ÝÇÝNDEKÝLER
1. ÜNÝTE
Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri
BÖLÜM 1 : ÝLETÝÞÝM ve ÝNSAN ÝLÝÞKÝLERÝNDEKÝ ROLÜ ................................................ 12
Ölçme ve Deðerlendirme ................................................................................ 15
Kazaným Deðerlendirme Testi - 1 .................................................................... 16
BÖLÜM 2 : ÝLETÝÞÝMDE KÝTLE ÝLETÝÞÝM ARAÇLARININ ROLÜ........................................ 20
Ölçme ve Deðerlendirme ................................................................................ 23
Kazaným Deðerlendirme Testi - 3 .................................................................... 24
BÖLÜM 3 : ATATÜRK’ÜN ÝLETÝÞÝME VERDÝÐÝ ÖNEM ...................................................... 29
Ölçme ve Deðerlendirme ................................................................................ 31
Kazaným Deðerlendirme Testi - 5 .................................................................... 32
Ünite Deðerlendirme Testi .............................................................................. 35
Genel Deðerlendirme Testi - 1 ........................................................................ 37
2. ÜNÝTE
Ülkemizde Nüfus
BÖLÜM 1 : TÜRKÝYE’DE NÜFUSUN DAÐILIÞINI ETKÝLEYEN FAKTÖRLER ...................... 40
Ölçme ve Deðerlendirme ................................................................................ 43
Kazaným Deðerlendirme Testi - 1 .................................................................... 44
Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 .................................................................... 46
BÖLÜM 2 : TÜRKÝYE’NÝN NÜFUS ÖZELLÝKLERÝ .............................................................. 48
Ölçme ve Deðerlendirme ................................................................................ 51
Kazaným Deðerlendirme Testi - 3 .................................................................... 52
Kazaným Deðerlendirme Testi - 4 .................................................................... 54
BÖLÜM 3 : TÜRKÝYE’DE GÖÇLER.................................................................................... 56
Ölçme ve Deðerlendirme ................................................................................ 58
Kazaným Deðerlendirme Testi - 5 .................................................................... 59
Kazaným Deðerlendirme Testi - 6 .................................................................... 61
BÖLÜM 4 : EÐÝTÝM ve ÇALIÞMA HAKKI .......................................................................... 63
Ölçme ve Deðerlendirme ................................................................................ 65
Kazaným Deðerlendirme Testi - 7 .................................................................... 66
BÖLÜM 5 : YERLEÞME VE SEYAHAT ÖZGÜRLÜÐÜ ........................................................ 68
Ölçme ve Deðerlendirme ................................................................................ 69
Kazaným Deðerlendirme Testi - 8 .................................................................... 70
Ünite Deðerlendirme Testi .............................................................................. 72
Genel Deðerlendirme Testi - 2 ........................................................................ 74
3. ÜNÝTE
Türk Tarihinde Yolculuk
BÖLÜM 1 : ANADOLU, ANA YURT .................................................................................. 78
Ölçme ve Deðerlendirme ................................................................................ 83
Kazaným Deðerlendirme Testi - 1 .................................................................... 85
Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 .................................................................... 87
Kazaným Deðerlendirme Testi - 3 .................................................................... 89
Kazaným Deðerlendirme Testi - 4 .................................................................... 91
BÖLÜM 2 : OSMANLI KURULUÞ...................................................................................... 93
Ölçme ve Deðerlendirme ................................................................................ 98
Kazaným Deðerlendirme Testi - 5 .................................................................. 100
Kazaným Deðerlendirme Testi - 6 .................................................................. 102
Kazaným Deðerlendirme Testi - 7 .................................................................. 104
Kazaným Deðerlendirme Testi - 8 .................................................................. 106
BÖLÜM 3 : OSMANLI DEVLETÝ YENÝ BAÞKENTÝNDE .................................................... 108
Ölçme ve Deðerlendirme .............................................................................. 112
