Raport
dotyczący jakości i efektywności kształcenia z udziałem pracodawców
na Wydziale Inżynierii Zarządzanie w semestrze zimowy 2011/2012
WIEDZA DLA GOSPODARKI
Zadanie nr 7 – Udział pracodawców w procesie kształcenia
Autor:
Dominika Trzcielińska
Poznań 2012
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt: Wiedza dla gospodarki Nr: POKL.04.01.01-00-250/09
Realizator projektu: POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
tel. 061 665 39 57 fax. 061 665 36 99 e-mail: [email protected]; www.wdg.put.poznan.pl
Wstęp
Zadanie nr 7 projektu Wiedza dla gospodarki zdefiniowane jest jako „Udział pracodawców w
procesie kształcenia”. Zadanie to ma na celu rozszerzanie wiedzy studentów w zakresie
problemów i zagadnień często spotykanych w praktyce zawodowej, a także pozyskanie
informacji na temat możliwości rozwoju kariery w prezentowanych branżach. Wykłady
pracodawców mają również za zadanie wzmocnienie aspektów praktycznych kształcenia.
Założeniem tego zadania jest zatrudnienie specjalistów z przedsiębiorstw do prowadzenia
wybranych zajęć dydaktycznych w celu przedstawienia studentom bezpośrednio zagadnień
istotnych dla przedsiębiorstw. Celem takich wykładów jest również doprowadzenie do
znacznego zwiększenia jakości kształcenia i użyteczności pozyskiwanej wiedzy. Omawiana
ewaluacja ma za zadanie sprawdzenie zgodności realizowanych wykładów z założeniami oraz
poznać opinie osób biorących w tym udział.
W semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012 została zwiększona liczba wykładów
w stosunku do poprzedniego semestru, zgodnie z wnioskami jakie zostały wyciągnięte w
poprzednim raporcie ewaluacyjnym. W semestrze zimowym zostało zrealizowanych
jedenaście wykładów skierowanych do studentów poszczególnych kierunków oraz
specjalności Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Z tej formy wsparcia
tym razem skorzystało jeszcze więcej studentów niż w zeszłym roku, a prelekcje gości były
prezentowane na bardzo wysokim poziomie
Tak jak poprzednio po każdym wykładzie przeprowadzone zostało krótkie badanie za pomocą
anonimowej ankiety. Słuchacze mieli możliwość wyrażenia swoich odczuć i opinii na temat
zajęć, w których brali udział. W badaniu uczestniczyło 597 osób. Przedstawiona poniżej
ankieta, zawierała pięć pytań zamkniętych, oraz miejsce na wpisanie dodatkowych uwag i
sugestii.
Ankieta
Opinia studenta na temat zajęć prowadzonych przez praktyków
Przedmiot: ………………………………………………………………………………………………
Kierunek Studiów: ………………………………………………………………………………………
Data: …………………………………………………………………………………………………….
1. Czy zainteresowała Państwa tematyka wykładu?
 TAK
 NIE
2. Czy przekaz wykładu był czytelny?
 TAK
 NIE
3. W jakim stopniu tematyka zajęć rozszerzyła Państwa wiedzę o przedmiocie?
 NIE ROZSZERZYŁA
 W NIEWIELKIM
STOPNIU
 W ŚREDNIM
 W DUŻYM
STOPNIU
STOPNIU
4. W jakim stopniu przedstawione zagadnienia praktyczne mają wpływ na
przyswajanie I zrozumienie wiedzy teoretycznej?
 NIE MAJĄ
 MAJĄ NIEWIELKI
WPŁYWU
WPŁYW
 MAJĄ ŚREDNI
 MAJĄ DUŻY
WPŁYW
WPŁYW
5. Czy tego typu wykłady powinny występować w programie zajęć?
 TAK
Uwagi i sugestie:
 NIE
Termin wykładu
Miejsce
18.11.2011, godz.
1 8:00, Aula ul.
Strzelecka 11
Prowadzący
Firma
Zbigniew Misiak,
BOC Information
Technologies Consulting Sp.
z o.o.
dr inż.Paweł Pawlewski
01.12.2011, godz.
