PREZYDENT MIASTA KROSNA
Informacja o stanie realizacji
zadań oświatowych
w Gminie Krosno
za rok szkolny 2011/2012
Krosno, październik 2012 r.
Strona 2 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE ..................................................................................................................................... 4
I. METRYCZKA GMINY KROSNO - OŚWIATA W LICZBACH ..................................................................... 5
II.
ZMIANY PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE W OŚWIACIE.......................................................... 7
III.
MIEJSKI SYSTEM EDUKACJI W ŚWIETLE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH ................................... 9
IV.
SIEĆ SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ......................................... 12
1. Jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Krosno ........................................................................... 12
1.1.
Wykaz jednostek ................................................................................................................................................ 13
1.2.
Uczniowie i oddziały w szkołach i przedszkolach ............................................................................................. 14
1.3.
Przedszkola ........................................................................................................................................................ 15
a) Wprowadzenie .................................................................................................................................................. 15
b) Organizacja edukacji przedszkolnej .................................................................................................................. 16
c) Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2012/2013 ...................................................................... 18
1.4.
Szkoły podstawowe (zadanie gminy zgodnie z art. 2 pkt 2a ustawy o systemie oświaty) ................................. 19
a) Wprowadzenie .................................................................................................................................................. 19
b) Organizacja szkół podstawowych ..................................................................................................................... 20
c) Rekrutacja do szkół podstawowych .................................................................................................................. 22
1.5.
Gimnazja ............................................................................................................................................................ 25
a) Wprowadzenie .................................................................................................................................................. 25
b) Organizacja gimnazjów..................................................................................................................................... 25
c) Rekrutacja do gimnazjów.................................................................................................................................. 27
1.6
Szkoły ponadgimnazjalne .................................................................................................................................. 29
a) Wprowadzenie .................................................................................................................................................. 29
b) Organizacja szkół ponadgimnazjalnych ............................................................................................................ 30
c) Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych ......................................................................................................... 35
1.7. Placówki oświatowe ................................................................................................................................................. 41
a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ..................................................................................................... 41
b) Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ............................................................................................. 44
c) Zespół Placówek Oświatowych - Bursa Międzyszkolna i Szkolne Schronisko Młodzieżowe .......................... 46
2.
Jednostki oświatowe prowadzone przez inne podmioty............................................................................ 47
2.1. Przedszkola, szkoły i placówki niepubliczne ........................................................................................................... 47
a) Wprowadzenie .................................................................................................................................................. 47
b) Przedszkola, szkoły i placówki dotowane przez gminę..................................................................................... 47
2.2. Szkoły artystyczne ................................................................................................................................................... 48
a) szkoły publiczne................................................................................................................................................ 48
b) szkoły niepubliczne ........................................................................................................................................... 49
V.
1.
2.
ZATRUDNIENIE W KROŚNIEŃSKICH SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH .......... 49
Wprowadzenie .......................................................................................................................................... 49
Kadra pedagogiczna ................................................................................................................................ 50
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.
4.
5.
VI.
1.
2.
Kadra zarządzająca ................................................................................................................................. 58
Kadra administracyjno-obsługowa w jednostkach oświatowych ............................................................. 58
Pomoc zdrowotna dla nauczycieli ............................................................................................................ 59
PROCES NAUCZANIA I WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH ...................................... 60
Wprowadzenie .......................................................................................................................................... 60
Oferta edukacyjna szkół .......................................................................................................................... 61
2.1
2.2.
2.3
2.4
2.5
3.
Oddziały sportowe ............................................................................................................................................. 61
Oddziały integracyjne ........................................................................................................................................ 61
Oddziały wyrównawcze ..................................................................................................................................... 62
Klasy ukierunkowane w liceach ogólnokształcących......................................................................................... 62
Zawody w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych .......................................................................... 63
Kształcenie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych ................................................. 65
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
Etaty pedagogiczne w 2011/2012 ...................................................................................................................... 50
Wykształcenie i kwalifikacje nauczycieli ......................................................................................................... 51
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ......................................................................................................... 52
Awans zawodowy nauczycieli .......................................................................................................................... 54
Ruch kadrowy nauczycieli w latach 2004–2011 ................................................................................................ 56
Nauczanie indywidualne .................................................................................................................................... 65
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ........................................................................................................... 66
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze ............................................................................................................. 66
Dowóz do szkoły dla niepełnosprawnych uczniów ............................................................................................ 66
Wspieranie procesu dydaktycznego.......................................................................................................... 67
4.1
4.2
4.3
4.4
Opieka i wsparcie pedagogiczno-psychologiczne .............................................................................................. 67
Stypendia szkolne .............................................................................................................................................. 68
Zasiłki szkolne ................................................................................................................................................... 70
Rządowy program „Wyprawka szkolna” ........................................................................................................... 71
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
5.
Zajęcia dodatkowe i inne formy pomocy dla uzdolnionej młodzieży ........................................................ 71
5.1
5.2
5.3
VII.
1.
Wprowadzenie ................................................................................................................................................... 74
Wyniki sprawdzianu po szóstej klasie ............................................................................................................... 75
Informacje ogólne .............................................................................................................................................. 75
wyniki na tle województwa i kraju .................................................................................................................... 75
Wyniki szkół w mieście ..................................................................................................................................... 77
Wyniki egzaminów gimnazjalnych .................................................................................................................... 78
Informacje ogólne .............................................................................................................................................. 78
Wyniki na tle województwa i kraju ................................................................................................................... 79
Wyniki szkół w mieście ..................................................................................................................................... 80
Wyniki egzaminów maturalnych ....................................................................................................................... 82
Informacje ogólne .............................................................................................................................................. 82
Wyniki na tle województwa i kraju ................................................................................................................... 82
Wyniki szkół w mieście ..................................................................................................................................... 87
Wyniki kształcenia zawodowego .............................................................................................................. 89
a)
b)
c)
3.
VIII.
1.
2.
Zajęcia dodatkowe w szkołach .......................................................................................................................... 71
Stypendia Prezydenta......................................................................................................................................... 72
Zajęcia dodatkowe w szkołach .......................................................................................................................... 73
EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA W KROŚNIEŃSKICH SZKOŁACH ................................................................. 74
Wyniki sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych i matur ..................................................................... 74
1.1
1.2
a)
b)
c)
1.3
a)
b)
c)
1.4
a)
b)
c)
2.
Strona 3 z 130
Informacje ogólne .............................................................................................................................................. 89
Wyniki egzaminu zawodowego w kraju ............................................................................................................ 90
Wyniki egzaminu zawodowego w mieście ........................................................................................................ 90
Znaczące osiągnięcia szkół i wyniki uczniów w olimpiadach i konkursach ............................................. 94
FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH.................................................................................. 97
Subwencja oświatowa ............................................................................................................................... 97
Wydatki oświatowe ................................................................................................................................... 98
2.1. Struktura wydatków ................................................................................................................................................. 99
2.2. Subwencja, a wydatki ............................................................................................................................................ 102
2.3. Średnie wydatki na jednego ucznia ........................................................................................................................ 103
a) Przedszkola ...................................................................................................................................................... 105
b) szkoły podstawowe .......................................................................................................................................... 106
c) gimnazja .......................................................................................................................................................... 107
d) szkoły ponadgimnazjalne ................................................................................................................................. 107
2.4. Wynagrodzenia w jednostkach oświatowych ......................................................................................................... 108
3. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników ..................................................................... 111
IX.
INFRASTRUKTURA OŚWIATOWA - DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY STANU
TECHNICZNEGO I UNOWOCZEŚNIANIA BAZY OŚWIATOWEJ ............................................................ 112
1. Infrastruktura oświatowa ....................................................................................................................... 112
1.1 Informacje ogólne ................................................................................................................................................... 112
1.2
Bezpieczeństwo w szkołach i placówkach ....................................................................................................... 113
1.3
Baza sportowa w krośnieńskich szkołach i placówkach .................................................................................. 113
1.4
Biblioteki i centra multimedialne ..................................................................................................................... 114
2.
Poprawa i unowocześnianie bazy oświatowej - zadania remontowe...................................................... 115
2.1
Zadania inwestycyjno – remontowe wykonywane przez Urząd Miasta .......................................................... 116
2.2
Zadania wykonane przez szkoły w ramach środków pozyskanych z innych źródeł – rezerwy remontowej
50/50, dochodów własnych, Rady Rodziców i innych .................................................................................................. 116
2.3
Zadania wykonane w ramach środków pozyskanych z 0,6 % rezerwy subwencji ogólnej .............................. 117
X.
PROJEKTY SPOŁECZNO – EDUKACYJNE....................................................................................... 118
1. Projekty realizowane przez szkoły, finansowane ze środków EFS i Gminy Krosno ............................... 118
2. Projekty społeczno – edukacyjne realizowane przez szkoły, prowadzone przez między innymi
ministerstwa, instytucje, uczelnie. .................................................................................................................. 121
3. Miejskie programy społeczno – edukacyjne ........................................................................................... 122
3.1
3.2
3.3
„Kolorowa Klasa Krosnoludka” ...................................................................................................................... 122
„Podręcznik dla przyszłego technika” ............................................................................................................. 122
„Lekcja samorządowa” ................................................................................................................................... 123
PODSUMOWANIE.............................................................................................................................................. 124
ZAŁĄCZNIKI ........................................................................................................................................................ 125
I. CELE STRATEGICZNE I OPERACYJNE STRATEGII OŚWIATOWEJ MIASTA KROSNA NA LATA 2011-2016 ......... 125
II UCHWAŁY RADY MIASTA I ZARZĄDZENIA ORAZ INFORMACJE PREZYDENTA MIASTA KROSNA DOTYCZĄCE
OŚWIATY ZA OKRES ROKU SZKOLNEGO 2011/2012....................................................................................... 126
Strona 4 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
„Wysoka jakość i efektywność kształcenia ogólnego i zawodowego,
różnorodność i elastyczność oferty edukacyjnej przy racjonalnej
organizacji oświaty uwzględniającej uwarunkowania społecznodemograficzne i ekonomiczne, pozwalająca na umocnienie pozycji
Krosna jako lokalnego ośrodka edukacji kształcącego na najwyższym,
ogólnopolskim poziomie.”
Misja krośnieńskiej oświaty na lata 2011-2016
Wprowadzenie
Informacja oświatowa, którą organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, ma obowiązek przedstawić
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, wynika z dyspozycji
art. 5a, ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
Coroczna informacja pełni istotną funkcję informacyjną i podsumowującą, daje
obraz zmian lokalnego systemu szkolnego, pozwala sporządzać prognozy na kolejne
lata. Ocena stanu realizacji zadań oświatowych w minionym roku szkolnym, ze
szczególnym uwzględnieniem wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w
art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do
zadań własnych jednostki samorządu, stanowi praktyczne kompendium wiedzy
o aktualnym stanie krośnieńskiej oświaty, a zakres przedstawionych danych pozwala
na analizę porównawczą z materiałem przedstawionym Radzie Miasta Krosna
w latach 2009-2011.
W informacji przedstawiono miejski system oświaty w roku szkolnym 2011/2012
według zadań i typów szkół, efekty przeprowadzonej rekrutacji do przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych na nowy rok szkolny, wyniki nauczania, wyniki sprawdzianów
i egzaminów zewnętrznych szkół krośnieńskich, omówiono sytuację kadrową
w miejskich jednostkach oświatowych, warunki kształcenia, działania na rzecz
poprawy stanu technicznego bazy oświatowej oraz sytuację finansową krośnieńskiej
oświaty. Zaprezentowano także ponadstandardową ofertę edukacyjną, w tym projekty
społeczno-edukacyjne, realizowane zarówno bezpośrednio przez Gminę Krosno, jak
i przez szkoły i placówki oświatowe. Omówiono ponadto wybrane zadania oświatowe
realizowane bezpośrednio przez organ wykonawczy samorządu krośnieńskiego,
w tym skierowane do podmiotów, dla których gmina nie jest organem prowadzącym.
W stosunku do poprzednich edycji informacji oświatowych zmieniono kolejność
i zakres prezentowanych zadań oświatowych zmierzając w kierunku jednolitego
modelu rekomendowanego w ogólnopolskich opracowaniach dla jednostek samorządu
terytorialnego. Uwzględniono w szerszym niż do tej pory zakresie wskaźniki
odniesienia dotyczące sfery organizacji szkół na poziomie kraju i poszczególnych grup
jednostek samorządu terytorialnego z wykorzystaniem
ogólnopolskich raportów
oświatowych. W opracowaniu wykorzystano także wskaźniki określone w Strategii
Oświatowej Miasta Krosna na lata 2011-2016, przyjętej w dniu 31 sierpnia 2011 r.
przez Radę Miasta Krosna (uchwała nr XVIII/223/11) – na końcu opracowania dla
wszystkich celów strategicznych i operacyjnych określono skróty ich nazw stosowane
w niniejszej informacji.
Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krosno zamyka wykaz
uchwał, zarządzeń i materiałów informacyjnych przygotowywanych w roku szkolnym
2011/2012 przez organ wykonawczy samorządu.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 5 z 130
Niniejsze opracowanie zostało przygotowane
na podstawie sprawozdań
miejskich jednostek oświatowych, w tym przekazywanych do systemu informacji
oświatowej (SIO), materiałów zawartych na stronach Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej w Warszawie, Ministerstwa Edukacji Narodowej, danych GUS,
materiałów i opracowań własnych, w tym sporządzanych dla potrzeb Komisji Rady
Miasta w ostatnim okresie.
I.
METRYCZKA GMINY KROSNO - OŚWIATA W LICZBACH
Poniższe zestawienie przedstawia skrótową charakterystykę miejskiej oświaty
na tle gminy Krosno.
Dane oświatowe w tabeli poniżej nie obejmują szkół niepublicznych oraz szkół
publicznych prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Krosno.
Dane o Gminie Krosno
2010/2011
2011/2012
47 471
47 348
13 061
12 805
178
599
181
525
262 012
277 999
Budżet w przeliczeniu na jednego mieszkańca
5 519,41
5 871,40
Otrzymana subwencja oświatowa (2011, 2012)
78 596
80 812
5 679,72
5 981,20
93 330
103 394
6 744,47
7 652,58
10 228
9 946
62 857
61 649
6 145,56
6 198,35
8 732
8 130
6 768,06
25
6 117,30
25
1 032,89
1 028,27
331
326
Liczba ludności (GUS)
Liczba wychowanków przedszkoli, uczniów
i słuchaczy szkół prowadzonych przez jst (SIO)
Liczba wychowanków ZPO i internatu SOSW
Liczba uczniów szkół i placówek niepublicznych
Budżet gminy (wykonanie 2011, projekt 2012)
w tys. zł
Subwencja oświatowa na jednego ucznia
(2011, 2012)
Wydatki na oświatę i wychowanie w działach
801 i 854 (wykonanie 2011, projekt 2012)
Wydatki na oświatę i wychowanie w działach
801 i 854 na jednego ucznia (wykonanie 2011,
projekt 2012)
Liczba uczniów (bez przedszkoli, SOSW i ZSKU)
we wszystkich typach szkół łącznie
Wydatki szkół (wykonanie 2011, projekt 2012)
w tys. zł (bez PM, SOSW i ZSKU)
Wydatki na jednego ucznia (bez PM, SOSW i
ZSKU)
Wydatki przedszkoli (wykonanie 2011, projekt
2012) w tys. zł
Wydatki na jednego przedszkolaka
Liczba oświatowych jednostek organizacyjnych
Liczba etatów pegagogicznych (wg SIO)
Liczba etatów pracowników administracji
i obsługi
W roku szkolnym 2011/2012 nie zmieniła się liczba szkół, przedszkoli
i placówek. Tak jak rok wcześniej Gmina Krosno była organem prowadzącym dla
25 oświatowych jednostek organizacyjnych, w których funkcjonowało 41 różnego typu
szkół od szkół podstawowych po szkoły dla dorosłych, 8 przedszkoli oraz
specjalistyczne placówki oświatowe takie jak: specjalny ośrodek szkolnowychowawczy dla dzieci upośledzonych umysłowo z internatem, poradnia
Strona 6 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
psychologiczno-pedagogiczna i bursa międzyszkolna z sezonowym schroniskiem
młodzieżowym. Dane dotyczące szkół i przedszkoli prowadzących aktywną
działalność (posiadające uczniów lub słuchaczy w roku 2011/2012) zawiera poniższa
tabela.
Szkoły i przedszkola prowadzone przez Gminę Krosno
w okresie 2010/2011 - 2011/2012 (dane SIO na 30.09.2010 i 2011)
Typ placówki
Przedszkola
Szkoły podstawowe
Szkoły podstawowe specjalne
(SOSW)
Gimnazja
Gimnazja specjalne (SOSW)
Licea ogólnokształcące
Licea ogólnokształcące dla dorosłych
(CKU)
Licea ogólnokształcące uzupełniające
dla dorosłych (CKU)
Liceum ogólnokształcące
uzupełniające specjalne (SOSW)
Technika
Technika uzupełniające dla dorosłych
(CKU)
Zasadnicze szkoły zawodowe
Zasadnicze szkoły zawodowe
specjalne (SOSW)
Szkoły specjalne przysposabiające do
pracy (SOSW)
Liczba oddziałów
Liczba uczniów
Liczba
jednostek
2011/2012
2010/2011
2011/2012
2010/2011
2011/2012
8
11
51
120
52
119
1 266
2 701
1 329
2 650
1
5
5
23
28
5
1
5
57
5
85
58
5
85
1 565
36
2 771
1 545
34
2 753
1
9
10
312
312
1
11
10
344
311
1
1
1
13
14
7
86
85
2 402
2 303
1
5
3
135
107
4
30
27
905
807
1
3
3
38
38
1
4
5
37
34
Szkoły policealne dla dorosłych (CKU)
1
16
17
513
540
RAZEM
49
488
485
13 061
12 805
Do zadań oświatowych miasta Krosna, będącego miastem na prawach powiatu,
należy realizacja zarówno zadań własnych gminy (prowadzenie przedszkoli, szkół
podstawowych i gimnazjów), jak i zadań powiatu (prowadzenie szkół
ponadgimnazjalnych, szkół dla dorosłych, szkół specjalnych, poradni psychologicznopedagogicznych i placówek oświatowo-wychowawczych).
Krośnieński system edukacji wzbogacają szkoły, przedszkola i placówki
oświatowe prowadzone przez inne podmioty.
Według danych SIO z 30 września 2011 r., w jedenastu niepublicznych
placówkach edukacyjnych, na które wypłacane były w roku szkolnym 2011/2012
dotacje uczyło się 525 uczniów i słuchaczy (spadek o 74 uczniów w stosunku do roku
2010/2011). Ponadto w Krośnie funkcjonowały szkoły artystyczne zarówno publiczne –
prowadzone przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, jak i szkoły
niepubliczne – szkoły muzyczne.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 7 z 130
Przedszkola, szkoły i placówki niepubliczne dotowane przez Gminę Krosno
w okresie 2010/2011 - 2011/2012 (dane SIO na 30.09.2010 i 2011)
Liczba jednostek
2011/2012
Typ placówki
Liczba uczniów
2010/2011
2011/2012
Przedszkola
Punkty przedszkolne
Gimnazja
Licea ogólnokształcące
2
1
1
1
114
15
90
47
123
15
81
50
Licea ogólnokształcące uzupełniające dla dorosłych
1
18
19
Szkoły policealne
4
239
163
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Krośnie dla dzieci upośledzonych głęboko i z
niepełnosprawnościami sprzężonymi
1
76
74
RAZEM
11
599
525
W ostatnim okresie zmniejszyło się zainteresowanie edukacją w policealnych
szkołach niepublicznych, nie wszystkim zarejestrowanym placówkom udało się
dokonać naboru. W pozostałych typach szkół i przedszkolach liczba uczniów
i wychowanków utrzymuje się na porównywalnym poziomie.
Szkoły artystyczne w mieście
w okresie 2010/2011 - 2011/2012 (dane SIO na 30.09.2010 i 2011)
Liczba uczniów
Typ placówki
Liczba
jednostek
2011/2012
2010/2011
2011/2012
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia
Liceum Plastyczne
Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia
Prywatna Szkoła Muzyczna II stopnia
Społeczna Szkoła Muzyczna I stopnia
Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia
Szkoły policealne
RAZEM
1
1
1
1
1
1
1
1
8
99
75
100
69
12
52
33
70
510
113
72
91
60
16
51
25
48
476
Łącznie w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych
w 2011/2012 roku uczyło się ponad 13,8 tys. osób, co czyni z Krosna ośrodek
edukacyjny o istotnym znaczeniu.
II. ZMIANY PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE W OŚWIACIE
Rok szkolny 2011/2012 szczególnie obfitował w ważne decyzje prawne
i strategiczne związane z oświatą zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i na
poziomie samorządu. Rada Miasta Krosna kilkakrotnie podejmowała uchwały
wynikające z konieczności dostosowania prawa miejscowego do znowelizowanych
ustaw i rozporządzeń, w tym związanych z reformą oświaty.
Rozpoczęta w 2009 roku reforma strukturalna i programowa stała się dużym
wyzwaniem dla samorządu. Objęcie od roku szkolnego 2011/2012 wszystkich dzieci
pięcioletnich obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, w powiązaniu
z wycofaniem się parlamentu z obowiązku rozpoczynania nauki w szkole przez
sześciolatki od roku szkolnego 2012/2013 spowodowało konieczność przejściowego
Strona 8 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach i znaczne zmniejszenie się
zainteresowania rodziców edukacją dzieci sześcioletnich w klasie pierwszej szkoły
podstawowej w bieżącym roku szkolnym. Nowelizacje ustawy o systemie oświaty
przeprowadzone przez sejm w latach 2011 - 2012 [ustawa o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 r.
(Dz. U.Nr 205, poz. 1206) oraz ustawa z dnia 27 stycznia 2012 (Dz.U.2012.176)]
znacząco zmieniły oraz jeszcze zmienią organizację systemu oświaty w mieście oraz
sytuację na edukacyjnym rynku pracy.
W najbliższych latach zmieni się struktura szkół ponadgimnazjalnych, gdyż
nowelizacje ustawy przyniosły istotne zmiany w katalogu typów szkół
ponadgimnazjalnych. Poczynając od roku szkolnego 2012/2013 stopniowo wygaszane
są funkcjonujące dziś na krośnieńskim rynku edukacyjnym: dwuletnie zasadnicze
szkoły zawodowe, uzupełniającye licea ogólnokształcące i technika uzupełniające.
W okresie rekrutacji nie prowadzono już naboru do klasy pierwszej zasadniczej
szkoły zawodowej o dwuletnim cyklu kształcenia ani do uzupełniających liceów
ogólnokształcących. Wygaszanie technikum uzupełniającego dla dorosłych rozpocznie
się od roku szkolnego 2013/2014. Jedynie, likwidowane przepisami ustawy licea
profilowane nie wpłyną na organizację oświaty w mieście, gdyż z powodu
zmniejszającego się zainteresowania tym typem szkół przez gimnazjalistów zostały
w Krosnie już trzy lata temu poddane procesowi likwidacji. Ustawa przesuwająca
o dwa lata obniżenie obowiązku szkolnego dla dzieci sześcioletnich odbiła się na
wynikach rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2012/2013. Jak widać
działania parlamentu i ministerstwa edukacji nie pozostają bez znaczenia dla
stabilności miejskiej oświaty.
Kompleksowe zmiany w ustawie o systemie oświaty i innych ustawach pociągają
za sobą konieczność nowelizacji licznych aktów wykonawczych. Najbardziej widoczne
zmiany w organizacji szkół ponadgimnazjalnych przyniesie rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania
w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204). Pierwsze efekty jego wdrożenia widoczne
będą w latach 2012-2013 , gdyż znacząco zmieni się struktura i liczba zatrudnionych
nauczycieli.
Organizacja sieci szkół w mieście zmienia się także w wyniku podejmowanych
inicjatyw na szczeblu lokalnym, w tym związanych z realizacją celów określonych
w Strategii Oświatowej Miasta Krosna na lata 2011-2016, a także wcześniejszej
z okresu 2003-2010. Zadania oświatowe, jakie ma do zrealizowania miasto Krosno
w najbliższych latach zawarte są w 5 celach strategicznych, 25 celach operacyjnych
i ostatecznie w 149 zadaniach realizacyjnych przyjętej w dniu 31 sierpnia 2011 r. przez
Radę Miasta Krosna strategii oświatowej.
Obecny stan organizacyjny szkół, przeszkoli i placówek oświatowych
zmniejszający do 24 liczbę jednostek oświatowych, jest kolejnym działaniem
nakierowanym na realizację krośnieńskiej strategii oświatowej. Działania podjęte
w roku szkolnym 2011/2012, a szczególnie włączenie kolejnej szkoły w struktury
zespołu szkół oraz zmniejszenie liczby obiektów zajmowanych przez jednostki
oświatowe przyniesie korzyści finansowe i organizacyjne w następnych latach.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 9 z 130
Jako jeden z celów polityki oświatowej miasta realizowanej od 2003 r., kiedy to
Rada Miasta Krosna jako jeden z pierwszych w kraju samorządów przyjęła strategię
oświatową, określono racjonalizację bardzo wysokich wówczas wydatków
oświatowych. Prowadzone przekształcenia doprowadziły do znacznego ograniczenia
liczby jednostek organizacyjnych (w 2003 r. było ich 40), przy czym w ciągu ostatnich
dziesięciu lat nie doszło do likwidacji żadnej szkoły funkcjonującej na rynku
edukacyjnym.
Jednoznacznie
można
stwierdzić,
że
dzięki
przeprowadzonym
przekształceniom, w tym konsolidacji szkół i przedszkoli, udaje się znacząco
ograniczać dopłaty do bieżących zadań oświatowych i racjonalizować wydatkowanie
środków na cele edukacyjne.
Działania samorządu krośnieńskiego w zakresie dostosowywania stanu
organizacyjnego oświaty do rzeczywistych potrzeb wysoko oceniła niezależna firma
zewnętrzna BD Center przeprowadzająca diagnozę funkcjonalności oświaty
krośnieńskiej w 2011 r.
Analizując inne inicjatywy i realizowane w 201/2012 roku cele strategiczne
i operacyjne polityki oświatowej Miasta Krosna należy wskazać przede wszystkim na
znaczące poszerzenie oferty edukacyjnej. Utworzenie gimnazjum dwujęzycznego
z językiem angielskim znacząco zwiększyło możliwości kształcenia dla ambitnej
młodzieży, a uruchomienie i przedszkola specjalnego dla dzieci z upośledzeniem
umysłowym umożliwi profesjonalną opiekę dla tej grupy dzieci.
Realizacja misji i głównego celu strategicznego, jakim jest wysoka jakość
krośnieńskiej oświaty, obliguje do zapewnienia do 2016 r. standardów jakościowych
w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego zapisanych w celach i zadaniach
Strategii. Ocena stanu realizacji zadań oświatowych, w tym przyjętej misji, możliwa
będzie dzięki określonym wskaźnikom, z których wiele będzie można porównać
z dowolną grupą jednostek samorządu terytorialnego.
III.
MIEJSKI
SYSTEM
DEMOGRAFICZNYCH
EDUKACJI
W
ŚWIETLE
ZMIAN
Strategia Oświatowa Miasta Krosna na lata 2011-2016 z 31 sierpnia 2011 r.
wskazuje jako jeden z pięciu celów: zapewnienie efektywnego zarządzania
i finansowania oświaty w warunkach reformy edukacji i niżu demograficznego (CV).
W ostatnich latach z powodu niekorzystnych warunków demograficznych
i społecznych sukcesywnie zmniejsza się liczba uczniów i słuchaczy uczęszczających
do krośnieńskich szkół i przedszkoli. Jak wskazują prognozy, w najbliższych latach
proces zmniejszania się liczby uczniów dotknie większość szkół. Efektem zmian
demograficznych jest zmniejszająca się każdego roku liczba uczniów: w ostatnim roku
szkolnym ich liczba zmniejszyła się o ponad 250 osób, a w okresie od 2003 roku
o ponad 3,4 tys. (21%).
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 10 z 130
Liczba dzieci, uczniów i słuchaczy uczęszczających do krośnieńskich publicznych
placówek oświatowych w latach szkolnych 2003/2004-2011/2012
17 000
16 229
15 654
16 000
15 176
14 728
15 000
14 369
14 085
13 452
14 000
13 061
13 000
12 805
12 000
Niestety, obniżenie liczby urodzeń oraz emigracja mieszkańców wpływają
negatywnie na poziom organizacyjny, a co za tym idzie, bez radykalnych zmian
organizacyjnych muszą być generowane większe koszty funkcjonowania oświaty.
Dane demograficzne zamieszczone w Banku Danych Regionalnych GUS oraz
analiza liczby uczniów na różnych etapach kształcenia wskazują na trwałą i nadal
postępującą niekorzystną sytuację w mieście na najbliższe lata.
Liczba urodzeń żywych w Krośnie w latach 1993-2010 (źródło GUS)
600
580
589
560
540
543
520
520
500
480
489
493
482
469
468
470
460
440
456
433
417
420
400
405
402
409
433
394
406
380
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Jeszcze w 1993 r. w Krośnie rodziło się blisko 600 dzieci (pokolenie
dzisiejszych maturzystów). Dziś (nie jest co prawda tak źle jak w 2004 r.) liczba
urodzeń nada nie napawa optymizmem. Rzeczywista liczba zamieszkałych w Krośnie
dzieci w poszczególnych rocznikach jest jeszcze mniejsza. Z każdego rocznika
podlegającego kontroli obowiązku szkolnego
widać, że mniej dzieci mieszka
w Krośnie niż jest zameldowanych i niż wskazuje na to liczba urodzeń. Na wykresie
przedstawiono dane dotyczące liczby urodzeń dzieci, z których najmłodszy rocznik
w 2013 r. rozpocznie I etap edukacji (przedszkole).
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 11 z 130
Na koniec 2011 r. w Krośnie zameldowanych było 47 348 mieszkańców,
tj. najmniej w porównaniu do ostatnich lat, w 2011 roku także liczba urodzeń w mieście
spadła jest do poziomu z 2009 roku (źródło UMK).
Liczba mieszkańców miasta Krosna w latach 2005–2011 (źródło GUS)
48 000
47 900
47 817
47 800
47 723
47 700
47 600
47 534
47 534
47 479
47 500
47 471
47 400
47 348
47 300
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Skutki obniżenia liczby urodzeń łagodzi otwarcie się krośnieńskich szkół na
potrzeby mieszkańców innych gmin powiatu krośnieńskiego ziemskiego. Z raportu BD
Center przygotowanego dla potrzeb strategii oświatowej w 2011 r. wynika, że odsetek
dzieci spoza Krosna w ubiegłym roku w szkołach podstawowych wyniósł 9,35%,
w gimnazjach – 15,91%, a w szkołach ponadgimnazjalnych – aż 76,23%.
Wysoka jakość kształcenia i opieki w szkołach, bogata oferta edukacyjna,
znakomite wyniki egzaminów zewnętrznych szkół, poziom usług ponadstandardowych
i atrakcyjne kierunki kształcenia – to główne atuty naszych szkół przyciągające dzieci
i młodzież do Krosna. Dzięki nim, mimo znacznego spadku liczby mieszkańców
Krosna w wieku szkolnym, w ostatnim czasie udało się utrzymać stan liczbowy szkół,
zmniejszając jedynie w niektórych z nich poziom organizacyjny lub dokonując ich
przekształceń.
Dalszy spadek liczby mieszkańców jest jednak zagrożeniem dla stabilnego
funkcjonowania jednostek oświatowych, zwłaszcza dla szkół podstawowych
i gimnazjów, w których postępuje proces spadku liczby uczniów.
Efekty niżu demograficznego zaczynają odczuwać także szkoły niepubliczne,
w których po raz pierwszy od kilku lat odnotowano spadek liczby uczniów.
Dane dotyczące liczby dzieci, uczniów i słuchaczy w szkołach, przedszkolach
i dotowanych przez Gminę Krosno i w placówkach niepublicznych prezentuje poniższy
wykres.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 12 z 130
Liczba uczniów i słuchaczy uczęszczających do niepublicznych placówek
edukacyjnych w latach 2007-2011
650
580
600
599
559
525
550
500
450
400
372
350
300
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
Jak wynika z analizy danych dotyczących liczby urodzeń nie tylko w mieście,
ale i w sąsiednich gminach niekorzystne wskaźniki demograficzne będą nadal
wpływały na kształt i poziom organizacyjny miejskiej oświaty.
IV. SIEĆ SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK W ROKU SZKOLNYM
2011/2012
Prowadzenie przedszkoli, szkół i placówek oświatowych jest najważniejszym
zadaniem oświatowym gminy. Celem tej części informacji oświatowej jest
przedstawienie istotnych danych o lokalnym systemie szkolnym. Wnikliwe informacje
zostały przedstawione szczegółowo według typów i rodzajów placówek oświatowych
poczynając od przedszkoli, poprzez szkoły dla młodzieży i oświatę dorosłych.
Odrębnie omówione zostały placówki, w tym specjalne. Po prezentacji jednostek
prowadzonych przez Gminę Krosno przedstawiono skrótowo także szkoły prowadzone
przez inne podmioty działające na terenie miasta.
1. Jednostki oświatowe prowadzone przez Gminę Krosno
W informacji zamieszczono dane adresowe, strukturę organizacyjną szkół
i przedszkoli wraz z liczbą oddziałów i uczących się dzieci, młodzieży i dorosłych we
wszystkich jednostkach oświatowych prowadzonych aktualnie przez Gminę Krosno.
W każdym z typów szkół omówiono wyniki rekrutacji, gdyż ich efekty miały znaczenie
dla podejmowanych w roku szkolnym 2011/2012 decyzji kadrowych w szkołach.
Zmiany liczby uczniów w ostatnich latach przedstawione na wykresach pokazują,
w jaki sposób zmienia się lokalny rynek oświatowy.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
1.1.
Strona 13 z 130
Wykaz jednostek
Przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i placówki
oświatowe w roku szkolnym 2011/2012 w Krośnie (dane SIO na 30.09.2011)
Adres
Stosowa
ny skrót
nazwy
Liczba
uczniów
Przedszkole Miejskie Nr 5
Powstańców Warszawskich 42
PM 5
244
9
Przedszkole Miejskie Nr 8
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 5
Kisielewskiego 15
Marii Konopnickiej 5
Grunwaldzka 15
PM 8
SP 3
SP 5
256
182
167
10
7
8
Miejski Zespół Szkół Nr 1
Przedszkole Miejskie Nr 2
Szkoła Podstawowa Nr 10
Gimnazjum Nr 2
Miejski Zespół Szkół Nr 2
Przedszkole Miejski Nr 11
Szkoła Podstawowa Nr 12
Gimnazjum Nr 5
Miejski Zespół Szkół Nr 3
Przedszkole Miejskie Nr 10
Szkoła Podstawowa Nr 7
Miejski Zespół Szkół Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 15
Gimnazjum Nr 4
Miejski Zespół Szkół Nr 5
Szkoła Podstawowa Nr 1
Gimnazjum Nr 1
Miejski Zespół Szkół Nr 6
Przedszkole Miejskie Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 6
Miejski Zespół Szkół Nr 7
Przedszkole Miejskie Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 4
Miejski Zespół Szkół Nr 8
Przedszkole Miejskie Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 8
Miejski Zespół Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
Integracyjnymi Nr 14
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi
Nr 3
I Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
V Liceum Ogólnokształcące
Technikum Nr 1
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2
Technikum Nr 2
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3
Technikum Nr 3
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4
Jana i Stanisława Magurów 1
Mirandoli Pika 3
MZS 1
PM 2
SP 10
G2
MZS 2
PM 11
SP 12
G5
MZS 3
PM 10
SP 7
MZS 4
SP 15
G4
MZS 5
SP 1
G1
MZS 6
PM 4
SP 6
MZS 7
PM 1
SP 4
MZS 8
PM 3
SP 8
465
120
177
168
561
97
190
274
354
102
252
800
376
424
278
105
173
383
127
256
358
157
201
411
173
238
19
5
7
7
22
4
8
10
16
4
12
32
17
15
12
6
6
16
5
11
15
6
9
19
7
12
MZSzOI
1 065
44
SP 14
559
24
G3
506
20
Piotra Skargi 2
Kisielewskiego 18
I LO
II LO
ZSP 1
847
594
881
25
18
31
Podkarpacka 16
V LO
T1
ZSP 2
446
435
524
15
16
20
ks. St. Szpetnara 9
ZSZ 2
T2
ZSP 3
ZSZ 3
T3
ZSP 4
256
268
559
152
407
729
9
11
21
5
16
25
Szkoła
Jana i Stanisława Magurów 1
Wyspiańskiego 20
Decowskiego 9
Stefana Kisielewskiego 18
Piotra Skargi 3
Kletówki 1
Wyzwolenia 6b
Kletówki 1
Powstańców Śląskich 75
Bohaterów Westerplatte 24
Powstańców Śląskich 75
Prochownia 7
Prochownia 4a
Prochownia 7
Wojska Polskiego 45
Tysiąclecia 5
Bohaterów Westerplatte 20
Liczba
oddziałów
Strona 14 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4
VI Liceum Ogólnokształcące
Technikum Nr 4
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5
III Liceum Ogólnokształcące
Technikum Nr 5
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6
Technikum Nr 6
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy
Szkoła Podstawowa Nr 11
Gimnazjum Nr 6
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do
Pracy
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego
Technikum Nr 7
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Liceum Ogólnokształcące Uzupełniające
dla Dorosłych
Technikum Uzupełniające Nr 1 dla
Dorosłych
Rzeszowska 10
Lewakowskiego 27
Bema 46
Czajkowskiego 49
Szkoła Policealna dla Dorosłych
Miejska Poradnia PedagogicznoPsychologiczna
Zespół Placówek Oświatowych
Bursa Międzyszkolna i Schronisko
Młodzieżowe
Lewakowskiego 14
ZSZ 4
VI LO
T4
ZSP 5
III LO
T5
ZSP 6
125
178
426
1 055
688
367
562
4
6
15
34
21
13
19
ZSZ 6
T6
274
288
9
10
SOSW
148
19
SP 11
G6
ZSZ 7
ULO
28
34
38
14
5
5
3
1
SPPDO
34
5
ZSKU
1 382
44
T 7 mł
LO d
112
312
4
10
LOU d
311
10
TU 1 d
107
3
Szk.polic
d
540
17
MPPP
-
-
137
4
ZPO
Bohaterów Westerplatte 20a
BM
Przyjęte w tabeli skróty nazw jednostek występują w całym opracowaniu.
1.2.
Uczniowie i oddziały w szkołach i przedszkolach
Ze względu na fakt, że podstawowym wskaźnikiem jednostkowych kosztów
nauczania jest przeciętna liczba uczniów w oddziale klasowym, ustalono średnią
liczbę uczniów odrębnie dla każdego typu szkół w układzie porównawczym do
ubiegłego roku szkolnego oraz do średnich: krajowej, wojewódzkiej oraz dla miast na
prawach powiatu. Z analizy wyłączono szkoły specjalne ze względu na ich specyfikę
i szkoły dla dorosłych ze względu na brak wskaźników odniesienia na poziomie
ponadmiejskim.
Typ placówki
Przedszkola
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Licea ogólnokształcące
Technika
Zasadnicze szkoły zawodowe
Liczba szkół
w roku
2011/2012
8
11
5
5
7
4
Średnia liczba uczniów na oddział
2010/2011
2011/
2012
kraj
woj.
podkarpac
kie
miasta na
prawach
powiatu
24,82
22,51
27,46
32,60
27,93
30,17
25,56
22,27
26,64
32,39
27,09
29,89
22,01
18,65
22,82
28,61
24,77
24,94
20,71
16,38
21,80
29,95
26,34
29,03
24,15
22,32
24,70
29,50
25,53
25,28
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 15 z 130
Przedstawiony wskaźnik jest stale monitorowany, szczególnie na etapie
tworzenia oddziałów klasowych w szkołach, zwłaszcza w klasach pierwszych w celu
dostosowywania na bieżąco sieć szkół do aktualnych potrzeb ze szczególnym
uwzględnieniem wyzwań demograficznych. Porównanie wskaźników średniej liczby
uczniów na oddział ma istotne znaczenie dla budżetu samorządu.
Wskaźniki z kolejnych lat dają obraz zmian lokalnego systemu szkolnego
i pozwalają czynić prognozy na przyszłość w zakresie efektywności organizacyjnej
i finansowej prowadzonych szkół. Istotne jest także porównanie na danym poziomie
agregacji – system krośnieński lepiej daje się porównać z miastami na prawach
powiatu (65) na poziomie funkcjonalnym niż w odniesieniu do zróżnicowanych gmin
w województwie i w kraju (prawie 2,5 tys. gmin, w tym ponad 1,5 tys. gmin wiejskich).
Warto zwrócić uwagę, że (z wyjątkiem przedszkoli) wszystkie typy szkół mają niższe
niż przed rokiem wskaźniki. Jednocześnie należy zauważyć, że średnia liczba uczniów
charakteryzuje warunki pracy uczniów i nauczycieli (małe oddziały pozwalają na
zindywidualizowane podejście do uczniów). Liczba uczniów na oddział jest jednym ze
wskaźników istotnych przy wysokich kosztach funkcjonowania danej szkoły przy
ocenie jej funkcjonalności (Strategia oświatowa CV-2.2).
1.3.
Przedszkola
a) Wprowadzenie
Miasto Krosno posiada dobrze rozwiniętą sieć przedszkoli samorządowych,
które przyjmują dzieci w wieku 3-6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach
dzieci młodsze, które ukończyły 2,5 roku zabezpieczając tym samym potrzeby
mieszkańców.
Zapewnienie każdemu dziecku w wieku 3-5 lat miejsca w przedszkolu lub innej
formie edukacji i upowszechnienie edukacji przedszkolnej to jeden z celów
operacyjnych strategii oświatowej miasta (CII-1). Przez najbliższe dwa lata
przedszkola będą przyjmowały także dzieci sześcioletnie (rodzicom pozostawiono
wybór wieku rozpoczynania przez ich dziecko nauki w szkole).
W roku szkolnym 2011/2012 utrzymała się
tendencja wzrostu liczby dzieci w przedszkolach.
Rzeczywisty wzrost liczby przedszkolaków był
jeszcze bardziej spektakularny, gdyż w latach
poprzednich do ich liczby doliczane były dzieci
uczęszczające
do
oddziałów
żłobkowych
funkcjonujących w ramach przedszkoli (w roku
2010/2011 – 75 osób).
Od br. pięciolatki obowiązkowo realizowały
roczne przygotowanie przedszkolne, co także
wpłynęło na wzrost liczby dzieci w przedszkolach.
Według stanu na dzień 1 września 2011 r. miał to
być ostatni rok uczęszczania dzieci sześcioletnich do
przedszkoli. Od 2012/2013 roku wszystkie sześciolatki miały rozpocząć edukację
w klasie pierwszej szkoły podstawowej, ale w trakcie roku szkolnego posłowie
zdecydowali o odroczeniu o dwa lata obowiązkowej nauki w szkole dla sześciolatków.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 16 z 130
Liczba dzieci uczęszczających do krośnieńskich przedszkoli w latach 2003-2011
1 400
1 329
1 350
1 266
1 300
1 217
1 250
1 172
1 200
1 150
1 100
1 227
1 179
1 185
1 149
1 088
1 050
1 000
Odsetek dzieci uczęszczających do przedszkoli jest w Krośnie wysoki, jeden
z najwyższych na terenie południowo-wschodniej Polski. Wyniósł on w ostatnim roku
szkolnym 83% (przed rokiem 81%). W kraju opieką przedszkolną w tym czasie
zostało objętych 75,5% dzieci w wieku 3-6 lat.
Uwzględniając wskaźniki w poszczególnych grupach wiekowych przedszkoli
uczęszczało:
 73% trzylatków (w kraju 53,2%),
 81% czterolatków (w kraju 68,5%),
 84% pięciolatków (w kraju 96,4%),
a wszystkie sześciolatki zostały objęte edukacją w przedszkolu lub w szkole
(wskaźniki ogólnopolskie opublikowane przez MEN w marcu 2012 r.).
b) Organizacja edukacji przedszkolnej
W 2011/2012 w Krośnie działało 8 przedszkoli miejskich i 2 oddziały dla dzieci
od 3 do 6 lat . Wszystkie, z wyjątkiem PM 5 i PM 8, funkcjonują w zespołach szkolnoprzedszkolnych. W budynkach trzech przedszkoli (PM 3, PM 5 i PM 8) zostały także
zlokalizowane oddziały dla dzieci poniżej 3 roku życia, które funkcjonują w strukturze
nowo utworzonego Miejskiego Żłobka.
W 2011/2012 roku do przedszkoli miejskich uczęszczało 1 329 dzieci
(SIO z 30.09.2011). Od tego roku szkolnego zostały utworzone w dzielnicy Suchodół
także oddziały przedszkolne, w których w głównej mierze miejsca zajęły dzieci od
trzeciego roku życia.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 17 z 130
Liczba dzieci oraz oddziałów w przedszkolach w latach szkolnych 2010/2011
i 2011/2012 (dane SIO na 30.09.2011)
2010/2011
2011/2012
Średnia liczba dzieci na oddział
dzieci oddziały dzieci oddziały 2010/2011 2011/2012
PM 1
151
6
157
6
25,17
26,17
PM 2
104
4
120
5
26,00
24,00
PM 3
201
8
173
7
25,13
24,71
PM 4
123
5
127
5
24,60
25,40
PM 5
250
10
244
9
25,00
27,11
PM 8
268
11
256
10
24,36
25,60
PM 10
93
4
102
4
23,25
25,50
PM 11
76
3
97
4
25,33
24,25
SP 5
0*
0*
53
2
26,50
1 266
51
1 329
52
24,82
25,56
RAZEM
* bez dzieci w oddziale przedszkolnym w SP5
Placówka
Wśród przedszkolaków w jednostkach samorządowych dzieci trzyletnie
stanowiły 25,13% ogółu przedszkolaków (rok wcześniej 29,78%), czterolatki
26,11% (rok wcześniej 23,5%), pięciolatki 26,41% (rok wcześniej 26,53%),
a sześciolatki i dzieci starsze z odroczonym obowiązkiem szkolnym 22,35%
(przed rokiem 20,19%).
Dzieci w krośnieńskich przedszkolach w podziale na wiek
w roku szkolnym 2011/2012 (dane SIO na 30.09.2011)
Liczba przedszkolaków
Placówka
PM 1
PM 2
PM 3
PM 4
PM 5
PM 8
PM 10
PM 11
SP 5
Razem
Adres
ul. Bohaterów Westerplatte 24
ul. Mirandoli Pika 3
ul. Prochownia 4a
ul. Wyzwolenia 6b
ul. Powstańców Warszawskich 42
ul. Kisielewskiego 15
ul. Ks. S. Decowskiego 9
ul. Wyspiańskiego 20
ul. Grunwaldzka 15
Ogółem
3 ≤ lat
4 lata
5 lat
≤ 6 lat
157
120
173
127
244
256
102
97
53
1 329
33
25
60
26
80
56
16
22
16
334
47
26
48
27
56
73
33
24
13
347
40
54
40
33
56
76
23
24
5
351
37
15
25
41
52
51
30
27
19
297
w tym
spoza
gminy
1
1
Rosnące zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną spowodowało konieczność
utworzenia dodatkowych oddziałów, które w niektórych zespołach szkolnoprzedszkolnych zostały zlokalizowane w budynkach szkół.
Ze względu na wejście w życie nowych przepisów dotyczących opłat za
przedszkola, placówki te stały się dużo bardziej atrakcyjne dla rodziców, szczególnie
tych, którzy korzystają z opieki przedszkolnej na mniejszą liczbę godzin. Za pobyt
dzieci w przedszkolu nie przekraczający 5 godzin opieki rodzice nie ponosili żadnych
opłat, nie licząc kosztów tzw. „wsadu do kotła”. Za dłuższy pobyt opłata miesięczna
była zróżnicowana w zależności od liczby godzin pobytu dziecka zadeklarowany
w umowie podpisanej przez rodziców.
Średnia liczba godzin pobytu dziecka w przedszkolu po wprowadzeniu nowych
zasad odpłatności zmniejszyła się w ciągu ostatnich dwóch lat o ponad dwie godziny
(z 8,5 godzin w 2010/2011 do 7,12 godziny w 2012/2013). W całym mieście tylko
Strona 18 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
kilkoro dzieci uczęszczało do przedszkoli od godziny 6.00 rano, mniej niż 40 dzieci
było przyprowadzanych do przedszkoli od godziny 6.30. Pojedyncze osoby korzystały
z przedszkoli po godz. 16.30. Tylko 23 rodziców zgłosiło zapotrzebowanie na
10 godzinny pobyt dziecka, w rzeczywistości takich dzieci było mniej. Najliczniejszą
grupę stanowiły dzieci zapisane na 8 godzin dziennie (389) i na 7 godzin dziennie
(361), przy czym w trakcie roku średni czas pobytu dzieci w przedszkolu zmniejszał
się do niezbędnego dla rodziców minimum. Znacznie więcej niż w ubiegłych latach
dzieci korzystało z opieki przez 5 i 6 godzin, zwiększyło się zainteresowanie rodziców
nieodpłatnym pobytem dzieci w przedszkolach (wyłącznie na czas objęty podstawą
programową).
Podkreślić należy również, że dostępność do opieki przedszkolnej zwiększają
dwa niepubliczne przedszkola i punkt przedszkolny.
c) Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2012/2013
Po raz piąty zapisy do krośnieńskich przedszkoli odbywały się
przy użyciu systemu elektronicznego. W serwisie internetowym
NABÓR w module dla przedszkoli zostały zamieszczone
szczegółowe informacje na temat rekrutacji, w tym niezbędne
formularze. W „Poradniku dla rodziców” zaineresowani rodzice mogli
znaleźć informacje o organizacji przedszkoli w nowym roku szkolnym, opis zasad
i przebiegu rekrutacji, w tym szczegółowe kryteria przyjęć do przedszkoli, godziny
pracy poszczególnych przedszkoli oraz ważne terminy. Poradnik dla rodziców wraz
z Informatorem o krośnieńskich przedszkolach, karty zapisu oraz niezbędne
formularze są dostępne na stronie http://nabor.pcss.pl oraz stronie miasta Krosna
www.krosno.pl
Ze względu na obowiązkowe przygotowanie dzieci przed rozpoczęciem nauki
w szkole, dla dzieci z roczników 2006 i 2007 zostały wprowadzone odrębne zasady
i wcześniejsze terminy zapisów do przedszkoli. Należy dodać, że w tym roku
przedszkola nie prowadziły naboru dla dzieci poniżej 3 roku życia – potrzeby w tym
zakresie realizuje Miejski Żłobek dysponujący 125 miejscami.
Poniżej przedstawiono dane na podstawie wyników rekrutacji na dzień
1.08.2012 r. (po zakończonym naborze).
5
PM5
6
7
8
9
PM8
PM10
PM11
SP5
Liczba
przedszkolaków
(3 lub mniej lat)
Liczba
przedszkolaków
(4 lata)
Liczba
przedszkolaków
(5 lat)
Liczba
przedszkolaków
(6 lub więcej lat)
Pobyt
pięciogodzinny
PM2
PM3
PM4
Liczba
przedszkolaków
spoza gminy
2
3
4
Liczba wolnych
miejsc
PM1
Liczba
przedszkolaków
(wszyscy)
1
175
46
37
48
49
180
-5
0
32
100
175
125
14
44
26
29
59
33
29
54
33
30
28
39
102
185
131
-2
-10
-6
0
1
0
29
22
20
225
65
63
55
54
237
-12
0
21
275
100
100
50
63
15
18
15
72
22
29
18
86
48
27
18
64
17
28
6
285
102
102
57
-10
-2
-2
-7
0
0
0
0
19
32
43
44
SUMA 1325
306
362
398
315
1381
-56
1
262
Liczba miejsc
Lp.
Placówka
Zbiorcza informacja o przedszkolakach na dzień 1.08.2012 r. z programu NABÓR
Adres
ul. Bohaterów Westerplatte
24
ul. Mirandoli Pika 3
ul. Prochownia 4a
ul. Wyzwolenia
6b
ul. Powstańców
Warszawskich 42
ul. Kisielewskiego 15
ul. Ks.S. Decowskiego 9
ul. Wyspiańskiego 20
ul. Grunwaldzka 15
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 19 z 130
W porównaniu z rokiem 2011/2012 zwiększono liczbę miejsc, głównie z powodu
odroczenia przez sejm decyzji o obowiązkowym rozpoczynaniu nauki w szkole przez
dzieci sześcioletnie. Wszystkie miejsca zostały wypełnione, a w dwóch przedszkolach
PM 1 i PM 8 zwiększono wcześniej ustalone plany naboru.
Do przedszkoli w wyniku rekrutacji przyjęto 1381 przedszkolaków, rok temu
1325. Aby zapewnić miejsca dla wszystkich dzieci objętych obowiązkiem rocznego
przygotowania przedszkolnego (dzieci 5 i 6-letnie) oraz dla pozostałych dzieci
rodziców pracujących zwiększono wcześniej planowaną liczbę oddziałów. Największy
problem pojawił się w PM 8, gdzie mimo zagospodarowania dodatkowych
pomieszczeń na sale dydaktyczne, nie wszystkie zgłoszone dzieci zostały przyjęte.
Dla nieprzyjętych dzieci zabezpieczono miejsca w innych przedszkolach, ale nie
wszyscy rodzice skorzystali z alternatywnej propozycji.
Ze względu na ustawowe przesunięcie terminu realizacji obowiązku szkolnego
dla sześciolatków i możliwość wyboru przez rodziców posłania swojego dziecka do
klasy pierwszej lub przedszkola, podczas rekrutacji w tym roku można było
zaobserwować zwiększone zainteresowanie rodziców umieszczeniem ich dzieci
w placówce przedszkolnej. Dlatego też w przedszkolach krośnieńskich wzrosła liczba
dzieci – mniej dzieci sześcioletnich niż przed rokiem poszło do klasy pierwszej.
Dodać należy, że znaczna liczba sześciolatków, która zgodnie z wolą rodziców
pozostała na drugi rok w przedszkolu, pozytywnie przeszła test dojrzałości szkolnej
przeprowadzany przez nauczycieli przedszkoli.
1.4.
Szkoły podstawowe (zadanie gminy zgodnie z art. 2 pkt 2a ustawy o systemie
oświaty)
a) Wprowadzenie
W
roku
szkolnym
2011/2012
w 11 szkołach podstawowych prowadzonych
przez Gminę Krosno uczyło się 2 650 uczniów
(119 oddziałów), o 51 mniej niż przed rokiem.
Średnia liczba uczniów w oddziale klasowym
wynosi 22,27, zaś rok temu 22,48. W ciągu
ostatnich ośmiu lat liczba uczniów w szkołach
podstawowych zmniejszyła się o 20%.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 20 z 130
Liczba uczniów uczęszczających do krośnieńskich szkół podstawowych
w latach 2003-2011
3400
3287
3300
3287
3200
3186
3068
3100
3130
3000
3021
2924
2876
2900
2800
2864
2768
2870
2701
2807
2700
2650
2757
2682
2600
2676
2650
2500
2003/2004
2005/2006
2007/2008
SP
2009/2010
2011/2012
SP bez oddziałów zerowych
Miniony rok szkolny był trzecim już rokiem wdrażania reformy obniżania wieku
szkolnego i realizacji nowej podstawy programowej, w związku z czym naukę
w klasach pierwszych i drugich realizowały dzieci z dwóch roczników (6 i 7-latki).
b) Organizacja szkół podstawowych
Poniżej omówiono organizację szkolnictwa ogólnodostępnego w mieście
z uwzględnieniem oddziałów integracyjnych i sportowych, które są prowadzone przez
krośnieńskie szkoły podstawowe.
W roku szkolnym 2011/2012 statystyczna szkoła podstawowa w mieście liczyła
240 uczniów. Najmniejsza SP 1 – 105 uczniów, największa SP 14 w MZSzOI –
559 uczniów.
Liczba uczniów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2011/2012
(dane SIO na 30.09.2011)
600
559
500
376
400
300
256
182
200
252
238
201
177
190
SP 10
SP 12
114
105
100
0
SP 1
SP 3
SP 4
SP 5
SP 6
SP 7
SP 8
SP 14
SP 15
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 21 z 130
W Krośnie wielkość szkół podstawowych odbiega od średnich wielkości szkół
podstawowych w miastach na prawach powiatu liczących mniej niż 100 tys.
mieszkańców (średnio 359 uczniów) oraz w gminach miejskich powyżej 5 tys.
mieszkańców (średnio 381 uczniów). W tej kategorii na tle 65 powiatów grodzkich
Krosno znalazło się na 63 pozycji.
oddziały
Średnia liczba
uczniów na oddział
uczniowie
2011/2012
oddziały
SP 1
SP 3
SP 4
SP 5
SP 6
SP 7
SP 8
SP 10
SP 12
SP 14
SP 15
Razem
2010/2011
uczniowie
Szkoły podstawowe
Liczba uczniów oraz oddziałów w szkołach podstawowych
w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012
2010/2011
121
183
211
148
262
253
245
187
193
537
361
2 701
6
8
10
7
11
12
12
7
8
23
16
120
105
182
201
114
256
252
238
177
190
559
376
2 650
6
7
9
6
11
12
12
7
8
24
17
119
20,17
22,88
21,10
21,14
23,82
21,08
20,42
26,71
24,13
23,35
22,56
22,51
2011/2012
17,50
26,00
22,33
19,00
23,27
21,00
19,83
25,29
23,75
23,29
22,12
22,27
Jak widać z danych zamieszczonych w powyższej tabeli, w ostatnich dwóch
latach liczba uczniów i oddziałów wzrosła w SP 14 i SP 15. Niekorzystne zmiany liczby
uczniów wystąpiły w
4 szkołach. Najmniejszą szkołą podstawową stała się
znakomicie zlokalizowana z poprawiającą się co roku bazą SP 1, w której średnia
liczba uczniów w oddziałach wynosi poniżej 18 uczniów, co wraz z ponad 13%
spadkiem liczby uczniów w ciągu ostatniego roku wskazuje na dalsze pogłębiające się
problemy organizacyjne tej szkoły. Spadek liczby oddziałów klasowych w stosunku do
roku poprzedniego wystąpił w SP 3, SP 4 i SP 5.
Wielkość oddziału w krośnieńskiej szkole podstawowej także jest mniejsza
od średniej wielkości oddziału w miastach na prawach powiatu liczących mniej niż 100
tys. mieszkańców (23,19), w gminach miejskich powyżej 5 tys. mieszkańców (22,96),
na co zwrócili uwagę eksperci przygotowujący strategię oświatową dla miasta.
 sześciolatki
Gmina Krosno od dwóch lat realizuje program
włączania dzieci sześcioletnich w edukację szkolną.
Dla rodziców dzieci sześcioletnich wydaje się
informatory, prowadzi interaktywny kanał informacyjnodoradczy, uruchomiono Punkty Konsultacyjne w szkołach,
Strona 22 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
urzędzie i MPPP, zorganizowano wiele spotkań. Każdy z rodziców otrzymał poradnik
„Sześciolatek uczy się i bawi w krośnieńskiej szkole”. Opinie o sześciolatkach oraz ich
zdanie o szkole, znakomite wyniki testów dojrzałości szkolnej, kolorowe klasy,
zabezpieczone środki na place zabaw przy szkołach przekonały wielu rodziców do
podjęcia decyzji o umieszczeniu dziecka w klasie pierwszej.
Należy podkreślić, że szkoły i nauczyciele są znakomicie przygotowani do
prowadzenia dzieci sześcioletnich w klasie pierwszej.
Poniższa tabela przedstawia liczbę sześciolatków w pierwszych klasach
krośnieńskich szkół w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012 na ogólną liczbę
przyjętych dzieci. Wskaźniki przyjętych sześciolatków do klasy pierwszej należały do
najwyższych w kraju.
Szkoła
Ilość uczniów
w klasach pierwszych
SP 1
SP 3
SP 4
SP 5
SP 6
SP 7
SP 8
SP 10
SP 12
SP 14
SP 15
Razem
2010/2011
19
47
29
18
48
49
44
45
22
82
60
463
2011/2012
17
27
33
18
42
38
43
23
24
91
68
424
Ilość sześciolatków
w klasach pierwszych
2010/2011
7
10
6
1
4
5
9
19
3
14
10
88
2011/2012
5
9
4
5
6
8
15
13
2
30
20
117
Udział procentowy
sześciolatków w
ogólnej liczbie
pierwszoklasistów
2010/2011
37%
21%
21%
6%
8%
10%
20%
42%
14%
17%
17%
19%
2011/2012
29%
33%
12%
28%
14%
21%
35%
57%
8%
33%
29%
28%
c) Rekrutacja do szkół podstawowych
W wyniku prowadzonego naboru na rok szkolny 2012/2013 do
pierwszych klas szkół podstawowych przyjęto 363 dzieci. Jest to
najniższy w ciągu minionych kilkunastu lat wynik rekrutacji do klas
pierwszych, który zapewne niekorzystnie odbije się na poziomie
organizacyjnym szkól w kolejnych latach. Podobnie jak w ubiegłych
latach rekrutacja, która po raz czwarty odbywała się elektronicznie,
została poprzedzona szeroką akcją informacyjną dla rodziców. Jednak efekty działań
zmierzających do poszerzenia w 2012 r. grupy sześciolatków w klasie pierwszej są
niezadowalające. Wpływ na to miała decyzja sejmu o odroczeniu obniżenia wieku
szkolnego o dwa lata. Rodzice stracili zaufanie do działań podejmowanych przez
dyrektorów szkół i przedszkoli oraz przez władze samorządowe w zakresie
promowania wcześniejszej edukacji w szkole wobec dezinformacji resortu edukacji
o dalszych losach reformy obniżenia wieku szkolnego.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 23 z 130
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych
w roku szkolnym 2011/2012
64
62
70
60
43
50
38
40
38
27
30
19
23
23
26
20
0
10
0
SP 1
SP 3
SP 4
SP 5
SP 6
SP 7
SP 8
SP 10
SP 12
SP 14
SP 15
W wyniku prowadzonego naboru na rok szkolny 2012/2013 do pierwszych klas
szkół podstawowych przyjęto 363 dzieci – 17 oddziałów (stan przed rozpoczęciem
nowego roku szkolnego), z czego 75 dzieci to sześciolatki. Liczba uczniów i oddziałów
klas pierwszych zmniejszyła się o 14% w stosunku do stanu z ubiegłego roku (w roku
szkolnym 2011/2012 do pierwszej klasy uczęszczało 424 dzieci w 20 oddziałach,
w tym 117 sześciolatków). Ogólnie w klasach pierwszych w roku 2012/2013 uczy się
o 61 uczniów mniej niż przed rokiem w klasach pierwszych.
W tabeli przedstawiono szersze informacje dotyczące wyników rekrutacji na
nowy rok szkolny (tabela z programu NABÓR).
Liczba
sześciolatków
Liczba
oddziałów
Średnia liczba
uczniów w
oddziale
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 3
Szkoła Podstawowa Nr 4
Szkoła Podstawowa Nr 5
Szkoła Podstawowa Nr 6
Szkoła Podstawowa Nr 7
Szkoła Podstawowa Nr 8
Szkoła Podstawowa Nr 10
Szkoła Podstawowa Nr 12
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
10
Integracyjnymi Nr 14
11 Szkoła Podstawowa Nr 15
SUMA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Liczba uczniów
RAZEM
Lp.
Liczba uczniów
spoza obwodu
Nazwa placówki
Liczba uczniów
z obwodu
Liczba uczniów klas pierwszych po naborze w 2012 r.
0
18
16
23
22
33
29
13
23
0
9
3
0
21
5
9
10
3
0
27
19
23
43
38
38
23
26
0
9
2
3
5
11
12
13
1
0
1
1
1
2
2
2
1
1
N/D
27,00
19,00
23,00
21,50
19,00
19,00
23,00
26,00
34
28
62
5
3
20,67
48 16
259 104
64
363
14
75
3
17
21,33
21,35
Najwięcej dzieci sześcioletnich na etapie rekrutacji zostało przyjętych do SP 15
(64) i SP 14 (62). Również bardzo liczną grupę sześciolatków pozyskała SP 15
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 24 z 130
(14 dzieci), a także SP 10 (13 dzieci) i SP 8 (12 dzieci). SP 1, w obwodzie której
zarejestrowanych jest 38 dzieci z rocznika 2005, nie dokonała naboru ze względu na
brak zainteresowania rodziców kształceniem w tej szkole. Trudności z naborem
pojawiały się już w latach wcześniejszych. Okazuje się, że również wstępny nabór
przeprowadzony przy zapisach do przedszkoli wskazuje na minimalne
zainteresowanie nauką w tej szkole w kolejnym roku.
Jak widać w powyższej tabeli (dane po zakończonej rekrutacji, ale przed
rozpoczęciem roku szkolnego) najwięcej dzieci z własnego obwodu zostało przyjętych
do SP 15, podobnie było również w roku ubiegłym, natomiast najwięcej uczniów
pozaobwodowych przyjęły SP 14 i SP 6. Tradycyjnie, szkoły w dzielnicach odległych
od centrum bazują na dzieciach z obwodu, jednak w stosunku do roku poprzedniego
liczba rodziców wybierających dla dzieci szkołę obwodową zmniejszyła się z 267 do
259.
W tym roku, poza SP 1, największy spadek liczby uczniów klas pierwszych
odnotowały SP 4 i SP 14 (zmniejszenie liczby oddziałów klas pierwszych) w stosunku
do lat poprzednich.
Poniżej zebrano wyniki naboru w ostatnich 6 latach według stanu na
30 września każdego roku (SIO), co daje obraz edukacji w całym sześcioletnim cyklu
prowadzonych przez Gminę Krosno szkół podstawowych. Ostatecznie do klas
pierwszych przyjęto 370 dzieci, w tym 79 sześciolatków, co stanowi ponad 21%
ogólnie przyjętych dzieci do klas pierwszych.
Spośród sześciolatków zamieszkałych w Krośnie do szkoły poszło 72 uczniów,
co stanowi ponad 19% wszystkich przyjętych do klasy pierwszej (7 przyjętych dzieci
w wieku 6 lat zameldowanych jest poza gminą).
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
SP 1
17
15
21
19
17
0
SP 3
28
26
24
47
27
26
SP 4
44
39
27
29
33
19
SP 5
26
19
17
18
18
23
SP 6
46
30
46
48
42
45
SP 7
44
35
43
49
38
37
SP 8
37
39
44
44
43
39
SP 10
32
27
28
45
23
24
SP 12
36
27
42
22
24
29
SP 14
108
88
91
82
91
67
SP 15
57
70
60
60
68
61
Razem
475
415
443
463
424
370
Szkoła
2007/2008
Liczba uczniów w I klasach szkół podstawowych w latach 2007-2012
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 25 z 130
W 2012 r. do klasy pierwszej przyjęto wyjątkowo mało uczniów (87% tego co
przed rokiem), co przełoży się na stan organizacyjny i sytuację kadrową w najbliższym
roku, w kolejnych latach szkolnych w szkołach podstawowych, a w konsekwencji
w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w latach następnych.
Mniejsza liczba uczniów przy tej samej liczbie szkół podstawowych
w przyszłości odbije się na i tak wysokich już kosztach funkcjonowania szkół
podstawowych, których liczba, co wykazali eksperci BD Center w 2011 r., odbiega od
rzeczywistych potrzeb.
1.5. Gimnazja
(zadanie gminy zgodnie z art. 2 pkt 2b ustawy o systemie oświaty)
a) Wprowadzenie
W roku szkolnym 2011/2012 w pięciu gimnazjach prowadzonych przez Gminę
Krosno uczyło się 1 545 uczniów w 58 oddziałach. W stosunku do ubiegłego roku
liczba uczniów w gimnazjach zmniejszyła się o 20. Średnia liczba uczniów w oddziale
klasowym wynosi 26,64 (w 2010/2011 – 27,46). Liczba gimnazjów nie zmieniła się od
2001 roku, kiedy to uczyło się w nich ponad 2 547 uczniów.
Jak widać, każdego roku zmniejsza się liczba uczniów w gimnazjach, przy
czym od roku szkolnego 2008/2009 skala spadku jest mniejsza niż w latach
poprzednich.
Liczba dzieci uczęszczających do miejskich gimnazjów w latach 2003-2011
2600
2400
2200
2000
1800
2358
2279
2058
1905
1800
1600
1656
1400
1624
1565
1545
1200
1000
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
b) Organizacja gimnazjów
Poniżej omówiono organizację krośnieńskich gimnazjów prowadzonych przez
Gminę Krosno, z wyłączeniem kształcenia specjalnego.
Największe gimnazja w 2011/2012 to G 3 (506 uczniów i 20 oddziałów)
i G 4 (424 uczniów i 15 oddziałów). Najmniejsze to G 2 (168 uczniów i 7 oddziałów)
i G 1 (173 uczniów i 6 oddziałów). Największy spadek liczby uczniów i oddziałów
w stosunku do roku poprzedniego dotknął G 2 (25 uczniów i 1 oddział).
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 26 z 130
Liczba uczniów w gimnazjach w roku szkolnym 2011/2012
600
506
500
424
400
274
300
200
173
168
G1
G2
100
0
G3
G4
G5
2011/2012
W Krośnie ilość gimnazjów obwodowych, podobnie jak szkół podstawowych,
odbiega od rzeczywistych potrzeb. Wskaźnik liczby gimnazjów na tle porównywalnych
wielkościowo innych miast wynosi 2,5. Tylko dzięki szerszej ofercie odpowiadającej
potrzebom uczniów i ich rodziców, także spoza Krosna, można zmniejszyć skalę
spadku liczby uczniów uczących się w gimnazjach. Porównując wskaźniki liczby
uczniów na oddział daje się zauważyć zmniejszenie tej liczby w każdym gimnazjum,
co jest wynikiem niżu demograficznego, ale także struktury oddziałów (sportowe,
integracyjne, terapeutyczne).
oddziały
Średnia liczba uczniów
na oddział
uczniowie
2011/2012
oddziały
G1
G2
G3
G4
G5
Razem
2010/2011
uczniowie
Szkoły podstawowe
Liczba uczniów oraz liczba oddziałów w gimnazjach
w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012
2010/2011
179
193
504
428
261
1565
6
8
19
15
9
57
173
168
506
424
274
1545
6
7
20
15
10
58
29,83
24,13
26,53
28,53
29,00
27,46
2011/2012
28,83
24,00
25,30
28,27
27,40
26,64
W mieście funkcjonuje także Katolickie Gimnazjum i Ogólnokształcąca Szkoła
Muzyczna II stopnia prowadzona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
W tych szkołach uczniowie z terenu miasta także realizują obowiązek szkolny.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 27 z 130
c) Rekrutacja do gimnazjów
Już po raz piąty rekrutacja do gimnazjów przebiegała
w systemie elektronicznym. Dzieci z obwodu, wykazanych wg danych
ewidencji, było w okresie rekrutacji 422, natomiast chęć uczęszczania
do naszych gimnazjów w okresie naboru zgłosiło 468 szóstoklasistów.
W 2012 r. rekrutacja przebiegała dwuetapowo do nowo
utworzonego Gimnazjum Dwujęzycznego oraz do dwóch klas sportowych w G 3.
Nabór został poprzedzony testami kwalifikacyjnymi właściwymi dla rodzaju oddziału.
Do Gimnazjum Dwujęzycznego na etapie rekrutacji zostało przyjętych 58 uczniów, do
klas sportowych (piłka nożna, pływanie/siatkówka - łącznie 53 osoby). Utworzenie
Gimnazjum Dwujęzycznego oraz poszerzenie oferty o różnorodne oddziały sportowe
pozwala na zmniejszenie skutków niekorzystnych zmian demograficznych. Do
gimnazjów
prowadzonych
przez
Gminę
Krosno
zostało
przyjętych
468 szóstoklasistów, którzy będą uczyć się w 18 oddziałach, w tym 89 spoza Krosna.
Rok temu do gimnazjów zostało przyjętych 504 uczniów.
Oddziałów typu:
integracyjny
Oddziałów typu:
sportowy
Średnia liczba uczniów
w oddziale
Oddziałów typu:
dwujęzyczny
1 Gimnazjum Nr 1
2 Gimnazjum Nr 2
Gimnazjum z Oddziałami
3 Integracyjnymi Nr 3
4 Gimnazjum Nr 4
5 Gimnazjum Nr 5
Gimnazjum Dwujęzyczne
6 im. Mikołaja Kopernika
SUMA
Oddziałów typu:
ogólnodostępny
Gimnazjum
Liczba uczniów
Lp.
Liczba oddziałów
RAZEM
Struktura oddziałów w gimnazjach – Nabór 2012 – stan na 1.08.2012 r.
25
56
1
2
0
0
0
0
0
0
1 25,00
2 28,00
151
120
58
4
5
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
6 25,17
5 24,00
2 29,00
58
468
0
14
2
2
0
0
0
2
2 29,00
18
26
W wyniku rekrutacji najwięcej uczniów (151 – 6 oddziałów, w tym 2 sportowe)
zostało przyjętych do G 3 oraz do G 4 (120 uczniów – 6 oddziałów), przy czym
w miejsce planowanego oddziału integracyjnego w G 3 utworzono oddział
ogólnodostępny. Po dwa oddziały – zgodnie z planem utworzono w Gimnazjum
Dwujęzycznym, G 2 i G 5. W tym roku G1 dokonało nabór tylko na poziomie jednego
oddziału (zamiast planowanych dwóch).
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 28 z 130
Zestawienie liczby gimnazjalistów przyjętych do klas pierwszych na przestrzeni
6 lat (tabela poniżej) wskazuje na narastające problemy kadrowe w gimnazjach. Jak
widać, z roku na rok (z wyjątkiem roku 2009/2010) sukcesywnie spada liczba nowo
przyjmowanych gimnazjalistów. Jest to skutek pogłębiających się niekorzystnych
zmian demograficznych.
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
G1
G2
G3
G4
G5
GD*
Razem
2006/2007
Szkoła
Liczba uczniów w pierwszych klasach gimnazjów w latach 2007-2012
94
89
175
128
111
597
93
45
206
145
91
580
58
73
171
145
60
507
59
65
171
141
119
555
63
58
158
141
86
506
58
54
172
143
77
504
25
67
162
118
58
58
488
* GD – Gimnazjum Dwujęzyczne
Duże znaczenie dla poprawy niekorzystnego bilansu demograficznego ma
rosnąca liczba dzieci spoza Krosna. Największym zainteresowaniem młodzieży spoza
Krosna w tegorocznej rekrutacji cieszyły się G 3 i Gimnazjum Dwujęzyczne.
W tabeli zamieszczono wykaz gmin, z których przyjęto w tym roku młodzież do
klas pierwszych (ponad 19% w stosunku do ogólnej liczby przyjętych, w roku ubiegłym
przyjęci spoza Krosna stanowili 17%, a dwa lata temu 12%).
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 29 z 130
0
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
0 0
0
0 0
1
0 0
1
0 0
4
1 0
2
0 0
0
4 0
6
0 8
2
0 0
4
0 0
9
7 0
0
2 0
0
2 2
1
0 0
1
0 0
3
0 0
1
0 0
1
0 0
37 16 10
0
0
0
0
1
0
2
8
1
1
6
0
1
0
0
0
0
0
20
Suma
Brzozów
Haczów
Wiązownica
Jasło
Chorkówka
Dukla
Iwonicz-Zdrój
Jedlicze
Korczyna
Krościenko Wyżne
Miejsce Piastowe
Rymanów
Wojaszówka
Orły
Sieniawa
Sanok
Lesko
Rzeszów
SUMA
G4
brzozowski
brzozowski
jarosławski
jasielski
krośnieński
krośnieński
krośnieński
krośnieński
krośnieński
krośnieński
krośnieński
krośnieński
krośnieński
przemyski
przeworski
sanocki
leski
Rzeszów
G3
Gmina
GD
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
podkarpackie
Powiat
G5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Województwo
G2
Lp.
G1
Napływ uczniów spoza miasta do krośnieńskich gimnazjów – rekrutacja 2012
1
1
1
1
8
3
6
22
3
6
22
2
6
1
1
3
1
1
89
Tegoroczny nabór potwierdził celowość działań nakierowanych na poprawę
atrakcyjności nauczania na poziomie gimnazjum, a szczególnie na tworzenie
oddziałów specjalistycznych (dwujęzycznych, sportowych), których nie prowadzą
szkoły w okolicy Krosna. Dodatkowym atutem krośnieńskich gimnazjów są wyniki
kształcenia, na co przy wyborze szkoły zwraca uwagę coraz liczniejsza grupa
rodziców.
1.6
Szkoły ponadgimnazjalne
(zadanie gminy zgodnie z art. 2 pkt 2c i 3a ustawy o systemie oświaty)
a) Wprowadzenie
W roku szkolnym 2011/2012 w 9 szkołach
ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Krosno
uczyło się 7,3 tys. osób w tym 5,7 tys. uczniów
w 197 oddziałach i 1,3 tys. słuchaczy w 40 oddziałach
(łącznie w 237 oddziałach).
Statystyczny oddział w roku szkolnym 2011/2012
w szkole ponadgimnazjalnej liczył 30 uczniów, z czego
w szkole dla młodzieży średnia wielkość klasy wyniosła
29,76 uczniów, zaś w szkołach dla dorosłych – 31,8.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 30 z 130
W okresie od 2003 do 2011 r. populacja uczących się w szkołach
ponadgimnazjalnych zmniejszyła się o ponad 22,9% przy czym spadek uczącej się
młodzieży wyniósł w tym czasie 21,7%.
Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych 2003-2011 (dane SIO na 30.09.2011)
10000
9250
8857
8755
7650
7550
9000
8000
7487
8545
7352
8375
8237
7666
6994
7000
6693
6355
7382
7133
6078
5863
1304
1270
6000
5000
4000
3000
2000
1763
1207
1205
1193
1381
1544
1311
1000
0
2003/2004
2005/2006
młodzież
2007/2008
dorośli
2009/2010
2011/2012
SPG łącznie
Tendencja spadkowa liczby uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych ze
względu na sytuację demograficzną będzie utrzymywać się także przez kolejne lata.
Według prognoz opracowanych przez BD Center w 2011 r., liczba uczniów w szkołach
dla młodzieży w ciągu pięciu najbliższych lat zmniejszy się o około osiemset uczniów.
b) Organizacja szkół ponadgimnazjalnych
Jednostki organizacyjne, w których funkcjonują szkoły ponadgimnazjalne za
wyjątkiem dwóch liceów ogólnokształcących, funkcjonują w ramach zespołów szkół.
Cztery z nich łączy kształcenie ogólne i zawodowe, jedna kształcenie dorosłych
i młodzieży.
Gmina Krosno w roku szkolnym 2011/2012 prowadziła:
 5 liceów ogólnokształcących dla młodzieży, 1 dla dorosłych
 7 techników
 4 zasadnicze szkoły zawodowe
 1 technikum uzupełniające dla dorosłych
 1 uzupełniające liceum ogólnokształcące
 1 szkołę policealną
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 31 z 130
Struktura szkół ponadgimnazjalnych oraz liczba uczniów wg typów szkół
w roku szkolnym 2011/2012 (dane SIO na 30.09.2011)
Porównując liczbę szkół ponadgimnazjalnych i ich wielkość z miastami na
prawach powiatu, należy stwierdzić, że wskaźniki dla tych szkół w Krośnie,
w odróżnieniu od szkół podstawowych i gimnazjów, są korzystne.
uczniowie
oddziały
uczniowie
oddziały
2010/2011
2011/2012
2011/2012
Szkoły
ponadgimnazjalne
2010/2011
Liczba uczniów oraz liczba oddziałów w szkołach ponadgimnazjalnych
w latach szkolnych 2010/2011 i 2011/2012
I LO
II LO
ZSP 1
ZSP 2
ZSP 3
ZSP 4
ZSP 5
ZSP 6
ZSKU m
Razem m
ZSKU d
Ogółem
850
598
923
591
646
735
1066
553
116
6 078
1 304
7 382
25
18
32
22
24
24
34
18
4
201
41
242
847
594
881
524
559
729
1055
562
112
5 863
1 270
7 133
25
18
31
20
21
25
34
19
4
197
40
237
34,00
33,22
28,84
26,86
26,92
30,63
31,35
30,72
29,00
30,24
31,80
30,50
33,88
33,00
28,42
26,20
26,62
29,16
31,03
29,58
28,00
29,76
31,75
30,10
Średnia liczba
uczniów na oddział
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 32 z 130
Liczba uczących się w roku szkolnym 2011/2012 w stosunku do roku
2010/2011 zmniejszyła się o 249 osób, w tym o 215 w szkołach dla młodzieży.
Najwyższe wskaźniki średniej liczby uczniów na oddział mają szkoły, które
funkcjonują jako samodzielne licea lub zespoły z dużą przewagą klas licealnych.
Najmniejsze liczebnie są oddziały techników (w tym typie szkoły jest największy
odsetek uczniów, którzy w trakcie nauki zmieniają szkoły lub przerywają naukę).
W każdym z typów szkół w ostatnim roku szkolnym nastąpiło zmniejszenie liczby
uczniów na jeden oddział, ale w dalszym ciągu ten wskaźnik wypada korzystnie na tle
danych ogólnopolskich, wojewódzkich oraz miast na prawach powiatu.

