www.wasko.pl
Usługi
wdrożeniowo – integratorskie i serwisowe
WASKO S.A. jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych. Spółka od ponad 20 lat dostarcza swoje rozwiązania dla
średnich i dużych przedsiębiorstw, głównie z sektora paliwowoenergetycznego, telekomunikacyjnego, bankowego, a także dla
administracji publicznej i rządowej.
Zajmujemy się integracją, wdrażaniem, utrzymaniem i projektowaniem systemów informatycznych. W ramach realizacji wykonywanych projektów firma zajmuje się również produkcją oprogramowania.
Oferta usługowa WASKO S.A. w zakresie rozwiązań wdrożeniowo-integratorskich oraz utrzymania i serwisu ma charakter
kompleksowy: od wstępnej oceny infrastruktury IT Klienta i opracowania planu jej udoskonalenia, poprzez projekt i wdrożenie
rozwiązania, szkolenia i konsultacje powdrożeniowe, do obsługi
powdrożeniowej obejmującej serwis oraz optymalizację wdrożonego rozwiązania.
Zwiększanie dostępności systemów informatycznych
Realizujemy projekty zwiększające dostępność systemów informatycznych:
ƒƒ wydajnościowe i niezwodnościowe konfiguracje klastrowe,
ƒƒ zapasowe, zdalne centra danych – rozwiązania Disaster
Recovery,
ƒƒ replikacja danych na znaczne odległości,
ƒƒ rozwiązania zapewniające ciągłość pracy (Fault Tolerant).
Bezpieczeństwo
Usługi wdrożeniowo – integratorskie
Oferujemy kompleksową analizę systemów Klienta zakończoną
przedstawieniem najbardziej optymalnego rozwiązania.
W celu zabezpieczania systemów informatycznych wykonujemy:
ƒƒ zabezpieczenia sieci komputerowych i systemów operacyjnych przed włamaniami oraz złośliwym oprogramowaniem,
ƒƒ systemy kopii zapasowych,
ƒƒ systemy archiwizacji danych.
Usługi w zakresie platform dla systemów informatycznych
Klastry obliczeniowe (High Performance Computing)
Dla systemów informatycznych platforma sprzętowo-systemowa
stanowi, podstawę od której zależy ich stabilność, wydajność
i bezpieczeństwo: cechy przekładające się na jakość i komfort
pracy użytkowników. Oferujemy usługi projektowania oraz integrowania urządzeń i oprogramowania systemowego w spójne
środowiska, stanowiące podstawy dla systemów informatycznych. Oferowane usługi dotyczą homogenicznych i heterogenicznych środowisk obejmujących m.in. następujące grupy
rozwiązań:
Wykonujemy usługi projektowania, integracji i uruchomienia
rozwiązań klastrów obliczeniowych oraz klastrowych systemów
plików, w oparciu o oprogramowania komercyjne oraz Open
Source. Zastosowanie rozwiązań klastrowych w rozwiązywaniu
złożonych problemów zapewnia optymalne wykorzystanie
zasobów, możliwość uzyskania bardzo wysokich mocy obliczeniowych, a w rezultacie realne ograniczenie kosztów, poprzez
wyeliminowanie czasochłonnych operacji oraz zmniejszenie
potrzebnych zasobów ludzkich. Oferowany przez nas kompleksowy serwis w znacznym stopniu wydłuża okres bezawaryjnego
korzystania z zastosowanego rozwiązania.
Systemy składowania danych
Realizujemy projekty obejmujące:
ƒƒ inteligentne systemy pamięci masowych z zastosowaniem
rozwiązań dyskowych, magnetooptycznych i taśmowych,
ƒƒ sieci pamięci masowych Storage Area Network (SAN) oraz
Network Atteched Storage (NAS),
ƒƒ zautomatyzowane zarządzanie cyklem życia informacji (ILM)
obejmujące m.in. optymalizację kosztów składowania i długoterminowego przechowywania danych z wykorzystaniem
techniki deduplikacji i klasyfikacji danych w systemach Tiered
Storage Management,
ƒƒ centralizację i uproszczenie zarządzania systemami pamięci
masowych poprzez wirtualizację istniejących systemów.