Kazaným Deðerlendirme Testi - 9 .................................................................. 113
Kazaným Deðerlendirme Testi - 10 ................................................................ 115
Kazaným Deðerlendirme Testi - 11 ................................................................ 117
Kazaným Deðerlendirme Testi - 12 ................................................................ 119
BÖLÜM 4 : OSMANLI TOPLUMU VE KÜLTÜRÜ.............................................................. 121
Ölçme ve Deðerlendirme .............................................................................. 126
Kazaným Deðerlendirme Testi - 13 ................................................................ 127
Kazaným Deðerlendirme Testi - 14 ................................................................ 129
Kazaným Deðerlendirme Testi - 15 ................................................................ 131
BÖLÜM 5 : YENÝLÝKLER VE OSMANLI DEVLETÝ ............................................................ 133
Ölçme ve Deðerlendirme .............................................................................. 136
Kazaným Deðerlendirme Testi - 16 ................................................................ 137
Kazaným Deðerlendirme Testi - 17 ................................................................ 139
Kazaným Deðerlendirme Testi - 18 ................................................................ 141
Ünite Deðerlendirme Testi ............................................................................ 144
Genel Deðerlendirme Testi - 3 ...................................................................... 146
4. ÜNÝTE
Zaman Ýçinde Bilim
BÖLÜM 1 : BULUÞLARIN SERÜVENÝ ............................................................................ 150
Ölçme ve Deðerlendirme .............................................................................. 154
Kazaným Deðerlendirme Testi - 1 .................................................................. 156
Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 .................................................................. 158
Kazaným Deðerlendirme Testi - 3 .................................................................. 160
BÖLÜM 2 : DEÐÝÞÝM VE GELÝÞÝM ................................................................................ 163
Ölçme ve Deðerlendirme .............................................................................. 167
Kazaným Deðerlendirme Testi - 4 .................................................................. 169
Kazaným Deðerlendirme Testi - 5 .................................................................. 171
Kazaným Deðerlendirme Testi - 6 .................................................................. 173
Ünite Deðerlendirme Testi - 1 ...................................................................... 175
Ünite Deðerlendirme Testi - 2 ...................................................................... 177
Genel Deðerlendirme Testi - 4 ...................................................................... 180
5. ÜNÝTE
Ekonomi ve Sosyal Hayat
BÖLÜM 1 : TOPRAÐIN ÖNEMÝ ...................................................................................... 184
Ölçme ve Deðerlendirme .............................................................................. 186
Kazaným Deðerlendirme Testi - 1 .................................................................. 187
Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 .................................................................. 189
BÖLÜM 2 : DEVLETLER NASIL GELÝÞÝR? ...................................................................... 191
Ölçme ve Deðerlendirme .............................................................................. 193
Kazaným Deðerlendirme Testi - 3 .................................................................. 194
BÖLÜM 3 : ÝNSAN GÜCÜNDEN MAKÝNE GÜCÜNE GEÇÝÞ .............................................. 196
Ölçme ve Deðerlendirme .............................................................................. 198
Kazaným Deðerlendirme Testi - 4 .................................................................. 199
BÖLÜM 4 : SOSYAL YAÞAMDA VAKIFLARIN YERÝ ........................................................ 201
Ölçme ve Deðerlendirme .............................................................................. 202
Kazaným Deðerlendirme Testi - 5 .................................................................. 203
BÖLÜM 5 : NASIL EÐÝTÝM GÖRDÜLER? ........................................................................ 205
Ölçme ve Deðerlendirme .............................................................................. 207
Kazaným Deðerlendirme Testi - 6 .................................................................. 208
BÖLÜM 6 : MESLEÐÝMÝ NASIL SEÇMELÝYÝM? .............................................................. 210
Ölçme ve Deðerlendirme .............................................................................. 212
