IV MI DZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY
im. W odzimierza Pietrzaka pt. „Ca ej ziemi jednym obj
nie mo na u ciskiem”
Organizator:
Rada Oddzia u Katolickiego Stowarzyszenia „CIVITAS CHRISTIANA” w Turku
Honorowy Patronat:
Jego Ekscelencja Ksi dz Arcybiskup Józef Kowalczyk, Prymas Polski
Jego Ekscelencja Ksi dz Biskup Wies aw Mering, Ordynariusz W oc awski
El bieta Walkowiak Wielkopolski Kurator O wiaty
Zbigniew Bartosik Starosta Turecki
Zdzis aw Czapla Burmistrz Miasta Turku
Przewodnicz cy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” Ziemowit Gawski
Wspó organizator:
Starosta Turecki Zbigniew Bartosik, Burmistrz Miasta Turku Zdzis aw Czapla, Wójt Gminy W adys awów
Krzysztof Zaj c
REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
Celem Konkursu jest pokazanie pi kna ziemi i promowanie m odych artystów.
Organizator Konkursu szczególn uwag przyk ada do czysto ci formy fotografii, która jako sztuka
pozwala budowa umiej tno obserwowania i rejestrowania rzeczywisto ci zgodnie z zasadami
kompozycji, jednocze nie rozwijaj c wyobra ni i wra liwo autora.
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i m odzie y w wieku od 7do 25 lat.
2. Zasady Konkursu okre la niniejszy regulamin, który wchodzi w ycie z dniem rozpocz cia Konkursu
i obowi zuje do czasu jego zako czenia (tj. w dniach 25.10.2012 – 10.01.2013 r.)
3. Tematyka prac fotograficznych:
a) Cz owiek,
b) Natura,
c) Tradycje,
d) Sport.
4. Na Konkurs nale y przysy
prace w formacie 20x30cm wykonane wy cznie na papierze
fotograficznym oraz bezwarunkowo zapisane w postaci elektronicznej na p ycie DVD w rozdzielczo ci
300DPI.
5. Zdj cia przes ane tylko w formie papierowej lub tylko cyfrowej nie wezm udzia u w Konkursie
6. Ka da praca powinna by opisana z naklejon informacj :
a) Imi i Nazwisko, wiek, klasa, adres zamieszkania z kodem pocztowym, email, telefon kontaktowy,
b) Imi i Nazwisko nauczyciela – opiekuna, Nazw Szko y lub innej instytucji kulturalnej, dok adny adres
z kodem pocztowym, email, telefon kontaktowy,
c) miejsce i rok wykonania fotografii (uwaga - mo na przysy wy cznie fotografie wykonane w 2012
roku)
d) w asnor cznie podpisane o wiadczenie o nieodp atnym przeniesieniu autorskich praw maj tkowych
oraz wyra eniu zgody na zachowanie i przetwarzanie danych osobowych .
(wzór o wiadczenia stanowi za cznik do Regulaminu).
Prace fotograficzne, nades ane na Konkurs, musz by pracami w asnymi, nigdzie wcze niej
niepublikowanymi, ani nieprezentowanymi w innych konkursach. Prace musz by wykonane
przez uczestnika indywidualnie. Rodzice lub opiekunowie uczestnika zobowi zani s do
naklejenia o wiadczenia, e praca jest wykonana samodzielnie.
7. Prace nale y nades na adres:
Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku; ul. Kolska Szosa 10/21, 62-701 Turek
z dopiskiem: IV MI DZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY
im. W odzimierza Pietrzaka pt. „Ca ej ziemi jednym obj nie mo na u ciskiem”
Termin nadsy ania prac up ywa z dniem 10.01.2013 r. Za dat zg oszenia uwa a si dat wp yni cia
pracy konkursowej do siedziby Organizatora. Zdj cia, które dotr do siedziby organizatora po tym
terminie nie wezm udzia u w Konkursie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenie i zagini cie prac w transporcie pocztowym
i kurierskim.
