Príloha č. 2
PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV
Pedagogický zamestnanec a pedagogická činnosť
( V zmysle zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - výber):
1) Pedagogický zamestnanec je fyzická osoba, ktorá vykonáva pedagogickú činnosť a je
zamestnancom podľa § 1 ods. 2 tohto zákona. Pedagogickým zamestnancom je aj vedúci
pedagogický zamestnanec.
2) Pedagogickou činnosťou sa rozumie súbor pracovných činností vykonávaných priamou
výchovno-vzdelávacou činnosťou a ostatnými činnosťami s ňou súvisiacimi, ktoré
zamestnávateľ ustanoví v pracovnom poriadku.
3) Priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou sa rozumie priama vyučovacia činnosť, ktorou sa
uskutočňuje školský vzdelávací program alebo program kontinuálneho vzdelávania, a priama
výchovná činnosť, ktorou sa uskutočňuje výchovný program vykonávaný pedagogickým
zamestnancom.
4) Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia (ďalej len "riaditeľ") určí týždenný rozsah
hodín priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogickému zamestnancovi (ďalej len
"úväzok") najviac na obdobie školského roka.
5) Hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti prevyšujúca základný úväzok pedagogického
zamestnanca sa považuje za jednu hodinu práce nadčas.
6) Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický
zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť a čas, v ktorom pedagogický
zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou
činnosťou. Riaditeľ môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných
činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním aj mimo
pracoviska za podmienok ustanovených v pracovnom poriadku školy alebo školského zariadenia.
7) Pedagogický zamestnanec má v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti postavenie
chránenej osoby.
Práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v zmysle zákona
č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov :
1) Pedagogický zamestnanec pri výkone pedagogickej činnosti a odborný zamestnanec pri
výkone odbornej činnosti nad rámec základných práv a povinností zamestnancov ustanovených
osobitnými predpismi, medzinárodnými zmluvami a dohovormi, ktorými je Slovenská republika
viazaná, má právo na:
a) zabezpečenie podmienok potrebných na výkon svojich práv a povinností najmä na svoju
ochranu pred násilím zo strany detí, žiakov, poslucháčov, rodičov a iných osôb,
b) ochranu pred neodborným zasahovaním do výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu
odbornej činnosti,
c) účasť na riadení školy a školského zariadenia prostredníctvom členstva alebo volených
zástupcov v poradných, metodických a samosprávnych orgánoch školy a školského zariadenia,
d) predkladanie návrhov na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, školského vzdelávacieho
programu, výchovného programu alebo odborných činností,
e) výber a uplatňovanie pedagogických a odborných metód, foriem a prostriedkov, ktoré utvárajú
podmienky na učenie a sebarozvoj detí, žiakov alebo poslucháčov a rozvoj ich kompetencií,
f) kontinuálne vzdelávanie a profesijný rozvoj za podmienok ustanovených týmto zákonom a v
jazyku, v ktorom pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykonáva,
g) objektívne hodnotenie a odmeňovanie výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej
činnosti.
(2) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný:
a) chrániť a rešpektovať práva dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu,
b) zachovávať mlčanlivosť a chrániť pred zneužitím osobné údaje, informácie o zdravotnom
stave detí, žiakov a poslucháčov a výsledky psychologických vyšetrení, s ktorými prišiel do
styku,
c) rešpektovať individuálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa, žiaka a poslucháča s
ohľadom na ich osobné schopnosti a možnosti, sociálne a kultúrne zázemie,
d) podieľať sa na vypracúvaní a vedení pedagogickej dokumentácie a inej dokumentácie,
e) usmerňovať a objektívne hodnotiť prácu dieťaťa, žiaka,
f) pripravovať sa na výkon priamej výchovno-vzdelávacej činnosti alebo na výkon odbornej
činnosti,
g) podieľať sa na tvorbe a uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu alebo výchovného
programu,
h) udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania
alebo sebavzdelávania,
i) vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť v súlade s aktuálnymi vedeckými
poznatkami, hodnotami a cieľmi školského vzdelávacieho programu alebo výchovného
programu,
j) poskytovať dieťaťu, žiakovi alebo ich zákonnému zástupcovi poradenstvo alebo odbornú
pomoc spojenú s výchovou a vzdelávaním,
k) pravidelne informovať dieťa, žiaka alebo jeho rodiča/ zákonného zástupcu o priebehu a
výsledkoch výchovy a vzdelávania, ktoré sa ho týkajú, v rozsahu ustanovenom osobitným
predpisom.
