ANADOLU EFES BİRACILIK VE
MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHLİ
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE
FİNANSAL TABLOLAR
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR
İÇİNDEKİLER
SAYFA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU .................................................. 1-2
ARA DÖNEM KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU ...................................................... 3
ARA DÖNEM KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ......................................... 4
ARA DÖNEM KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU ................................................ 5
ARA DÖNEM KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU ................................................................... 6
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI ............................... 7-38
Not 1
Not 2
Not 3
Not 4
Not 5
Not 6
Not 7
Not 8
Not 9
Not 10
Not 11
Not 12
Not 13
Not 14
Not 15
Not 16
Not 17
Not 18
Not 19
Not 20
Not 21
Not 22
Not 23
Not 24
Not 25
Not 26
Grup’un Organizasyonu ve Faaliyet Konusu....................................................................................... 7-9
Ara Dönem Konsolide Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar ............................................. 9-12
İşletme Birleşmeleri......................................................................................................................... 12-15
Bölümlere Göre Raporlama ............................................................................................................. 16-17
Nakit ve Nakit Benzerleri ..................................................................................................................... 17
Finansal Yatırımlar ............................................................................................................................... 17
Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar ................................................................................................. 18-19
Diğer Alacak ve Borçlar ....................................................................................................................... 20
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar ..................................................................................... 21
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ........................................................................................................... 22
Maddi Duran Varlıklar ......................................................................................................................... 22
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar ................................................................................................ 23
Şerefiye ................................................................................................................................................. 23
Özkaynaklar..................................................................................................................................... 24-25
Taahhütler ........................................................................................................................................ 26-27
Peşin Ödenmiş Giderler ........................................................................................................................ 28
Diğer Varlık ve Yükümlülükler ............................................................................................................ 28
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / Giderler ....................................................................................... 29
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler / Giderler ......................................................................................... 29
Finansman Gelirleri / Giderleri............................................................................................................. 30
Vergi Varlık ve Yükümlülükleri...................................................................................................... 30-31
Pay Başına Kazanç ............................................................................................................................... 31
İlişkili Taraf Açıklamaları ............................................................................................................... 32-34
Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi ..................................................... 34-37
Finansal Araçlar............................................................................................................................... 37-38
Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar ............................................................................................. 38
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
Dipnot
Referansları
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
31 Mart
2014
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık
2013
5
6
4.633.193
1.543.207
-
4.959.127
1.746.369
562.985
17
5.076
1.215.177
59.957
