Rozšírenie prierezovej témy Environmentálna výchova o oblasť
manažmentu dažďových vôd ako prevencie povodní a sucha
Charakteristika oblasti
Zapojenie sa do projektu Vráťme vodu prírode sa žiakom bude:
 objasňovať problematika klimatických zmien,
 úlohy prevencie a adaptácie jej nepriaznivých dôsledkov
 úloha kolobehu vody v klimatickom systéme a následky jej narúšania,
 objavovanie a popularizovanie technológií a opatrení , ktoré pomáhajú
prispôsobiť sa zmene klímy
 približovať typy adaptačných opatrení slúžiacich na ochranu pred povodňami
a suchom, teoretické vedomosti ale aj praktické riešenia.
(Vysvetlenie)
S územným rozvojom sa znižuje retenčná schopnosť krajiny, zvyšuje sa množstvo
nepriepustných plôch s odvádzaním dažďových vôd do kanalizácie a vodných tokov.
To zvyšuje veľké škody v časoch veľkého sucha alebo intenzívnych dažďov. Jedným
s jednoduchých riešení, ako znížiť tieto riziká, je udržať čistotu našich potokov, riek
i nádrží, obnova prírodnej krajiny a budovanie zelenej infraštruktúry v mestách
a obciach.
Solidarita a spolupráca v riadení a manažovaní vodných zdrojov aj dažďovej vody
v regiónoch pri zachovaní osvedčenej stratégie v trojkrokovom prístupe :
zachytávanie, zadržiavanie a až potom odvádzanie dažďovej vody v krajine, ale aj
v mestách a obciach je ďalšou témou, ktorú by si mali žiaci osvojiť na teoretickej,
ale aj praktickej úrovni, aj pri modelovom projekte v areáli našej základnej školy.
Cieľ výchovno-vzdelávacieho pôsobenia na žiakov
- formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, aby nadobudli schopnosť
chápať,
- analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a životným prostredím
globálne i vo svojom okolí.
Projekt „ Vráťme vodu prírode“
(Vysvetlenie)
V súčasnosti stojíme pred novými výzvami, ktoré súvisia so zmenou klímy,
a vyžadujú si nové stratégie a riešenia.
Kompetencie žiakov osvojené plnením zámeru projektu
Oblasť vedomostí, zručností a schopností žiaka
- vedieť poznať a porovnať rôzne názory a teórie na príčiny , prejavy a trendy
globálnej zmeny klímy
- sledovať a analyzovať vplyv zmien povrchu krajiny na regionálnu klímu (
región, obec)
- oboznámiť sa so spôsobmi merania teploty zemského povrchu a vzduchu,
uskutočniť dlhodobejšie pozorovanie počasia, spracovať do tabuliek a grafov,
vyvodzovať závery meraní
- analyzovať príčiny narušenia hydrologického režimu Zeme na globálnej aj
regionálnej úrovni, poznávať dopady na ekosystémy Zeme, ľudské aktivity,
na životy ľudí, hľadať riešenia
- objavovať súvislosti medzi globálnymi problémami ľudstva a ich dôsledkami
na prírodné prostredie, ekonomiku a sociálne dopady na ľudí
- rozvíjať poznatky žiakov na tému manažment dažďových vôd a prepojenie na
klimatické zmeny
- poznávať vo svojom prostredí školy fungovanie vodozádržných opatrení
a využívanie dažďovej vody, monitorovať, sledovať pozitíva, prípadne
negatíva týchto riešení
- oboznamovať sa s využitím dažďovej vody, spôsobmi jej zachytávania
- monitorovať efektívnosť vodozádržných opatrení v škole, sledovať a priebežne
vyhodnocovať
- chápať dôležitosť vegetácie na reguláciu mikroklímy zadržiavaním vody a jej
uvoľňovaním ( vlhkosť, zachytávanie exhalátov- zelená strecha školy,
dažďová záhrada)
- oboznamovať sa s využitím dažďovej vody v prírodnom prostredí
a v urbanizovanej krajine, v regióne, v obci, v škole
- navrhovať aj iné riešenia využitia zachytávanej dažďovej vody v škole, v
domácnosti
- podporovať rozvoj praktických zručností žiakov ich aktívnym zapájaním
sa do tvorby životného priestoru školy a jej okolia