szkoły dla młodzieży
W tabeli poniżej przedstawiono zbiorczą informację dotyczącą liczby uczniów
i oddziałów wg typów szkół ponadgimnazjalnych.
Liczba oddziałów
Liczba uczniów
Średnia liczba
uczniów na
oddział
Średnia liczba uczniów na
oddział 2010/2011
Typ placówki
Licea
ogólnokształcące
Technika
Zasadnicze szkoły
zawodowe
RAZEM
Miasta na
prawach
powiatu/powiat
grodzki
2010/2011
2011/2012
2010/2011
2011/2012
2010/2011
2011/2012
Kraj
Woj.
podkarpackie
85
85
2 771
2 753
32,60
32,39
28,61
29,95
29,50
86
85
2 402
2 303
27,93
27,09
24,77
26,34
25,53
30
27
905
807
30,17
29,89
24,94
29,03
25,28
201
197
6 078
5 863
Ilość uczniów przyjętych do szkoły zależy w dużej mierze od preferencji
i aspiracji uczniów i rodziców, ale także od warunków organizacyjnych szkoły, poziom
wiedzy i umiejętności kandydatów określany na podstawie egzaminu gimnazjalnego
i ocen na świadectwach szkolnych oraz uwarunkowań demograficznych.
 licea ogólnokształcące
Największym zainteresowaniem u młodzieży cieszą się licea ogólnokształcące,
w których w roku szkolnym 2011/2012 uczyło się 2 753 uczniów w 85 oddziałach
(o 18 uczniów mniej niż przed rokiem). Średnia liczba uczniów w jednym oddziale
LO wynosi 32,39 (w roku szkolnym 2010/2011 - 32,60). Każdego roku ilość chętnych
do liceów przekracza liczbę miejsc. W liceach uczy się 47% uczniów szkół
ponadgimnazjalnych (w ubiegłym roku wskaźnik ten wynosił 45%). Oferta liceów jest
bardzo różnorodna, a efekty kształcenia znakomite.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 33 z 130
Specyficzną grupę szkół ponadgimnazjalnych stanowią szkoły zawodowe,
dlatego omówione zostały odrębnie według typu określonego w ustawie o systemie
oświaty.
Gmina Krosno przywiązuje dużą wagę do rozwoju szkolnictwa zawodowego,
dostosowania oferty edukacyjnej szkół do potrzeb gospodarki narodowej oraz poprawy
jakości kształcenia. Niestety, coraz trudniej zachęcić do kształcenia w zawodach,
szczególnie w technikach, gdzie nauka trwa cztery lata, a miejsc pracy dla
wykwalifikowanego personelu na poziomie technikum brakuje.
W Krośnie kształcenie zawodowe młodzieży prowadzą: ZSP 1, ZSP 2, ZSP 3, ZSP 4,
ZSP 5 i ZSP 6, ZSKU oraz SOSW.
 technika
W roku 2011/2012 w 85 oddziałach techników uczyło się 2 303 uczniów, rok
wcześniej 2404 (spadek o 101 uczniów i 1 oddział). Średnia liczba uczniów
w oddziale wynosiła 27,09 (rok wcześniej 27,9). W technikach uczy się 39% uczniów
szkół ponadgimnazjalnych (w technikach w roku ubiegłym wskaźnik nie zmienił się od
zeszłego roku).
Największą liczbę uczniów w technikum kształciło T 1 w ZSP 1 (ponad
430 uczniów), T 4 w ZSP 4 i T 3 w ZSP 3 (ponad 420 i 400 uczniów). Najmniejszą
szkołą dla młodzieży jest T 7 w ZSKU (112 uczniów).
Kształcenie praktyczne w zawodach mechaniczno-technicznych prowadzone było
w CKP, kształcenie zawodowe z wykorzystaniem tylko własnych pracowni realizowały
T 1, T 2, T 5,T 6 i T 7.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 34 z 130
Uczniowie techników w 2011/2012
500
450
407
435
426
367
400
350
288
268
300
250
200
112
150
100
50
0
ZSP 1
ZSP 2
ZSP 3
ZSP 4
ZSP 5
ZSP 6
ZSKU mł
Technika, ze względu na czteroletni cykl nauki, największą tygodniową liczbę
godzin (35-36 godzin obowiązkowych) oraz bardzo dużą liczbę przedmiotów,
odnotowują częściej niż inne szkoły ponadgimnazjalne większą liczbę uczniów, którzy
w trakcie nauki rezygnują ze szkoły. Z tego też powodu tworzenie oddziałów
dwuzawodowych niesie ryzyko utrzymywania zawodu dla nielicznej grupy uczniów,
redukcji liczby oddziałów, a nawet zawodów.
 zasadnicze szkoły zawodowe
W 27 oddziałach krośnieńskich zasadniczych szkół zawodowych w roku szkolnym
2011/2012 uczyło się ogółem 807 uczniów, w stosunku do roku poprzedniego liczba
uczniów zmniejszyła się o 98 osób. Jak widać, mimo coraz większych szans na rynku
pracy, maleje liczba chętnych do podejmowania nauki w zasadniczych szkołach
zawodowych. Spadek liczby uczniów w ostatnim roku przekroczył 10%., a średnia
liczba uczniów w oddziale wynosiła 29,89 (rok wcześniej 31,1).
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012

