Orta Çağ’da Anadolu’da Kültürel Karşılaşmalar:
Gürcü Krallığı ve Gürcü Sanatı
Program
09:00-09:50 Kayıt
14:15-15:10 III. Oturum
10:00-10:15 Açılış Konuşması
Oturum Başkanı: Dr. Zurab Batiashvili,
Güney Kafkasya ve Anadolu Araştırmaları
Merkezi
Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi,
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
ve Sanat Tarihi Bölümü, VEKAM Direktörü
10:15-11:30 I. Oturum
Oturum Başkanı:
Onursal Prof. Dr. Mine Kadiroğlu
Orta Çağ Gürcistan’ında Sınırlar,
Bölge ve Kimlik
Dr. Giorgi Tcheishvili, Tiflis Devlet
Üniversitesi, Tarih ve Etnoloji Enstitüsü
Yeni Rabat Manastırı Kilisesi’nin Cephe
Düzenlemeleri ve Mimari Bezemeleri
Selda Uygun, Anadolu Üniversitesi,
Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü
Saltanat Meşruiyeti için Görsel Kavram:
Oşki Vaftizci Yahya Kilisesi’nin Taş Kabartma
Süsleme Programı
Dr. Nino Simonishvili, Bağımsız Akademisyen
15:10-15:20 Ara
Konya Selçuklu Sultanlarının Gürcü
Akrabaları ve Mekânları
Doç. Dr. Macit Tekinalp, Hacettepe
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü
15:20-16:35 IV. Oturum
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Sacit Pekak, Hacettepe Üniversitesi,
Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü
Tamara Tarafından Kapadokya’da İnşa Edilen
Aziz Giorgi Kilisesi
Dr. Zurab Batiashvili, Güney Kafkasya ve
Anadolu Araştırmaları Merkezi
Tarihi Tao Bölgesinde Yeni Keşif:
İşhan Kalesi
Dr. Buba Kudava, Gürcistan El Yazmaları
Milli Merkezi
11:30-11:40 Ara
Bagratlı - Osmanlı Dönemine Ait Şavşat
Kalesi’nden Arkeolojik Bulgular
Yrd. Doç. Dr. Osman Aytekin, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü
11:40-13:15 II. Oturum
Oturum Başkanı: Dr. Irene Giviashvili,
Gürcistan Sefiresi, George Chubinashvili Milli
Araştırma Merkezi
Tao-Klarceti Mimarisine Genel Bir Bakış
Prof. Dr. Fahriye Bayram, Pamukkale
Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Arkeoloji Bölümü
Tao-Klarceti Kiliselerinin Mimarları
Dr. David Khoshtaria, George Chubinashvili
Milli Araştırma Merkezi
Tao-Klarceti Mimarlığında Taş Bezeme
Yrd.Doç.Dr. Turgay Yazar, Cumhuriyet
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü
Tao-Klarceti: El Yazmaları ve
Diğer Taşınabilir Eserler Mirası
Nikoloz Zhgenti, Gürcistan El Yazmaları
Milli Merkezi
Natia Khizanishvili, Gürcistan El Yazmaları
Milli Merkezi
13:15-14:15 Öğle Yemeği
> Simultane çeviri olacaktır
Kuzeydoğu Anadolu’da İki Önemli Orta Çağ
Yapısı: İşhan ve Oşki Kiliseleri
Prof. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller, İstanbul
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık
Bölümü
Tuğba Barlık Vardı, Anfora Mimarlık
Restorasyon Tasarım Danışmanlık ve İnşaat
Limited Şirketi
Serda Torus, Anfora Mimarlık Restorasyon
Tasarım Danışmanlık ve İnşaat Limited Şirketi
16:35-16:45 Ara
16:45-17:30 Değerlendirme
Türkiye’de Gürcü Krallığı ve Sanatı Üzerine
Yapılan Çalışmaların Geçmiş ve Geleceği
Dr. Irene Giviashvili, Gürcistan Sefiresi,
George Chubinashvili Milli Araştırma Merkezi
18:00-20:00 Kokteyl
Cultural Encounters in Anatolia in the Middle Age:
The Kingdom of Georgia and Georgian Art
Program
09:00-09:50 Registration
14:15-15:10 Session III
10:00-10:15 Inauguration Speech
Moderator:
Dr. Zurab Batiashvili, Research Center for
South Caucasus and Anatolia
Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç University,
College of Social Sciences and Humanities,
Department of Archaeology and History of Art,
VEKAM Director
10:15-11:30 Session I
Moderator:
Prof. Dr. Phil. Habil. Mine Kadiroğlu
Frontiers, Territory and Identity in
Medieval Georgia
Dr. Giorgi Tcheishvili, Tbilisi State University,
Institute of History and Ethnology
Georgian Relatives of Konya Seljuk Sultans’
and Their Spaces
Assoc. Prof. Dr. Macit Tekinalp, Hacettepe
University, Faculty of Letters, Department of
History of Art
St. George Church in Cappadocia
Built by Thamar
Dr. Zurab Batiashvili, Research Center for
South Caucasus and Anatolia
11:30-11:40 Break
11:40-13:15 Session II
Moderator:
Dr. Irene Giviashvili, Georgian Ambassadress,
George Chubinashvili National Research Centre
An Overview of the Tao-Klarjeti Architecture
Prof. Dr. Fahriye Bayram, Pamukkale
University, Faculty of Science and Arts,
Department of Archaeology
Builders of the Churches of Tao-Klarjeti
Dr. David Khoshtaria, George Chubinashvili
National Research Centre
Stone Ornament in Tao-Klarjeti Architecture
Asst. Prof .Dr. Turgay Yazar, Cumhuriyet
University, Faculty of Letters, Department of
History of Art
Tao-Klarjeti: Heritage of Manuscripts and
Other Movable Artifacts Nikoloz Zhgenti, National Centre of
Manuscripts
Natia Khizanishvili, National Centre of
Manuscripts
13:15-14:15 Lunch
> Simultaneous interpretation will be available
Facade Organization and Architectural
Decorations of New Rabat Monastery Church
Selda Uygun, Anadolu University, Faculty of
Humanities, Department of Art History
Visual Concept for Royal Legitimacy:
The Sculpted Programme of St. John the
Baptist Church of Oshki
Dr. Nino Simonishvili, Independent Scholar
15:10-15:20 Break
15:20-16:35 Session IV
Moderator:
Prof. Dr. Sacit Pekak, Hacettepe University,
Faculty of Letters, Department of History of Art
Ishkhani Fortress: The New Discovery in
Historical Tao
Dr. Buba Kudava, National Centre of
Manuscripts
Archaeological Findings from Şavşat Castle
Belong to Bagrationi - Ottoman Period
Asst. Prof. Dr. Osman Aytekin, Yüzüncü Yıl
University, Faculty of Letters, Department of
History of Art
Two Outstanding Medieval Buildings in
North-East Anatolia: Ishkhani and Oshki
Churches
Prof. Dr. K. Kutgün Eyüpgiller, İstanbul
Technical University, Faculty of Architecture,
Department of Architecture
Tuğba Barlık Vardı, Anfora Architecture
Restoration Limited Company
Serda Torus, Anfora Architecture Restoration
Limited Company
16:35-16:45 Break
16:45-17:30 Discussion
The Past and Future: Research on
Georgian Kingdom and The Georgian
Medieval Art in Turkey
Dr. Irene Giviashvili, Georgian Ambassadress,
George Chubinashvili National Research
Centre
18:00-20:00 Cocktail
Download

Program - Vekam