1.116.952
403.501
59.207
230.116
6.213
888.315
47.523
1.004.016
430.509
74.556
198.641
8
9
10
11
17.180.570
768
6.462
61.074
117.697
5.681.209
17.407.857
786
5.566
62.755
117.135
5.759.638
13
12
16
21
17
2.330.659
8.595.199
212.100
161.284
14.118
2.453.049
8.636.751
222.670
132.529
16.978
21.813.763
22.366.984
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
- Şerefiye
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
23
8
16
İlişikteki dipnotlar, ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
1
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
31 Mart
2014
Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık
2013
3.001.697
310.449
897.790
3.147.302
303.369
1.437.073
75.322
990.062
64.735
537.051
723
30.906
4.341
27.630
773.687
53.612
414.449
479
50.654
6.753
77.238
4.952
8.128
67.786
5.396
6.414
5.674.937
3.535.143
23.228
212.480
3.724
5.757.756
3.535.490
2.895
210.821
3.643
21
17
86.599
1.701.938
111.825
88.319
1.730.612
185.976
14
14
14
14
13.137.129
9.172.273
592.105
63.583
3.137.684
(235.742)
13.461.926
9.571.651
592.105
63.583
3.137.684
(235.742)
14
(5.769)
(5.398)
14
14
14
14
14
661.616
(403)
(2.740)
249.541
4.812.035
(99.637)
3.964.856
968.155
(304)
(10.008)
249.541
2.203.115
2.608.920
3.890.275
Dipnot
Referansları
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Türev Finansal Araçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Kısa Vadeli Karşılıklar
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin
Uzun Vadeli Karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Diğer Yedekler
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları
Net Dönem Karı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM KAYNAKLAR
7
7
23
8
17
7
8
21.813.763
İlişikteki dipnotlar, ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
2
22.366.984
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEME AİT
ARA DÖNEM KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU
(Birim - Aksi Belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
Bağımsız Denetimden Geçmemiş
Dipnot
Referansları
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
4
BRÜT KAR
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
18
18
ESAS FAALİYET KARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların
Karlarından/ (Zararlarından) Paylar
1.698.106
(964.232)
837.342
733.874
(230.795)
(561.353)
29.299
(43.040)
(181.179)
(498.240)
13.555
(10.764)
31.453
57.246
874
(982)
2.722.719
(1.936)
9
(1.964)
(1.484)
29.381
20
20
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri
- Dönem Vergi Gideri (-)
- Ertelenmiş Vergi Geliri
DÖNEM KARI / (ZARARI)
Dönem Karının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları
Pay Başına Kazanç (Tam TL)
2.016.407
(1.179.065)
1 Ocak31 Mart 2013
19
19
FİNANSMAN GELİR / GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET KARI
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
1 Ocak31 Mart 2014
22
333.262
(480.207)
(117.564)
2.776.545
79.194
(127.651)
2.728.088
16.717
(24.874)
41.591
(8.955)
(27.657)
18.702
(100.847)
2.719.133
(1.210)
(99.637)
127.300
2.591.833
(0,1683)
4,3773
31 Mart 2013 tarihinde sona eren üç aylık dönemde “Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler” hesabında, detayları “Not-3 2013 Yılı
ile İlgili İşlemler”de yer verilen 2.722.194 TL tutarında bir defaya mahsus gelir bulunmaktadır.
İlişikteki dipnotlar, ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
3
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEME AİT
ARA DÖNEM KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Birim - Aksi Belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
Bağımsız Denetimden Geçmemiş
1 Ocak1 Ocak31 Mart 2014
31 Mart 2013
DÖNEM KARI / (ZARARI)
(100.847)
2.719.133
(464)
(716)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
- Ertelenmiş Vergi Geliri
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme
ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak
Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
93
143
(230.650)
9.119
(246)
4.820
(1.141)
7.268
-
49
(13)
DİĞER KAPSAMLI GELİR
(223.950)
12.212
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
(324.797)
2.731.345
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları
74.581
(399.378)
152.995
2.578.350
İlişikteki dipnotlar, ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
4
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEME AİT
ARA DÖNEM KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
Kar veya Zararda
Yeniden
Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler
veya Giderler
Ödenmiş
Sermeye
1 Ocak 2013 itibariyle Bakiyeler
(Dönem Başı) (Raporlanan)
592.105
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere
İlişkin Düzeltmeler TMS 19
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere
İlişkin Düzeltmeler TFRS 11
1 Ocak 2013 İtibariyle Bakiyeler
(Dönem Başı) (Yeniden Düzenlenmiş)
592.105
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri ile Yapılan İşlemler
Konsolidasyon kapsam değişikliği sonucu
gerçekleştirilen transferler (*)
Konsolidasyon kapsam değişikliği sonucu
kontrol gücü olmayan paylardaki değişim
31 Mart 2013 İtibariyle Bakiyeler
(Dönem Sonu)
1 Ocak 2014 İtibariyle Bakiyeler
(Dönem Başı) (Raporlanan)
