KARTA KATALOGOWA PRODUKTU EISEMANN 1,30 MVA SUPER SILENT
1253010 ED-S
KEDA SS
kVA
V
kW
kW
Hz
dB(A)
mm
Ltr
kg
PERKINS
U/min
Oznaczenie produktu
Elektryczna moc 3~ PRP (cos 0,8)
Napi cie 3~/1~
Elektryczna moc PRP 3~
Elektryczna moc LTP 3~
Cz stotliwo
Ci nienie akustyczne (dystans 7m)
Wymiary d . x szer. x wysoko
Pojemno zbiornika paliwa
Masa
Silnik
Obroty silnika
Ilo cylindrów
Paliwo
Pojemno miski olejowej
Zu ycie paliwa przy obci eniu 100% LTP
Zu ycie paliwa przy obci eniu 50% 75%/100%
PRP
Regulator obrotów
Pr dnica
Stopie ochrony
Ch odzenie
Rozruch
Alarmy:
• Defekt pr dnicy.
• Wype niony zanieczyszczeniami lub wod filtr
separacyjny.
Ltr
l/h
1253,0
400/230
1002,4
1108,0
50
73
8600 x 2200 x 3000
0 – 400
14100
4012-46TWG2A (45.842 cm³)
1500 (+/- 3%)
12
Diesel
177,0
287
l/h
141,0 / 196 / 258
S
IP
silnik/pr dnica
Wyposa enie standardowe
1 x Panel bezpieczników automatycznych.
1 x Akustyczny + wietlny sygnalizator awarii.
1 x Wy cznik bezpiecze stwa (grzybkowy).
1 x Panel steruj co-kontrolny IS/NS-10.
1 x Listwa odbioru mocy (z cze kablowe).
1 x Pompa oleju silnikowego do opró niania misy.
1 x Filtr paliwa z funkcj separacji wody (z paliwa).
1 x Oprogramowanie kontrolno-steruj ce GENMO (PL)
1 x Separator wody z uk adu paliwowego
986 947 - zabudowa w kontenerze
Elektroniczny
Synchroniczna + AVR
23
yn ch odz cy/powietrze
Elektrostart (opcja: automatyka SZR)
Wyposa enie opcjonalne
Zawór umo liwiaj cy pod czenie zewn trznego zbiornika
paliwa.
Zewn trzny (dodatkowy) zbiornik paliwa wg specyfikacji
zamawiaj cego. Zestaw mo e by rozbudowany o system
bezpiecznego uzupe niania paliwa w czasie pracy agregatu.
Ogrzewanie postojowe (zestaw Vebasto)
Automatyka START/STOP ATS-M, lub GE 804
GSM-Modem
Internet-panel – monitoring pracy agregatu
Synchronizacja
Inne element wed ug specyfikacji zamawiaj cego
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN PARAMETRÓW I MODYFIKACJI OFEROWANYCH PRODUKTÓW
KONTAKT: www.eisemann.com.pl
KARTA KATALOGOWA PRODUKTU EISEMANN 1,30 MVA SUPER SILENT
ZALETY:
Przemys owy, 12-cylindrowy silnik wysokopr ny PERKINS 4012-46TWG2A (45.842 cm³).
Bezszczotkowa pr dnica klasy G3 (zgodnie z PN-ISO 8528-5) z regulatorem AVR
Gwarantowany start silnika od -35°C po zastosowaniu zimowego paliwa. Agregat mo e by eksploatowany
w temperaturze otoczenia -40 /+45°C z mo liwo ci rozszerzenia zakresu ekstremalnych temperatur.
Rama z wann zapobiegaj
wydostaniu si p ynów eksploatacyjnych i skroplin do rodowiska.
Elektroniczny wska nik ilo ci paliwa w zbiorniku.
Obudowa agregatu wykonana z ocynkowanej blachy, proszkowo pokrytej farb udaroodporn . Sprawia to,
e agregat mo e by ustawiony na zewn trz.
Obudowa ca kowicie chroni agregat przed ingerencj osób postronnych, oraz wp ywem warunków
atmosferycznych.
Mo liwo dopasowania koloru obudowy do rodowiska posadowienia ZSE.
Obudowa agregatu od wewn trz pokryta jest warstw izolacji akustycznej wykonan z w ókien poliestrowych.