Strona 35 z 130
szkoły dla dorosłych
W roku szkolnym 2011/2012 w mieście jedyną placówką publiczną, która
kształciła dorosłych w systemie szkolnym, było Centrum Kształcenia Ustawicznego
przy ZSKU. W szkołach dla dorosłych uzupełniało wykształcenie w 2011/2012 ponad
1,27 tys. słuchaczy, w tym w liceum ogólnokształcącym 312 osoby w 10 oddziałach,
w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym 311 osób w 10 oddziałach, w technikum
uzupełniającym 107 osób w 3 oddziałach i w szkole policealnej 540 osób
w 17 oddziałach (łącznie 40 oddziałów dla dorosłych).
Liczba słuchaczy w latach 2003-2011
2 000
1 763
1 800
1 544
1 600
1 381
1 400
1 311
1 207 1 205
1 304
1 270
1 193
1 200
1 000
800
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
Rok 2011/2012 był ostatnim rokiem, w którym na wszystkich poziomach
kształcono w ULO dla dorosłych. Zmiany w ustawie o systemie oświaty nie zezwalają
na prowadzenie dalszego naboru do tego typu szkoły. Podobnie jak ULO
ograniczeniu, a następnie likwidacji, podlegać będzie TU.
c) Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych

szkoły dla młodzieży
Rekrutacja w szkołach ponadgimnazjalnych po raz pierwszy
prowadzona była do zreformowanej szkoły wg nowej podstawy
programowej. Także po raz pierwszy punktacja obejmowała wyniki
egzaminu gimnazjalnego z języka obcego.
W okresie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych przyjęto
1 805 uczniów z tego: 910 do liceów ogólnokształcących, 680 do
techników i 215 do zasadniczych szkół zawodowych.
Podobnie jak w latach ubiegłych, dzięki elektronicznej rekrutacji można
było w trakcie naboru korygować ustalone wcześniej plany naboru. Ze względu
na brak zainteresowania wstrzymana została rekrutacja do niektórych
oddziałów.
Zamiast oddziałów dla techników w zawodach technik awionik, technik
górnik odkrywkowy, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik
urządzeń sanitarnych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 36 z 130
technik organizacji reklamy, do których zabrakło chętnych, zwiększono liczbę
miejsc w zawodach cieszących się zainteresowaniem kandydatów.
Uwzględniając możliwości organizacyjne i kadrowe szkoły, zwiększony został
limit miejsc w zawodzie technik wiertnik (ZSP4), do którego zainteresowanie
trzykrotnie przekraczało ustalony plan naboru. Dodatkowy oddział utworzono
także w I LO. Równocześnie ze względu na brak zainteresowania skorygowano
liczbę miejsc w zasadniczych szkołach zawodowych. W zawodach: krawiec,
elektromechanik pojazdów samochodowych, monter-mechatronik, górnik
eksploatacji otworowej, wiertacz, elektryk, monter elektronik oraz murarz –
tynkarz nie udało się pozyskać kandydatów, w to miejsce zwiększono limity
w innych zawodach i typach szkół. Nie udała się także próba reaktywowania
zasadniczej szkoły zawodowej w ZSP 5.
Tegoroczna rekrutacja nie zmienia struktury kształcenia w krośnieńskich
szkołach ponadgimnazjalnych. W zakresie liceum ogólnokształcącego kształci dalej
pięć szkół, w zakresie technikum siedem szkół i w zakresie zasadniczej szkoły
zawodowej cztery szkoły.
Poniższe dane i wykresy przedstawiają wyniki tegorocznej rekrutacji
bezpośrednio po jej zakończeniu (1.08.2012 r.), natomiast w tabelach zebrano
aktualne liczby uczniów klas pierwszych w kolejnych rocznikach według stanu na
dzień (30 .09 - SIO).
Liczba planowanych uczniów klas pierwszych
wg typów szkół - rekrutacja 2012
350
300
96
34
250
109
200
150
27
265
240
208
100
129
50
II LO
ZSP 1
ZSP 2
LO
94
58
56
I LO
76
78
139
0
168
ZSP 3
T
ZSP 4
28
ZSP 5
ZSP 6
ZSKUm
ZSZ
O sukcesie rekrutacji zadecydowali kandydaci spoza Krosna, którzy jako
miejsce edukacji wybrali krośnieńskie szkoły ponadgimnazjalne. Najwięcej uczniów
spoza Krosna zostało przyjętych do ZSP 5 (245), ZSP 4 (212), I LO (181) i ZSP 1
(170). Łącznie spoza Krosna potwierdziło wolę nauki w samorządowych szkołach
ponadgimnazjalnych 1 328 uczniów (74% ogółu przyjętych), rok wcześniej 1 363. Dla
porównania w 2005 r. wskaźnik liczby uczniów klas pierwszych spoza Krosna do ogółu
uczniów w klasach wyniósł 64%.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 37 z 130
Lp.
Gmina
ILO
II LO
IIILO
VLO
VILO
KLO
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
ZSZ2
ZSZ3
ZSZ4
ZSZ6
ZSZ5
Poniższa tabela przedstawia napływ uczniów do klas pierwszych spoza Krosna.
Suma
1
2
3
4
Biecz
Lipinki
Tuchów
Lutowiska
Ustrzyki
Dolne
Brzozów
Domaradz
Haczów
Jasienica
Rosielna
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2
2
9
1
0
4
3
0
6
1
0
2
2
0
2
0
0
0
1
0
7
0
0
4
3
0
3
3
1
13
0
0
4
2
1
6
0
0
0
0
0
5
0
0
2
3
0
2
1
0
1
0
0
0
22
4
70
6
0
0
1
1
0
1
0
8
9
2
0
0
1
0
2
1
0
32
10
Dębica
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
11
Jodłowa
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
12
Radymno
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
13
Jasło (m)
16
0
1
0
2
0
0
0
1
4
2
0
0
0
0
0
0
0
26
14
15
16
17
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
2
1
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
12
6
0
2
0
1
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
3
0
10
0
3
13
8
16
0
10
17
0
0
25
21
13
1
4
12
0
5
6
15
14
1
18
21
0
1
10
16
3
1
8
8
0
0
9
7
2
0
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
7
6
0
9
7
0
2
4
1
2
0
6
1
0
3
6
9
8
2
7
12
1
3
15
12
8
0
10
8
0
0
7
3
2
0
10
7
0
2
8
5
3
0
3
2
0
0
5
0
0
0
2
0
0
1
12
10
0
1
6
7
0
0
3
2
0
0
2
2
0
0
2
5
5
0
1
1
0
0
11
3
13
2
3
6
0
0
0
0
0
0
0
0
1
20
145
124
95
8
102
113
10
7
15
4
1
0
1
2
6
3
2
1
4
1
1
0
4
0
62
17
19
21
12
1
0
4
5
11
12
7
8
2
5
1
0
5
0
130
29
30
31
Brzyska
Dębowiec
Jasło (w)
Krempna
Nowy
Żmigród
Skołyszyn
Tarnowiec
Chorkówka
Dukla
Iwonicz-Zdrój
Jaśliska
Jedlicze
Korczyna
Krościenko
Wyżne
Miejsce
Piastowe
Rymanów
Wojaszówka
Żurawica
18
10
0
11
7
0
4
17
0
10
4
0
1
1
0
0
0
0
11
7
0
4
8
0
8
9
0
11
6
1
6
6
0
7
12
0
0
2
0
5
3
0
4
1
0
2
0
0
2
3
0
0
0
0
104
96
1
32
Przeworsk
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
33
34
35
Zarzecze
Besko
Komańcza
1
5
0
0
3
0
0
1
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
4
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
21
1
36
Sanok (w)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
37
38
39
40
Zagórz
Zarszyn
Frysztak
Niebylec
1
2
8
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
1
0
0
4
0
0
0
4
0
0
3
3
1
0
0
3
0
0
0
3
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
4
0
0
0
0
0
1
8
55
5
5
6
7
8
9
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 38 z 130
41
42
Strzyżów
Wiśniowa
0
2
0
1
0
5
1
0
0
0
0
0
1
1
2
0
2
0
0
0
2
0
0
3
0
0
0
3
0
0
0
0
2
0
0
0
10
15
43
Baranów
Sandomierski
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2 0
1
0
0
0 0
0
0
0
0 0
181 132 177 92 41
0
0
0
0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0
0
1
0 0 0 0 0 0 0
78 48 110 147 68 70 17 60 19 24 64
0
0
0
0
3
1
1
1328
Cisna
Lesko
Przemyśl
RAZEM
Przyjęcie do szkół ponad 1300 uczniów spoza miasta wskazuje na dużą popularność
krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych.
Jak widać nie słabnie zainteresowanie nauka w liceach ogólnokształcących,
odnotowuje się wzrost chętnych do niektórych techników, niestety z roku na rok coraz
mniej młodzieży garnie się do zasadniczych szkół zawodowych .
 licea ogólnokształcące
Do liceów ogólnokształcących w roku szkolnym 2011/2012 przyjęto 910 uczniów
do 28 oddziałów, tak jak w roku ubiegłym. Po raz trzeci prowadzony był nabór do klasy
piłkarskiej.
Rekrutacja 2012 - licea ogólnokształcące
208
300
240
265
250
139
200
150
58
44
45
46
100
50
0
I LO
II LO
ZSP 1
ZSP 4
ZSP 5
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 39 z 130
Najwięcej chętnych zapisanych zostało do klas przyrodniczych. Wśród przyjętych
do liceów najtrudniej było dostać się do I Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika – średnia liczba punktów w oddziale promedycznym z rozszerzoną
fizyką to 182 pkt, przy dolnym progu do tej klasy 165 pkt. Niewiele niższe progi
obowiązywały w klasie matematyczno-fizycznej (dolny próg 161 pkt, średni 179 pkt).
Przeciętny kandydat zakwalifikowany do I LO legitymował się wynikiem
przekraczającym 150 pkt. Szkołę tę wybrało aż 31 laureatów olimpiad
przedmiotowych. Do liceów aż 850 uczniów dostało się do szkoły I preferencji, w tym
752 do oddziału, który wpisany został jako pierwszy na W tabeli poniżej liście.
Liczba uczniów w klasach pierwszych w liceach ogólnokształcących
w latach 2007-2012 (stan na 30.09.2012)
SZKOŁY
I LO
II LO
ZSP 1
ZSP 4
ZSP 5
Razem
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
277
196
144
73
281
971
282
203
155
36
268
944
269
203
158
58
235
923
301
196
144
58
234
933
276
205
152
56
245
934
271
207
140
59
242
919
 technika
Do techników w okresie rekrutacji przyjęto 680 uczniów do 22 oddziałów. Zawody,
do których przeprowadzono skuteczny nabór oznaczono w poniższej tabeli.
zawód
szkoła
2011
2012
technik ekonomista
technik handlowiec
technik obsługi turystycznej
technik spedytor
technik technologii odzieży
technik usług fryzjerskich
technik organizacji usług gastronomicznych
technik żywienia i usług gastronomicznych
technik mechanik
technik mechanik lotniczy
technik pojazdów samochodowych
technik mechatronik
technik wiertnik
technik logistyk
technik ochrony środowiska
technik górnik otworowy
technik geolog
technik gazownictwa
technik elektryk
technik elektronik
technik teleinformatyk
technik informatyk
technik budownictwa
technik architektury krajobrazu
technik renowacji architektury
technik drogownictwa
technik cyfrowych procesów graficznych
T 1 - ZSP 1
T 1 - ZSP 1
T 1 - ZSP 1
T 1 - ZSP 1
T 1 – ZSP 1
T 2 – ZSP 2
T 2 – ZSP 2
T 2 – ZSP 2
T 3 - ZSP 3
T 3 - ZSP 3
T 3 - ZSP 3
T 3 - ZSP 3
T 4 - ZSP 4
T 4 - ZSP 4
T 4 - ZSP 4
T 4 - ZSP 4
T 4 - ZSP 4
T 4 -ZSP4
T 5 - ZSP 5
T 5 - ZSP 5
T 5 - ZSP 5
T 5 - ZSP 5
T 6 - ZSP 6
T 2 – ZSP 2
T 2 – ZSP 2
T 2 – ZSP 2
T 7 - ZSKU
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Strona 40 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Poniżej efekty rekrutacji do techników o ostatnich latach’
Liczba uczniów w klasach pierwszych w technikach w latach 2007-2012
(dane SIO na 30.09.2012)
SZKOŁY
ZSP 1
ZSP 2
ZSP 3
ZSP 4
ZSP 5
ZSP 6
ZSKUm
Suma
2012/2013
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
128
155
111
116
108
105
108
100
86
85
57
55
177
159
121
110
109
127
109
138
114
102
127
164
118
97
100
90
115
101
113
102
67
64
86
94
36
27
27
30
632
31
789
778
626
597
634
677
 zasadnicze szkoły zawodowe
Do zasadniczych szkół zawodowych
tj. o 2 oddziały mniej niż w roku ubiegłym.
przyjęto 268 uczniów w 8 oddziałach,
76
78
Rekrutacja 2012 - zasadnicze szkoły zawodowe
80
70
60
27
34
50
40
30
20
10
0
ZSP 2
ZSP 3
ZSP 4
ZSP 6
Poniżej efekty rekrutacji do zasadniczych szkół zawodowych w ostatnich latach. Jak
widać szkoły zawodowe w Krośnie zarejestrowały najsłabsze wyniki naboru nie tylko
w stosunku do innych typów szkół, ale także w stosunku do poprzednich lat. W tym
roku przyjęto do zasadniczych szkół zawodowych niespełna 50% w stosunku do
naboru w 2007 roku.
Liczba uczniów w klasach pierwszych w zasadniczych szkołach zawodowych
w latach 2007-2012 (stan na 30.09.2012)
SZKOŁY
ZSP 2
ZSP 3
ZSP 4
ZSP 6
Razem
.
2007/2008
194
102
67
112
475
2008/2009
183
101
71
78
433
2009/2010
128
65
34
127
364
2010/2011
105
51
59
96
311
2011/2012
101
41
33
93
268
2012/2013
77
31
34
83
225
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 41 z 130
 szkoły dla dorosłych
Szkoły dla dorosłych dokonują naboru w sposób tradycyjny, ale korzystają
z elektronicznego informatora o wszystkich prowadzonych zawodach. W tym roku
ostatni nabór przeprowadzono do technikum uzupełniającego dla dorosłych.
Nabór do szkół dla dorosłych w roku szkolnym 2012/2013
W szkołach policealnych w tym roku dokonano naboru do następujących
zawodów: technik BHP, technik administracji, technik informatyk, technik
rachunkowości, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik wiertnik, technik usług
kosmetycznych oraz opiekunka środowiskowa. Technikum uzupełniające uczy
w zawodach technik budownictwa i technik mechanik.
Aby przeciwdziałać negatywnym tendencjom spadkowym w zakresie
kształcenia zawodowego, gmina Krosno prowadzi działania mające na celu rozwój
szkolnictwa zawodowego, dostosowania oferty edukacyjnej szkół do potrzeb
gospodarki narodowej oraz poprawy jakości kształcenia. W celu urzeczywistnienia
tych zamierzeń podejmowane są: działania zmierzające do podnoszenia atrakcyjności
kształcenia zawodowego, dostosowywanie oferty do oczekiwań kandydatów
i pracodawców, wspieranie finansowe uczniów w szkołach zawodowych – technikach
(bezpłatne podręczniki, projekty UE dające dodatkowe kwalifikacje potwierdzone
certyfikatami zewnętrznymi), poprawa bazy i wyposażenia, również z udziałem
środków zewnętrznych.
1.7. Placówki oświatowe
Gmina Krosno prowadzi trzy placówki oświatowe: SOSW, MPPP, ZPO (BM i SM).
a) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 Wprowadzenie
Placówką specjalistyczną prowadzoną przez Gminę Krosno jest Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krośnie, który realizuje kształcenie specjalne dla
Strona 42 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, na
poziomie
szkoły
podstawowej,
gimnazjum,
szkoły
zawodowej,
szkoły
przysposabiającej do pracy oraz uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, dzięki
czemu zaspakaja potrzeby miasta i okolicznych powiatów. Od roku szkolnego
2012/2013 na podstawie Uchwały Rady Miasta Krosna (Nr XXVI/401/12) utworzone
zostało Przedszkole Specjalne Nr 12 w Krośnie dla Dzieci z Upośledzeniem
Umysłowym
w
Stopniu
Umiarkowanym,
Znacznym,
z Autyzmem
oraz
z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi. Przedszkole jest szóstą placówką wchodzącą
w skład ośrodka. Od 1 września 2012 r. do przedszkola uczęszcza 6 wychowanków.
Należy również zaznaczyć, że w roku szkolnym 2012/2013 zaprzestano rekrutacji do
Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego. Ten typ szkoły został zlikwidowany
zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty.
Ośrodek zapewnia całodobową opiekę dla dzieci od 6 tego do 23 roku życia
przez 5 dni w tygodniu dla mieszkających w internacie. Szkoły wchodzące w skład
ośrodka umożliwiają edukację na dobrym poziomie, ponadto dzieci i młodzież realizują
10 godzin rewalidacji tygodniowo w każdym oddziale szkolnym. Na zajęciach
rewalidacyjnych wspierających rozwój uczniów niepełnosprawnych realizowane są
programy specjalistyczne z zakresu logopedii, języka migowego, terapii manualnej,
psychologicznej, pedagogicznej, terapii ruchowej, komunikacji wspomagającej, terapii
przez sztukę, logorytmiki. Dla dzieci z porażeniem mózgowym stosowane są
alternatywne metody komunikacji, których zadaniem jest nawiązanie komunikacji
z dzieckiem niemówiącym. Wykorzystywana jest możliwość porozumiewania się przy
pomocy urządzeń specjalistycznych zastępujących kontakt słowny.
 Organizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
W skład SOSW wchodzą:
 Szkoła Podstawowa Nr 11 – 28 uczniów,
 Gimnazjum Nr 6 – 34 uczniów,
 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6 – 38 uczniów (ślusarz, kucharz małej
gastronomii, krawiec),
 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – 34 uczniów,
 Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące – 14 uczniów.
Liczebność oddziałów zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, jest znacznie mniejsza niż w
szkołach ogólnodostępnych. Wielkość oddziału w SOSW jest zależna od rodzaju
niepełnosprawności intelektualnej i wynosi:
 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim - od 10 do 16 osób,
 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym - od 6 do 8 osób,
przy czym, w przypadku gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują
niepełnosprawności sprzężone, określoną powyżej liczbę uczniów w oddziale można
obniżyć o 2 osoby.
Szczególną
opieką
otoczeni
są
uczniowie
z
autyzmem
oraz
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, dla których tworzy się oddziały o liczebności
od 2 do 4 uczniów.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 43 z 130
Liczba uczniów i oddziałów w SOSW w latach 2009-2011
Liczba uczniów
Liczba oddziałów
SOSW
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2009/2010
2010/2011
2011/2012
Szkoła podstawowa
18
23
28
4
5
5
Gimnazjum
Szkoła specjalna
przysposabiająca do
pracy
Zasadnicza szkoła
zawodowa
Uzupełniające liceum
ogólnokształcące
38
36
34
5
5
5
40
37
34
4
4
5
39
38
38
3
3
3
13
13
14
1
1
1
Razem
148
147
148
17
18
19
Jak widać z poniższego zestawienia ośrodek w ostatnich latach jest placówką
o ustabilizowanej liczbie uczniów.
W roku szkolnym 2011/2012 kształceniem specjalnym w szkołach w ośrodku
zostało objętych 148 uczniów, a 13 osób na mocy odrębnych przepisów realizowało
indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowacze (ZRW) w wymiarze po 10 godzin
tygodniowo.
Liczba dzieci wg szkół z podziałem na orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
Upośledzenie
Szkoła
Lekko Umiarkowanie i znacznie
Głęboko i sprzężone
ZRW
SP 11
10
6
12
0
G 6 + ZRW
17
9
8
13
ZSZ 7
35
0
3
0
SPDP
0
24
10
0
ULO
14
0
0
0
łącznie
76
39
33
13
Ponadto ośrodek prowadził także wczesne wspomaganie dla 5 dzieci w wymiarze 30
godzin

Kierowanie dzieci i młodzieży do kształcenia specjalnego
Zgodnie z art. 71b ust. 5a ustawy o systemie oświaty „jeżeli orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu
specjalnym albo w przedszkolu, szkole podstawowej lub gimnazjum,
ogólnodostępnych lub integracyjnych, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek
rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na
miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie
przedszkoli lub szkół”.
Wnioski o skierowanie do SOSW, celem zapewnienia odpowiedniej formy
kształcenia realizowane są za pośrednictwem Wydziału Edukacji, przy czym
skierowania dla uczniów spoza Krosna wydawane są na prośbę odpowiedniego
starosty. Zgodnie z art. 71b ust. 5b: „jeżeli powiat właściwy ze względu na miejsce
Strona 44 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
zamieszkania dziecka nie prowadzi szkoły specjalnej lub ośrodka odpowiednich ze
względu na rodzaj niepełnosprawności, w tym stopień upośledzenia umysłowego,
starosta tego powiatu kieruje dziecko do najbliższego powiatu prowadzącego taką
szkołę lub ośrodek. Starosta najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub
ośrodek nie może odmówić przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka”.
W 2010/2011 wydanych zostało 71 nowych skierowań do SOSW, w tym 19 dla
uczniów z Krosna, zaś w roku 2011/2012 wydano 60 nowych skierowań dla uczniów
z Krosna oraz innych powiatów.
b) Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Poradnia udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli
szkół i placówek mających siedzibę na terenie miasta.
Do zadań poradni należy: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci
i młodzieży, profilaktyka uzależnień i innych problemów uczniów, terapia zaburzeń
rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych, pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru
kierunku kształcenia, prowadzenie edukacji prozdrowotnej, pomoc rodzicom
i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości uczniów, wspomaganie
wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły.
Na wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów MPPP umożliwia udział
w zajęciach specjalistycznych - terapii pedagogicznej, logopedycznej, psychologicznej,
wad postawy. Zajęcia organizowane są na terenie poradni, a u uzasadnionych
przypadkach także w środowisku nauczania (szkoła, przedszkole), jak również
w domach rodzinych.
W poradni są organizowane i działają zespoły orzekające, które wydają
orzeczenia, w tym dotyczące kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego,
i opinie. Mogą one dotyczyć różnych sytuacji związanych z przebiegiem edukacji
ucznia np.: z wcześniejszym przyjęciem do szkoły, pozostawieniem ucznia klas I-III na
drugi rok, objęcia nauką w klasie terapeutycznej, dostosowania wymagań
edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych, udzielenia zezwolenia na
indywidualny program lub tok nauki, zalecające potrzebę wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka.
Na wniosek rodziców, w oparciu o orzeczenia i opinie, właściwy organ
zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej formy kształcenia dla dziecka.
O wyborze typu szkoły (specjalna, integracyjna, ogólnodostępna), w której dziecko
niepełnosprawne będzie realizowało obowiązek szkolny i obowiązek nauki, decydują
jego rodzice.
Wśród uczniów z orzeczeniami znajdują się: niesłyszący, słabosłyszący,
niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, z upośledzeniem
umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym, z autyzmem, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z chorobami
przewlekłymi, z zaburzeniami psychicznymi, niedostosowani społecznie, zagrożeni
niedostosowaniem społecznym, zagrożeni uzależnieniem, z zaburzeniami
zachowania.
Jak widać z danych zawartych w poniższej tabeli, liczba orzeczeń wydawanych
przez MPPP w Krośnie w stosunku do poprzedniego roku szkolnego utrzymuje się na
porównywalnym poziomie (około stu rocznie).
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 45 z 130
Wykaz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych
w latach 2010/2011-2011/2012
Rodzaj wydanego orzeczenia
Niesłyszących i słabosłyszących
Niewidomych i słabo widzących
Z upośledzeniem umysłowym
w stopniu lekkim
Z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub
znacznym
Z autyzmem
Z niepełnosprawnościami
sprzężonymi
Z zaburzeniami zachowania
O potrzebie zajęć rewalidacyjnowychowawczych
razem
Dzieci w
wieku
przedsz.
szkoły
podst.
1
1
2
gimnazja
2
1
2
szkoły
ponadgim.
1
Ogółem
2
1
2
11
13
3
1
2
1
3
6
4
9
0
0
2
2
5
1
3
1
11
8
1
2
1
11
2
13
1
3
5
29
0
1
13
2
11
2
9
2
33
7
0
4
2
2
9
0
1
0
12
6
4
3
1
8
0
3
0
4
5
18
0
0
9
0
7
0
1
0
17
0
0
6
13
0
1
2
1
3
15
11
9
19
48
36
30
24
19
16
106
95
kolumna oznaczona nr 1 – dane dla roku szkolnego 2010/2011, nr 2 – dla roku szkolnego 2011/2012
Dla porównania liczba orzeczeń wydanych przez Miejską Poradnię
Psychologiczno-Pedagogiczną w Krośnie w roku 2003/2004 wyniosła 28, rok później
45, zaś w roku szkolnym 2009/2010 – 88.

wczesne wspomaganie
W Krośnie funkcjonuje system wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od
urodzenia do podjęcia nauki w szkole. Wczesnym wspomaganiem obejmuje się dzieci
wymagające stosowania tej formy pomocy na podstawie opinii wydanych przez
poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W 2011/2012 MPPP wydała 10 opinii
w sprawie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci w wieku
przedszkolnym.

nauczanie indywidualne
Nauczaniem indywidualnym obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
Wykaz orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego wydanych
w latach 2010/2011- 2011/2012
Typy szkół
Szkoły podstawowe
Gimnazjum
Szkoły ponadgimnazjalne
Przedszkola
Razem
Rok szkolny 2010/2011
5
12
11
0
28
Rok Szkolny 2011/2012
8
17
22
1
48
Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym, w zależności od rodzaju wydanego
orzeczenia uczą się albo w miejscu zamieszkania albo w szkole w wydzielonym
pomieszczeniu. Zajęcia dla nich prowadzone są w zależności od poziomu edukacji
zgodnie z rozporządzeniem MEN w wymiarze od 4 do 16 godzin tygodniowo przez
Strona 46 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
nauczycieli szkół, w których realizują obowiązek
przedszkolnego, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

