AİLE İÇİ ŞİDDET ve
ÇOCUK İSTİSMARI
Aile içi Şiddet
Ailenin baskın bireyi tarafından ailedeki diğer bir bireye karşı
fiziksel, cinsel, duygusal, ekonomik istismar şeklinde
ortaya çıkan her türlü eylemi kapsar.
-
Kadına
Yaşlıya
Çocuğa yönelik olabilir.
A.B.D ‘de her yıl 2-6 milyon kadın kocaları tarafından
fiziksel şiddete uğramaktadır. Her 7 saniyede bir kadın bir
erkek tarafından dövülmektedir.
Türkiye’de şiddete uğrayan kadınların % 42’si neden
şiddete uğradıklarını dahi anlayamadıklarını ifade
etmektedirler. Dayak yiyen kadınların % 20’si korkudan,
yalnızlıktan, ekonomik güçsüzlükten ya da toplumsal
baskılardan şikayetçi olamamaktadırlar.
D.S.Ö’ne göre 60 yaşın başlangıcı yaşlılık olarak
kabul edilir.
Yaşlı istismarında diğer istismar şekillerinin
yanısıra fiziksel ve duygusal ihtiyaçların yerine
getirilmediği ihmal davranışları da yer almaktadır.
İhmal’in pasif ve aktif olmak üzere iki boyutu
vardır.
Çocuk istismarı
Tanım
yaş grubundaki çocuğun,
 kendisine bakmakla yükümlü
kişi veya kişiler tarafından
 zarar verici
 kaza dışı ve
 önlenebilir bir davranışa maruz
kalmasıdır.
 0-18
Çocuk İstismarı Tipleri
 Fiziksel
istismar
 Cinsel istismar
 Duygusal istismar
 İhmal
Fiziksel İstismar
 Çocukların
onlara bakmakla
yükümlü olan kişilerin elinde
fiziksel açıdan zarar görmesi,
bedensel bütünlüğünün
bozulmasıdır.
Fiziksel istismar uygulama
şekilleri
Saldırılar:
Tokat, yumruk, itip-kakma, tekme,
sarsma ve çimdikleme...
 Aletli Saldırılar:
Kemer, kayış, herhangi bir ev eşyası
(telefon, tava, v.b.), hortum, sigara,
ütü, sıcak su ve sıcak yiyecekler...
 Aletsiz
Fiziksel istismar öykülerinde
sık rastlanılan ortak özellikler:






Tedaviye başvurmada izah edilemeyen
gecikmeler,
İlk gelişte verilen öykünün sonradan
değiştirilmesi,
Tek tek verilen ebeveyn öykülerindeki
farklılık,
Çocuğun yaş ve gelişme durumu ile uyumsuz
öykü,
Çocuğun kardeşinin suçlandığı yaralanmalar,
Ebeveynde veya bakıcılarda düşmanca
davranışlar.
Fiziksel Bulgular I


DERİ YARALANMALARI
 İnsan ısırıkları
 Sıyrıklar
 Ekimozlar
 Yanıklar
GÖZ LEZYONLARI
 Vitröz hemoraji
 Lens dislokasyonu
 Retina yırtılması
Fiziksel Bulgular II

İÇ ORGAN YARALANMALARI

İSKELET SİSTEMİ LEZYONLARI
 Kafatası kırıkları

Ekstremite (kollar-bacaklar) kırıkları
Isırık izi
İstismar Olguları Neden
Atlanmaktadır?
Sağlık personeli;
 Bir ebeveynin çocuğuna zarar
verebileceğini kabul etmeyebilir.
 Bir aile içi meseleye karışmak
istemeyebilir.
 Yeterli eğitim almamıştır.
Olguları atlamamak için;



İlgili sağlık çalışanları;
İstismar ve ihmalin bulgu ve semptomlarını
tanıyabilmeli.
Çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili tam ve düzgün bir
tıbbi tanı koyabilmeli.
Çocuğun daha fazla zarar göreceği durumlarda acil
önlemleri alabilmeli, kanunların izin verdiği şekilde
çocuğa bir yer ayarlayabilmeli.
-hastaneye yatırmak
-acil bakım merkezlerine aldırmak

Çocuk ve ona bakmakla sorumlu olanlara karşı
objektif ve profesyonel bir tutum içinde olmalı.
Olguları atlamamak için;





