WROC£AWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
WROC£AW SCIENTIFIC SOCIETY
KOMPUTEROWE
KOMPUTEROWE
WSPOMAGANIE
WSPOMAGANIE
BADAÑ
BADAÑ NAUKOWYCH
NAUKOWYCH
XX KK KOWBAN ’2013
Polanica-Zdrój, 23-25 paŸdziernik 2013 r.
ZAPRASZAMY NA
XX KK KOWBAN '2013
Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ zapraszamy na Jubileuszow¹ XX Krajow¹ Konferencjê „Komputerowe
wspomaganie badañ naukowych”, organizowan¹ przez
Wroc³awskie Towarzystwo Naukowe.
Konferencja odbêdzie siê w Polanicy-Zdroju.
Zgodnie z wieloletni¹ tradycj¹, XX KK KOWBAN
'2013 to coroczna interdyscyplinarna ogólnopolska
impreza naukowa, organizowana pod auspicjami Kolegium Rektorów Uczelni Wroc³awia, Opola i Zielonej Góry. Podstawowym jej celem jest integracja œrodowiska naukowego w Polsce wokó³ problematyki
komputerowego wspomagania badañ. Realizacji tego
celu s³u¿y przegl¹d osi¹gniêæ naukowych w kraju, uzyskanych z wykorzystaniem metod badawczych wspomaganych komputerowo z zakresu nauk humanistycznych, ekonomicznych, medycznych, rolniczych, biologicznych, matematyczno-fizycznych, chemicznych,
geologicznych, technicznych oraz inicjowanie przep³ywu informacji dotycz¹cych wykorzystywanego
oprogramowania aplikacyjnego, s³u¿¹cego komputerowemu wspomaganiu badañ naukowych w ró¿nych
oœrodkach naukowych i umo¿liwiaj¹cego podejmowanie nowych badañ, w tym interdyscyplinarnych.
Zatem konferencja stanowi forum dla upowszechnienia metod komputerowego wspomagania badañ naukowych i jest jedn¹ z metod merytorycznego podsumowania wyników badañ naukowych osi¹gniêtych
przy wspomaganiu komputerowym.
Serdecznie zapraszamy i oczekujemy Uczestników
od godziny 17.00 we wtorek 22 paŸdziernika 2013 r.
w Pensjonacie „Beata” w Polanicy-Zdroju.
Komitet Organizacyjny
XX KK KOWBAN'2013
PROGRAM RAMOWY
22 październik 2013 r., wtorek
17:00
19:00
Recepcja uczestników konferencji
KOLACJA
23 październik 2013 r., środa
8:00
ŚNIADANIE
9:30
9:40-10:40
10:40-11:10
11:10-12:50
Otwarcie konferencji
Sesja plenarna P1
Przerwa kawowa
Sesja plenarna P2
13:00
OBIAD
17:00-19:00
19:30
Sesja plakatowa
KOLACJA KOLEŻEŃSKA
24 październik 2013 r., czwartek
8:00
ŚNIADANIE
9:00-10:50
10:50-11:20
11:20-12:40
Sesja plenarna P3
Przerwa kawowa
Sesja plenarna P4
13:00
OBIAD
17:30-19:00
Sesja plakatowa
19:00
KOLACJA
25 październik 2013 r., piątek
8:00
ŚNIADANIE
9:20-11:00
Sesja plenarna P5
12:00
OBIAD
KOMITET NAUKOWY
Przewodnicz¹cy:
Prof. dr hab. Daniel J. Bem
Cz³onkowie:
Prof. dr hab. Zdzis³awa Bem
Prof. dr hab. Romuald Bêdziñski
Prof. dr hab. Jaros³aw Domaradzki
Prof. dr hab. Zofia Jasiñska
Prof. dr hab. Alicja Kêdzia
Prof. dr hab. Danuta Kaczmarek
Prof. dr hab. Andrzej Kasprzak
Prof. dr hab. Leszek Kuchar
Prof. dr hab. Zdzis³aw Latajka
Prof. dr hab. Andrzej Mulak
Prof. dr hab. Barbara Namys³owska-Wilczyñska
Prof. dr hab. Ewaryst Rafaj³owicz
Prof. dr hab. Marek S¹siadek
Prof. dr hab. Marian Sobierajski
Prof. dr hab. Andrzej Sokalski
Prof. dr hab. Roman Szeloch
Prof. dr hab. Pawe³ Œniady
Prof. dr hab. Maria Œwiderska-Bró¿
Prof. dr hab. Helena Teterycz
Prof. dr hab. Tadeusz Wiêckowski
Prof. dr hab. Jan Zarzycki
ORGANIZATOR KONFERENCJI
WROC£AWSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
pod auspicjami
KOLEGIUM REKTORÓW UCZELNI
WROC£AWIA, OPOLA I ZIELONEJ GÓRY
1
KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodnicz¹cy: Prof. dr hab. Andrzej Mulak
Sekretarz:
Prof. dr hab. Jan Zarzycki
Jubileuszowa XX Krajowa Konferencja
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE
BADAÑ NAUKOWYCH KOWBAN’2013
odbêdzie siê w Pensjonacie „Beata”
57-320 Polanica-Zdrój, ul. Rybna 9
tel./fax 74-868-17-93
w dniach 23-25 paŸdziernika 2013 r.
