T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ALTYAPI VE KENTSEL DÖNÜŞÜM
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI
06/08/2014 19:39 - 13241842/045/6185
*00569318*
T.C.
00569318
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı :
Konu :
13241842/045/
6306 sayılı Kanun kapsamında finansal
destekler
VAN VALİLİĞİNE
(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
İlgi :
22/07/2014 tarihli ve 4258 sayılı yazı.
İlgide kayıtlı yazıda, 11939 yapı kimlik numaralı Müdürlüğünüze ait lojmanların yıkıldığı
belirtilerek, bu lojmanlarda en az bir yıldır kiracı olarak oturan personelinize kira yardımı veya faiz
desteği yapılıp yapılamayacağı hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.
6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin değişik birinci fıkrasında
“Anlaşma ile tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye tarihinden itibaren
Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira yardımı yapılabilir. Kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını
geçemez. Yardım süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 ay ve Kanun kapsamında anlaşma
yolu ile kamulaştırılan yapılarda 5 aydır. Riskli alanlarda kira yardımı süresi 36 ayı geçmemek şartı
ile ilgili kurumca belirlenir. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi yıllık değişim oranında güncellenir. Maliklere, kiracılara ve
sınırlı ayni hak sahiplerine, sahip oldukları veya kullandıkları Kanun kapsamındaki bütün yapılardan
dolayı kira yardımı yapılabilir. İnşaat halinde olup içinde ikamet edilen yapılarda kira yardımı veya
faiz desteğinden, sadece inşaat halindeki yapıda ikamet eden malik, kiracı ve sınırlı ayni hak sahibi
faydalanır. Anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine mümkün olması hâlinde, kira yardımı
yerine tahliye tarihinden itibaren konut ve işyerlerinin teslim tarihine kadar geçici konut veya işyeri
tahsisi yapılabilir.”, aynı maddenin değişik üçüncü fıkrasında “Birinci fıkrada belirtilen yapılarda;
kiracı olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere, birinci fıkraya göre belirlenen aylık kira
bedelinin iki katı kadar, sınırlı aynî hak sahibi olarak ikamet edenlere veya işyeri işletenlere ise beş
katı kadar defaten kira yardımı yapılabilir.” ve aynı maddenin değişik altıncı fıkrasında “Kanun
kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere; Hazine
Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda
Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. Faiz desteği
verilebilmesi için tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde kredi almak üzere Bakanlıkla
protokol imzalamış bankalara başvurulmuş olması gerekir.” hükümleri yer almaktadır.
Yukarıda yer alan Yönetmelik hükümleri uyarınca, riskli yapı olarak tespit edilen kamu
lojmanlarında en az bir yıldır kiracı olarak oturan hak sahiplerine 6306 sayılı kapsamında defaten
kira yardımı veya faiz desteği verilebileceği mütalaa edilmektedir.
Ancak; 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası
uyarınca, Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından aynı kişiye hem kira yardımı ve hem de faiz desteği
yapılamayacağı hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Söğütözü Mah. Anadolu Bulvarı 2179 Sok. No:5 Kat:7 Çankaya/ANKARA İrtibat: Uzman,Mustafa ÇAKIR
Tel: (312) 410 76 27
Faks: (312) 474 03 59
e-posta: [email protected]
elektronik ağ: www.csb.gov.tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Sayfa 1 / 2
Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:13241842/045/6185 ve Barkod Num.:569318 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Hikmet HASPOLATLI
Bakan a.
Genel Müdür V.
Söğütözü Mah. Anadolu Bulvarı 2179 Sok. No:5 Kat:7 Çankaya/ANKARA İrtibat: Uzman,Mustafa ÇAKIR
Tel: (312) 410 76 27
Faks: (312) 474 03 59
e-posta: [email protected]
elektronik ağ: www.csb.gov.tr
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Sayfa 2 / 2
Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:13241842/045/6185 ve Barkod Num.:569318 bilgileriyle erişebilirsiniz.
Download

Kamu lojmanlarında oturanlara kira yardımı, kredi faiz desteği