ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ
DERS TANIM VE UYGULAMA BİLGİLERİ
Dersin
Kodu
Dersin Adı
Yarıyıl
ı
Teorik Ders
Saati
5
3
Nörofizyolojik Yaklaşımlar
I
!
!
Ön Koşul Dersleri
Uygulam
Ders
a
Kredis
D e r s
i
Saati
2
AKTS
4
5
Temel ölçme, değerlendirme ve analiz, Tedavi Hareketleri Prensipleri derslerinden başarılı olmak
Dersin Türü
Mesleki ders
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Koordinatörü
e-posta:
Dersi Verenler
e-posta:
Dersin Yardımcıları
e-posta:
Dersin Amacı
Proprioseptif Nöromuskuler Fasilitasyon (PNF) tekniklerinin teorik ve pratik temelinin
öğretilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi alan öğrenciler PNF teknik ve tedavilerinin uygulama becerisi kazanırlar.
Dersin İçeriği
Merkezi sinir sisteminin çalışma sistemi, nöroanatomiye genel bakış, Üst ve alt ekstermite
PNF paternleri, boyun ve gövde paternleri, mat aktiviteleri
!
DERSİN HAFTALIK KONULARI
Hafta
!
Konular
Ön Hazırlık
1
Nöroanatomiye genel bakış
2
Motor öğrenme ve merkezi sinir sisteminin çalışma prensipleri
3
Propriseptif Nöromusküler Fasilitasyon (PNF) tekniklerine giriş
4
Üst ekstremite paternleri
5
Alt ekstremite paternleri
6
Yarım PNF paternleri
7
Boyun ve gövde PNF paternleri
8
Bilateral PNF Paternleri
9
ARA SINAV
10
Fasilitasyon ve inhibisyon teknikleri
11
Kuvvet yayılımı
12
Özel koşullarda PNF uygulamaları
13
Mat aktivitelerinde PNF uygulamaları
14
Mat aktivitelerinde PNF uygulamaları
KAYNAKLAR
Ders Notu
!!
Diğer Kaynaklar
MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar
Ödevler
!!
Sınavlar
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
SAYI
KATKI PAYI
ÖĞRENCİNİN
HAFTALIK BİREYSEL
ÇALIŞMA SAATİ
Ara Sınav
1
25
10
1
25
10
Final Sınavı
1
50
10
TOPLAM
3
100
30
Ödev
Proje
Laboratuar
Arazi Çalışması
Seminer ve Sunum
Uygulama
Diğer
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
!!
TOPLAM
50
50
100
Ders Kategorisi
Destek Dersleri
Temel Mesleki Dersler
X
Uzmanlık / Alan Dersleri
Beşerî, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
!
Aktarılabilir Beceri Dersleri
Katkı
Düzeyi
1 2 3 4 5
No Program Yeterlilikleri
6
Temel klinik tıp-klinik bilimleri ve fizyoterapi ve rehabilitasyon bilim dalında yeterli altyapıya sahip olma; bu
alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri analitik düşünme ile beraber kullanabilme yetisi,
Sağlığı etkileyen unsurları saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun kanıta
dayalı yöntemler ve yeni teknikler seçme ve uygulama becerisi,
Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve
kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi,
Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlama, kayıt tutma, uygun veri toplama, sonuçları analiz
etme ve yorumlama becerisi,
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla literatür araştırması yapabilme, tıp- sağlık bilimlerine yönelik veri tabanları
ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni,
7
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma,
1
2
3
4
5
x
x
x
x
x
x
x
Bilgilerin hızla yenilendiği sağlık alanında yaşam boyu öğrenmenin mutlak gerekliliği bilinci; bilimsel
gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olma,
8
9
10 Sağlık personeli olarak fizyoterapistlerin uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık sağlamak,
Fizik tedavi ve rehabilitasyon bilim alanındaki gelişmelerin, yeniliklerin ve uygulamalarının toplumsal ve
evrensel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak;
12 Girişimcilik alanlarının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında çözüm üretmek için bilgili olmak.
x
x
11
!!
!!
!!
!!
x
x
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1
Düşük
2
Düşük - Orta
3
Orta
4
Yüksek
5
Mükemmel
AKTS(ECTS) / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Etkinlikle
r
Süres
i
(Saat
)
Toplam
İş Yükü)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
16
5
80
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)
16
2
32
1
10
10
Uygulama
1
10
10
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
Ödevler
Sunum/Seminer Hazırlama
Arasınavlar
Proje
Laboratuar
Arazi Çalışması
10
Toplam İş Yükü
142
Toplam İş Yükü / 30
4.73
!
Dersin AKTS (ECTS) Kredisi
!
!!
!
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ:
HAZIRLAYAN:
GÜNCELLEME TARİHİ:
5
Download

Nörofizyolojik Yaklaşımlar I (t) - Zirve Üniversitesi Sağlık Bilimleri