Projekt „ Vráťme vodu prírode“
- posilňovať a rozvíjať estetické cítenie žiakov pri úprave exteriéru aj interiéru
- pravidelne udržiavať jazierko, záhradu a areál školy
- poznávať rastliny a živočíchy v areáli školy
- poznať rôzne spôsoby využitia dažďovej vody, navrhovať vlastné riešenia
- sledovať a analyzovať vplyv zmien povrchu krajiny na regionálnu klímu
región, obec) - analyzovať príčiny narušenia hydrologického režimu na
regionálnej úrovni, poznávať dopady na ekosystémy, ľudské aktivity,
na životy ľudí, poznávať možné riešenia,
- objavovať súvislosti medzi globálnymi problémami ľudstva a ich dôsledkami
na prírodné prostredie, ekonomiku a sociálne dopady na ľudí
- chápať súvislosti medzi negatívnymi zásahmi do prírody a krajiny
a povodňami v regióne Kysúc, v obci, diskutovať s predstaviteľmi obce,
majiteľmi lesov, poľnohospodárskym družstvom na túto tému
- sledovať a vyhodnocovať efektívnosť vodozádržných opatrení v škole
- propagovať environmentálnu politiku školy smerom k verejnosti
- poznať medzinárodné dohovory, vládne programy aj alternatívne riešenia.
Oblasť postojov a hodnôt:
vnímať život ako najvyššiu hodnotu
vnímať krásu prírody a vedieť ju prejavovať formou výtvarného, slovného
umeleckého prejavu, filmu, prezentácie
vnímať vývoj v prírode a prostredí ako neustály proces zmien s potrebou
prispôsobiť sa novým podmienkam ( adaptačné mechanizmy)
viesť k zodpovednosti k prírodnému prostrediu, prostrediu v ktorom žije
( obec, škola)
pochopiť možnosti funkčne, esteticky a účelovo zlepšovať prostredie školy
a jej okolia aj s využitím jednoduchých opatrení a technológií
angažovať sa v zelenom programe školy
vnímať a citlivo pristupovať ku krajine a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu
otvoriť sa novým myšlienkam, novým riešeniam.
Projekt „ Vráťme vodu prírode“
Metódy a formy vyučovania
- praktické vyučovanie v teréne – starostlivosť o záhradu, vegetačnú strechu,
pomoc pri úprave a budovaní vodozádržných opatrení, sadenie stromčekov...
- projektové vyučovanie
- zážitkové učenie – výtvarné diela, vnímanie prírody...
- mapovanie príkladov problému, ich príčiny, dôsledky, súvislosti, možnosti
a spôsoby riešenia, hodnotenia, vlastný názor, ich komplexné a synergické
pôsobenie)
- práca v skupinách, dvojiciach
- diskusia, problémové vyučovanie
- práca s encyklopédiami, pracovnými listami
- využívanie IKT techniky
Projekt „ Vráťme vodu prírode“
Okruhy tém týkajúcich sa manažmentu dažďových vôd ako súčasti
environmentálnej výchovy využitých vo vyučovacom procese
(pomocný materiál pre učiteľov)
1. Klíma, globálna zmena klímy
Klimatológia, hydrológia ako veda, práca klimatológov, hydrológov
Počasie ( aktuálny stav atmosféry- teplota vzduchu, tlak vzduchu a jeho
vlhkosť, oblačnosť...)
Klíma – podnebie ( charakteristický dlhodobý režim počasia v danej oblasti, ktorá je
podmienená pôsobením viacerých faktorov- slnečné žiarenie, rozloženie pevnín
a oceánov, prúdenie v oceánoch, magnetické pole zeme, sopečná činnosť,
postavenie Zeme voči slnku, vegetácia
Klimatický systém Zeme : vodstvo, sneh a ľad, biosféra – život na zemi, aktívna
činnosť človeka a jej výsledky
Zmena klímy ( klimatické zmeny): dôsledok prirodzených procesov planéty Zem,
v súčasnosti zvýšený a urýchlený vplyvom negatívnych činností človeka
- zosilnenie skleníkového efektu – prehrievanie atmosféry zeme - globálne
otepľovanie zvýšením produkcie emisií oxidu uhličitého a skleníkových plynov
(znečisťovanie ovzdušia vplyvom priemyslu, energetiky,.....), stenčovanie
ozónovej vrstvy ( produkcia freónov..)