Kazaným Deðerlendirme Testi - 7 .................................................................. 213
Ünite Deðerlendirme Testi ............................................................................ 215
Genel Deðerlendirme Testi - 5 ...................................................................... 217
6. ÜNÝTE
Yaþayan Demokrasi
BÖLÜM 1 : KURULTAYDAN MECLÝSE ............................................................................ 222
Ölçme ve Deðerlendirme .............................................................................. 225
Kazaným Deðerlendirme Testi - 1 .................................................................. 226
Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 .................................................................. 228
BÖLÜM 2 : TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ DEVLETÝ’NÝN NÝTELÝKLERÝ .................................. 230
Ölçme ve Deðerlendirme .............................................................................. 233
Kazaným Deðerlendirme Testi - 3 .................................................................. 234
Kazaným Deðerlendirme Testi - 4 .................................................................. 236
BÖLÜM 3 : TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ DEVLETÝ’NÝN YÖNETÝM YAPISI ............................ 238
Ölçme ve Deðerlendirme .............................................................................. 241
Kazaným Deðerlendirme Testi - 5 .................................................................. 242
Kazaným Deðerlendirme Testi - 6 .................................................................. 244
BÖLÜM 4 : VATANDAÞIN SESÝ ...................................................................................... 246
Ölçme ve Deðerlendirme .............................................................................. 248
Kazaným Deðerlendirme Testi - 7 .................................................................. 249
BÖLÜM 5 : OKULDA DEMOKRASÝ ................................................................................ 252
Ölçme ve Deðerlendirme .............................................................................. 253
Kazaným Deðerlendirme Testi - 8 .................................................................. 254
Ünite Deðerlendirme Testi ............................................................................ 256
Genel Deðerlendirme Testi - 6 ...................................................................... 258
7. ÜNÝTE
Ülkeler Arasý Köprüler
BÖLÜM 1 : ÝKÝ KURÞUN VE MÝLYONLARCA KAYIP ........................................................ 262
Ölçme ve Deðerlendirme .............................................................................. 267
Kazaným Deðerlendirme Testi - 1 .................................................................. 269
Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 .................................................................. 271
Kazaným Deðerlendirme Testi - 3 .................................................................. 273
Kazaným Deðerlendirme Testi - 4 .................................................................. 275
BÖLÜM 2 : DÜNYADA NELER OLUYOR?........................................................................ 278
Ölçme ve Deðerlendirme .............................................................................. 280
Kazaným Deðerlendirme Testi - 5 .................................................................. 282
Kazaným Deðerlendirme Testi - 6 .................................................................. 284
BÖLÜM 3 : NEDEN YAÞATMALIYIZ................................................................................ 286
Ölçme ve Deðerlendirme .............................................................................. 288
Kazaným Deðerlendirme Testi - 7 .................................................................. 290
Kazaným Deðerlendirme Testi - 8 .................................................................. 292
Ünite Deðerlendirme Testi ............................................................................ 294
Genel Deðerlendirme Testi - 7 ...................................................................... 296
Cevap Anahtarý .................................................... 299
BÖLÜM 1
ÝLETÝÞÝM ve ÝNSAN
ÝLÝÞKÝLERÝNDEKÝ ROLÜ
Kazanýmlar
Bu bölümü bitirdiðimde;
« Olumlu iliþkilerde iletiþimin önemini, iletiþimi olumlu ve olumsuz etkileyen tutum ve davranýþlarý,
« Ýyi bir dinleyicinin özelliklerini,
« Ýletiþimde yapýlan hatalarý ve anlaþmazlýklardaki uygun çözüm yollarýný
öðreneceðim.
Bunlar olumlu iliþkiler saðlayarak çevredekilerle etkin iletiþim kurmanýn yolunu açar.
A. ÝLETÝÞÝM ve ÝNSAN
ÝLÝÞKÝLERÝNDEKÝ ROLÜ
Kendimizi ve çevremizi tanýmak iletiþimin ilk koþuludur. Kendimizi ve çevremizi tanýyýp anladýðýmýzda, iletiþim kurmamýz kolaylaþacaktýr.