Transferler
Toplam Kapsamlı Gelir
31 Mart 2014 İtibariyle Bakiyeler
(Dönem Sonu)
(*)
(**)
Sermaye
Düzeltme
Farkları
Pay ihraç
Primleri/
İskontoları
63.583
3.137.684
-
-
Kar veya Zarardan
Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Birikmiş Karlar
Yeniden
Değerleme ve
ölçüm kazanç/
Kayıpları
Yabancı
Para
Çevirim
Farkları
Riskten
Korunma
Kazanç/
Kayıpları
Yeniden
Değerleme ve
Sınıflandırma
Kazanç/
Kayıpları
-
141.456
113
55.875
(10.653)
-
-
-
-
(7.152)
-
-
-
63.583
-
3.137.684
-
(7.152)
-
-
592.105
63.583
3.137.684
(5.732)
46.046
592.105
-
63.583
-
3.137.684
-
(5.398)
(371)
592.105
63.583
3.137.684
(5.769)
(573)
1.993
-
-
Geçmiş
Yıllar
Kar/
Zararları
Net
Dönem
Karı/
Zararı
Ana
Ortaklığa
Ait
Özkaynaklar
Kontrol
Gücü
Olmayan
Paylar
Özkaynaklar
209.644
1.908.080
606.870
6.704.757
82.034
6.786.791
-
2.219
2.941
(1.992)
-
-
-
-
-
(10.653)
(225.089)
-
209.644
-
1.910.299
609.811
-
-
-
-
-
-
-
3.359.376
3.359.376
(459)
64.579
(235.742)
209.644
2.520.110
2.591.833
8.983.651
3.516.193
12.499.844
968.155
(306.539)
(304)
(99)
(10.008)
7.268
(235.742)
-
249.541
-
2.203.115
2.608.920
-
2.608.920
(2.608.920)
(99.637)
9.571.651
(399.378)
3.890.275
74.581
13.461.926
(324.797)
661.616
(403)
(2.740)
(235.742)
249.541
4.812.035
(99.637)
9.172.273
3.964.856
13.137.129
-
113
(459)
(113)
-
-
(1.992)
55.875
4.579
4.125
141.456
(17.030)
(78.380)
-
Kardan
Ayrılan
Diğer Kısıtlanmış
Yedekler
Yedekler
609.811
(609.811)
2.591.833
-
-
(12.405)
(12.405)
6.702.765
69.629
152.995
(65.807)
-
6.772.394
2.731.345
(290.896)
(72.375)
2.578.350
(225.089)
(72.375)
Özkaynak metoduyla muhasebeleştirilen CCİ'nin ve CCBPL’nin 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla konsolidasyon kapsamına girmesinden ötürü daha önceki dönemde diğer kapsamlı gelirde muhasebeleştirilen
tutarların gelir tablosuna transferini yansıtmaktadır.
CCİ’nin ve CCBPL’nin 1 Ocak 2013 itibari ile konsolidasyon kapsamına girmesi sonucu kontrol gücü olmayan paylardaki değişimi yansıtmaktadır.
İlişikteki dipnotlar, ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
5
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEME AİT
ARA DÖNEM KONSOLİDE NAKİT AKIM TABLOSU
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
Dipnot
Referansları
A. İŞLETME FAALİYETLERDEN NAKİT AKIŞLARI
Bağımsız Denetimden Geçmemiş
1 Ocak1 Ocak31 Mart 2014
31 Mart 2013
178.402
Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Karının Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler
(54.503)
(100.847)
2.719.133
185.824
870
687
(1.615)
4.603
5.724
4.940
14
165
1.964
29.116
160.357
(16.717)
153.908
1.761
495
190
6.365
7.089
(2.952)
167
1.484
(2.722.194)
16.368
41.376
8.955
(593)
-
916
202
Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Ödenen Ücretli İzin, Kıdem Tazminatı ve Uzun Vadeli Teşvik Primi
Vergi Ödemeleri
(114.114)
(324.349)
45.856
246.907
88.136
(14.314)
(24.212)
(128.198)
(201.484)
(49.568)
141.724
(16.958)
(6.941)
(26.341)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
(258.466)
(7.157)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları 4
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımlardaki Sermaye Artışı
İştirak Satışı Sonucu Nakit Girişleri
Kontrol Gücü Olmayan Pay Alımı Sonucu Net Nakit Çıkışı
3
Konsolidasyon Kapsamında Değişiklik Sonucu Nakit Girişi
5.565
(208.223)
4
(55.812)
-
5.028
(201.828)
(9.000)
(290.896)
489.539
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
(153.092)
(314.288)
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
Alınan Faiz
Ödenen Faiz
Vadesi Üç Ayın Üzerindeki Mevduatlardaki Değişim
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN
ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ
NET (AZALIŞ)/ARTIŞ (A+B+C)
125.078
(844.996)
25.968
(20.875)
561.733
315.292
(679.396)
18.493
(23.134)
54.457
(233.156)
(375.948)
30.770
(202.386)
1.737.209
1.534.823
8.127
(367.821)
1.386.630
1.018.809
Amortisman ve İtfa Gideri ile İlgili Düzeltmeler
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı / (İptali), net
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü Karşılığı / (İptali), net
Şüpheli Alacak Karşılığı / (İptali), net
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Ücretli İzin Karşılığı
Uzun Vadeli Teşvik Planı Karşılığı
İştirak Satış Zararı
Borçlanma Giderleri
Özkaynak Yöntemiyle Konsolide Edilen İştiraklerden Gider
Konsolidasyon Kapsamında Değişiklik Sonucunda Kaydedilen Gelir
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
Kredilerden Kaynaklanan kur farkı (karı)/zararı, net
Vergi Gideri/Geliri ile İlgili Düzeltmeler
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan
Kazançlar ile İlgili Düzeltmeler
Kar/Zarar Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler
4
19
4
4
19
20
9
19
20
19
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET (AZALIŞ)/ARTIŞ (A+B+C+D)
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)
5
İlişikteki dipnotlar, ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
6
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Genel
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (Anadolu Efes, Şirket) 1966 yılında İstanbul’da
kurulmuştur. Anadolu Efes’in hisselerinin belli bir bölümü Borsa İstanbul A.Ş. (BIST)’de işlem
görmektedir.
