Národná infraštruktúra pre podporu transferu
technológií na Slovensku – NITT SK
http://nitt.cvtisr.sk
Centrum vedeckovedecko-technických informácií SR
Vás pozýva na:
5. pracovné stretnutie
k novelizácii Smernice MŠ SR č. 13/200813/2008-R
o bibliografickej registrácii a kategorizácii
publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov
KEDY:
17. januára 2012 08.30 – 17.00 hod
KDE:
CVTI SR,
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava
miestnosť č. 001 (prízemie)
PROGRAM:
 Otvorenie
 Konečné úpravy návrhu novely Smernice MŠVVaŠ SR č. XY
zo XXXX 2012 po pripomienkovom konaní
 Diskusia
 Záver pracovného stretnutia
Podujatie sa koná v rámci realizácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Download

Pozvánka na pracovné stretnutie - NITT SK