Olumlu Ýliþkiler ve Ýletiþimi
Olumsuz Etkileyen Faktörler
Ýletiþim, bizim baþkalarýný, baþkalarýnýn da bizi anlamasýna yarayan süreç olarak tanýmlanabilir. Ýletiþim, hayatýmýzda önemli yer tutar. Sabahlarý uyandýðýmýzda annemize, babamýza “Günaydýn” diyerek güne baþlamak, okula geldiðimizde arkadaþlarýmýza “Merhaba, bugün nasýlsýnýz?” diyerek halini
hatýrýný sormak, okulda çalýþan görevlilere “Kolay
gelsin” demek iletiþimi baþlatmanýn kolay, ayný zamanda gerekli yoludur.
Ýletiþimsizliðe neden olan faktörlerin baþýnda etkili
dinleme ve konuþma becerisi eksikliði gelmektedir.
Ýletiþimde kiþinin konuþma biçimi, seçtiði sözcükler, onlarý kullanma becerisi, konuþurken yaptýðý
jest ve mimikler, ses tonu davranýþýnýn önemli bir biçimini oluþturur ve iletiþimde etkili olur.
Anahtar Bilgi
© Coþku Yayýnlarý
Kimi zaman arkadaþýnýz ve aileniz tarafýndan yanlýþ
anlaþýldýðýnýzý ya da anlatmak istediklerinizi tam
olarak anlatamadýðýnýzý düþündüðünüz olmuþtur.
Ayný þekilde istemeden aðzýmýzdan çýkan bir kelimeden dolayý karþýmýzdakini kýrdýðýmýz veya tartýþtýðýmýz zamanlar da olmuþtur. Ýþte arkadaþlarýmýzla
aramýzdaki anlaþmazlýklarýn, yanlýþ anlamalarýn temelinde iletiþim hatalarý yatmaktadýr.
Herhangi bir þeyi açýklamak için genellikle el,
kol veya baþ ile yapýlan iradeli veya irade dýþý
hareketlere jest, yüz ifadesine ise mimik adý verilir.
Etkili iletiþim kurmak için;
•
Kendini tanýtmak,
•
Kendini doðru ifade etmek
•
Empati kurmak,
•
Hoþgörülü ve önyargýsýz olmak,
•
Eleþtirilere açýk olmak,
•
Beden dilini, jest ve mimikleri iyi kullanmak,
gereklidir.
12
Tüm canlýlar yaþamlarýný sürdürebilmek için iletiþimde bulunmak zorundadýrlar. Hayvanlar kimi zaman birbirlerini koklayarak, kimi zaman çýkardýklarý
seslerle iletiþim kurarlar. Ancak iletiþimin insan yaþamýndaki yeri diðer canlýlardan ayrýlýr. Çünkü in-
Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkilerindeki Rolü
san diðer canlýlardan farklý olarak iletiþimi geliþtirme yeteneðine sahiptir. Öncelikle bizler konuþma
ve dinleme yeteneðine sahibiz. Ýsteklerimizi, duygularýmýzý, kaygýlarýmýzý ifade edebilir, dinleme yeteneðimizi kullanarak karþýmýzdakini anlayabiliriz.
b. Ýletiþim Engelleri
Hacivat ile Karagöz arasýndaki diyaloglar temelde
iletiþim hatalarý üzerine kuruludur.
HACÝVAT - Efendim, sen güreþe çýkmýþsýn!
KARAGÖZ - Bunda gülecek ne var? Güneþe de çýkarým, gölgeye de Hacý Cavcav!...
a. Etkili Dinleme (Ýyi Bir Dinleyici)
Dinlemek, etkili iletiþimde baþarýnýn anahtarýdýr. Ýnsanlar arasýndaki anlaþmazlýklarýn birçoðu birbirlerini dinlememekten kaynaklanmaktadýr. Ayný þeyi
anlatmak isteyen insanlar bile birbirlerini dinlemediklerinden ayný þeyi anlattýklarýný anlayamaz ve birbirleriyle anlaþmazlýklar yaþarlar.
