STATUT
Publicznego Przedszkola Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II w Świebodzicach
Świebodzice 17.02.2014
1
STATUT
Spis treści
ROZDZIAŁ I
ZASADY OGÓLNE
str. 4
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
str. 4-6
ROZDZIAŁ II a
SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA str. 6-12
ROZDZIAŁ III
ORGANA PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE str. 12-19
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
str. 19-25
ROZDZIAŁ V
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
str. 25-26
ROZDZIAŁ V a
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
str. 26-29
ROZDZIAŁ VI
PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
str. 30-37
ROZDZIAŁ VII
GOSPODARKA FINANSOWA
str. 37
ROZDZIAŁ VIII
PRZEPISY KOŃCOWE
str. 37-39
2
I.
ZASADY OGÓLNE
§ 1. 1. Przedszkole nosi nazwę Publiczne Przedszkole nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im.
Jana Pawła II w Świebodzicach dalej zwane "Przedszkolem".
2. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, do którego dyspozycji przekazano dwa
budynki usytuowane przy ul. Księcia Bolka 17 i Bolesława Krzywoustego nr 46
w Świebodzicach.
3. Budynek przy ul. Księcia Bolka 17 oznaczono literą "A", a budynek przy ul. Bolesława
Krzywoustego 46 oznaczono literą "B".
4. Siedzibą Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II
jest budynek "A" przy ul. Księcia Bolka 17 w Świebodzicach.
5. Przedszkole używa pieczątki podłużnej o nazwie:
Publiczne Przedszkole nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Pawła II
58-160 Świebodzice ul. Księcia Bolka 17
tel. 666 96 45 - 8
Regon 021400134 NIP 8842727422
6. Przedszkolem kieruje Dyrektor, który działa w ramach powierzonego mu pełnomocnictwa.
7. Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników. Za pracodawcę
czynności związane ze stosunkiem pracy wykonuje Dyrektor w stosunku do zatrudnionych
przez siebie pracowników.
8. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Świebodzice.
9. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.
10. Ilekroć w poniższym Statucie będzie mowa o „dzieciach” rozumie się przez to „dzieci
zdrowe” i „dzieci z niepełnosprawnościami”.
II.
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 2. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz
przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej
wychowania przedszkolnego.
3. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom
możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych
i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
3. a. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
1) prowadzenie zajęć w języku polskim;
2) wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją
naszego kraju i regionu;
3
3) nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których
rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie. W tym czasie dzieci nie
uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
3. b. Przedszkole prowadzi działania w zakresie integracji dzieci należących do mniejszości
romskiej.
4. Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia
sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów
i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych
relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały
dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy,
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości
i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
11) integracja dzieci zdrowych i niepełnosprawnych.
5. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 2 ust. 4 przedszkole realizuje
w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się
z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;
8) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych;
11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu
zagrożeń;
4
12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
6. W przedszkolu, w porozumieniu z organem prowadzącym może być organizowane
wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychicznego rozwoju
dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone
bezpośrednio z dzieckiem j jego rodziną.
§ 3. 1. Cele i zadania integracji:
1) tworzenie klimatu akceptacji, tolerancji niezbędnej do zapewnienia właściwej
atmosfery wpływającej korzystnie zarówno na dzieci niepełnosprawne jak i zdrowe;
2) nabywanie właściwego stosunku do zdrowia i niepełnosprawności:
a) taktowne zachowanie się wobec innych,
b) akceptowanie siebie i innych,
c) dostrzeganie pozytywnych cech i zachowań,
d) okazywanie życzliwości, troski, pomocy;
3) umacnianie w dziecku wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
4) rozwijanie wrażliwości społeczno – moralnej (akceptacji siebie i innych takimi, jakimi
są);
5) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności dążenia do osiągania celów oraz
przyjmowania odpowiedzialności za działania prowadzone do ich realizacji;
6) stwarzanie okazji do rozwoju i wzmacniania pozytywnych i wartościowych cech
osobowości w kontaktach z najbliższym środowiskiem dziecka, szczególnie
z rodzicami;
7) wzajemne uczenie się od siebie, znalezienie miejsca w grupie, radzenie sobie
z powstającymi trudnościami;
8) usprawnianie najmniej zaburzonych funkcji w trakcie działania oraz wyrównywanie
i kompensowanie braków;
9) przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
II a SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA
§ 3 a. 1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest
w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi
programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup.
3. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia
i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, lub zadań, które
mogą być realizowane w ramach zajęć dodatkowych, określonych w przepisach w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola.
4. Program wychowania przedszkolnego zawiera:
1) szczegółowe cele kształcenia i wychowania;
2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego;
3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości
indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci;
4) metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
(diagnoza przedszkolna);
5
5) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
5. Nauczyciel oddziału może zaproponować program wychowania przedszkolnego:
1) opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
2) opracowany przez innego autora ( autorów);
3) opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
6. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu,
dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub
doradcy metodycznego.
7. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.
8. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.
9. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią
zestaw programów wychowania przedszkolnego.
10. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów
wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.
§ 3 b. 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece (jednemu)
dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia
w miarę możliwości zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres
funkcjonowania grupy.
2. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu
oraz poza przedszkolem poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 12, ust. 5, ust. 5 a- d niniejszego
Statutu;
2) zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym
według zasad:
a) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się
swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela,
b) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu),
dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce
(organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,
czynności porządkowe),
c) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane
według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
d) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym są
czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne;
3) opracowanie dwutygodniowych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia
równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć
w każdym dniu;
4) przestrzeganie liczebności grup;
5) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
6) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
7) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami
zajmującymi się ruchem drogowym;
6
8) kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli
obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;
9) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;
10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
11) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola
w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
12) ogrodzenie terenu przedszkola;
13) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
14) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni
i pomieszczeń gospodarczych;
15) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed
ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów
zabezpiecza się kratami;
16) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych
w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy
i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
17) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci,
w tym dzieci niepełnosprawnych;
18) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach
i wycieczkach poza teren przedszkola;
19) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
§ 3 c.1. Przedszkole organizuje kształcenie:
1) dzieci niepełnosprawnych;
2) niedostosowanych społecznie i zagrożonych
w integracji z dzieci pełnosprawnymi.
niedostosowaniem
społecznym
2. Dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym przedszkole zapewnia:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunki zabawy i nauki dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
3) sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
4) zajęcia specjalistyczne;
5) zajęcia rewalidacyjne i resocjalizacyjne inne zajęcia dostosowane do indywidualnych
potrzeb dzieci.
3. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół planujący
i koordynujący udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1) dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka opracowuje
indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, uwzględniający zalecenia zawarte
w orzeczeniu;
2) nie rzadziej niż raz w roku szkolnym dokonuje oceny efektywności pomocy
psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi;
3) w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu;
4) przygotowuje dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.
4. W przedszkolu zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie
pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.
7
5. Zadania specjalistów określa §12 niniejszego statutu.
§ 3 d. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:
1) rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
dziecka oraz rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych;
3) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:
1) niepełnosprawnym;
2) niedostosowanym społecznie;
3) zagrożonym niedostosowaniem społecznym;
4) ze specyficznym trudnościami w uczeniu się;
5) z zaburzeniami komunikacji językowej;
6) z chorobami przewlekłymi;
7) z niepowodzeniami edukacyjnymi;
8) z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny;
9) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą
środowiska.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) dziecka;
2) rodziców dziecka;
3) nauczyciela, lub specjalisty;
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej;
5) pomocy nauczyciela.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom w formie:
1) zajęć
specjalistycznych:
korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym;
2) a także w formie porad i konsultacji.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami dzieci;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne.
7. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba
uczestników do 5;
2) zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy. Liczba
uczestników wynosi do 4;
8
3) zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym
organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi
funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć do 10.
8. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku,
jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, oraz specjalistów, prowadzących zajęcia
z dzieckiem, zwanego dalej "zespołem" powoływanego przez dyrektora przedszkola.