rocznego
wychowania
indywidualny tok lub program nauki
Uczniowie zdolni, którzy posiadają opinię poradni zezwalającą na realizację
programu nauki w formie indywidualnej, na podstawie decyzji dyrektorów szkół do
których uczęszczają mogą jeden lub więcej przedmiotów realizować odrębnym
programem szerszym niż realizacja programu dla danego oddziału, mogą także
realizować program nauczania indywidualnym tokiem.
Ilość uczniów z opinią zezwalającą na indywidualny tok lub program nauki
w poszczególnych typach szkół krośnieńskich w ostatnich latach
Rok szkolny
Typ
Szkoły
Szkoła
Podstawowa
Gimnazjum
Szkoła
ponadgimnazjalna
Razem
2005/
2006
2006/
2007
2007/
2008
2008/
2009
2009/
2010
2010/
2011
2011/
2012
3
1
2
11
4
6
2
7
5
12
8
9
4
6
7
6
13
20
15
19
25
17
12
27
39
28
29
33
Należy dodać, że specjaliści zatrudnieni w poradni prowadzą zajęcia rewalidacyjne
dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół, w których brak jest
odpowiednich do danej niepełnosprawności specjalistów. Prowadza także badania
w zakresie predyspozycji i uzdolnień pod katem wyboru przyszłego zawodu przez
gimnazjalistów krośnieńskich szkół.
c) Zespół Placówek Oświatowych
Schronisko Młodzieżowe
-
Bursa
Międzyszkolna
i Szkolne
Bursa Międzyszkolna zapewnia możliwość zamieszkania wszystkim chętnym
uczniom. W obiekcie może przebywać równocześnie 180 osób zakwaterowanych
w pokojach 3-osobowych.
W roku szkolnym 2011/2012 (stan na 30.09.2011) w Bursie Międzyszkolnej
mieszkało 137 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Liczba wychowanków w Bursie w latach 2007-2011
2007
125
2008
109
2009
103
2010
126
2011
137
W roku szkolnym 2010/2011 zmieniona została wysokość miesięcznej opłaty za
zakwaterowanie w Bursie Międzyszkolnej uiszczanej przez wychowanków będących
uczniami gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym uczniów
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania
oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb
społecznych, w wieku do 24 lat. Od 1 stycznia 2010 r. za zakwaterowanie w Bursie
Międzyszkolnej wychowankowie wnoszą opłatę w wysokości 60 zł miesięcznie.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 47 z 130
Zainteresowanie usługami świadczonymi przez Zespół Placówek Oświatowych
systematycznie wzrasta, co niewątpliwie świadczy o dobrej organizacji, jaką placówka
zapewnia swoim wychowankom. W roku szkolnym 2011/2012 w Bursie
Międzyszkolnej funkcjonowały 4 grupy wychowanków, natomiast już od 1 października
2012 r., w wyniku zwiększonego zainteresowania ofertą placówki, utworzona została
dodatkowa grupa. W chwili obecnej w placówce funkcjonuje 5 grup, a liczba
wychowanków wynosi 150.
2. Jednostki oświatowe prowadzone przez inne podmioty
2.1. Przedszkola, szkoły i placówki niepubliczne
a) Wprowadzenie
Od 2000 r. ewidencjonowanie szkół i placówek niepublicznych należy do zadań
organów samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty
z dnia 7 września 1991 r. „osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki
niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę
samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu
publicznych szkół i placówek”.
W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej
ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia
działalności wpis do ewidencji może nastąpić pod warunkiem, że osoba prowadząca
przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty.
b) Przedszkola, szkoły i placówki dotowane przez gminę
W tabeli poniżej przedstawione są niepubliczne placówki edukacyjne kształcące
uczniów i słuchaczy w roku szkolnym 2011/2012 (dane SIO 30.09.2011).
Szkoła/skrót nazwy
Adres
Liczba
uczniów
Prywatne Przedszkole „Tęczowa Kraina”/ Tęczowa Kraina
KROSNO, Kletówki 1
45
Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr im. Św. Józefa/
Przedszkole św. Józefa
KROSNO, Grodzka 2
78
Punkt przedszkolny „Stokrotka”/Stokrotka
KROSNO, Okrzei 56a
15
Katolickie Gimnazjum Zgromadzenia Św. Michała Archanioła
im. ks. B. Markiewicza/KG
KROSNO, Grodzka 6
81
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. ks. B. Markiewicza/KLO
KROSNO, Grodzka 6
50
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie
Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie/ZDZ LO
KROSNO, Mięsowicza 4
19
Policealna Szkoła Detektywów i Pracowników Ochrony „O'Chikara”/
O’Chikara
KROSNO, Bieszczadzka
1C/113
52
Niepubliczna Szkoła Policealna Nr 1/NSP 1
KROSNO, Rzeszowska 10
13
Policealna Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego
„Wiedza”/Wiedza
KROSNO, Mickiewicza 31
44
Policealne Studium Farmaceutyczne/ PSFARM
KROSNO, Rzeszowska 10
54
Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło
w Krośnie dla dzieci upośledzonych głęboko i z
niepełnosprawnościami sprzężonymi (OREW)
KROSNO, Powstańców
Śląskich 16
74
Strona 48 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Spośród przedszkoli niepublicznych największym i najdłużej funkcjonującym na
rynku krośnieńskim jest Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr
im. św. Józefa.
Wśród szkół niepublicznych najbardziej znane jest Katolickie Gimnazjum
Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła i Katolickie Liceum Ogólnokształcące
im. ks. B. Markiewicza. KG funkcjonuje na rynku krośnieńskim od 2000 r. W roku
2011/2012 do gimnazjum uczęszczało 90 uczniów, do liceum 47 (stan na 30.09.2011).
O wielu lat obydwie szkoły osiągają bardzo dobre wyniki w nauce i znaczące sukcesy
na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Uczniowie są corocznie wyróżniani
nagrodami i stypendiami Prezydenta Miasta Krosna.
Ponadto na poziomie kształcenia ponadgimnazjalnego możliwość nauki oferuje
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Krośnie Zakładu
Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowie, które ze względu na zmianę przepisów
oświatowych w roku 2011/2012 nie prowadziło naboru do klasy pierwszej.
Osoby posiadające średnie wykształcenie mogą kształcić się w wymienionych
w tabeli niepublicznych szkołach policealnych w następujących zawodach:
 O’Chikara: technik ochrony osób fizycznych i mienia (szkoła funkcjonująca od
1998 r.),
 NSP 1: technik usług kosmetycznych,
 Wiedza:
technik
administracji,
technik rachunkowości,
technik usług
fryzjerskich, technik usług kosmetycznych, technik ochrony osób fizycznych
i mienia,
 PSFARM: technik farmaceutyczny.
Wśród placówek niepublicznych
najbardziej znany
jest
Ośrodek
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie, do którego uczęszczają
wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym
i głębokim w wieku od 3 do 25 lat. Placówka, oprócz spełniania roli medycznej,
realizuje także cele i zadania edukacyjne. Dzieci 5 i 6-letnie realizują tu obowiązek
rocznego przygotowania przedszkolnego, a do ukończenia 18 roku życia – obowiązek
nauki. Placówka funkcjonuje od 2001 r.
W Krośnie działają także placówki oświatowe pełniące rolę ośrodków
kursowych, szkoleniowych, wydawniczych. Na dzień 30.09.2011 r. rejestr placówek
niepublicznych obejmował 22 niepubliczne ośrodki edukacyjne kształcące w formach
pozaszkolnych, prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne.
Działalność placówek oświatowych stanowi uzupełnienie i poszerzenie oferty
edukacyjnej miasta Krosna, dając tym samym możliwość specjalistycznego
pogłębiania i zdobywania wiedzy.
2.2. Szkoły artystyczne
a) szkoły publiczne
Samorządową ofertę edukacyjną wzbogacają publiczne szkoły artystyczne
prowadzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w których w 2011/2012
uczyło się 324 uczniów.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 49 z 130
Są to:
 Liceum Plastyczne – 91 uczniów,
 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia – 185 uczniów,
 Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury (taniec,
fotografia, animacja społeczności lokalnych, teatr) – 48 słuchaczy
b) szkoły niepubliczne
Ponadto w mieście funkcjonują dwie niepubliczne szkoły muzyczne
o uprawnieniach szkół publicznych dotowane przez to ministerstwo, w których w roku
2011/2012 uczyło się 152 uczniów:
 Prywatna Szkoła Muzyczna I i II stopnia „Pro Musica” – 76 uczniów,
 Społeczna Szkoła Muzyczna I i II stopnia – 76 uczniów.
W roku 2011/2012 w artystycznych szkołach publicznych uczyło się
o 20 uczniów mniej niż w roku 2010/2011, a w szkołach niepublicznych o 14 mniej
niż w roku 2010/2011.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji liczba uczniów w szkołach artystycznych
nieznacznie zmniejszyła się, co wskazuje na fakt, że efekty niżu demograficznego
dotykają wszystkie obszary działalności edukacyjnej w mieście.
Należy podkreślić, że dzięki ogromnej różnorodności szkół i placówek
oświatowych, w tym prowadzonych przez inne niż Gmina Krosno podmioty, dzieci,
młodzież i dorośli, zarówno mieszkający w mieście, jak i z okolicznych gmin, mają
bardzo duży wybór szkół znajdujących się w pobliżu ich miejsca zamieszkania.
V. ZATRUDNIENIE W KROŚNIEŃSKICH SZKOŁACH I PLACÓWKACH
OŚWIATOWYCH
1. Wprowadzenie
Zapewnienie wysoko kwalifikowanej kadry pedagogicznej (C.1-6) jest
warunkiem niezbędnym do podnoszenia jakości i efektywności kształcenia oraz
wzmocnienia atrakcyjności nauczania przyjętej jako jeden z celów strategii oświatowej
miasta (C.I). Podobnie, bez zapewnienia wysoko kwalifikowanych kadr
administracyjnych i zarządzających w jednostkach oświatowych (C.V-3) oraz bez
usprawniania obsługi finansowo- księgowej i administracyjno-gospodarczej (C.V-4) nie
byłoby możliwe efektywne zarządzanie oświatą.
Stan zatrudnienia nauczycieli i kadry niepedagogicznej w jednostkach
oświatowych uzależniony jest przede wszystkim od liczby uczniów, a ponadto od
typów i rodzajów prowadzonych szkół i placówek. W roku szkolnym 2011/2012
w krośnieńskich przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zatrudnieni byli
nauczyciele na 1028 etatach (według sprawozdań SIO na dzień 30 września 2011).
W Krośnie liczbę godzin dla pracowników pedagogicznych w przedszkolach,
szkołach podstawowych i gimnazjach określa się za pomocą bonu organizacyjnego,
którego wartość ustala się na podstawie wskaźników jednolitych dla wszystkich szkół
Strona 50 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
w mieście. Bon organizacyjny w sposób bezstronny ustala przysługującą liczbę
godzin, którą dyrektor może swobodnie zaprojektować. Szkoły mające dobrą
organizację mogą do arkusza wprowadzić ponadstandardowe podziały na grupy lub
zwiększyć liczbę godzin ponad ramowe plany nauczania. W szkołach
ponadgimnazjalnych wystandaryzowano wyłącznie etaty wsparcia (pedagog,
bibliotekarz, psycholog). Poza bonem organizacyjnym, we wszystkich typach szkół
przydzielane są zgodnie z potrzebami zajęcia rewalidacyjne, nauczanie indywidualne,
godziny na przygotowanie uczniów do egzaminów zewnętrznych tzw. godziny
miejskie, godziny innowacji oraz inne wynikające z odrębnych przepisów. Należy
dodać, że
liczba etatów pedagogicznych jest zależna od ramowych planów
nauczania, zasad podziału na grupy i podstawy programowej określonej w przepisach
ministerialnych. W szczególności zmiany ramowych planów nauczania spowodowały
i będą nadal skutkować zmianą struktury zatrudnienia nauczycieli. Od roku szkolnego
2012/2013 reforma programowa obejmie klasy IV szkół podstawowych i klasy I szkół
ponadgimnazjalnych, co zmieni potrzeby kadrowe w szkołach.
Etaty dla pracowników administracji i obsługi ustala we wszystkich typach szkół
dyrektor, w ramach wystandaryzowanego bonu finansowego, w przypadku przedszkoli
korygowanego w trakcie roku szkolnego do liczby i wieku zapisanych dzieci oraz
czasu ich pobytu w przedszkolach a także w zależności od liczby i rodzaju
wydawanych posiłków.
2. Kadra pedagogiczna
Ta część zawiera podstawowe informacje o liczbie etatów, wykształceniu
i poziomie awansu zawodowego nauczycieli. Zmiany kadrowe w ostatnim roku
szkolnym. Odrębnie omówiono doskonalenie i dokształcanie nauczycieli, awans na
stopień nauczyciela mianowanego, pomoc zdrowotną dla nauczycieli – zadania te są
realizowane bezpośrednio przez samorząd gminy.
2.1 Etaty pedagogiczne w 2011/2012
W krośnieńskich szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym
2011/2012 pracowało 1,2 tys. nauczycieli na 1 028 etatach (stan na 30 września
2011 r. według Systemu Informacji Oświatowej).
Odwołując się do danych zamieszczonych na poniższym wykresie, można
zauważyć, iż ogólna liczba etatów pedagogicznych z roku na rok maleje.
W porównaniu z rokiem 2010 liczba etatów nauczycielskich zmniejszyła się o 2,14
etatów, co jest najmniejszym spadkiem od kilku lat.
Poniższa liczba etatów obejmuje wszystkie stosunki pracy w tym urlopy dla
poratowania zdrowia, urlopy macierzyńskie, długotrwałe zwolnienia i stany nieczynne.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 51 z 130
Liczba etatów pedagogicznych w latach 2003–2011 wg sprawozdań SIO
1 400,00
1 363,34
1 302,22
1 216,74
1 155,21
1 200,00
1 118,11
1 085,60
1 046,03 1 032,89 1 028,27
1 000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
2003
2.2
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Wykształcenie i kwalifikacje nauczycieli
W roku 2003 odsetek nauczycieli z tytułem magistra oraz przygotowaniem
pedagogicznym wynosił 84 % i do roku 2005 nie przekroczył poziomu 89 %.
Do 2006 roku w szkołach pracowali jeszcze nauczyciele nieposiadający wykształcenia
zgodnego z nauczanym przedmiotem. Obecnie, zgodnie z jednym z priorytetów
strategii oświatowej miasta, zatrudnia się wyłącznie nauczycieli z najwyższymi
kwalifikacjami.
Jak widać na poniższym wykresie, w ostatnich latach rośnie odsetek nauczycieli
z najwyższymi kwalifikacjami. Grupa nauczycieli z tytułem zawodowym magistra
i przygotowaniem pedagogicznym przekroczyła w tym roku poziom 95,34%.
Wykształceniem na poziomie licencjatu z przygotowaniem pedagogicznym legitymuje
się niespełna 3% nauczycieli, głównie języków obcych. Liczba nauczycieli
z najniższym poziomem wykształcenia systematycznie spada i wynosi 0,06 %.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 52 z 130
Nauczyciele zatrudnieni w szkołach wg wykształcenia w latach 2007–2011
2,26
2011
95,34
2010
94,40
2009
94,20
2,34
0,06
0,16
2,70
2,74
0,09
2,76
2,95
0,04
2,95
93,52
2008
3,49
0,08
92,14
2007
0%
3,81
10%
20%
30%
K a teg oria 1
40%
50%
K a teg oria 2
60%
K a teg oria 3
70%
80%
90%
3,97
100%
K a teg oria 4
Poszczególne kategorie oznaczają:
Kategoria 1 – tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym,
Kategoria 2 – tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata
(inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym,
Kategoria 3 – tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom
ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych,
Kategoria 4 – pozostałe wykształcenie.
Wśród czynnych nauczycieli, nie brakuje osób posiadających kwalifikacje do
prowadzenia dwóch i więcej rodzajów zajęć. Tacy nauczyciele, szczególnie do
przedmiotów zawodowych i matematyczno-przyrodniczych posiadający przy tym
uprawnienia do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają
znacznie większe szanse na utrzymanie się na trudnym rynku pracy. Zatrudnianie na
stanowiskach pedagogicznych osób niebędących nauczycielami jest mało popularne
(nie przekracza 0,25% zatrudnionych). W minionym roku nadal był odczuwalny brak
nauczycieli do niektórych rodzajów zajęć rewalidacyjnych oraz nauczycieli do części
przedmiotów zawodowych.
2.3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Samorząd odpowiedzialny jest za finansowanie doskonalenia i dokształcania
nauczycieli.
Karta
Nauczyciela
precyzyjnie
określa
wysokość
środków
przeznaczonych na ten cel (1% planowanych rocznych wydatków przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli). Sposób podziału środków na poszczególne
formy dokształcania i doskonalenia oraz na preferowane kierunki dofinansowywania
do czesnego każdego roku ustala się w porozumieniu ze związkami zawodowymi
działającymi w strukturze miejskiej oświaty. Ważne są bowiem nie tylko poniesione
koszty dokształcania, lecz dopasowanie profilu kształcenia do rzeczywistych potrzeb
lokalnego rynku edukacyjnego. Wobec niekorzystnych, ale przewidywanych zmian
demograficznych część nauczycieli systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, co
pozwala im odnaleźć się na trudnym rynku pracy, ale nierzadkie są przypadki
pozostawania przy jednym przedmiocie lub rodzaju zajęć, co zmniejsza mobilność
i szanse na zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. W ostatnich latach, ze
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 53 z 130
względu na mniejszą od planowanej liczbę nauczycieli dokształcających się, nie są
w pełni wykorzystywane na dopłaty do czesnego.
W roku szkolnym 2011/2012 dofinansowano kształcenie nauczycieli w formie
dopłaty do czesnego pobieranego przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia
nauczycieli w wysokości 70 658,20 zł. w roku szkolnym 2010/2011 w wysokości
83 420 zł. Wymienione kwoty nie obejmują kosztów przejazdu, które dyrektorzy mogą
pokrywać z budżetu jednostek. Szczegółowy wykaz dopłat do czesnego zawiera
poniższa tabela. Jak widać nie wszystkie jednostki starają się o refundację czesnego.
Wykaz dopłat do czesnego w latach 2010/2011 – 2011/2012
Liczba nauczycieli objętych dofinansowaniem
Nazwa
jednostki
PM 5
PM 8
SP 3
SP 5
MZS 2
MZS 3
MZS 6
MZS 7
MZS 8
MZSzOI
GMINA
ILO
II LO
ZSP 1
ZSP 2
ZSP 3
ZSP 4
ZSP 5
ZSP 6
ZSKU
SOSW
MPPP
ZPO
POWIAT
razem
2010/2011
2011/2012
s.jesienny
s.wiosenny
s. jesienny
s. wiosenny
2
3
1
1
2
2
2
13
3
7
10
8
7
2
3
2
1
43
56
2
1
4
1
1
1
5
3
3
21
3
2
9
5
8
2
2
3
2
36
57
3
1
1
2
3
1
4
3
3
3
24
1
5
12
5
3
2
1
1
3
38
62
3
3
1
1
3
2
2
3
1
19
2
3
8
2
1
1
1
3
21
40
Część środków na doskonalenie przekazuje się bezpośrednio do szkoły lub
placówki, uwzględniając zapotrzebowanie zgłoszone przez dyrektora danej szkoły lub
placówki. Środki te dyrektor przeznacza na organizację szkoleń, seminariów,
konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, materiały
szkoleniowe i informacyjne, koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia
nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora jednostki
uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. W ramach środków na
doskonalenie organizowane są także szkolenia dla kadry kierowniczej i nauczycieli
bezpośrednio przez organ prowadzący.
Strona 54 z 130
2.4
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Awans zawodowy nauczycieli
Zatrudnianie i wynagradzanie nauczycieli jest ściśle związane z posiadanym
przez nich stopniem awansu zawodowego. Zasady uzyskiwania stopni awansu
zawodowego nauczycieli określają przepisy rozdziału 3a Karty Nauczyciela oraz inne
przepisy wykonawcze.
Z każdym rokiem rośnie odsetek nauczycieli o najwyższym stopniu awansu
zawodowego – nauczycieli dyplomowanych jest coraz więcej. W 2007 r. co drugi
nauczyciel był nauczycielem dyplomowanym, w kolejnych latach wskaźnik ten
wzrastał rocznie o około 5 % osiągając w roku 2010 wskaźnik 64,3%, a w 2011 roku
68,27%. Etatów nauczycieli z najwyższym stopniem awansu jest obecnie blisko
siedemset. Zmniejsza się liczba etatów zajmowanych przez nauczycieli posiadających
stopień nauczyciela mianowanego gdyż tylko nieliczni po uzyskaniu stopnia
nauczyciela mianowanego nie podejmują starań o uzyskanie najwyższego stopnia
awansu zawodowego. Liczba nauczycieli kontraktowych oscyluje wokół 10%,
a stażystów nie przekracza 1%.
Rodzj kwalifikacji
Stopnie awansu zawodowego
Stażysta
Kontraktowy
Mianowany
Dyplomowany
Razem
11,74
96,98
182,45
689,15
980,32
2,56
5,09
5,00
11,41
24,06
0,00
0,00
0,61
0,00
0,61
Pozostałe kwalifikacje
0,00
3,58
18,20
1,50
23,28
Razem
14,30
105,65
206,26
702,06
1 028,27
Tytuł zawodowy magistra z pp
Tytuł zawodowy magistra bez
przygotowania pedagogicznego, tytuł
zawodowy licencjata/inżyniera z
przygotowaniem pedagogicznym
Tytuł zawodowy zawodowy
licencjata/inżyniera bez
przygotowania pedagogicznego,
dyplom ukończenia kolegium
nauczycielskiego, nauczycielskiego
kolegium języków obcych
Porównując dane dotyczące struktury awansów nauczycieli zatrudnionych
w 2010/2011 warto przypomnieć, że nauczycieli dyplomowanych było odpowiednio
w 2005 roku – 35 %, w 2007 r. już co drugi nauczyciel był nauczycielem
dyplomowanym. W 2010 r. odsetek nauczycieli dyplomowanych przekroczył 64 %.
W 2011/2012 liczba ta jeszcze wzrośnie do 68%. Na porównywalnym poziomie od
2003 r. pozostaje liczba nauczycieli kontraktowych (11–15 %).
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 55 z 130
Zatrudnienie w szkołach wg stopnia awansu zawodowego
w latach 2007–2011
68,27
64,28
60,02
55,15
50,79
70,00
60,00
50,00
33,46
40,00
27,64
14,81
13,53
30,00
24,92
12,71
22,09
12,22
20,00
10,00
2,23
2,40
2,33
1,41
20,06
10,27
1,39
0,00
2007
2008
Stażysta
2009
Kontaktowy
2010
Dyplomowany
Mianowany
Kontaktowy
Stażysta
2011
Mianowany
Dyplomowany
Ze względu na zmniejszający się poziom organizacyjny szkół, wynikający
z niekorzystnych skutków demografii, coraz większe trudności ze znalezieniem pracy
mają młodzi nauczyciele, bezpośrednio po studiach. O ile w roku 2003 odsetek
stażystów w krośnieńskich szkołach wynosił 6 %, w ostatnich latach spadał, osiągając
w 2011 roku poziom 1,39 %.

nadawanie stopnia nauczyciela mianowanego
W roku szkolnym 2011/2012 Prezydent Miasta Krosna wydał akty nadania stopnia
nauczyciela mianowanego 31 nauczycielom, którzy uzyskali akceptację Komisji
Egzaminacyjnej. Spośród nauczycieli, którzy otrzymali stopień nauczyciela
mianowanego 14 pracowało w szkołach ponadgimnazjalnych, 2 w SOSW,
2 w przedszkolach, pozostałych 13 w szkołach podstawowych i gimnazjach.
Poniżej, dla porównania przedstawiono zestawienie ilości wydanych przez
Prezydenta Miasta Krosna decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela mianowanego
w ostatnich 5 latach.
Rok Szkolny
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
2007/2008
Decyzje o nadaniu st. awansu
31
31
29
28
4
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 56 z 130
W tym roku wśród mianowanych było:
 6 nauczycieli wychowania fizycznego,
 5 nauczycieli języka angielskiego.
 4 nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 3 nauczycieli matematyki.
 po 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego, języka polskiego, bibliotekarzy,
pedagogów specjalnych
 po 1 nauczycielu języka łacińskiego, historii, geografii, muzyki, religii.
2.5
Ruch kadrowy nauczycieli w latach 2004–2011
Od 2008 roku, mimo postępujących zmian demograficznych, odsetek
zwalnianych nauczycieli łącznie z osobami, które odchodzą na emeryturę,
nie przekracza 3 %. Zwolnienia dotyczą zarówno nauczycieli przedmiotów
ogólnokształcących jak i
niektórych
przedmiotów zawodowych w zawodach
i w szkołach w których zmniejsza się liczba uczniów. Dodatkowym czynnikiem
powodującym redukcje zatrudnienia są zmiany programowe.
Zwolnienia i emerytury w latach 2004-2012
100
80
60
40
55
66
27
40
3
5
2
20
0
24
22
10
5
2004
2
19
2005
6
2006
12
12
5
5
10
2007
2008
2
4 2
4
5
2009
0
41
2
4
6
3
0
2010
2011
4
7
3
6
2012
art.20 K N bez prawa do emerytury
art.20 K N z prawem do emerytury
s tan niec z ynny
wnios ki o emeryturę i rentę
Rok 2011 i 2012 był okresem stosunkowo niedużych zmian w ruchu służbowym
nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania lub na umowy o pracę na czas
nieokreślony, niestety po rocznej przerwie powrócił problem nauczycieli zwalnianych
z art.20 Karty Nauczyciela, bez uprawnień do emerytury, co zaznaczono na wykresie
poniżej.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 57 z 130
Struktura ruchu kadrowego w krośnieńskich szkołach
w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012
7
6
6
4
4
3
3
0
art.20 K N be z
art.20 K N z prawe m
prawa do e me rytury
do e me rytury
2011

s tan nie c z ynny
wnios ki o
e me ryturę i re ntę
2012
urlopy dla poratowania zdrowia
W roku szkolnym 2011/2012 urlopy dla poratowania zdrowia wykorzystało
20 nauczycieli, w tym w gminie – 9, w powiecie 11. Dla porównania w roku szkolnym
2010/2011 r. 19 nauczycieli, w tym w gminie – 6, w powiecie 13, a w 2009 r.
z urlopów dla poratowania zdrowia korzystało 46 nauczycieli.
W 2011 roku na urlopy dla poratowania zdrowia wydatkowano z budżetu miasta
kwotę 672 tys., w 2010 roku - 561tys. zł.
Poniżej zestawiono liczby nauczycieli z poszczególnych jednostek na urlopach
w kolejnych dwóch latach szkolnych. Spośród udzielonych urlopów dla poratowania
zdrowia większość obejmuje cały rok szkolny. W tym roku szkolnym udzielono także
trzech krótkoterminowych urlopów dla poratowania zdrowia
(poniżej jednego
miesiąca).
POWIAT
GMINA
Placówka
Oświatowa
razem
PM 5
PM 8
MZS 2
MZS 4
MZS 6
MZS 7
MZSzOI
I LO
ZSP 1
ZSP 2
ZSP 3
ZSP 4
ZSP 5
SOSW
Liczba urlopów na
poratowanie zdrowia
2010/2011
2011/2012
1
0
0
0
1
2
2
1
2
4
3
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
3
0
3
1
1
3
0
19
20
Strona 58 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
3. Kadra zarządzająca
Aby zapewnić efektywne zarządzanie jednostkami oświatowymi niezbędna jest
wysoko kwalifikowana, zaangażowana i sprawna kadra kierownicza. Krośnieńskimi
szkołami, najczęściej funkcjonującymi w formie zespołów, w 2011/2012 zarządzało
25 dyrektorów, w 2003 roku było ich 40, a w 2006 roku – 33. Należy zaznaczyć, że
liczba szkół i placówek działających na terenie miasta nieznacznie się zmieniła,
spadek liczby kadry zarządzającej po 2006 roku był wyłącznie efektem działań
restrukturyzacyjnych – łączenia szkół w zespoły.
Wszyscy dyrektorzy legitymują się wykształceniem wyższym magisterskim
z przygotowaniem pedagogicznym i studiami podyplomowymi lub kursem
kwalifikacyjnym z zakresu zarządzania placówką oświatową. Dyrektorzy jednostek
oświatowych miasta Krosna w 2011/2012 to w 93% nauczyciele dyplomowani
(23 dyrektorów), dwóch posiadało stopień nauczyciela mianowanego.
Spośród dyrektorów kierujących jednostkami oświatowymi w 2011/2012 dwóch
objęło stanowiska od 1.09.2011 po przeprowadzonych konkursach (ZSP2 i ZSP4),
dwóm (MZS3 i ZSP5) w uzgodnieniu z Podkarpackim Kuratorem Oświaty przedłużono
powierzone wcześniej stanowiska na okres jednego roku szkolnego.
Równocześnie ze względu na upływające 31.08. 2012 roku w 10 jednostkach
kadencje dyrektorów, w okresie ruchu służbowego przeprowadzono 4 postępowania
konkursowe, w tym w nowo utworzonej jednostce (ZSO). Pozostałym sześciu
dyrektorom przedłużono kadencje na kolejnych 5 lat szkolnych.
We wszystkich jednostkach z wyjątkiem MPPP, ZSO oraz w dwóch małych
szkół SP3 i SP5 zatrudnieni byli wicedyrektorzy, przy czym w szkołach liczących co
najmniej 27 oddziałów pracowało po dwóch wicedyrektorów. Ponadto w dwóch
zespołach szkolno- przedszkolnych na wniosek dyrektora w uzgodnieniu z organem
prowadzącym pracowali kierownicy przedszkoli (MZS1 i MZS2), a w szkołach
prowadzących zajęcia praktyczne we własnych warsztatach i pracowniach kierownicy
szkolenia praktycznego (ZSP1, ZSP2, ZSP6 i ZSKU) oraz kierownik CKP w ZSP3.
Dyrektorzy jednostek, podobnie jak pozostali nauczyciele podlegają ocenie
pracy. W 2011/2012 Prezydent Miasta Krosna po zapoznaniu się z cząstkową oceną
stopnia realizacji zadań podlegających nadzorowi pedagogicznemu, dokonaną przez
Podkarpackiego Kuratora Oświaty, po zasięgnięciu opinii organów szkoły (rady
pedagogicznej i rady szkoły) i związków zawodowych zaktualizował oceny pracy
czterech dyrektorów.
Dyrektorzy należą do najbardziej aktywnie doskonalących się nauczycieli.
W 2011/2012 szczególnie zaangażowani byli przy przygotowywaniu szkół do
wdrożenia reformy edukacji w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych.
4. Kadra administracyjno-obsługowa w jednostkach oświatowych
W okresie obowiązywania poprzedniej strategii oświatowej (2003-2010)
wdrożone zostały jednolite zasady zatrudniania pracowników administracji i obsługi,
które zbliżone są do obowiązujących w innych miastach. Od 2006 roku wskaźniki
przeliczeniowe stanowiące podstawę do określenia ilości etatów na danych
stanowiskach, sukcesywnie zastępowano bonem finansowym, w którym ilość
wystandaryzowanych etatów zastąpiono ilością środków finansowych na organizację
administracji i obsługi. Nowa strategia pozostawiła dyrektorom swobodę w ustalaniu
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 59 z 130
rodzaju i liczby stanowisk niepedagogicznych w ramach przyznanego limitu środków
ustalonego w oparciu o parametry bonu finansowego jednolite dla wszystkich szkół,
choć zróżnicowane w zależności od typu szkoły, rodzaju zadań i wielkości obiektu.
Sytuacja kadrowa w oświacie zmienia się wraz ze zmianami organizacyjnymi.
Malejąca liczba uczniów skutkuje obniżeniem ilości oddziałów w szkołach
i placówkach oświatowych, a to z kolei ściśle wiąże się z ilością etatów
pedagogicznych oraz administracji i obsługi. Objęcie bonem finansowym organizacji
administracji i obsługi jest skutecznym mechanizmem, który zapobiega
niedostosowaniu zatrudnienia do rzeczywistych potrzeb.
Zróżnicowanie struktury etatów pracowników administracji i obsługi między
jednostkami gminy i powiatu wynika ze specyfiki typów jednostek – widoczne jest
to w szczególności w przedszkolach, w których zatrudnia się wyłącznie pracowników
obsługi.
W 2011 roku zatrudnionych było 360 pracowników administracji i obsługi,
pracujących na 325 etatach.
Liczba pracowników w trakcie roku szkolnego ulegała nieznacznym różnicom,
poniższe tabele dotyczą stanu na dzień 30 września (dane zatwierdzonych arkuszy
organizacyjnych).
Etaty administracji i obsługi w latach 2010/ 2011 – 2011/2012
Administracja i obsługa
2010/2011
Gmina
Powiat
Razem
2011/2012
2010/2011
181,0
182,9
148,5
331,4
Obsługa
Administracja
145,2
326,2
2011/2012
32,0
35,0
75,5
110,5
67,1
99,1
2010/2011
2011/2012
147,9
73,0
220,9
148,9
78,1
227,1
Wskaźniki zatrudnionych na 1 oddział pozwalają ocenić dokonywany przez
dyrektorów sposób podziału etatów.
Administracja i
obsługa
Gmina
Powiat
Razem
2010/2011
2011/2012
182,9
148,5
331,4
181,0
145,2
326,2
Oddziały
2010/2011 2011/2012
228,0
260,0
488,0
229,0
256,0
485,0
Ilość
Ilość
etatów
etatów
AiO/oddział AiO/oddział
2010/2011
0,80
0,57
0,68
0,79
0,57
0,67
Ilość etatów
ADMINISTRACJI/
oddział
2011/2012
0,14
0,26
0,20
Ilość etatów
OBSŁUGI/
oddział
0,65
0,31
0,47
5. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli
Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela
niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do
świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą
corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Uprawnienia, o których
mowa w ust. 1, zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę lub rentę.
Strona 60 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Zgodnie z obowiązującym w Gminie Krosno Regulaminem wnioski o zapomogi
zdrowotne rozpatrywane są przez powołaną przez Prezydenta Miasta Krosna
komisję w każdym kwartale roku kalendarzowego (formularze do pobrania w Wydziale
Edukacji UM Krosna oraz ze strony internetowej www.krosno.pl zakładka - Dla
Mieszkańców/
Poradnik
interesanta/Edukacja/Zapomoga
zdrowotna
dla
nauczycieli/pliki do pobrania.
W roku szkolnym 2011/2012 Gmina Krosno udzieliła 84 zapomogi zdrowotne
dla nauczycieli na łączną kwotę 31 700 zł. Strukturę przyznanych zapomóg
wg poszczególnych typów szkół przedstawia tabela:
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Typ szkoły/placówki
Przedszkola Miejskie
Szkoły Podstawowe
Gimnazja
Licea Ogólnokształcące
Szkoły Ponadgimnazjalne
SOSW
Razem:
Liczba
przyznanych
zapomóg
7
37
2
6
29
3
84
Kwota przyznanych
zapomóg
2 500 zł
13 400 zł
6 000 zł
2 300 zł
11 700 zł
1 200 zł
31 700 zł
Z analizy przyznanych i wypłaconych świadczeń wynika, że w roku szkolnym
2011/2012 w stosunku do roku poprzedniego, z zapomóg zdrowotnych skorzystało
19 osób więcej. W ubiegłym roku szkolnym na zapomogi wydano 25 tys. zł.
Warto dodać, że w ramach funduszu socjalnego istnieje również możliwość
pomocy materialnej ze względu na zdrowie, z czego nauczyciele ubiegający się
o świadczenie w tut. urzędzie korzystają sporadycznie.
VI.
PROCES NAUCZANIA I WYRÓWNYWANIE
EDUKACYJNYCH
SZANS
1. Wprowadzenie
Podstawowym zadaniem gminy jest zapewnienie wszystkim dzieciom
i młodzieży konstytucyjnego prawa do bezpłatnej nauki. W Krośnie wszelkie działania
w sferze oświaty nakierowane są na wszechstronną i powszechną edukację, wysoką
jakość i efektywność kształcenia. Dobra oferta kształcenia, atrakcyjne kierunki
kształcenia i znakomite wyniki kształcenia oraz podejmowane działania wspierające
zarówno najzdolniejszych uczniów jak i wymagających wsparcia edukacyjnego
pozwalają, mimo niekorzystnych wskaźników demograficznych rozwijać miejski
system edukacji. Zainteresowanie nauką w Krośnie, przez dzieci, młodzież i dorosłych
niezależnie od miejsca zamieszkania to jeden z istotnych wskaźników strategii
oświatowej nakierowanej na umacnianie pozycji Krosna na lokalnym rynku
edukacyjnym.
W tej części informacji omówiono ponadstandardowe działania edukacyjne
prowadzone przez szkoły, ofertę kształcenia zawodowego a także dodatkowe
inicjatywy poszerzające ofertę edukacyjną w 2011/2012, w tym projekty społeczno –
edukacyjne. Omówiono także działania związane z pomocą socjalną dla uczniów oraz
formy edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 61 z 130
2. Oferta edukacyjna szkół
Powszechną formą organizacji procesu nauczania jest system klasowo-lekcyjny.
W Krośnie oprócz oddziałów ogólnodostępnych funkcjonują oddziały sportowe,
integracyjne, wyrównawcze i specjalne. Na etapie kształcenia ponadgimnazjalnego
oferta jest urozmaicona. Licea ogólnokształcące mają oddziały ukierunkowane lub
system fakultetów przygotowujący do kierunkowego kształcenia po maturze. Szkoły
zawodowe kształcą w kilkunastu zawodach, przy czym, aby utrzymać tradycyjne
zawody, nauka prowadzona jest w wielu przypadkach w oddziałach dwuzawodowych,
a w zasadniczej szkole zawodowej także w oddziale wielozawodowym.
2.1
Oddziały sportowe
Nabór do klas sportowych prowadzony jest po starannej selekcji,
z zachowaniem odrębnych przepisów. W Krośnie klasy sportowe w roku szkolnym
2011/2012 prowadziły szkoły: SP 14 i G 3 w MZSzOI oraz VI LO w ZSP 4.
SP 14 prowadziła 1 oddział sportowy (kl. VI) o specjalności piłka siatkowa/
pływanie, do którego uczęszczało 25 uczniów (rok wcześniej w szkole podstawowej
funkcjonowały 2 oddziały sportowe, w których uczyło się 54 uczniów).
W G 3 funkcjonowało 5 oddziałów sportowych, w tym klasa druga
o specjalności pływanie i klasa pierwsza o specjalności pływanie/koszykówka oraz
trzy klasy piłkarskie (I-III). Łącznie do klas sportowych w G 3 w roku szkolnym
2011/2012 uczęszczało 120 uczniów. Rok temu w gimnazjum funkcjonowały 4 klasy
sportowe. Klasy piłkarskie dla chłopców trenujących w klubach zostały utworzone trzy
lata temu i funkcjonują w ramach Gimnazjalnego Ośrodka Szkolenia Sportowego
Młodzieży, który powstał przy G 3 na mocy porozumienia Prezydenta Miasta Krosna
z Podkarpackim Związkiem Piłki Nożnej w Rzeszowie.
W VI LO w ZSP 4 prowadzone były 2 oddziały sportowe o specjalności piłka
nożna (kl. I i II). Do klas sportowych na poziomie liceum uczęszczało 43 uczniów.
Nowy nabór do klas sportowych zakończył się sukcesem. W roku szkolnym
2012/2013 w SP 14 funkcjonuje 1 klasa sportowa (kl.IV) o specjalności koszykówka/
pływanie, natomiast w G 3 – 6 klas sportowych, w tym: dwie klasy pierwsze
o specjalności siatkówka/pływanie i piłka nożna. ZSP4 dokonało naboru do klasy
piłkarskiej. Łącznie w 2012/2013 działa w mieście 10 klas sportowych.
2.2. Oddziały integracyjne
W klasie integracyjnej uczą się wspólnie dzieci z dysfunkcjami posiadające
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci zdrowe, przy czym liczba
dzieci z orzeczeniami wynosi 3-5 osób, a łączna liczba uczniów w klasie liczy 15-20
osób.
W krośnieńskim systemie oświatowym w roku szkolnym 2011/2012
funkcjonowały cztery oddziały o charakterze integracyjnym – jeden oddział na
poziomie szkoły podstawowej (SP 14 - kl.II) oraz trzy oddziały na poziomie gimnazjum
(G 3 - jedna klasa druga i dwie pierwsze). Do klasy integracyjnej na poziomie szkoły
podstawowej uczęszczało 19 uczniów, zaś w trzech oddziałach na poziomie
gimnazjum uczyło się w sumie 56 uczniów.
W klasach integracyjnych na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum uczyło
się łącznie 75 uczniów. W oddziałach integracyjnych dodatkowo zatrudniono
nauczycieli wspomagających na 2,5 etatu (62,5 godziny tygodniowo).
Strona 62 z 130
2.3
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Oddziały wyrównawcze
Dla uczniów, którzy mają rozległe trudności w opanowaniu wiadomości
i umiejętności powstały klasy wyrównawcze, których celem jest intensywna pomoc
edukacyjna i wychowawcza. Mało liczne klasy i kierowana indywidualnie do każdego
dziecka pomoc, zwiększa szanse na wyrównanie braków w opanowaniu materiału.
W roku szkolnym 2011/2012 w Krośnie funkcjonował oddziały o charakterze
wyrównawczym (trzecia klasa gimnazjum) przy G 2 (MZS1), rok wcześniej
funkcjonowały dwa takie oddziały. Do oddziału o charakterze wyrównawczym
uczęszczało 15 uczniów.
2.4
Klasy ukierunkowane w liceach ogólnokształcących
W liceach ogólnokształcących
prowadzono klasy ukierunkowane według
poniższego zestawienia, przy czym rzeczywiste ukierunkowanie związane z realizacją
przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz nauczanie języków obcych licea
realizowały albo w systemie klasowo- lekcyjnym (II LO, III LO, VI LO) albo w systemie
międzyoddziałowym poprzez fakultety ( ILO, V LO)
Wykaz kierunków kształcenia odpowiada nazwom zapisanym przez szkoły
w programie Nabór (w tabeli każdy kierunek uwzględnia się tylko raz –według
ustalonej przez szkołę nazwy w informatorze internetowym).
Nazwa szkoły
Nazwy kierunków/ oddziałów w roku szkolnym 2011/12
Kl.I
I Liceum Ogólnokształcące im.
Mikołaja Kopernika
II Liceum Ogólnokształcące im.
Konstytucji 3 Maja
III Liceum Ogólnokształcące
V Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Szczepanika
VI Liceum Ogólnokształcące
proprawnicza
mat-fiz
politechniczna
promed roz.fizyka
promedyczna
mat-geograficzna
językowo-medialny
mat.-fiz.
promed.
proprawn.
dzien.-jęz.
proekonom
językowa
mat-geogr.
pro-policyjna
humanistyczna
mat-inf.
promedyczna
hum.- prawn.
hum.- artyst.
dzienn.-medialny
med.-przyrod.
ekon.- inform
sportowy
ratowniczo-obronny
Kl.II
Kl.III
hum-kulturoznaw
mat-fizyczna
politechniczna
promed roz.fizyka
pro-medyczna
mat-geograficzna
hist-prawnicza
językowo-humanist
mat.-fiz.
promedyczny
proprawniczy
dz.-język.
proekonom
językowa
mat-geogr.
humanistyczna
mat-inf.
biol.-chem.
pro-policyjna
humanist-społ
humanist.
przyr-medyczna
informat-ekon
hum-kulturoznaw
mat-fizyczny
mat-informat
promedyczny
mat-geograficzna
hist-prawnicza
sportowy
ratowniczo-obronny
kulturozn.-menadżer.
ratowniczo-obronny
mat.-fiz.
promed.
proprawn.
dzien.-jęz.
proekonom.
językowa
mat-geogr.
humanistyczna
mat. - infor.
biol. - chem.
pro-policyjna
humanist-społ
humanist.
przyr-medyczna
informat-ekon
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
2.5
Strona 63 z 130
Zawody w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych
Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego w mieście jest dostosowywana do
zainteresowań i aspiracji młodzieży oraz oczekiwań środowiska. Aby utrzymać
tradycyjne zawody i umożliwić młodzieży edukację w różnych zawodach coraz
częściej wyrażana jest zgoda na funkcjonowanie oddziałów dwuzawodowych.
Równocześnie, od dwóch lat nie powiela się kształcenia w tym samym zawodzie
w różnych szkołach, co jeszcze kilka lat temu było zjawiskiem powszechnym. Szkoły
wyspecjalizowały się w określonych zawodach, o utrzymaniu się konkretnego zawodu
w danej szkole zadecydował wolny rynek. Pozytywnym zjawiskiem w technikach jest
poszerzanie oferty edukacyjnej, każdego roku powstają nowe zawody, przy czym nie
do każdego nabór udaje się. Specjalizacja w określonych zawodach w szkołach
ogranicza koszty kształcenia zawodowego – nie wyposaża się takich samych
pracowni
w równoległych
szkołach,
kształcenie
praktyczne
w
branży
okołomechanicznej prowadzone jest w CKP .
W technikach i zasadniczych szkołach zawodowych w 2011/2012 prowadzono
kształcenie w 44 zawodach, w tym na poziomie techników młodzież uczyła się
26 zawodach wymienionych w poniższej tabelach.
Wykaz zawodów, w których kształcą krośnieńskie technika
(dane SIO, stan na 30.09.2011)
Placówka
Liczba uczniów
Liczba zawodów
Specjalności
Technik ekonomista
Technik handlowiec
Technikum nr 1
435
5
Technik technologii odzieży
Technik obsługi turystycznej
Technik spedytor
Technik organizacji usług gastronomicznych
Technikum nr 2
268
3
Technik usług fryzjerskich
Kucharz
Technik mechanik
Technikum nr 3
407
4
Technik mechatronik
Technik mechanik lotniczy
Technik pojazdów samochodowych
Technik wiertnik
Technik górnictwa otworowego
Technik mechanik
Technikum nr 4
426
7
Technik logistyk
Technik geolog
Technik ochrony środowiska
Technik gazownictwa
Technik elektryk
Technikum nr 5
361
4
Technik elektronik
Technik teleinformatyk
Technik informatyk
Technikum nr 6
288
3
Technik architektury krajobrazu
Technik drogownictwa
Strona 64 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Technik budownictwa
Technikum nr 7
(ZSKU)
Razem
112
2
2 297
28
Technik ekonomista
Technik cyfrowych procesów graficznych
W Krośnie młodzież w 2011/2012 uczyła się w zasadniczych szkołach
zawodowych w 18 zawodach. Największym zainteresowaniem cieszył się zawód
ślusarz oraz monter robót wykończeniowych w budownictwie.
Wykaz zawodów, w których kształcą krośnieńskie zasadnicze szkoły zawodowe
(dane SIO, stan na 30.09.2011)
Placówka
Liczba
uczniów
Specjalności
Liczba
zawodów
ZSZ nr 2
256
8
ZSZ nr 3
152
2
ZSZ nr 4
125
2
ZSZ nr 6
274
6
Razem
807
18
Kucharz małej gastronomii
Sprzedawca
Fryzjer
Cukiernik
Piekarz
Mechanik pojazdów samochodowych
Stolarz
Blacharz samochodowy
Mechanik pojazdów samochodowych
Elektromechanik pojazdów samochodowych
Ślusarz
Wiertacz odwiertów eksploatacyjnych geofizycznych
Murarz
Monter instalacji i urządzeń sanitarnych
Monter izolacji budowlanych
Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
Posadzkarz
Betoniarz – zbrojarz
Wykaz zawodów, w których kształcą krośnieńskie szkoły dla dorosłych
(dane SIO, stan na 30.09.2011)
Szkoły policealne
Liczba
słuchaczy
Liczba
zawodów
Technika
uzupełniające
Liczba
słuchaczy
Liczba
zawodów
107
2
Technik administracji
Technik
budownictwa
Technik BHP
Technik cyfrowych procesów
graficznych
Technik ekonomista
Technik obsługi turystycznej
Technik usług kosmetycznych
Technik górnictwa otworowego
Technik handlowiec
Technik ochrony fizycznej osób
i mienia
Technik wiertnik
540
10
Technik
mechanik
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 65 z 130
Od nowego roku szkolnego 2012/13 są widoczne zmiany w ofercie kształcenia
wynikające także ze zmian w klasyfikacji zawodów dokonanej przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej w lutym 2012 r.
3.
Kształcenie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych
W roku szkolnym 2011/2012 do krośnieńskich szkół uczęszczało 246 uczniów
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, nie licząc uczniów objętych przez
SOSW zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi.
Do szkół i przedszkoli ogólnodostpnych uczęszczało 99 uczniów, w tym do:
 przedszkoli - 5 niepełnosprawnych dzieci (w roku ubiegłym 5)
 szkół podstawowych – 39 dzieci (w roku ubiegłym 50)
 gimnazjów 24 uczniów (było 31)
 szkół ponadgimnazjalnych 31 (było 21).
Ponadto w systemie edukacji funkcjonowały dzieci, których stan zdrowia
uniemożliwiał lub znacznie utrudniał uczęszczanie do szkoły. Tacy uczniowi objęci byli
nauczaniem indywidualnym, dzieci objęte zajęciami rewalidacyjno – wychowawczymi
oraz najmłodsze przed rozpoczęciem edukacji szkolnej wymagające wczesnego
wspomagania.
Dla wszystkich dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
zgodnie z zaleceniami określonymi przez zespół orzekający o kształceniu specjalnym
zapewnia się zajęcia specjalistyczne na terenie szkoły w wymiarze 1 godziny
tygodniowo, w razie potrzeby większą liczbę godzin realizują w MPPP. Zajęcia dla
tych uczniów prowadzą nauczyciele o odpowiednich do danej niepełnosprawności
kwalifikacjach.
Uczniom posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
dostosowuje się wymagania do możliwości psychofizycznych, przy czym nie każdy
rodzaj niepełnosprawności pozwala na kontynuację nauki w szkole wybranej
ponadgimnazjalnej. Poważnym ograniczeniem przy wyborze kształcenia w zawodach
są także warunki zdrowotne (bez pozytywnej opinii lekarza medycyny pracy szkoła nie
może przyjąć ucznia do nauki w zawodzie).
W 2011/2012 w szkołach realizowane były zajęcia korekcyjno - kompensacyjne,
logopedyczne i rehabilitacyjne w wymiarze 66 godzin tygodniowo, w tym 3 godziny
w przedszkolach i 13 godzin w szkołach ponadgimnazjalnych.
3.1
Nauczanie indywidualne
Nauczaniem indywidualnym obejmuje się dzieci i młodzież, których stan
zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. W stosunku do
roku poprzedniego wzrosła liczba godzin nauczania indywidualnego (rok temu
293 godziny), liczba uczniów pozostała na podobnym poziomie. Wzrosła liczba
objętych nauczaniem indywidualnym uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych
i SOSW, zmniejszyła się w gimnazjach i szkołach podstawowych.
Strona 66 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Nauczanie indywidualne w roku szkolnym 2010/2011 - 2011/2012
Typy szkół
Szkoły podstawowe
Gimnazja
Szkoły ponadgimnazjalne
Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy
Razem
Liczba uczniów korzystających z nauczania indywidualnego
2010/2011
2011/2012
3
2
6
6
8
14
11
8
28
30
3.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
W Krośnie funkcjonuje system wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od
urodzenia do podjęcia nauki w szkole. Potrzeby miasta w zakresie wczesnej
rewalidacji są zaspokajane przez zespoły wczesnego wspomagania działające
w SOSW i MPPP.
Każdy ośrodek wczesnego wspomagania ma zestandaryzowaną ofertę usług
w zakresie niepełnosprawności, takich jak upośledzenia, wady słuchu, wady wzroku,
autyzm, mózgowe porażenie dziecięce oraz niepełnosprawności sprzężone.
W 2011/2012 wczesnym wspomaganiem objętych było 9 dzieci. Na wczesne
wspomaganie dziecka i jego rodziny przeznacza się 4 - 8 godzin miesięcznie, przy
czym na liczbę przyznanych godzin wpływa wiek dziecka (w okresie obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego przyznaje się 6 godzin, a dzieciom
posiadającym poza opinią o potrzebie wczesnego wspomagania także orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego 6 - 8 godzin miesięcznie).
3.3 Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze realizują uczniowie
z głębokim upośledzeniem umysłowym. W tej formie realizowany jest ustawowy
obowiązek szkolny.
Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
(ZRW) na podstawie
wydanych orzeczeń realizowano dla:
- 13 wychowanków z głębokim upośledzeniem w SOSW, w tym
w DPS w Iwoniczu 9
- 18 krośnieńskich dzieci w OREW.
ZRW mogą realizować dzieci i młodzież do ukończenia 25 roku życia.
3.4
Dowóz do szkoły dla niepełnosprawnych uczniów
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, do szkół i placówek organizuje,
w porozumieniu z rodzicami, dyrektorami szkół i przewoźnikami Wydział Edukacji
Urzędu Miasta Krosna. W roku szkolnym 2011/2012 zorganizowano dowóz dla dzieci
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Krosno do placówek
specjalistycznych SOSW i OREW.
Jedenaścioro dzieci, których rodzice zgłosili taką potrzebę było dowożonych
specjalnie przystosowanym samochodem przed zajęciami do szkoły i odwożonych po
zajęciach do domu.
Dla dzieci uczęszczających do SOSW, których dowóz zapewniają rodzice
gmina zapewniła ryczałtową formę rekompensaty za dowóz dzieci na zajęcia
umożliwiające realizację obowiązku szkolnego. Z tej formy korzystało troje rodziców.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 67 z 130
Dzieci niepełnosprawne korzystają także z nieodpłatnych przejazdów
komunikacją miejską na trasie dom - szkoła w dni nauki szkolnej. W roku szkolnym
2011/2012 z takiej formy dowozu korzystało 72 uczniów.
4. Wspieranie procesu dydaktycznego
4.1 Opieka i wsparcie pedagogiczno-psychologiczne
We wszystkich krośnieńskich szkołach pracują pedagodzy, psycholodzy,
logopedzi i inni specjaliści zatrudniani w miarę potrzeb przez dyrektorów szkół oraz
specjaliści w MPPP. Należy podkreślić, że we wszystkich szkołach pracują
bibliotekarze i pedagodzy szkolni, w szkołach z oddziałami integracyjnymi zatrudnia
się nauczycieli wspomagających, a w niektórych szkołach logopedów, psychologów
i innych specjalistów. O liczbie i rodzaju stanowisk nauczycieli „wspomagania
dydaktyki” decydują dyrektorzy szkół, w oparciu o limity ustalone na podstawie liczby
uczniów (bon organizacyjny), przy czym od organizacji szkoły, liczby uczniów
w klasach, zmianowości nauczania zależy rezerwa godzin na zajęcia nielekcyjne.
W każdej szkole zatrudniony jest pedagog i bibliotekarz. Inni specjaliści zatrudniani są
w miarę potrzeb przez dyrektorów tych placówek. Zatrudnieni w szkołach pedagodzy
i inni specjaliści udzielają wraz ze specjalistami MPPP pomocy psychologicznopedagogicznej.
Przepisy prawa oświatowego nie określają standardów zatrudnienia tej grupy
nauczycieli, pozostawiając organom prowadzącym dowolność w tym zakresie.
Analizując liczby godzin i etatów zatrudnionych w szkołach pedagogów/ psychologów
i bibliotekarzy można zauważyć ścisłe powiązanie liczby etatów specjalistów danej
grupy z liczbą uczniów w szkołach na poziomie gminy. Równocześnie dane
szczegółowe na poziomie poszczególnych szkół wskazują na duże różnice w liczbie
uczniów przypadających na jeden etat specjalisty.
Etaty wsparcia w jednostkach oświatowych
2011/12
2010/11
Pedagog
Psycholog
Logopeda
Bibliotekarz
etaty
Gmina
263,00
10,52
25,00
1,0
31,00
1,24
310,00 10,33
59,00
2,36
410,5
15,79
Powiat
361,50
15,86
112,50
5,5
40,00
2,00
509,50 16,98
0,00
0,00
0,00
0,00
RAZEM 624,50
Gmina 237,5
Powiat
355
26,38
9,5
14,17
137,50
37,5
112,5
6,5
1,5
5,5
71,00
25
40
3,24
1
2
819,50 27,31
266
8,87
490,5 16,35
59,00
62
0
2,36
2,48
0
410,5
405
0
15,79
15,58
0
RAZEM
23,67
150
7
65
3
62
2,48
405
15,58

