†OYOTA
丁OYO丁 A
TORKiYE PAZARLAMA VE SAtts A s
lLl*t^
Cumhuttyet Mahallesi E-5 Yan Yol
No:1l Yakaclk 34876 Kartal
istanbul TURKIYE
30102014
T.C. Milli E!itim Bakanlrgr
Ankara
Toyota TUrkiye Paza ama ve Satrg A.$. olarak 20'14-2015 Egitim ve Ogretim yrh igerisinde 'Hayalimdeki
Araba" adr altrnda bir resim yarrgmasr tertip etmek azusundayrz. Yansmanrn konu ve gartlannr igeren
gartnameyi eKe bilgilerinize az edeiz.
Toyota TUrkiye Pazarlama ve Satrg A.$.
itetigim
:
Kurumsal iletigim Boliimti
Toyota Pazarlama ve Satrg. A.9.
Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol
No:11 Yakacrk- Kartal/ ISTANBUL
o4 Faslm 20i4
NUIIIARA:
③¨
qggs q
TOYOTA
TOYOTA TURKIYE PAZARLAMA VE SAT!sAs
Cumhunyet Mahallesi E-5 Yan Yol
Nolll Yakaclk 34876 Kartal
istanbul TORKIYE
30102014
T C MⅢ i Eotim Bakanllol dikkalne
Konu: TOYOTA "Hayalimdeki Araba" Resim Yangmast
Toyota Motor Corporation tarafrndan 9.su duzenlenecek olan "Hayalimdeki Araba" Resim
YanSmasr, gegti!imiz sene oldu!u gibi bu sene de Tiirkiye'den bagvurularr kabul edecektir.
TUrkiye'de Toyota TUrkiye Pazarlama ve Satrg A.9. tarafrndan yurutiilecek olan yangma 1 5
Kasrm 2014 - 13 $ubat 2015 tarihleri arasrnda gergeklegecek ve
www.tovota.com.tr/havalimdeki-araba adresinden indirilebilecek imzah katrhm formu ile
bagvurularr kabul edecektir.
Yangma gartnamesini ekte de!erlendirmelerinize
az
edenz.
Saygrlalrmrzla
T
MA
A・
s,
Toyota Turkiye Pazarlama ve Satis A s
Cumhunyet Maha‖ esi E-5 Yan Yol No:11
Yakaclk 34876 Kartal―
Tel:+902164535353
Faks:+902166719242
iSTANBUL
Ekler:
1 - Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarrgmasr gartnamesi (1 adet)
2 - lmza sirkUleri (1 adet)
③¨
TOYOTA
TOYOTA TORKIYE PAZARLAMA VE SAT:sAs
Cumhuryet Maha‖ esi E-5 Yan Yol
No:1l Yakaclk 34876 Kartal
lstanbu:TORKIYE
YAR:sMA sARTNAMESI
AD::TOYOTA Haya:imdeki Araba Resim Yan,masI
KONuSU:Haya‖ mdeki Araba Resim Yan,mas:
TiiRI:Resim Yan,masl
AmACl:coCuklamn haya!dlnyalamn1 0orenmek ve haya‖ edndeki arabalan kesfetmek
HEOEF K|TLE: llk ve Orta Ogretim (8 yag altr, 8-11 ve 12-15 yal gruplanndaki 6orencile0
ZAMANI: 15 Kasrm 2014 Baglangrg / 13 $ubat 2015 Bitis
KATILIM KOSULLARI:
o
.
o
.
.
.
.
.
.
o
o
o
o
.
.
Katrhm/girig iicreti yoktur. Herhangi bir satrn alma iglemi gerekmemektedir.
Katrhmlar agagrdaki Sartlara uygunluk gostermeli ve Qocuk katrhmcrya ait (bundan sonra Aday
diye anrlacaktrr) orijinal resim gahgmasr ile yaprlmahdrr : (a) Adayrn ya$r katrkm formunda
belirtilen kategori igerisinde yer almaltdrr ve (b) Aday, Tiirkiye Cumhuriyeti srnrrlarr igerisinde
yasal olarak ikamet ediyor olmahdrr.