Wirtualizacja
Oferujemy produkty oraz usługi wirtualizacji systemów informatycznych, macierzy dyskowych i infrastruktury Storage Area
Network oraz wirtualizacji stacji roboczych.
Rozwiązania wirtualizacji zapewniają następujące korzyści:
ƒƒ niższe koszty dzięki wyeliminowaniu zbędnych inwestycji oraz
ograniczeniu wydatków,
ƒƒ konsolidacja serwerów, lepsze wykorzystanie zasobów,
ƒƒ zwiększenie efektywności świadczenia usług biznesowych,
Stosujemy wirtualizację w następujących warstwach:
ƒƒ aplikacyjnej,
ƒƒ systemowej,
ƒƒ sieciowej,
ƒƒ pamięci masowych.
Usługi wdrożeniowo – integratorskie i serwisowe
Bazy danych
Sieci wielousługowe
Oferujemy usługi:
ƒƒ projektowanie platform systemowych dla zastosowań bazodanowych,
ƒƒ instalacja i konfiguracja serwerów baz danych,
ƒƒ przeprowadzanie analiz wydajnościowych,
ƒƒ strojenie baz danych,
ƒƒ migracje baz danych.
Korzyści stosowania baz danych:
ƒƒ archiwizowanie, przetwarzanie, integrowanie posiadanych
informacji oraz ich współużytkowanie przez wielu użytkowników w tym samym czasie,
ƒƒ bieżące monitorowanie realizacji dowolnie wybranych
procesów,
ƒƒ zapewnienie integralności danych,
ƒƒ ochrona danych.
Oferujemy usługi obejmujące projektowanie i budowę sieci integrujących różne rodzaje usług takich jak telefonia IP, systemy
wideo i transmisja danych. Wśród naszych Klientów są czołowi
polscy operatorzy.
Usługi sieciowe i telekomunikacyjne
Sieci komputerowe stanowią podstawę działania wszystkich systemów teleinformatycznych, które obecnie decydują
o poziomie gospodarki państwa, bezpieczeństwie i jakości życia
obywateli.
Sprawna sieć teleinformatyczna wspomaga pracę praktycznie
każdej nowoczesnej instytucji: dużego przedsiębiorstwa, małej
firmy, urzędu, szkoły, szpitala.
Wykonujemy usługi obejmujące wszystkie etapy realizacji rozwiązania sieciowego: określenie wymagań Klienta, analiza
techniczno-ekonomiczna, stworzenie koncepcji oraz projektu,
a następnie wdrożenie i serwis rozwiązania.
VoIP
Oferujemy rozwiązania w oparciu o powszechne standardy
takie jak SIP, H323, XML oraz technologie i rozwiązania autorskie czołowych producentów systemów telefonii IP. Zastosowanie nowoczesnej technologii zapewnia najwyższą jakość oraz
wysoki standard świadczonych usług, optymalizację poniesionych kosztów połączeń, stałą dostępność usług. Wpływa również
w znaczący sposób na podniesienie poziomu bezawaryjności.
Transmisje multimedialne w sieciach
Wykonujemy analizy przedwdrożeniowe oraz wdrożenia sieci
teletransmisyjnych pozwalających użytkownikom na korzystanie
z takich usług jak:
ƒƒ telefonia IP,
ƒƒ video na żądanie,
ƒƒ telewizja i radio internetowe,
ƒƒ połączenia konferencyjne audio i video.
Sieci bezprzewodowe
Projektujemy i instalujemy sieci bezprzewodowe wykorzystujące
m.in. technologie 802.11a/b/g/n, 802.16 (WiMAX).
