilmesi sağlanmalıdır?
Cevap: Okul müdürlüğünün belirlediği süt içim zamanında tüketilmesi sağlanmalıdır.
2. Öğrenci, okul sütünü okulun belirlediği süt içim zamanının dışında içebilir mi?
3. Cevap: Öğrenci okul sütünü, sadece okul müdürlüğünün belirlediği süt içim
zamanında içmelidir.
3. Veli izni olduğu halde, sütünü içmeyen öğrencilerin sütlerini, veli izni olup da
kendine ait sütü içmiş olan diğer öğrenciler içebilir mi?
Cevap: Hayır. Veli izni olan her öğrenci, aynı gün içinde okulda belirlenmiş olan süt
içimi zamanında sadece kendisine verilmiş olan 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütünü
içmelidir.
4. Sınıflarda artan sütler ne yapılmalıdır?
Cevap: Süt dağıtan sınıf öğretmeni açılmamış sütleri, tutanakla Okul Sütü Komisyonuna
teslim etmelidir.
5. Açılmış ancak tüketilmemiş sütler ne yapılmalıdır?
Cevap: Sınıfta süt içilmesi için belirlenen süt içim zamanında öğrencinin okul sütünü
tüketmesi önerilmeli, sütün bitirmediği taktirde, açılıp bitirilmeyen süt kutularının atık poşetine
öğretmen kontrolünde bırakılması sağlanmalıdır.
6. Dağıtılan sütlerin boş kutuları, okul-sınıf yararına değerlendirilebilir mi?
Cevap: Okul yönetimleri, yerel yönetimler ve çevre koruma (ÇEV-KO)vb. ile işbirliği
yaparak değerlendirebilir. Sınıf ve okul ortamına çevreyi kirletecek şekilde gelişigüzel
bırakılmamalıdır.
7.
Okul sütü dağıtıldığı gün okula gelmeyen öğrenciye, geldiği gün okul sütü
verilebilir mi?
Cevap: Okul Kabul Komisyonu kararı ile tutanak tutulup verilebilir.
8. Öğrenci devamsızlığı, rapor vb. nedenlerle artan sütler ne yapılmalıdır? Cevap:
Okuldaki artan sütler, İl Okul Sütü Komisyonunun uygun görüşüyle değerlendirilir.
(Veli izni olan çocuklara süt verilmeyen diğer günlerde verilebilir ancak yine de
tüketilemezse İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda, nakliyesini yüklenici
firmaya yaptırmak şartıyla sütü eksik olan veya program sonuna kadar sütü bitirebileceğini
taahhüt eden program kapsamındaki diğer okullara gönderilebilir.)
9. Süt içmesi için veli izni olan öğrenci, başka bir okula nakil olursa ne
yapılmalıdır?
Cevap: İl Okul Sütü Komisyonu il içi veya dışı, nakil gelen veya giden öğrencilere
yönelik bilgiler, Okul Sütü Modülüne yansıyacağından; sistem üzerinden öğrenci bilgileri
aktarılacaktır.
10. Misafir öğrenciye süt verilebilir mi?
Cevap: Misafir öğrenciye, veli izni ve Okul Kabul Komisyonu kararı ile tutanak tutulup
okul sütü verilebilir.
PROGRAM GENEL BİLGİLER
1- 2013-2014 eğitim - öğretim yılında, Okul Sütü Programı kapsamında süt
dağıtımının kimlere ve nasıl yapılması planlanmaktadır?
Cevap: Okul Sütü Programı kapsamında, 17.08.2013 tarih ve 28738 sayılı Resmi
Gazetede Yayımlanan 2013/5171 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 19/09/2013 tarih ve 28770
sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Okul Sütü Programı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2013/58)
doğrultusunda 2013-2014 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde, bağımsız anaokulu, uygulama
sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerine pazartesi, çarşamba ve cuma günlerinde, haftada 3 gün
süreyle 200 ml ambalajlı, yağlı, sade UHT içme sütü dağıtılacaktır.
2- Okul Sütü Kabul Komisyonu kimlerden oluşmaktadır?
