Regulamin Konkursu
“Salute – na zdrowie”
1.
DEFINICJE
1.1
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:
1.1.1
Organizator - podmiot wskazany w pkt. 2.1;
1.1.2
Konkurs - Konkurs opisany w dalszej części niniejszego Regulaminu;
1.1.3
Uczestnik - Osoba biorąca udział w Konkursie;
1.1.4
Finalista- osoba wytypowana do nagrody „zapas oliwy i oleju na rok”, zgodnie z postanowieniami
niniejszego Regulaminu;
1.1.5
Laureat - osoba, która wygrała główną nagrodę w Konkursie;
1.1.6
Komisja konkursowa - zespół osób powołanych przez Organizatora do nadzoru i organizacji Konkursu.
W skład Komisji konkursowej wchodzą dwaj przedstawiciele Organizatora i jeden przedstawiciel firmy
Costa d’Oro oraz jako przewodniczący komisji Witold Casetti;
1.1.7
Regulamin - niniejszy Regulamin Konkursu;
1.1.8
Nagroda - nagrody opisane w pkt 6. regulaminu.
1.1.9
Zgłoszenie – wyrażenie chęci wzięcia udziału w konkursie, potwierdzone przesłaniem podstawowych
danych osobowych.
1.1.10
Praca- dzieło stworzone na potrzeby konkursu.
2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1
Organizatorem Konkursu pod nazwą „Salute-na zdrowie” jest firma ITALMEX Warszawa Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie – 01-102 Warszawa ul. Jana Olbrachta 94, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000221754, NIP: 526-030-09-60, REGON: 011074040, kapitał
zakładowy 250.000.00 PLN (opłacony w 100%).
2.2
Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.3
Czas trwania Konkursu obejmuje okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r., przy czym przyznawanie
nagród będzie się odbywało miesiąc po zakończeniu składania prac w danym miesiącu. Dla przykładu
osoby, które wysłały prace w kwietniu (04.2012) zostaną poinformowane o ewentualnej wygranej pod
koniec następnego miesiąca (31.05.2012 r.). Rozpatrywanie reklamacji oraz czynności związane z
przyznawaniem nagród zakończą się do dnia 30.08.2012 r. do godziny 23:59.
3.
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
3.1
Uczestnikiem niniejszego Konkursu może być każda osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 221
k.c.), która w dniu rozpoczęcia Konkursu spełnia następujące warunki:
3.1.1
Posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3.1.2
Zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia;
3.1.3
Jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uważać będzie osobę, która w dniu wysłania
zgłoszenia ma skończone 18 lat);
3.1.4
Posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
3.2
Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie
któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje
nieważność zgłoszenia.
3.3
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. Zakaz dotyczy także ich dzieci, rodziców,
rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku przysposobienia.
3.4
Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu Konkursu.
4.
ZASADY KONKURSU
4.1
Konkurs trwa od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r.
4.2
Powiadomienie
o
przyznanych
nagrodach
zostanie
opublikowane
na
stronie
www.dietasrodziemnomorska.com.pl dnia 31.05.2012 r., 30.06.2012 r., 31.07.2012 r.. Jednocześnie
laureaci i zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie i listownie.
4.3
W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien zastosować się do następującej procedury:
4.3.1
Kupić przynajmniej jedno dowolne opakowanie produktu Costa d’Oro zachować oryginalny paragon
lub fakturę zakupu. W Konkursie biorą udział wszystkie produkty Costa d’Oro dostępne w polskim
obrocie handlowym. Każdy zakup powinien mieć miejsce na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w
okresie trwania Konkursu (w pkt. 2.3.) i winien być potwierdzony oryginalnym dowodem zakupu.
4.3.2
Wysłać zgłoszenie oraz pracę pod adres firmy Italmex Warszawa Sp. z o.o. ul. Jana Olbrachta 94, 01102 Warszawa lub mailem na adres: [email protected]
4.3.3
Do zgłoszenia i pracy należy załączyć oryginał paragonu (wysyłane pocztą polską) lub skan paragonu
(wysyłane mailem). Uczestnik, który wygra nagrodę, a wysłał zgłoszenie mailem, ma obowiązek
pokazać oryginał paragonu w dniu otrzymania nagrody.
4.3.4
Zakup jednego produktu, o których mowa w pkt 4.3.1., potwierdzony oryginalnym dowodem zakupu
uprawnia do wysłania jednego zgłoszenia i pracy. Jeśli Uczestnik zakupi więcej niż jeden produkt
marki Costa d’Oro, to ma możliwość wysłania tyle zgłoszeń i prac ile kupił produktów. Jeżeli
Uczestnik prześle więcej zgłoszeń i prac niż posiada udokumentowanych zakupów, to ocenie zostaną
poddane pierwsze zgłoszenia i prace odpowiadające ilości udokumentowanych zakupów.
4.3.5
Uczestnik Konkursu, który wysłał zgłoszenie mailem, winien zachować oryginalny paragon/fakturę do
czasu ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu.