Systemy zarządzania siecią
Oferujemy zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności sieci Klienta,
poprzez zapewnienie pełnej kontroli w postaci scentralizowanych
systemów zarządzania i monitorowania sieci. Wdrażane systemy
zapewniają ciągły monitoring sieci komputerowej, a w przypadku
wykrycia spowolnień lub awarii generują automatyczne komunikaty poprzez e-mail lub sms. Posiadamy kompetencje oraz referencje w zakresie wdrażania systemów: NMS (NetworkMonitoring
Systems) jak i NBAD (Network Behavior Anomaly Detection) oraz
SIEM (Security Information and Event Management).
Systemy zabezpieczenia sieci
Oferujemy swoje usługi w zakresie projektowania i wdrażania:
ƒƒ systemów zabezpieczeń poufności i integralności transmisji
danych z wykorzystaniem protokołu IPSec,
ƒƒ wydajnych systemów zabezpieczeń typu firewall dla ochrony
sieci przed atakami nadchodzącymi z Internetu,
ƒƒ systemów proaktywnej ochrony zasobów sieci każdego typu,
realizowanej w trybie 24×7×365 poprzez zastosowanie technologii IDS (Intrusion Detection System),
ƒƒ systemów centralnego zarządzania elementami bezpieczeństwa sieci korporacyjnej takimi jak:
ƒƒ kontrola tożsamości użytkowników,
ƒƒ kontrola i filtracja treści dostarczanej do użytkowników.
Wydajne sieci dostępowe Centrów Danych
Oferowane przez nas sieci Centrów Danych zapewniają
bezpieczny i bezawaryjny dostęp do zasobów. Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania sprzętowe w zakresie wydajności
i skalowalności. Zwracamy szczególną uwagę na aspekt ekonomiczny użytkowania sieci w Data Center, tzn. optymalizację
urządzeń pod kątem poboru energii, emisji ciepła, a także gabarytów.
Usługi wdrożeniowo – integratorskie i serwisowe
Lokalne sieci komputerowe
Projektujemy oraz wdrażamy sieci lokalne zapewniające:
ƒƒ bezpieczeństwo dostępu – autoryzacje dostępu użytkowników do sieci lokalnej – protokoły 802.1x oraz technologię
NAC (Network Admission Control),
ƒƒ wysoki poziom bezawaryjności sieci – poprzez zastosowanie
rozwiązań redundantnych oraz architektury optymalizowanej
pod kątem wysokiej dostępności,
ƒƒ wysokie przepustowości sieci – poprzez zastosowanie łącz
GigabitEthernet i 10GbitEthernet,
ƒƒ wirtualizację i segmentację sieci oraz możliwość pełnej
kontroli dostępu użytkowników do zasobów informatycznych poprzez zastosowanie firewalli i systemów wykrywania
włamań i incydentów,
ƒƒ możliwość transmisji multimedialnych – wsparcie dla protokołów multikastowych, stosowanie rozwiązań wspierających
gwarancję jakości usługi (QoS).
Sieci rozległe
Oferujemy rozwiązania adekwatne do wymagań Klienta, zależnych od umiejscowienia geograficznego oraz przeznaczenia
sieci. Stosujemy m.in. technologie MPLS, ATM, Packet over SDH,
Frame Relay, ISDN, DSL, Ethernet, DWDM oraz rozwiązania oparte
o technologie VPN oraz DMVPN.
Usługi w zakresie oprogramowania
Oferujemy usługi wdrożenia i serwisu oprogramowania zarówno
własnego jak i innych producentów.
Usługi te obejmują między innymi:
ƒƒ testowanie aplikacji przed wdrożeniem pod kątem zgodności
z wymaganiami Klienta,
ƒƒ przygotowanie dokumentacji użytkownika systemu spójnej
z wymaganiami Klienta,
ƒƒ instalację i uruchomienie oprogramowania,
ƒƒ prowadzenie szkoleń dla użytkowników.
Migracje, relokacje i konsolidacje systemów
informatycznych
Usługi wykonujemy dla całego środowiska sprzętowo-programowego systemu informatycznego Klienta na terenie całego kraju.