Cevap: Okullarda, okul müdürü başkanlığında bir müdür yardımcısı, en az bir öğretmen
ve okul aile birliği başkanı veya üyelerinin birinin katılımıyla oluşturulmaktadır. Birleştirilmiş
sınıflı ilkokullarda müdür yetkili öğretmenin başkanlığında iki öğretmenden, öğretmen sayısının
yetersiz olması durumunda muhtar veya azalardan birinin katılımıyla en az üç kişilik 'Okul Kabul
Komisyonu' oluşturulmaktadır.
3- Okul Sütü Programı ile ilgili ayrıntılı bilgi, belge ve dokümanlara nereden
ulaşılabilir?
Cevap: Ayrıntılı bilgi, belge ve dokümanlara Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı resmi web siteleri ve www.okulsutu.meb.gov.tr ile www.okulsutu.com
adreslerinden
ulaşılabilir.
Ayrıca
iletişim
için
tegm
[email protected]
adresi
kullanılmaktadır.
4- Sütler nasıl bir ortamda muhafaza edilmelidir?
Cevap:. UHT içme sütleri oda sıcaklığında, son kullanma tarihine kadar mikrobiyolojik
olarak stabil kalabilmekte, sevkiyat ve depolamada soğuk zincir gerektirmemekte ve ambalajı
açılmaması koşuluyla oda sıcaklığında muhafaza edilebilmektedir. Sütler, güvenli, serin, kuru ve
güneş almayan, donmayı önleyecek, istiflenme yüksekliği kutu deformasyonunu engelleyecek
şekilde, dağıtımı yapılana kadar koli üzerinde bulunan naylon kaplama (şirinkli) ile muhafaza
edilmelidir. Yetkililer tarafından, mevsim şartları göz önüne alınarak gerekli tedbirler alınmalıdır.
5- İstifleme nasıl yapılmalıdır?
Cevap: Uygulama Rehberinde de yer alan Teknik Şartnameye göre; İstifleme, Okul
İdarelerinin gösterecekleri uygun yerlere, yüklenici/yükleniciler veya alt yükleniciler tarafından
ambalajlara zarar vermeyecek şekilde yapılacaktır.
6- Okul sütleri en fazla kaç gün için teslim alınmalıdır?
Cevap: İlgili firma, en az 6 günlük okul sütü tüketim miktarını, dağıtımın yapılacağı
haftanın en geç ilk gününe kadar mesai günleri ve saatlerinde okul idaresine tutanakla ve /veya
sevk irsaliyesiyle teslim edecektir. Gerektiğinde ulaşım, hava koşulları ve diğer sebepler dikkate
alınarak Okul Sütü Komisyonu ve yüklenicinin karşılıklı mutabakat sağlamaları halinde, 6 günden
fazla miktarlarda da teslim alınabilecektir.
7- Teslim alınan sütler, Okul Sütü Modülü Sistemine ne zaman girilecektir?
Cevap: Yüklenici firma ile Okul Sütü Komisyonu mutabakat sağlayarak sütlerin
teslimini müteakiben aynı gün, Modüle birlikte giriş yapacaklardır.
8- Artan sütler ne yapılmalıdır?
Cevap: İl Okul Sütü Komisyonunun kararı ile mahallinde değerlendirilmelidir.(Öncelik
aynı okulun veli izni olan öğrencilerine salı ve perşembe günü verilmesidir.)
9- Okul sütleri haftanın hangi günlerinde dağıtılacaktır?
Cevap: 2013-2014 eğitim - öğretim yılının ikinci dönemi başından itibaren, her hafta
pazartesi-çarşamba-cuma günleri dağıtılacaktır.
10- Kız Meslek Liseleri uygulama anasınıflarına Okul Sütü Programı uygulanacak
mı? Cevap: Evet. Uygulama anasınıfları Okul Sütü Programı kapsamındadır.
11- Süt dağıtımından yararlanmasına velisinin izin vermediği çocukların isimleri de
e-okul sistemine girilecek midir?
Cevap: Evet, söz konusu öğrencilere ait bilgilerin de e-okul sistemine girilmesi
gerekmektedir.
12- Veli önce çocuğun sütten yararlanmasına izin verip, sonradan karar değiştirip
Vermiyorsa, ne yapılmalıdır?
Cevap: Karar değişikliği çocuğun öğretmenine bildirilmeli Veli İzin Formu (Ek-3)
doldurularak öğretmene verilmeli; öğretmen de velinin izin vermediğini e- okul sistemine
işlemelidir.
