Program Konferencji i Targów Offshore
Dzień Pierwszy 10 października (środa)
Czas
09:00 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 - 10:45
Program
Rejestracja
Sesja Otwierająca Konferencję i Targi Offshore
1. Wystąpienie Wiceminister Anny Wypych-Namiotko, Ministerstwo Transportu
Budownictwa i Gospodarki Morskiej
2.Wystąpienie Prezesa PSEW, pana Krzysztofa Prasałka
3.Wystąpienie Prezesa PTMEW, pana Bogdana Gutkowskiego
4. Wystąpienie EWEA, pani Anne-Bénédicte Genachte
Przerwa Kawowa
Panel Dyskusyjny
Temat: Uwarunkowania rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.
Moderator: Bogdan Gutkowski PTMEW, Krzysztof Prasałek PSEW
10:45 – 12:20
PREZENTACJE OTWIERAJĄCE:
Perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce – Mariusz Witoński,
PTMEW/ Michał Prażyński, PSEW
Do debaty zostali zaproszeni: przedstawiciel Ministerstwa Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej,
przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, Posłowie i
Senatorzy oraz wiele innych ważnych osobistości związanych z energetyką wiatrową.
12:20 – 13:40
Lunch
Panel
13:40 – 13:45
MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W EUROPIE
Wprowadzenie moderatora
Moderator: Mariusz Witoński – PTMEW
Morska energetyka wiatrowa w europejskiej polityce energetycznej i krajowych
planach działania - Ruta Baltause, Komisja Europejska
Kierunki rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Europie - Anne-Bénédicte
Genachte, EWEA
Brytyjski model rozwoju morskiej energetyki wiatrowej – Richard Howard, The Crown
Estate
13:45 – 14:05
14:05 – 14:25
14:25 – 14:45
14:45 – 14:55
14:55 – 15:10
Panel
15:10 – 15:15
15:15 – 15:35
15:35 – 15:55
15:55 – 16:15
Pytania
Przerwa Kawowa
MORSKA ENERGETYKA WIATROWA W POLSCE
Wprowadzenie moderatora
Moderator: Maciej Stryjecki, Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Uwarunkowania rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce – Maciej Stryjecki,
Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej
Miejsce morskich farm wiatrowych w polityce Rządu – Alicja Ogonowska,
Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej (do potwierdzenia)
Uwarunkowania przyłączeń morskich farm wiatrowych do sieci w Polsce – Henryk
Majchrzak, PSE-Operator
16:15 – 16:35
Podstawowe bariery rozwoju offshore w Polsce - Enrique Álvarez-Uría Berros, EDPR
16:35 – 16:55
Morskie farmy wiatrowe - dotychczasowe doświadczenia w przygotowaniu
inwestycji w Polsce – przedstawiciel Kulczyk Investment (do potwierdzenia)
16:55 – 17:10
Pytania
10:00 – 18:00
Targi Wystawiennicze
20:00 - 24:00
Gala Dinner
Dzień Drugi 11 października (czwartek)
Czas
Program
09:00 – 10:00
Rejestracja
Panel
10:00 – 10:05
10:05 – 10:25
10:25 – 10:45
10:45 – 11:05
11:05 – 11:15
PRAWO I POLITYKA
Wprowadzenie moderatora
Moderator: Michał Prażyński, PSEW
Morskie farmy wiatrowej
w „energy mix” do roku 2030 – Maciej
Stryjecki, Fundacja na rzecz Energetyki
Zrównoważonej
Morskie farmy wiatrowe
w polityce energetycznej i KPD –
Mariusz Radziszewski, Ministerstwo
Gospodarki (do potwierdzenia)
Wybrane aspekty pozwoleń na
lokalizacje farm wiatrowych na morzu –
dr Karol Lasocki, K&L Gates Jamka Sp. k.