- odvodňovanie krajiny porušovaním vegetačného krytu ( napr. výrub lesov,
úbytok a znehodnocovanie pôdy, úbytok ekosystémov, znižovanie biodiverzity,
ničenie dažďových pralesov - prehrievanie kontinentov, znižovanie
vodozádržnosti v krajine, narúšanie hydrologického režimu krajiny
Prejavy a možné dôsledky:
zvyšovanie priemernej ročnej teploty atmosféry, zvyšovanie teploty oceánov,
zvyšovanie intenzity slnečného svitu, zvýšenie intenzity a frekvencie extrémnych
prejavov počasia (prudké a intenzívne búrky, víchrice, hurikány, extrémne suchá),
topenie ľadovcov, znižovanie prírodného produkčného potenciálu krajiny, pokles
biodiverzity, zmeny zaťaženia zemskej kôry vysušovaním kontinentov
Projekt „ Vráťme vodu prírode“
a zvyšovaním hladín oceánov a s tým súvisiace potenciálne poruchy v zemskej kôre
v podobe zemetrasení, zmenšovanie snehovej pokrývky na severnej pologuli ap.)
2. Voda
Voda ako zložka životného prostredia (zloženie vody, rozdelenie vody,
pitná voda, úžitková voda, odpadová voda, dažďová voda)
Dažďová voda ( vlastnosti, spôsoby zadržiavania dažďovej vody v histórii
ľudstva, dnes - nové systémy, technológie, možnosti využitia dažďovej vody,
inštitucionálna podpora využívania dažďovej vody – programy vlády, fondy,
ekonomické nástroje )
Kolobeh vody v prírode ( veľký kolobeh vody – more, oceán, pevnina) malý
kolobeh vody ( voda sa vyparí v konkrétnej oblasti a zasa na ňu vyprší,
zostáva v danom regióne), stabilizácia kolobehu vody v regióne ( zadržať
vodu v horských oblastiach v lesoch, meandroch riek, na lúkach, zachovanie
vodozádržnosti územia ochranou vlhkomilných biotopov, lesov, zákaz
holorubov ap.
Vodné zdroje podzemné, prírodné – ich ochrana a využívanie
Ochrana čistoty vody ( látky znečisťujúce vodu, znečisťovanie
povrchových vôd, znečisťovanie podzemných vôd, kontrola čistoty vody
problémy pitnej vody vo svete i u nás
Spôsoby hospodárenia s vodou, význam vody pre život a zdravie človeka,
spotreba vody v domácnosti, osobná spotreba vody žiakmi .
3. Zmena klímy a jej dopady na Slovensko
Prejavy: Nárast extrémnych prívalových zrážok v horských zalesnených
oblastiach a pokles zrážok v nížinných poľnohospodársko - urbárnych
oblastiach, nárast maximálnych a pokles minimálnych zrážkových úhrnov,
predlžovanie období bez zrážok, náhle zmeny počasia – náhle premeny
chladného na teplé počasie a naopak, častejší výskyt živelných pohrôm,
veterných smrští, víchríc, hurikánov i tornád, zvyšovanie povodňových
a pokles minimálnych prietokov na vodných tokoch, extrémne suché a extrémne
vlhké roky.
Projekt „ Vráťme vodu prírode“
Dopady na niektoré oblasti :
- vo vodnom hospodárstve: ( zmena prietokových režimov riek a potokov,
zhoršenie zásobovania pitnou vodou, škody následkom povodní a prívalových
dažďov
- v poľnohospodárstve ( zvýšená potreba vody na zavlažovanie v čase sucha, vplyv
povodní na pôdu, úrodu , zmena pestovania plodín, škodcovia,..)