13- 'Süt içmek istemiyorum' diyen öğrenciye yönelik nasıl bir yol izlenmelidir?
Cevap: Ailesi süt içmesi için onay vermişse; öğrenci ikna edilmeye çalışılmalı, zorlama
yapılmamalıdır. Sınıfta dağıtıldığı halde açılmamış olan süt kutuları tutanakla Okul Sütü Kabul
komisyonuna teslim edilmelidir.
14- Okul Sütü Programı ile ilgili velilere yönelik yapılması gereken faaliyetler
nelerdir?
Cevap: Bilgilendirme toplantıları düzenlenmeli, program kapsamında hazırlanmış olan
www.okulsutu.com.tr adresindeki velilerin dikkat etmesi gereken konular ile Videoların
izletilmesi tavsiye edilmelidir.
15- Okuldaki teslim alma irsaliyesi kaybolursa ne yapılmalıdır?
Cevap: Sevk irsaliyesinin firmada kalan nüshasının onaylı sureti, Uygulama
Rehberindeki Okul Kabul Komisyonu tarafından doldurulan Ek-6 'Okul Sütü Teslim Alma
Tutanağına' uygunluğu karşılaştırılarak okul idaresi tarafından saklanır.
16- İkili eğitimin yapıldığı okullarda okul sütü verilmeyen öğrencilerden süt içmek
isteyen olursa bu öğrencilere süt verilebilir mi?
Cevap: Resmi/ özel tüm anaokulları, anasınıfları, uygulama sınıfları ile ilkokul 1,2,3 ve
4. sınıf öğrencileri için veli izni doğrultusunda Okul Sütü Programı uygulanacaktır.
17- Öğrencilerin süt içmesini sağlamak için neler yapılabilir?
Cevap: İl Halk Sağlığı Müdürlüğü iş birliği ile bir program hazırlanarak hem öğrenciler,
hem veliler bilgilendirilerek Okul Sütü Programından yararlanmaları sağlanabilir.
18- İnternet olmayan köy okullarında e- okul ve Okul Sütü Modülüne
bilgi
girişleri nasıl yapılacaktır?
Cevap: Konu, Okul Kabul Komisyonu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne
bildirilmeli, gerekli destek alınmalıdır.
19- Köylerde geri dönüşüm için neler yapılmalıdır?
Cevap: İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtası ile mahalli idareler ile irtibata geçilerek
çözüm bulunabilir.
20- Süt dağıtımı yapılacak özel anasınıfı / ilkokullarda süt dağıtımından önce
kurum sahibinin veya mütevelli heyetinin izni gerekli midir?
Cevap: Özel öğretim kurumları (bağımsız anaokulu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve
ilkokul) Programa eşdeğer süt veya süt ürünü tüketilmesini sağlamaları halinde velinin isteği esas
alınarak kurum yönetiminin kararı doğrultusunda Programın kapsamı dışında tutulur.
21- Yüklenici firma sütü, planlanan tarihten sonra getirirse ne yapılmalıdır?
Cevap: Öncelikle İl Okul Sütü Komisyonuna haber verilmeli, İl Okul Sütü Komisyonu
kararına göre belirtilen günlerde sütler dağıtılmalıdır.
SÜTLERİN DENETİMİ
1. Okul sütlerinin denetimi nasıl yapılmaktadır?
Cevap: Okul sütlerinin denetimi , Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Türk
Gıda Mevzuatına göre sürekli olarak yapılmakta olup; analiz sonuçları, Okul Sütü Modülü'nde yer
almaktadır.
2. Sınıf öğretmenine teslim edilen sütler, öğrencilere verilirken nelere dikkat
edilmelidir?
Cevap: Ambalajların fiziksel kontrolü yapılmalıdır. Delik, yırtık, ezik ve bombaj yapmış
ambalajlı sütler dağıtılmayarak, Okul Kabul Komisyonuna tutanakla teslim edilmelidir.
3. Okul Kabul Komisyonu teslim alınan sütlerin kontrolü sırasında bir
olumsuzlukla karşılaşılırsa nereye müracaat etmelidir?
Cevap: İl Okul Sütü Komisyonu'na müracaat etmelidir.
