CENNÍK SLUŽIEB v sieti INTERNET
CE 20140901-2
CENNÍK SLUŽIEB PRIPOJENIA DO SIETE INTERNET platný pre lokality v dostupnosti
základná cena
EUR / mesiac
akciová cena
EUR / mesiac
v
prepočte pri ročnej
platbe a 24 mes.
viazanosti
7,90
5,90
rýchlosť prenosu dát v mbps (maximálna)
program pripojenia
DL
UL
KALIANT AC 1*
1
0,5
KALIANT AC 8
8
0,5
14,90
KALIANT AC 16
16
1
21,90
pozn. skrátený popis služby PRIPOJENIA NA INTERNET
pre lepšiu orientáciu (viac v popise služby)
všetky programy pripojenia na INTERNET:
12,90
vysokorýchlostné
bez limitu na prenesené dáta
19,90
širokopásmové
dátovo neobmedzené
neuplatňuje sa FUP
časovo neobmedzené
* Program určený pre ZŤP a dôchodcov v mieste trvalého bydliska.
Programy v cenníku sú podmienené technickým šetrením a sú dostupné vo vybraných lokalitách. Aktuálna dostupnosť je uverejňená na internetových stránkach Poskytovateľa alebo ju preverý Poskytovateľ
obhliadkou v požadovanom mieste pripojenia.
CENNÍK REALIZÁCIE PRIPOJENIA (inštalácie pripojenia)
druh pripojenia
vlastníctvo pripojenia
AKTIVÁCIA
poskytovateľ
predmet realizácie pripojenia
zapožičanie a montáž zariadení pripojenia
minimálna doba trvania zmluvy
splatnosť
cena v EUR
12 mesiacov
15,- EUR
24 mesiacov
1,- EUR
24 mesiacov**
59,- EUR
jednorázovo
** aktivačný poplatok platí pre akciovú cenu programov pri ročnej platbe a 24 mesačnej viazanosti
CENNÍK DOPLNKOVÝCH SLUŽIEB
označenie služby
popis
cena
za
služby v EUR / výkony
lokálna IP adresa
lokálna IP adresa, NAT-ovaná
pevná IP adresa
pevná verejná IP adresa na 1 mesiac
5,00 EUR / 1 mesiac
dvojnásobné navýšenie uploadu pre jednotlivé porgramy
5,00 EUR / 1 mesiac
dvojnásobok uploadu
znovupripojenie - systémové
opätovné pripojenie v existujúcom prípojnom mieste
zmeny programov pripojenia *
zmeny programov vykonávané na požiadanie Klienta
splatnosť
pravidelne vo
vyúčtovacom období
5,00 EUR
5,00 EUR
jednorázovo
* zmeny programov pripojenia: pri akciovej realizácii pripojenia je možné znížiť úraveň programu pripojenia len po uplynutí minimálnej doby pripojenia dohodnutej v Zmluve (viazanosť)
CENNÍK SERVISNÝCH SLUŽIEB A VÝKONOV
označenie služby
popis
nadštandardný servis
paušálny - príplatok za osobitné servisné služby nadštandardného servisu so skrátenou dobou zásahu a
dobou na odstránenie poruchy
zmena ochrany routra
zmena hesla na wifi router
cena
za
služby v EUR / výkony
25,- EUR / 1 mesiac
zmena pozície klientského zariadenia v rámci miesta pripojenia
10,- EUR
20,- EUR
50,- EUR
práca 1 pracovníka-montéra Poskytovateľa počas servisov hradených Klientom, pri opravách, pri
odstraňovaní porúch, prizriaďovaní pripojenia a pod.
20,- EUR / 1 hod.
práca pracovníka technickej podpory vzdialenou správou na počítači alebo v sieti klienta
20,- EUR / 1 hod.
doprava nad 10km
doprava pracovníkov Poskytovateľa k servisnému zásahu ku klientovi nad 10 km od prevádzky
Poskytvateľa; cena služby sa vyráta násobkom vzdialenosti každého začatého 1 km zo sídla Poskyt. do
miesta zásahu
0,50 EUR / 1 km
doprava do 10 km
paušálny poplatok za dopravu k servisnému zásahu ku klientovi do 10 km od prevádzky Poskytovateľa
nastavenie router
reinštalácia pripojenia
servisná práca
vzdialená správa
nastavenie/konfigurácia routra / wifi routra
4,- EUR / 1 cesta
splatnosť vo
vyúčtovacom období
pravidelne vo
vyúčtovacom období
jednorázovo
CENNÍK ADMINISTRATÍVNYCH SLUŽIEB, VÝKONOV, POPLATKOV, POKÚT
označenie služby
popis
elektronická faktúra
vyhotovenie a zaslanie elektronickej faktúry mailom podľa podmienok VZP
doručovanie poštou
zaslanie dokladov napr. tlačenej faktúry v papierovej podobe, opisov dokladov a pod.
vyhotovenie kópií dokladov
zmeny v správe klientských vzťahov
bankový prevod
úhrada v hotovosti do pokladne
iné formy úhrad ako bankový prevod
a úhrada v hotovostí
za
služby v EUR / výkony
vyhotovenie papierovej kópie - opisu administratívneho dokladu (faktúra, zmluva a pod.)
1,00 EUR / mesiac
1,00 EUR
administratívna zmena v správe klientských vzťahov napr. na zmluve, v systéme správy zmlúv, zmena
subjektu s vyhotovením dokladov, zmena hesla (PIN), zmena významnej časti údajov na Zmluve a pod.
2,00 EUR
administratívne spracovanie úhrad realizovaných Klientom prostredníctvom bankového prevodu
spracovanie hotovostnej úhrady v pokladni Poskytovateľa
spracovanie inej formy úhrad ako bankový prevod a úhrada v hotovosti za každú realizovanú úhradu
osobitne
vyhotovenie a zaslanie upomienky podľa VZP
upomienka
cena
1,00 EUR
splatnosť vo
vyúčtovacom období
pravidelne
jednorázovo
-
2,00 EUR
5,00 EUR
sankcia za nevrátenie zariadení
pripojenia
sankcia za nevrátenie zariadení pripojenia vo vlastníctve Poskytovateľa pri ukončení Zmluvy zo strany Klienta je uplatňovaná Poskytovateľom
podľa VZP a stanovená vo výške uvedenej v Zmluve
sankcia za predčasné ukončenie
zmluvy
Sankcia za ukončenie zmluvy pred uplynutím viazanosti dohodnutej v zmluve predstavuje základnú cenu za Služby v sieti INTERNET podľa
Zmluvy vynásobenú počtom účtovných období, o ktoré sa skráti trvanie zmluvy oproti trvaniu zmluvy – viazanosti dohodnutej pri podpise
Zmluvy
úrok z omeškania
výška úroku z omeškania z dlžnej čiastky za každý deň omeškania s úhradou faktúr podľa platných právnych predpisov
jednorázovo
INFORMÁCI PRE KLIENTOV SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM A DÔCHODCOV
Pre klientov so zdravotným postihnutím a starobných dôchodcov je určený špeciálny program. Nárok je potrebné si uplatniť pred uzavretím Zmluvy preukázaním
dokladu o zdravotnom postihnutí pre ZŤP a pri starobnom dôchodcovi potvrdenie o uznaní starobného dôchodu na základe, ktorého Poskytovateľ rozhodne
udelení programu.
VYSVETLENIE
cena
platnosť cenníka
cena je uvádzaná vrátane DPH (daň z pridanej hodnoty)
Cenník je platný od 1.9.2014
o
Download

Cenník služieb v sieti internet pre programy KALIANT AC platný od