9. Zadania zespołu:
1) ustala zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania dziecku pomocy;
3) zakłada i prowadzi Karty indywidualnych potrzeb dziecka;
4) opracowuje dla dziecka, Planu działań wspierających lub – w przypadku dziecka
posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – Indywidualny program
edukacyjno-terapeutyczny;
5) dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej
dziecku;
6) formułuje wnioski i zalecenia do dalszej pracy, określa formy, sposoby, okresy
udzielania dziecku dalszej pomocy;
7) podejmuje działania mediacyjnych i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.
10. Zadania dyrektora:
1) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
2) powołuje zespoły składające się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia
z dzieckiem;
3) wyznacza osobę koordynująca pracę zespołu (jeden koordynator może kierować
pracami kilku zespołów);
4) na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne
formy będą realizowane – wpisuje je do Karty indywidualnych potrzeb;
5) informuje na piśmie rodziców dziecka o ustalonych dla dziecka formach, sposobach
i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin;
6) decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy na
podstawie wcześniejszej oceny efektywności tej pomocy, dokonanej przez zespół;
7) informuje rodziców o terminie spotkania zespołu;
8) wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawiciela poradni psychologicznopedagogicznej w tym specjalistycznej.
11. Zakres zadań nauczycieli, specjalistów związanych z
psychologiczno – pedagogicznej określa § 12 niniejszego Statutu.
udzielaniem
pomocy
12. Celem udzielanej rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
1) wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
2) rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.
13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie:
1) porad;
2) konsultacji;
3) warsztatów i szkoleń.
9
14. Rodzice są informowani:
1) terminie posiedzenia zespołu i mogą uczestniczyć w jego spotkaniach;
2) ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne zajęcia
będą realizowane.
15. Rodzice dziecka mają prawo:
1) wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) do udziału w spotkaniach zespołu;
3) wnioskować o udział w spotkaniach zespołu: lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy
lub innego specjalisty;
4) wnioskować o dokonanie przez zespół oceny efektywności form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej przed upływem terminu ustalonego przez dyrektora
przedszkola;
16. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu
przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do
przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym.
17. Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na
wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół
orzekający w publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni
specjalistycznej, w porozumieniu z organem prowadzącym.
18. Dyrektor organizuje indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne w sposób
zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji
potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
19. Zajęcia indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego są prowadzone
z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.
20. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć
indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu
w innej placówce.
21. Zajęcia indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane
odpowiednio:
1) z grupą wychowawczą w przedszkolu, albo;
2) indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola lub w miejscu zamieszkania
wychowanka;
3) w domu wychowanka,
w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia
znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.
22. W indywidualnym rocznym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające
z podstawy wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości
psychofizycznych dziecka.
23. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego rocznego przygotowania
przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści
10
wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do
możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.
24. Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia
zajęć indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.
25. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego rocznego przygotowania
przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin,
odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni.
26. Dzieciom objętym indywidualnym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, których
stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze
środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę
posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan
zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola.
27. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej
z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:
1) występowania o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji;
2) występowanie o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej.
28. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego
ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków przedszkolu.
29. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców
oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada
Rodziców.
30. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor
przedszkola może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia.
31. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia
podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.
III.
ORGANA PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE
§ 4. 1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
2. Każdy z wymienionych w § 4, ust. 1 organów niniejszego statutu działa zgodnie z ustawą
o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów,
uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem
przedszkola.
3. Dyrektor przedszkola:
1) kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;
2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;
3) jest organem nadzoru pedagogicznego;
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
11
5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.
4. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na
zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych
w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
4a. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa
o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.
4b. Dyrektor przedszkola:
1) kieruje działalnością opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:
a) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej
jakości,
b) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz
jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,
c) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji
stanowiących,
d) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
e) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski
i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
f) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela,
g) współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
h) udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych
wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania,
i) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie
przedszkola,
j) zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły
podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które
temu obowiązkowi podlegają, i o zmianach w tym zakresie,
k) dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego, do dnia
31 sierpnia każdego roku podaje do wiadomości rodziców zestaw programów, które
będą obowiązywały w przedszkolu w nowym roku szkolnym.
l) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem
i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący,
m) powołuje Komisję rekrutacyjną, gdy zachodzi taka konieczność, oraz
- wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej,
- podaje do publicznej wiadomości kryteria rekrutacji do przedszkola, tryb
postępowania rekrutacyjnego, wykaz wymaganych dokumentów
oraz termin
rekrutacji,
- rozpatruje odwołania rodziców/opiekunów prawnych od postanowień komisji
rekrutacyjnej;
- informuje w formie pisemnej burmistrza miasta, właściwego dla miejsca zamieszkania
kandydata do przedszkola o nieprzyjęciu go do placówki, w sytuacji, gdy kandydat
podlega obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu;
12
n) inspiruje
nauczycieli
do
innowacji
pedagogicznych,
wychowawczych
i organizacyjnych,
o) umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
p) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli,
q) skreśla wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, z zachowaniem
zasad zapisanych w § 11, ust. 6 niniejszego statutu,
r) wyraża zgodę na realizację obowiązku przygotowania przedszkolnego poza
przedszkolem;
2) organizuje działalność przedszkola, a w szczególności:
a) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny,
b) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego
oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i dydaktyczne,
c) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola,
a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych
warunków pobytu dziecka w budynku przedszkola i placu przedszkolnym,
d) dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
e) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz
dbałości o estetykę i czystość, sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną
i gospodarczą przedszkola,
f) opracowuje projekt planu finansowego przedszkola,
g) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola;
ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
h) dokonuje raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego
urządzeń na placu zabaw,
i) organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe,
j) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola,
k) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola
zgodnie z odrębnymi przepisami;
3) prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami
przedszkola,
b) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach
kierowniczych,
c) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników
samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych
kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,
d) decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy
w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej,
e) organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na
stanowiskach urzędniczych w przedszkolu,
f) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych,
g) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego,
h) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom
i pracownikom administracji i obsługi przedszkola,
i) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli
i pracowników,
j) udziela urlopów zgodnie z KN i KP,
k) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
l) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem,
m) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,
13
n) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi
przez organ prowadzący,
o) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
p) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,
q) odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym,
r) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do
opiniowania i zatwierdzania,
s) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
4c. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora
przedszkola.
5. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.
5a. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
5b. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym
przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność
opiekuńczo –wychowawcza.
5c. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko;
5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
6) uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu, uchwala inne
regulaminy;
7) wydaje i cofa zgodę na uruchomienie oddziału międzynarodowego w przedszkolu.
5d. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:
1) opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego;
2) opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin
ponadwymiarowych;
3) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) opiniuje projekt finansowy przedszkola;
5) opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;
6) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
7) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
8) opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu;
9) opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia.
5e. Rada Pedagogiczna ponadto:
1) może tworzyć Zespoły (zadaniowe, specjalistyczne);
2) Zespół zadaniowy nauczycieli może zaopiniować program wychowania
przedszkolnego przed dopuszczeniem go do użytku w przedszkolu;
3) przygotować projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnić dyrektora do
obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
14
4) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora
przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
5) uczestniczyć w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
6) głosować nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;
7) oceniać, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami
do organu prowadzącego;
8) uczestniczyć w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
9) wybierać swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora
przedszkola;
10) wybierać przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny
pracy;
11) zgłaszać i opiniować kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla
Nauczycieli.
5f. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę
potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu
nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 1/3 jej członków.
5g. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane
zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
5h. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór
pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór
pedagogiczny jest ostateczne.
5i. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do
nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które modą
naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników przedszkola.
5j. Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w księdze protokołów.
6. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola:
1) powstanie Rady Rodziców i podanie do wiadomości składu rady oraz zwołanie
pierwszego posiedzenia Rady nie później niż 14 dni od dnia wyboru, należy do
obowiązków Dyrektora:
a) Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci przedszkola zwana dalej "Radą",
b) Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu przedszkola i regulaminu
rady rodziców,
c) wewnętrzną strukturę Rady, tryb jej pracy, kompetencje oraz szczegółowy sposób
przeprowadzania wyborów określa regulamin Rady Rodziców;
2) tryb powoływania członków Rady Rodziców:
a) wybory do Rady przeprowadzane są corocznie, we wrześniu, na pierwszym zebraniu
rodziców każdego oddziału,
b) rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie
radę oddziałową,
15
c) rada oddziałowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby, o liczebności rady oddziałowej
decydują rodzice danego oddziału,
d) do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału jedno dziecko
może reprezentować w wyborach tylko jeden rodzic;
3) wybory rad oddziałowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu
jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby
kandydujące do rady oddziałowej;
4) wybrana rada oddziałowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców
w głosowaniu tajnym;
5) Rada Rodziców spośród swoich członków wybiera prezydium Rady w skład, którego
wchodzą przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz;
6) działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący a w razie jego nieobecności
zastępca przewodniczącego.
6a. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
6b. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy, o ile taki jest
wprowadzany;
3) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki, o ile taki jest
wprowadzany.
6c. Programy, o których mowa w § 4 ust. 6b pkt. 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie
30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą
Pedagogiczną.
6d. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie
uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego
i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organami
sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora przedszkola
obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną.
6e. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
1) opiniuje projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora;
2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za
okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od
dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego,
nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia,
w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
5) opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć.
6f. Rada Rodziców może:
1) wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem
nauczyciela stażysty;
16
2) występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu
sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami
we wszystkich sprawach przedszkola;
3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata
na stanowisko dyrektora przedszkola;
4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez
organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
6g. Kompetencje Oddziałowych Rad Rodziców:
1) zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu
rodziców;
2) wspierają wychowawców grupy w realizacji programu wychowawczego
i w rozwiązywaniu problemów danej grupy;
3) reprezentują wszystkich rodziców danej grupy przed innymi organami Przedszkola;
4) występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Przedszkola o zmianę wychowawcy
grupy w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców dzieci danego
oddziału,
5) występują do Dyrektora Przedszkola z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę
organizacji procesu dydaktycznego w danym oddziale.
§ 4 a. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkola, tworzy się następujące
stanowiska kierownicze:
1) zastępca dyrektora;
2) główny księgowy;
3) kierownik gospodarczy.
2. Dyrektor przedszkola powołuje i odwołuje wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego szkołę, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.
3. Zakres zadań i obowiązków na stanowiskach kierowniczych określa § 12 niniejszego
Statutu.
§ 5. 1. Zasady współdziałania ze sobą organów przedszkola:
1) każdy z organów dysponuje możliwością zwołania spotkania wszystkich w celu
wymiany informacji, planowanych i podejmowanych działań lub decyzji;
2) osobą informującą o wszystkich kontaktach jest Dyrektor przedszkola;
3) zapewnia się każdemu organowi możliwość swobodnego podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji;
4) zapewnia się bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola.
1a. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań
powinny być uchwalone nie później niż do końca września .
1b. Każdy organ przedszkola po analizie planów działania pozostałych organów , może
włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań , proponując swoja opinię lub stanowisko
w danej sprawie , nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
1c. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania
przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
2. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:
17
1) umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych dotyczących przedszkola;
2) w przypadku powstałych konfliktów, problemów przede wszystkim będą prowadzone
rozmowy negocjacyjne;
3) jeżeli rozmowy negocjacyjne nie przyniosą oczekiwanych rezultatów włączy się
w rozwiązanie sporów mediator;
4) jeżeli wypracowane rozwiązanie nie satysfakcjonuje zainteresowaną stronę może ona
zwrócić się o rozwiązanie do organu prowadzącego przedszkole lub do organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.
2a. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między organami przedszkola oraz
podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć należy do Dyrektora Przedszkola:
1) przed rozstrzygnięciem sporu między organami przedszkola Dyrektor jest
zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność
w ocenie tych stanowisk;
2) Dyrektor Przedszkola podejmuje działania na pisemny wniosek organu działającego w
przedszkolu – strony sporu;
3) swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem , Dyrektor Przedszkola informuje na
piśmie zainteresowanych w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku .
2b. Jeżeli w sporze między organami stroną jest Dyrektor Przedszkola, rozstrzygnięcia
dokonuje Zespół Mediacyjny:
1) Zespół Mediacyjny jest powoływany spośród członków Rady Pedagogicznej
o najdłuższym stażu pracy;
2) w skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi pięciu nauczycieli zatrudnionych na czas
nieokreślony;
3) skład Zespołu Mediacyjnego ulega zmianie , jeśli któryś z jego członków przestaje
pełnić funkcję nauczyciela;
4) kolejni członkowie Zespołu Mediacyjnego wybierani są według zasady wymienionej
w pkt. 1, 2;
5) Zespół Mediacyjny podejmuje działania na pisemny wniosek jednego z organów lub
Dyrektora Przedszkola;
6) Zespół Mediacyjny przed rozstrzygnięciem sporu między organami przedszkola,
Dyrektorem Przedszkola, jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze
stron , zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
7) Zespół Mediacyjny dokonuje rozstrzygnięcia poprzez głosowanie;
8) o swojej decyzji Zespól Mediacyjny zawiadamia strony sporu w formie pisemnej
z pełnym uzasadnieniem;
9) decyzja Zespołu Mediacyjnego jest ostateczna.
IV.
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 6. 1. Przedszkole funkcjonuje przez rok szkolny tj. od 1 września do 31 sierpnia
z wyjątkiem przerwy wakacyjnej / lipiec, sierpień / uzgodnionej każdorazowo z organem
prowadzącym przedszkole na wniosek dyrektora przedszkola.
2. Przedszkole może być czynne:
1) 9 do 11 godzin dziennie w godzinach od 6,00 do17,00 od poniedziałku do piątku;
2) oddziały realizujące podstawę programową- 5 godzin dziennie od 8 do 13,00 od
poniedziałku do piątku.
18
3. Dzienny czas pracy ustala organ prowadzący przedszkole na wniosek Dyrektora,
z uwzględnieniem czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego nie krótszy niż 5 godzin dziennie i aktualnych potrzeb środowiska.
4. Szczegółową organizację w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola,
opracowany przez Dyrektora w terminie do 30 kwietnia każdego roku.
5. Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole w terminie
do 25 maja danego roku.
6. W arkuszu organizacji przedszkola określa się:
1) liczbę oddziałów;
2) liczbę dzieci;
3) czas pracy poszczególnych oddziałów;
4) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze;
5) ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;
6) podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli
ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić
w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych;
7) wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych
postępowań.
7. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) z zachowaniem czasu
określonego na realizację podstawy programowej.
8. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w nieodpłatnych zajęciach dodatkowych
uwzględniających potrzeby rozwojowe: gimnastyka korekcyjna, terapia logopedyczna,
warsztaty plastyczne, teatralne, taneczne, zabawy z językiem obcym.
9. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia
dodatkowe: zajęcia umuzykalniające, nauka języka obcego, rytmika i inne.
10. Przedszkole, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) organizuje bezpłatną naukę
religii.
11. Zajęcia dodatkowe organizuje Dyrektor Przedszkola. Zajęcia dodatkowe, zorganizowane
na wniosek rodziców są odpłatne. /skreślony 07.11.2013/
12. Wysokość opłat i sposób uiszczania opłat za zajęcia dodatkowe reguluje umowa zawarta
pomiędzy organizatorem zajęć, a Dyrektorem Przedszkola. / skreślony 07.11.2013/
13. Zajęcia dodatkowe mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych dla dzieci
szczególnie uzdolnionych będących w trudnej sytuacji rodzinnej. / skreślony 07.11.2013/
14. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
w godzinach 8,00-13,00 jest bezpłatne.