Şirket’in kayıtlı adresi: “Bahçelievler Mahallesi Şehit İbrahim Koparır Caddesi No:4 Bahçelievler İstanbul”dur.
Şirket, bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıkları ile birlikte “Grup” olarak anılacaktır. Grup'un
bünyesinde istihdam edilen ortalama daimi çalışan sayısı 19.669 ’dir (31 Aralık 2013 - 19.852).
Grup’un ara dönem özet konsolide finansal tabloları Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış,
Mali İşler Grup Direktörü ve Mali İşler Direktörü tarafından 9 Mayıs 2014 tarihinde yayımlanmak
üzere imzalanmıştır. Genel kurul ve belirli düzenleyici kurullar yasal finansal tabloların
yayınlanmasının ardından değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
Grup’un Faaliyet Alanları
Grup’un ana faaliyetleri yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli markalar altında bira üretimi, şişelenmesi,
dağıtımı ve satışı ile The Coca-Cola Company (TCCC) markaları ile gazlı ve gazsız alkolsüz içecek
üretimi, şişelenmesi, dağıtımı ve satışından oluşmaktadır. Grup, on altı adet bira fabrikası
(beşi Türkiye’de, altısı Rusya’da, diğer beş tanesi çeşitli ülkelerde), altı adet malt üretim tesisi
(ikisi Türkiye’de, dördü Rusya’da), ayrıca Türkiye’de dokuz adet, çeşitli ülkelerde on dört adet gazlı
ve gazsız alkolsüz içecek üretim tesisi işletmektedir. Grup’un faaliyet alanları ile ilgili raporlama
döneminden sonra meydana gelen değişiklikler Not 26’da açıklanmıştır.
Bunlara ek olarak, Şirket’in Türkiye’de meyve suyu konsantresi ile püresi üretimi ve satışı yapan
Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (Anadolu Etap) üzerinde müşterek
yönetim hakkı bulunmaktadır. (Anadolu Etap Şirketi’nin ünvanı 2014 yılı Ocak ayı içerisinde
değişmiştir). Grup’un ayrıca Suriye’de bulunan ve gazlı ile gazsız alkolsüz içecek dağıtımı ve satışı
yapan Syrian Soft Drink Sales & Dist. LLC (SSDSD) üzerinde de müşterek yönetim hakkı
bulunmaktadır.
Şirket’in Hissedarları
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla Şirket’in hissedarları ve sahip oldukları hisse
oranları aşağıdaki gibi özetlenebilir:
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
Tutar
%
Tutar
%
Yazıcılar Holding A.Ş.
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.
Anadolu Endüstri Holding A.Ş. (AEH)
SABMiller Harmony Ltd. (1)
Halka açık ve diğer
139.787
79.813
35.292
142.105
195.108
23,61
13,48
5,96
24,00
32,95
139.787
79.813
35.292
142.105
195.108
23,61
13,48
5,96
24,00
32,95
592.105
100,00
592.105
100,00
Şirket’in hissedarlarından AEH’nin sermayesinin %100’ü, Yazıcılar Holding A.Ş. (%68) ve Özilhan
Sınai Yatırım A.Ş. (%32) sahipliğinde olup, Yazıcılar Holding A.Ş. ve Özilhan Sınai Yatırım A.Ş.,
yapılan hissedar sözleşmesi dolayısıyla, SABMiller Harmony Ltd. ile birlikte, 31 Mart 2014 tarihi
itibarıyla direkt ve dolaylı olarak, Şirket’in yarıdan fazla oy hakkını temsil etmektedirler.