Polanica-Zdrój jest jedn¹ z najstarszych i najbardziej
znanych miejscowoœci kuracyjnych Polski, po³o¿on¹ miêdzy Górami Sto³owymi i Górami Bystrzyckimi, na wysokoœci 360-430 m n.p.m., w malowniczej dolinie rzeki Bystrzycy Dusznickiej.
Ÿród³a mineralne Polanicy by³y znane ju¿ w XVII wieku, ale jako miejscowoœæ kuracyjna Polanica-Zdrój rozpoczyna swoj¹ karierê na pocz¹tku XX w. BodŸcem do tego
by³o ujêcie Ÿróde³ wód mineralnych o dzia³aniu leczniczym, które s¹ szczawianami wodoro-wêglanowo-wapniowymi.
Dzisiaj Polanica-Zdrój jest centrum leczniczym chorób
uk³adu kr¹¿enia krwi oraz chorób przewodu pokarmowego,
a tak¿e siedzib¹ znanego szpitala i oœrodka chirurgii plastycznej.
Najnowsz¹ atrakcj¹ uzdrowiska jest odrestaurowany ponad 100-letni Park Zdrojowy.
Ÿród³a lecznicze (Wielka Pieniawa, Józef I), ³agodny klimat i malownicze po³o¿enie czyni¹ z Polanicy-Zdroju najczêœciej odwiedzan¹ miejscowoœæ kuracyjn¹ Polski.
Dojazd do jednokierunkowej ulicy Rybnej od ulicy Wojska
Polskiego ulicami Spacerow¹ i Bystrzyck¹.
2
3
PROGRAM KONFERENCJI
Œroda, 23 paŸdziernika 2013 r.
9:30 Otwarcie konferencji
9:40–10:40 Sesja plenarna P1
Tomografia multimodalna – PET/MR
Zdzis³awa Bem
Analiza matematyczna dynamiki wzrostu
miêœnia krawieckiego w okresie prenatalnym
Alicja Kêdzia, Katarzyna Podleœny,
Ewa Wa³ek, Krzysztof Dudek
Nowoczesne leczenie spastycznoœci koñczyn
poprzez komputerowo regulowany wlew
baklofenu do kana³u krêgowego
Wojciech Derkowski, Alicja Kêdzia
10:40–11:10 Przerwa kawowa
11:10–12:30 Sesja plenarna P2
Zastosowanie nanomateria³ów
a nanoszkodliwoϾ
Danuta Kaczmarek, Damian Wojcieszak,
Agata Poniedzia³ek, Micha³ Mazur,
Katarzyna Jasinowska
Projektowanie filtrów antyaliasingowych
o liniowej fazie
Zbigniew Œwiêtach
Sieci neuronowe samooptymalizuj¹ce a systemy
neuronowo-rozmyte w klasyfikacji danych medycznych
Sebastian Wojczyk
4
Sztuczne sieci neuronowe z dwuprogow¹
funkcj¹ aktywacji
Piotr Fulmañski
13:00 OBIAD
17:00–19:00 Sesja plakatowa
Wykorzystanie metody ³¹czenia informacji
akustycznej do identyfikacji pojazdów
mechanicznych
Pawe³ Biernacki
Wsparcie procesu projektowania sieci
komputerowych poprzez efektywne wykorzystanie wiedzy eksperckiej
Zbigniew Buchalski
Informatyczne wspomaganie podejmowania
problemów decyzyjnych w zarz¹dzaniu prac¹
hurtowni
Zbigniew Buchalski
Indukcja drzewa decyzyjnego do oceny strat
ciœnienia na przewodach sieci wodoci¹gowych
Andrzej Czapczuk, Jacek Dawidowicz
Koncepcja optycznego czujnika temperatury
z cienk¹ warstw¹ ze skokowym efektem termochromowym
Jaros³aw Domaradzki, Danuta Kaczmarek,
Damian Wojcieszak, Micha³ Mazur