Usługi utrzymania i serwisu
Serwis i utrzymanie wdrożonych systemów informatycznych
ƒƒ pomoc zdalna lub, w razie konieczności, w miejscu instalacji
systemu,
ƒƒ diagnostyka błędów z gwarantowanym czasem usunięcia
awarii lub zastosowanie rozwiązania zastępczego,
ƒƒ w przypadku błędu oprogramowania usunięcie błędu
poprzez udostępnienie poprawki lub nowej wersji,
ƒƒ kontrola i aktualizacja wersji oprogramowania,
ƒƒ pomoc merytoryczna w zakresie bieżącej obsługi systemu,
ƒƒ wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów użytkowników systemu,
ƒƒ kontrola i aktualizacja dokumentacji,
ƒƒ administracja oraz wsparcie realizowane zdalnie i „on- site”.
Serwis i utrzymanie sprzętu komputerowego
i peryferyjnego
Realizujemy projekty serwisowe dotyczące całej infrastruktury IT
Klienta. Dysponując siecią oddziałów i wyszkolonym personelem
we wszystkich większych miastach, jesteśmy w stanie realizować
projekty o zasięgu ogólnopolskim.
Na usługi dotyczące serwisu sprzętu komputerowego i peryferyjnego Klienta składają się:
ƒƒ diagnostyka,
ƒƒ ekspertyza serwisowa,
ƒƒ serwis realizowany zdalnie oraz „on-site” - w miejscu instalacji
urządzenia,
ƒƒ okresowe konserwacje i przeglądy prewencyjne urządzeń.
Outsourcing usług serwisowych
W celu obniżenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
Klienta oferujemy szeroki wachlarz usług outsourcingowych.
Od prostych usług serwisowych do przekazania w zarządzanie
całej infrastruktury informatycznej firmy włącznie z materiałami
eksploatacyjnymi. Udostępniamy moce obliczeniowe serwerów
oraz lokalizacje i infrastrukturę dla urządzeń Klienta. Świadczymy
również usługi związane z dostępem do Internetu i wykonywanie
kopii bezpieczeństwa, w tym:
ƒƒ czuwanie nad prawidłowym i bezusterkowym funkcjonowaniem środowiska,
ƒƒ doradztwo eksploatacyjne,
ƒƒ doradztwo informatyczne przy planowaniu infrastruktury,
z uwzględnieniem przyszłych potrzeb oraz wymagań,
ƒƒ monitoring aplikacji backupu – wykonywanie kopii bezpieczeństwa,
ƒƒ prace administracyjne,
ƒƒ wspomaganie wdrażania nowych aplikacji,
ƒƒ outsourcing usług Call Center.
Usługi dodatkowe
Poza wyspecjalizowanym serwisem sprzętu i oprogramowania
oferujemy również usługi typu:
ƒƒ dostawy materiałów eksploatacyjnych,
ƒƒ inwentaryzacje sprzętu w lokalizacji Klienta,
ƒƒ audyt infrastruktury IT - sprzętu serwerowego, komputerowego i peryferiów, licencji na oprogramowanie, okresów
gwarancji itp.,
ƒƒ testy i analizy zasobów informatycznych,
ƒƒ monitoring sieci i systemów,
Usługi wdrożeniowo – integratorskie i serwisowe
ƒƒ badanie utylizacji urządzeń,
ƒƒ dedykowane usługi dostosowane do charakteru pracy oraz
wymagań Klienta.
Parametry i poziom usług
Dyspozycyjność
Nasza firma świadczy usługi w trybie 24 godziny na dobę, 7 dni
w tygodniu i 365 dni w roku, zgodnie z ustalonymi indywidualnie z Klientami standardami naprawy. Przyjmujemy zgłoszenia w dogodnych dla Klienta formach: telefonicznie, faksem,
pocztą elektroniczną, a także za pośrednictwem dedykowanych
serwisów WWW.
Jakość
Świadczymy usługi serwisu w oparciu o standardy określone
międzynarodowym Certyfikatem Jakości ISO9001:2000. Dostosowujemy oferowane usługi do wymagań naszych Klientów.
Odpowiednie zaplecze
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie utrzymania
systemów informatycznych. Na czas naprawy oferujemy odpowiednio skonfigurowany sprzęt zastępczy, dostarczany do
siedziby Klienta i instalowany na stanowisku pracy przez wykwalifikowany personel.