(1)
2012 yılı içerisinde yapılan SABMiller ile stratejik işbirliği kapsamında Şirket sermayesinin %24’üne denk gelecek
şekilde ihraç edilen hisselerin SABMiller Anadolu Efes Ltd (SABMiller AEL)’ye transferini müteakiben, SABMiller AEL
Şirket sermayesinde sahibi bulunduğu tüm payları SABMiller Harmony Ltd. şirketine devretmiştir.
7
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Bağlı Ortaklıklar
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla konsolide edilen bağlı ortaklıklar ve bunlara ait
nihai hisse payı oranları aşağıdaki gibidir:
Nihai Oran ve
Oy Hakkı %
31 Mart
31 Aralık
2014
2013
Bağlı Ortaklık
Ülke
Ana Faaliyet Konusu
Bölüm
Efes Breweries International N.V. (EBI)
Hollanda
Yurtdışı Bira
100,00
100,00
CJSC Moscow-Efes Brewery (Efes Moscow)
CJSC Knyaz Rurik (Knyaz Rurik)
CJSC Mutena Maltery (Mutena Maltery)
CJSC Vostok Solod (1)
LLC Moskovskii Torgovyii Dom (1) (2)
J.S.C. Efes Kazakhstan Brewery (Efes Kazakhstan)
Efes Vitanta Moldova Brewery S.A. (Efes Moldova)
Euro-Asien Brauerein Holding GmbH (Euro-Asien)
J.S.C. Lomisi (Efes Georgia)
PJSC Efes Ukraine (Efes Ukraine)
Efes Trade BY FLLC (Efes Belarus)
Efes Pazarlama ve Dağıtım Ticaret A.Ş. (Ef-Pa) (3)
Tarbes Tarım Ürünleri ve Besicilik
Sanayi Ticaret A.Ş. (Tarbes) (3)
Anadolu Efes Dış Ticaret A.Ş. (Aefes Dış Ticaret)
Cypex Co. Ltd. (Cypex)
Anadolu Efes Technical and Management
Consultancy N.V. (AETMC)
Efes Holland Technical Management
Consultancy B.V. (EHTMC)
Efes Deutschland GmbH (Efes Germany)
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ) (4)
Coca-Cola Satış Dağıtım A.Ş. (CCSD)
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Rusya
Kazakistan
Moldova
Almanya
Gürcistan
Ukrayna
Beyaz Rusya
Türkiye
Türkiye
Grup’un yurt dışı bira faaliyetlerini yönlendiren
holding şirketi
Bira üretimi ve pazarlaması
EBI’nın yatırım şirketi
Malt üretimi
Malt üretimi
Satış şirketi
Bira üretimi ve pazarlaması
Bira ve düşük alkollü içecekler üretim ve pazarlaması
EBI’nın yatırım şirketi
Bira ve alkolsüz içecek üretim ve satışı
Bira üretim ve pazarlaması
Pazar geliştirme
Grup’un Türkiye’deki pazarlama ve dağıtım şirketi
Grup şirketlerine bira üretimi için şerbetçiotu
(biranın temel hammaddesi) temin etmek
Dış ticaret
Bira pazarlaması ve dağıtımı
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Yurtdışı Bira
Türkiye Bira
99,93
100,00
100,00
99,93
100,00
96,83
100,00
100,00
99,94
100,00
100,00
99,93
100,00
100,00
99,93
99,93
100,00
96,83
100,00
100,00
99,94
100,00
100,00
Türkiye Bira
Diğer
Diğer
Diğer
99,75
99,82
99,99
99,75
99,75
99,82
99,99
99,75
Diğer
Diğer
Meşrubat
Meşrubat
99,75
100,00
50,26
50,25
99,75
100,00
50,26
50,25
Meşrubat
Meşrubat
Meşrubat
50,25
50,35
50,26
50,25
50,35
50,26
Meşrubat
Meşrubat
49,87
50,19
49,87
50,19
Mahmudiye Kaynak Suyu Ltd. Şti. (Mahmudiye)
Efes Sınai Dış Ticaret A.Ş. (EST)
J.V. Coca-Cola Almaty Bottlers Limited
Liability Partnership (Almaty CC)
Tonus Joint Stock Company (Tonus)
Azerbaijan Coca-Cola Bottlers LLC
(Azerbaijan CC)
Coca-Cola Bishkek Bottlers Closed Joint
Stock Company (Bishkek CC)
CCI International Holland B.V. (CCI Holland)
CC for Beverage Industry Limited (CCBL)
The Coca-Cola Bottling Company of Jordan Ltd.
