Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Trenčianske Mitice, ktoré sa
konalo dňa 23. 04. 2014 o 17.00 hod. na Obecnom úrade Trenčianske Mitice
P r í t o m n í: (viď príloha č. 2 – prezenčná listina)
starosta obce:
p. Dušan Rozemberg
zástupca starostu:
p. Miroslav Jánošík
poslanci OZ:
p. Jozef Fodrek
p. Ing. Tomáš Kyselica
p. Mgr. Emília Žáčiková
p. Bc. Miroslava Jalakšová
p. Eva Božiková
p. Marek Šprtka
p. Bc. Viliam Jánošík
ospravedlnená
ospravedlnená
hlavný kontrolór :
1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice
Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva Trenčianske Mitice otvoril
a prítomných privítal starosta obce p. Dušan Rozemberg.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí poslanci:
Zapisovateľ zápisnice:
Ing. Tomáš Kyselica
Mgr. Emília Žáčiková.
p. Dušan Rozemberg.
Starosta obce prečítal návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
s doplnením programu: Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na
I. polrok 2014.
Hlasmi všetkých prítomných poslancov bol prijatý:
PROGRAM:
1. Otvorenie a určenie overovateľov zápisnice
2. Kontrola plnenia uznesenia
3. Modernizácia verejného osvetlenia obce - ponuka
4. Zmluva o nájme, preplatenie faktúry – byt Harmadovec
5. Žiadosť – Združenie súkromných vlastníkov poľnohospodárskej pôdy
a trávnatých porastov Trenčianske Mitice
6. Žiadosť o pridelenie obecného bytu
7. Výtok minerálnej vody – altánok Rožňové Mitice
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014
9. Diskusia
10. Záver
2. Kontrola plnenia uznesenia
Starosta obce prečítal kontrolu plnenia uznesenia.
3. Modernizácia verejného osvetlenia obce - ponuka
Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o ponuke spoločnosti AE group
consulting company, kde ich spoločnosť poskytuje poradenskú činnosť v oblasti
miestneho verejného osvetlenia (MVO), kde vykonáva pre obce ponuku, návrhy
riešenia MVO, na svoje náklady zabezpečuje projektovú dokumentáciu , navrhuje
riešenia LED osvetlenia ohľadne rešpektovania legislatívy a normy. Pripraví pre
obec verejné obstarávanie na zhotoviteľa MNO v súlade so zákonom, ktorého
cieľom je získať pre obec technicky a ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku.
Náklady ich spoločnosti na uvedenú činnosť budú zahrnuté do rozpočtových
nákladov miestneho verejného osvetlenia. (MOV)
Uznesenie č. 12/2014
Obecné zastupiteľstvo Trenčianske Mitice berie na vedomie ponuku
spoločnosti AE group consultig company ohľadne poskytovania
poradenskej činnosti v oblasti verejného osvetlenia. Poveruje stavebnú
komisiu o predloženie správy ohľadne verejného osvetlenia touto formou
a referencií v obciach ktoré už prevádzkujú verejné osvetlenie obstarané
spoločnosťou AE group consulting company.
4. Zmluva o nájme, preplatenie faktúry – byt Harmadovec
Starosta obce privítal pozvanú p. Kadlecovú ohľadne doriešenia odvolania sa
zaplatenia poruchy kotla na nájomnom byte –Harmadovec. Po diskusii medzi
žiadateľkou a poslancami sa ďalej sa riešilo i technické vybavenie bytu ohľadne
výmeny elektrickej inštalácie, kde je nutné urýchlene zabezpečiť výmenu
elektrických rozvodov v nájomnom byte, aby rozvody spĺňali požiadavky
rozvodnej časti a bezpečnosti prevádzky dvojizbového bytu. Starosta dal
hlasovať.
a) za: 4 prítomní poslanci, proti Ing. Tomáš Kyselica
b) za: všetci prítomní poslanci
Uznesenie č.13/2014
Obecné zastupiteľstvo Trenčianske Mitice :
a) schválilo odpustenie jedného mesačného nájmu p. Marcele Kadlecovej
v sume 80,-€,
b) schválilo realizáciu opravy elektroinštalácie nájomného bytu Harmadovec.
2
5. Žiadosť – Združenie súkromných vlastníkov poľnohospodárskej pôdy
a trávnatých porastov Trenčianske Mitice
Starosta obce informoval OZ o predložení žiadosti Združenia vlastníkov
poľnohospodárskej pôdy a trávnatých porastov Trenčianske Mitice ohľadne
stanoviska obce, resp. zastupiteľstva k projektom pozemkových úprav v obci
Trenčianske Mitice. Poslanci obecného zastupiteľstva konštatovali, že list
združenia súkromných vlastníkov poľnohospodárskej pôdy a trávnatých porastov
nie je v kompetencii zastupiteľstva, ale spracovateľa, ktorým je Geometra, s.r.o.
Trenčín, Okresného úradu Trenčín, pozemkový odbor a Predstavenstva združenia
účastníkov pozemkových úprav Trenčianske Mitice.
Uznesenie č.14/2014
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť Združenia súkromných
vlastníkov poľnohospodárskej pôdy a trávnatých porastov Trenčianske
Mitice a postupuje žiadosť na spracovateľa – Geometra, s.r.o. Trenčín.