(3) Neodborným zasahovaním podľa odseku 1 písm. b) sa na účely tohto zákona rozumie zásah
do výkonu pedagogickej činnosti alebo do výkonu odbornej činnosti osobou, ktorá vo vzťahu k
pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi nemá postavenie nadriadeného
zamestnanca alebo kontrolného orgánu.
(4) Nikto nesmie práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého pedagogického zamestnanca
alebo odborného zamestnanca. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nesmie byť v
súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaný ani inak postihovaný za to, že podá na iného
pedagogického zamestnanca, odborného zamestnanca alebo iného zamestnanca školy alebo
školského zariadenia sťažnosť, žalobu alebo podnet na začatie trestného stíhania.
(5) Zamestnávateľ nesmie pedagogického zamestnanca ani odborného zamestnanca postihovať
alebo znevýhodňovať len preto, že uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.
(6) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec nesmie žiadať dary, prijímať dary,
navádzať iného na poskytovanie darov a získavať iné výhody v súvislosti s poskytnutím výhody
inej osobe pri výkone pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti; to sa nevzťahuje na
obvyklé dary poskytované zvyčajne pri výkone pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti,
napríklad na prijatie daru pri príležitosti Dňa učiteľov, skončenia školského roku, ...
Ostatné práva a povinnosti pedagógov:
(1)Pedagóg má právo:
a) podieľať sa na tvorbe školského vzdelávacieho programu školy, plánu práce školy a ostatných
interných dokumentov školy,
b) podávať podnety pre prácu metodických orgánov,
c) presadzovať svoje odborné profesijné záujmy, efektívne spolupracovať s ostatnými
pedagógmi,
d) projektovať vyučovanie podporujúce aktívne učenie,
e) vypracovať si vlastné tematické výchovno-vzdelávacie plány vyučovacieho predmetu,
rozpracovať realizáciu prierezových výchov,
f) voliť metódy a formy práce, inovovať vyučovací proces,
g) využívať školské priestory, technické zariadenia a pomôcky pre svoju prácu,
h) vzdelávať sa, rozvíjať svoje kompetencie v súlade s programom školy a podávať návrhy do
vzdelávacieho projektu zamestnancov,
i) voliť spôsoby hodnotenia a klasifikácie, navrhovať opatrenia,
j) vyžadovať od žiakov a ich rodičov/zákonných zástupcov rešpektovanie pravidiel
spoločenského správania a vnútorného poriadku školy,
k) vyžadovať pravidelnú účasť žiakov na výchove a vzdelávaní,
l) na ochranu svojho zdravia a zabezpečenie bezpečnosti na pracovisku,
m) na spoluprácu s rodičmi/ zákonnými zástupcami žiakov,
n) na súkromie, na rešpektovanie osobného voľna.