4. Numunelerin analizi gereken durumlarda neler yapılmalıdır?
Cevap: İl Okul Sütü Komisyonu talimatıyla İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü aracılığıyla numunelerin analize gönderilmesi sağlanmalıdır.Okul Sütü Modülüne
gerekli girişler yapılmalıdır.
5. Analiz sonuçlanıncaya kadar neler yapılmalıdır?
Cevap: Analiz sonuçlanıncaya kadar analize konu üretim partisi sütlerin dağıtımı
durdurularak, diğer üretim partisi sütlerin dağıtımına devam edilmelidir.
6. Teslim alınan okul sütlerinin her bir partisinden toplam kaç adet numune
alınması gerekmektedir?
Cevap: Her bir partinin farklı kolilerinden toplam 5 adet açılmamış okul sütü kutusunun
numune alınması gerekmektedir.
7. Alınan numunelerin kaç saat saklanması gerekmektedir?
Cevap: Tüketimi takip eden 72 saat süresince açılmadan saklanması gerekmektedir.
8. Analiz sonuçlanıncaya kadar analize konu üretim partisi sütlerin okulda
dağıtılmasını durdurma yetkisi kimdedir?
Cevap: Okul Kabul Komisyonu.
9. Analiz sonuçlanıncaya kadar okula gelen diğer parti sütlerin dağıtımına devam
edilebilir mi?
Cevap: Evet, devam edilebilir.
10. Okul sütlerinin, üretim ve son kullanma tarihini nasıl öğrenilebilir?
Cevap: Sütlerin kullanım tarihleri ambalaj üzerinde bulunmaktadır. Dağıtım öncesi
öğretmenler tarafından kontrol edilecektir.
11. Olumsuz hava koşullarından etkilenen sütler ne yapılmalıdır?
Cevap: Eğer sütler okullara teslimden önce bozulmuş ise teslim alınmayacaktır. Teslim
alınan sütlerin depolanmasına yönelik tedbirler alınarak tutanakla tespit edilecek, buna rağmen
depolama şartlarından kaynaklanan bozulma durumlarında, Okul İdaresi sorumlu olacak ve
bozulan sütler bir tutanakla tespit edilip imha edilmesi için İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüklerine teslim edilecektir.
12. Çocuk süt içtiği gün evde rahatsızlanırsa, ne yapılması gerekmektedir?
Cevap: Süt içtikten sonra 6 saat içinde çocukta karın ağrısı, kusma, ishal vb. sağlık
şikayetleri oluşursa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve çocuğun öğretmenine durum
bildirilmelidir.
13. Sınıf öğretmeni süt içtikten sonra rahatsızlandığını söyleyen öğrenciye yönelik
nasıl bir yol izlemelidir?
Cevap: Öncelikle okul yönetimine başvurmalıdır. Okul yönetimi, öğrencinin en kısa süre
içerisinde en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmesini sağlamalı, Şikayet Formu (Ek-4) aynı
sınıftaki bütün öğrenciler için doldurularak e-okul sistemine girişi yapılmalı ve ailesi
bilgilendirilmelidir. İl Okul Sütü Komisyonuna ivedilikle bilgi verilmelidir.
TESLİMAT
1- Okul sütü eksik veya fazla gelirse ne yapılmalıdır? Cevap: Konu İl Okul Sütü
Komisyonuna bildirilmelidir.
2. Yüklenici firmanın teslim etmesi gereken sütleri mesai saati dışında getirilmesi
halinde neler yapılmalıdır?
Cevap: Yüklenici firma, okul sütünü mesai saatleri içinde teslim etmesi konusunda
uyarılmalıdır. (Olağanüstü durumlarda Okul Kabul Komisyonunun yetkisinde teslim
alınabilecektir.)
3. Okul sütü, öğrenci sayısına göre mi veli izni olan öğrenci sayısına göre mi
gelecektir? Cevap: Okul sütleri, veli izni olan öğrenci sayısına göre gelecektir.
4. Okullar teslim aldıkları sütleri Firma yetkilisi ile birlikte mi sisteme girecekler?
Cevap: Evet, firma yetkilisi sütleri teslim ettikten sonra okul yetkilisi ile birlikte
mütabakat sağlayarak sistem girişlerini hemen yapacaklardır.
Download

Okul Sütü Programıyla İlgili So - Batman Milli Eğitim Müdürlüğü