HACÝVAT - Allah iyiliðini versin, güneþ deðil, güreþe!...
KARAGÖZ - Öyle söylesene!...
HACÝVAT - Desene zoraki güreþ baþladý. Hemen
çift dalsaydýn!
Kimi zaman anne babalar çocuklarýný, öðrenciler
öðretmenlerini, arkadaþlar birbirlerini dinlemediklerinden aralarýnda sorunlar yaþanabilmektedir. Oysa
dinlemek birbirimizi anlamamýzý kolaylaþtýracak ve
yanlýþ anlaþýlmalarý da en aza indirecektir.
KARAGÖZ - Çiftlere dalýp kaçacaðým ama ceket
onlarda...
HACÝVAT - Yaðlandýnýz mý yoksa?
•
Konuþmacýnýn sözünü kesmez.
HACÝVAT - Caným yani yaðlý güreþ mi yapýyorsunuz?
•
Dikkatini konuþmacýya verir.
•
Gözlerini sýk sýk kaçýrmaz; konuþmacýyla göz
temasý kurar.
•
Dinlerken vereceði cevabý düþünmez.
•
Dinlerken baþka bir iþle meþgul olmaz.
•
Yargýlayýcý, suçlayýcý, aþaðýlayýcý, alaycý bir tavýr
içinde olmaz.
•
Konuþmacýyý anladýðýný gösteren sözlü ifadelerde bulunur.
© Coþku Yayýnlarý
Ýyi bir dinleyici;
KARAGÖZ - Hay hay, ben motor yaðý sürdüm, o da
tereyaðý... Birbirimizi yalamaya baþladýk.
KARAGÖZ - Hayýr, ballý güreþ yapýyoruz.
Ýletiþimde yapýlan hatalar;
Emir vermek, tehdit etmek, konuyu saptýrmak, isim
takmak, eleþtirmek, öðüt vermek, nutuk çekmek,
yargýlamak, suçlamak, alay etmek, uyarmak, sen
dilini kullanmak iletiþim hatalarýdýr.
“Koca kafalýlar bunu anlayamaz.” “Böyle ders çalýþanlara ancak inek denir.” “Senden ne köy olur ne
kasaba.” vb. konuþmalar iletiþim hatalarýna örnek
gösterilebilir.
Toplumda hiç kimse kendisiyle alay edilmesini,
kendisine isim takýlmasýný, emir verilmesini vb. istemez. Ýnsan kendisine yapýlmasýný istemediði bir þeyi baþkalarýna yapmamalýdýr. Bu da iliþkilerde empati kurmanýn gerekliliðini ortaya koymaktadýr.
Anahtar Bilgi
•
Ýletiþim kurduðu kiþinin yalnýzca söylediklerine
deðil, vücut hareketlerine de dikkat eder. Çünkü
yüz ifadeleri, el ve kol hareketleri, duruþ biçimi,
ses tonu gibi sözsüz mesajlar da iletiþimin bir
parçasýdýr. Örneðin, bir arkadaþýnýzýn yüzü asýksa üzgün olduðunu ya da moralinin bozuk olduðunu düþünebilirsiniz. Babanýzýn ses tonundan size kýzýp kýzmadýðýný anlayabilirsiniz.
Empati: Bir insanýn, kendisini karþýsýndaki insanýn yerine koyarak onun duygularýný ve düþüncelerini doðru olarak anlama çabasýdýr.
Ýletiþimde “sen dili”ni kullanmak da iletiþim engeli
oluþturur; buna karþýlýk, “ben dili” iletiþim engeli
oluþturmaz.
13
Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkilerindeki Rolü
Ýnsan anlaþmazlýða düþtüðünce; iþi þakaya vurma,
kaçma, görmezden gelme vb. yollarý seçmemelidir.