Adaylar, daha once yayrnlanmrg, bagka yarrgmalara gonderilmig ve ir9uncu gahrslarrn
haklarrnr ihlal eden eserlerle yangmaya katrlamaz. Bu nitelikteki ve yansmanrn temasrna
uygun olmayan eserler degerlendirmeye ahnmaz.
Kazanan Adayrn ve adayrn veli, vasi (ebeveynler) veya yasal temsilcisinin bu eserle daha 6nce
bagka yarrgmalara katrlmadr0rnr ve eserin UQUncu Sahrslann haklannr ihlal etmedi0ini
do!rulamasr gerekmeKedir.
Bir aday yan$maya istedioi kadar eserle katrkm gosterebilir; ancak her bir bagvuru Toyota
(bundan sonra 'Toyota TUrkiye'olarak anrlacaktrr) ayrr
Trirkiye Pazarlama ve Satrg A
birzarfla 96nderilmeli veya do!rudan Toyota Plazalar'a teslim edilmelidir. OdUller her birAday
igin birer taneyle srnrrhdrr.
Yangmaya katrlacak eserler bir kenat 27O - 300 mm, diger kenan 420 450 mm arasrndaki
ebatlara sahip ka!rtlara yaprlmalrdrr.
A4, A5 gibi kaort boyutlanna gizilen gahgmalar degerlendirmeye tabi tutulmazlar.
Eserlerin el qizimi, renkli ve bir arka plana sahip olmasr esastrr. Eserler dijital olarak yaratrlmrg
olmamahdrr.
Eserler kolaj, dekupe veya ayrr resimleri birlegtime/yaprgtrrma gahgmalan olmamaldrr.
Her tUrlU kagrt cinsine musaade edilmeKedir ve istenilen resim malzemesi (sulu boya, renkli
kalemler, pastel boya, vs. de dahil olmak Uzere btittin boyalar) kullanrlabilir.
Arka plana sahip olmayan ve karakalem eserler de$erlendirmeye tabi tutulmazlar.
Bagvuru tarihinde 16 yagrndan gun almrg adaylar deoerlendirmeye tabi tutulmazlar.
Her bagvuru icin katrhm formu eksiksiz doldurulmah ve eserle birlikte teslim edilmelidir.
Katrhm formu yarrgmanrn resmi web sitesinden (http://www.toyota.com.tr) indirilebilir veya
Toyota Plazalar' dan temin edilebilir. Katrhm formu ile birlikte teslim edilmesi gereken anket
formu da bu adreslerden temin edilebilir.
Katrhm formunda doldurulmasr gereken bilgiler agagrda belirtilmigtir. Anlagmanrn 1 1. Maddesi
Aday ile birlikte adayrn ebeveynleri ya da yasal temsilcisinin imzalarrnr gerektirmeKedir.
I'ye
-
③¨
TOYOTA
TOYOTA TURKIYE PAZARLAMA VE SAT|$ A.$.
Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol
No:1'l Yakaok 34876 Kartal
lstanbul T0RKIYE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Yag kategorisi,
Eserin baghgr,
Adayrn qizdigi 'Hayalimdeki Araba' Fikri,
Adayrn adr,
Adayrn ya$r ve dooum tarihi,
Adayrn cinsiyeti,
Adayrn ebeveyn(lerin)in veya yasal temsilcisinin adr,
Posta adresi,
Telefon numarasr (cep ve/veya sabit),
E-posta adresi (e!er varsa),
Adayrn ve ebeveyn(lerin)in veya yasal temsilcisinin onayrnr gosteren imzala,|.
o
.
o
o
.
o
Her iki ebeveynin de ebeveynlik haklanna sahip olmasr durumunda her ikisinin de imzasr
gereklidir. Eler sadece biri bu hakka sahipse tek ebeveynin imzasr yeterlidir. Ebeveynlerin
imzalayamadrgr durumlarda yasal temsilcinin imzalamasr gerekmeKedir.
