Nr wniosku o zawarcie Umowy Ubezpieczenia
Imię i nazwisko Ubezpieczającego
Załącznik do Ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem
kapitałowym o oznaczeniu IFU-OWU-0410
IFU-ZALP-1011-1
Ustala się, że do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia
na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – Multi PIN AEGON 2008 Plus o oznaczeniu
IFU-OWU-0410, stosuje się następujące zasady i parametry obowiązujące od dnia 10 października 2011 r.:
1. Nazwa marketingowa Umowy Ubezpieczenia brzmi – Multi Program INwestycyjny AEGON 2008
Prestige Plus.
2. Minimalna Składka Regularna płatna z częstotliwością miesięczną wynosi 1 000 zł.
3. Minimalna Składka Regularna płatna z częstotliwością roczną wynosi 12 000 zł.
4. Maksymalna Składka Regularna płatna z częstotliwością miesięczną wynosi 5 000 zł.
5. Maksymalna Składka Regularna płatna z częstotliwością roczną wynosi 60 000 zł.
6. Minimalna Wartość Subkonta Składek Regularnych wynosi 6 000 zł.
7. Minimalna Składka Dodatkowa wynosi 1 000 zł.
8. Minimalna Częściowa Wypłata wynosi 1 000 zł.
9. Opłata transakcyjna wynosi 15 zł.
10. Opłata za zarządzanie wynosi:
1) 1,95% rocznie do 10. Rocznicy Polisy,
2) 1,25% rocznie po 10. Rocznicy Polisy.
11. Opłata za ryzyko jest pobierana w wysokości wskazanej w tabelach poniżej.
Wiek Ubezpieczonego
(ukończone pełne lata)
0–35
36–45
46–55
56–65
Roczna stawka na 1 000 zł kwoty ryzyka netto
2,10 zł
5,40 zł
12,60 zł
27,30 zł
Wiek Ubezpieczonego
(ukończone pełne lata)
Roczna stawka stanowiąca procent
Wartości Subkonta Składek Regularnych
66–75
76–85
86–100
0,06%
0,15%
0,36%
Miesięczna stawka opłaty za ryzyko stanowi 1/12 rocznej stawki opłaty za ryzyko, podanej w tabelach
powyżej.
12. Opłata wstępna wynosi:
1) 0% Składki Regularnej,
2) 2% Składki Dodatkowej, zapłaconej do czasu zapisania na Rachunku Ubezpieczenia Składek
Regularnych za okres pięciu lat, w wysokości zadeklarowanej we wniosku o zawarcie Umowy
Ubezpieczenia.
13. Opłata od wykupu wynosi 0%.
14. Opłata administracyjna wynosi 0 zł.
15. Opłata likwidacyjna jest pobierana w wysokości wskazanej w tabeli poniżej.
Rok Polisowy, w którym jest pobierana
opłata likwidacyjna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Wysokość opłaty likwidacyjnej stanowiąca
procent środków wypłacanych
z Subkonta Składek Regularnych
100%
100%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
16. Opłata za cesję wynosi 0 zł.
17. Opłata za obniżenie Składki Regularnej wynosi 0 zł.
18. W każdym Roku Polisowym bezpłatne są wszystkie zlecenia Transferu złożone przez aplikację
internetową Towarzystwa oraz 4 zlecenia Transferu złożone na formularzu przygotowanym przez
Towarzystwo.
19.W każdym Roku Polisowym bezpłatne są wszystkie zlecenia zmiany Alokacji Składki złożone
przez aplikację internetową Towarzystwa oraz 4 zlecenia zmiany Alokacji Składki złożone
na formularzu przygotowanym przez Towarzystwo.
20.W każdym Roku Polisowym bezpłatna jest 1 pisemna informacja potwierdzająca Wartość
Rachunku Ubezpieczenia.
21. W każdym Roku Polisowym są dopuszczalne 2 Częściowe Wypłaty, łącznie z obu Subkont.
22.Termin zapłaty Składki Regularnej przypada na:
1) Datę Miesięcznicy – jeżeli Składka Regularna jest opłacana z częstotliwością miesięczną;
2) Rocznicę Polisy – jeżeli Składka Regularna jest opłacana z częstotliwością roczną.
23.Opłata za przewalutowanie jest pobierana w wysokości wskazanej poniżej.