Bunun yerine, olayýn nedenini anlamaya çalýþma,
özür dileme, karþýsýndakini dinleme, soruna onun
bakýþ açýsýndan (empati) bakma vb. yapýcý yollarý
tercih etmelidir.
Anahtar Bilgi
Sen dili:
•
Senle baþlar veya senle biter.
•
Yargýlayýcý, eleþtirici veya suçlayýcý olabilir.
•
Öfke, kýzgýnlýk duygularý taþýyabilir.
Örnek - 1
Ben dili;
•
Benle baþlar veya benle biter.
Ayla
•
Bireyin duygularýný açýmlar.
•
Bireyin kendi düþüncelerini ortaya koyar.
Seray : Çok hastayým, çýkamayacaðým.
Ayla
: Hadi bahçeye çýkýp oyun oynayalým.
: Hadi çýkalým ...
Seray : Oyun oynayacak hâlim yok.
Sen zaten hep geç kalýrsýn.
Ayla
: Bir daha seninle oynamayacaðým.
Senin ipinle kuyuya inilmez.
Seray : Ben de seninle oynamayacaðým.
Ödevini yine yapmamýþsýn.
Verilen diyalogda yapýlan iletiþim hatasý öncelikle aþaðýdakilerden hangisidir?
‘sen dili’ne örnek oluþturur.
Bu kadar gecikeceðini beklemiyordum.
A) Beden dilini kullanmama
Sana güvenmek istiyorum.
B) Empati kuramama
Ödevini yapmýþ olacaðýný düþündüm.
C) Eleþtiriye açýk olmama
D) Kendini doðru ifade edememe
c. Anlaþmazlýklar
Etkili ve verimli bir grup üyesi;
•
Grubun diðer üyelerinin söylediklerini dinler.
•
Grup içi kararlara saygý gösterir.
•
Fikirlerini paylaþýr, baþkalarýnýn fikirlerine saygý
gösterir.
•
Grup içindeki farklýlýklara önyargýsýzdýr; hoþgörülü davranýr.
•
Diðerlerinin baþarýya ulaþmasýna yardým eder.
•
Uzlaþmaya açýktýr.
Kiþi, bulunduðu grupta veya ortamda bu türden iletiþim kurallarýna uygun hareket etmediðinde anlaþmazlýklar yaþar.
© Coþku Yayýnlarý
‘ben dili’ne örnek oluþturur.
(2009 - SBS)
Çözüm
Empati, bir insanýn, kendisini karþýsýndaki insanýn
yerine koyarak onun duygularýný, hissettiklerini ve düþüncelerini doðru olarak anlamasýdýr. Seray hasta olduðunu söylediði halde, Ayla onun yaþadýklarýný anlamamakta, kendisiyle oynamasý yönünde ýsrar ederek iletiþim hatasý yapmaktadýr. Ayla’nýn bu hatasý, öncelikle empati kuramamasýndan kaynaklanmaktadýr.
Cevap B
Sýra Sizde - 1
1. Sýra arkadaþýnýza, “ben dili”ni kullanarak bir cümle kurunuz.
......................................................................
2. Ýletiþimde yapýlan iki hata yazýnýz.
.....................................................................
.....................................................................
3. Ýyi bir dinleyiciye ait iki özellik yazýnýz.
.....................................................................
.....................................................................
4. Etkili iletiþim kurmak için iki özellik yazýnýz.
.....................................................................
.....................................................................
14
Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkilerindeki Rolü
Kazaným Pekiþtirme - 1
Aþaðýda Hacivat ile Karagöz arasýnda geçen diyalog yer almaktadýr. Bu diyalogtaki iletiþim hatalarýný belirleyerek, bu hatalarý boþluk býrakýlan yerlere yazýnýz.
Kazaným Pekiþtirme - 2
Aþaðýdaki cümlelerde býrakýlan boþluklara uygun olan sözcükleri yazýnýz.
1. Jest ve mimikler iletiþimde ......................... mesajlardýr.
2. Dikkatini karþýsýndaki konuþmacýya veren kiþi,
iyi bir ......................... dir.