2 13:30 - 15:00, sala
L051 Cwi BT
3
01.12.2011, godz.
16:50 - 18:20, sala
L051 CWiBT
Łukasz Malinowski, Saarpor
Polska Sp.z o.o.
4
05.12.2011, godz.
123 CWiBT
6
07.12.2011, godz.
8:00 - 9:30, Aula
Strzelecka
08.12.2011, godz.
7 11:45 - 13:15, sala
02, Strzelecka
Budowanie przewagi
konkurencyjnej a mądrość
organizacji
Kinga Magdalena Mann,
Komputronik S.A.
Style pracy i wywieranie wpływu
społecznego - moduł 1
Liliana Lisiecka,
Komputronik S.A.
Anna Walczak, Exide
Technologies Polska S.A.
Logistyka, I
stopień, 5
semestr
Zarządzanie, II
stopień, II
semestr
Zarządzanie I
stopień, V
semestr grupy
Z1 i Z3
Zarządzanie jakością
Style pracy i wywieranie wpływu
społecznego - moduł 2
Zarządzanie jakością
Rola HR w organizacji. Waga i
znaczenie zarządzania zasobami
ludzkimi
dr Agnieszka Krugiełka
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Paweł Łojkowski,
Volkswagen Poznań Sp.zo.o.
Logistyka przedsiębiorstw w czasie
światowego kryzysu
dr inż. Łukasz Hadaś
Logistyka produkcji i zaopatrzenia
Rachunkowość finansowa a
rachunkowość zarzadcza w
przedsiębiorstwie produkcyjnym
Justyna Schubring Tężycka, Grupa Sigma
Beneficjenci
Projektowanie procesów
logistycznych
Współczesne koncepcje zarządzania
dr inż. Anna Mazur
5 9:30 - 11:00, Sala
"Zarządzanie procesami
biznesowymi - czy to tylko moda?"
dr inż. Joanna Kałkowska
dr inż. Anna Mazur
01.12.2011, godz.
18:30 - 20:10, sala
L051 CWiBT
Temat / Przedmiot
Zarządzanie I
stopień, V
semestr grupy
Z1 i Z3
Zarządzanie, I
stopień, V
semestr
Logistyka, I
stopień, 5
semestr
Zarządzanie, I
stopień, III
semestr
dr inż. Karolina Bondarowska
8
9
09.12.2011, godz.
8:00-9:30, Aula
Stzrelecka
12.12.2011, godz.
17:00-18:30, Aula
Strzelecka 11
Rachunkowość finansowa
Ireneusz
Systemy informatyczne jako
Jańczak,Volkswagen Poznań
wsparcie procesów logistyki
wewnętrznej w Volkswagen Poznań
Sp.zo.o.
Projektowanie procesów
dr inż.Paweł Pawlewski
logistycznych
Zbigniew Harenda,
Narodowy Bank Polski
dr inż. Anna Mazur
09.01.2012, godz.
9:45 -11:15, sala
10 02. Strzelecka 11
Inżynieria
Bezpieczeństw
a, I st. V sem.
Inżynieria Jakości
Przemysław Trawa, MTP
Struktura wydarzenia na
przykładzie targów i konferencji
Zarządzanie, II
stopień, II
semestr
dr inż. Edmund Pawłowski
Zarządzanie procesami
Praktyczne wykorzystanie wiedzy
zdobytej w procesie kształcenia
akademickiego w pracy zawodowej
na wolnym rynku
Elementy prawa
Zarządzanie, I
stopień, IV
semestr
10.01.2012, godz.