Waluta, z której następuje
przewalutowanie
PLN
PLN
PLN
Waluta, na którą
jest dokonywane
przewalutowanie
USD
EUR
CHF
Stawka opłaty za przewalutowanie
od jednostki monetarnej waluty,
z której następuje przewalutowanie
0,0015 zł
0,0015 zł
0,0015 zł
W przypadku przewalutowania waluty obcej na inną walutę obcą oraz waluty obcej na złote, stawka
opłaty za przewalutowanie od jednostki monetarnej waluty, z której następuje przewalutowanie
wynosi 0,005 zł.
24. Opłata za wznowienie Umowy Ubezpieczenia wynosi 200 zł.
25.Ustala się, że środki pochodzące ze Składek zapłaconych w wykonaniu Umów Ubezpieczenia
zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mogą być inwestowane
w następujące ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:
FUNDUSZE NOMINOWANE W PLN
Idea Premium • UniWIBID • BPH Obligacji 1 • Idea Obligacji • BPH Stabilnego Wzrostu • Idea Stabilnego
Wzrostu • Legg Mason Senior • UniStabilny Wzrost • Arka BZ WBK Zrównoważony • BPH Aktywnego
Zarządzania • Noble Mieszany • UniKorona Zrównoważony • Arka BZ WBK Akcji • Idea Akcji • Legg Mason
Akcji • Noble Akcji • Quercus Agresywny • Skarbiec – Akcja • UniAkcje Małych i Średnich Spółek
• UniKorona Akcje • Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy • Investor Ameryka Łacińska
• Investor BRIC • Investor Indie i Chiny • Noble Africa • Investor Gold Otwarty • Idea Surowce Plus
• Noble Timingowy • Quercus Selektywny • AEGON Alfa • AEGON Bessa • Noble Global Return
FUNDUSZE NOMINOWANE W EUR
UFK – JPMorgan Series II (EUR) • UFK – Templeton Global Total Return (EUR) • UFK – Templeton Global
Income (EUR) • UFK – AEGON Central European Equity (EUR) • UFK – BlackRock Continental European
Flexible (EUR) • UFK – BlackRock US Small & MidCap Opportunities (EUR) • UFK – BlackRock Latin
American (EUR) • UFK – Franklin India (EUR) • UFK – Schroder BRIC (EUR) • UFK – Templeton Asian
Growth (EUR) • UFK – JPMorgan Global Focus (EUR) • UFK – BlackRock Emerging Markets (EUR)
• UFK – Schroder Emerging Markets (EUR) • UFK – AEGON Climate Change (EUR) • UFK – BlackRock
World Gold (EUR) • UFK – BlackRock World Mining (EUR)
FUNDUSZE NOMINOWANE W USD
UFK – JPMorgan Series II (USD) • UFK – Templeton Global Bond (USD) • UFK – Templeton Global Total
Return (USD) • UFK – Templeton Emerging Markets Bond (USD) • UFK – Templeton Global Income (USD)
• UFK – BlackRock US Small & MidCap Opportunities (USD) • UFK – Schroder US Small & Mid-Cap
Equity (USD) • UFK – HSBC Chinese Equity (USD) • UFK – HSBC Indian Equity (USD) • UFK – Templeton
Asian Growth (USD) • UFK – Templeton Latin America (USD) • UFK – BlackRock Global Opportunities
(USD) • UFK – BlackRock Global SmallCap (USD) • UFK – Franklin Global Small-Mid Cap Growth
(USD) • UFK – JPMorgan Emerging Markets Small Cap (USD) • UFK – BlackRock World Gold (USD)
• UFK – BlackRock World Mining (USD)
FUNDUSZE NOMINOWANE W CHF
UFK – Credit Suisse Money Market Sfr (CHF) • UFK – Credit Suisse Equity Global Security (CHF)
• UFK – Credit Suisse Equity Global Value (CHF)
Niniejsze zasady i parametry zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 12 września 2011 r.
Michał Biedzki
Prezes Zarządu
Marek Fereniec
Wiceprezes Zarządu
Oświadczenie Ubezpieczającego:
Potwierdzam, że otrzymałem/am:
1) niniejszy Załącznik o oznaczeniu IFU-ZALP-1011-1 do Ogólnych warunków ubezpieczenia
na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – Multi PIN AEGON 2008 Plus
o oznaczeniu IFU-OWU-0410;
2) ogólne warunki ubezpieczenia, o których mowa w punkcie 1);
3) Regulamin Funduszy o oznaczeniu AEG-RFW-0310;
zapoznałem/am się z treścią wskazanych powyżej dokumentów i akceptuję ich postanowienia.
Data (dd–mm–rrrr)
Podpis Ubezpieczającego
(zgodny z podpisem wzorcowym)
Download

Przegląd INwestycyjny Aegon