3. “Ne dediðini bilmiyorsun” diyen biri .......... dilini
kullanmýþtýr.
4. Ali, uykudan uyandýðýnda annesine “Günaydýn”
diyerek ....................... baþlatmýþtýr.
5. Bir çatýþma yaþadýðýmda, anlaþmazlýða düþtüðüm kiþiden özür dilemek iletiþimde .................
bir adýmdýr.
Kazaným Pekiþtirme - 3
Aþaðýdaki cümleleri doðru - yanlýþ olarak deðerlendiriniz.
1. Ýyi bir dinleyici, gözlerini konuþmacýdan
kaçýrýr.
2. Ýletiþimde sözsüz mesajler sözlü mesajlardan daha çok etkilidir.
3. Sen dili, “sen”le baþlar; “ben”le biter.
4. “Senin görüþlerini önemsiyorum.” ben diline bir örnektir.
5. Etkili dinleme etkili iletiþimde rol oynar.
15
ÝLETÝÞÝM VE ÝNSAN ÝLÝÞKÝLERÝNDEKÝ ROLÜ
KDT
01
KAZANIM DEÐERLENDÝRME TESTÝ
1. Baþarýlý iletiþim kurmanýn ilk aþamasý aþa-
4. Karþýmýzdaki kiþilerle doðru bir iletiþim ku-
ðýdakilerden hangisidir?
rarken aþaðýdakilerden hangisi yapýlmalýdýr?
BB1
AA1
A) Karþýsýndaki kiþiyi konuþturmak
B) Kendimizi ve çevremizi tanýyýp anlamak
A) Konuþurken karþýmýzdaki kiþiye söz hakký
vermek
C) Konuþmalarýmýzý yüz ifadeleri ve mimiklerle desteklemek
B) Karþýmýzdaki kiþilere sürekli nasihatta bulunmak
D) Kendi düþüncelerimizi karþýmýzdaki kiþinin
düþüncelerinden üstün görmek
C) Baþkalarýnýn fikir, düþünce ve duygularýný
önemsememek
D) Kendi düþünce ve fikirlerimizin doðruluðu
konusunda ýsrar etmek
2. Aþaðýdakilerden hangisi, insanlarýn baþarýlý bir iletiþim kurmasýnda etkili olan kurallardan biri olamaz?
5. Kiþilerin kendisini karþýsýndakinin yerine ko-
AA1
yup, olaylara onun gözüyle bakmasýna ne
ad verilir?
A) Karþýmýzdaki kiþiyi dinler gibi yapmak
AA1
B) Nerede ve nasýl konuþacaðýmýzý bilmek
C) Konuþurken baþkalarýna da söz hakký vermek
A) Empati
B) Jest
C) Sempati
D) Mimik
© Coþku Yayýnlarý
D) Konuþmalarý mimik ve jestlerle desteklemek
3.
6. Aþaðýdaki davranýþlardan hangisi, yanlýþ bir
iletiþim þeklidir?
DD3
A) Suat’ýn, sabahlarý arkadaþlarýna “Günaydýn.”
demesi
B) Taner’in, okulda çalýþan görevlilerine “Kolay gelsin.” demesi
C) Sosyal bilgiler öðretmeninin, dersini öðrencileriyle karþýlýklý olarak iþlemesi
D) Sertap’ýn, zayýf not alan arkadaþlarýný küçümseyen davranýþlarda bulunmasý
7. Yüz ifadeleri de etkili bir iletiþimin parçasýdýr.
Resimde, anlaþmazlýða düþen iki kardeþin temsili resmi görülmektedir.
Buna göre;
I. Þaþkýn,
Annelerinin, kardeþler arasýndaki sorunun
çözümüne yönelik öncelikle hangisini yapmasý uygundur?