756,5
etaty godziny
25,22
etaty
Świetlica
godziny
592,5
godziny etaty godziny etaty godziny
Nauczyciel
wspomagający
godziny etaty
Świetlice szkolne
W Krośnie świetlice są zorganizowane przy wszystkich szkołach podstawowych.
Z opieki w świetlicach szkolnych w 2011/2012 korzystało blisko 900 uczniów szkół
podstawowych. W porównaniu do lat ubiegłych zwiększa się zapotrzebowanie na
korzystanie z opieki po lekcjach wśród rodziców dzieci najmłodszych. W porównaniu
do roku szkolnego 2008/2009 wskaźnik procentowy uczniów klas I-III korzystających
z opieki świetlicy wzrósł z 48% do 60.%. O 3% w tym samym czasie zmalało
zainteresowanie uczęszczanie do świetlicy przez dzieci starsze. Spośród dzieci
Strona 68 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
korzystających z zajęć świetlicowych blisko 400 przebywało w świetlicy powyżej
3 godzin dzienne. Godziny pracy świetlicy w szkołach dostosowane są do potrzeb
rodziców i możliwości szkoły. Na stanowisku nauczycieli świetlic pracowało w ostatnim
roku szkolnym 27 nauczycieli. Rzeczywista liczba nauczycieli sprawujących opiekę
w świetlicach była wyższa, podobnie jak liczba godzin określona w tabeli. Według
danych zebranych w trakcie roku szkolnego ze szkół świetlice pracowały blisko
500 godzin tygodniowo, w tym część godzin realizowali nauczyciele w ramach art. 42
Karty Nauczyciela.

Biblioteki szkolne
Wszystkie szkoły zatrudniają nauczycieli bibliotekarzy, przy czym zarówno
wielkość księgozbiorów, zaplecze w postaci czytelni, dostęp do multimediów jak i czas
pracy oraz rodzaj prowadzonych zajęć i form w bibliotekach szkolnych jest
zróżnicowany.
Czas pracy poszczególnych bibliotek uzależniony jest zarówno od liczby dzieci,
typu szkoły, zmianowości czasu pracy oraz możliwości organizacyjnych i finansowych
szkół. Szczegółowo zadania bibliotekarzy szkolnych określone są w statutach każdej
ze szkół.

Pedagodzy szkolni
W 2011/2012 we wszystkich szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych zatrudniony był pedagog lub pedagodzy, ponadto w G4
psycholog, a w G3 logopeda na pełnym etacie. Pedagodzy szkolni i i psycholodzy
realizowali ponad czterysta godzin w tygodniu (wymiar etatu pedagoga/psychologa
25 godzin tygodniowo).
4.2
Stypendia szkolne
Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na
terenie Gminy Krosno ma na celu zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji
i umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji, wynikających z trudnej
sytuacji materialnej ucznia. Pomoc przyznawana jest ze środków przeznaczonych na
ten cel w budżecie państwa lub w budżecie właściwej jednostki samorządu
terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy
w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub
wystąpiło zdarzenie losowe.
Wypłaty stypendium dokonuje się poprzez refundację poniesionych wydatków
na cele edukacyjne, po przedłożeniu imiennych rachunków i dowodów zakupu, do
wysokości przyznanego świadczenia.
W roku szkolnym 2011/2012 o przyznanie stypendium szkolnego złożono
388 wniosków.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 69 z 130
Struktura złożonych wniosków w zależności od dochodu na członka rodziny w złotych.
40%
30%
20%
10%
0%
0-100
% złożonych wniosków
6%
powyżej powyżej powyżej powyżej
100-200 200-300 300-351
351
19%
35%
36%
4%
Oprócz dochodu na decyzję o wysokości stypendium szkolnego mają wpływ
czynniki społeczne występujące w rodzinie ucznia. Najczęściej zaznaczanym
i udokumentowanym we wnioskach przypadkiem jest bezrobocie (86%)
i wielodzietność (47%).
Z uwagi na fakt, że wnioski składane są indywidualnie dla każdego ucznia,
podane wyżej wartości nie odzwierciedlają sytuacji jednej rodziny, lecz odnoszą się do
poszczególnych wniosków, uwzględniających każdorazowo te same przypadki.
Maksymalna miesięczna wysokość przyznanego stypendium szkolnego
uwzględniająca w rodzinie ucznia średnią dochodu na osobę oraz występujące
czynniki społeczne, dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krosno wynosiła
w 2011/2012 - 160 zł, natomiast minimalna wysokość stypendium to 123 zł.
Najwięcej złożonych wniosków dotyczyło:
 uczniów szkół podstawowych (54%), w tym z SP 14, SP 7, SP 4, najmniej z SP 8;
 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych (20%), w tym najwięcej z ZSP 5, ZSP 2,
ZSP 1, ZSKU, ZSP 6, najmniej z I LO;
 uczniowie gimnazjów stanowią 24% ogółu ubiegających się o stypendium, w tym
najwięcej z G 4, G 5, G 3 i G 2, G1 najmniej z KG;
 2% stanowią wnioski z innych typów szkół.
Stypendium szkolne było przyznawane uczniom w formie całkowitego lub
częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, wykraczających
poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału
w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkolą; pomocy rzeczowej, poprzez
refundację poniesionych wydatków na cele edukacyjne, najczęściej na zakup
podręczników, tornistra, stroju sportowego, pomocy naukowych, komputera,
oprogramowania, podzespołów komputerowych, wyjazd na wycieczkę szkolną, zieloną
szkołę oraz refundację innych przedmiotów ściśle związanych z procesem
edukacyjnym w szkole, do której uczęszcza uczeń, a także na pokrycie kosztów
związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
Ostatecznie Gmina Krosno w powyższym okresie objęła pomocą stypendialną
374 uczniów.
Strona 70 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Liczba przyznanych stypendiów w latach 2010/2011 - 2011/2012
Typ szkoły
SP
G
SPG
Inne
Ogółem
2010/2011
189
83
91
3
366
2011/2012
204
88
76
6
374
W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie, którzy złożyli wnioski w terminie
ustawowym (do dnia 15 września danego roku szkolnego) otrzymali stypendium
szkolne na okres 10 miesięcy.
W uzasadnionych przypadkach, rozpatrywane były również wnioski złożone po
upływie wskazanego wyżej terminu (15 osób). Na wypłatę stypendiów szkolnych
w 2011 r. przeznaczono środki w wysokości 392 276 zł.
Największą liczbę uczniów objętych pomocą stypendialną stanowią uczniowie:
szkół podstawowych, następnie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
4.3
Zasiłki szkolne
Zasiłek szkolny można przyznać uczniowi, znajdującemu się przejściowo
w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, niezależnie od
otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może
przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.). W roku szkolnym 2011/2012
maksymalna kwota zasiłku szkolnego wynosiła 455 zł.
Przeznaczenie zasiłku szkolnego powinno mieć charakter edukacyjny i nie
może być on przyznany na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzenia
losowego (np. leczenia).
W roku szkolnym 2011/2012 rozpatrzono pozytywnie 11 wniosków o przyznanie
zasiłku szkolnego. Na wypłatę przyznanych świadczeń w powyższym okresie
przeznaczono kwotę 4 450 zł.
Warunkiem otrzymania dotacji z budżetu państwa, z przeznaczeniem na
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
jest zapewnienie wkładu własnego gminy w wysokości nie niższej niż 20% kosztów
realizacji zadania.
Ze względu na fakt, że stypendia przyznaje się według miejsca zamieszkania
ucznia, przedstawione dane dotyczą wyłącznie mieszkańców Gminy Krosno.
Realizacja wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych w roku 2011
Wyszczególnienie
Szkoły Podstawowe
Gimnazja
Szkoły Ponadgimnazjalne
Kolegia
Razem:
Stypendia
200 403
98 857
92 593
423
392 276
Zasiłki
1 300
1 800
4 300
0,00
7 400
Świadczenia
ogółem
201 703
100 657
96 893
423
399 676
Stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym stanowią dużą pomoc dla
rodzin uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 71 z 130
Zróżnicowane formy przyznawanych stypendiów pozwalają uczniom w sposób
optymalny zaspokoić nie tylko potrzeby edukacyjne, ale również rozwijać ich pasje
i wszechstronne zainteresowania.
Rządowy program „Wyprawka szkolna”
4.4
W ramach rozszerzenia podstawowej oferty pomocy materialnej udzielanej
uczniom Gmina Krosno realizuje Rządowy program pomocy uczniom - „Wyprawka
szkolna”. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie
rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników.
W roku szkolnym 2011/2012 Gmina Krosno objęła programem uczniów
rozpoczynających edukację szkolną w klasach I – III szkoły podstawowej i w klasie
III gimnazjum.
W roku szkolnym 2011/2012 programem „Wyprawka szkolna” objętych zostało
354 uczniów spełniających kryterium dochodowe i społeczne z klas I, II i III klasy
szkół podstawowych oraz z III klasy gimnazjów, a także uczniowie niepełnosprawni.
Uczniowie objęci programem „Wyprawka szkolna” w 2011 r.
uczniowie
niepełnospr.; 115;
33%
kl I SP; 61; 17%
kl II SP; 64; 18%
kl III G; 51; 14%
kl III SP; 63; 18%
Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku – „Wyprawka
szkolna” przeznaczono kwotę 81 130 zł pochodzącą z dotacji budżetu państwa.
5. Zajęcia dodatkowe i inne formy pomocy dla uzdolnionej młodzieży
5.1
Zajęcia dodatkowe w szkołach
Dla wszystkich chętnych uczniów szkoły organizowały zajęcia pozalekcyjne
rozwijające zainteresowania naukowe, artystyczne i sportowe.
W roku 2011/2012 szkoły realizowały łącznie 457 godzin kółek tygodniowo
finansowanych z budżetu miasta w ramach dodatku motywacyjnego. Ponadto zajęcia
dodatkowe organizowane były w ramach w ramach art.42 karty nauczyciela oraz
w ramach projektów rządowych i unijnych.
Strona 72 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
We wszystkich szkołach przyznano tzw. godziny miejskie na realizację zajęć
przygotowujących do egzaminu maturalnego z matematyki i egzaminu zawodowego.
W liceach ogólnokształcących i technikach po 1 godzinie na oddział w klasie trzeciej
liceum oraz trzeciej i czwartej technikum oraz na przygotowanie do egzaminu
zawodowego po 1 godzinie na oddział w klasie czwartej technikum).
Na zajęcia dla uczniów zdolnych przyznano także środki na prowadzenie
indywidualnych programów i toku nauki.
Ponadto dodatkowe godziny były przyznawane na organizację nauczania
języka polskiego dla dzieci cudzoziemców, zajęcia wyrównawcze dla dzieci romskich,
organizację nauczania religii dla dzieci innych wyznań w pozaszkolnych punktach
katechetycznych oraz na zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych objętych
indywidualnym programem nauczania.
Dodatkowe zajęcia prowadzone były także ze wszystkimi dziećmi o specjalnych
potrzebach edukacyjnych zarówno uczęszczających do klas ogólnodostępnych jak
i do klas integracyjnych.

Zajęcia pozalekcyjne
W roku szkolnym 2011/2012 szkoły podstawowe realizowały łącznie
134 godziny tygodniowo zajęć pozalekcyjnych finansowanych dodatkowo przez
gminę, gimnazja realizowały łącznie 65 godzin kółek tygodniowo, szkoły
ponadgimnazjalne - 242 godziny tygodniowo, a SOSW – 16 godzin tygodniowo.
Ponadto nauczyciele realizowali zajęcia pozalekcyjne w ramach art.42 Karty
Nauczyciela, a także w ramach godzin do dyspozycji dyrektora oraz z nadwyżki bonu
organizacyjnego.

Indywidualny program nauki
W 2011/2012 na zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych objętych
indywidualnym programem nauczania przeznaczono 40 godzin tygodniowo płatnych
w formie dodatku motywacyjnego. Najwięcej na realizację indywidualnego programu
nauki przyznano dla I LO -14 i dla ZSP5 -10. Ponadto dodatkowe godziny na
realizację zajęć z uczniami objętymi indywidualnym programem nauczania realizowali
nauczyciele z MZSzOI – 4, MZS 4 i MZS5 – po 3, MZS5 i ZSP1 – po 2 oraz SP1
i MZS8 – po 1 godzinie na tydzień.
5.2
Stypendia Prezydenta
Od 2003 r. Gmina Krosno wspiera uczniów uzdolnionych poprzez system
stypendiów za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia artystyczne i sportowe.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 73 z 130
Stypendia Prezydenta Miasta Krosna w ostatnich sześciu latach
45
40
17
16
35
15
30
25
14
13
11
20
15
10
26
18
20
17
23
27
5
0
2006/2007 2007/20082008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne
Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca
danego roku szkolnego, w wysokości nie mniejszej niż 100 zł. Maksymalna wysokość
stypendium dla gimnazjalistów to 150 zł, natomiast dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych - 200 zł. Kandydatów do stypendium typuje samorząd
uczniowski, a rada pedagogiczna rekomenduje maksymalnie pięciu kandydatów.
Wnioski podlegają rozpatrzeniu przez powołaną zarządzeniem Prezydenta Miasta
Krosna komisję stypendialną.
Na rok szkolny 2011/2012 złożonych zostało 44 wnioski: 27 z gimnazjów: G1,
G2, G3, G4, G5, KG i 17 ze szkół ponadgimnazjalnych: I LO, II LO, ZSP 1, ZSP 5
i ZSP 6. Wszystkie złożone wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.
Na zabezpieczenie wypłat przyznanych stypendiów w roku szkolnym 2011/2012
Gmina Krosno przeznaczyła kwotę 61 400 zł.
Strukturę przyznanych stypendiów Prezydenta ze względu na jego wysokość w roku
szkolnym 2011/2012 przedstawia poniższa tabela.
Liczba uczniów
15
6
6
5.3
Gimnazja
Kwota miesięczna w zł
150
120
100
Szkoły ponadgimnazjalne
Liczba uczniów
Kwota miesięczna w zł
1
200
15
150
1
120
Zajęcia dodatkowe w szkołach
Inną formą wspierania i promowania uczniów zdolnych są przyznawane
Nagrody Prezydenta Miasta Krosna dla uczniów, którzy w ostatnim roku szkolnym
uzyskali
wyróżnienia
w
finałach
znaczących
konkursów
i
zawodów
międzynarodowych, ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wojewódzkich
konkursów interdyscyplinarnych i przedmiotowych.
Prezydent Miasta Krosna za osiągnięcia w roku szkolnym 2011/2012 przyznał:
- tytuł ucznia roku absolwentce I LO, dwukrotnej laureatce – olimpiady geograficznej i
historycznej;
Strona 74 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
- 8 nagród pierwszego stopnia w kategoriach nauka oraz za osiągnięcia sportowe
i artystyczne w tym: 5 nagród indywidualnych w kategorii nauka, 2 indywidualne za
osiągnięcia sportowe oraz 1 zespołową za osiągnięcia artystyczne;
- 26 nagród drugiego stopnia w następujących kategoriach: 15 indywidualnych
w kategorii nauka, 3 indywidualne za osiągnięcia artystyczne, 2 indywidualne za
osiągnięcia sportowe, 2 zespołowe w kategorii nauka, 4 zespołowe za osiągnięcia
sportowe;
- 61
nagród trzeciego stopnia w następujących kategoriach: 42 indywidualne
w kategorii nauka, 4 indywidualne za osiągnięcia artystyczne, 5 indywidualne za
osiągnięcia sportowe, 1 zespołową za osiągnięcia artystyczne, 9 zespołowych za
osiągnięcia sportowe oraz 2 nagrody specjalne.
Podczas ostatniego, jubileuszowego podsumowania roku szkolnego 2011/2012
połączonego z wręczono łącznie 158 nagród, (o 34 nagrody więcej niż w roku
szkolnym 2010/2011). W ubiegłym roku szkolnym przyznano 10 nagród pierwszego
stopnia, 34 nagrody drugiego stopnia, 44 nagrody trzeciego stopnia, 35 wyróżnień
i 1 nagrodę Inter Pares.
VII.
EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA W KROŚNIEŃSKICH SZKOŁACH
Jednym z najważniejszych celów strategicznych krośnieńskiej oświaty jest
wysoka jakość nauczania. Podejmowane działania nakierowane na uczynienie
z Krosna lokalnego centrum edukacji przyniosły znakomite efekty, których znaczenie
pokazują egzaminy zewnętrzne i inne osiągnięcia wyróżniające miasto na tle innych
samorządów. Efekty pracy krośnieńskich szkół są widoczne - Krosno może poszczycić
się wysokimi wynikami egzaminów zewnętrznych, nie brakuje sukcesów
w olimpiadach, konkursach, rankingach edukacyjnych. Wysoka jakość i efektywność
kształcenia, to mocna strona naszego miasta.
1. Wyniki sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych i matur
1.1
Wprowadzenie
Od 2002 roku ocena efektów kształcenia w polskich szkołach stała się możliwa
dzięki systemowi egzaminów zewnętrznych – jednakowych w całym kraju,
sprawdzanych anonimowo przez niezależnych egzaminatorów. Szkoły, otrzymując
informację o wynikach, mają sposobność poprawy jakości swojej pracy, tym bardziej,
że istnieje możliwość porównania wyników każdej szkoły, a w niej każdej klasy do
średniego wyniku w powiecie, województwie, obszarze działania jednej z ośmiu
Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, czy też w całym kraju. Wyniki egzaminów
zewnętrznych stanowią jeden z elementów oceny jakości i efektywności pracy szkół,
odgrywają ważną rolę przy rekrutacji, zaś dla wielu rodziców wyniki sprawdzianu po
szóstej klasie oraz wyniki egzaminów gimnazjalnych decydują o zapisach do szkół
podstawowych i gimnazjów. Bez wątpienia wysokie wyniki decydują o prestiżu szkoły
w środowisku lokalnym.
Miasto znajduje się w czołówce powiatów zarówno grodzkich jak i ziemskich,
osiągając jedne z najwyższych wyników w województwie podkarpackim, na terenie
działania OKE w Krakowie, a także w kraju.
Wyniki sprawdzianów w szkołach podstawowych, egzaminów w gimnazjach
oraz egzaminów maturalnych, które zostały przedstawione w niniejszej informacji
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 75 z 130
pochodzą ze strony OKE w Krakowie (www.oke.krakow.pl) ze szczegółowych
materiałów dla samorządów (system kodowany OBIEG) oraz sprawozdań szkół.
Średnia wyników i punktów uzyskanych ze sprawdzianu i egzaminów
w latach 2009 - 2012 w mieście Krośnie
2009
2010
2011
2012
Liczba
uczniów
przystępująca
do
sprawdzianu
szóstoklasisty
521
473
428
431
Średnia
punktów
Liczba uczniów
przystępujących
do egzaminu
gimnazjalnego
24,94
27,71
27,83
25,58
574
547
532
566
Średnia
punktów
Liczba
uczniów
przystępująca
do egzaminu
maturalnego
Proc.
uczniów,
którzy zdali
egzamin
65,30
63,15
59,33
73,96
1742
1605
1597
1551
87,0
85,7
81,3
84,0
Wyniki sprawdzianów w szkołach podstawowych, egzaminów w gimnazjach
oraz egzaminów maturalnych w latach wcześniejszych (poczynając od 2004 roku)
zostały przedstawione w części diagnostycznej Strategii Oświatowej Miasta Krosna na
lata 2011-2016 i ocenione jako silne strony naszej edukacji.
Należy dodać, że szczegółowe raporty i wyniki każdej szkoły oraz gmin
i powiatów są dostępne na stronach internetowych OKE w Krakowie.
1.2
Wyniki sprawdzianu po szóstej klasie
a) Informacje ogólne
Sprawdzian, badający efekty sześcioletniej edukacji w szkole podstawowej
uczniowie pisali już po raz jedenasty. W Krośnie pisały go dzieci z 12 szkół
ogólnodostępnych (11 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krosno oraz
uczniowie z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. w Krośnie w ZSM).
Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły
podstawowej. Uczniowie, którzy z powodu choroby lub przyczyn losowych nie mogli
przystąpić do sprawdzianu w kwietniu pisali go 5 czerwca. Sprawdzian w mieście
pisało 431 uczniów, w roku ubiegłym 428.
Podobnie jak przed rokiem, krośnieńscy szóstoklasiści osiągnęli bardzo dobry
wynik – 25,58 pkt. Statystyczny szóstoklasista zaliczył sprawdzian znacznie powyżej
średniej krajowej (22,75 pkt) i powyżej średniej wojewódzkiej (23,0 pkt). Tradycyjnie
już w kraju najwyższy wynik (24,68 pkt) osiągnęli uczniowie ze szkół w miastach
powyżej 100 tys. mieszkańców, najniższy (21,73 pkt) – uczniowie ze szkół na terenach
wiejskich. Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie przyczyną
tegorocznych słabszych wyników jest nieco trudniejszy niż w roku ubiegłym zestaw
zadań.
b) wyniki na tle województwa i kraju
Porównując średnie wyniki uczniów z Krosna na przestrzeni lat widać,że szkoły
podstawowe po raz kolejny potwierdziły, że ich uczniowie bardzo dobrze radzą sobie
ze sprawdzianem.
Strona 76 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Średnie wyniki sprawdzianu w latach 2008 - 2012 w mieście, w województwie i w kraju
Polska
Podkarpackie
Krosno
2008
25,77
26,05
28,4
2009
22,6
23,0
24,94
2010
24,56
25,16
27,71
2011
25,27
25,84
27,83
2012
22,75
23,0
25,58
Szczegółowe zestawienie z 2012 roku wyników największych miast
województwa podkarpackiego oraz ościennych gmin pokazuje, że krośnieńscy
uczniowie osiągnęli najlepsze wyniki spośród okolicznych gmin i wszystkich miast
w województwie podkarpackim.
Spośród wszystkich - 71 powiatów na terenie OKE Kraków (woj. lubelskie,
woj. małopolskie, woj. podkarpackie) miasto Krosno uplasowało się na trzeciej pozycji,
po Krakowie i Lublinie, natomiast wśród wszystkich powiatów w województwie
podkarpackim - zarówno grodzkich jak i ziemskich oraz miast o porównywalnej liczbie
uczniów w naszym województwie, „Krosnoludki” napisały sprawdzian najlepiej.
Średnie wyniki sprawdzianu w miastach i okolicznych gminach województwa
podkarpackiego w 2011 roku
Gmina
M. Krosno
M. Przemyśl
M. Rzeszów
M. Tarnobrzeg
m. Jasło
m. Sanok
Średni wynik
w punktach
25,58
23,45
25,28
25,40
24,26
23,84
w procentach
63,96
58,63
63,21
63,49
60,65
59,60
Liczba
uczniów
431
632
1511
439
380
367
Liczba szkół z wynikiem:
niskim
0
2
1
1
1
0
średnim
wysokim
5
6
8
2
6
4
Poniższy wykres pokazuje wyniki sprawdzianu na tle kraju i województwa.
7
4
19
6
2
1
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 77 z 130
c) Wyniki szkół w mieście
Krośnieńskie szkoły po raz kolejny potwierdziły, że ich uczniowie mają bardzo
dobre podstawy do dalszej edukacji. Największy sukces w tym roku odnotowały:
SP Nr 8 - 28,6 pkt (71,6%), SP Nr 6 – 27,9 pkt (69,7%), Ogólnokształcąca Szkoła
Muzyczna I st. – 27,7 pkt (69,3%), SP Nr 15 - 27,5 pkt (68,7%) oraz SP Nr 3 – 26,7
pkt (66,8%).
Niekwestionowanym liderem okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej
Nr 8, których wynik (9 stanin) plasuje szkołę wśród 4% najwyżej notowanych szkół
w Polsce. Od dwóch lat najsłabsze wyniki spośród szkół podstawowych osiąga
SP Nr 4.
Pełny obraz wyników sprawdzianów szóstoklasistów na przestrzeni lat można
porównać wyłącznie za pomocą skali znormalizowanej dziewiątki (staninowej), gdyż
jest ona niewrażliwa na stopień trudności testów w poszczególnych latach. Wielkości
staninowe mają przypisane następujące oceny: 9 – najwyższy, 8 – bardzo wysoki, 7 –
wysoki, 6 – powyżej średniej, 5 – średni, 4 – niżej średniej, 3 – niski, 2 – bardzo niski,
1 – najniższy.
Wyniki szkół w tej skali od 2004 roku zostały przedstawione w diagnozie do
strategii oświatowej z bieżącego roku, co pozwala na realną ocenę efektywności szkół
podstawowych w dłuższej perspektywie czasowej.
W większości krośnieńskich szkół uczniowie uzyskali wyniki zaliczane do
wysokich (staniny 7 - 9), żadna nie znalazła się w grupie szkół z wynikiem
klasyfikowanym jako niski ( staniny 1-3).
Strona 78 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Poniżej zebrano wyniki staninowe szkół samorządowych, które osiągnęły co
najmniej wysoki wynik ( w skali staninowej) w ostatnich dwóch latach.
Wyniki samorządowych szkół krośnieńskich, które osiągnęły wynik co najmniej wysoki
w okresie 2011-2012
Szkoła
stanin
2011
2012
SP Nr 3
9
8
SP Nr 6
7
8
SP Nr 8
7
9
SP Nr 12
7
7
SP Nr 14
7
7
SP Nr 15
8
8
Należy dodać, że do szkół osiągających corocznie wysokie wyniki należy
Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w ZSM, której uczniowie w 2012 roku
uzyskali trzeci wynik w mieście (27,7 pkt).
1.3
Wyniki egzaminów gimnazjalnych
a) Informacje ogólne
Do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/12 przystąpili uczniowie
z 7 krośnieńskich szkół (5 gimnazjów prowadzonych przez Gminę Krosno,
Katolickiego Gimnazjum oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. w Krośnie).
W tym roku egzamin gimnazjalny przeprowadzony był po raz pierwszy
wg nowych zasad. Odrębnie punktowane były:
- język polski, historia i wiedza o społeczeństwie składające się na część
humanistyczną;
- matematyka i przedmioty przyrodnicze składające się na część matematyczno –
przyrodniczą:
- język obcy (poziom podstawowy i rozszerzony, przy czym punktowany dla celów
rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych był poziom podstawowy).
Tegoroczny test został napisany przez blisko 403 tysięcy uczniów z całej Polski.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 79 z 130
b) Wyniki na tle województwa i kraju
W Krośnie w roku 2012, podobnie jak w latach poprzednich, średni wynik
egzaminu gimnazjalnego, zarówno w części humanistycznej jak i matematyczno –
przyrodniczej, był dużo wyższy niż średnia wojewódzka, okręgowa i krajowa.
Poniżej zestawiono wyniki z poszczególnych części obowiązkowych egzaminu
gimnazjalnego w ostatnim roku, a w tabeli w kilku ostatnich latach.
Poniżej przedstawiono wyniki części językowej, w tym roku po raz pierwszy
mającej wpływ na rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie obowiązkowo
zdawali egzamin na poziomie podstawowym – mogli też wybrać opcję rozszerzoną.
Strona 80 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Ze względu na zmianę formuły egzaminu nie można bezpośrednio porównywać
wyników roku szkolnego 2011/12 do wyników lat ubiegłych.
Poniższy wykres przedstawia średnie wyniki uczniów z części humanistycznej,
matematyczno – przyrodniczej i językowej łącznie na tle innych miast województwa
i średnich wyników w kraju, OKE i w województwie.
Jak widać po wynikach, szczególnie w części humanistycznej, wiedza
i umiejętności uczniów kończących gimnazja na terenie Krosna wykraczają poza
umiejętności uczniów w innych samorządach.
c) Wyniki szkół w mieście
Tegoroczny arkusz standardowy pisało 566 uczniów w 7 krośnieńskich
gimnazjach. We wszystkich częściach najwyższy wynik odnotowało Gimnazjum
Katolickie, które w części językowej osiągnęło niezwykle wysoki średni wynik - 34,4
pkt. na 40 możliwych, uzyskując jednocześnie w części humanistycznej 55,2 pkt. na
65 możliwych i 44,7 pkt. w części matematyczno- przyrodniczej na 56 możliwych. Do
szkół osiągających corocznie wysokie wyniki należy także Ogólnokształcąca Szkoła
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 81 z 130
Muzyczna II st. w ZSM. Należy dodać, że obie te szkoły przyjmują uczniów w drodze
ustalonych przez nie selekcyjnych zasad rekrutacji.
Poza Gimnazjum Katolickim, które w ostatnich latach pełni rolę lidera wśród
krośnieńskich gimnazjów, najwyższe lokaty w punktowanych częściach
humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej zajęły:
- część matematyczno-przyrodnicza - 60,9% Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
w ZSM oraz 60,7% G Nr 4 w MZS Nr 4;
- część humanistyczna - 84,2% Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w ZSM oraz
76,5% G Nr 4 w MZS Nr 4;
- część językowa – język angielski - 81,1% Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
w ZSM oraz 79,9% G Nr 4 w MZS Nr 4.
Poniżej przedstawiono
staninowym i procentowym.
wyniki
poszczególnych
gimnazjów
w
układzie
Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku 2012 w części matematyczno - przyrodniczej,
humanistycznej i językowej
część matematyczno - przyrodnicza
Nazwa gimnazjum
część humanistyczna
część językowa
matematyka
przedmioty
przyrodnicze
język polski
historia i
wos
j.angielski
G1
51,2
54,5
67,7
67,5
68,6
G2
53,7
52,8
69,6
60,1
66,4
G3
51,9
54,9
70,9
65,9
67,7
G4
61,6
59,7
80
73,1
79,9
G5
46,5
51
71
62,7
60,4
Najwyższe wyniki na przestrzeni ostatnich lat osiąga: Gimnazjum Nr 4, które od
2003 roku mieści się w staninach 7 i 8 (wysokim i bardzo wysokim). Żadnej szkole
prowadzonej przez Gminę Krosno, do tej pory nie udało się uzyskać najwyższego
wyniku egzaminu gimnazjalnego (w staninie 9) – ani w części humanistycznej ani
w matematyczno – przyrodniczej.
Strona 82 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
W odróżnieniu od szkół podstawowych, wskaźniki w postaci wyników
punktowych i staninowych nie są wystarczające, by porównać skuteczność uczenia
w poszczególnych szkołach, gdyż do gimnazjów przyjmowani są nie tylko uczniowie
z obwodów. Gimnazja na wejściu, szczególnie te, które przyjmują uczniów spoza
obwodu z wysokim ocenami na zakończenie szkoły podstawowej, mają na wejściu
łatwiejszy start. Nowe narzędzie oceny efektywności pracy szkół - edukacyjna wartość
dodana - pozwala wiedzę „na wejściu” porównać z przyrostem wiedzy na koniec
nauki w gimnazjum. Niestety OKE przestało publikować wyniki EWD.
Utrzymanie wyników egzaminów zewnętrznych na dobrym poziomie przez
najbliższe lata, pozwoliłoby zrealizować jeden z najważniejszych celów strategicznych
krośnieńskiej oświaty.
1.4
Wyniki egzaminów maturalnych
a) Informacje ogólne
Egzamin maturalny, który zastąpił egzamin dojrzałości, od 2005 roku jest formą
egzaminu zewnętrznego oceniającego wiadomości i umiejętności nabyte w szkole
ponadgimnazjalnej.
Ze względu na liczne zmiany w formule egzaminu maturalnego, w tym również
w zasadach jego oceny i kryteriów zdawalności, różnorodność i poziom wybieranych
przedmiotów oraz wielość typów szkół, jako podstawowy wskaźnik wybrano
zdawalność matury. Prezentacja wyników poszczególnych przedmiotów jest
przedmiotem analizy każdej ze szkół ponadgimnazjalnych.
b) Wyniki na tle województwa i kraju
Absolwenci krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych potwierdzili, że Krosno,
jest liderem na podkarpackim rynku edukacyjnym.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 83 z 130
Szczegółowe wyniki przedstawiono na wykresach, przy czym wszystkie
porównania na tle kraju i województwa nie uwzględniają egzaminów poprawkowych.