Aday ve ebeveyn(ler)in veya yasal temsilcisinin (a) Japonya'ya girig yapmasrnda yasal bir
engelin olmamasr gerekmektedir ve (b) Toyota Motor Corporation'rn (bundan sonra TMC
olarak anrlacaktrr) belirleyecegi tarihlerde Japonya'ya seyahat etmeyi kabul ediyor olmasr ve
buna ek olarak (c)TMC'nin vize konusunda higbirtaahhUtte bulunmadlgrnr ve sorumluluk kabul
etmedigini biliyor olmasr gerekmektedir.
Diinya Yarrgmasr'nda her altrn, gumus ve bronz ile 6zel 6dul kazananlar, bir ebeveynleri veya
yasal temsilcilerinin de eglik edece$i Japonya seyahati kazanacaklardrr. Odiil, Japonya'ya
gidig-ddnUg ekonomi srnrfr ugak biletlerini ve Japonya'da TMC tarafrndan belirlenecek
yerlerdeki konaklama bedellerini igermektedir. Kendi 0lkelerindeki havaalanrna gidig ve
geliglerin harcamalan, di!er yerel seyahat giderleri ve 6dUle uygulanabilecek vergiler
kazananlarrn sorumlulugundadrr. Ugak biletlerinin tarihinde deoigiklik yaprlamaz. Seyahat
tarihi Alustos 2015 olarak belirlenmigtir. Kazananlar daha sonraki bir tarihte kesin seyahat
tarihi konusunda bilgilendirileceklerdir. Duyurusu yaprlan 6dUlUn erigilemez bir duruma
gelmesi halinde TMC aynr degerde ba$ka bir 6dul sunma hakkrnr sakh tutar.
Finalistlerin 6diilleri ise kendilerine gdnderilecektir.
Bagvuru yapan Aday ve Adayrn ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisi, bu gartlara ve kogullara
bagh kalacaklannr ve Toyota TUrkiye ve TMC tarafrndan ayarlanmrg olan jUrinin karanna itiraz
etmeyeceklerini ya da buna kar;r her hangi bir yasal, hukuki girigim ya da eylemde
bulunmayacaklarrnr kabul ve taahhUt ederler.
TMC, Toyota Turkiye ve Toyota Plaza gahganlannrn gocuklarr da yarrgmaya katrlabilme
hakkrna sahiptir.
SON KATILITI TARiHi:
.
Katrlmlar agalrdaki belirtilen yontemlerden biriyle 13 $ubat 2015 tarihine kadar
gergeklegtirilmelidir.
0¨
TOYOTA
TOYOTA TURKIYE PAZARLAMA VE SATI$ A.9.
Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol
No:'l 'l Yakacrk 34876 Karlal
lstanbul TURKIYE
KATILIM:
Kahlrmlar aga$rdaki gekilde yaprlmahdrr:
1. Toyota Hayalimdeki Araba Resim Yarrgmasr'nr asagrda belirtilen adresteki merkezi idare ofisine
posta yoluyla:
Toyota TUrkiye Pazarlama ve Satrg A.$.
Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 1 1
Yakacrk 34876 Kartal-lstanbul
2. Toyota Plazalar'a bizzat teslim yoluyla. $ehrinizdeki Toyota Plazalan 60renmek igin agalrda
belirtilen web sitesini ziyaret ediniz. http://www.tovota.com.tr
DEGERLENDiRME:
o
o
o
.
.
Sadece yukarrdaki kriterlere uygunluk g6steren bagvurular TUrkiye ve Dunya
Yangmasr'nda de!erlendirmeye ahnrrlar.
Tiirkiye Yangmasr'ndaki her yag kategorisinde ilk 3 (toplam 9 kazanan) Mayrs 201S'te
Japonya'da yaprlacak olan DUnya YanSmasr'na katrlm hakkrna sahip olur.
Turkiye Yangmasr'na ve Dunya Yarrgmasr'na bagvuran eserler, TMC ve Toyota Turkiye
sorumlulugunda belirlenen jUri ve konunun uzmanlarr tarafrndan prensip olarak
orijinallik ve yaratrcrhk bakrg agrsryla delerlendirilecektir.