19
15. Przedszkole świadczy usługi dodatkowe. Opłaty za świadczone usługi dodatkowe przez
przedszkole ponad bezpłatną podstawę programową ustala organ prowadzący.
16. Godzina zajęć w przedszkolu podczas których jest realizowana podstawa programowa
wychowania przedszkolnego trwa 60 minut.
17. Zajęcia dodatkowe /nieodpłatne i odpłatne/, nauka religii, powinny być dostosowane do
możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.
18. Odpłatne usługi dodatkowe, to:
1) gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka;
2) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania otaczającym światem;
3) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój ruchowy dziecka;
4) zajęcia rozwijające plastyczne uzdolnienia dzieci w formie warsztatów, zabaw i gier;
5) praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
6) opieka nauczyciela nad dzieckiem podczas samodzielnie i indywidualnie wybieranymi
przez dziecko zabawami;
7) zapewnienie bezpieczeństwa w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola;
8) zapewnienie fachowej opieki wychowawczo – dydaktycznej.
19. Opłata wnoszona przez Rodziców za usługi dodatkowe wynosi:
1) każda pierwsza i druga, każda pierwsza i druga rozpoczęta godzina ponad 5 godzinną
bezpłatną podstawę programową: 0,34 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego,
za pracę ustalona na podstawie odrębnych przepisów;
2) każda następna, każda następna rozpoczęta godzina /3,4,5,6/ ponad 5 godzinną
bezpłatną podstawę programową: 0,08 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego,
za pracę ustalona na podstawie odrębnych przepisów.
Opłata za usługi dodatkowe wnoszona jest przez rodziców zgodnie z zadeklarowanym czasem
pobytu dziecka w przedszkolu i wynosi za każda rozpoczęta godzinę 1 złoty./zmiana07.11.2013/
20. Na drugie dziecko w opłacie za świadczenia przekraczające realizację 5 godzinnej
bezpłatnej podstawy programowej przysługuje 25 % zniżki.
21. Na trzecie i każde następne dziecko w opłacie za świadczenia przekraczające realizację 5
godzinnej podstawy programowej przysługuje 40 % zniżki.
ust 21a. W razie nieobecności dziecka w przedszkolu od wysokości kosztów za świadczone
usługi dodatkowe, odlicza się - za każdy dzień tej nieobecności - wysokość stawki
obowiązującej w dniu nieobecności, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym była
nieobecność. /12.09.2012 - zmiana/
22. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych w przedszkolu dzieci
korzystają z posiłków: I śniadania, II śniadania, obiadu.
23. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.
24. Rodzice, których dzieci korzystają z posiłków w przedszkolu zobowiązują się pokryć
w całości koszty wyżywienia /cena zużytych produktów/.
20
25. Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem
prowadzącym przedszkole.
26. W razie nieobecności dziecka w przedszkolu od wysokości kosztów wyżywienia odlicza
się - za każdy dzień tej nieobecności - wysokość stawki żywieniowej obowiązującej w dniu
nieobecności, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym była nieobecność.
27. Z wyżywienia mają prawo korzystać pracownicy placówki ponosząc opłaty w wysokości
ustalonej przepisami Uchwały Rady Miasta.
28. Przedszkole może pobierać dodatkowe świadczenia w zależności od potrzeb placówki na
właściwe funkcjonowanie w uzgodnieniu z Radą Rodziców. /skreślony 07.11.2013/
29. Opłata za usługi świadczone przez Przedszkole wnoszona jest z góry do 15 każdego
miesiąca u kierownika gospodarczego lub na konto Przedszkola.
30. Co roku z rodzicami zawierane są umowy cywilno- prawne regulujące zasady korzystania
z usług przedszkola.
31. Każda ze stron ma prawo rozwiązać umowę za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
§ 7. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Ilość dzieci w oddziale w trakcie prowadzenia zajęć przez nauczyciela nie może
przekroczyć 25.
3. W przedszkolu prowadzone są oddziały integracyjne obejmujące zdrowe i niepełnosprawne
dzieci – integracja wymaga zgody rodziców.
4. Oddział integracyjny liczy 15 - 20 osób w tym 3 – 5 dzieci niepełnosprawnych (struktura
grupy może ulec zmianie w zależności od potrzeb i stopnia niepełnosprawności dzieci).
5. W przedszkolu może być zorganizowany oddział międzynarodowy.
6. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –
wychowawczych w grupach między oddziałowych.
7. Grupa między oddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach
wczesnorannych i późno popołudniowych w celu zapewnienia opieki nad dziećmi
przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka
otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś
nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup do momentu
zamknięcia przedszkola.
8. Ilość dzieci w grupie między oddziałowej w trakcie prowadzenia zajęć przez nauczyciela
nie może przekraczać 25.
9. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy
przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może
zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.
21
§ 8. 1. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, z zastrzeżeniem ust. 4.
1a. W roku szkolnym 2014/15 do przedszkola przyjmowane są dzieci urodzone w okresie
od 1 lipca 2008 do 31 grudnia 2008 roku. /zmiana, dodano 17.02.2014/
2. Dziecko w wieku 5 i 6 lat odbywa w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 i 6 lat.
Dziecko, które kończy 5 lat odbywa oraz dziecko, o których mowa w ust. 1a, odbywa
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, zgodnie z podstawą wychowania
przedszkolnego. /zmiana 17.02.2014/
3. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez niespełnienie
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną
nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć
edukacyjnych w przedszkolu.
4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dziecko
może być objęte wychowaniem przedszkolnym także po ukończeniu 6 lat, nie dłużej jednak
niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
Warunkiem kontynuowania pobytu lub przyjęcia dziecka do przedszkola po ukończeniu
7 roku życia jest dostarczenie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły podstawowej,
w obwodzie, której mieszka dziecko o odroczeniu obowiązku szkolnego.
Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte
wychowaniem przedszkolnym powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego,
w którym dziecko kończy 8 lat. /zmiana 17.02.2014/
5. W uzasadnionych przypadkach może być przyjęte do przedszkola dziecko, które ukończyło
2,5 roku.
6. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dzieci do przedszkola składają w wyznaczonym
terminie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, a dla dzieci niepełnosprawnych dodatkowo
orzeczenie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.
/skreślony 17.02.2014/
7. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
składają kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola i dodatkowo opinię o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju. /skreślony 17.02.2014/
§ 9. 1. O przyjęciu dzieci do przedszkola w przypadku, gdy ilość dzieci zgłoszonych do
przedszkola jest taka sama lub mniejsza niż miejsc w przedszkolu decyduje Dyrektor
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
2. W przypadku gdy ilość dzieci zgłoszonych jest większa niż miejsc, przyjęć na rok szkolny
dokonuje komisja rekrutacyjna zwana w dalej części komisją.
22
3. Komisja składa się z pięciu osób powołanych przez Dyrektora. Przewodniczącym komisji
jest Dyrektor, członkowie wybierani są spośród nauczycieli, specjalistów i rodziców.
W pracach komisji może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego.
4. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
1) określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu;
2) od 01.02. do 31.03. - wydawanie i przyjmowanie „Karty zgłoszenia dziecka do
przedszkola” oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczanych przez rodziców;
3) do 15.04. - posiedzenie Komisji rekrutacyjnej;
4) do 30.04. - wywieszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola wg
grup wiekowych;
5) do 15.05.- składanie odwołań od decyzji Komisji rekrutacyjnej;
6) do 31.05. – potwierdzenie przez rodziców zapisu dziecka do przedszkola- dzieci po
raz pierwszy zapisane do przedszkola;
7) do 15.06. - rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji rekrutacyjnej;
8) do 20.06. - przekazanie rodzicom decyzji dotyczących odwołań od decyzji Komisji
rekrutacyjnej;
9) do 25 czerwca - zebranie z rodzicami dzieci po raz pierwszy zapisanych do
przedszkola.