4.4
Nagrody w Konkursie będą przyznawane w następujący sposób:
4.4.1
Spośród prac, które będą napływały od uczestników konkursu, co miesiąc Komisja konkursowa wyłoni
1 laureata i 33 finalistów. Łącznie przewidziane są nagrody dla 3 Laureatów i 99 finalistów.
4.5
5.
Prace nadsyłane w miesiącu kwietniu (do 30.04.2012r. – liczy się data stempla pocztowego) będą
analizowane pod koniec maja, a ogłoszenie wyników nastąpi 31.05.2012. Analogiczna sytuacja powtórzy
się w kolejnych 2-óch miesiącach.
PRACA KONKURSOWA
5.1
Organizator Konkursu „Salute - na zdrowie” pragnie zapewnić Uczestnikom pełną swobodę w
wyrażaniu swoich pomysłów artystycznych odnośnie produktów marki Costa d’Oro.
5.2
Niezbędnym warunkiem zakwalifikowania pracy do konkursu jest wykorzystanie w swojej kreacji
wizerunku, nazwy lub logotypu marki Costa d’Oro. Znak logo Costa d’Oro można pobrać ze strony
www.dietasrodziemnomorska.com.pl.
5.3
Prace artystyczne mogą być tworzone w następujących kategoriach:
5.3.1
Plastyka (np. zdjęcie, rysunek, obraz, grafika, rzeźba, płaskorzeźba i inne formy przestrzenne)
5.3.2
Formy literackie pisemne (np. wiersz, hasło, krótkie formy dramatyczne i pisane prozą)
5.3.3
Formy dźwiękowe (np. piosenka)
5.3.4
Animacje (np. krótki film)
5.3.5
Kreacje z wykorzystaniem form mieszanych
Prace konkursowe przesyłane pocztą nie mogą przekraczać wymiaru 50x50x50cm i 20kg wagi.
6.
NAGRODY
6.1
Nagrodami w Konkursie są:
6.1.1
Nagroda Główna dla Laureatów: 4-dniowa (3 noclegi) wycieczka dla 2 osób (Laureat z osobą
towarzyszącą) do regionu Umbrii we Włoszech. Wartość jednej wycieczki: ok. 4 000zł ( w zależności
od kursu euro). Celem wycieczki będzie zobaczenie miejsca, gdzie produkowana jest oliwa Costa
d’Oro, wzięcie udziału w warsztatach (degustacji różnych rodzajów oliwy z oliwek), poznanie
regionalnej kuchni oraz historycznych miejsc. W ramach Nagrody Głównej zostanie przyznana
dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie
zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób
fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem Nagrody Głównej - wycieczki.
6.1.2
Nagrody dla Finalistów: Zapas oliwy extra vergine Costa d’Oro na cały rok (12 x 0,5l) i zapas oleju
Olisana Omega 3-6 na cały rok (12 x 0,5l).
6.2
Wygrana w konkursie, nagroda główna, podlega opodatkowaniu z tytułu wygranej na podstawie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2002, Nr. 14, poz. 176 z
późn. zm.). Podatek od nagrody z pkt. 6.1.1. odprowadzi Organizator.
6.3
Finalistom i Laureatom w Konkursie nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości
nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w
niniejszym Regulaminie.
7.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA KONKURSU
7.1
Organem dokonującym weryfikacji przyznania nagród oraz decydującym o przyznaniu nagród, o których
mowa w pkt. 6.1, będzie Komisja konkursowa. Komisja ta rozstrzyga wszystkie wątpliwości związane z
niniejszym Konkursem.
7.2
Komisja konkursowa składa się z 4 członków powołanych przez Organizatora, z czego dwóch członków
Komisji reprezentuje Organizatora, jeden członek jest reprezentantem firmy Costa d’Oro, a
przewodniczącym Komisji będzie Witold Casetti. Komisja zostanie powołana z dniem 01.04.2012r.
7.3
Komisja konkursowa dokonując wyboru najlepiej wykonanej pracy konkursowej, weźmie pod uwagę
prawidłowość zgłoszenia zgodnie z pkt. 3 i pkt. 4 oraz walory pracy.
7.4
Komisja konkursowa podczas swoich trzech posiedzeń przyzna nagrody laureatom i finalistom.
7.5
Decyzje Komisji są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez Uczestnika roszczeń w
postępowaniu reklamacyjnym.
8.
SPOSÓB OGŁASZANIA WYNIKÓW
8.1
Laureaci oraz Finaliści nagród Konkursu zostaną poinformowani indywidualnie o wygranej pocztą i
telefonicznie. Natomiast na stronie internetowej www.dietasrodziemnomorska.com.pl będzie podawane
tylko Imię i nazwę miasta ( w celu ochrony danych osobowych).
8.2
Osoby, które wypełniły zgłoszenie do konkursu wyrażają tym samym zgodę na opublikowanie ich
imienia i nazwy miasta, z którego pochodzą, na liście Laureatów i Finalistów i podanie do wiadomości na
stronie www.dietasrodziemnomorska.com.pl
9.