DUnya Yarrgmasr'nda odi]l kazananlar (altrn 6dUl, gumUg 6dul, bronz 6dul) ve finalistler,
katrhmcr birgok Ulkeden gelen bagvurular arasrndan segilecektir. Bunun yanr srra, 6dul
kazananlar arasrndan da 6zel 6dUle layrk olan eser segilecektir. Ancak, TUrkiye yarrgmasr
ile DUnya Yarrgmasr'nrn srralamasr arasrnda herhangi bir ba!lantr olmayacaktrr.
JUri kararlan kesindir.
A$agrda belirtilen Degerlendirme Kurulu uyeleri aynr zamanda Juri (Segici Kurul) olarak g6rev
yapacaktrr.
DEGERLENDiRME KURULU :
Degerlendirme Kurulu; Bagkanh$rnr Prof. Aydrn Ayan tarafrndan gergeklegtidlecek degerlendirme
kurulunda yer alan ilgili isimlerin biyografileri agagrda bulunmaktadrr:
I.
Sn. Prof. Aydtn AYAN
1972-77 yrllan arasrnda dlrenim gdrdUg0 lstanbul Devlet GUzel Sanatlar Akademisi Y0ksek Resim
BdlUmiinde, 1979 yrhnda Asistan olarak g6reve bagladr. 1986-87'de British Council'in bursuyla
gittili lngiltere'de sanatsal gahgmalar yaptr. 1990'da Dogent, 1998 yrhnda Profes6r oldu. EEF
(Eisenhower Exchange Fellowship) bursuyla gitti!i ABD'de kUlt0rel ve sanatsal konularda aragttrma
inceleme ve gorirgmeler yaptr. 1975 yrhndan guniimuze dek yurtiginde ve yurtdtgtnda iig yrize yakrn
karma sergiye katllan sanatgrnrn Norveg Volda'da, Kore Seul'de, Tayland'da ve Londra Goldsmiths'
Gallery'de agtlmtg ve TUrkiye'nin de$igik kentlerinde agrkmrg 32 kigisel sergisi ve biri giir dahnda
16'sr resim dahnda olmak tizere toplam 17 odtrlir vardrr.
0¨
TOYOTA
TOYOTA TuRKiyE PAZARLAMA VE SAT|9 A.9.
Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol
No:1'l Yakacrk 34876 Kartal
lstanbul TURKIYE
2.
sn. Prof. zahit BU\i0Ki'LEYEN
1967 yrhnda Ankara Gazi Egitim Universitesini bitiren sanal9r bir siire gegitli egitim gorevlerinde
bulunduktan sonru 1971-1976yn larr arasr Almanya Kassel'de GUzel Sanatlar Akademisinde uzmanhk
e0itimi gdrmU$tUr.1977 yrlnda Tiirkiye'ye ddnen sanatqr 35 yrla yaklagan sanat serUveninin bUyUk bir
krsmrnr Ankara'da gegirmig, 1992 yrhnda Hacettepe Universitesi'nde Profesorliile ytikselmigtir. Bir
sure 6nce lstanbul'a yetigen sanatgr halen Yeditepe Universitesi dekan yardrmcrsr ve GUzel Sanatlar
Bdlumu bagkanlgrnr yuruten sanatgr soyut mekan gahgmalarr ile son derece ozgun ve garptct eserler
Uretmektedir.
3.
Dog
Dr. Mustafa
o*un MAFT0oGLU
1973 yrhnda Of/Trabzon'da dolmug olan sanatgr, 1995 yrhnda Mimar Sinan Universitesi GUzel
Sanatlar Fakirltesi Resim Bolumu'nden lisans, 1997'de aynr kurumdan YUksek Lisans diplomasr
almr9. 'l 997 ve 1998 yrllannda Trakya Universitesi Elitim Fakiiltesi, Resim-i9 E0itimi BOliimU'de
Ara$trrma G6revlisi olarak gahgmrgtrr. 1998 yrhnda Mimar Sinan Universitesi GUzel Sanatlar FakUltesi
Resim B6lirmii'nde Araghrma G6revliligine baglamrg, aynr kurumdan 2006 yrhnda Sanatta Yeterlik
unvanr almasryla Yardtmct Doqentlige atanmrg, 2011 yrlrnda aynr kurumda Dogent olmugtur. Halen
Mimar Sinan GUzel Sanatlar Universilesi'nde olretim Uyeligi gdrevini Resim BOIUmU'nde
silrdiirmekte olan, iki kigisel sergi agmrg ve 12 6dUlU bulunan sanatgrnrn eserleri yurt iqi ve yurt
drgrnda bir gok karma sergide yer almrgttr.