(2) Pedagóg je povinný:
a) vyučovať podľa schváleného školského vzdelávacieho programu, plánu práce školy
a ostatných interných dokumentov školy,
b) plniť štandardy, didaktické a psychologické zásady vyučovania pri dodržiavaní BOZP,
c) dodržiavať metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov,
d) dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Dohovor o právach dieťaťa, vytvárať rovnoprávny
prístup ku vzdelávaniu všetkých žiakov, rešpektovať bezplatné vzdelávanie v ZŠ,
e) vzdelávať a vychovávať žiakov bez používania všetkých foriem telesných trestov,
f) viesť výchovno-vzdelávací proces v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti ženy a muža,
priateľstva medzi národmi, národnosťami, etnickými skupinami a náboženskej tolerancie,
g) posilniť výchovnú stránku výchovno-vzdelávacieho procesu , zamerať sa na rozvoj citov
a emócií, motivácie, socializácie, komunikácie, sebakontrolu a mravné hodnoty žiaka,
h) presadzovať záujmy celku – školy, efektívne spolupracovať s ostatnými pedagógmi v záujme
dobrých medziľudských vzťahov medzi žiakmi i zamestnancami,
i) vytvoriť kvalitné podmienky na vzdelávania žiakov vo svojich aprobačných predmetoch,
j) pozitívne motivovať a podporovať žiakov pri vzdelávaní,
k) vytvárať pozitívnu spolupracujúcu klímu pre výchovu a vzdelávanie žiakov,
l) rešpektovať individuálne možnosti a schopnosti žiakov,
m) informovať žiakov o kritériách vykonávanej práce a účinne napomáhať pri ich dodržiavaní,
n) na vyučovaní pravidelne utvárať možnosti na hodnotenie a sebahodnotenie žiakov,
o) byť taktný a korektný voči žiakom, rodičom/zákonným zástupcom žiakov,
p)poznať charakteristiky sociálno-patologických javov a riešiť prevenciu žiakov,
r) diagnostikovať individuálne charakteristiky žiakov a podľa potreby úzko spolupracovať
s výchovnou poradkyňou, poskytovať poradenstvo rodičom i žiakom,
s) rozvíjať personálne, sociálne a kognitívne kompetencie žiakov,
t) pravidelne podľa potrieb spolupracovať s rodičom/zákonnými zástupcami,
u) poskytovať informácie o práci žiakov a ich výsledkoch rodičom/zákonným zástupcom žiakov,
v) mať stanovené pravidelné konzultačné hodiny a využívať ich na rozvíjanie spolupráce
s rodičom/ zákonnými zástupcami,
z) neodkladne vyhotoviť záznam o úraze (zaznačiť do evidencie - Knihy úrazov), ak sa takáto
situácia udiala,
x) objektívne prešetriť priestupky žiakov voči školskému poriadku a viesť o tom evidenciu,
y) začínať a končiť vyučovacie hodiny presne a dodržiavať režim vyučovacieho dňa, počas
hodiny sa nevzďaľovať z triedy,
z) zadané úlohy priamym nadriadeným plniť v dohodnutom termíne,
aa) do triednej knihy denne zapísať fyzickú neprítomnosť žiakov, prebrané učivo a podpísať
sa,
ab)kvalitne vykonávať dozor na chodbách a v jedálni podľa osobitného harmonogramu,
ac)vopred oznámiť riaditeľke školy výchovno-vzdelávaciu činnosť mimo areálu školy, 48 h
vopred odovzdať vyplnenú žiadosť na uskutočnenie hromadnej akcie s informovanými
súhlasmi rodičov na uvedené podujatie.
(3)Pedagóg ako triedny učiteľ je povinný:
a) koordinovať výchovno-vzdelávaciu činnosť vo svojej triede,
b) zhromažďovať informácie o žiakoch, vyhodnocovať pedagogické pozorovanie v triede,
c) usmerňovať utváranie podmienok pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami,
d) kontrolovať klasifikačný záznam, vyhodnocovať prospech jednotlivých žiakov a následne
prijať opatrenia,
e)preukázateľne informovať zákonného zástupcu o prospechu, správaní sa žiaka v škole,
f)starostlivo viesť triedne knihy, katalógové listy, triedny výkaz a pedagogickú i ostatnú
dokumentáciu triedy,
g) kontrolovať dochádzku žiakov, spolupracovať s rodičom/zákonnými zástupcami pri
ospravedlnení absencie,
h) kontrolovať stav pridelenej učebne a jej inventáru s cieľom bezpečného výchovno-vzdelávacieho procesu,
i) viesť evidenciu učebníc a kontrolovať starostlivosť o ne (či sú obalené, či si žiaci nezabúdajú
učebnice v škole a pod.).
Download

Príloha č.2