W sytuacjach wymagających najwyższej sprawności i dostępności systemów czy urządzeń dedykujemy na potrzeby Klienta
grupę specjalistów, których zadaniem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i ciągłości pracy systemów.
Oferujemy także, oparte na umowach serwisowych, precyzyjnie
określone standardy wykonania usług, dostosowane do indywidualnych warunków pracy Klienta.
SERVICE DESK
W celu szybkiego i skutecznego reagowania na zgłaszane awarie
i usterki uruchomiliśmy centrum obsługi zgłoszeń. Service Desk
jako wyspecjalizowana komórka wykonuje analizę problemu, rejestrację, selekcję, następnie przekierowuje zgłoszenie do realizacji.
Service Desk WASKO S.A. umożliwia wielokanałową komunikację
z Klientem poprzez telefon, fax, e-mail oraz WWW. Zaawansowana
technologia informatyczna pozwala na automatyzację procesów
komunikacyjnych. Zapewnia standaryzację obsługi Klientów,
jednocześnie gwarantując wysoką jakość jej świadczenia. Service
Desk wyposażony jest w zaawansowane narzędzia do monitorowania, analizy i optymalizacji pracy konsultantów, pozwalając
na obniżenie kosztów komunikacji z Klientami.
Kadra
Oferujemy szeroki zakres usług wdrożeniowych, integracyjnych,
serwisowych oraz utrzymaniowych w oparciu o:
ƒƒ wyspecjalizowaną kadrę ponad 180 pracowników z wyższym
wykształceniem,
ƒƒ 15 oddziałów w całej Polsce,
ƒƒ całodobowy Service Desk,
ƒƒ ponad 80 środków transportu.
Korzyści z wzajemnej współpracy
ƒƒ szybki kontakt z serwisem i krótki czas dotarcia serwisantów
na miejsce awarii,
ƒƒ przekazywanie zgłoszeń w formie wygodnej dla Klienta,
ƒƒ naprawy dokonywane przez wysoko wykwalifikowanych
specjalistów,
ƒƒ obsługa serwisowa szerokiej gamy systemów i urządzeń,
ƒƒ gwarancja najwyższej jakości oferowanych usług, zgodnych
z normami ISO 9001:2000,
ƒƒ wczesna identyfikacja obszarów wymagających optymalizacji,
ƒƒ szybki dostęp i wykorzystanie oryginalnych części serwisowych,
ƒƒ gwarancja indywidualnych planów serwisowych dostosowywanych do warunków Klienta,
ƒƒ kompleksowe doradztwo i pomoc techniczna, optymalizacja
kosztów utrzymania i administracji systemów,
ƒƒ zapewnianie ciągłości pracy systemów Klienta poprzez
dedykowanie na czas naprawy grupy specjalistów oraz odpowiednio skonfigurowanego sprzętu zastępczego,
ƒƒ zwiększenie efektywności wykorzystania sprzętu Klienta.
Mogą polecić nas
Poniżej przedstawiamy listę największych wykonanych przez nas
projektów, pokazującą rozpiętość obszaru naszych kompetencji
oraz doświadczenie w realizacji usług wdrożeniowych i opieki
serwisowej.
TELEKOMUNIKACJA
Telekomunikacja Polska S.A.
ƒƒ Serwis całości infrastruktury sprzętu biurowego.
ƒƒ Wdrożenie i serwis ogólnopolskiego systemu kolekcji danych
bilingowych KOBAT-Kolektor.
Netia S.A.
ƒƒ Serwis i wsparcie oprogramowania Madiation Zone.
ƒƒ Implementacja zmian, testy oraz serwis systemu Tytan.
PTK Centertel Sp. z o. o.
ƒƒ Usługi wdrożenia, utrzymania oraz serwisu systemu kolejkowania Q-NET.
Usługi wdrożeniowo – integratorskie i serwisowe
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA
ƒƒ Serwis infrastruktury informatycznej systemów wydawania
dowodów osobistych i paszportów w lokalizacjach gminnych/
miejskich oraz w Centrum Personalizacji.