4.
Dog Dr.
Giilveli KAYA
1977 Yozgal'la dogdu. 1995 yrhnda Ankara Anadolu GUzel Sanatlar Lisesinden mezun oldu. 1999
yrhnda Marmara Universitesi Giizel Sanatlar FakUltesi Resim B6lUmUnden mezun oldu. 2000 yrlrnda
Mimar Sinan Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusii Resim Ana Sanat Dah'nda Ytiksek Lisans
programrna bagladr. Aynr yrl Yeditepe Universitesi GUzel Sanatlar Fakirltesi Plastik Sanatlar BOIUmU'
nde Aragtrrma Gdrevlesi olarak ga|gmaya bagladr. 2006 Yrhnda Mimar Sinan Giizel Sanatlar
Universitesi Doktora/Sanatta Yeterlik programrnr "Ttrrk Resim Sanatr'nda Ataturk Portreleri ve Resim
Fotograf lligkisi" baghkh tezi ile tamamladr. Aynr yrl Yeditepe Universitesi Giizel Sanatlar FakUltesi
Plastik Sanatlar B6lUm0'nde Yardrmcr Dogentlile atandr. 2010 yrlrnda Dogent oldu ve aynr kurumda
DoQentlioe atandr. Halen Dekan YardrmcrL$r ve Plastik Sanallar Boliim Ba$kan Yardrmcrsr olarak
Qalrgmalanna devam etmektedir. BugUne kadar 13 kigisel sergi aQan sanatgrnrn pek gok karma
sergide, onemli muze ve koleksiyonlarda eserleri yer almrgtrr. '1995 yrhnda Bidegmig Milletler NUfus
Fonu Ankara temsilciliginin dtizenledigi 'Kadrnlara Egitlik: NUfus Sorunlarr QOzUmUnde En Onemli
Adrm' konulu poster yangmasrnda ikincilik, 1996 yrhnda Anrtkabir Derne$ince dLizenlenen 'Tirrk
Bagrmsrzlrk Savagr ve Cumhuriyetimiz' konulu resim yarrgmasrnda mansiyon, 1997 DSi - TRT GAP
TV igbirligi ile dUzenlenen 'GAP'ta Su Ve Toprak'konulu resim yangmasr ikincilik OdUlU, 2000 yrlnda
TUYAP GenQ Sanatgr Resim Yarrgmasr 'Yrhn Geng Sanatqrsr' 6dlrltr ve 2001 yrlrnda Tekel Resim
Yangmasr ikincilik Odirllerini almrgtrr. Kaya, '15 TUrk ve 15 Moldovah sanatgrnrn katrlrmr ile 2004
A$ustos ayrnda Moldova' da, 2005 yrlrnda ABD-New York'ta davetli sanatgr olarak work-shop
galrgmlarrna katrlmrgtrr.
③¨
TOYOTA
TOYOTA TuRKlyE PAZARLAMA VE SATtg A.9.
Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol
'l
Yakacrk 34876 Kartal
lstanbul TURKIYE
No:'l
5.
Yrd. Dog. Burcu AYAN ERGEN
1982 istanbul'da dogdu, Yrldrz Teknik Universitesi Sanat Tasanm FakUltesi Sanat BdlUmU'nden
Sanat Ydnetimi ve Birlegik Sanatla/da gift anadal yaparak mezun olmug, Marmara Universitesi GUzel
Sanatlar Enstitusu Resim Anasanat Dah'nda Yuksek Lisans ve Doktora yapmrstrr. Bir kigisel sergisi
bulunan (20'l 1), ulusal ve uluslar arasr gok sayrda karma sergide yaprtlarr yer almrg olan sanatgr,
halen Yeditepe Universitesi GUzel Sanatlar FakUltesi Sanat Yonetimi Bol0mu'nde 60retim Uyesi (Yrd.
Dog.) olarak g6rev yapmaktadrr.
6.