zdawalność egzaminu maturalnego
W województwie podkarpackim sukces 100% zdawalności odnotowało
10 szkół. W tym gronie znalazły się dwie krośnieńskie szkoły: I Liceum
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
II Stopnia. Największą podkarpacką szkołą, w której wszyscy absolwenci (271)
otrzymali w tym roku świadectwo dojrzałości jest krośnieński „Kopernik”.
W tym roku w Krośnie maturę zdawało 1 551 osób w szkołach dla młodzieży
i dla dorosłych. Świadectwa dojrzałości otrzymało 84 % zdających przy średniej
zdawalności w kraju i w województwie – 80% .
Zdawalność egzaminu maturalnego w latach 2011-2012 w mieście, w województwie
i w kraju w % (odsetek sukcesów)
2011
odsetek
sukcesów
POLSKA
2012
75,5%
WOJ. PODKARPACKIE
2011
2012
80%
74,5%.
80%
M. KROSNO
2011
2012
81,3 %
84%
Z wyników, poza I LO i Ogólnokształcącą Szkołą Muzyczną II Stopnia, mogą
być zadowolone szkoły, których wyniki matur są wyższe niż w regionie i w kraju.
Należą do nich: II LO, ZSP 5, KLO i ZSP1.
POLSKA
2011
2012
licea
ogólnokształcące
technika
WOJ. PODKARPACKIE
2011
2012
M. KROSNO
2011
2012
86%
89%
85,7%
90%
89,1%
93%
63%
70%
60,7%
67%
72%
73%
Strona 84 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Zarówno młodzi licealiści jak i uczniowie krośnieńskich techników zdali egzamin
maturalny znacznie powyżej średnich wyników w kraju jak i w województwie.
O jakości krośnieńskiej edukacji świadczy nie tylko wysoka zdawalność matur,
ale także średnie wyniki uzyskane zarówno z przedmiotów obowiązkowych jak
i zdawanych na poziomie rozszerzonym.
Spośród liceów ogólnokształcących zdawalność powyżej średniej krajowej
(89%) i wojewódzkiej (90%) odnotowały szkoły prowadzone przez gminę Krosno:
I LO (100%), II LO (99%), III LO w ZSP5 (98,6%), V LO w ZSP 1 (92,6%) oraz szkoły
prowadzone przez inne organy: Szkoła Muzyczna (100%), Katolickie Liceum
Ogólnokształcące (94,7%).
Bardzo dobrze wśród techników, na tle wyników ogólnopolskich (zdawalność 70%) wojewódzkich (67%) prezentują się: T5 w ZSP 5 – „Elektryk” (93,3%), T1
w ZSP1 – „Szczepanik” (79,4%), T 6 w ZSP 6 „Budowlanka” (78,5%) i T3 w ZSP3 –
„Mechanik” (73,1%).
Poniżej oczekiwań na tegorocznej maturze wypadli słuchacze szkół dla
dorosłych w ZSKU uzyskując wyniki znacznie niższe niż średnia zdawalność w kraju
i w województwie.
Na podstawie danych przesłanych przez OKE szkołom należy stwierdzić, że
w Krośnie młodzież najlepiej poradziła sobie ze zdawalnością języka polskiego.
W kraju zdało go 97%, w województwie 91%.
Spośród krośnieńskich szkół 100% zdawalnością z języka polskiego mogą
poszczycić się: I LO, II LO, III LO, V LO, T1, Szkoła Muzyczna (ZSM) i Liceum
Plastyczne (LP), a z matematyki oraz języka obcego: I LO, ZSM i KLO.
Na przeszkodzie uzyskania świadectwa dojrzałości najczęściej stała
matematyka i języki obce. W kraju, matematyki nie zdało 16% maturzystów, a języków
obcych 8%.
Uczniowie w Krośnie zdawali także dodatkowo maturę z wybranych
przedmiotów, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym z: biologii,
chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, historii sztuki, historii muzyki, wiedzy
o społeczeństwie, informatyki. Wybierali także na poziomie rozszerzonym język
polski, matematykę i języki obce. Wyniki uzyskane z przedmiotów dodatkowych oraz
zdawane na poziomie podstawowym nie miały wpływu na zdawalność matury, ale
odgrywają ważną rolę przy przyjęciu na renomowane uczelnie.
- licea ogólnokształcące
Zdawalność matur w liceach ogólnokształcących w mieście przewyższa średnią
zdawalność w województwie podkarpackim o 3 punkty procentowych i o 4 średnią
krajową. Różnice szczególnie widoczne są między szkołami w powiecie grodzkim
(m. Krosno) i w powiecie ziemskim (krośnieńskim).
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 85 z 130
- technika
Jak widać na poniższym wykresie, zdawalność matur w technikach w Krośnie
jest wyższa niż średnia krajowa i średnia wojewódzka. Zdawalność matur
w technikach przewyższa średnią zdawalność w województwie podkarpackim
o 6 punktów procentowych i o 3 % średnią krajową.
- licea i technika uzupełniające
Wyniki matur w liceach i technikach uzupełniających są bardzo słabe. Szkoły te
w najbliższym czasie będą zlikwidowane na mocy przepisów ustawy o systemie
oświaty. Matury w liceach uzupełniających w kraju zdało zaledwie 27%,
w województwie 18%. W Krośnie, spośród 22 zdających maturę zaliczyła 1 osoba
(4,5%). Rok temu wskaźnik zdawalności w Krośnie wyniósł 26,3%, przy wyniku
krajowym 23%.
Strona 86 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Jeszcze gorzej wypadły matury w technikach uzupełniających. W kraju zdało
w nich zaledwie 22%, w Krośnie w tym roku spośród 11 zdających, matury
w pierwszym terminie podobnie jak w roku ubiegłym nie zdał żaden abiturient. Licea
i technika uzupełniające są słabym punktem edukacji w mieście.

wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych
Średni wynik jaki uzyskał w tym roku absolwent krośnieńskiej
ponadgimnazjalnej jest ponad 7% wyższy od średniego wyniku w kraju.
szkoły
Średnie wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych
Język polski
Matematyka
Język angielski
Język
niemiecki
Język
rosyjski
Język
włoski
Krosno
57,5%
64%
69,3%
65,7%
56,1%
93%
woj.podkarpackie
53,6%
58,7%
67,3%
62,4%
57%
72,1%
Polska
54%
56%
68%
63%
59%
81%
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 87 z 130
O jakości krośnieńskiej edukacji świadczy nie tylko wysoka zdawalność matur,
ale także średnie wyniki uzyskane zarówno z przedmiotów obowiązkowych jak
i zdawanych na poziomie rozszerzonym.
Jak widać, średni wynik uzyskany na egzaminie maturalnym przez
statystycznego ucznia uczęszczającego do krośnieńskiej szkoły jest z wyjątkiem
języka rosyjskiego wyższy od średniego wyniku dla kraju i województwa
podkarpackiego.
Szczególnie dobrze na tle kraju i województw południowo-wschodniej Polski
(OKE Kraków) prezentują się wyniki z matematyki. Warto dodać, że od trzech lat
uczniowie klas maturalnych objęci są miejskim programem wyrównywania szans
edukacyjnych z matematyki, w ramach którego na dodatkowych lekcjach przygotowują
się do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu. Mniejsze zróżnicowanie średnich
wyników jest na egzaminie z języka polskiego i języków obcych.
c) Wyniki szkół w mieście
Tegoroczną maturę zdawało w Krośnie 1 551 osób w szkołach dla młodzieży
i dorosłych. Oprócz szkół prowadzonych przez Gminę, maturę zdawli uczniowie dwóch
szkół prowadzonych przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz dwóch
szkół niepublicznych.
Poniżej przedstawiono na wykresach wyniki matur w liceach i technikach
prowadzonych przez Gminę Krosno. W związku z nieopublikowaniem przez OKE
danych o wynikach egzaminów maturalnych w sesji poprawkowej poniższe
zestawienia dotyczą egzaminów przeprowadzonych w maju.

zdawalność egzaminu maturalnego
- licea ogólnokształcące
Na wynik matury w krośnieńskich liceach ogólnokształcących zapracowali
absolwenci dziewięciu liceów ogólnokształcących, w tym sześciu prowadzonych przez
Gminę Krosno.
Strona 88 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Wyniki matur nie mogą być narzędziem do oceny skuteczności nauczania
w poszczególnych szkołach, gdyż do poszczególnych liceów przyjmowani są
uczniowie z różną wiedzą, motywacją i potencjałem intelektualnym. Licea, które
przyjmują uczniów z wysokimi ocenami na zakończenie gimnazjum i wysokim
wynikiem z egzaminu gimnazjalnego mają na wejściu łatwiejszy start. Ocena
efektywności pracy szkół wymaga dokładnych analiz porównujących wiedzę na
wejściu z przyrostem wiedzy na koniec nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
- technika
Tegoroczne matury zdawano w Krośnie w siedmiu technikach.
Spośród siedmiu techników, cztery odnotowały zdawalność wyższą niż wskaźnik
krajowy (w roku 2011 -5, 2010 - 4, a w 2009 tylko 2). Próg ten przekroczyły wszystkie
technika, z wyjątkiem T2 w ZSP2, T4 w ZSP 4 i T7 w ZSKU. Najlepiej maturę zdali
absolwenci T 5 w ZSP 5 (zdawalność 94%).
Po egzaminach poprawkowych wszystkie szkoły podniosły wskaźnik
zdawalności, przy czym znacznie poniżej średniej ogólnopolskiej na tegorocznej
maturze, także po egzaminach poprawkowych wypadli uczniowie z T2, gdzie maturę
zdało w tym roku niespełna 46% absolwentów.

średnie wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych
W tabelach przedstawiono średnie wyniki matur z przedmiotów
obowiązkowych. Uwzględniono wyłącznie absolwentów, którzy przystapili do matury
po raz pierwszy w maju 2012. Wyniki pochodzą ze strony OKE i uwzględniają także
laureatów i finalistów olimpiad, którym przypisano wynik 100% na podstawie
odrębnych przepisów. Dla porównywalności danych uwzględniono tylko egzaminy
pisemne. Każdy maturzysta obowiązany był zdawać język polski, matematykę i język
obcy.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 89 z 130
Wyniki egzaminu maturalnego w krośnieńskich szkołach w roku szkolnym 2011/12
Pisemny wynik procentowy
Szkoła
Liczba
zdających
Odsetek
sukcesów
Język polski
Matematyka
Język angielski
Język niemiecki
I LO
II LO
271
198
100%
99%
67,1
65,5
89,6
77,8
90,3
80,2
91,1
-
T1
126
79%
52,8
55,5
59,1
66,8
V LO
148
93%
62,2
58,1
66,4
36
ZSP 2
T2
45
49%
49,4
34,1
46,2
56,3
ZSP 3
T3
108
70%
42
56,9
49,8
53,8
T4
97
48%
43,2
39,4
41,5
49
VI LO
62
60%
51,3
38,6
55,1
58
III LO
218
99%
61,2
69,2
78,4
82,8
T5
88
94%
53,7
66,9
70,6
-
T6
65
78%
47
55,5
52,3
68
T7
23
52%
51,9
37,8
46,4
-
TU d
11
0%
46,6
22
31,5
-
LO d
36
19%
46,1
28,9
53
43,7
ULO d
22
5%
37,2
19
39,4
-
ZSP 1
ZSP 4
ZSP 5
ZSP 6
ZSKU
Wyniki matur nie mogą służyć jako podstawowe narzędzie do oceny skuteczności
nauczania w szkołach, gdyż efekty nauczania w dużej mierze zależą od wiedzy,
motywacji i potencjału intelektualnego uczniów przyjmowanych do szkoły. Ocena
efektywności pracy szkół wymaga dokładnych analiz porównawnujących wiedzę na
wejściu z przyrostem wiedzy na koniec nauki w szkole ponadgimnazjalnej.
2.
Wyniki kształcenia zawodowego
a) Informacje ogólne
Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem
zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności
z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą
przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin zdaję
się po zakończeniu nauki w szkołach zawodowych. W obecnej formule egzamin odbył
się po raz siódmy dla absolwentów techników i policealnych szkół zawodowych, trzy
lata wcześniej wprowadzony był dla absolwentów 2-letnich zasadniczych szkół
zawodowych i rok później dla absolwentów 3-letnich zasadniczych szkół zawodowych.
Wraz z reformą szkolnictwa zawodowego zasadniczo zmieni się egzamin
zawodowy, który ma być wielostopniowy, a kwalifikacje zawodowe będą uzyskiwane
odrębnie dla każdej z wyodrębnionych kwalifikacji, których może być kilka w obrębie
każdego zawodu. Egzamin zawodowy, w obecnej formule składa się z etapu
pisemnego i egzaminu praktycznego, który
dla uczniów techników także jest
egzaminem pisemnym. Tylko uczniowie zasadniczych szkół zawodowych zadają
egzamin praktyczny w warunkach zbliżonych do naturalnych na stanowisku
egzaminacyjnym.
Strona 90 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Absolwenci techników często rezygnują ze zdawania egzaminu, w sytuacji gdy
wybierają dalszą edukację na wyższych uczelniach, bowiem o przyjęciu na studia
decyduje egzamin maturalny, który trzeba dobrze zdać. Poza tym pracodawcy
najczęściej nie żądają dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, uznając za
wystarczające świadectwo ukończenia danego typu szkoły.
b) Wyniki egzaminu zawodowego w kraju
W kraju egzamin przeprowadzono w 62 zawodach – dla absolwentów
zasadniczych szkół zawodowych oraz w 108 zawodach – dla absolwentów techników
i szkół policealnych. Wyniki są dość słabe i nieporównywalne między zawodami.
Jak podaje CKE w 2011/2012 dyplom w kraju otrzymało 67,5% absolwentów
spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu etapów egzaminu, w tym 81,2%
zdających obie części egzaminu w zasadniczych szkołach zawodowych i 63,9%
w technikach i szkołach policealnych.
W Krośnie spośród uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Krosno dyplom
otrzymało 61,2 % absolwentów spośród wszystkich, którzy przystąpili do obu etapów
egzaminu, w tym 81,1% zdających obie części egzaminu w zasadniczych szkołach
zawodowych i 57,3% w technikach i szkołach policealnych.
Rzeczywisty wskaźnik procentowy absolwentów, którzy uzyskali dyplom
technika jest dużo niższy - są szkoły, gdzie do egzaminu zawodowego podchodzi
znikoma ilość absolwentów.
W ostatnim roku w 61 % zawodów zdawalność egzaminu wyniosła powyżej
50%, w tym w 11 zawodach zdawalność przekroczyła 80 %. W 39% zawodów
zdawalność była mniejsza niż 50%.
Można zaobserwować także
dużą rozpiętość wyników w tych samych
zawodach w kolejnych latach, w przypadku wskaźnika zdawalności sięga 30%. Nie
pomaga to nauczycielom w przygotowaniu uczniów, tym bardziej, że brak analiz
takiego stanu rzeczy.
c) Wyniki egzaminu zawodowego w mieście

technika
W krośnieńskich technikach egzamin zawodowy z obu części zdawało
514 absolwentów - zdało 316 osoby. Egzamin był zdawany w 26 zawodach. Średnia
zdawalność w Krośnie wyniosła 61,5%. W technikach uzupełniających do egzaminu
przystąpiło 21 osób, zdało 5, a w szkołach policealnych na 139 zdających obie części
egzaminu dyplom uzyskało 65 osób.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 91 z 130
Należy dodać, że kryteria zdawalności egzaminu zawodowego są
nieporównywalnie wyższe niż w przypadku egzaminu maturalnego, co dodatkowo
zniechęca młodych ludzi do zdawania egzaminów, które maja potwierdzać ich
kwalifikacje zawodowe. Zdający zdaje egzamin zawodowy jeżeli uzyska: z etapu
pisemnego: z części pierwszej – co najmniej 50% punktów, z części drugiej – co
najmniej 30% punktów oraz z etapu praktycznego - co najmniej 75% punktów
możliwych do uzyskania. Do zdania matury wystarcza 30% punktów.
Egzaminy zawodowe w technikach w roku szkolnym 2011/12
Zdawało etap
pisemny lub
praktyczny
Zdawało etap
pisemny i
praktyczny
średni wynik w
etapie
praktycznym
technik technologii odzieży
12
11
63%
ZSP 1
technik ekonomista
57
51
75%
ZSP 1
technik handlowiec
20
19
ZSP 1
ZSP 1
technik obsługi turystycznej
28
28
66%
77%
technik spedytor
11
11
50%
ZSP 2
technik organizacji usług gastronomicznych
23
23
84%
ZSP 2
ZSP 2
kucharz
12
6
technik usług fryzjerskich
30
28
ZSP 3
technik mechanik lotniczy
9
8
71%
81%
65%
ZSP 3
technik mechanik
26
26
75%
ZSP 3
technik mechatronik
21
19
44%
ZSP 3
technik pojazdów samochodowych
49
49
87%
ZSP 4
technik geolog
13
11
82%
ZSP 4
technik górnictwa otworowego
1
0
36%
ZSP 4
technik mechanik
11
11
56%
ZSP 4
technik ochrony środowiska
13
11
78%
ZSP 4
technik wiertnik
32
28
55%
ZSP 4
technik logistyk
26
23
81%
ZSP 5
technik elektronik
25
25
70%
ZSP 5
technik elektryk
17
14
33%
ZSP 5
technik telekomunikacji
1
0
ZSP 5
technik informatyk
32
32
0%
92%
ZSP 5
technik teleinformatyk
11
11
74%
ZSP 6
technik budownictwa
34
32
75%
szkoła
zawód
ZSP 1
Strona 92 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
ZSP 6
technik architektury krajobrazu
22
21
62%
ZSKU
technik ekonomista
Razem
17
16
70%
553
514
Poniżej zestawiono ostateczne wyniki zdawalności egzaminu zawodowego w szkołach
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 93 z 130
W krośnieńskich technikach uzupełniających (ZSKU) egzamin zawodowy z obu
części zdawało 21 absolwentów – spośród absolwentów przystępujących do egzaminu
zdało 5 osób. Egzamin był zdawany w 3 zawodach.
szkoła
zawód
Zdawało etap
pisemny lub
praktyczny
technik budownictwa
ZSKU d
technik mechanik
technik technologii szkła
Zdawało etap
pisemny i
praktyczny
% wskaźnik
zdawalności
Średni wynik
w etapie
praktycznym
8
7
43%
63%
16
14
14%
51%
1
0
0%
0%
W krośnieńskich szkołach policealnych w ZSKU egzamin zawodowy z obu
części zdawało 139 absolwentów zdało 62 osoby. Egzamin był zdawany
w 10 zawodach.
zawód
Zdawało etap pisemny i
praktyczny
Razem
% wskaźnik
zdawalności
uzyskało
dyplom
nie uzyskało
dyplomu
technik górnictwa otworowego
6
43
49
12%
technik wiertnik
4
2
6
67%
technik informatyk
0
1
1
0%
technik bezpieczeństwa i higieny pracy
16
1
17
94%
technik ekonomista
6
2
8
75%
technik handlowiec
2
4
6
33%
technik obsługi turystycznej
3
0
3
technik administarcji
7
4
11
100%
64%
technik usług kosmetycznych
12
4
16
75%
technik ochrony fizycznej osób i mienia
6
6
12
0%
technik cyfrowych procesów graficznych
3
7
10
30%