11 13:30 -15:00, sala
Bezpieczeństwo transportu i
przechowywania pieniędzy na
przykładzie NBP
Logistyka, I
stopień, 5
semestr
Dariusz Kliks
L051 CWiBT
dr Olgierd Lissowski
Wykład 1
18 listopada 2011 roku cykl wykładów prowadzonych przez pracodawców w semestrze
zimowym 2011/2012 rozpoczął pan Zbigniew Misiak, który na co dzień pracuje w firmie
BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. Zaproszony gość przeprowadził wykład
na temat „Zarządzanie procesami biznesowymi - czy to tylko moda?" na zajęciach z
Projektowania procesów logistycznych, które standardowo prowadzone są przez dr inż. Pawła
Pawlewskiego. Studenci w komentarzach zaznaczali, że wykład był ciekawy oraz doceniali
anegdoty opowiadane przez prowadzącego. Zwrócili również uwagę na fakt, że w trakcie
zajęć były problemy z nagłośnieniem i zrozumieniem wykładowcy, w związku z czym mogło
to się negatywnie odbić na wynikach ankiety.
Wykład 2
Drugi wykład odbył się 1 grudnia 2012 roku i przeprowadził go pan Łukasz Malinowski z
firmy Saarpor Polska Sp. z o.o. Jego wystąpienie miało temat „Budowanie przewagi
konkurencyjnej a mądrość organizacji” i odbyło się na zajęciach z Współczesnych koncepcji
zarządzania prowadzonych przez dr inż. Joannę Kałkowską. Studenci w uwagach do tego
wykładu podkreślali istotę przekazywania wiedzy wypływającej bezpośrednio z doświadczeń
i praktyki przedsiębiorców. Wykład pana Malinowskiego został bardzo dobrze oceniony, a
ankietowani zdecydowanie domagali się zwiększenia ilości zajęć z tego typu osobistościami.
Wykład 3 i 4
Również 1 grudnia, dla innej grupy studentów, odbył się nietypowy wykład, bo złożony z
dwóch modułów. Pierwszy przeprowadziła pani Kinga Mann, a drugi pani Liliana Lisiecka.
Obie panie na co dzień pracują w firmie Komputronik S.A. Wykład pod tytułem „Style pracy
i wywieranie wpływu społecznego” odbył się na zajęciach dr inż. Anny Mazur Zarządzanie
jakością. Na obu częściach została przeprowadzone badanie ankietowe wśród słuchaczy lecz
wyniki były bardzo zbliżone. Dlatego w zestawieniach zaznaczony jest jako jeden wykład.
Wykład 5
Po raz kolejny w zadaniu nr 7 projektu Wiedza dla gospodarki udział wzięła pani Anna
Walczak z firmy Exide Technologies. Przedstawicielka tej firmy cyklicznie bierze udział w
spotkaniach panelowych organizowanych także w ramach projektu (zadanie nr 6). Tym razem
przeprowadziła wykład na temat „Rola HR w organizacji. Waga i znaczenie zarządzania
zasobami ludzkimi”. Wykład odbył się 5 grudnia dla kierunku Zarządzanie (I stopień,
5 semestr) na zajęciach z przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi, które zazwyczaj
prowadzi dr Agnieszka Krugiełka. Studenci biorący udział w wykładzie w żaden sposób nie
skomentowali w uwagach sposobu prowadzenia czy treści wykładów.
Wykład 6
Szósty z kolei wykład został przeprowadzony przez przedstawiciela firmy Volkswagen
Poznań, z którą współpraca w ramach projektu i wszelkich innych inicjatyw przebiega
wzorcowo. Pracownicy tej firmy zawsze chętnie angażują się we wszelkie wydarzenia
organizowane na Politechnice Poznańskiej. W każdej edycji wykładów pracodawców
występuję przynajmniej jeden przedstawiciel tej firmy i co warto podkreślić nie pobiera za to
żadnego wynagrodzenie (ze względu na politykę firmy). Wykłady pracowników firmy
Volkswagen Poznań zawsze cieszą się dużym powodzeniem, studenci zdają sobie sprawę, że
jest to jeden z większych pracodawców w Poznaniu i chcą dowiedzieć się jak wygląda praca
w zakładzie oraz jakie mają doświadczenia zapraszani goście. 7 grudnia odbył się wykład
pana Pawła Łojkowskiego na temat ”Logistyka przedsiębiorstw w czasie światowego
kryzysu”. Wykład odbył się dla kierunku Logistyka (I stopień, 5 semestr) na zajęciach z
Logistyki produkcji i zaopatrzenia, które prowadzi dr inż. Łukasz Hadaś. Ankietowani
pozytywnie ocenili zajęcia. W komentarzach i uwagach podkreślali, że podczas wykładu
przytaczane były ciekawe i praktyczne przykłady, co bardzo przypadło im do gustu.