C Ýletim5
A) Her ikisinin de odalarýna gitmelerini ve akþama kadar çýkmamalarýný istemesi
B) Sorun yokmuþ gibi davranmasý
16
II. Güler yüzlü,
III. Kýzgýn,
IV. Uykulu
yüz ifadelerinden hangisine sahip kiþilerle
iletiþim kurmak daha kolaydýr?
BB1
C) Sorunun ne olduðunu anlamaya çalýþmasý
A) Yalnýz I
B) Yalnýz II
D) Babalarýna þikayet edeceðini söylemesi
C) I ve III
D) II ve IV
KDT 01
Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkilerindeki Rolü
8. Aþaðýdakilerden hangisi, çevremizde karþý-
12. Aþaðýdakilerden hangisi, insanlar arasýnda-
laþtýðýmýz iletiþim sorunlarýndan biridir?
ki iletiþimi kolaylaþtýran etkenlerden biri deðildir?
CC2
c2
A) Ýnsanlarýn baþkalarýnýn yardýmýna koþmasý
B) Ýletiþim araçlarýnýn yaygýn olarak kullanýlmasý
A) Ýnsanlarý etkili biçimde dinleme
C) Karþýdaki insanlara isim takýlmasý
C) Ýnsanlarý önyargýlarla deðerlendirme
D) Yaþlýlarýn, deneyimlerini gençlerle paylaþmasý
D) Ýnsanlara hoþgörülü yaklaþma
9.
B) Baþkalarýnýn düþüncelerine saygý gösterme
13. Aþaðýdakilerin hangisinde, insanlar arasý
Ýletiþim sürecinde yapýlan hatalar
iliþkilerde olumlu ve etkili iletiþimden söz
edilebilir?
DD1
Sýnamak
Ýsim
takmak
A) Karþýmýzdakiyle konuþurken alaycý ifadeler
kullanma
?
B) Baþkalarýnýn fikir, düþünce ve duygularýný
küçümseme
Bu þemada boþ býrakýlan kutuya aþaðýdakilerden hangisini yazmazdýnýz?
Ýletim4
A) Deðer vermek
B) Emir vermek
C) Konuyu saptýrmak
D) Alay etmek
10. Ýnsanlar arasýndaki ilk iletiþim aþaðýdakilerden hangisiyle baþlamýþtýr?
AA1
A) Konuþmayla
C) Kendi fikirlerimizi tek doðru olarak ileri sürme
D) Kendimizi, konuþtuðumuz insanýn yerine
koyup onu anlamaya çalýþma
© Coþku Yayýnlarý
a
Nutuk
çekmek
14. Aþaðýdakilerden hangisi, iletiþimsizliðe neden olan davranýþlardan biri deðildir?
BB2
A) Alay etmek
B) Yazýyla
B) Onaylayýcý olmak
C) Kitap okumayla
C) Dinlememek
D) Kitle iletiþim araçlarýyla
11. • Birbirimize zaman ayýrmak
•
Karþýmýzdakini dikkatle dinlemek
•
Birbirimizi anlamaya çalýþmak
•
Kendimizi ve çevremizi tanýmak
Yukarýda verilen özellikler, aþaðýdakilerden
hangisiyle daha çok ilgilidir?
CC1
A) Haberleþme hürriyeti
B) Özel hayatýn korunmasý
C) Ýnsanlarla etkili iletiþim kurma
D) Seyahat ve yerleþme hürriyeti
D) Yargýlar gibi konuþmak
15. Zeynep, okulda en iyi rehberlik ve psikolojik
danýþman öðretmeni ile iletiþim kurabilmektedir. Çünkü; ....
Parçada boþ býrakýlan yere, aþaðýdakilerden
hangisinin gelmesi en uygun olur?
AA2
A) Öðretmeni onu dikkatle dinlemektedir.
B) Öðretmeni, baþarýlarýný küçümsemektedir.
C) Öðretmeni ona bol bol nasihat etmektedir.
D) Öðretmeni baþarýsýzlýðýný cezalandýrmaktadýr.
17
Download

İÇİNDEKİLER