Ari.Giir. Evren KARAYEL GOKKAYA
1979 Tekirdag'da doodu, 2001 yrhnda Trakya Universitesi Guzel Sanatlar Egitimi Resim B6lumir'nir
tamamladr, aynr yrl Qanakkale 18 Mart Universitesi Giizel Sanatlar FakUltesi Resim BOIUmU'ne
YUksek Lisans 60rencisi ve Aragtrrma G6revlisi olarak kabul edildi. 2006 yrhnda Mimar Sinan Gitzel
Sanatlar Universitesi GUzel Sanatlar FakUltesi Resim B6lUmU'de Sanatta Yeterlik Egitimi'ne ve aynr
kurumda Aragtrrma Gdrevlisi olarak g6reve bagladr. 2010-201 1 Egitim O$retim yrlnda kazandrlr
Erasmus Oorenci DeOigim Pragramr'yla bir yrl sUre ile Sanatta Yeterlik Eoitimine ltalya Urbino Devlet
Giizel Sanatlar Akademisi'nde devam etti. Ulusal ve uluslararasr bir gok karma ve yarrgmah sergide
eserleri sergilenmig, biri yurt i9i biri yurt drgr olmak Uzere iki kigisel sergi aQmrg olan sanatQr Mimar
Sina Universitesi GSF Resim B6lilmti'nde doktora elitimine devam etmekte ve aynr kurumda
Aragtrrma Gorevlisi olarak gah gmaktadrr.
7.
Arg. G6r. Mehmet G6KTEPE
(Van, 1973) Van Yuzuncu Yrl Universitesi Eoitim Faki.rltesi Resim Boliimir'nde Lisans ve Ytiksek
Lisans Egitimini tamamlamrgtrr. Mimar Sinan GUzel Sanatlar Universitesi Sosyal Bilimler enstitiisii
Resim Anasanat Dah'nda Sanatta Yeterlilik Egitimine devam etmeKe olan sanatEr aynr kurumda
Aragtrrma Gdrevlisi olarak CahQmakta, se9me sergilerde, birgok proje ve etkinlikte
bulunmugtur. Sanatgr'nrn bir 1. lik 6d0lU vardrr.
8.
6zge Qetin
Toyota TUrkiye Pazarlama ve Satrs A.$. Kurumsal lletigim Modoru Ozge Qetin, 1977 yirnda
Eskigehir'de doodu. Marmara Universitesi lktisadi ve ldari Bilimler FakUltesi Uluslararasr iligkiler
bolUmunden 1 999 yrhnda mezun olan Qetin, i9 yagamrna 1999 yrhnda Adidas Turkiye Pazarlama
departmanrnda bagladr. 2005 Kasrm ayrndan beri Toyota Ttirkiye Pazarlama ve Satrg A.$.'de gahgan
Qetin, UrUn ve Planlama Departmanr'nda Urtin Koordinat0ri.r, yrllan arasrnda Pazarlama Uriin Takrm
Lideri g6revlerinde bulundu. Ozge Qetin, ileri seviyede lngilizce biliyor.
③¨
TOYOTA
TOYOTA TURK|YE PAZARLAMA VE SATrg A.9.
Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol
No:11 Yakacrk 34876 Kartal
lstanbul TURKIYE
KAZANANLARIN ACIKLANMASI
.
.
.
.
.
.
o
.
o
:
DUnya Yangmasr'nrn kazananlarr A$ustos 20'15 tarihinde agrklanacaktrr.
Yangma sonuglan yangmanrn resmi web sitesinde (http://www.toyota.com.tr)
yayrnlanacaktrr. TUrkiye Yangmasr ve Diinya Yarrgmasr kazananlarr Toyota TUrkiye
taraf rndan ayrt ayn bildirilecektir.
TMC her kazananrn ve kazananrn ebeveyn(lerinin)inin veya yasal temsilcisinin
uygunluUerigilebilirlik ve tanrtrm igin kazananrn yUkUmlUluUtanrttm haklartndan
vazgegme beyanr imzalamasrnr gart kogmaktadtr. E!er beyan imzalanmamtgsa 6dUlden
feragat edinilmig kabul edilerek ikinciye devredilecektir.