5. Komisja przyjmuje dzieci do przedszkola na zasadzie powszechnej dostępności.
6. W pierwszej kolejności do przedszkola powinny być przyjmowane:
1) dzieci w wieku 5 i 6 lat odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
2) matek lub ojców samotnie je wychowujących;
3) matek lub ojców wobec, których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do
samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów;
4) umieszczone w rodzinach zastępczych;
5) dzieci już uczęszczające do przedszkola;
6) dzieci obojga rodziców pracujących;
7) dzieci w wieku 3-4 lat uczęszczające powyżej godzin obejmujących podstawę
programową /5 godz./;
8) dzieci nauczycieli /przy równych z innymi dziećmi warunkach, mają prawo
pierwszeństwa/;
9) dzieci z listy rezerwowej w ubiegłym roku szkolnym nie przyjęte do przedszkola
z powodu braku miejsc, po ponownym zgłoszeniu na nowy rok szkolny.
7. Posiedzenie komisji jest protokołowane, protokoły są przechowywane w kancelarii
przedszkola.
8. Wyniki prac komisji rekrutacyjnej są udostępniane rodzicom.
9. W trakcie roku szkolnego dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy rezerwowej
w przypadku zwolnienia miejsca.
10. Przy doborze dzieci niepełnosprawnych do poszczególnych grup kierujemy się ich
wiekiem rozwojowym, a nie metrykalnym. Uwzględnia się przy tym odpowiednią ich liczbę,
stopień i rodzaj niepełnosprawności.
23
11. W oddziale integracyjnym
niepełnosprawnością.
nie
powinno
być
dwoje
dzieci
z
taką
samą
12. Przyjmowanie dzieci pełnosprawnych do grup integracyjnych odbywa się za pełną zgodą
rodziców, z podziałem na grupy adekwatnie do wieku dziecka.
IVa. REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA
§ 9.1. W trakcie roku szkolnego decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola. podejmuje
Dyrektor przedszkola.
2. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
3. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
4. Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie wniosku, który można
pobrać ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w placówce od dnia 20 lutego.
5. Wnioski złożone po terminie nie są rozpatrywane.
6. Wnioski niekompletne lub wypełnione nieprawidłowo nie są rozpatrywane.
7. Godziny pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowane we wniosku są wiążące przy
podpisywaniu umowy. Dopuszcza się zmiany tylko w szczególnych przypadkach.
8. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji rodzic dziecka zobowiązany jest do podpisania umowy,
w sprawie świadczenia usług przez publiczne przedszkole na dany rok szkolny,
w terminie wyznaczonym przez dyrektora placówki.
9. W przypadku składania wniosków o przyjęcie do przedszkola do większej liczby placówek,
rodzic określa preferencje co do kolejności przyjęcia. /zmiana 17.02.2014/
§ 9a.1. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów: . /zmiana, dodano
17.02.2014/
1) zarejestrowanie kandydata;
2) postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną;
3) podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu
w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do
przedszkola;
4) postępowanie odwoławcze;
5) postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu
podstawowej rekrutacji przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami.
2. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Świebodzice.
24
3. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w § 9a
ust. 2, niż wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się pierwszy etap postępowania
rekrutacyjnego.
4.W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące
kryteria:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
wielodzietność rodziny;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
5.Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Komisja na potrzeby uporządkowania
w kolejności od największej liczby punktów do liczby najmniejszej przyjmuje dla każdego
kryterium wartość – „ 1”.
6.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego i wystąpienia niemożności wyboru kandydatów, gdyż ich liczba przekracza
liczbę miejsc, komisja przeprowadza dla tej grupy drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
7.W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się kryteria określone przez
organ prowadzący. Są to następujące kryteria:
1) dzieci obojga rodziców pracujących – 100 pkt,
2) dzieci, których rodzeństwo uczęszcza i będzie nadal uczęszczać do danej placówki –
90 pkt,
3) dzieci uczęszczające powyżej 5 godzin obejmujących podstawę programową - 80 pkt,
4) dzieci zamieszkałe w okolicy przedszkola - 70 pkt,
5) co najmniej dwoje dzieci zgłaszanych po raz pierwszy do przedszkola - 60 pkt.
8.W przypadku, gdy wszyscy kandydaci zamieszkali w gminie są przyjęci do przedszkola
pierwszego wyboru, a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się na
zasadach określonych w § 9a ust.4. i ust.7. postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów,
którzy nie zostali przyjęci do innych przedszkoli na terenie gminy.
9.Do przedszkola mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy, jeżeli po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi
miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy
przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na zasadach określonych w § 9a ust.4. i ust.7
10.Publikacja wyników naboru odbędzie się w terminie 14 dni od zakończeniu prac Komisji
Rekrutacyjnej, jednak nie później niż do 30 kwietnia br. Poprzez zamieszczenie list dzieci
przyjętych i nieprzyjętych do danego przedszkola na tablicy ogłoszeń.
11.Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal posiada wolne
miejsca, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które kończy się z
dniem ostatnim miesiąca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest
przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie uzupełniające przeprowadza się
na zasadach określonych w tym paragrafie.
25
§9b. 1.Podstawą udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola jest złożenie wniosku
o przyjęcie do przedszkola wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Wniosek pobiera się bezpośrednio
www.przedszkole2.swiebodzice.pl
z
sekretariatu
przedszkola
lub
strony
3. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami składa się we wskazanym terminie do dyrektora
przedszkola pierwszego wyboru.
4. Do wniosku dołącza się opcjonalnie:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia
niepełnosprawność kandydata;
specjalnego
wydane
ze
względu
na
3) orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/opiekuna lub rodziców/opiekunów
kandydata lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych ( t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.);
4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 135
ze zm.);
6) zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców;
5. Dokumenty, o których mowa w § 9b ust.4. pkt.2-5 składa się w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kpa
odpisu lub wyciągu z dokumentu, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez rodzica kandydata.
6. Oświadczenia, o których mowa w § 9b ust.1. pkt.2 składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań”.
7. Dowody potwierdzające kryteria ustalone przez dyrektora w porozumieniu z organem
prowadzącym:
1) zaświadczenia o zatrudnieniu rodziców.
8. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać od rodziców/ opiekunów dokumentów
potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Przewodniczący wskazuje termin
dostarczenia żądanych potwierdzeń.
9. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może zwrócić się do wójta /burmistrz/ prezydenta
miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie
okoliczności przedstawionych w oświadczeniach rodzica/opiekuna. Oświadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym
mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
10. Odmowa przedłożenia dokumentów, o które zwrócił się Przewodniczący Komisji
Rekrutacyjnej jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rekrutacji, natomiast odmowa
26
dostarczenia innych dokumentów pozbawia możliwości korzystania z pierwszeństwa przyjęcia
określonego w kryteriach naboru.
§9c. 1. Procedura odwoławcza
1.W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata/opiekun może wystąpić do komisji
Rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka
do przedszkola.
2.Uzasadnienie sporządza komisja Rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia
z wnioskiem o uzasadnienie.
3.Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia może wnieść do
dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. Obowiązuje
forma pisemna.
4.Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5.Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
§ 10 . 1. Nauczyciel prowadzi dokumentację dla każdego oddziału:
1) dziennik zajęć:
a) dokumentuje się w nim przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi
w danym roku szkolnym, przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem,
b) dzienniki zajęć za zgodą organu prowadzącego przedszkole mogą być prowadzone
wyłącznie w formie elektronicznej,
c) system informatyczny służący do prowadzenia dzienników elektronicznych powinien
umożliwiać eksport danych do formatu XML oraz sporządzenie w formie papierowej
dziennika,
d) w przypadku prowadzenia dzienników, wyłącznie w formie elektronicznej, wpisanie
przez nauczyciela tematu zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest równoznaczne
z potwierdzeniem przez nauczyciela przeprowadzenia tych zajęć,
e) do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się:
 w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia,
 nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania,
 szczegółowy rozkład dnia dla danego oddziału,
f) w dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć
w danym dniu oraz tematy tych zajęć;
2) plan pracy wychowawczo – dydaktycznej:
a) nauczyciel zobowiązany jest do przygotowania planu na cały miesiąc, dopuszcza się
plany pracy pisane na okres dwóch tygodni,
b) w planie uwzględnia się: tematy kompleksowe, zagadnienia programowe, zadania do
realizacji, metody i formy pracy, środki realizacji oraz spodziewane efekty;
3) obserwacje dzieci:
a) arkusze obserwacyjne,
b) arkusze diagnostyczne i prace dzieci;
c) indywidualne programy wspomagania i korygowania rozwoju dziecka
d) ”Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” na
drukach zatwierdzonych przez MEN - do 30 kwietnia,
27
4) plany pracy wyrównawczej i z dzieckiem zdolnym;
5) plany współpracy ze środowiskiem – w tym z rodzicami.