Wykład 7
Prelegentka, pani Justyna Schubring-Tężycka również już wcześniej przeprowadzała wykłady
dla studentów. Zajmuje ona stanowisko dyrektora finansowego w Grupie SIGMA, w związku
z czym jej wykłady zawsze są bardzo powiązane z doświadczeniem jakie posiada. Pani
Schubring-Tężycka bierze również cyklicznie udział w spotkaniach panelowych (zadanie
nr 6). 8 grudnia przeprowadziła ona wykład na temat „Rachunkowość finansowa a
rachunkowość zarządcza w przedsiębiorstwie produkcyjnym” co bezpośrednio wiązało się z
tematyką zajęć, na których odbywał się ten wykład czyli Rachunkowość finansowa
prowadzonych przez dr inż. Karolinę Bondarowską dla kierunku Zarządzanie (I stopień,
3 semestr). Studenci w żaden sposób nie skomentowali tego wykładu, ani nie wpisali żadnych
uwag, ale w ankiecie ocenili go bardzo dobrze.
Wykład 8
9 grudnia odbył się wykład poprowadzony przez kolejnego przedstawiciela firmy
Volkswagen Poznań. Tym razem gościnnie wystąpił pan Ireneusz Jańczak, który wygłosił
swój wykład na temat „Systemy informatyczne jako wsparcie procesów logistyki
wewnętrznej w Volkswagen Poznań”. Wykład ten odbył się na przedmiocie Projektowanie
procesów logistycznych, który zazwyczaj prowadzi dr inż. Paweł Pawlewski. Studenci nie
zabrali głosu i w żaden sposób nie skomentowali w uwagach tego wykładu.
Wykład 9
Dziewiąty z cyklu wykładów pracodawców w tym semestrze przeprowadził pan Zbigniew
Harenda z Narodowego Banku Polskiego. Mówił na temat „Bezpieczeństwo transportu i
przechowywania pieniędzy na przykładzie NBP”. Zajęcia te odbyły się dla kierunku
Inżynieria Bezpieczeństwa (I stopień, 5 semestr). Dzięki poparciu przedstawionej wiedzy
konkretnymi przykładami z życia organizacji zajęcia były niezwykle ciekawe. Pan Harenda
przedstawił studentom konkretne problemy jakie firma musiała rozwiązać. Ankietowani
bardzo pozytywnie skomentowali cały wykład. Sugerowali zwiększenie ilości wykładów w
tej tematyce, gdyż bardzo ich zainteresowała. Studenci proponowali nawet nowe tematy
wykładów np. fałszerstwo monet, transport i konwoje czy wykłady na temat więziennictwa.
Wykład 10
Kolejny
wykład
przeprowadził
pan
Przemysław
Trawa,
V-ce
Prezes
Zarządu
Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wykład odbył się na temat „Struktura wydarzenia
na przykładzie targów i konferencji” dla kierunku Zarządzanie (II stopień, 2semestr). Zajęcia
te odbyły się w trakcie przedmiotu prowadzonym przez dr inż. Edmunda Pawłowskiego z
Zarządzania procesami. Ankietowani nie wpisywali zbyt wiele uwag na temat tego wykładu.
Wykład 11
Ostatni z cyklu wykładów pracodawców przeprowadził pan Dariusz Kliks dla studentów
kierunku Zarządzanie (I stopień, 4 semestr). Pan Kliks wygłosił wykład na ciekawy temat,
szczególnie z punktu widzenia studentów, a mianowicie „Praktyczne wykorzystanie wiedzy
zdobytej w procesie kształcenia akademickiego w pracy zawodowej na wolnym rynku”.
Ankietowani pozytywnie skomentowali i ocenili ten wykład, w szczególności podkreślali
użycie cennych przykładów z praktyki, dobre przygotowanie do prowadzenia zajęć oraz
pozytywne nastawienie wykładowcy.