Materia ten skutecznie obni a emisj ha asu do poziomu 70 dB(A) mierzonego z dystansu 7 metrów.
Dodatkowe automatyczne zabezpieczenie przeciwpora eniowe – w przypadku otwarcia drzwi sekcji klem zanika
pr d na klemach, mimo dalszej pracy zespo u pr dotwórczego.
Kana y przewodów elektrycznych wyprowadzone s bezpo rednio pod agregat. Chroni to instalacj elektryczn
agregat-obiekt przed dost pem osób nieuprawnionych.
Uk ad kana ów wentylacyjnych wewn trz obudowy, oraz u yty materia izolacji akustycznej sprawia, e nawet przy
bardzo wysokich temperaturach zewn trznych wewn trz obudowy jest znacznie ch odniej a podzespo y agregatu
nie przegrzewaj si .
Uk ad wydechowy wykonany jest ze stali INOX, orurowanie wewn trz obudowy izolowane jest we
mineraln w
celu ograniczenia emisji ha asu jak i energii cieplnej. T umiki umieszczone s na dachu kontenera.
Doskona a dost pno materia ów eksploatacyjnych i placówek serwisowych.
Gwarantujemy zgodno
poziomu zak óce radiowych N z norm VDE 0875 oraz z norm DIN VDE 0879.
System GENMO to zdalny monitoring agregatów
pr dotwórczych EISEMANN. Technologia oparta jest na
asnym oprogramowaniu Metallwarenfabrik wykorzystuj cym do transmisji danych sie GSM i internet.
GENMO zapewnia technicznej obs udze zdalny nadzór
nad parametrami pracy oraz stanem technicznym
administrowanych zespo ów pr dotwórczych EISEMANN
w rzeczywistym czasie z dowolnego miejsca na ziemi.
Warunkiem jest posiadanie komputera z naszym
oprogramowaniem i dost pem do sieci lub aktywny
telefon komórkowy GSM.
System GENMO jest szczególnie przydatny dla
administratorów serwisu technicznego. Umo liwia on
planowanie wyjazdu ekipy serwisowej, nie tylko w celu
usuni cia przyczyny zatrzymania si silnika agregatu (z
powodu np. braku paliwa, zbyt niskiego stanu oleju
silnikowego, czy wycieku p ynu ch odz cego), ale dzi ki
nowemu systemowi administrator b dzie powiadomiony
o tym, e np. w zbiorniku paliwa agregatu pozostaje rezerwa paliwa w ilo ci np. 20%, lub e w agregacie jest niebezpiecznie
niski poziom oleju, albo agregat ulega przegrzaniu i nale y sprawdzi stan i rodzaj ro linno ci wokó agregatu czy uk ad
wentylacji agregatowni. System umo liwia zdalne przeprowadzanie testów agregatów, ci e ledzenie parametrów
generowanego pr du i pracy ca ego zespo u pr dotwórczego. Administrator mo e równie zapisywa wszelkie notatki
i uwagi w pami ci dedykowanej dla danego agregatu. Mo na rejestrowa przebieg pracy, przebieg serwisu, itp.
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN PARAMETRÓW I MODYFIKACJI OFEROWANYCH PRODUKTÓW
KONTAKT: www.eisemann.com.pl
KARTA KATALOGOWA PRODUKTU EISEMANN 1,30 MVA SUPER SILENT
Przyk ady stron GENMO wy wietlanych na monitorze:
System posiada polsk wersj j zykow , wówczas wszystkie opisy s w j zyku polskim
W przypadku zapotrzebowania jednostek pr dotwórczych o mocy wy szej ni podajemy w ofercie katalogowej
– jeste my w stanie zbudowa dla Pa stwa agregat o mocy do 1000 kVA, a je li i to jest zbyt ma o, z ymy
ofert na synchronizacj wielu agregatów stanowi cych si owni spe niaj
Pa stwa oczekiwania. W tego typu
rozwi zaniach technicznych równie posiadamy odpowiedni wiedz i udokumentowane do wiadczenie.
SAMOCZYNNE
ZA CZENIE
REZERWY
EISEMANN
M
M
M
SYNCHRONIZACJA
EISEMANN
EISEMANN
EISEMANN
PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN PARAMETRÓW I MODYFIKACJI OFEROWANYCH PRODUKTÓW
KONTAKT: www.eisemann.com.pl
Download

Servotron - maximator