V.
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
§ 11.1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania;
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4) poszanowaniu jego godności osobistej;
5) poszanowaniu własności;
6) opieki i ochrony;
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
8) akceptacji jego osoby;
9) indywidualnego nauczania w przypadkach określonych w § 3 d, ust. 16;
10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej
specjalistycznej organizowanej w przedszkolu;
11) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych;
12) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie snu „ na rozkaz”;
13) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione, ale również prawo do nauki regulowania
własnych potrzeb;
14) zdrowego żywienia.
2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek, w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów:
1) szanować kolegów i wytwory ich pracy;
2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń ,w których przebywa;
5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw
respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.
3. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w spełnianiu wymagań
wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego może być nagrodzone:
1) ustną pochwałą nauczyciela;
2) pochwałą do rodziców;
3) nagrodą rzeczową;
4) listem gratulacyjnym;
5) pochwałą dyrektora.
4. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad
w przedszkolu:
1) reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;
2) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie
stwarza;
3) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym
miejscu, odsunięcie od zabawy;
28
4) powtarzaniem poprawnego zachowania;
5) czasowym ograniczeniu uprawnień do wybranych zabaw.
5. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
6. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej przez rodziców nieobecności trwającej ponad miesiąc;
2) zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu
płatniczego;
3) utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która
uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej,
poza chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego;
4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.
7. Dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których
mowa w § 11, ust. 6 zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której wychowawca grupy
referuje problem.
8. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Zapoznaje Radę Pedagogiczną o podjętych
działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej Radę Pedagogiczną do
podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
9. Rada Pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę w danej
sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.
10. Rada Pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola.
11. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę Rady Pedagogicznej przez wydanie decyzji
administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
12. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
13. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola,
chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej
wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 k.p.a.
V a WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
§ 11a. 1. Rodzice mają prawo do:
1) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu
nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu
realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;
2) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań
edukacyjnych;
3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania
i rozwoju;
4) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;
5) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich
potrzebami;
29
6) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska
i regionu;
7) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych,
imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.;
8) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem,
aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;
9) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz
poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;
10) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców
11) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu.
2. Rodzice mają obowiązek:
1) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
2) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia
oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;
3) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie
podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;
4) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
5) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka
do przedszkola;
6) zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;
7) znać i przestrzegać postanowień statutowych;
8) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania
w przedszkolu jakichkolwiek leków;
9) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;
10) kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;
11) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie
niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie
(choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);
12) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
13) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania
i telefonu kontaktowego;
14) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
15) informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby
zakaźnej u dziecka;
16) dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia
dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;
17) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;
18) kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.
§ 11b.1. W przedszkolu przestrzega się zasad bezpiecznego pobytu dziecka.
2. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola do godziny 800. Ewentualne
spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do
wychowawczyni grupy.
3. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni
i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce
dyżurującej. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo
dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni,
przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej.
30
4. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych,
wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do
stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie
zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania
przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.
5. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np.
szczepień, badania wzroku i słuchu, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia
z rodzicami.
6. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
7. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu
dziecka. wskazującym na początki choroby.
8. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia.
9. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami.
10. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania
zwierząt na teren przedszkola.
11. Rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego
i adres.
§ 11 c. 1. W przedszkolu przestrzegane są zasady odbioru dziecka.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby upoważnione przyprowadzają i odbierają dzieci
z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola
i z przedszkola do domu.
3. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego
odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie
pełnomocnictwa w formie pisemnej.
4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie
z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej,
wskazanie legitymacji szkolnej, którą będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis
upoważniającego. W/w upoważnienie wydawane jest w obecności dyrektora i za wyłączną
jego zgodą.
5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.
6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument
tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach
budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.
7. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście
komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola.
8. Rodzice odbierają dzieci do ustalonej godziny zamknięcia przedszkola.
31
9. Osoba odbierająca dziecko powinna odbierać go z sali lub placu zabaw. Od tego momentu
osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo .
10. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku
bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).
11. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje
dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.
12. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny zamknięcia, nauczycielka
zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie
13. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu
rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę. Po
upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności
skontaktowania się z rodzicami.
14. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.
§ 11 d. 1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu
i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej, poznaniu środowiska oraz domu rodzinnego
dziecka Przedszkole bierze czynny udział w wyznaczaniu kierunków działania korzystnych
dla dzieci i rodziców w następujących zakresach:
1) rozszerzanie i pogłębianie wiedzy rodziców o dziecku;
2) ustalanie jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
3) podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez:
a) prelekcje psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii,
logopedii na zebraniach ogólnych,
b) rozmowy indywidualne,
c) zebrania grupowe ogólne,
d) kącik informacyjny dla rodziców;
4) uczestnictwo rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:
a) zapoznanie rodziców z zakresem treści programowych realizowanych w danej grupie
wiekowej;
b) kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań;
c) utrwalanie nawyków, umiejętności i wiadomości, wymiana informacji o postępach
i trudnościach dziecka.
VI.
PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 12. 1. W przedszkolu zatrudnia się: dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli, specjalistów oraz
pracowników administracyjno - obsługowych.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają
odrębne przepisy.
3. W przedszkolu podczas nieobecności dyrektora w placówce zastępuje go wicedyrektor
a w koniecznych sytuacjach wyznaczony przez dyrektora lub wicedyrektora nauczyciel tego
przedszkola. Funkcja ta sprawowana jest społecznie.
32
4. Zastępca dyrektora:
1) wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji po między nim,
a dyrektorem:
a) współkieruje bieżąca działalnością wychowawczo - dydaktyczną przedszkola,
b) współdecyduje o organizacji zajęć dodatkowych,
c) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami i specjalistami,
d) hospituje nauczycieli oraz udziela im niezbędnego instruktażu i pomocy,
e) nadzoruje realizację programu rozwoju przedszkola i wynikających z niego planów,
f) pełni nadzór nad dokumentacją obowiązującą w przedszkolu,
g) przydziela i rozlicza pracowników przedszkola z wykonania obowiązków i czynności,
h) organizuje zastępstwa za nieobecnych pracowników przedszkola,
i) wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola, a szczególnie
zlecane przez dyrektora;
2) w przypadku nieobecności dyrektora:
a) reprezentuje placówkę na zewnątrz,
b) zarządza i bierze odpowiedzialność za swoje decyzje;
3) wykonuje inne czynności wynikające z organizacji przedszkola.
5. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za
jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. Realizuje
zajęcia opiekuńcze i wychowawcze z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
5a. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci
w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
2) otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
3) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej
wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu
wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod
pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty
realizowanych zagadnień;
4) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli
narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
5) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
6) tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych,
udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie
dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt
przedszkolny;
7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci,
informowanie o jego osiągnięciach lub brakach, rodziców;
8) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub
zainteresowań;
9) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
10) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty
z rodzicami dzieci;
11) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich
posiedzeniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo
w konferencjach
metodycznych
oraz
wszystkich
formach
doskonalenia
wewnętrznego;
12) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach
organizowanych w przedszkolu;
33
13) przestrzeganie dyscypliny pracy;
14) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i dwutygodniowych
planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień
statystycznych i innych dokumentów wymaganych przez dyrektora przedszkola;
15) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności
osobistej;
16) dbanie o estetykę i wystrój sali powierzonej opiece;
17) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
18) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
19) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego
dyrektorowi przedszkola;
20) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, które w roku poprzedzającym pójście
dziecka do szkoły zakańczają analizą i oceną jego gotowości do podjęcia nauki w
szkole;
21) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej: rozpoznawanie
indywidualne potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dziecka i planowanie sposobu ich zaspokojenia;
22) informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą
psychologiczno-pedagogiczną
23) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału,
zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady
Pedagogicznej;
5b. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w §12, ust. 5, ust. 5a. poprzez:
1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków
rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc
w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
4) organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia,
wdrażanie dzieci do współpracy;
5) utrzymywanie stałego kontaktu z logopedą;
6) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na
niepowodzenia;
7) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw
moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania,
pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali;
8) okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka;
9) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;
10) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi,
opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
11) współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, kierownikiem
gospodarczym w sprawach żywienia dzieci;
12) wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą;
13) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych
pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku
przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola;
14) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
34
15) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury
odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania
wycieczek poza teren przedszkola.
5c. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece dzieci. Jest zobowiązany:
1) sprawdzać listy obecności dzieci na zajęciach; obecności i nieobecności
odnotowywanie są w dziennikach zajęć;
2) kontrolować wyjścia i powroty dzieci z toalety;
3) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż,
a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
4) do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po
przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi;
5) informować drugiego nauczyciela w momencie przekazywania grupy niezbędnych
informacji;
6) do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli
stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
7) nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których
mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia
dla bezpieczeństwa;
8) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
9) nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do
prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli
sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek
zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia
usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;
10) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;
11) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;
12) zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren
przedszkola;
13) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby
spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;
14) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;
15) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora
przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.
6. Nauczyciela wspomagającego pracującego w oddziale integracyjnym obowiązuje taki
sam zakres obowiązków jak nauczyciela, ponadto:
1) ustala z nauczycielami pracującymi w oddziale integracyjnym i specjalistami sposób
współpracy z rodziną dziecka w zakresie:
a) rozpoznawania nieprawidłowości,
b) pomocy w interpretacji zachowań dziecka i prawidłowej reakcji na te zachowania
c) instruktażu i poradnictwa w prowadzeniu zajęć,
d) informowania o potrzebie wyposażenia dziecka w niezbędny sprzęt i środki
dydaktyczne;
2) ustala zakres, metody i formy pracy terapeutycznej;
3) opracowuje i realizuje indywidualne programy zajęć dla dzieci niepełnosprawnych w
celu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, z uwzględnieniem działań
wspomagających rodzinę;
4) dokumentuje prowadzone działania usprawniające;
35
5) zapewnia bezpieczeństwo dzieciom w czasie każdych zajęć.
7. Specjaliści: w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy - logopeda (zgodnie
z potrzebami dzieci niepełnosprawnych mogą być zatrudnieni np. rehabilitant, pedagog,
psycholog, terapeuta).
7a. Zadania logopedy:
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą;
2) wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju
osobowego;
3) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego
człowieka;
4) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras
i światopoglądów.
7b. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia do zadań logopedy należy:
1) przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
2) diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie
pomocy logopedycznej;
3) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których
stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy;
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu,
przy ścisłej współpracy z nauczycielami;
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
dla dzieci, rodziców i nauczycieli;
6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń
komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka;
7) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających
z programu wychowawczo – dydaktycznego;
8) szczegółowe dokumentowanie prowadzonych działań usprawniających;
9) dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas terapii logopedycznej;
10) współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.
7c. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami
samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
7d. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa;
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie
dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest
zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami,
podwładnymi oraz współpracownikami;
6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego;
36
9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych
o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy;
10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora
przedszkola oświadczenia o stanie majątkowym.
7e. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres
obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest
potwierdzane podpisem pracownika.
8. Zadania pomocy nauczyciela:
1) do codziennych obowiązków należy utrzymanie we wzorowej czystości sal
i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania,
2) organizacja posiłków:
a) przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem
(przykrywanie ściereczką),
b) rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom według ilości podanej do
kuchni – oddziały 10-godzinne,
c) estetyczne podawanie posiłków,
d) przestrzeganie obowiązków wydania ciepłych posiłków,
e) pomoc przy karmieniu dzieci - słabo jedzące;
3) opieka nad dziećmi:
a) pomoc dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi
i wyjściem na dwór,
b) opieka w czasie spacerów i wycieczek,
c) pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,
d) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć,
e) udział w dekorowaniu sali,
f) sprzątanie po „małych przygodach”,
g) pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających;
4) przestrzeganie BHP:
a) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do
utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,
b) zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu,
5) gospodarka materiałowa:
a) kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów,
pomocy, znajomość stanu posiadania,
b) umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,
c) zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu,
d) dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta,
e) odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania,
odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach
przydzielonych do sprzątania;
6) sprawy ogólne:
a) nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadaniem nauczycielek,
b) dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na
prace indywidualne,
c) mycie umywalek, sedesów wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących,
d) sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych,
e) zmywanie, pastowanie w miarę potrzeby częściowo;
7) bezpieczne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym, przestrzeganie
zasad higieniczno – sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i ppoż.;
37
8) zobowiązuje się pracownika do:
a) natychmiastowego zgłaszania konserwatorowi powstałych usterek a wszelkich
nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia – Dyrektorowi,
b) terminowego dokonywania badań okresowych i profilaktycznych zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
c) dbałości o estetyczny wygląd własny,
d) zastępowania koleżanki na tym samym stanowisku w przypadku jej nieobecności,
e) wykonywania innych czynności zleconych przez nauczyciela, kierownika
gospodarczego i Dyrektora wynikających z organizacji placówki.
9. Zadania głównego księgowego:
1) prowadzi rachunkowość i gospodarkę finansową przedszkola zgodnie
z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające na:
a) przyjmowaniu, sporządzaniu, prawidłowym obiegu, archiwizowaniu, nadzorowaniu
i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji finansowo
- księgowej i gospodarczej ,ochronę mienia,
b) sporządzaniu kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,
c) opracowywaniu zbiorczych sprawozdań z wykonywania budżetu oraz jego zmian,
d) wykonywaniu
dyspozycji
środkami
pieniężnymi
(budżetowymi
i pozabudżetowymi ) oraz analizowaniu ich wykorzystania,
e) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez
przedszkole,
f) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
g) terminowym ściąganiu należności i dochodzeniu roszczeń spornych oraz spłaty
zobowiązań wobec przedszkola;
2) w ramach kontroli czuwa nad legalnością dokumentów dotyczących wykonywania
planów finansowych oraz operacji gospodarczych Przedszkola stanowiących
przedmiot księgowań;
3) nadzoruje i kontroluje operacje finansowo - gospodarcze prowadzone przez
kierownika gospodarczego;
4) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora
dotyczących prowadzenia rachunkowości w Przedszkolu;
5) sporządza, rejestruje, prowadzi dokumentacje kancelaryjne, płacowe i emerytalnorentowe pracowników przedszkola.
10. Zadania kierownika gospodarczego:
1) do zadań kierownika gospodarczego związanych z obiegiem pieniędzy należy:
a) pobieranie zaliczek z kasy na zakup artykułów żywnościowych i rozlicznie się z nich
na bieżąco po uprzednim przedstawieniu rachunków do akceptacji dyrektora,
b) przyjmowanie odpłatności od rodziców i personelu na kwitariuszu;
2) do zadań kierownika gospodarczego związanych z gospodarką magazynową należą:
a) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do poręcznych
ksiąg inwentarzowych oraz na fiszki inwentarzowe po ich uprzednim oszacowaniu,
b) prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowych, aktualizacji
wywieszek inwentarzowych,
c) zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą i zanieczyszczeniem,
d) racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,
e) utrzymywanie czystości (sprzątanie) magazynów żywnościowych.