Odulun sahibi, ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisi de$il kazananrn kendisi olmasr esastrr.
Kazananrn ebeveyn(lerinin)inin veya yasal temsilcisinin yangmaya dahil olmasr durumu,
herhangi bir srnrrlama olmaksrzrn, 6dUl kazanma agamasr da dahil olmak Uzere, bu kigilere
Toyota Tiirkiye ya da TMC'den herhangi bir gekilde talep hakkr kazandrrmaz. Odiil
bilgilendirmesi veya 6dUlUn kendisinin kazanana ulagmamast veya iadesi durumunda,
6dulden feragat edinilmig kabul edilerek ikinciye devredilecektir.
Toyota TUrkiye veya TMC tarafrndan onaylanmadr!r surece 6duller UqUncU gahrslara
transfer edilemez ya da satrlamaz.
Kazananlar, herhangi bir sebeple, Toyota Tiirkiye ve TMC tarafrndan verilen seyahat
6dUlUnU gergeklegtiremeyecekleri durumlarda, bu 6d0lUn nakit dengini talep etme
hakkrna sahip degillerdir.
Katrhmcr, herhangi bir katllrm kogulunu ihlal etmesi durumunda diskalifiye edilir ve
kazandrlr odulden feragat etmi$ kabul edilirTirrkiye Yarrgmasr veya DUnya Yangmasr sonuelanna iligkin yaprlacak sorgulama
taleplerini Toyota TUrkiye ve TMC kabul etmezler.
6oUluR:
o
.
.
c
.
.
Tiirkiye Yarrgmasr sonucunda her kategoride ilk 3 dereceye giren adaylara verilecek
6dUller agagrdaki gibidir:
8 yag altr: f inciye Nintendo Wii, 2'nciye PSP (Playstation El Oyun Konsolu),
3'Unciiye fotooraf makinesi ve resim seti
8-11 yag arasr: f inciye Apple iPad Air, 2'nciye iPod Touch, 3'uncuye fotooraf makinesi ve
resim seti
12-15 ya9 arasr: f inciye Apple iPhone 6, 2'nciye Samsung S5, 3'uncuye fotooraf makinesi ve
resim seti
Dtinya Yarrgmasr'nda her altrn, giimtlg ve bronz ile 6zel 6dul kazananlar, bir ebeveynleri
veya yasal temsilcilerinin de eglik edeceoi Japonya seyahati kazanacaklardrr. Odirl,
Japonya'ya gidig-dOnU9 ekonomi srnrfr ugak biletlerini ve Japonya'da TMC tarafrndan
belirlenecek yerlerdeki konaklama ve yeme iQme (6zel harcamalar harig) bedellerini
igermektedir. TUrkiye igerisindeki havaalanrna gidiS, geli$ ve di!er yerel seyahat
giderleri (otobusle olmak tizere) Toyota Tiirkiye tarafrndan kargrlanacaktrr. Ugak
biletlerinin tarihinde degigiklik yapiamaz. Seyahat tarihi Agustos 2013 olarak
belirlenmigtir. Kazananlar daha sonraki bir tarihte kesin seyahat tarihi konusunda
bilgilendirileceklerdir. Duyurusu yaprlan 6dUl0n erigilemez bir duruma gelmesi halinde
TMC aynr delerde bagka bir 6dul sunma hakkrnr sakh tutar.
Finalistlerin odirlleri ise kendilerine gcinderilecektir.
③¨
TOYOTA
TOYOTA TURKIYE PAZARLAMA VE SATI9 A.9.
Cumhuriyet Mahallesi E-5 Yan Yol
No:1'1 Yakacrk 34876 Kartal
lstanbul TURKIYE
SARTLAR:
.
o
.
.
Yasalar tarafrndan engellenmedioi surece Toyota Turkiye, TMC ve i9 ortaklan ticari veya
ticari olmayan amaglar do!rultusunda Adayrn kimligini agrklama veya herhangi bir
gekilde tazminat 6deme zorunlulugu olmadan bagvurulart herhangi bir Ulke veya yetki
alanrnda ve herhangi bir medya igeriginde ilan etme, kullanma, uyarlama, dUzenleme ve
revize etme hakktna sahip olacaklardtr.