9. Organizator nie odsy a prac. Wszystkie prace przechodz na w asno Organizatora Konkursu, no nik
elektroniczny pozostaje w asno ci Organizatora.
10. Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku zastrzega sobie prawo do bezp atnego
wykorzystania i przetwarzania prac na potrzeby Konkursu i Wystawy we wszystkich publikacjach,
prezentacjach TV, internetowych, prasowych, a tak e na innych no nikach przetwarzania danych.
Przeniesienie autorskich praw maj tkowych odb dzie si w drodze z enia przez ka dego uczestnika
Konkursu pisemnego o wiadczenia.
11.
enie o wiadczenia jest warunkiem wzi cia udzia u w Konkursie.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do wy czenia z udzia u w Konkursie prac, które naruszaj
regulamin Konkursu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu.
14. Osoby niepe noletnie do czaj pisemna zgod rodziców lub opiekunów do udzia u w Konkursie.
(wzór o wiadczenia stanowi za cznik do Regulaminu).
15. Organizator powo uje niezale ne Jury, które przyzna nagrody i wyró nienia.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do innego podzia u nagród, b
te nie przyznania wyró nie .
Werdykt Jury jest nieodwo alny. Decyzje Jury s ostateczne. Laureaci zostan powiadomieni przez
Organizatora drog e-mailow , telefoniczn lub pocztow .
Fina Konkursu odb dzie si 16 lutego 2013 roku w Turku.
17. Koszt przyjazdu po odbiór nagrody pokrywa uczestnik. W przypadku nieodebrania nagrody, b dzie ona
przes ana na koszt uczestnika Konkursu.
Serdecznie zapraszamy do udzia u w Konkursie.
DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU MO NA UZYSKA :
- NA STRONIE INTERNETOWEJ:
www.civitaschristianaturek.eu
- POD NUMEREM TELEFONU:
Barbara Kuku a tel. 534 232 522
- POCZT ELEKTRONICZN :
email:[email protected]
wiadczenie - Za cznik do Regulaminu Konkursu Fotograficznego
IV MI DZYNARODOWY KONKURS ARTYSTYCZNY
im. W odzimierza Pietrzaka pt. „Ca ej ziemi jednym obj nie mo na u ciskiem”
(o wiadczenie sk adane jest razem ze zdj ciami na konkurs)
_______________________________________________
________ _______________________________________________
Imi i nazwisko, wiek uczestnika
adres zamieszkania, kod pocztowy
____________________________________
telefon, kontakt email
1.
wiadczam, i jestem autorem prac zg oszonych na IV MI DZYNARODOWY KONKURS
ARTYSTYCZNY im. W odzimierza Pietrzaka pt. „Ca ej ziemi jednym obj
nie mo na
ciskiem”.
2. Nieodp atnie przenosz s ce mi prawa maj tkowe do prac zg oszonych na Konkurs na rzecz
Organizatora. Zakres przeniesionych praw maj tkowych, o których mowa w punkcie 2
wiadczenia obejmuje prawo do rozpowszechniania prac zg oszonych na Konkurs w formie
plakatów, kalendarzy, Wydawnictw, itp.
3. Wyra am zgod na zachowanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Turku wed ug zasad okre lonych w ustawie z dnia
19.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U. Nr 133/97 poz.883).
4.
wiadczam, e zapozna em (-am) si z tre ci regulaminu i warunkami, które akceptuj .
____________________
data
5.
____________________________
podpis uczestnika Konkursu
wiadczam, e zapozna em (-am) si z tre ci regulaminu, akceptuj jego warunki i wyra am
zgod na udzia mojej córki/ syna w konkursie*.
____________________
data
_______________________________________
podpis rodzica /opiekuna uczestnika Konkursu
* Podpisuje rodzic/opiekun, je li uczestnik Konkursu jest niepe noletni
Download

Rynek 43, 58-100 Świdnica