3) do zadań kierownika gospodarczego związanych z działalnością organizacyjno –
gospodarczą należą:
a) wykonywanie badań profilaktycznych,
38
b) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów
dotyczących bph. i p/poż,
c) udział w szkoleniach bhp i p/poż,
d) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury,
e) zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f) wykonywanie poleceń dyrektora.
4) do zadań kierownika gospodarczego związanych z żywieniem dzieci i personelu
należą:
a) planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz
umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców,
b) wydawanie do kuchni artykułów żywieniowych za potwierdzeniem kucharza
i wpisywanie ich do raportu żywieniowego,
c) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów
znajdujących się w magazynie,
d) prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów
i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,
e) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego,
f) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem
posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami
spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do
przygotowywania posiłków zgodnie z przeznaczeniem).
11. Zadania kucharki:
1) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu według niego posiłków;
2) przyjmowanie produktów spożywczych od kierownika gospodarczego w ilościach
przewidzianych recepturą, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych;
3) dbanie o najwyższą jakość i smak przygotowywanych posiłków oraz bezpieczne
wydawanie ich dzieciom o wyznaczonych godzinach;
4) dbanie o zgodność kaloryczną przygotowywanych potraw i ich zaplanowaną wartość;
5) ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków;
6) przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z przepisami;
7) przestrzeganie obowiązku podawania dzieciom:
a) posiłków w ustalonych godzinach w ramowym rozkładzie dnia i napojów między
stałymi posiłkami,
b) trzy razy dziennie właściwych porcji wg ilości dzieci zgłoszonych do kuchni,
c) ciepłych posiłków /w odpowiedniej temperaturze/;
8) utrzymywanie czystości, porządku i bezpieczeństwa na stanowisku pracy oraz
w przydzielonych pomieszczeniach kuchennych: mycie, wyparzanie naczyń i sprzętu
kuchennego, po każdorazowym ich użyciu/ zgodnie z instrukcjami/;
9) zobowiązuje się pracownika do:
a) dbałości o mienie przedszkola i estetyczny wygląd własny,
b) bezpiecznego wykorzystywania maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu / zgodnie
z instrukcjami obsługi/,
c) terminowego dokonywania badań okresowych i profilaktycznych zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
d) przestrzegania przepisów bhp i p.poż, HACAP - u, GHP/ GMP,
e) zgłaszanie
kierownikowi
gospodarczemu
powstałych
usterek
maszyn,
a Dyrektorowi wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub
życia.
12. Zadania konserwatora:
39
1) codzienne utrzymanie we wzorowej czystości i bezpieczeństwie teren Przedszkola
oraz przydzielone pomieszczenia;
2) nadzór nad całym obiektem Przedszkola:
a) wykonywanie wszelkich napraw, konserwacji sprzętu i urządzeń oraz prostych prac
murarskich i malarskich,
b) zabezpieczanie przed wadliwym funkcjonowaniem sprzętu i urządzeń,
c) dbanie o estetyczny wygląd ogrodu, pielęgnacja roślin: podlewanie, koszenie
trawników, przycinanie krzewów, odchwaszczanie rabat kwiatowych,
d) odśnieżanie dojść do przedszkola i posypywanie piaskiem w okresie zimowym;
3) natychmiastowe usuwanie usterek i wszelkich nieprawidłowości stanowiących
zagrożenie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa pracowników i dzieci w uzgodnieniu
z kierownikiem gospodarczym;
4) za powierzony sprzęt do sprzątania, narzędzia oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się
w przydzielonych pomieszczeniach bierze odpowiedzialność materialną;
5) zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu powstałych usterek maszyn, a Dyrektorowi
wszelkich nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia.
VII.
GOSPODARKA FINANSOWA
§ 13.1. Przedszkole Nr 2 jest jednostką organizacyjną gminy Świebodzice, finansowaną
według zasad zakładu budżetowego.
2. Środki przeznaczone na utrzymanie przedszkola pochodzą:
1) z dotacji budżetu gminy;
2) wpłat rodziców;
3) darowizn;
4) pozyskiwanych środków z innych źródeł.
VIII.
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 14. 1. Dokumentacja przedszkola prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Statut przedszkola udostępnia się do wglądu osobom zainteresowanym.
3. Uwagi do Statutu przedszkola a także zgodności działania z jego normami może składać
w każdym czasie Rada Pedagogiczna.
§ 15.1. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) Statutu:
1) zmiany w Statucie mogą być wprowadzane na wniosek:
a) organów przedszkola,
b) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku
zmiany przepisów;
2) tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do Statutu jest identyczny jak tryb jego
uchwalania;
3) o zmianach w Statucie Dyrektor przedszkola powiadamia organy przedszkola, organ
prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
4) przedszkole publikuje tekst jednolity Statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach
w formie obwieszczenia Dyrektora.
40
§ 16. 1. Uchwała Nr LI/714/02 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 6 sierpnia 2002 r.
w sprawie nadania statutu Przedszkola Publicznego nr 2 w Świebodzicach z mocą
obowiązującą od dnia 1 września 2002 r.
Dyrektor przedszkola
Alicja Mokrzyńska
Statut Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
w Świebodzicach, z dnia 15.03.2011 r. opracowano na podstawie:
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572 z póz. zm./ ,oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674
z póz. zm./,oraz akty wykonawcze do tej ustawy.
3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy /Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94
z późniejszymi zm./.
4. Konwencji o Prawach Dziecka /Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz.526 i 527/.
5. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z późniejszymi zm./.
6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Załącznik nr 1
/Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 z późn. zm./.
7. Rozporządzenia MENiS z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69
ze zm.).
8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół /Dz. U. z 15 stycznia nr 4, poz. 17/.
9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół
i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli /Dz. U. z 209, nr 50,
poz. 400/.
10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie
dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego
i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników /Dz. U.
z 2009 nr 89, poz. 730/.
11. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 nr 157
poz. 1240/.
12. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego /Dz.U. z 2009, nr 168, poz.1324/
41
13. Rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji /Dz. U. z 2010 nr 156, poz. 1047/.
14. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach /Dz. U. z 2010 nr 228, poz. 1487/.
15. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia wychowania i opieki dla dzieci młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych /Dz. U. z 2010 nr 228, poz. 1490/.
16. Uchwały NR LXVI/353/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 sierpnia
2010 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia w przedszkolach publicznych, oraz
pobyt dziecka w grupie żłobkowej.
Dyrektor przedszkola
Alicja Mokrzyńska
42
Obwieszczenie Nr 1 Dyrektora
Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II
w Świebodzicach
z dnia 15.03.2011 r.
w sprawie:
ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Świebodzicach.
Na podstawie § 15, ust.1, pkt 4 Statutu Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Świebodzicach ogłasza się w załączniku do niniejszego
obwieszczenia jednolity tekst Statutu Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Świebodzicach nadanym Uchwałą Nr LI/714/02
Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 06.08.2002 r. w sprawie nadania statutu Przedszkola
Publicznego nr 2 w Świebodzicach z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2002 r.
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) Uchwałą Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 2 w Świebodzicach
Nr 1/09/02 z dnia 25.09.2002 r.
2) Uchwałą Nr 4/08/03 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 2
w Świebodzicach z dnia 28.08.2003 r.
3) Uchwałą Nr 4/06/05 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Świebodzicach z dnia 15.06.2005 r.
4) Uchwałą Nr 5/06/07 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Świebodzicach z dnia 18.06.07 r.
5) Uchwałą Nr 1/02/10 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Świebodzicach z dnia 22.02.10 r.
6) Uchwałą Nr 14/03/2010-11 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Świebodzicach z dnia15.03.2011 r.
Podany zostaje do wiadomości z dniem 15. 03. 2011 roku poprzez:
1) wywieszenie na tablicach informacyjnych w budynku A – ul. Ks. Bolka 17
i budynku B – ul. B. Krzywoustego 46 przedszkola;
2) opublikowanie na stronie internetowej przedszkola i stronie BIP.
Dyrektor przedszkola
Alicja Mokrzyńska
43
Download

Adam Piotr Zając - Warszawska Mapa Barier