zasadnicze szkoły zawodowe
W krośnieńskich zasadniczych szkołach zawodowych egzamin zawodowy
z obu części zdawało 132 absolwentów - zdało 107 osób. Egzamin był zdawany
w 9 zawodach. Średnia zdawalność w Krośnie wyniosła 81,1%.
W odróżnieniu od egzaminów z przedmiotów ogólnych – sprawdzianów,
egzaminów gimnazjalnych i maturalnych egzaminy zawodowe nie są dokładnie
raportowane przez instytucje, które je przeprowadzają i nadzorują. Absolwent, który
zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Egzamin zawodowy zastąpił egzamin z nauki zawodu i egzamin
z przygotowania zawodowego. Zgodnie z reformą kształcenia zawodowego egzamin,
który odbywa się w obecnej formie zostanie zastąpiony egzaminem z kwalifikacji
zdawanym odrębnie z każdej kwalifikacji w różnych terminach. Jak wskazują
doświadczenia, także i w naszym mieście, reforma egzaminów zawodowych,
szczególnie w obszarze techników jest pilna i niezbędna.
Strona 94 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Egzaminy zawodowe w zasadniczych szkołach zawodowych
szkoła
zawód
Zdawało etap
pisemny lub
praktyczny
Zdawało etap
pisemny i
praktyczny
średni wynik w
etapie
praktycznym
ZSP 2
kucharz małej gastronomii
17
17
88%
ZSP 2
fryzjer
10
8
94%
ZSP 2
sprzedawca
12
11
87%
mechanik pojazdów samochodowych
39
33
85%
ZSP 3
elektromechanik pojazdów
samochodowych
16
16
94%
ZSP 6
murarz
12
8
79%
ZSP 6
posadzkarz
14
13
84%
ZSP 6
technolog robót wykończeniowych w
budownictwie
26
25
88%
SOSW
ślusarz
5
1
86%
151
132
ZSP 3
Razem
3.
Znaczące osiągnięcia szkół i wyniki uczniów w olimpiadach i konkursach
W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie krośnieńskich szkół zdobyli wiele
ważnych, prestiżowych i znaczących nagród i wyróżnień.
W tym roku raz czternasty magazyn Perspektywy oraz dziennik Rzeczpospolita
ogłosiły wyniki ogólnopolskich rankingów szkół ponadgimnazjalnych. Podobnie jak
w ubiegłym roku, wśród najlepszych znalazły się szkoły z Krosna.
Największy sukces odnotowało Technikum Nr 5 z Krosna, które zostało
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 95 z 130
sklasyfikowane na 7 miejscu w Polsce. Spośród techników na drugim miejscu
w województwie podkarpackim uplasowało się Technikum Nr 4 w Jaśle (24 pozycja
w kraju), a na trzecim Technikum Nr 1 w Mielcu (45 pozycja w kraju). Łącznie
sklasyfikowano 250 najlepszych techników w Polsce.
W Ogólnopolskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2012, kolejny rok
z rzędu swoją obecność zaznaczył krośnieński „Kopernik”, który uplasował się na
56 miejscu. Kopernik od samego początku plasował się w pierwszej „100”. Tradycyjnie
już najlepszym liceum z województwa okazało się Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Pawła II Sióstr Prezentek z Rzeszowa, które zostało sklasyfikowane na 13 pozycji.
W pierwszej „100” najlepszych liceów znalazło się jeszcze IV Liceum
Ogólnokształcące im. M. Kopernika z Rzeszowa, sklasyfikowane na 94 miejscu.
Spośród krośnieńskich liceów odnotować należy sukces Liceum Katolickiego, które
sklasyfikowane zostało na 266 miejscu w kraju. Łącznie w rankingu sklasyfikowano
500 najlepszych liceów ogólnokształcących w kraju.
W Rankingu Olimpijskim 2012, w którym ocenia się wyłącznie ilość laureatów
i finalistów szczebla ogólnopolskiego, znalazły się dwie krośnieńskie szkoły – I Liceum
Ogólnokształcące im. M. Kopernika na 43 miejscu i Technikum Nr 5 na 107 miejscu.
W rankingu wzięto pod uwagę 48 olimpiad, które laureatów i finalistów zwalniały
z egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego, oraz były finansowane przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Spośród szkół z województwa podkarpackiego
najwyżej w tym rankingu sklasyfikowane zostało Liceum Ogólnokształcące im. Jana
Pawła II Sióstr Prezentek z Rzeszowa (12 pozycja). Ponadto od ubiegłego roku
kapituła prowadzi Ranking Maturalny, odrębnie dla liceów i techników, w którym brane
są pod uwagę szkoły, gdzie maturę zdawało minimum 12 maturzystów. Technikum
Nr 5 znalazło się w tym Rankingu na 4 miejscu. Drugim technikum z województwa
podkarpackiego jest Technikum Nr 6 w Rzeszowie (sklasyfikowane w tym rankingu na
39 pozycji) Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2011 r. zdawało
minimum 12 maturzystów. Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było
osiągnięcie przez szkołę wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu
maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki. W przypadku techników
warunkiem dodatkowym była minimum 50-procentowa przystępowalność do
egzaminów zawodowych.
Natomiast w kategorii liceów I Liceum Ogólnokształcące uplasowało się na
94 miejscu, osiągając drugi wynik w województwie, a zarazem 1 lokatę spośród liceów
publicznych w woj. podkarpackim. Ranking uwzględnia wyniki matury pisemnej ze
wszystkich przedmiotów obowiązkowych oraz wszystkich przedmiotów dodatkowych
na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Tegoroczny dorobek uczniów krośnieńskich podstawówek, to siedem tytułów
laureata i dziewięć tytułów finalisty. Najlepszymi osiągnięciami młodzi uczniowie mogą
poszczycić się z matematyki. W tym konkursie nasi uczniowie zdobyli aż pięć tytułów
laureata.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 96 z 130
J. polski
L
Matematyka
F
L
2
SP 1
SP 3
SP 4
SP 5
SP 6
SP 7
SP 8
SP10
SP12
SP14
SP15
J. angielski
F
0
L
F
Przyroda
Historia
Łącznie
L
L
F
L
2
1
F
0
1
2
1
1
2
F
1
2
1
2
1
1
1
0
1
5
0
0
1
1
0
1
4
1
2
4
1
2
3
9
1
7
Po cztery tytuły finalisty młodzi uczniowie zdobyli w konkursach z przyrody
i historii. Na tym tle najlepiej wypadła Szkoła Podstawowa Nr 6, której uczniowie
zdobyli dwa tytuły laureata i jeden finalisty. Dobre wyniki zanotowali również uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 7 i Szkoły Podstawowej Nr 15.
Tegoroczny dorobek krośnieńskich gimnazjalistów to 26 tytułów laureata
i 20 tytułów finalisty. Wynik ten jest nieznacznie gorszy od ubiegłorocznego (28 tytułów
laureata i 20 finalisty), jednak po raz kolejny nasi uczniowie swoimi osiągnięciami
potwierdzili wysoki poziom krośnieńskich gimnazjów. Młodzi uczniowie najlepiej spisali
się w konkursie z języka angielskiego, zdobywając w nim 5 tytułów laureata
i 5 finalisty.
Fizyka Chemia Matematyka J. angielski
L
F
G1
G2
G3
1
G4
1 1
G5
1 1
KG
1
Razem 2 4
L
F
L
F
L
F
J. niemiecki
L
F
Historia
Biologia
L
L
F
F
L
F
L
F
L
F
1
1
1
1
3
2
1
2
1
1
0
0
0
8
12
2
9
3
2
5
2
1
3
3
2
4
26
20
1
3
1
3
2
0
5
1
1
5
0
1
2
3
2
4
1
1
1
1
Laureaci Finaliści
1
1
2
Łącznie
Geografia Informatyka J. polski
3
1
2
3
4
0
0
1
Uczniowie krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych w mijającym roku szkolnym
godnie reprezentowali swoje szkoły i miasto, zdobywając łącznie 6 tytułów laureata
i 14 tytułów finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Zdecydowanym
liderem wśród szkół kształcących olimpijczyków jest I Liceum Ogólnokształcące,
którego uczniowie uzyskali 4 tytuły laureata oraz 12 tytułów finalisty.
Ważnym elementem weryfikującym jakość kształcenia polskich szkół są
również nauczyciele posiadający uprawnienia egzaminatora i czynnie uczestniczący
w pracach komisji egzaminacyjnych oraz dobrze przygotowujący uczniów do
egzaminów. Tacy pedagodzy są coraz częściej poszukiwani na niełatwym rynku
edukacyjnym.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
VIII.
Strona 97 z 130
FINANSOWANIE ZADAŃ OŚWIATOWYCH
Zapewnienie efektywnego finansowania w warunkach niżu demograficznego
I reform edukacji to jeden z celów strategii oświatowej miasta Krosna (C.V).
W tej części opracowania prezentowane są zarówno źródła finansowania
oświaty, jak i wydatki na cele oświatowe w gminie w roku budżetowym. Zamieszczone
dane porównano do wskaźników z lat ubiegłych, co daje obraz kosztów oświaty
i możliwości oceny prawidłowości prowadzonej polityki edukacyjnej w świetle zadań
strategicznych.
Ponadto przedstawione są wskaźniki wydatków bieżących na 1 ucznia
w zależności od typu szkoły i etapu kształcenia. Ze względu na ustawowe wymagania
zapewnienia odpowiedniego poziomu wynagrodzeń nauczycieli przedstawiono
odpowiednie dane pozwalające ocenić prawidłowość polityki kadrowo-płacowej
w Gminie Krosno.
1. Subwencja oświatowa
Subwencja przekazywana gminie przeznaczona jest na pokrycie wydatków
szkół zarówno publicznych, jak i niepublicznych (dotacje).
O wartości subwencji oświatowej przekazywanej dla samorządu z budżetu
państwa decyduje głównie ilość uczniów pobierających naukę. Poza tym każda
jednostka samorządu terytorialnego może wnioskować o dodatkowe środki
z tworzonej w budżecie państwa rezerwy subwencji oświatowej, którą przeznacza się
na likwidację skutków zdarzeń losowych czy dofinansowanie odpraw dla nauczycieli
przechodzących na emeryturę lub zwalnianych w trybie art. 20 KN. Należy dodać, że
od roku 2012 wielkość rezerwy została zmniejszona z 0,6% do 0,25% rezerwy
subwencji oświatowej, zmniejszył się również zakres zadań, na które można było
wcześniej otrzymać dofinansowanie.
Wysokość subwencji oświatowej w ostatnich latach systematycznie rosła, od
51 441 tys. w 2004 roku do 78 596 tys. w roku 2011. W stosunku do roku 2010 kwota
subwencji przekazana gminie wzrosła o 4 539 tys. zł, czyli o ponad 6%.
Sposób wyliczenia subwencji oświatowej ulega zmianom, ale wiele zadań nie
znajduje właściwego odzwierciedlenia we wskaźnikach subwencji np. nauczanie
indywidualne, fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów, realizacja obowiązku
przedszkolnego i wiele innych
Wydatki na Oświatę i wychowanie oraz Edukacyjną opiekę wychowawczą
zostały pokryte w 84,21% otrzymaną subwencją oświatową w kwocie 78.596 tys.
Strona 98 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
(gminna: 23.916 tys. zł, powiatowa: 54.680 tys. zł), dochodami budżetowymi w kwocie
5.987 tys. zł – 6,41% (dochody bieżące 4.631 tys. zł), w tym dotacje celowe w kwocie
617 tys. zł (w tym bieżące 450 tys. zł.). W związku z tym środki własne miasta
w kosztach zadań oświatowych, w tym zadań inwestycyjnych wyniosły 8.747 tys. zł
tj. 9,37% (rok wcześniej 9.018 tys. zł tj. 10%).
W wyniku dodatkowych starań ze strony samorządu w ramach 0,6 % rezerwy
subwencji udało się pozyskać 549 tys. zł: m. in. na likwidację skutków zdarzeń
losowych 120 tys. zł (gmina: 60 tys. zł, powiat: 60 tys. zł.), na remonty bieżące 277 tys.
zł. (gmina: 135 tys. zł, powiat: 142 tys. zł), na wyposażenie 137 tys. zł (gmina: 116 tys.
zł, powiat: 21 tys. zł) oraz na dofinansowanie odpraw z art. 20 i 88 KN 15 tys. zł
(gmina: 5 tys. zł, powiat: 10 tys. zł).
Subwencja dla przedszkoli naliczana jest tylko na dzieci niepełnosprawne.
W subwencji są także środki na dotacje dla szkół i placówek niepublicznych.
Strukturę otrzymanej subwencji bez zadań pozaszkolnych i jednostek
dotowanych przez Gminę Krosno, w tym szkół i placówek niepublicznych przedstawia
poniższy wykres. Największą część subwencji Gmina Krosno otrzymuje na utrzymanie
szkół ponadgimnazjalnych – 41.078 tys. zł. Struktura otrzymanej subwencji bez zadań
pozaszkolnych na jednostki oświatowe Gminy Krosno jest bardzo zbliżona do
wielkości procentowych z ubiegłego roku.
Wielkość subwencji dla poszczególnych szkół została ustalona na podstawie
sprawozdań statystycznych z uwzględnieniem wszystkich parametrów i wag mających
wpływ na sposób wyliczenia subwencji, przy standardzie finansowym A podziału
subwencji na 1 ucznia w 2011 r. – 4 717,0119 zł. Subwencja oświatowa na 2012 r.
została ustalona na podstawie standardu finansowego A o wartości 4 942,4245 zł
(wzrost o 4,8%).
2. Wydatki oświatowe
Wydatki na Oświatę i wychowanie w dziale 801 oraz Edukacyjną opiekę
wychowawczą w dziale 854 planowane łącznie na kwotę 95.785 tys. zł zostały
zrealizowane w 97,44 % kwotą 93.330 tys. zł, co stanowi 35,62 % łącznej kwoty
wydatków Gminy Krosno (rok wcześniej udział wydatków oświatowych stanowił
38,97% wydatków budżetu miasta).
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 99 z 130
2.1. Struktura wydatków
Tradycyjnie, największą część wydatków stanowiły wydatki bieżące, które
zrealizowano w wysokości 88.716 tys. zł (w tym niewygasające 861 tys. zł). Wydatki
inwestycyjne wyniosły 4.614 tys. zł (w tym niewygasające 297 tys. zł).
W 2011 roku; w stosunku do roku poprzedniego można zaobserwować spadek
wydatków na realizowane inwestycje oświatowe o 2 020 tys. zł. W 2010 r. inwestycje
stanowiły 7% wydatków oświatowych, podczas gdy w roku 2011- 5%.
Wśród wydatków bieżących, 81.143 tys. zł stanowiły wydatki jednostek
oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno (razem z ZPO), z wyłączeniem
środków wydatkowanych na realizowane przez szkoły programy unijne, które
w stosunku do roku 2010 wzrosły o 8,1% (bez ZPO wzrost wyniósł 6,8%). Wydatki
bieżące gminnych jednostek oświatowych, tj. przedszkoli, szkół podstawowych
i gimnazjów wyniosły 36.074 tys. zł, z czego wydatki przedszkoli stanowiły 8.602 tys. zł
(łączne wydatki na opiekę przedszkolną z uwzględnieniem oddziałów przedszkolnych
w szkołach wyniosły 8.732 tys. zł.).
Suma wydatków miejskich jednostek oświatowych realizujących zadania
powiatu wyniosła 46.884 tys. zł, z czego 15,6% to wydatki placówek oświatowych:
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 5.263 tys. zł, Miejskiej Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej – 1.071 tys. oraz Zespołu Placówek Oświatowych –
972 tys. zł.
Wśród wydatków bieżących jednostek oświatowych 84,62%, tj. 70.061 tys. zł
(65.820 zł w 2010 r. tj. 85,5%) stanowiły wydatki osobowe (bez Zespołu Placówek
Oświatowych, który zaczął funkcjonować w formie jednostki budżetowej od września
2010 i w wydatkach bieżących roku 2010 nie był uwzględniany ze względów
porównawczych). W tej kwocie 60.246 tys. zł stanowiły wydatki osobowe nauczycieli
(w 2010 roku 56.175 tys. zł. – wzrost o 7,2%). W ciągu roku liczba etatów
pedagogicznych zmniejszyła się w porównaniu do 2010 r. o 2 etaty tj. do 1.031 etatów.
Podobnie jak rok wcześniej od 1 września 2011 roku na mocy odrębnych przepisów,
wynagrodzenia nauczycielskie wzrosły o 7%. Ponadto zmieniła się struktura
zatrudnionych nauczycieli, w szczególności liczba nauczycieli o najwyższym stopniu
awansu zawodowego wzrosła z 64% do 68%. Środki na wynagrodzenia nauczycieli
dyplomowanych wyniosły prawie 75% łącznej kwoty wypłaconych nauczycielom
wynagrodzeń. W krośnieńskich jednostkach oświatowych średnie ustawowe
wynagrodzenia nauczycieli zostały osiągnięte na wszystkich stopniach awansu
Strona 100 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
zawodowego, w wyniku czego w 2012 roku nie było potrzeby wypłaty dodatków
uzupełniających. Wynagrodzenia pozostałych pracowników oświaty wzrosły
średniorocznie o 2,3% (226 tys. zł). Wydatki osobowe pracowników administracji
i obsługi przekroczyły kwotę 9.815 tys. zł. (bez ZPO). Środki na wydatki osobowe tej
grupy (312 etatów) oraz na wydatki rzeczowe, z wyłączeniem energii, są od 2009 roku
przyznawane według jednolitego algorytmu (bonu finansowego). O rzeczywistych
wynagrodzeniach i liczbie etatów pracowników administracji i obsługi oraz wysokości
środków i ich sposobie podziału na wydatki rzeczowe decydują dyrektorzy jednostek.
Spośród wydatków rzeczowych na energię wydano 3.592 tys. zł. W porównaniu
do roku ubiegłego koszty te wzrosły o 137 tys. zł (4%). Dodatkowo w Zespole
Placówek Oświatowych w roku 2011 na energię wydano 161 tys. zł. (w roku 2010
koszty ZPO nie wliczane do kosztów energii).
Wśród pozostałych wydatków bieżących znaczną pozycję stanowią środki na
realizację projektów edukacyjnych współfinansowanych ze środków zewnętrznych, na
które w 2011 r. wydatkowano 1 815 tys. zł (przed rokiem 1 625 tys. zł) oraz ZFŚS915 tys. zł.
Wydatki
bieżące
(z ZPO)
Wydatki
osobowe
NAUCZYCIELE
60.658 tys. zł
1.031 etatów
Wydatki
osobowe
AiO
10.026 tys. zł
318 etatów
Energia
3.752 tys. zł
W tym 161 tys. ZPO,
bez ZPO wzrost o
137 tys.
w stosunku do 2010
Pozostałe wydatki
8.522 tys. zł
w tym: ZFŚS 915 tyś.
zł,
wydatki w ramach
programów unijnych
1.815 tys. zł
Ogółem wydatki bieżące miejskich jednostek oświatowych wzrosły w 2011 r.
o 8,1 % w stosunku do roku 2010 (łącznie z wydatkami ZPO).
Duży wzrost wydatków dotyczył sektora szkół i placówek niepublicznych. Kwoty
przekazywane przez Gminę w formie dotacji w roku 2011 wzrosły w stosunku do 2010
roku prawie o 10%, z 4.489 tys. zł do 4.933 tys. zł (szkoły gminne: 1.029 tys. zł,
szkoły powiatowe 3.904 tys. zł, w tym dotacja dla OREW – 3.346 tys. zł). Na dzieci
uczęszczające do niepublicznych przedszkoli i punktu przedszkolnego została
przekazana dotacja w łącznej kwocie 602 tys. zł.
Gmina Krosno w 2011 r. na mocy porozumienia pokrywała również koszty
udzielonej dotacji 3 gminom na łączną kwotę 18,3 tys. zł za dzieci uczęszczające do
przedszkoli niepublicznych poza Krosnem, gdyż zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
w przypadku, gdy do niepublicznego przedszkola/punktu przedszkolnego uczęszcza
dziecko będące mieszkańcem innej gminy, gmina ta ma obowiązek pokrycia kosztów
dotacji udzielonej na to dziecko. Na mocy tych przepisów, tytułem zwrotu przekazanej
dotacji za dzieci zamieszkałe poza Krosnem od 12 gmin pozyskano 168,3 tys. zł.
Ponadto w pierwszym półroczu ubiegłego roku Gmina Krosno zawarła porozumienie
na częściową refundację ponoszonej przez rodziców będących mieszkańcami tej
gminy , opłaty stałej za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich w Krośnie.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 101 z 130
Wzrosły wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli
emerytów i rencistów, które wyniosły 838 tys. zł (rok wcześniej 798 tys. zł). Wysokość
środków na ten cel stanowi odpis w wysokości 5% pobieranych rent i emerytur
nauczycielskich za poprzedni rok budżetowy. Podobnie jak w roku 2010 jednostkom
oświatowym przekazano środki z przeznaczeniem na ZFŚS dla emerytowanych
pracowników administracji i obsługi w kwocie 79 tys. zł.
Kwota wypłaconych odszkodowań dla zwolnionych nauczycieli w trybie art. 20
Karty Nauczyciela (3 osoby) wyniosła – 50,3 tys. zł. Ponadto dla zwolnionych
nauczycieli w trybie art. 27 KN i przechodzących na emeryturę w trybie art. 88 KN
wypłacono odprawy w łącznej kwocie 64,4 tys. zł. Stan nieczynny wybrało
6 nauczycieli.
W ramach działu 854 realizowane były również wydatki o charakterze pomocy
materialnej dla uczniów. W 2011 r. wypłacono stypendia szkolne socjalne dla 518
uczniów i zasiłki szkolne dla 18 uczniów na kwotę 399,6 tys. zł (budżet państwa 319,7
tys. zł, ze środków Gminy Krosno 79,9 zł). Taką formą pomocy objęto uczniów szkół
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie
Gminy Krosno. Ponadto wypłacono stypendia Prezydenta Miasta Krosna dla
74 najzdolniejszych uczniów na kwotę 55,9 tys. zł.
Dodatkowo Gmina realizowała projekty i programy rządowe, na które
pozyskano środki z dotacji budżetu państwa: program na rzecz społeczności romskiej
(47,3 tys. zł), program pomocy uczniom na dofinansowanie zakupu podręczników dla
uczniów – „Wyprawka szkolna” 81,1 tys. zł, „Radosna Szkoła” – utworzenie szkolnych
placów zabaw – 166,6 tys. zł.
Na realizację powyższych programów ze środków Gminy Krosno zapewniono
wymagany udział własny, który przy stypendiach socjalnych i programie na rzecz
społeczności romskiej wynosił 20% oraz na budowę placów zabaw 50%.
Na projekty w ramach POKL realizowane w ZSP1, ZSP2, ZSP3, ZSP5, ZSKU
i SOSW oraz Gminę Krosno zostało wydatkowane 1.477 tys. zł, w tym ze środków
własnych gminy 150,8 tys. zł (kontynuacja 6 projektów z lat wcześniejszych, w tym 3
zakończonych i rozliczonych w roku 2011 oraz 3 zupełnie nowych, których okres
realizacji sięga do roku 2013). W ramach programu Comenius – „Uczenie się przez
całe życie”, w którym uczestniczą: MZSzOI, II LO, ZSP1 oraz od 2011 r. MZS 5
wydatkowano 111 tys. zł, a w ramach programu Leonardo da Vinci, w którym bierze
udział ZSP5 wydano 227 tys. zł (realizacja obydwu programów nie wymaga
zaangażowania środków własnych). Szkoły uczestniczą także w innych programach
finansowanych ze środków zewnętrznych, zarówno jako beneficjenci jak i partnerzy, w
tym w projektach prowadzonych przez wyższe uczelnie i organizacje pożytku
publicznego.
Od 2011 r. Gmina Krosno realizuje projekt pn. „Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych Gminy Krosno”
finansowanego ze środków POKL. Projekt realizowany będzie w latach szkolnych
2011/2012 i 2012/2013. Adresowany jest dla uczniów klas I – III szkół podstawowych.
W projekcie uczestniczą uczniowie wszystkich szkół podstawowych Gminy Krosno,
tj. SP1, SP3, SP4, SP5, SP6, SP7, SP8, SP10, SP11, SP12, SP14, SP15. Celem
projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów, dostosowanego do
zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych. Projekt zakłada organizację zajęć
dodatkowych, będących kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Ze względu na opóźnienie w podpisaniu umowy
z Wojewódzkim Urzędem Pracy, w roku 2011 wydatkowano tylko 7 tys. zł. (całość
projektu 640,3 tys. zł).
Strona 102 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Na dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych przekazano
pracodawcom kształcącym pracowników młodocianych (22 absolwentów szkół
zawodowych zamieszkałych w Krośnie) środki w wysokości 143 tys. zł, pozyskane
w całości z Funduszu Pracy. Pozyskano także dotację na prowadzenie awansu
zawodowego dla nauczycieli (2,2 tys. zł) oraz na program rozwoju chórów szkolnych
„Śpiewająca Polska” (2,3 tys. zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego).
Ponadto, podobnie jak w latach ubiegłych, wydatkowano środki m.in. na
zapomogi zdrowotne, nagrody dla uczniów i nauczycieli, ubezpieczenia jednostek
oświatowych, na pokrycie wydatków związanych z dostępem jednostek oświatowych
do sieci Internet, a także na programy społeczno-edukacyjne, w tym realizowane
w całości ze środków własnych (m.in. „Kolorowa Klasa Krosnoludka”, „Podręcznik dla
przyszłego technika”).
2.2. Subwencja, a wydatki
Aktualną sytuację finansową krośnieńskiej oświaty najlepiej obrazuje wykres
poniżej, na którym przedstawiono wysokość bieżących wydatków oświatowych oraz
subwencji oświatowej w latach 2002 – 2011.
Warto podkreślić, że jednostki oświatowe (razem z ZPO) pozyskały dodatkowo
na rachunkach dochodów własnych 2.345 tys. zł., z czego 1.079 tys. zł wydatkowano
na żywienie dzieci i młodzieży, natomiast pozostałe środki 1.266 tys. zł wykorzystano
na zadania statutowe szkół i przedszkoli, w tym na remonty bieżące, zakup pomocy
dydaktycznych i wyposażenia.
Poniższy wykres przedstawia zakres finansowania zadań oświatowych ze
środków własnych gminy. Począwszy od roku 2004 r. udział tych środków
w finansowaniu zadań edukacyjnych z roku na rok obniża się, w roku 2011 spadł do
najniższej wysokości i wyniósł niewiele ponad 9%, podczas gdy w 2004 roku wynosił
blisko 27%. W liczbach bezwzględnych w 2010 r. ze środków własnych gminy
dopłacano do bieżących zadań oświatowych 9 018 tys. zł, w ostatnim roku zaledwie
8 747 tys. zł (spadek o 271 tys. zł, co stanowi 3%).
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 103 z 130
2.3. Średnie wydatki na jednego ucznia
Na wykresach poniżej przedstawiono średnie wydatki budżetowe na 1 ucznia
i wysokość subwencji z pozyskanymi dochodami
we wszystkich miejskich
przedszkolach i szkołach - porównanie w latach 2010 i 2011. Wykresy obejmują
wyłącznie wydatki bieżące zrealizowane w ramach planów finansowych jednostek
z pominięciem środków pochodzących z programów współfinansowanych ze środków
unijnych. Na ich podstawie można stwierdzić, że najwyższe koszty są związane
z utrzymaniem dziecka w przedszkolu, a najniższe koszty utrzymania dotyczą uczniów
w szkołach ponadgimnazjalnych.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 104 z 130
Średnie roczne wydatki na 1 przedszkolaka wyniosły 6.768 zł, na ucznia szkoły
podstawowej – 6.604 zł, na ucznia gimnazjum 5.216 zł i 5.780 zł na ucznia szkoły
ponadgimnazjalnej dla młodzieży. Na powyższym wykresie Zespół Szkół Kształcenia
Ustawicznego został przedstawiony odrębnie, gdyż ponad 90% uczęszczających do
tej szkoły stanowią dorośli, których koszty kształcenia są znacznie mniejsze.
Poniższe zestawienie kosztów statystycznego ucznia w różnych typach szkół
pokazuje zarówno wydatki bieżące, jak i wysokość dopłaty ze środków gminy
w kontekście subwencji i dochodów budżetowych w przeliczeniu na jednego ucznia.
W tabeli zestawiono także rozpiętość jednostkowych wydatków w szkołach oraz
rzeczywistą średnią wartość subwencji wyliczoną dla danego typu szkoły powiększoną
o dochody bieżące.
Koszty bieżące kształcenia statystycznego ucznia na tle dochodów i subwencji
oświatowej w 2011 r. (w zł).
typ szkoły
pm
sp
g
szkoły
ponadgimn.
bez ZSKU
wydatki na 1 ucznia
wysokość dopłaty ze środków
własnych gminy
(ponad subwencję i dochody)
min
5 859
5 695
5 405
max
7 124
7 594
7 316
średnio
6 768
6 604
6 216
min
4 448
507
192
max
5 891
2 558
1 573
średnio
5 318
1 253
540
5 041
7 199
5 780
-930
650
-165
standard
finansowy
(subwencja)
4 717
4 906
LO
5 104
T/ZSZ 6 000
rzeczywista
subwencja
i dochody
(łącznie)
1 450
5 351
5 676
5 944
Utrzymanie ucznia w szkołach jest finansowane z budżetu państwa, przy czym
we wszystkich krośnieńskich szkołach podstawowych i gimnazjach subwencja jest
niewystarczająca. Wydatki na statystycznego ucznia w tych szkołach przewyższają
przyznawaną subwencję oświatową i dochody o wartość od 1% do 58%, przy czym
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 105 z 130
tylko w jednej szkole podstawowej dopłata do ucznia była mniejsza niż 10% (9%).
W gimnazjach rok 2011 zamknął się dopłatami znacząco przekraczającymi subwencję
– w dwóch szkołach, przy czym w jednej przekroczył próg 27%. Szczególnie wysokie
koszty kształcenia występują w małych szkołach o mało licznych klasach, przy czym
funkcjonowanie szkół w zespołach pozwala na niższe koszty bieżące niż
w samodzielnych jednostkach.
Sytuacja w szkołach ponadgimnazjalnych jest inna niż w szkołach
podstawowych i gimnazjach, gdyż szkoły są większe i oddziały bardziej liczne.
Subwencja jest zróżnicowana - niższa na ucznia liceum ogólnokształcącego i wyższa
na ucznia technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Dopłatą do subwencji w roku
2011 objęte były dwie szkoły ponadgimnazjalne (rok wcześniej jedna). Niższe koszty
funkcjonowania pozostałych szkół ponadgimnazjalnych pozwalają na zmniejszenie
obciążenia gminy oraz na wsparcie szkół, na które nie starcza subwencji.
Ponadto skuteczne aplikowanie o środki z programów unijnych, rządowych
i rezerwy subwencji wpływa na poprawę jakości i obniżanie zaangażowania środków
własnych gminy na zadania oświatowe.
Na wykresach poniżej zostały przedstawione koszty utrzymania uczniów
w poszczególnych jednostkach oświatowych.
a) Przedszkola
Na poniższym wykresie przedstawiono wydatki budżetowe pomniejszone
o dochody i subwencję w przeliczeniu na 1 ucznia w przedszkolach w 2011 r.
Prowadzenie przedszkoli nie jest objęte subwencją oświatową, wyjątek
stanowią dzieci niepełnosprawne. Dochodem w przedszkolach jest przede wszystkim
opłata stała za pobyt dzieci, przy czym wyliczone wydatki na jedno dziecko nie
uwzględniają kosztów posiłków, które są wpłacane na rachunek dochodów własnych.
Średni koszt utrzymania dziecka w przedszkolu jest znacznie wyższy niż opłata
wnoszona przez rodziców (jedno miejsce w przedszkolu kosztuje gminę ponad 5,3 tys.
Strona 106 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
zł. W porównaniu do roku 2010 koszty te znacznie wzrosły, z tego względu, że od
1 września 2011 r. pobyt dziecka w przedszkolu w ramach realizacji podstawy
programowej tj. przez 5 godzin dziennie jest bezpłatny. Rodzice ponoszą opłatę za
godziny usług opiekuńczych poza czas wykraczający na realizację podstawy
programowej – miesięczna stawka za każdą godzinę wynosiła w 2011 r. 46 zł.,
natomiast za dziecko poniżej trzeciego roku życia oraz za dziecko posiadające
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 23 zł.
Wysokość środków własnych, jaką Gmina Krosno przeznacza na utrzymanie
jednego dziecka w 2011 roku jest zróżnicowana- różnica pomiędzy najwyższą kwotą
a najniższą wynosi prawie 1,5 tys. złotych. Największą kwotę środków własnych
samorząd angażuje w przypadku PM 4–5 891 zł, najmniejszą zaś w przypadku PM 10.
Zróżnicowanie w kosztach utrzymania przedszkoli wynika w dużej mierze ze
struktury prowadzonych oddziałów. Parametry bonu finansowego są inne dla każdego
oddziału i są uzależnione od wieku dzieci do nich uczęszczających. Wobec
powyższego, dla dwóch przedszkoli o tej samej liczbie oddziałów mogą być
uwzględniane inne parametry ze względu na to, że w jednym będzie więcej oddziałów
dzieci młodszych, a w drugim więcej oddziałów dzieci starszych.
b) szkoły podstawowe
Poniższy wykres przedstawia średnie wydatki ponoszone przez szkoły
podstawowe w przeliczeniu na 1 ucznia.
W szkołach podstawowych funkcjonuje tzw. bon organizacyjny, polegający na
standaryzacji liczby godzin pedagogicznych w arkuszu organizacyjnym szkoły,
uzależniając ją od liczby uczniów. Widoczne zróżnicowanie kosztów w przeliczeniu na
jednego ucznia zależy m.in. od organizacji oddziałów i sytuacji kadrowej, głównie
wśród nauczycieli (stopnie awansu zawodowego, urlopy dla poratowania zdrowia,
relacja godzin w etatach w stosunku do godzin ponadwymiarowych, itp.).
Analiza kosztów ponoszonych przez Gminę Krosno w zakresie dopłat do
1 ucznia w szkołach podstawowych w ostatnich latach wykazała jej silne
zróżnicowanie. Minimalna dopłata do jednego ucznia ze środków własnych gminy
wyniosła w 2011 roku 507 zł (SP 4), maksymalna zaś 2 558 zł (SP 5). Średnia dopłata
ze środków własnych gminy wyniosła w roku 2011 roku- 1 253 zł.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 107 z 130
c) gimnazja
Od 2007 roku wszystkie krośnieńskie gimnazja funkcjonują w zespołach szkół
(3 ze szkołami podstawowymi, 2 ze szkołami podstawowymi i przedszkolami).
Kwota dopłaty ze środków własnych do jednego ucznia gimnazjum wyniosła
w 2011 roku – 540 zł. Wysokość subwencji oraz dopłat ze środków własnych gminy
Krosno była zróżnicowana ze względu na poszczególne gimnazja. Najwyższy poziom
dopłaty odnotowano w roku 2011 w przypadku G1- wyniosła ona 1 573 zł. Minimalna
dopłata w 2011 roku wyniosła 192 zł (G 5). Dla porównania w 2010 roku najmniejsza
dopłata do utrzymania 1 ucznia gimnazjum wyniosła 112 zł, a największa 1 714 zł.
d) szkoły ponadgimnazjalne
Sytuacja w szkołach ponadgimnazjalnych jest nieco inna niż w szkołach
podstawowych i gimnazjach, gdyż zasady tworzenia arkusza organizacyjnego są
zróżnicowane względem typu szkoły oraz kierunku kształcenia. Z oferty szkół
ponadgimnazjalnych korzysta w dużej mierze młodzież spoza Krosna, co jak na razie
ogranicza skalę niekorzystnych zmian demograficznych.
Strona 108 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Z analizy danych wynika, że najniższe koszty w przeliczeniu na jednego ucznia
zanotował ZSKU, gdyż prowadzi głównie kształcenie dla dorosłych, które jest
relatywnie najtańsze. Wysokość kosztów na 1 ucznia w zespołach szkół jest
uzależniona od typów szkół, z jakich składa się zespół. Zespoły, które w swojej
strukturze mają większy udział szkół zawodowych niż liceów mają wyższe koszty.
Z kolei koszty przeliczeniowe na jednego ucznia w szkołach kształcących
młodocianych powinny być odpowiednio niższe. Analizując dane można stwierdzić, że
koszty funkcjonowania samodzielnych liceów są porównywalne, ale nieco niższe niż
zespołów szkół, w których prowadzone jest kształcenie zawodowe.
Wysokość subwencji, jaką Gmina Krosno otrzymuje na utrzymanie szkół
ponadgimnazjalnych jest wystarczająca na pokrycie wydatków bieżących tych szkół.
W 2011 roku Gmina Krosno musiała dopłacić do utrzymania 1 ucznia ze swoich
środków w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych (271 zł. i 650 zł).
2.4. Wynagrodzenia w jednostkach oświatowych
W 2011 roku w całości wydatków bieżących wydatki osobowe stanowiły
70 684 tys. zł.
Wydatki osobowe nauczycieli stanowią największą część wydatków
bieżących jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno- w 2011 roku
zamknęły się kwotą 60 658 tys. zł.
Struktura i wysokość wydatków na wynagrodzenia nauczycieli jest uzależniona
od wielu czynników, w tym od ilości zatrudnionych, ich poziomu awansu zawodowego
i wykształcenia, stażu pracy, ilości godzin ponadwymiarowych oraz stawek
wynagrodzenia zasadniczego ustalanych corocznie przez ministra edukacji, a także od
wysokości środków na dodatki i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy
przyjętych w regulaminie wynagradzania przez organ prowadzący.
W ciągu roku liczba etatów pedagogicznych zmniejszyła się w porównaniu do
2010 r. o 4 etaty tj. do 1.028 etatów. Podobnie jak rok wcześniej od 1 września
2011 roku na mocy odrębnych przepisów, wynagrodzenia nauczycielskie wzrosły o
7%. Ponadto zmieniła się struktura zatrudnionych nauczycieli, w szczególności liczba
nauczycieli o najwyższym stopniu awansu zawodowego wzrosła z 64% do 68%.
Środki na wynagrodzenia nauczycieli dyplomowanych wyniosły prawie 75% łącznej
kwoty wypłaconych nauczycielom wynagrodzeń. W krośnieńskich jednostkach
oświatowych średnie ustawowe wynagrodzenia nauczycieli zostały osiągnięte na
wszystkich stopniach awansu zawodowego, w wyniku czego w 2012 roku nie było
potrzeby wypłaty dodatków uzupełniających. Na wykresie została przedstawiona
struktura wypłacanych wynagrodzeń w podziale na stopnie awansu nauczycieli
w 2011 roku.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 109 z 130
Największą część wypłaconych w 2011 r. wynagrodzeń stanowiły płace
zasadnicze, na które wydano 31 814 tys. zł (blisko 64% ogółu wypłaconych
wynagrodzeń).
Na poniższym wykresie przedstawiono średnie wypłacone wynagrodzenie
zasadnicze na poszczególnych stopniach awansu, które pokazują, że w krośnieńskich
szkołach zatrudnieni są głównie nauczyciele o najwyższych kwalifikacjach. Średnio
w mieście dla nauczyciela stażysty wypłacono 2 074 zł wynagrodzenia zasadniczego,
a dla nauczyciela dyplomowanego- 2 851 zł.
Na dodatki motywacyjne (I, II i III część) wydano 2 076 tys. zł, z czego na
organizację zajęć pozalekcyjnych ponad 437 tys. zł. Na dodatki funkcyjne
przeznaczono prawie 1 585 tys. zł. Znaczną pozycję wśród wynagrodzeń w 2011 r.
stanowiły godziny ponadwymiarowe, które wraz z godzinami doraźnych zastępstw
wynoszą prawie 4 258 tys. zł. W całym 2011 r. na urlopy dla poratowania zdrowia
wydano ponad 672 tys. zł.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 110 z 130
Na
wykresie
przedstawiono
nauczycielskich w 2011 r.
strukturę
wypłaconych
wynagrodzeń
Na pozostałe składniki wynagrodzeń wydano w 2011 r. ponad 10 270 tys. zł
i można do nich zaliczyć wynagrodzenia za matury, dodatki za warunki pracy, zasiłki
na zagospodarowanie, dodatki specjalistyczne oraz inne składniki wynagrodzeń.
Wśród pozostałych wydatków znaczną część, bo aż 3 439 tys. stanowiło dodatkowe
wynagrodzenie roczne (13’tka), dodatki za wysługę lat – 4 941 tys. zł oraz nagrody,
w tym nagrody specjalne Prezydenta Miasta Krosna- na łączną kwotę 1 027 tys. zł.
Na podstawie analizy poniesionych w 2011 r. wydatków na wynagrodzenia
nauczycieli, o której mowa w art. 30a Karty Nauczyciela, ustalono, że ustawowe
średnie zostały osiągnięte na wszystkich stopniach awansu zawodowego.
Przedstawiona poniżej tabela jest kopią sprawozdania przekazanego do
Regionalnej Izby Obrachunkowej, organu stanowiącego, związków zawodowych
i dyrektorów szkół i placówek zatrudniających nauczycieli.
Lp.
Stopnie awansu
zawodowego
Wskaźniki
określone w
art. 30 ust. 3
Karty
Nauczyciela
1
2
3
1
2
3
4
nauczyciel stażysta
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
100%
111%
144%
184%
Suma iloczynów
średniorocznej liczby
etatów i średnich
Średnie wynagrodzenie
wynagrodzeń, o których
Wydatki poniesione w roku
mowa w art. 30 ust. 3 Karty
na wynagrodzenia w
Nauczyciela, ustalonych
składnikach wskazanych w
od dnia
od dnia
dla okresów
art. 30 ust.1 Karty
od dnia
od dnia
1 stycznia do 1 września do
obowiązywania
Nauczyciela
1 stycznia do 1 września do
dnia 31
dnia 31
poszczególnych kwot
dnia 31
dnia 31
sierpnia
grudnia
bazowych
sierpnia
grudnia
8x(kol. 4x
(kol. 3 x B1)
(kol. 3 x B2)
kol.6)+4x(kol.5xkol.7)
Średnioroczna liczba
etatów ustalana dla
okresów obowiązywania
poszczególnych kwot
bazowych
4
5
6
7
8
9
2 446,82
2 715,97
3 523,42
4 502,15
2 618,10
2 906,09
3 770,06
4 817,30
14,54
108,55
199,93
668,49
15,64
96,49
191,66
676,81
448 402,44
3 480 182,84
8 525 777,68
37 118 725,28
455 235,40
3 716 958,57
8 540 412,84
37 174 013,52
Kwota różnicy
(kol. 9 - kol. 8)
10
6 832,96
236 775,73
14 635,16
55 288,24
Struktura zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli, w tym rozwinięty system
motywacyjny, pozwalają na osiąganie ustawowych średnich wynagrodzeń na każdym
stopniu awansu zawodowego. Należy zaznaczyć, że Krosno znajduje się w grupie
nielicznych samorządów, które nie muszą wypłacać dodatków wyrównawczych z tytułu
zaniżonych danym roku wynagrodzeń nauczycielskich. Jak widać w powyższej tabeli
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 111 z 130
w 2011 roku średnie wynagrodzenie wymagane przepisami zostało przekroczone na
wszystkich stopniach awansu zawodowego.
Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi wzrosły średniorocznie
o 2,3% (226 tys. zł). Wydatki osobowe pracowników administracji i obsługi
przekroczyły kwotę 10.026 tys. zł. Środki na wydatki osobowe tej grupy (318 etatów)
są od 2009 roku przyznawane według jednolitego algorytmu (bonu finansowego).
Parametry bonu finansowego na utrzymanie pracowników administracji i obsługi
w roku szkolnym 2011/2012
Administracja i obsługa
2011
szkoły, zespoły - pierwszy etat
szkoły – pozostałe etaty
przedszkola
Zespoły szkół ( dodatkowo)
Małe szkoły ( dodatkowo)
Szkoły peryferyjne ( dodatkowo)
2012
35 573 zł
29 779 zł
26 765 zł
17 787 zł
7 445 zł
7 445 zł
36 391 zł
30 464 zł
27 381 zł
18 196 zł
7 616 zł
7 616 zł
O rzeczywistych wynagrodzeniach i liczbie etatów pracowników administracji
i obsługi oraz wysokości środków i ich sposobie podziału na wydatki rzeczowe
decydują dyrektorzy jednostek.
3. Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników
W roku 2011 naukę zawodu ukończyło (zdając równocześnie egzamin
czeladniczy) 21 młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Krosno,
w tym 3 uczniów OHP ukończyło zaś przyuczenie do wykonywania określonej pracy
(w roku ubiegłym – 16).
Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty (art. 70b) pracodawcom, którzy
zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania
zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba
zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania
określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Pracownicy młodociany według zawodów
Zawód
Liczba uczniów
Zawód
Liczba uczniów
Ślusarz
7
Nauka zawodu
Piekarz
Cukiernik
5
2
Sprzedawca
2
Fryzjer
2
Przyuczenie do określonej pracy
Kucharz małej
Technolog robót
gastronomii
wykończeniowych
2
1
W ramach dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia pracowników
młodocianych. Gmina Krosno wypłaciła w 2011 roku łącznie 143 441,10 zł.
Z dofinansowania skorzystało 14 pracodawców, którzy wykształcili 21 pracowników
zamieszkałych w Krośnie.
Strona 112 z 130
Lp
1
2
3
4
5
6
7
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Nazwa zawodu
Liczba
pracodawców
Liczba
pracowników
Dofinansowanie
4
2
2
2
3
7
5
2
2
2
2
1
51 731,93 zł
39 775,36 zł
16 071,76 zł
16 071,76 zł
9 643,09 zł
7 864,08 zł
2 283,12 zł
Ślusarz
Piekarz
Cukiernik
Fryzjer
Sprzedawca
Kuch. m. gastr.
Tech. rob. wyk.
1
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest refundowane
Gminie ze środków Funduszu Pracy.
IX. INFRASTRUKTURA OŚWIATOWA - DZIAŁANIA NA RZECZ
POPRAWY STANU TECHNICZNEGO I UNOWOCZEŚNIANIA BAZY
OŚWIATOWEJ
Organ prowadzący, jakim jest miasto Krosno, dla 25 jednostek oświatowych,
w myśl art. 5 ustawy o systemie oświaty odpowiada za ich działalność. Wśród zadań,
które nakłada ustawa jest odpowiedzialność za wykonywanie remontów oraz zadań
inwestycyjnych w zakresie poprawy bezpieczeństwa i warunków bazowych obiektów
szkolnych.
Strategia oświatowa Miasta Krosna jako jeden z najważniejszych celów
wskazuje poprawę warunków bazowych funkcjonowania szkół i placówek
oświatowych. Za realizację zadań określonych przez strategię odpowiedzialne są
zarówno służby Prezydenta, jak i dyrektorzy jednostek oświatowych.
1. Infrastruktura oświatowa
Infrastruktura szkolna, zwłaszcza budynki szkolne i ich wyposażenie oraz
dostępne dla uczniów obiekty sportowe, to majątek gminy bezpośrednio służący
potrzebom uczniów i nauczycieli. Stan infrastruktury szkolnej wpływa na warunki
nauczania i pośrednio na jego efekty.
Wszystkie jednostki oświatowe zlokalizowane są w obiektach stanowiących
majątek Gminy Krosno. Zgodnie z art.43 ustawy o gospodarce nieruchomościami na
wszystkie nieruchomości został ustanowiony trwały zarząd, który jest formą prawną
władania nieruchomością przez jednostkę organizacyjną
1.1 Informacje ogólne
Średnia powierzchnia nieruchomości gruntowej placówki oświatowej w Krośnie
wynosi 13,0 tys. m2. Najmniejsza pod względem powierzchni gruntowej nieruchomości
jednostka zajmuje 1,9 tys. m2 (ZSP6), największa – 35,5 tys. m2 (ZSP5). Infrastrukturę
oświatową stanowią także tereny zielone przy przedszkolach i szkołach o średniej
powierzchni 6,1 tys. m2, place zabaw o średniej powierzchni 1,3 tys. m 2 oraz tereny
sportowe o średniej powierzchni 2,4 tys. m2.
Krośnieńskie placówki oświatowe posiadają ponad 450 sal lekcyjnych o łącznej
powierzchni 22,2 tys. m2. Uczniowie mają do dyspozycji 192 pracownie, z czego
57 stanowią pracownie komputerowe, 47 językowe. Wszystkie szkoły mają do
dyspozycji biblioteki, a szkoły podstawowe także świetlice szkolne.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 113 z 130
Krośnieńskie przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły
ponadgimnazjalne charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem pod względem liczby
sal lekcyjnych, jakie są w ich posiadaniu. Najwięcej sal lekcyjnych mają do dyspozycji
uczniowie MZSzOI – 41 sal, MZS4 – 33 sal oraz MZS5 – również 33 sale. Najmniejsza
liczba uczniów przypadająca na 1 salę lekcyjną jest w MZS5.
Liczba sal lekcyjnych w porównaniu do ubiegłego roku szkolnego zwiększyła
się, ponieważ w szkołach pozyskano w wyniku adaptacji
lub modernizacji
pomieszczeń nie wykorzystywanych do celów dydaktycznych nowe sale lekcyjne.
W związku z przeprowadzonymi pracami Gmina Krosno, z 0,6 % rezerwy subwencji
oświatowej otrzymała kwotę 112 203 zł, która przekazana została do wnioskujących
o te środki szkół.
Lp.
1
2
3
4
5
6
1.2
Szkoła/placówka
SP5 5
MZS2 – G5
MZS5 - SP1 i G1
MZS6
MZS7
MZSzOI - G3
Wysokość przyznanej kwoty w zł
10 000
20 798
25 000
10 000
10 000
15 000
7
ZSP5
10 845
8
ZSP6
10 560
Bezpieczeństwo w szkołach i placówkach
Do podstawowych regulacji prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny
w szkołach zaliczyć należy Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.),
z którego wynika, że „Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu
w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa
w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do
tych jednostek
Dyrektorzy, co najmniej raz w roku dokonywali kontroli zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły
lub placówki, w tym do bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, a w razie
potrzeby określali kierunki ich poprawy. Kontrole w takim zakresie dokonywane są
również przez przedstawiciela organu prowadzącego.
Na podstawie protokołów z przeglądów w szkołach, przedszkolach
i placówkach oświatowych oraz protokołów z kontroli należy stwierdzić, że wszystkie
obiekty spełniały w roku szkolnym 2011/2012 podstawowe wymogi w zakresie
bezpieczeństwa.
1.3
Baza sportowa w krośnieńskich szkołach i placówkach
Baza sportowa w krośnieńskich szkołach i placówkach w stosunku do ubiegłego
roku szkolnego uległa poprawie. Oprócz istniejących przy szkołach SP3, SP6, MZS1,
MZS5, ZSP1, ZSP3 i ZSP4 wielofunkcyjnych, ogólnodostępnych boisk sportowych ze
sztuczną nawierzchnią zrealizowano boisko „Orlik” przy MZS4. W związku z tym,
znacznie poprawiła się baza sportowa dwóch jednostek oświatowych: MZS4 i II LO.
Strona 114 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Na początku roku 2012 oddano i przekazano do użytkowania również
pełnowymiarową salę gimnastyczną przy SP5.
Największe sale gimnastyczne o wymiarach odpowiadających hali sportowej,
o powierzchni przekraczającej 648 m2, wybudowane w ostatnich latach, znajdują się
przy SP5 i MZS3. Pięć szkół posiada duże sale gimnastyczne o powierzchni nie
mniejszej niż 288 m2 – MZS4, MZS5, MZSzOI, I LO, ZSP1, przy czym z sali MZS4
korzysta II LO. Średnie sale gimnastyczne o powierzchni od 162 m2 do 288 m2
posiada sześć szkół - SP3, MZS1, MZS8, ZSP3, ZSP4, ZSP5. W pozostałych
szkołach, z wyjątkiem MZS2 są sale gimnastyczne o powierzchni niż 162 m 2 – MZS6,
MZS7, ZSP2, ZSP6, ZSKU SOSW. MZS2 korzysta z sali gimnastycznej PWSZ.
W większości szkół znajdują się dodatkowo sale przeznaczone wyłącznie do
wychowania fizycznego (np. siłownie, małe sale gimnastyczne). Najwięcej takich
pomieszczeń znajduje się przy sali gimnastycznej MZS5.
Uzupełnieniem bazy sportowej są inne tereny sportowe, w tym place zabaw.
Jedynie I LO i ZSP6
nie posiadają terenów sportowych w obrębie swojej
nieruchomości.
Średnia wielkość terenów sportowych wyniosła 2 407,8 m2.
Dwanaście placówek oświatowych posiadało boisko do piłki nożnej. Również
dwanaście placówek dysponuje boiskiem do siatkówki (ZSP4 posiada trzy takie
boiska, a MZS1 – dwa boiska). Dziewięć placówek ma do dyspozycji dla uczniów
boisko do koszykówki (cztery placówki: MZS1, MZSzOI, ZSP1 oraz ZSP4 posiadały
po dwa boiska), sześć szkół boisko do piłki ręcznej, dziewięć zaś skocznię
lekkoatletyczną.
W ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” powstały przy szkołach
podstawowych nowe place zabaw ze sztuczną nawierzchnią. W ostatnim roku
szkolnym oddano dwa nowe place zabaw – przy SP5 i MZS1. W trakcie realizacji jest
budowa placu zabaw przy SP15.
1.4
Biblioteki i centra multimedialne
Biblioteki szkół podstawowych mają zróżnicowaną formę organizacyjną.
Wspólne biblioteki mają trzy szkoły podstawowe działające w strukturach zespołów –
SP10 w MZS 1, SP12 w MZS 2 i SP14 w MZSzOI. Pozostałe mają wyodrębnione
pomieszczenia biblioteczne. Biblioteka przeważnie zajmuje jedno pomieszczenie –
taką liczbę pomieszczeń posiada 12 bibliotek. Siedem bibliotek posiada po dwa
pomieszczenia,
zaś
3
biblioteki
odpowiednio
po
trzy
i
cztery
pomieszczenia. Średnia powierzchnia biblioteki w krośnieńskich szkołach wyniosła
72,12 m2. Najmniejsza biblioteka zajmowała 18 m2, największa zaś 143 m2.
Nie wszystkie biblioteki posiadają specjalistyczne oprogramowanie, które
pozwala na ewidencjonowanie zbiorów w komputerowej bazie danych i wypożyczeń,
z wykorzystaniem kodów kreskowych, rezerwacji książek przez Internet w systemie
on-line. W kilku szkołach, równolegle z wprowadzaniem danych do ewidencji,