Wp³yw domieszkowania neodymem na poziom
aktywnoœci fotokatalitycznej nanocz¹stek TiO2
Damian Wojcieszak, Micha³ Mazur,
Kamil Chojnacki, Danuta Kaczmarek,
Jaros³aw Domaradzki
Pomiary obci¹¿eñ koparek ko³owych za
pomoc¹ sieci sensorów zintegrowanych
Weronika Huss, Zbigniew Œwiêtach
5
Zastosowanie metod modelowania
molekularnego do wspomagania badañ
naukowych w mikro- i nanotechnologiach
elektronicznych
Dawid Król, Artur Wymys³owski
19:30 KOLACJA KOLE¯EÑSKA
6
Czwartek, 24 paŸdziernika 2013 r.
9:00–10:50 Sesja plenarna P3
Szacowanie parametrów jakoœciowych wody
podziemnej z wykorzystaniem krigingu zwyczajnego dla obszaru ujêæ w rejonie K³odzka
Barbara Namys³owska-Wilczyñska
Numeryczne metody projektowania termomechanicznego w monta¿u w elektronice
Artur Wymys³owski
Metody okreœlania œredniego wymiaru
nanocz¹stek. Porównanie technik DLS i TEM
Helena Teterycz, Iwona Karbownik,
Marta Fiedot, Olga Rac,
Patrycja Suchorska-WoŸniak
Sposób modyfikacji siatki Mersilene™ w celu
nadania jej w³aœciwoœci antybakteryjnych
Marta Fiedot, Iwona Karbownik, Olga Rac,
Irena Helena Maliszewska, Helena Teterycz
Wp³yw pH na kszta³t i rozmiar mikrostruktur
tlenku cynku
Olga Rac, Iwona Karbownik, Marta Fiedot,
Helena Teterycz
10:50–11:20 Przerwa kawowa
11:20–12:40 Sesja plenarna P4
Zastosowanie ci¹g³ej analizy falkowej i wykresów rekurencyjnych do analizy porównawczej
danych rejestracji pola magnetycznego na Helu
i w pobliskich obserwatoriach Belsk i Niemegk
(1966-2012)
Zbigniew Kobyliñski, Arkadusz Wysokiñski,
Jerzy Bia³y, Tomasz Seredyn
7
Mapping EEG u dziecka z mózgowym pora¿eniem dzieciêcym w czasie rehabilitacji metod¹
integracji odruchów neurosensorycznych wed³ug
Masgutowej
Witold Pilecki, Lech Kipiñski,
Anna Pilecka-Kalamarz, Dariusz Ka³ka,
Swiet³ana Masgutova
Ekspresja receptora dla erytropoetyny EpoR
w tkance raka szyjki macicy: podœcielisku
i nab³onku guza nowotworowego oraz jego
korelacja z rogowaceniem nab³onka
Ma³gorzata Rusiecka, Agnieszka Ha³oñ,
Les³aw Rusiecki, Marcin Stêpieñ,
Urszula Staszek, Agnieszka IgnatowiczPacyna, Barbara Izmaj³owicz, Jan Kornafel,
Beata S³ocka-Romaniuk, Zbigniew Mazur
Monitorowanie zmian w uk³adzie sercowonaczyniowym metod¹ BSPM i VCG u kobiet
leczonych z powodu raka piersi
Les³aw Rusiecki, Ma³gorzata Rusiecka,
Dorota Polak-Jonkisz,
Ma³gorzata Sobieszczañska,
Krystyna Laszki-Szcz¹chor, Witold Pilecki,
Teresa Szawrowicz-Pe³ka, Anna PileckaKalamarz, Dariusz Ka³ka
13:00 OBIAD
17:30–19:00 Sesja plakatowa
Model rozwoju mostka w ¿yciu prenatalnym
Emilia Kêdzia, Wojciech Kêdzia,
Alicja Kêdzia, Wojciech Derkowski,