- v lesnom hospodárstve ( posun vegetačných pásem, zmena zloženia lesov,
zhoršenie zdravotného stavu lesov v dôsledku výskytu nový škodcov, kalamity)
- dopad na biodiverzitu , ekosystémy( znižovanie biodiverzity rastlín ,
živočíchov, biotopov, migrácia druhov, rozšírenie inváznych druhov)
- v zdravotníctve ( vplyv horúčav a záplav na zdravotný stav, životy ľudí,
rozširovanie nových chorôb)
- v mestách a obciach : strata vodozádržnosti územia na zmierňovania veľkých
zrážok a sucha nárastom nepriepustných plôch v dôsledku zahusťovania výstavby,
budovaní priemyselných areálov na ornej pôde, obchodných centier, zabetónované
plochy,... ).
3. Preventívne a adaptačné opatrenia:
3.1 Integrovaný manažment dažďových vôd, ochrana pred povodňami a suchom:
- spolupráca štátu, obce, občianskych združení, občanov
- najlepšia protipovodňová prevencia ( najskôr vodu zachytiť, čo najdlhšie
zadržať a potom púšťať do riek a potokov)
- zvýšenie vodozádržnej kapacity povodí revitalizáciou krajiny a vegetácie,
budovanie zelenej infraštruktúry v zastavaných území ( mestá, obce, naša
škola - projekt) .
3.2 Opatrenia ( spôsoby ) na zadržiavanie , spomaľovanie odtoku dažďovej vody
a) v povodiach :
- využitie vodozádržnej funkcie vegetácie : význam rastlín, pôdy a mokradí pre
zadržiavanie vlahy : zachovanie, účinná ochrana a obnova vegetácie v horských
oblastiach, najmä ochrana a výsadba lesov, zalesňovanie horských hrebeňov,
znižovanie holorubov a pestovania monokultúr, ochrana pred škodcami (
lykožrútové kalamity), obnova a udržiavanie vegetácie lemujúcej vodné toky,
ochrana vlhkých a močiarnych spoločenstiev, ochrana mokradí,
- realizácia vodozádržných a protieróznych opatrení v narušenej krajine
( kaskády z drevených a kamenných priepustných hrádzok, zasakovacie pásy
a jamy ),
Projekt „ Vráťme vodu prírode“
- správne spôsoby využívania pôdy v povodiach, zachovanie prirodzených
porastov v zátopových územiach ( mokrade, lúky,) vytváranie poldrov
( suchá nádrž, ktorá zadržiava povodňovú vlnu)
- odstraňovanie prekážok v okolí vodných tokov – urýchlenie odtoku vody
v riekach a potokoch pri povodniach
- kontrolované zavádzanie nadbytočnej vody do prírodných retenčných
priestorov, zabezpečenie vhodného využívania krajiny ( obrábanie po
vrstevnici), vytváranie kaskád v riečnych tokoch) atď.
b) v urbanizovanom prostredí:
- minimalizovať zahusťovanie výstavby, ochrana zelených plôch, výstavba
nových zelených plôch, parkov, zelených pásov na križovatkách...
- budovať záhrady, zelené strechy, zelené steny
- zachytávanie dažďovej vody a jej využitie – zo striech, nádrže na zachytávanie (
využitie v domácnosti, na polievanie, hasiči, jazierka, fontány) .
4. Význam zelenej infraštruktúry:
- kompenzácia už zastavaných plôch v mestách ako spôsob obmedzenia
povrchového odtoku vody
- ako biotopy pre určité rastliny a živočíchy
- pozitívny účinok na mikroklímu vďaka odparovaniu vody ( chladiaci efekt)
- zlepšovania kvality ovzdušia ( záchyt exhalátov) – zdravie človeka
- význam z hľadiska zmierňovania povodní a sucha
- pozitívny vplyv na mikroklímu domu, školy (chladiaci efekt),
- pozitívny vplyv na zdravie ľudí ( zachytávanie exhalátov),fyzický,
emocionálny a hospodársky prínos .
Projekt „ Vráťme vodu prírode“
Download

Vráťme vodu prírode - podklady k osnovám.pdf