doc. PhDr. JUDr. Peter Potásch, PhD.
www.eurokodex.sk
ISBN: 978-80-89447-97-8
Kontrola v obecnej samospráve
„„Mimoriadne kladne hodnotím skutočnosť, že autori majú v publikácii tzv. „problemorientated“ prístup, t.j. snažia sa vedecky čerpať z praktických problémov, jasne ich
pomenúvajú a následne k nim poskytujú svoje odborné vyjadrenia, resp. návrhy riešení.
Rovnako vyjadrujem pozitívne stanovisko ku skutočnosti, že v publikácii sa objavuje
aj práca s judikatúrou, pričom túto autori nielen parafrázujú, resp. čerpajú z nej, ale ju
komentujú, konfrontujú so svojimi názormi a porovnávajú rôzne rozhodnutia súdov
k vybraným otázkam. Vítam tiež skutočnosť, že autori sa vybraným otázkam hlavného
kontrolóra venujú aj v kontexte pracovného práva. Publikácia môže vďaka uvedenému
prístupu poskytnúť rýchlu orientáciu v problémoch, s ktorými územné samosprávy prichádzajú do kontaktu práve v súvislosti s inštitútom hlavného kontrolóra.“
Jozef Tekeli
Marian Hoffmann
„Dielo predstavuje aktuálnu problematiku, zaujímavú nielen z hľadiska právnej teórie, keďže u nás doposiaľ nevyšlo komplexné monografické dielo, ktoré by analyzovalo
danú tému, ale aj z hľadiska právnej praxe.
Monografia predstavuje príjemný, prehľadný a erudovaný celok, vyjadruje sa k vybraným problémom a zaujíma k nim aj vlastné stanoviská a formuluje návrhy delegeferenda k riešeniam viacerých otázok. Možno súhlasiť s jej autormi, že tieto môžu v praxi
napomôcť zlepšeniu právneho stavu a odstráneniu nejasností aplikačnej praxe.
Z obsahu monografie vyplýva, že autorom je problematika veľmi blízka a známa, že
poznajú široký okruh literatúry, že sú schopní problémy analyzovať a na tomto základe
fakty porovnávať a syntetizovať. Predložená monografia vychádza z najnovších poznatkov a autori pri jej spracovaní zvolili vhodné vedecké metódy. Je výborným podnetom
pre ďalšie odborné úvahy a diskusie k spracovaným vybraným inštitútom. Je zrejmé, že
autori k jej spracovaniu pristupovali s dôslednou znalosťou „veci“, nielen z teoretického
ale aj z praktického hľadiska.“
doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD.
Jozef Tekeli
Marian Hoffmann
Kontrola
v obecnej
samospráve
Download

v obecnej samospráve Kontrola