6. Žiadosť o pridelenie obecného bytu
Starosta obce prečítal žiadosť Oľgy Králikovej, Trenčianske Mitice 105
o pridelenie obecného bytu v časti obce Kostolné Mitice novostavba. Po diskusii
poslancov starosta dal hlasovať. Hlasmi všetkých prítomných poslancov.
Uznesenie č.15/2014
Obecné zastupiteľstvo Trenčianske Mitice zamieta žiadosť p. Oľgy
Králikovej, bytom Trenčianske Mitice 105 o pridelenie bytu v časti obce
Kostolné Mitice z dôvodu, že predmet žiadosti (obecný byt) ešte nie je
spôsobilý nájmu.
7. Výtok minerálnej vody – altánok Rožňové Mitice
Starosta obce informoval poslancov o spustení prevádzky vrtu HG3 na altánku
výtoku minerálnej vody pre verejnosť. Výtok bol odskúšaný od 01.04.2014 cca 7
dní. Po odskúšaní výtoku starosta obce písomnou formou požiadal vedenie
spoločnosti Trenčianske minerálne vody, a.s. o zmenu výtoku vrtu MP1. Dňa
07.04.2014 pod č. 153/2014 prišla odpoveď od spoločnosti ohľadom vypúšťania,
čo nie je v rozpore s rozhodnutím č.OU-TN-OSZP3-2013/00048-005 TKL zo dňa
17.11.2013 s platnosťou zo dňa 02.12.2013. Konštatujú, že množstvo celkových
rozpustných látok v minerálnej vode zo zdroja HG3 je vyššia ako zo zdroja vody
vrtu MP1 i keď je pravda, že obsah prírodného CO2 v minerálnej vode zdroja HG3
je nižší ako zdroj vody MP1. Na základe dohody medzi obcou Trenčianske Mitice
a Trenčianskych minerálnych vôd, a.s. sa navrhlo riešenie:
V dňoch piatok, sobotu, nedeľu a pondelok stálu dodávku minerálnej vody pre
verejnosť s výtokom v objekte altánok vybudovanom v obci Trenčianske Mitice zo
zdroja MP1 (pôvodný zdroj vody). V dňoch utorok, streda, štvrtok stála dodávka
minerálnej vody zo zdroja HG3 (nový zdroj vody). Po diskusii poslancov starosta
obce dal hlasovať. Hlasmi všetkých prítomných poslancov
3
Uznesenie č.16/2014
Obecné zastupiteľstvo Trenčianske Mitice na základe dohody medzi Obcou
Trenčianske Mitice a spoločnosťou Trenčianske minerálnej vody, a.s.
Bratislava súhlasí s vypúšťaním minerálnej vody s nasledovným riešením:
- v dňoch piatok, sobota, nedeľa a pondelok - stála dodávka minerálnej vody
pre verejnosť s výtokom v objekte altánok vybudovanom v obci
Trenčianske Mitice zo zdroja MP1 (pôvodný zdroj minerálnej vody),
- v dňoch utorok, streda a štvrtok - stála dodávka minerálnej vody pre
verejnosť zo zdroja HG3 (nový zdroj minerálnej vody),
- v prípade odstavenia výroby plnenia fliaš zo zdroja MP1 z dôvodu plnenia
fliaš zo zdroja HG3 do obecného altánku bude zabezpečená voda zo zdroja
MP1 v dohodnutom množstve,
- zabezpečenie výtoku minerálnej vody i v prípade technickej poruchy vrtu
MP1 v dohodnutých termínoch bude nahradený výtokom minerálnej vody
z vrtu HG3 v dohodnutom množstve. Toto ustanovenie platí i v opačnom
prípade. Platnosť vypúšťania minerálnej vody bude prehodnotená ku dňu
31.10.2014.
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014
Starosta obce prečítal predložený plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na
I. polrok 2014, ktorý je v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako aj v súlade so
zákonom č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Plán činnosti sa vyvesí na úradnú tabuľu pre
schválenie plánu kontrolnej činnosti obecným zastupiteľstvom.
Uznesenie č. 17/2014
Obecné zastupiteľstvo Trenčianske Mitice zobralo na vedomie „ Plán
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2014.“
8. Diskusia
Do diskusie sa prihlásila :
- poslankyňa Mgr. Emília Žáčiková – upozornila na sťažnosti občanov
k vypúšťaniu znečistených vôd pri hlavnej križovatke rodiny Vŕbových a pri ceste
na cintorín Rožňové Mitice rod. Uhrových, ktorí vypúšťajú z potrubia znečistenú
vodu na obecnú nehnuteľnosť, čo je priestupok voči životnému prostrediu. Je
žiaduce urobiť opatrenia a zrušiť vypúšťanie.
4
6. Záver
Starosta obce poďakoval prítomným poslancom za účasť na zasadnutí. Ukončil
zasadnutie obecného zastupiteľstva o 21.05 hod.
Overovatelia zápisnice:
Ing. Tomáš Kyselica
Mgr. Emília Žáčiková
Zapisovateľ zápisnice:
Dušan Rozemberg
Dušan Rozemberg
starosta obce
5
Download

Stiahnuť - Obec Trenčianske Mitice