Wyniki ankiet
Poniżej przedstawione zostały wyniki ankiety. By lepiej zobrazować otrzymane rezultaty, do
każdego pytania stworzone zostały 2 wykresy – sumaryczny, ukazujący rozkład odpowiedzi
dla wszystkich wykładów razem, oraz w rozbiciu na poszczególne wykłady ukazujący
rozkład odpowiedzi dla każdego wykładu z osobna.
1. Czy zainteresowała Państwa tematyka wykładu?
 TAK
 NIE
1. Czy zainteresowała Państwa tematyka wykładu?
4%
TAK
NIE
96%
Wykres 1 Rozkład odpowiedzi w ujęciu całościowym (pyt. 1. Czy zainteresowała Państwa tematyka wykładu?)
1. Czy zainteresowała Państwa tematyka wykładu?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
89%
95%
100%
100% 98% 98%
100%
95% 96%
95%
TAK
11%
NIE
5%
0%
5%
4%
0%
2%
2%
5%
0%
Wykres 2 . Rozkład odpowiedzi w ujęciu pojedynczego wykładu (pyt. 1. Czy zainteresowała Państwa tematyka wykładu?)
W przeprowadzonej ankiecie pierwsze pytanie odnosiło się do zainteresowania tematyką
wykładu. Ankietowani mieli tylko dwie możliwości odpowiedzi TAK lub NIE. Pierwszy
przedstawiony wykres obrazuje nam zsumowane odpowiedzi z wszystkich wykładów.
Możemy na nim zaobserwować, iż tylko 4% ankietowanych nie była zainteresowana
tematyką wykładu, natomiast zdecydowana większość, aż 96% odpowiedziała na to pytanie
twierdząco.
Patrząc na wykres nr 2, na którym przedstawiono rozkład odpowiedzi dla każdego wykładu
możemy zaobserwować, iż trzy wykłady zdobyły 100% potwierdzenia zainteresowania
tematyką wykładu. Tematami tymi były:
Style pracy i wywieranie wpływu społecznego (Kinga Mann i Liliana Lisiecka)
Rachunkowość
finansowa
a
rachunkowość
zarządcza
w
przedsiębiorstwie
produkcyjnym (Justyna Schubring-Tężycka)
Praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w procesie kształcenia akademickiego w
pracy zawodowej na wolnym rynku (Dariusz Kliks)
2. Czy przekaz wykładu był czytelny?
 TAK
 NIE
2. Czy przekaz wykładu był czytelny?
4%
TAK
NIE
96%
Wykres 3 Rozkład odpowiedzi w ujęciu całościowym (pyt. 2 Czy przekaz wykładu był czytelny?)
2. Czy przekaz wykładu był czytelny?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
97% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 93% 100%
81%
TAK
19%
NIE
3%
0%
0%
0%
0%
5%
0%
7%
0%
Wykres 4 Rozkład odpowiedzi w ujęciu pojedynczego wykładu (pyt. 2 Czy przekaz wykładu był czytelny?)
Drugie pytanie dotyczyło czytelności przekazu. W tym przypadku ankietowani znowu mieli
do wyboru dwie odpowiedzi TAK lub NIE. Wykres nr 3, przedstawiający zsumowane
odpowiedzi, uplasował się podobnie jak w poprzednim pytaniu. Tym razem również głosy
rozłożyły się w stosunku 96 do 4%. Różnice natomiast możemy zaobserwować patrząc na
kolejny wykres (wykres nr 4), który ukazuje rozkład głosów w poszczególnych wykładach.
Przy tym pytaniu aż sześć wykładów zdobyło 100% odpowiedzi twierdzących. Zdecydowanie
gorzej wypadł wykład pierwszy prowadzony przez pana Zbigniewa Misiaka. W ankietach
studenci zaznaczali iż na wykładzie było nie do końca sprawne nagłośnienie i że mieli
problem ze zrozumieniem wykładowcy, co zdecydowanie wpłynęło na taki rozkład
odpowiedzi w tym przypadku.