Katrhm haklarr feshedilemez gekilde Aday ve ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcisinden
Toyota TUrkiye ya da TMC'ye devredilmig sayrlrr, katrhmrn butiin haklan, baqhor ve katrlrm
ile ba$lantr, srnrrlama olmaksrzrn igerdigi bUtUn Qrkarlar, patenti, tasartm haklart ve telif
haklarr Toyota Turkiye ve TMC'ye ait olacakttr ve iade edilmeyecektir. Telif haklan
devredilemez, tUm haklar TMC ve Toyota TUrkiye'ye aittir. Yangma bagvurularr katrhmcrya
iade edilmez.
Postalama srrasrnda olugabilecek kaybolmalardan, zararlardan veya gecikmelerden
dolayr ne Toyota TUrkiye ne de TMC sorumlu tutulamaz.
Lutfen unutmaytntz ki DUnya Yarrgmasr'nda yangmaya hak kazananlar ve ebeveyn(ler)i
veya yasal temsilcileri agagtdaki kogullan kabul etmelidir:
(a) DUnya Yarrgmasr'yla ilgili olarak ortaya gtkabilecek bUtUn anla$mazltklar ve
farkhlrklar Japonya'daki Tokyo mahkemelerinin mitnhastr yargt yetkisi dAhilindedir.
(b) Herhangi bir anlagmazltk veya farkhhk durumunda bu munhastr yargr yetkisine
uyum gostermeli.
(c) DUnya Yangmasr ile ilgili olugacak anlagmazltklart goztimlemek adrna higbir diler
yasa ile gakrgmaksrzrn Japonya yasalart taraftndan mutabakata ulagttrmaltdtr.
KiSiSEL BiLGiLER:
Adayrn ve ebeveyn(ler)in veya yasal temsilcisinin bilgileri TMC veya Toyota Tiirkiye
tarafrndan ahnarak yalnrzca iki yarrgma iQin idari amagh kullantlacakttr. Bu bilgiler iki
yarrgmayla da ilgili olarak veri igleme ve idari iglemler igin Toyota bayilerine, Toyota
Turkiye'ye ve TMC'ye, TMC reklam ajanslartna, dantgmanlara, tantttm ve pazatlama
ajanslarrna sunulabilir.
Kattltmcrnrn ve ebeveyn(ler)in veya yasal temsilcisinin yarrgmalara katrltmlarr ve
yansmalarla iligkili etkinlikler sUresince gekilen resimlerin ve video g6rUntulerinin
Toyota TUrkiye veya TMC tarafrndan web siteleri, brogtirler vb. mecralarda kullanrlmasrnr
kabul ederler.
.
.
YAR:SMA TAKV:MI:
Son bagvuru tarihi: 13 $ubat 2015
Yangma sonuQlannrn agrklanmasr : Agustos 2015
oGRENCi / OGRETMEN GiDERLER|NiN (U|as|m. KonaKlama vb.) KARSILANMASI:
Yarrgmada dereceye giren adaylann ve adayrn bir ebeveyni/yasal temsilcisinin tirm ulagrm,
konaklama, vb. giderleri Toyota Pazarlama ve Satrg A.$. tarafrndan kargrlanacaktrr.
TOYOTA
TOYOTA
丁OYOTA丁 ORKIYE
PAZARLAMA VE SAT:sAs
Cumhunyet Maha‖ esi E-5 Yan Yol
No:1l Yakaclk 34876 Kartal
lstanbul TORKIYE
iLETiSiM BiLGiLERi:
Seh‖ niZdeki Toyota Plazalar
toyota com tr
―
Toyota Tttrkiye Paza‖ ama
ve Sat,As
Cumhulyet Mah E‐ 5 Yan yOI No:11
Yakac:k34876 Kartal― !stanbul
e‐ ma‖ :hava‖
mdek卜 araba(Dtovota com tr
Toyota neti§ im
Merkezi:02123540354
Yar:,ma resmi web sitesL httD:rr― tOvOta com tr/hava‖ mdeki‐ araba
③¨
Download

†OYOTA ③