Aileyle teröpatik düzeyde bir ilişkiye girmeli, bakım
sonlandıktan sonra bile ilişkide olmalı.
Evdeki diğer çocukları da tıbbi açıdan
değerlendirmeli.
Tüm istismara uğramış çocukları yasal organlara
bildirmeli.
Mahkemede tanıklık yapmaktan kaçınmamalı.
Çocuklar “herhangi bir yaralanmam yok” deseler bile
bu olasılığın olduğunu bilmeli. (çünkü genellikle
çocuklar maruz kaldıkları istismarı söylemezler.)
Aile Karakteristikleri:







Evde başka tür şiddetin de varlığı.
 (Özellikle babanın anneyi veya kardeşlerin birinin
diğerini istismar ettiği görülür).
Ana-babanın alkol, madde bağımlılığı.
Ana-babanın çocuk bakımını üstlenecek olgunlukta
olmaması.
Ana-babanın beklentilerinin çocuğun gelişimi ile
uyumsuzluğu.
Çocuğa bakmakla yükümlü olanların genellikle sosyal
izolasyon içerisinde olmaları.
Ana-babanın da genellikle çocukken fiziksel ya da
cinsel istismara uğramış olması.
Ailede değişik tipte istismarların kuşaktan kuşağa
geçmesi.
 “saldırganlık siklusu”
Cinsel istismar



Psikososyal gelişimini tamamlamamış olan
çocuğun bir yetişkin tarafından cinsel
stimulasyon için kullanılmasıdır.
Genital bölgeleri elleme – ırza geçme
yelpazesindeki tüm davranışları kapsar.
Aynı yaş grubundaki çocuklar arasında şiddet
içermeyen cinsellik istismar olarak kabul
edilmez.
Mitler








Cinsel istismar yalnızca çocuğun hayal gücünde var
olan bir şeydir.
Çocuklar hikayeler uydururlar.
Hayal etmiyorsa bile yakın zamanda unutur, bir
önemi yoktur.
Güzel kızlar,kendine güvensiz çocuklar, yaramaz
çocuklar daha çok istismar edilir.
Uslu, akıllı, açıkgöz olmaları istenilirse korunmuş
olurlar.
Şüpheli yabancılardan uzak durmalılar.
Parklar,umumi tuvaletler,boş sokaklar hele
karanlıksa tehlikelidir.
Kadınlar çocuklara cinsel istismarda bulunmazlar.
Gerçekler






İstismar konusunda hikaye uyduran çocuklar
çok azdır.
İstismarın kısa ve uzun erimli önemli etkileri
vardır.
Çocukların görünüş ya da davranışı istismara
neden olmaz.
İstismara uğrayan çocuk yardım istemeli.
İstismarcılar %80-95 çocuğun tanıdığı kişiler
Olay genellikle çocuğun çevresinde ve bildiği
mekanlarda gerçekleşir.
Cinsel istismar olgularında
muayene süreci
 Çocuk
ile görüşme (yapılandırılmış)
 Aile ile görüşme
 Fizik muayene (materyal toplama)
 Laboratuvar incelemeleri
 Ruhsal muayene
 Öneriler
Aile Düzenine Karşı Suçlar

1.
2.
Madde 232 : Kötü muamele
Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine
karşı kötü muamelede bulunan kimse....2 ay- 1
yıl
İdaresi altında bulunan veya büyütmek,
okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya sanat
öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde,
terbiye, disiplin yetkisini kötüye kullanan kişi...1
yıl
Aile hukukundan kaynaklanan
yükümlülüğün ihlali :

1.
2.
3.
Madde 233
Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma
yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet
üzerine......1 yıl
Hamile olduğunu bildiği eşini veya sürekli birlikte
yaşadığı ve kendisinden gebe kalmış bulunduğunu
bildiği evli olmayan bir kadını çaresiz durumda terk
eden kimseye......3 ay-1 yıl
Velayet hakları kaldırılmış olsa da, isteğe bağlı
sarhoşluk, uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin
kullanılması ya da onur kırıcı tavır ve hareketlerin
sonucu maddi ve manevi özen noksanlığı nedeniyle
çocuklarının ahlak, güvenlik ve sağlığını ağır şekilde
tehlikeye sokan anne veya baba....3 ay-1 yıl
Download

çocuk istismarı