przystosowuje się księgozbiór do wypożyczeń w systemie informatycznym,
oznaczając zbiory kodami kreskowymi. Tylko w trzech szkołach I LO i ZSP 1 i ZSKU,
funkcjonuje e-biblioteka. W pozostałych szkołach posiadających oprogramowanie
poziom zaawansowania digitalizacji katalogu zbiorów bibliotecznych nie prekracza
70%.
Na jedną szkolną bibliotekę przypada średnio 13, 5 tys. woluminów. Jednak
rozpiętość w liczbie posiadanych książek jest bardzo duża. Największa szkolna
biblioteka znajdująca się w I LO posiada w swoich zbiorach ponad 35 tys. pozycji.
W najmniejszej zaś ze szkolnych bibliotek (G 5) znajduje się niewiele ponad 4 tys.
woluminów.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 115 z 130
W większości szkół integralną część biblioteki stanowi wielostanowiskowa
czytelnia ze swobodnym dostępem przez uczniów do Internetu. Biblioteki szkolne
zostały wyposażone w komputery w ramach kilku edycji projektu „Pracownie
komputerowe dla szkół i internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach
szkolnych” oraz w ramach innych realizowanych projektów, a także ze środków
budżetowych i pozabudżetowych. W czytelniach uczniowie mają do dyspozycji po
kilka (od 4 do 7) komputerów z dostępem do Internetu, przy czym w czterech szkołach
brak jest wydzielonej czytelni.
2. Poprawa i unowocześnianie bazy oświatowej - zadania remontowe
W myśl art. 5 ustawy o systemie oświaty Gmina Krosno, jako organ prowadzący
dla 25 jednostek oświatowych, odpowiada za ich działalność. Do zadań organu
prowadzącego należy w szczególności między innymi zapewnienie warunków
działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,
wychowania i opieki oraz wykonywania remontów i zadań inwestycyjnych w zakresie
poprawy bezpieczeństwa i warunków bazowych obiektów szkolnych.
Również jeden z kierunków wyznaczonych przez aktualnie obowiązującą
strategię oświatową miasta Krosna wyznacza zadania zmierzające do poprawy stanu
bazy oświatowej i wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
W ostatnich latach znacznie poprawiły się warunki techniczne przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych, choć wiele potrzeb nadal zostaje niezaspokojonych.
Główne działania na rzecz poprawy stanu technicznego obiektów to:
 prace termomodernizacyjne obejmujące: wymianę stolarki okiennej, wymianę
drzwi wejściowych, docieplenie ścian budynków, remonty dachów i kominów;
 modernizowanie systemów grzewczych i instalacji elektrycznej;
 remonty sanitariatów, sal lekcyjnych, schodów i korytarzy oraz szatni;
 modernizacja sal gimnastycznych i siłowni;
 modernizacja i adaptacja pomieszczeń szkolnych z przeznaczeniem na cele
dydaktyczne;
 zagospodarowywanie terenów przy szkołach i przedszkolach pod kątem
wspomagania zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych;
 modernizacja podłóg i wymiana posadzek.
W roku szkolnym 2011/2012 większość prac remontowych i inwestycyjnych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzona była w miesiącach
wakacyjnych tak, aby nie zakłócać procesu dydaktyczno-wychowawczego i nie
stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Prace poprawiające stan
techniczny i estetykę budynków oraz terenów szkolnych prowadzone były we
wszystkich jednostkach.
Zakres zadań remontowych realizowanych bezpośrednio przez dyrektorów
przedszkoli, szkół i placówek oświatowych wynika z przyjętych planów, w ramach
dostępnych środków finansowych, zarówno z rezerwy remontowej 50/50, jak
i z innych, finansowanych ze źródeł pozabudżetowych, w tym ze środków
zgromadzonych na rachunku dochodów własnych oraz środków Rady Rodziców.
Dofinansowaniem objęte zostały wyłącznie zadania w sposób istotnie
poprawiający stan techniczny obiektu, zadania modernizacyjne i adaptacje
pomieszczeń przeznaczonych na cele statutowe szkoły oraz zadania poprawiające
infrastrukturę terenu.
Strona 116 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Zadania inwestycyjno – remontowe wykonywane przez Urząd Miasta
2.1
W roku szkolnym 2011/2012 prowadzone były przez Wydział Inwestycji Urzędu
Miasta Krosna następujące zadania inwestycyjne:
Jednostka
SP5
MZS 5
ZSP 3
Nazwa zadania
budowa sali gimnastycznej
modernizacja pomieszczeń szkolnych
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej
Nowoczesnych Technologii w Krośnie roboty budowlano -instalacyjne, budynek A
(Centrum Kształcenia Praktycznego - CKP)
Okres realizacji
Łączna kwota
2011-2012
2 854 200zł
VI-VIII/12
350 504 zł
2011-2012
12 629 747 zł
W trakcie realizacji jest wykonanie izolacji fundamentów i termomodernizacja
budynku SP Nr 7 oraz wykonanie elewacji budynku ZSP Nr 2. Skala potrzeb
remontowych budynków oświatowych jest ciągle niewystarczająca. Zgłaszane są
potrzeby dalszej poprawy stanu technicznego i estetyki obiektów, a przede wszystkim
kompleksowa termomodernizacja pozostałych obiektów oświatowych i dalsza
poprawa bazy dydaktycznej, w tym do kształcenia zawodowego i zajęć sportowych.
2.2
Zadania wykonane przez szkoły w ramach środków pozyskanych
z innych źródeł – rezerwy remontowej 50/50, dochodów własnych, Rady
Rodziców i innych
Szczegółowy wykaz zadań remontowych wykonanych w roku szkolnym
2011/2012 przez dyrektorów krośnieńskich jednostek przedstawia poniższa tabela.
Kwoty podane przy zadaniach są zaokrąglone do wysokości planu.
Jednostka
PM5
PM8
SP3
SP5
MZS1
MZS2
MZS3
MZS4
MZS5
Nazwa zadania
wykonanie dodatkowej łazienki dla pracowników przedszkola,
remont magazynu spożywczego, malowanie kuchni, wymiana
płytek pcv na korytarzach przedszkolnych
przygotowanie sal na dodatkowe oddziały, malowanie sal,
remont łazienki
położenie wykładziny na korytarzu na I piętrze, remont
łazienek - dokończenie
wymiana instalacji grzewczej w pomieszczeniach , wymiana
drzwi zewnętrznych - wejście do sali gimnastycznej,
wykonanie zadaszenia nad schodami wejściowymi do szatni
szkolnej
remont klatki schodowej i dwóch sal do zajęć w PM2, montaż
wykładziny PCV w salach lekcyjnych, remont szatni
uczniowskich
malowanie korytarza w PM 11, naprawa ubytku w suficie na
klatce schodowej, malowanie sufitu, naprawa schodów
wejściowych do szkoły
remont klasopracowni, remont przyziemia, malowanie sal w
przedszkolu
remont posadzki w salach lekcyjnych
malowanie sal lekcyjnych i remont klatki schodowej,
wykonanie instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w
Łączna kwota
38 000 zł
26 000 zł
33 000 zł
20 000 zł
28 000 zł
6 900 zł
24 200 zł
20 000 zł
33 309 zł
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
MZS6
MZS7
MZS8
MZSzOI
I LO
II LO
ZSP1
ZSP2
ZSP4
ZSP5
ZSP6
ZSKU
SOSW
MPPP
ZPO
pomieszczeniu biblioteki, modernizacja pomieszczeń biblioteki
i czytelni, remont szatni w szkole
wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentów budynku
szkoły, ułożenie kostki brukowej za budynkiem szkoły oraz
chodników przyległych do budynku szkoły, remont jednej sali
dydaktycznej w szkole, remont szatni - położenie wykładziny
remont schodów - położenie płytek antypoślizgowych na
schodach w budynku szkoły, malowanie trzech sal lekcyjnych,
remont świetlicy szkolnej
wymiana drzwi ewakuacyjnych w wewnątrz budynku PM3
oraz remont pomieszczeń przy wejściu do przedszkola,
remont instalacji elektrycznej w PM3, remont świetlicy szkolnej
docieplenie ścian budynku szkoły
adaptacja pomieszczeń na kompleks klasopracowni biologii,
chemii i fizyki, adaptacja pomieszczenia gospodarczego na
siłownię
malowanie sali lekcyjnej, montaż żaluzji w sali i w centrum
multimedialnym, remont chodnika łączącego parking z
boiskiem
malowanie ścian i sufitu korytarza na parterze w budynku A
szkoły i 6 sal lekcyjnych, dokończenie remontu instalacji
centralnego ogrzewania, naprawa gzymsów
wymiana pionu kanalizacyjnego w budynku szkoły, remont
pomieszczenia w bibliotece, remont sali lekcyjnej nr 26
wyłożenie kostką brukową podestu wewnątrz posesji szkoły,
wybudowanie chodnika, remont portierni
remont parkietu sali gimnastycznej, wykonanie instalacji
sygnalizacji alarmu pożarowego budynku B, malowanie ścian,
sufitów, lamperii na I piętrze budynku A, wymiana naczynia
przeponowego niezbędnego do pracy kotłów co
remont pomieszczeń szkolnych przy ul. P. Skargi 3 na
potrzeby szkoły, remont dachu na budynku szkolnym przy ul.
P. Skargi 3, remont sanitariatów
położenie płytek podłogowych na II i III piętrze
remont korytarza dolnego w budynku szkoły, remont i
adaptacja sali dla potrzeb oddziału przedszkolnego w budynku
internatu
wymiana okien w sali konferencyjnej i remont gabinetu
rehabilitacji
remont podjazdu do budynku
RAZEM
Strona 117 z 130
67 000 zł
26 300 zł
59 880 zł
67 251 zł
32 000 zł
16 739 zł
67 000 zł
24 000 zł
21 900 zł
56 414 zł
239 356 zł
10 500 zł
30 106 zł
8 995 zł
20 000 zł
976 850 zł
Z programu 50/50 przekazano do szkół w formie dofinansowania
zaplanowanych i wykonanych remontów kwotę 264 000 zł. Dofinansowaniem objęte
zostały wyłącznie zadania w sposób istotnie poprawiający stan techniczny obiektu,
zadania modernizacyjne i adaptacje pomieszczeń przeznaczonych na cele statutowe
szkoły oraz zadania
poprawiające infrastrukturę terenu. Łącznie na zadania
remontowe wydatkowano kwotę ponad 976 000 zł.
2.3
Zadania wykonane w ramach środków pozyskanych z 0,6 % rezerwy
subwencji ogólnej
Pod koniec 2011 roku zostały przyznane przez MEN dodatkowe środki z 0,6 %
Strona 118 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
rezerwy subwencji oświatowej, o które Gmina Krosno ubiegała się w związku
z likwidacją szkód spowodowanych zdarzeniami wywołanymi przez żywioły w łącznej
wysokości 120 000 zł dla szkół, które poniosły straty z tego tytułu. Wysokość
dofinansowania została pomniejszona o odszkodowanie od ubezpieczyciela.
Szkoła/ placówka
Lp.
1. MZS6
2. MZSzOI
3. SOSW
Wysokość
dofinansowania w zł
15 000
45 000
60 000
Zakres prac remontowych
remont sali gimnastycznej
docieplenie elewacji budynku szkoły
docieplenie elewacji budynku szkoły
X. PROJEKTY SPOŁECZNO – EDUKACYJNE
1. Projekty realizowane przez szkoły, finansowane ze środków EFS i Gminy
Krosno
Od kilku lat w krośnieńskich szkołach i placówkach oświatowych, zarówno przez
szkoły, jak i przez Gminę Krosno, realizowane są projekty finansowane z Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Dofinansowanie przez Unię Europejską wynosi 85% wartości budżetu, pozostałe 15 %
pochodzi z budżetu państwa. Niektóre realizowane z Priorytetu IX POKL projekty
wymagały wniesienia przez Gminę Krosno wkładu własnego. W roku szkolnym
2011/2012 realizowano w szkołach projekty współfinansowane z EFS, których
projektodawcą była sama szkoła, Gmina Krosno, oraz takie w których szkoły były
beneficjentami.
Poniższa tabela przedstawia wykaz wszystkich projektów realizowanych
w krośnieńskich jednostkach oświatowych współfinansowanych z EFS.
Szkoła
SP3
SP5
MZS1
Nazwa projektu
"Indywidualizacja
procesu
nauczania
i
wychowania
uczniów
kl.
I-III
szkół
podstawowych
Gminy
Krosno"
„Indywidualizacja
procesu
nauczania
i
wychowania
uczniów klas I – III szkół
podstawowych
Gminy
Krosno”
Okres
realizacji
Wartość
projektu
2011/2012
2012/2013
25 483 zł
Zakres merytoryczny projektu
Beneficjenci
projektu
zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
95 uczniów klas
pisaniu, matematyczne, logopedyczne, gimnastyka
od I - III
korekcyjna oraz zakup pomocy dydaktycznych
2011/2012
2012/2013
19 066 zł
zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna,
zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów 53 uczniów klas
w zakresie mat. – przyr. oraz zakup pomocy
od I - III
dydaktycznych
"Program stypendialny dla
uczniów
szczególnie
uzdolnionych z terenu woj.
podkarpackiego
w
roku
szkolnym 2011/2012"
2011/2012
5 100 zł
stypendium dla ucznia - 4 200 zł, wynagrodzenie
nauczyciela za sprawowanie opieki nad uczniem –
900 zł
„Indywidualizacja
procesu
nauczania
i
wychowania
uczniów klas I – III szkół
podstawowych
Gminy
Krosno”
2011/2012
2012/2013
31 803 zł
1 uczeń G2
1 nauczyciel
zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu
i pisaniu,
matematyczne,
logopedyczne, 95 uczniów klas
gimnastyka korekcyjna oraz zakup pomocy
od I - III
dydaktycznych
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
MZS2
MZS3
„Program stypendialny dla
uczniów
szczególnie
uzdolnionych z terenu woj.
podkarpackiego
w
roku
szkolnym 2011/2012"
2011/2012
„Indywidualizacja
procesu
nauczania
i
wychowania
uczniów klas I – III szkół
podstawowych
Gminy
Krosno”
2011/2012
24 979 zł
zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
92 uczniów klas
pisaniu, matematyczne, logopedyczne, gimnastyka
od I - III
korekcyjna oraz zakup pomocy dydaktycznych
"Indywidualizacja
procesu
nauczania
i
wychowania
uczniów klas I - III szkół
podstawowych
Gminy
Krosno"
2011/2012
2012/2013
37 484 zł
zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu, matematyczne, logopedyczne, gimnastyka
korekcyjna oraz zakup pomocy dydaktycznych
132 uczniów
klas I - III
49 982 zł
zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu, matematyczne, logopedyczne, gimnastyka
korekcyjna,
socjoterapeutyczne
dla
dzieci
z zaburzeniami komunikacji społecznej, rozwijające
zainteresowania w zakresie mat.- przyr. oraz zakup
pomocy dydaktycznych
196 uczniów
klas I - III
179 700 zł
stypendium dla ucznia - 4 200 zł, wynagrodzenie
nauczyciela za sprawowanie opieki nad uczniem –
900 zł
9 uczniów G4
31 uczniów
II LO
13 nauczycieli
"Indywidualizacja
procesu
nauczania
i
wychowania
uczniów klas I - III szkół
podstawowych
Gminy
Krosno"
MZS4
MZS5
MZS6
MZS7
MZS8
Strona 119 z 130
„Program stypendialny dla
uczniów
szczególnie
uzdolnionych z terenu woj.
podkarpackiego
w
roku
szkolnym 2011/2012"
2011/2012
2012/2013
2011/2012
"Baśnie, mity i legendy
zjednoczonej
Europy"
Program Comenius - Uczenie
się przez całe życie
2010-2012
"Human Mobility - Past and
Present" Program Comenius
- Uczenie się przez całe życie
2011-2013
"Indywidualizacja
procesu
nauczania
i
wychowania
uczniów klas I - III szkół
podstawowych
Gminy
Krosno"
"Indywidualizacja
procesu
nauczania
i
wychowania
uczniów klas I - III szkół
podstawowych
Gminy
Krosno"
"Indywidualizacja
procesu
nauczania
i
wychowania
uczniów klas I - III szkół
podstawowych
Gminy
Krosno"
"Indywidualizacja
procesu
nauczania
i
wychowania
uczniów klas I - III szkół
podstawowych
Gminy
Krosno"
"Stworzenie Wielokulturowej
Perspektywy
na
Naszą
Świadomość
Europejską"
Program Comenius - Uczenie
się przez całe życie
5 100 zł
stypendium dla ucznia - 4 200 zł, wynagrodzenie
1 uczennica G5
nauczyciela za sprawowanie opieki nad uczniem –
1 nauczyciel
900 zł
opracowanie bajek, mitów i legend polskich,
popularyzowanie
polskiego
dziedzictwa
kulturowego,
wymiana
uczniów.
Realizacja
19 764 zł
3 mobilności
wspólnie
z
6
partnerami
zagranicznymi z Litwy, Hiszpanii, Portugalii,
Czechy, Francji, Turcji
kontakt z partnerami na temat imigracji ludzkiej,
współpraca partnerska z 6 krajami - Hiszpania,
85 262 zł
Węgry, Słowenia, Turcja, Dania, Włochy, wyjazdy
zagraniczne uczniów i nauczycieli – 24 mobilności
20 uczniów
II LO
8 uczniów
2011/2012
2012/2013
21 229 zł
zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu
i pisaniu,
matematyczne,
rozwijające 55 uczniów klas
zainteresowania w zakresie j. angielskiego oraz
I - III
zakup pomocy dydaktycznych
2011/2012
2012/2013
38 369 zł
zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu
i pisaniu, matematyczne, zajęcia logopedyczne,
gimnastyka korekcyjna oraz zakup pomocy
dydaktycznych
125 uczniów
klas I-III
2011/2012
2012/2013
27 452 zł
zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu
i pisaniu,
matematyczne,
logopedyczne,
gimnastyka korekcyjna oraz zakup pomocy
dydaktycznych
97 uczniów
klas I-III
2011/2012
2012/2013
36 448 zł
zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu
i pisaniu,
matematyczne,
logopedyczne,
gimnastyka korekcyjna
oraz zakup pomocy
dydaktycznych
123 uczniów
klas I-III
2010-2012
poszerzenie świadomości narodowej i europejskiej,
rozwój kontaktów międzynarodowych , umiejętności
62 770 zł w posługiwaniu się językiem obcym – współpraca
z 2 krajami Turcja, Włochy, realizacja 24 mobilności
10 uczniów
"Indywidualizacja
procesu
nauczania
i
wychowania
MZSzO
uczniów klas I - III szkół
I
podstawowych
Gminy
Krosno"
2011/2012
2012/2013
74 898 zł
zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i
pisaniu, matematyczne, logopedyczne, gimnastyka
korekcyjna, rozwijające zainteresowania w zakresie
mat.-przyr. oraz zakup pomocy dydaktycznych
259 uczniów
klas I-III
„Program stypendialny dla
uczniów
szczególnie
uzdolnionych z terenu woj.
podkarpackiego
w
roku
szkolnym 2011/2012"
2011/2012
28 800 zł
stypendium dla ucznia - 4 200 zł, wynagrodzenie
nauczyciela za sprawowanie opieki nad uczniem –
900 zł
6 uczniów G3
4 nauczycieli
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 120 z 130
ZSO
ZSP1
„Program stypendialny dla
uczniów
szczególnie
uzdolnionych z terenu woj.
podkarpackiego
w
roku
szkolnym 2011/2012"
2011/2012
267 300 zł
stypendium dla ucznia - 4 200 zł, wynagrodzenie
nauczyciela za sprawowanie opieki nad uczniem –
900 zł
60 uczniów
17 nauczycieli
„Program stypendialny dla
uczniów
szczególnie
uzdolnionych z terenu woj.
podkarpackiego
w
roku
szkolnym 2011/2012”
2011/2012
39 000 zł
stypendium dla ucznia - 4 200 zł, wynagrodzenie
nauczyciela za sprawowanie opieki nad uczniem –
900 zł
8 uczniów
6 nauczycieli
"Już dziś tworzę własną firmę
- program rozwojowy ZSP1
w Krośnie"
2011/2012
2012/2013
zrealizowano indywidualne doradztwo zawodowe,
kurs "Jak założyć własną firmę?", promocję
projektu,
seminarium "Świadomy wybór kariery
274 947 zł zawodowej drogą do sukcesu", zakupiono pomoce
dydaktyczne. Planuje się przeprowadzić: konkurs
na projekt własnej firmy, szkolenie
oraz
konsultacje na stanowiskach pracy u pracodawców.
148 uczniów
technikum
"Podkarpacie stawia na
zawodowców"
2011/2012
2012/2013
realizacja staży wakacyjnych
57 uczniów
2009-2012
10 000 zł
rozwijanie kompetencji z
przedsiębiorczości,
technologii informacyjnej, matematyki, języka
angielskiego poprzez udział uczniów w zajęciach
w wyjazdowych
Kołach naukowych, grach
symulacyjnych, wakacyjnych obozów naukowych,
szkoła otrzymała sprzęt multimedialny wartości
10 000 zł
98 uczniów
technikum
"Choral Music and Poetry"
Program Comenius - Uczenie
się przez całe życie
2010-2012
współpraca szkolnych chórów, przygotowano
wspólne wykonanie utworu, uczniowie szkoły wzięli
udział w wizycie podsumowującej projekt w Lorce
62 154 zł (Hiszpania), wydano broszurę promującą i
opisującą rezultaty projektu – współpraca z 3
krajami - Hiszpanja, Szkocja,
Francjazrealizowano 24 mobilności
23 uczniów
"Podkarpacie
zawodowców"
stawia
na
2011/2012
2012/2013
realizacja staży wakacyjnych,
40 uczniów
"Podkarpacie
zawodowców"
stawia
na
2011/2012
2012/2013
realizacja staży wakacyjnych,
39 uczniów
Szkoła
Kluczowych
Kompetencji.
Program
rozwijania
umiejętności
uczniów
szkół
Polski
Wschodniej
ZSP2
ZSP4
"Inwestujemy w certyfikaty
inwestujemy w swój sukces"
2010-2012
kursy kwalifikacyjne, uprawnienia dla elektryków
207 280 zł SEP, kurs komputerowy ECDL, kurs z zakresu
programowania sterowników PLC, kurs językowy
„Program stypendialny dla
uczniów
szczególnie
uzdolnionych z terenu woj.
podkarpackiego
w
roku
szkolnym 2011/2012”
2011/2012
74 400 zł
2011/2012
zwiększenie umiejętności w posługiwaniu się
językiem obcym umożliwiające
uzyskanie
certyfikatu
TELC,
zwiększenie
znajomości
300 140 zł
nowoczesnych
technologii
informacyjnych
i komunikacyjnych
umożliwiające
uzyskanie
certyfikatu ECDL
uczniowie
liceum
„Akademia
technologii
informatycznych”
2011/2012
2012/2013
zwiększenie kompetencji zawodowych uczniów
poprzez podniesienie wiedzy w zakresie technologii
ICT: budowy, eksploatacji i serwisowania sprzętu
269 690 zł
komputerowego, posługiwania się technicznym j.
angielskim oraz doposażenie szkoły w sprzęt ICT
do zajęć praktycznych
uczniowie
technikum
"Podkarpacie
zawodowców"
2011/2012
2012/2013
„Planujemy lepsze jutro”
ZSP5
ZSP6
stawia
na
„Zagraniczna
praktyka
szansą
na
zdobycie
doświadczenia zawodowego
oraz
lepszą
pracę
w
przyszłości" – w
ramach
Programu Leonardo da Vinci
2010-2012
„Podkarpacie stawia na
zawodowców”
2011/2012
2012/2013
stypendium dla ucznia - 4 200 zł, wynagrodzenie
nauczyciela za sprawowanie opieki nad uczniem –
900 zł
realizacja staży wakacyjnych
239 119 zł
praktyka
zagraniczna
uczniów
szkoły
u pracodawców w Anglii w miesiącu październiku
2011r.
realizacja staży wakacyjnych,
uczniowie
technikum
16 uczniów
8 nauczycieli
34 uczniów
32 uczniów + 2
opiekunów
40 uczniów
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
ZSKU
SOSW
Strona 121 z 130
„Wiedza w zasięgu ręki –
Regionalny
Ośrodek
Kształcenia na Odległość”
2011/2012
2012/2013
197 756 zł
opracowanie materiałów edukacyjnych na potrzeby
słuchaczy szkoły dla dorosłych, zakup sprzętu
komputerowego, promocja projektu
słuchacze
szkoły dla
dorosłych
„Słuchać by słyszeć - słyszeć
by słuchać”
2009-2013
198 000 zł
wdrożenie innowacyjnego programu nauczania
metodą Tomatisa, organizacja i wyposażenie
gabinetu terapii metodą Tomatisa
100 uczniów
2011/2012
2012/2013
22 432 zł
"Indywidualizacja
procesu
nauczania
i
wychowania
uczniów
kl.
I-III
szkół
podstawowych
Gminy
Krosno"
„Podkarpacie stawia na
zawodowców”
2011/2012
2012/2013
zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu
i pisaniu, matematyczne, specjalistyczne zajęcia 10 uczniów klas
terapeutyczne - dogoterapia oraz zakup pomocy
od I - III
dydaktycznych
realizacja staży wakacyjnych
6 uczniów
2. Projekty społeczno – edukacyjne realizowane przez szkoły, prowadzone
przez między innymi ministerstwa, instytucje, uczelnie.
Szkoły biorą udział w projektach społeczno – edukacyjnych, prowadzonych przez
ministerstwa, jak również przez szkoły wyższe i inne instytucje. Poniższa tabela
przedstawia wykaz projektów, których szkoła była beneficjentem, a głównym
wnioskodawcą były instytucje, uczelnie wyższe lub ministerstwa.
Szkoła
Tytuł projektu
Okres
realizacji
Zakres merytoryczny projektu
Beneficjenci
"Szkoła z klasą 2.0"
2011/2012
zachęcenie
nauczycieli
i
uczniów do
stosowania
nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
(TIK), rozwijanie odpowiedzialnego i uczciwego korzystania
ze źródeł i wykorzystywania pozyskanej wiedzy w praktyce
"Program na rzecz
społeczności romskiej"
2011/2012
Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
działania integracyjne, dofinansowanie zakupu strojów dla 3 uczniów
dzieci, zakup podręczników i przyborów szkolnych
"Odkrywać nieznane,
tworzyć nowe - program
rozwijania zainteresowań
fizyką"
2010-2012
rozwijanie
pasji
odkrywania
poprzez
możliwość
eksperymentowania i poznawania najnowszych osiągnięć
fizyki
MZS4
Projekt "FENIKS"
2010-2012
MZS5
"e-Akademia przyszłości"
2010-2013
„Program na rzecz
społeczności romskiej”
2011/2012
SP3
182 uczniów
MZS1
MZS6
Program "Szkoła Ucząca
Się"
"Podniesienie efektywności
kształcenia uczniów ze
specjalnymi
potrzebami
edukacyjnymi"
2010-2012
2011/2012
uczniowie
gimnazjum
zajęcia pozalekcyjne wspomagające i popularyzujące fizykę w
10 uczniów
celu rozwijaniu podstawowych kompetencji naukowych,
G4
technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów
Ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych
ze szczególnym uwzględnieniem nauk mat. przyr., technologii
informac.
-komunikacyjnych
(ICT),
języków
obcych
uczniowie G1
i przedsiębiorczości. W ramach projektu szkoła otrzymała
tablicę interaktywną, 7 laptopów dla nauczycieli, bezpłatne
szkolenia dla nauczycieli , dostęp do platformy edukacyjnej,
zakup podręczników, zakup przyborów szkolnych, integracja,
15 uczniów
ubezpieczenie,
wypoczynek
letni,
wyposażenie
świetlicy,
Wprowadzenie oceniania kształtującego oraz pracy
254 uczniów
zespołowej
udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej
skierowanej do uczniów, szkolenia nauczycieli, zaopatrzenie
szkoły w narzędzia do diagnozy uczniów na kwotę 8000 zł
25 uczniów klas
I-VI
Strona 122 z 130
MZS8
MZSzOI
ZSO
ZSP1
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Podnoszenie kompetencji
uczniowskich w dziedzinie
nauk
mat.
–przyr.
i
technicz. z wykorzystaniem
innowacyjnych
metod
i technologii
–
EDUSCIENCE
2011-2014
w ramach projektu powstała nowoczesna platforma elearningowa, na której są zamieszczane lekcje z zakresu
nauk matematyczno-przyrodniczych,
stworzone
przez uczniowie klasy
nauczycieli praktyków pod okiem specjalistów metodyków I
w oparciu o zagadnienia udostępnione przez pracowników
naukowych Polskiej Akademii Nauk.
„Uwaga! Sposób na życie”
2010-2012
działania projektu ukierunkowane na oddziały integracyjne
poprzez poprawę jakości nauczania dzieci ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi przy zastosowaniu metody 19 uczniów klas
Tomatisa, dzieci otrzymały bezpłatne podręczniki, szkoła I-III
pomoce dydaktyczne, instrumenty muzyczne, przybory
szkolne wartości 18 000 zł
"Wybieram e-fizykę"
2010-2013
zajęcia na platformie cyfrowej, obozy naukowe, konkursy i
ćwiczenia laboratoryjne, szkoła otrzymała pomoce naukowe
wartości 20 000 zł
30 uczniów
„Krok
w przedsiębiorczość”
2011/2012
zajęcia na platformie cyfrowej z przedsiębiorczości,
otrzymała pomoce naukowe wartości 15 000 zł
15 uczniów
Matematyczne
Uniwersytety Młodzieżowe
2011/2012
przygotowanie uczniów do matury na poziomie rozszerzonym
40 uczniów
z matematyki, do konkursów i olimpiad z matematyki
"Śpiewająca Polska"
2010/2011
2011/2012
dofinansowanie chóru szkolnego, wynagrodzenie nauczyciela
2010-2012
testowanie
produktów
metodycznych
technologii informacyjnej, przedsiębiorczości
2010/2014
korzystanie przez nauczyciela na lekcjach matematyki i przez
Uczniowie
uczniów w domu z wykładów, ćwiczeń, sprawdzianów
klasy I i II LO
w formie kursów e - learningowych
"Żyj twórczo. Zostań
[email protected]"
Matematyka
Reaktywacja
Projekt pn."Opracowanie i
wdrożenie kursu wyrówn. z
matem. z wykorzystaniem
technologii informacyjnokomunikacyjnych
dla
uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych"
szkoła
60 uczniów
z matematyki, uczniowie klas I
LO
Nadmienić również należy, że przedszkola, szkoły i placówki oświatowe
aktywnie uczestniczą w ogólnopolskich programach społeczno – edukacyjnych, takich
jak: „Szkoła Promująca Zdrowie”, „Owoce w szkole”, „Szklanka mleka” oraz
w ogólnopolskich kampaniach profilaktycznych, takich jak między innymi: „Zachowaj
trzeźwy umysł”, „Trzymaj formę”, czy „Szkoła bez przemocy”.
Wszystkie szkoły uczestniczyły również w projekcie realizowanym przez Gminę
Krosno pn. „Wywołanie efektu synergii działań w wyniku jednoczesnego wdrożenia
programów profilaktyki i promocji zdrowia oraz kompleksowej opieki perinatalnej”.
3. Miejskie programy społeczno – edukacyjne
3.1
„Kolorowa Klasa Krosnoludka”
Miejski program wparcia szkół podstawowych zapewniający każdemu uczniowi
klas I – III możliwość pozostawiania książek i przyborów szkolnych w klasie
realizowany jest od 2009 roku. W roku szkolnym 2011/2012 przekazano szkołom
podstawowym kwotę 105 tys. zł, po 5 tys. zł na każdy oddział w szkole,
z przeznaczeniem na zakup kolorowych szafek, ale i dodatkowego wyposażenia,
pomocy dydaktycznych, zabawek, sprzętu sportowego, sprzętu audiowizualnego,
tablic interaktywnych.
3.2
„Podręcznik dla przyszłego technika”
Moduł nowego programu „Ucz się w Krośnie”. Jest to miejski program
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 123 z 130
zapewniający uczniom techników bezpłatne podręczniki do kształcenia zawodowego.
Ma on na celu zmniejszenie różnic w dostępie do wiedzy i ograniczenie kosztów dla
rodziców, których dzieci wybierają naukę w krośnieńskich czteroletnich technikach.
Jest ważnym elementem promocji kształcenia zawodowego w mieście. Program jest
realizowany od 2009 roku. Zakupione podręczniki stanowią wyposażenie bibliotek
szkolnych i są udostępniane uczniom na czas nauki. W roku 2009 na ten cel szkoły
otrzymały łączną kwotę 62 600 zł, w 2010 58 200 zł i 64 400 w roku 2011. Każda
szkoła zawodowa otrzymała po 100 złotych na każdego przyjętego do klasy
I technikum. Program jest kontynuowany w nowym roku szkolnym.
3.3
„Lekcja samorządowa”
W roku szkolnym 2011/12 miejski program Lekcja
Samorządowa po raz pierwszy w historii skierowany został
do uczniów krośnieńskich gimnazjów. Udział w programie
wzięło 5 szkół, a tegoroczna edycja nie miała charakteru
rankingowego.
Uczniowie gimnazjów zaprezentowali tematykę
związaną wyłącznie z zagadnieniami samorządowymi, przez
co mieli znakomitą okazję do zapoznania się w zasadami,
panującymi w samorządzie lokalnym. Tradycyjnym
podsumowaniem programu była wsólna wycieczka do Warszawy – podczas której
głównym punktem była wizyta w Sejmie RP.
Program od lat cieszy się dużym powodzeniem, i jest znakomitym
uzupełnieniem wiedzy o społeczeństwie. W przyszłym roku szkolnym program
ponownie zostanie skierowany do gimnazjalistów.
Strona 124 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Podsumowanie
Prezentowana „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny
2011/2012” jest obszerną i szczegółową prezentacją zasobów miejskiej oświaty,
swoistym „przewodnikiem po krośnieńskiej oświacie”. W powiązaniu z opracowaniami
z lat ubiegłych oraz z przedstawioną w 2011 roku diagnozą sektora oświaty w Krośnie
przeprowadzoną przez niezależna firmę zewnętrzną, informacja ta pozwala na ocenę
realizacji ustawowych zadań w sektorze edukacji oraz umożliwia skuteczne
monitorowanie lokalnej polityki edukacyjnej określonej w Strategii Oświatowej Miasta
Krosna na lata 2011-2016.
W tegorocznym raporcie o stanie oświaty wykorzystano także nowe narzędzia
analityczne, doświadczenia innych samorządów oraz dostępne wskaźniki oświatowe
dotyczące sfery zarządzania edukacją samorządową. Krośnieński model informacji
o stanie realizacji zadań oświatowych przygotowywany w ostatnich dwóch latach
wykorzystywany jest jako przykład dobrych praktyk w ogólnopolskich publikacjach
dotyczących oświaty samorządowej.
Tegoroczne wyniki sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych i matur są
znacznie wyższe od wyników wojewódzkich i ogólnopolskich. Zaangażowanie
w realizację zadań oświatowych, ciekawe projekty, innowacyjny sposób zarządzania
i finansowania na wszystkich szczeblach wskazują, że przyjęty model oświaty
sprawdza się w warunkach postępującego niżu demograficznego i służy umocnieniu
pozycji Krosna jako lokalnego ośrodka edukacji kształcącego na najwyższym
ogólnopolskim poziomie.
Potwierdzeniem zaangażowania i aktywności samorządu na rzecz edukacji,
w tym podejmowania wielu inicjatyw w kierunku aktywizowania młodzieży uczącej się
oraz rozwijania jej edukacyjnych i naukowych pasji, jest przyznanie tytułu
„Samorządowy Lider Edukacji” dla Gminy Krosno. Otrzymany w 2011 roku certyfikat
potwierdza, że warto kształcić się i inwestować w rozwój intelektualny w mieście
Krośnie.
Stopień realizacji zadań oświatowych i podejmowane decyzje strategiczne
potwierdzają, że precyzyjne wyznaczenie celów, konsekwentna realizacja przyjętych
kierunków działania i umiejętne kierowanie sektorem edukacji, pozwoliły na uczynienie
z Krosna ważnego ośrodka edukacyjnego oraz miasta, które inwestuje w gospodarkę
opartą na wiedzy.
opracowanie informacji:
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna
Materiały źródłowe oraz szersze opracowania są dostępne w Wydziale Edukacji UM w Krośnie.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 125 z 130
ZAŁĄCZNIKI
I. CELE
STRATEGICZNE
I
OPERACYJNE
STRATEGII
OŚWIATOWEJ MIASTA KROSNA NA LATA 2011-2016
CEL STRATEGICZNY I (CI)
PODNOSZENIE
JAKOŚCI
I
EFEKTYWNOŚCI
WZMOCNIENIE ATRAKCYJNOŚCI NAUCZANIA
KSZTAŁCENIA
ORAZ
1. (CI-1)
Poszerzenie oferty opiekuńczo-edukacyjnej i atrakcyjności przedszkoli
zapewniających dobry start w szkole.
2. (CI-2)
Kształtowanie u uczniów kluczowych kompetencji przygotowujących do
życia w społeczeństwie i przyszłego zatrudnienia.
3. (CI-3)
Utrzymanie wyników sprawdzianów, egzaminów gimnazjalnych
i maturalnych na poziomie wyższym od średnich wojewódzkich i ogólnopolskich.
4. (CI-4)
Wspieranie uzdolnień dzieci i młodzieży – tworzenie warunków do
rozwoju aktywności naukowej, zawodowej, artystycznej i sportowej.
5. (CI-5)
Edukacja dla rynku pracy – doskonalenie jakości kształcenia
zawodowego.
6. (CI-6)
Zapewnienie wysoko kwalifikowanej kadry pedagogicznej.
CEL STRATEGICZNY II (CII)
UPOWSZECHNIENIE DOSTĘPU DO USŁUG EDUKACYJNYCH
1. (CII-1)
Zapewnienie każdemu dziecku w wieku 3-5 lat miejsca w przedszkolu
lub innej formie edukacji – upowszechnienie edukacji przedszkolnej.
2. (CII-2)
Ułatwienie dostępu do miejskiej edukacji publicznej dla uczniów
i słuchaczy spoza Krosna.
3. (CII-3)
Poprawa dostępności do kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz
osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
4. (CII-4)
Ułatwienie
dostępu
uczniom
krośnieńskich
szkół
do
ponadstandardowych usług edukacyjnych.
5. (CII-5)
Upowszechnianie korzyści płynących z wyboru edukacji ukierunkowanej
na rynek pracy.
CEL STRATEGICZNY III (CIII)
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH
1. (CIII-1) Poprawa jakości wsparcia edukacyjno-terapeutycznego udzielanego
dziecku i rodzinie.
2. (CIII-2) Budowanie efektywnego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
3. (CIII-3) Rozwijanie systemu wsparcia materialnego dla dzieci i młodzieży.
4. (CIII-4) Prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych na rzecz poprawy
bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 126 z 130
CEL STRATEGICZNY IV (CIV)
POPRAWA STANU BAZY OŚWIATOWEJ I WYPOSAŻENIA W SPRZĘT I POMOCE
DYDAKTYCZNE
1. (CIV-1) Wykorzystywanie zasobów oświatowych do rzeczywistych potrzeb,
z uwzględnieniem zmian demograficznych i możliwości finansowych gminy.
2. (CIV-2) Modernizacja budynków i sieci mediów, w tym dostosowywanie bazy
oświatowej do nowych norm i przepisów.
3. (CIV-3) Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej przy szkołach,
przedszkolach i placówkach oświatowych.
4. (CIV-4) Wdrażanie technologii informacyjnych – „e-Szkoła, szkołą ku
przyszłości”.
5. (CIV-5) Modernizacja wyposażenia i pomocy dydaktycznych do potrzeb nowej
podstawy programowej w zreformowanej szkole.
CEL STRATEGICZNY V (CV)
ZAPEWNIENIE EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA I FINANSOWANIA OŚWIATY
W WARUNKACH REFORMY EDUKACJI I NIŻU DEMOGRAFICZNEGO
1. (CV-1)
Usprawnienie
organizacyjnych
i
finansowych
mechanizmów
dostosowujących sieć szkół do rzeczywistych potrzeb – Krośnieński Bon
Edukacyjny.
2. (CV-2)
Racjonalizacja sieci szkół – minimalizacja kosztów niekorzystnych
warunków demograficznych i wdrażanej reformy edukacji, przy optymalnym
wykorzystaniu bazy oświatowej.
3. (CV-3)
Zapewnienie wysoko wykwalifikowanych kadr administracyjnych
i zarządzających w jednostkach oświatowych.
4. (CV-4)
Usprawnienie organizacji obsługi finansowo-księgowej i administracyjnogospodarczej w powiązaniu z mechanizmami finansowymi.
5. (CV-5)
Informatyzacja procesów zarządzania oświatą.
II UCHWAŁY RADY MIASTA I ZARZĄDZENIA ORAZ INFORMACJE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA
DOTYCZĄCE OŚWIATY ZA
OKRES ROKU SZKOLNEGO 2011/2012
Uchwały Rady Miasta Krosna dotyczące zadań oświatowych
1
Nr XIX/257/11 z dnia
30.09.2011 r.
2
Nr XXI/282/11 z dnia
25.11.2011 r.
Przedmiot uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Indywidualizacja procesu
nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Krosno” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w sprawie założenia gimnazjum dwujęzycznego i utworzenia zespołu szkół oraz nadania
im statutów
Nr XXI/283/11 z dnia
25.11.2011 r.
Nr XXI/307/11 z dnia
25.11.2011 r.
w sprawie zmiany siedziby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 w Krośnie,
ul. Lewakowskiego 27
w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
Lp
3
4
Numer Data
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
5
Nr XXIV/353/12 z dnia
27.01.2012 r.
6
Nr XXIV/354/12 z dnia
27.01.2012 r.
7
Nr XXIV/355/12 z dnia
27.01.2012 r.
8
9
10
11
12
13
14
15
Nr XXIV/356/12 z dnia
27.01.2012 r.
Nr XXIV/357/12 z dnia
27.01.2012 r.
Nr XXIV/358/12 z dnia
27.01.2012 r.
Nr XXIV/359/12 z dnia
27.01.2012 r.
Nr XXIV/360/12 z dnia
27.01.2012 r.
Nr XXIV/361/12 z dnia
27.01.2012 r.
Nr XXIV/362/12 z dnia
27.01.2012 r.
Nr XXV/383/12 z dnia
24.02.2012 r.
16
Nr XXV/384/12 z dnia
24.02.2012 r.
17
Nr XXVI/401/12 z dnia
28.03.2012 r.
18
Nr XXVI/402/12 z dnia
28.03.2012 r.
19
Nr XXVI/403/12 z dnia
28.03.2012 r.
20
Nr XXVI/404/12 z dnia
28.03.2012 r.
21
22
23
24
25
Nr XXVII/423/12 z dnia
27.04.2012 r.
Nr XXVII/424/12 z dnia
27.04.2012 r.
Nr XXVII/425/12 z dnia
27.04.2012 r.
Nr XXVII/426/12 z dnia
27.04.2012 r.
Nr XXVII/427/12 z dnia
27.04.2012 r.
Strona 127 z 130
Gminy Krosno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
w sprawie - ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno
w sprawie włączenia II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie do
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie
w sprawie zmiany Załącznika Nr 2 do uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXI/282/11 z dnia
25 listopada 2011 r. w sprawie założenia gimnazjum dwujęzycznego i utworzenia zespołu
szkół oraz nadania im statutów
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Krośnie
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Krośnie
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Krośnie
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Krośnie
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Krośnie
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Krośnie
w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 Specjalnej dla
Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie
zmieniająca uchwałę Rady Miasta w sprawie planu sieci i obwodów publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów w Krośnie
zmieniająca uchwał w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i
innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich
przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach
oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Krosno
w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego Nr 12 w Krośnie dla Dzieci
z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym, Znacznym, z Autyzmem oraz z
Niepełnosprawnościami Sprzężonymi i włączenia go w strukturę Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie oraz nadania mu
statutu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi pełniącemu
stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji
zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym
również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość,
nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów,
bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Krosno
w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Wiedza na wyciągnięcie
ręki – Regionalny Ośrodek Kształcenia na Odległość w Krośnie” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Krośnie
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Krośnie
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Krośnie
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Krośnie
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 5 w Krośnie
Strona 128 z 130
Nr XXVII/428/12 z dnia
27.04.2012 r.
Nr XXVII/429/12 z dnia
27.04.2012 r.
26
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Krośnie
w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 Specjalnej dla Uczniów z
Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi pełniącemu
Nr XXVII/430/12 z dnia stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji
27.04.2012 r.
zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym
również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość,
nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów,
bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin
poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość
Nr XXVIII/444/12 z dnia w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu pod nazwą „Podkarpacie stawia na
29.05.2012 r.
zawodowców” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania
Nr XXXI/466/12 z dnia dotacji przyznawanych dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych
29.06.2012 r.
prowadzonych na terenie Gminy Krosno przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina
Krosno
mieniająca uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za
Nr XXXI/467/12 z dnia
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,
29.06.2012 r.
szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krosno
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i
Nr XXXI/468/12 z dnia innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich
29.06.2012 r.
przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach
oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Krosno
w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Policealnej dla dorosłych wchodzącej
Nr XXXII/501/12 z dnia
w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie w Zespole Szkół Kształcenia
30.08.2012 r.
Ustawicznego w Krośnie
w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej Naftowo-Gazowniczej dla dorosłych Nr 2
Nr XXXII/502/12 z dnia
wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza
30.08.2012 r.
w Krośnie i nadania jej statutu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych
Nr XXXII/503/12 z dnia
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
30.08.2012 r.
Krosno oraz określenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Zarządzenia Prezydenta Miasta Krosna dotyczące zadań oświatowych
Lp
1
Data Numer
Nr 298/11 z dnia
28.11.2011 r.
2
Nr 334/11 z dnia
30.12.2011 r.
3
Nr 338/12 z dnia
04.01.2012 r.
4
Nr 342/12 z dnia
20.01.2012 r.
5
Nr 352/12 z dnia
06.02.2012 r.
6
Nr 364/12 z dnia
27.02.2012 r.
Przedmiot zarządzenia
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na
stopień nauczyciela mianowanego
w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia projektu
pn. "Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii w
Krośnie"
w sprawie określenia wysokosci średniego miesięcznego kosztu utrzymania
wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Krośnie w roku 2012
w sprawie przeprowadzenia przez dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im.
Mikołaja Kopernika w Krośnie naboru do Gimnazjum Dwujęzycznego im.
Mikołaja Kopernika w Krośnie
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie, Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 w Krośnie.,
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Krośnie
w sprawie planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Krosno oraz ustalenia
maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie
Ilość
1
1
1
1
1
1
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
Strona 129 z 130
7
Nr 369/12 z dnia
29.02.2012 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 3 w Krośnie
1
8
Nr 370/12 z dnia
29.02.2012 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej celem wyłonienia ksandydata na
stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Krośnie
1
9
Nr 371/12 z dnia
29.02.2012 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krośnie
1
10
Nr 372/12 z dnia
29.02.2012 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej celem wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej celem
wyłonienia
kandydata
na
stanowisko
dyrektora
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej celem
Nr 378/12 z dnia
wyłonienia
kandydata
na
stanowisko
dyrektora
Zespołu
Szkół
12.03.2012 r.
Ogólnokształcących w Krośnie
w sprawie przeprowadzenia przez Dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoNr 407/12 z dnia
Wychowawczego im. Marii Grzegorzewskiej w Krośnie naboru do Przedszkola
13.04.2012 r.
Specjalnego Nr 12 w Krośnie dla Dzieci z UpośledzeniemUmysłowym w
Stopniu Umiarkowanym, Znacznym, z Autyzmem
w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania i realizacji projektu pn.
Nr 463/12 z dnia
"Podkarpacie stawia na zawodowców" w ramach działania 9.2 Priorytetu IX
4.06.2012 r.
POKL.
Nr 481/12 z dnia
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na
21.06.2012 r.
stopień nauczyciela mianowanego
Nr 496/12 z dnia
w sprawie nagród specjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla
29.06.2012 r.
których organem prowadzącym jest Gmina Krosno
Nr 500/12 z dnia
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu
06.07.2012 r.
podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.
Nr 514-519/12 z dnia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na
12.07.2012 r.
stopień nauczyciela mianowanego
Nr 502-513/12 z dnia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na
12.07.2012 r.
stopień nauczyciela mianowanego
Nr 528/12, 529/12,
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na
531/12, 532/12 z
stopień nauczyciela mianowanego
dnia 31.07.2012 r.
Nr 545/12 z dnia
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw przyznawania
10.08.2012 r.
stypendiów dla wybitnie uzdolnionych uczniów
Nr 551-556/12 z dnia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na
20.08.2012 r.
stopień nauczyciela mianowanego
Nr 560/12 z dnia
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
22.08.2012 r.
przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
Nr 561/12 z dnia
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na
23.08.2012 r.
stopień nauczyciela mianowanego
Nr 377/12 z dnia
12.03.2012 r.
1
1
1
1
1
1
1
6
12
4
1
6
1
1
Informacje dla Komisji Rady Miasta Krosna
Lp
Data
Przedmiot informacji
1
09.2011 r.
Informacja o przygotowaniu szkół do nowego roku szkolnego – remonty, zadania inwestycyjne.
2
09.2011 r.
Sytuacja kadrowa w przedszkolach i szkołach w nowym roku szkolnym 2011/2012.
3
09.2011 r.
Informacja na temat obowiązujących od 1 września 2011 r. wysokości opłat ponoszonych przez
rodziców w krośnieńskich żłobkach i przedszkolach oraz przybliżenie wynikających z tego
problemów.
Strona 130 z 130
Informacja o realizacji zadań oświatowych w Krośnie w roku szkolnym 2011/2012
4
10.2011 r.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Krosno za rok szkolny 2010/2011.
5
02.2012 r.
6
03.2012 r.
7
8
04.2012 r.
04.2012 r.
9
05.2012 r.
10
06.2012 r.
Informacja na temat realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych przez świetlice szkolne.
Zmiany w kształceniu zawodowym od nowego roku szkolnego z uwzględnieniem sieci szkół
ponadgimnazjalnych w Krośnie - prezentacja
Informacja o sieci bibliotek w szkołach podstawowych – baza, wielkość księgozbioru, potrzeby.
Informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Krosna podjętych w 2011 r. (w zakresie edukacji).
Informacja na temat infrastruktury oświatowej w mieście – stan techniczny, konieczne działania
w zakresie jej poprawy i unowocześnienia.
Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli w roku szkolnym 2012/2013.
11
08.2012 r.
Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego – nabór.
12
08.2012 r.
Informacja o wynikach egzaminów na poszczególnych szczeblach – szkoły podstawowe,
gimnazja, egzaminy maturalne, sukcersy edukacyjne.
13
08.2012 r.
Informacja na temat realizacji startegii Urzędu Miasta Krosna (w części dotyczącej edukacji).
14
08.2012 r.
Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego –
sytuacja kadrowa.
Download

II etap edukacyjny - jedynka