3. W jakim stopniu tematyka zajęć rozszerzyła Państwa wiedzę o przedmiocie?
 NIE ROZSZERZYŁA
 W NIEWIELKIM
STOPNIU
 W ŚREDNIM
 W DUŻYM
STOPNIU
STOPNIU
3. W jakim stopniu tematyka zajęć rozszerzyła
Państwa wiedzę o przedmiocie?
1%
10%
35%
nie rozszerzyła
w niewielkim stopniu
54%
w średnim stopniu
w dużym stopniu
Wykres 5 Rozkład odpowiedzi w ujęciu całościowym (pyt. 3. W jakim stopniu tematyka zajęć rozszerzyła Państwa wiedzę o
przedmiocie?)
3. W jakim stopniu tematyka zajęć rozszerzyła Państwa
wiedzę o przedmiocie?
80%
60%
40%
20%
0%
nie rozszerzyła
w niewielkim stopniu
w średnim stopniu
w dużym stopniu
Wykres 6 Rozkład odpowiedzi w ujęciu pojedynczego wykładu (pyt. 3. W jakim stopniu tematyka zajęć rozszerzyła Państwa
wiedzę o przedmiocie?)
Ankietowani odpowiadając na to pytanie mieli do wyboru cztery odpowiedzi stopniujące
poziom w jakim tematyka zajęć rozszerzyła ich wiedzę o przedmiocie, na którym odbywał się
dany wykład. Na wykresie nr 5 możemy zaobserwować, iż najczęstszym wyborem
ankietowanych była odpowiedź „w średnim stopniu” aż 54% badanych tak zaznaczyło. Drugą
z kolei najczęściej zaznaczaną odpowiedzią było „w dużym stopniu”, co daje bardzo
pozytywny wynik.
Na wykresie nr 6 pokazany jest rozkład głosów dla poszczególnych wykładów warto zwrócić
uwagę na 3 wykłady, w których najwięcej osób zaznaczyło odpowiedź „w dużym stopniu.
Były to:
Style pracy i wywieranie wpływu społecznego (Kinga Mann i Liliana Lisiecka)
Bezpieczeństwo transportu i przechowywania pieniędzy na przykładzie NBP
(Zbigniew Harenda)
Praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej w procesie kształcenia akademickiego w
pracy zawodowej na wolnym rynku (Dariusz Kliks)
4. W jakim stopniu przedstawione zagadnienia praktyczne mają wpływ na
przyswajanie i zrozumienie wiedzy teoretycznej?
 NIE MAJĄ
WPŁYWU
 MAJĄ NIEWIELKI
WPŁYW
 MAJĄ ŚREDNI
 MAJĄ DUŻY
WPŁYW
WPŁYW
4. W jakim stopniu przedstawione zagadnienia
praktyczne mają wpływ na przyswajanie i
zrozumienie wiedzy teoretycznej?
1%
8%
nie rozszerzyła
49%
42%
w niewielkim stopniu
w średnim stopniu
w dużym stopniu
Wykres 7 Rozkład odpowiedzi w ujęciu całościowym (pyt. 4. W jakim stopniu przedstawione zagadnienia praktyczne mają
wpływ na przyswajanie i zrozumienie wiedzy teoretycznej?)
4. W jakim stopniu przedstawione zagadnienia
praktyczne mają wpływ na przyswajanie I
zrozumienie wiedzy teoretycznej?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
nie rozszerzyła
w niewielkim stopniu
w średnim stopniu
w dużym stopniu
Wykres 8 Rozkład odpowiedzi w ujęciu pojedynczego wykładu (pyt. 4. W jakim stopniu przedstawione zagadnienia
praktyczne mają wpływ na przyswajanie i zrozumienie wiedzy teoretycznej?)
Pytanie czwarte dotyczyło wpływu przedstawianych zagadnień praktycznych na przyswajanie
i zrozumienie wiedzy teoretycznej. Na wykresie nr 7 możemy zauważyć, iż jego znaczną
część zajmują pola z dwoma najbardziej pozytywnymi odpowiedziami („w średnim stopniu” i
„w dużym stopniu”). Łącznie stanowią one aż 91%.