ƒƒ Wdrożenie systemu transmisji danych opartego na GPRS (2500
lokalizacji) z wykorzystaniem technologii remote VPN.
ƒƒ Wdrożenie klastra zapór sieciowych.
ƒƒ Zaprojektowanie, wdrożenie i zabezpieczenie rozproszonej
architektury sieci korporacyjnej wraz z systemem monitoringu
i zarządzania.
Centrum Ratownictwa Gliwice
ƒƒ Wdrożenie i serwis systemu informatycznego, infrastruktury
serwerowej oraz komputerów osobistych.
PRZEMYSŁ
Zakład Energetyczny Gorzów S.A.
(dziś Grupa Energetyczna ENEA S.A.)
ƒƒ Wdrożenie i serwis systemu bilingowego ELEKTRA.
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
Ministerstwo Finansów.
ƒƒ Serwis pogwarancyjny infrastruktury serwerowej.
ƒƒ Wdrożenie systemu monitoringu, kolekcji i wizualizacji danych
gazowniczych dla Spółek PGNiG.
Ministerstwo Edukacji Narodowej
BANKOWOŚĆ FINANSE UBEZPIECZENIA
ƒƒ Dostawa, instalacja, integracja i serwis elementów internetowych centrów informacji multimedialnej w ponad 1300 lokalizacjach na terenie województw: śląskiego, małopolskiego
i podlaskiego.
Alior Bank S.A.
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ƒƒ Uruchomienie i serwis satelitarnego systemu precyzyjnego
pozycjonowania ASG-EUPOS na terenie całego kraju.
ƒƒ Dostawa, wdrożenie i serwis macierzy dyskowych oraz przełączników SAN klasy Enterprise.
ƒƒ Dostawa i instalacja infrastruktury informatycznej w 120 lokalizacjach na terenie całego kraju.
ƒƒ Dostawa infrastruktury sprzętowej i systemu zarządzania
obiegiem dokumentów elektronicznych i pracą grupową.
ƒƒ Serwis gwarancyjny infrastruktury sprzętowej, sieciowej
i systemowej w lokalizacjach na terenie całego kraju.
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ƒƒ Wdrożenie i serwis systemu zintegrowanej komunikacji
i zarządzania komisariatami (Elektronicznego Systemu Obiegu
Dokumentów).
Fortis Bank S.A.
ƒƒ Serwis całości infrastruktury w zakresie sprzętu biurowego
i komputerów osobistych w lokalizacjach na terenie całego
kraju.
Narodowy Fundusz Zdrowia – Oddział Śląski
ƒƒ Wsparcie pogwarancyjne infrastruktury serwerowej oraz
pamięci masowej.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ƒƒ Realizacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla
Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu oraz 31 Jednostek
Samorządu Terytorialnego.
Bank BPH S.A.
ƒƒ Serwis pogwarancyjny sprzętu komputerowego i peryferyjnego w lokalizacjach na terenie całego kraju.
ƒƒ Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu serwerowego
w lokalizacjach na terenie całego kraju.
Usługi wdrożeniowo – integratorskie i serwisowe
AEGON Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
Współpracują z nami
ƒƒ Serwis gwarancyjny zestawów komputerowych (komputery
klasy PC i monitory) oraz urządzeń drukujących na terenie
województwa śląskiego.
ƒƒ Cisco Systems
ƒƒ Dell
ƒƒ EMC
ƒƒ Epson
ƒƒ Fortinet
ƒƒ Fujitsu
ƒƒ HP
ƒƒ Hitachi Data Systems
ƒƒ IBM
ƒƒ Juniper Networks
ƒƒ Lenovo
ƒƒ Lexmark
ƒƒ Microsoft
ƒƒ Oracle
ƒƒ Red Hat
ƒƒ Symantec
ƒƒ Xerox
ƒƒ VMware
Raiffeisen Bank Polska S.A.