11:30 – 11:35
11:35 – 11:55
11:55 – 12:15
12:15 – 12:35
12:35 – 12:45
12:45 – 14:00
Wprowadzenie moderatora
Moderator: Michał Kozłowski, PSEW
Jak pozyskać kapitał na projekty
w morskie farmy wiatrowe? - Nicolas
Gourvitch, Green Giraffe Energy Bankers
Finansowanie morskiej farmy wiatrowej –
doświadczenia z Wielkiej Brytanii – Arnaud
Bouille, Ernst&Young
Inwestycje w farmy wiatrowe
w Niemczech – Thomas Schulz, Linklaters
Berlin
pytania
11:15 – 11:30
Panel
FINANSOWANIE
pytania
Przerwa Kawowa
SIECI I INFRASTRUKTURA
Wprowadzenie moderatora
Moderator: Krzysztof Prasałek, PSEW
Morskie farmy wiatrowe w systemie
elektroenergetycznym – prof. Zbigniew
Lubośny, dr Jacek Klucznik, Wydział
Elektrotechniki
i Automatyki
Ryzyko związane z kablami
podmorskimi MFW – przedstawiciel
DNV
Możliwości rozwoju sieci
elektroenergetycznej na potrzeby MFW
– wniosku dla Polski z projektu
OffshoreGrid - Katarzyna MichałowskaKnap, IEO
DOŚWIADCZENIA MIĘDZYNARODOWE
Wprowadzenie moderatora
Moderator: Jarosław Pole, EDPR
Rozwój morskich farm wiatrowych
w Szkocji –Sarah Pirie, EDPR
Efekt skumulowany między morskimi
farmami wiatrowymi – Paula Low, EDPR
Doświadczenia budowy farmy morskiej Anholt Claus Bojle Moller, DONG Energy (do
potwierdzenia)
Pytania
Pytania
Lunch
Panel
14:00 – 14:05
14:05 – 14:25
14:25 – 14:45
14:45 – 15:05
15:05 – 15:15
15:15 – 15:30
Panel
15:30 – 15:35
15:35 – 15:55
15:55 – 16:15
16:15 – 16:35
16:35 – 16:45
ROZWÓJ REGIONALNY
ŁAŃCUCH DOSTAW I RYZYKO
Wprowadzenie moderatora
Wprowadzenie moderatora
Moderator: Anna Kamińska, Invest in
Moderator: Matthias Bausenwein, Siemens
Pomerania (do potwierdzenia)
Morskie farmy wiatrowe w polityce
Wyzwania łańcucha dostaw dla morskiej
regionalnej Pomorza – Feliks Pankau,
energetyki wiatrowej: doświadczenia i
Urząd Marszałkowski Województwa
wnioski – Jesper Kurt Nielsen, Siemens
Pomorskiego (do potwierdzenia)
Uwarunkowania przestrzenne,
Ryzyko techniczne i zalecenia dla rozwoju
społeczne i gospodarcze - dr Maciej
polskich projektów offshore - Tine Boon,
Matczak, Akademia Morska w Gdyni
Tractable Engineering S.A.
Morska energetyka wiatrowa
Możliwości optymalizacji łańcucha dostaw
i rozwój lokalny – na przykładzie portu
na podstawie doświadczeń inwestora –
Rostock - Gert Proba, Rostock Business
przedstawiciel MARSH (do potwierdzenia)
(do potwierdzenia)
Pytania
Pytania
Przerwa Kawowa
PRZEMYSŁ MORSKI
ŚRODOWISKO
Wprowadzenie moderatora
Moderator:
Andrzej Rodziewicz, Grupa BIG INVEST
Potencjał polskiego przemysłu
morskiego dla sektora MFW - Stanisław
Ciesiółka, Związek Pracodawców
FORUM OKRĘTOWE
Polskie doświadczenia na rynku MFW,
przedstawiciel CRIST SA (do
potwierdzenia)
Nowe inwestycje w przemyśle
stoczniowym – Piotr Suss, Bilfinger
Berger (do potwierdzenia)
Wprowadzenie moderatora
Moderator: Justyna Biegaj, SMDI
Badania środowiskowe na potrzeby
morskich farm wiatrowych - Justyna Biegaj,
SMDI
Oddziaływania farm offshore na środowisko
na podstawie monitoringów
porealizacyjnych - Anika Beiersdorf, BSH
Działania minimalizujące oddziaływania
farm offshore na środowisko – David Dean,
PMSS
Pytania
Pytania
16:45 – 16:50
Podsumowanie
10:00 – 17:00
Targi Wystawiennicze
Download

Grzejniki dekoracyjne cennik 04/2014 [pdf; 1.7 MB ]