Na wykresie (wykres nr 8) pokazującym wyniki dla każdego wykładu osobno jest widoczne,
iż sześć wykładów uzyskało większość głosów na najlepszą odpowiedź. Warto zwrócić
uwagę na wykład nr 11, który prowadził pan Dariusz Kliks na temat „Praktyczne
wykorzystanie wiedzy zdobytej w procesie kształcenia akademickiego w pracy zawodowej na
wolnym rynku”. Odpowiedź „w dużym stopniu” uzyskała aż 83% wszystkich odpowiedzi (a
„w średnim stopniu” 17%).
5. Czy tego typu wykłady powinny występować w programie zajęć?
 TAK
 NIE
Czy tego typu wykłady powinny występować w
programie zajęć?
3%
TAK
NIE
97%
Wykres 9 Rozkład odpowiedzi w ujęciu całościowym (pyt. 5. Czy tego typu wykłady powinny występować w programie
zajęć?)
Czy tego typu wykłady powinny występować w
programie zajęć?
100%
91%
98% 100%
100% 100% 100% 100%
89%
93%
100%
80%
60%
40%
TAK
20%
NIE
0%
Wykres 10 Rozkład odpowiedzi w ujęciu pojedynczego wykładu (pyt. 5. Czy tego typu wykłady powinny występować w
programie zajęć?)
Ostatnie pytanie dotyczyło zainteresowania studentów kontynuacją tego zadania w projekcie.
Jak zawsze pytanie to dostało bardzo dużo, bo aż 97% odpowiedzi twierdzących. Świadczy to
o potrzebie kontynuacji i rozwijania tego typu wykładów.
Na wykresie nr 10, aż sześć z jedenastu wykładów uzyskało stu procentowe poparcie. Oddaje
to zadowolenie studentów z uczestniczenia w tych wykładach.
Podsumowanie
Od poprzedniego semestru została zwiększona liczba wykładów, tak jak sugerowali to sami
studenci. Porównując wyniki tego badania ankietowego z poprzednim nie występują znaczące
zamiany. Odpowiedzi rozłożyły się podobnie.
Tak jak poprzednio i tym razem można stwierdzić, iż studenci byli zainteresowani tematyką
wykładów a przekazywane treści były jasne i zrozumiałe. Ankietowani również przyznali, że
wykłady, w których uczestniczyli, miały duży wpływ na przyswajanie wiedzy teoretycznej.
Omawiane zagadnienia praktyczne pomogły im uświadomić sobie na czym faktycznie polega
wykorzystanie teorii w praktyce. Studenci również tak jak i w poprzednich badaniach w
sposób zdecydowany potwierdzali potrzebę kontynuacji i rozszerzania tego zadania.
Warto zwrócić uwagę na kilka wykładów, które prawie w każdym pytaniu uzyskiwały
najlepsze wyniki. Pierwszym z nich był „Style pracy i wywieranie wpływu społecznego”
prowadzone przez Kingę Mann i Lilianę Lisiecką z firmy Komputronik. Panie za swój dwumodułowy wykład zostały bardzo dobrze ocenione, a na zajęcia przyszło 51 studentów.
Innym bardzo dobrze ocenionym wykładem były „Praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej
w procesie kształcenia akademickiego w pracy zawodowej na wolnym rynku”, który
prowadził pan Dariusz Kliks. Zajęcia te zdobyły wiele pozytywnych komentarzy i uwag.
Podsumowując zadanie nr 7 w projekcie Wiedza dla gospodarki „udział pracodawców w
procesie kształcenia” jest bardzo dobrze oceniane, w związku z tym powinno być
kontynuowane i rozwijane.
Opracowała:
Dominika Trzcielińska
Zatwierdził:
Przemysław Bartkiewicz
Koordynator zad. 7. Udział pracodawców
w procesie kształcenia, Wiedza dla gospodarki
Download

Prezentacja możliwości Adaptera Bluetooth i4s