Ilona Korczak, Krzysztof Dudek
Matematyczny model rozwoju jamy nosowej
w okresie prenatalnym
Wojciech Kêdzia, Emilia Kêdzia,
Alicja Kêdzia, Krzysztof Dudek
8
Komputerowa ocena miêœnia zginacza
g³êbokiego palców (m. FDP) w okresie
prenatalnym
Alicja Kêdzia, Marcin Ziajkiewicz,
Krzysztof Dudek
Komputerowa analiza symetrii pó³kul oraz
szczelin mó¿d¿ku w okresie p³odowym
Marta Nowakowska-Kotas, Alicja Kêdzia,
Krzysztof Dudek
Analiza „pu³apek” neurochirurgicznych
zmiennoœci anatomicznej splotu ramiennego
w œwietle komputerowych systemów
przetwarzania obrazów
Jowita WoŸniak, Alicja Kêdzia,
Krzysztof Dudek
19:00 KOLACJA
9
Pi¹tek, 25 paŸdziernika 2013 r.
9:20–11:00 Sesja plenarna P5
Numeryczna analiza geometrii punktów kostnienia koœci krzy¿owej w okresie prenatalnym
Jakub S³owiñski, Wojciech Kêdzia,
Grzegorz Mazur, Celina Pezowicz,
Alicja Kêdzia
Wp³yw struktury skafoldu kostnego na rozk³ad
naprê¿eñ, odkszta³ceñ i przemieszczeñ
w implancie oraz otaczaj¹cej tkance kostnej
Jakub S³owiñski
Komputerowe wspomaganie obliczeñ
podkrytycznego okresu rozwoju pêkania
zmêczeniowego
Grzegorz Lesiuk, Mieczys³aw Szata
Analiza obrazu powierzchni ochronnej na
elementach metalowych
£ukasz Pater
Przegl¹d metod statystycznych
wykorzystywanych do dzia³añ ci¹g³ego
doskonalenia w przedsiêbiorstwach
o charakterze produkcyjnym
Katarzyna Staniszewska-Kipiñska,
Ma³gorzata Letachowicz
12:00 OBIAD
10
INFORMACJE
Na wyg³oszenie referatu oraz dyskusjê podczas sesji przewiduje siê maksymalnie 20 minut. Ostateczna decyzja o czasie trwania poszczególnych wyst¹pieñ nale¿y do przewodnicz¹cego sesji. Organizatorzy prosz¹ o odpowiednie przygotowanie wypowiedzi oraz materia³ów pomocniczych.
W sali sesyjnej bêdzie dostêpny komputer i rzutnik.
Na ka¿dy referat w sesji plakatowej przeznaczona jest jedna tablica korkowa o wymiarach 120 cm (wys.) x 90 cm
(szer.). Tablice dostêpne bêd¹ od 22 X 2013 r. od godz. 19.00
w sali konferencyjnej. Prosimy o wywieszenie plakatów
przed rozpoczêciem konferencji!
Sekretariat konferencji czynny bêdzie:
22 X 2013 r. w godz. 17.00–22.00
23 X 2013 r. w godz. 8.30–9.30, 13.30–14.30
24 X 2013 r. w godz. 8.30–9.30, 13.30–14.30
25 X 2013 r. w godz. 8.30–9.30
DOJAZD DO POLANICY-ZDRÓJ
DOJAZD PKP (przesiadka na stacji K³odzko G³ówne)
Odjazdy z Wroc³awia: 5.43; 6.49; 10.27; 13.45
Czas przejazdu ok. 2 godz. 20 min.
DOJAZD PKS (kierunek Kudowa-Zdrój)
Odjazdy z Wroc³awia: 3.30; 7.20; 9.10; 10.00; 10.40; 12.00;
13.50; 14.50; 15.55; 16.50; 18.40
Uwaga! Prosimy przed wyjazdem sprawdziæ aktualnoœæ
rozk³adów jazdy!
11
NOTATKI
12
Download

harmonogram zajęć adaptacyjnych