WYDANIE NAGRÓD
9.1
Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną wydane Finalistom przez Organizatora za pośrednictwem
poczty kurierskiej do dnia 30.08.2012 r. Datą wydania nagrody jest dzień nadania przesyłki. W dniach
15.08-31.08.2012r. skontaktujemy się z Laureatami w celu ustalenia wszystkich szczegółów dotyczących
wycieczki do Włoch, która odbędzie się na przełomie września i października 2012.
9.2
W przypadku niemożności skontaktowania się z Laureatem w terminie podanym w punkcie 9.1 ( przy
wykorzystaniu drogi telefonicznej, mailowej i pocztowej), nagroda przepada i pozostaje w dyspozycji
Organizatora Konkursu.
9.3
W przypadku, kiedy Laureat nie może wziąć udziału w wycieczce do Włoch, prawo do nagrody może
przekazać osobie 3-ciej, która spełnia warunki z punktu 3.1. Powyższe przekazanie praw musi się odbyć
w formie pisemnej i być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.
10. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
10.1
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia niniejszego Konkursu Uczestnicy mogą
zgłaszać na piśmie, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, w czasie trwania Konkursu,
jednakże nie później niż do dnia 15.08.2012 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje
data jej otrzymania przez Organizatora.
10.2
Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny
opis i powód reklamacji oraz oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na wykorzystanie
przez Italmex Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych wyłącznie w celu
przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego związanego z Konkursem „Salute – na zdrowie” zgodnie
z regulaminem. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na jego treść.”. Reklamacje
powinny być zgłaszane na adres Organizatora, z dopiskiem: ”REKLAMACJA –„Salute – na zdrowie”.
10.3
Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później
jednak niż do dnia 30.08.2012 r. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia
wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
10.4
Organizator rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie Regulaminu. W przedmiocie
reklamacji ostateczna i wiążąca jest decyzja Komisji konkursowej. Uczestnik zostanie o decyzji Komisji
powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.
10.5
Reklamacje rozpatruje Komisja konkursowa powołana zgodnie z postanowieniami niniejszego pkt. 7
niniejszego Regulaminu. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej i
przesłane pocztą.
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
11.1
Lista Finalistów i Laureatów będzie dostępna w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie
internetowej www.dietasrodziemnomorska.com.pl w wersji podanej w pkt. 8. Pojawienie się na liście
Finalistów i Laureatów jest jednoznaczne z wygraną pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków
opisanych w niniejszym Regulaminie.
11.2
Dane osobowe uzyskane od Uczestników Konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
będą przechowywane w bazie danych, której administratorem jest Organizator. Dane osobowe będą
przetwarzane i przechowywane wyłącznie dla celów związanych z realizacją niniejszego Konkursu.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania w/w danych osobowych uczestnictwo w
Konkursie nie jest możliwe.
11.3
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez
osoby trzecie, od których uzależniona jest realizacja nagrody, w tym w szczególności Poczty Polskiej
bądź firmy kurierskiej, od której uzależniona jest realizacja nagród w Konkursie.
11.4
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu i warunków Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione
celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. O zmianach
Regulaminu
uczestnicy
Konkursu
będą
informowani
poprzez
stronę
www.dietasrodziemnomorska.com.pl.
11.5
Regulamin Konkursu będzie dostępny
www.dietasrodziemnomorska.com.pl.
11.6
Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli:
w
siedzibie
Organizatora
oraz
na
stronie
11.6.1
odbiór nagrody jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Laureatów i Finalistów Konkursu;
11.6.2
za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania poczty lub firmy kurierskiej za
pomocą, której realizowana będzie wysyłka nagród.
11.7
Nagrody nieodebrane przez Finalistów z przyczyn leżących po stronie Finalistów, w terminie do
20.09.2012 r., przepadają na rzecz Organizatora.
11.8
Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć Uczestnika z udziału w
Konkursie, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o
działania sprzeczne z Regulaminem.
11.9
Zasady przeprowadzania Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszystkie materiały
promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. Wizerunek nagród przedstawiony w
materiałach reklamowych może nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.
11.10 Infolinia Konkursu czynna od poniedziałku do środy w godzinach od 9:00 do 15:00 pod numerem: 22
533 19 40. Koszt połączenia telefonicznego wg cennika operatora.
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU POD NAZWĄ „Salute – na zdrowie”.
ZGŁOSZENIE
DANE UCZESTNIKA
Imię i nazwisko
Adres korespondencyjny
Numer telefonu do kontaktu
Nr PESEL
Oświadczam, iż dane podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne z prawdą.
*
TAK
NIE
Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż jestem osobą pełnoletnią i nie jestem pracownikiem ani osobą spokrewnioną firmy Italmex
Warszawa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie.
*
TAK
NIE
Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Italmex Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych
wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu, przekazania nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu zgodnie z regulaminem.
Zapoznałem się z regulaminem Konkursu i wyrażam zgodę na jego treść.”
*
TAK
NIE
Wyrażam zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska oraz nazwy miasta, w którym zamieszkuje i podanie tych danych do
wiadomości publicznej oraz na stronie www.dietasrodziemnomorska.com.pl.
*
*odpowiednie zaznaczyć
Data:
Podpis
Uczestnika
TAK
NIE
Download

pobierz.