ƒƒ Dostawa, instalacja a następnie usługi serwisu gwarancyjnego
urządzeń wielofunkcyjnych Lexmark.
EDUKACJA – KLASTRY OBLICZENIOWE
Politechnika Śląska
ƒƒ Dostawa, instalacja i konfiguracja wysokiej klasy serwerów HP,
stacji roboczych HP, urządzeń aktywnych 3Com oraz zasilaczy
buforowych firmy APC.
ƒƒ Utrzymanie infrastruktury serwerowej oraz komputerów
osobistych.
ƒƒ Budowa klastra obliczeniowego.
Politechnika Gdańska
ƒƒ Budowa klastra komputerowego o największej mocy obliczeniowej w Polsce (50 Tflops, 16 miejsce w Europie, 45 na
świecie) dla Centrum Informatycznego TASK.
Wrocławskie Centrum Sieciowo – Superkomputerowe
Politechniki Wrocławskiej
ƒƒ Budowa klastra komputerowego NOVA (40 miejsce wśród
komputerów akademickich w Europie, 318 komputer świata).
Poznańskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe
Politechniki Poznańskiej
ƒƒ Budowa klastra komputerowego.
Usługi wdrożeniowo – integratorskie i serwisowe
Białystok
ul. Kraszewskiego 33, 15-024 Białystok
tel. + 48 85 740 65 02, fax + 48 85 740 65 01
Bielsko-Biała
ul. Strażacka 81, 43-382 Bielsko-Biała
tel. +48 33 81 96 222, fax. +48 33 81 96 222
Bydgoszcz
ul. Fordońska 246, 85-766 Bydgoszcz
tel. + 48 52 366 38 38, fax + 48 52 366 38 38
Gdynia
ul. Falista 7, 81-331 Gdynia
tel. + 48 58 624 98 24, fax + 48 58 624 98 26
Kraków
ul. Zawiła 57c, 30-390 Kraków
tel. + 48 12 642 54 10, fax + 48 12 648 83 22
Kielce
ul. 1-Maja 191, 25-655 Kielce
tel. + 48 41 335 01 70, fax + 48 41 335 00 53
Lublin
al. Warszawska 15, 20-803 Lublin
tel. +48 81 527 00 50, fax +48 81 527 00 51
Łódź
ul. Wojska Polskiego 6, 91- 832 Łódź
tel. +48 42 640 67 31, fax +48 42 640 67 35
Olsztyn
ul. Bałtycka 41, 10-175 Olsztyn
tel. + 48 89 537 00 10, fax + 48 89 537 00 11
Płock
ul. Targowa 1, I piętro pok. 10, 09-400 Płock
tel. + 48 24 364 31 66, fax + 48 24 364 31 66
Poznań
ul. Kowalewicka 33a, 60-002 Poznań
tel. + 48 61 835 03 86, fax + 48 61 833 69 60
Rzeszów
ul. Przemysłowa 1A, 35-105 Rzeszów
tel. +48 17 861 19 77, fax +48 17 861 19 03
Szczecin
ul. Pomorska 53, 70-812 Szczecin
tel. + 48 91 421 39 44, fax + 48 91 421 39 44
Warszawa
ul. Czackiego 7/9, 00-043 Warszawa
tel. +48 22 50 58 100, fax +48 22 50 58 005
ul. Płowiecka 105/107, 04-501 Warszawa
tel. + 48 22 505 81 50, fax + 48 22 505 81 55
Wrocław
ul. Kobierzycka 18a, I piętro, 52-315 Wrocław
tel. + 48 71 787 20 87, fax + 48 71 784 67 87
Centrum
Serwisowe
Gliwice
ul. Barlickiego 18, 44-100 Gliwice
tel. + 48 32 332 56 00, fax + 48 32 332 55 05
e-mail: [email protected]
WASKO S.A.
Siedziba
ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice
tel. + 48 32 332 55 00, fax + 48 32 332 55 05
e-mail: [email protected], www.wasko.pl
INFOLINIA + 48 32 332 55 00
Download

Regulamin usługi homebiuro I Definicje 1. home.pl