(Jordan CC)
Coca-Cola Beverages Pakistan Ltd (CCBPL)
Türkmenistan Coca-Cola Bottlers Ltd.
(Turkmenistan CC)
Waha Beverages B.V
Al Waha for Soft Drinks, Juices, Mineral Water,
Plastics, and Plastic Caps Production LLC
(Al Waha) (5)
Coca-Cola Beverages Tajikistan
Limited Liability Company (Coca Cola Tajikistan)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Türkiye
K.K.T.C.
Hollanda
Antilleri
Hollanda
Almanya
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Kazakistan
Kazakistan
Azerbaycan
Kırgızistan
Hollanda
Irak
Ürdün
Pakistan
Türkmenistan
Hollanda
Irak
Tacikistan
Teknik danışmanlık hizmeti
Teknik danışmanlık hizmeti
Bira pazarlaması ve dağıtımı
Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi
Coca-Cola, Doğadan ve Mahmudiye
ürünlerinin dağıtımı ve satışı
Kaynak suyu dolumu
Dış ticaret
Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi,
dağıtımı ve satışı
CCİ’nin yatırım şirketi
Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi,
dağıtımı ve satışı
Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi,
dağıtımı ve satışı
CCİ’nin yatırım şirketi
Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi,
dağıtımı ve satışı
Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi,
dağıtımı ve satışı
Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi,
dağıtımı ve satışı
Coca-Cola ürünlerinin üretimi,
şişelenmesi, dağıtımı ve satışı
CCİ’nin yatırım şirketi
Coca-Cola ürünlerinin üretimi, dağıtımı ve satışı
Coca-Cola ürünlerinin üretimi, şişelenmesi,
dağıtımı ve satışı
Meşrubat
50,26
50,26
Meşrubat
Meşrubat
50,26
50,26
50,26
50,26
Meşrubat
45,23
45,23
Meşrubat
24,91
24,91
Meşrubat
29,90
29,90
Meşrubat
Meşrubat
40,22
40,22
38,39
32,64
Meşrubat
50,26
50,26
Efes Moscow'un bağlı ortaklıkları.
LLC Moskovskii Torgovyii Dom şirketi 2014 Şubat ayı içerisinde kapatılmıştır.
Şirket’in Türkiye’deki birayla ilgili operasyonel faaliyetleri, Ef-Pa ve Tarbes ile birlikte “Türkiye Bira” operasyonlarını oluşturmaktadır.
CCİ hisseleri BIST’te işlem görmektedir.
Al Waha’da satın alma opsiyonu bulunan %15,00 hissenin, CCİ’nin %76,40 oranında iştirak ettiği Waha B.V. tarafından devralınması işlemi,
14 Ocak 2014 itibariyle tamamlanmıştır. Sözleşme uyarınca CCİ tarafından ödenmesi gereken 26.000.000 ABD doları hisse devir bedelinin
tamamı, Hollanda’da devam eden Waha B.V.’deki sermaye artırım sürecinin tamamlanmasını müteakiben ödenmiş, sermaye artışıyla CCİ’nin
Waha B.V.’deki doğrudan hisse oranı %76,40’tan %80,03’e (Grup’un payı %38,39’dan %40,22’ye) ve bununla birlikte Al Waha’daki dolaylı
payı da %64,94’ten %80,03’e (Grup’un payı %32,64’ten %40,22’ye) yükselmiştir.
8
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 1 - GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Yabancı Ülkelerdeki Bağlı ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkların Çalışma Ortamı ve
Ekonomik Koşulları
Konsolide edilen bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların faaliyetlerine devam ettiği bazı
ülkelerde son yıllarda önemli politik ve ekonomik değişimler gözlenmektedir. Bu ülkeler gelişmiş
piyasa sistemlerine sahip olmadıklarından dolayı, bu ülkelerdeki Grup şirketlerinin faaliyetleri daha
gelişmiş piyasalarda bulunmayan riskleri taşımaktadır. Politik, yasal, vergisel ve/veya düzenleyici
ortamda süregelen belirsizlikler ve bu faktörlerin herhangi birindeki olumsuz değişiklikler, bağlı ve
müşterek yönetime tabi ortaklıkların ticari faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilir.
NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1
Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunumuna İlişkin Esaslar
Grup’un Türkiye’de faaliyette bulunan şirketleri, muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kabul edilen muhasebe ve finansal raporlama standartlarına
(SPK Finansal Raporlama Standartları), Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Mevzuatı hükümlerine
ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı gereklerine uygun olarak Türk Lirası
hazırlamaktadır. Yurtdışında faaliyette bulunan bağlı ortaklıklar ve müşterek yönetime tabi teşebbüsler
ise muhasebe kayıtlarını ve yasal finansal tablolarını faaliyette bulundukları ülke kanunlarına ve
düzenlemelerine uygun olarak hazırlamaktadır.
Konsolide finansal tablolar; Şirket’in, bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarının yasal kayıtlarına
dayandırılmış ve TL cinsinden ifade edilmiş olup SPK’nin tebliğlerine uygun olarak, Grup’un
durumunu layıkıyla arz edebilmesi için, bir takım tashihlere ve sınıflandırma değişikliklerine tabi
tutularak hazırlanmıştır. Düzeltme kayıtlarının başlıcaları, konsolidasyon muhasebesinin uygulanması,
işletme birleşmelerinin kayda alınması, ertelenmiş vergi hesaplaması, kıdem tazminatı ile diğer
karşılıkların hesaplamasıdır. Gerçeğe uygun değerden taşınan finansal varlıklar ve borçlar ile işletme
birleşmeleri uygulamasına dahil olan varlık ve yükümlülükler hariç, finansal tablolar maliyet esasına
göre hazırlanmıştır.
İlişikteki ara dönem konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Haziran 2013 tarih ve
28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin 5.
Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yürürlüğe
konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara
ilişkin ek ve yorumları esas alınmıştır.
Grup, 31 Mart 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin konsolide finansal tablolarını SPK’nın Seri:
II, 14.1No’lu tebliği ve bu tebliğe açıklama getiren duyuruları çerçevesinde, TMS 34 “Ara Dönem
Finansal Raporlama” standardına uygun olarak hazırlamıştır. Ara dönem (özet konsolide) finansal
tablolar ve notlar, SPK tarafından uygulanması tavsiye edilen formatlara uygun olarak ve zorunlu
kılınan bilgiler dahil edilerek sunulmuştur.
İşletmeler, TMS 34 standardına uygun olarak ara dönem finansal tablolarını tam set veya özet olarak
hazırlamakta serbesttirler. Grup bu çerçevede, ara dönemlerde konsolide finansal tablo hazırlamayı
tercih etmiştir.
Ayrıca Tebliğ ve ona açıklama getiren duyuruları uyarınca, teminat rehin ipotek tablosu, döviz
pozisyonu tablosu, toplam ihracat ve toplam ithalat tutarları ile toplam döviz yükümlülüğünün riskten
korunan kısmı özet finansal tablo dipnotlarında sunulmuştur (Not 15, 24).
9
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 2 - KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.2
Faaliyetlerin Dönemselliği
Yaz sezonu boyunca içecek tüketiminin daha yüksek olması sebebiyle, Grup ara dönem özet konsolide
finansal tabloları, faaliyetlerin dönemselliğinden kaynaklanan etkileri de içerebilir. Bu nedenle, 31
Mart 2014 tarihinde sona eren üç aylık faaliyet sonuçları, tüm mali yıl sonuçları için bir gösterge teşkil
etmeyebilir.
2.3
Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Konsolide finansal tabloların hazırlanması, raporlama dönemi itibarıyla raporlanan varlık ve
yükümlülüklerin tutarlarını, şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin açıklanmasını ve hesap dönemi
boyunca raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların yönetim
tarafından belirlenmesini gerektirmektedir. Muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımları, geçmiş
tecrübe, diğer faktörler ile o günün koşullarıyla gelecekteki olaylar hakkında makul beklentiler dikkate
alınarak değerlendirilir. Bu tahmin ve varsayımlar, yönetimlerin mevcut olaylar ve işlemlere ilişkin en
iyi bilgilerine dayanmasına rağmen, fiili sonuçlar, varsayımlarından farklılık gösterebilir.
2.4
Muhasebe Politikalarındaki Değişiklikler
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla ara dönem özet konsolide finansal tablolar, 31 Aralık 2013 tarihinde
sona eren yıla ait konsolide finansal tabloların hazırlanması sırasında uygulanan muhasebe
politikalarıyla tutarlı olan muhasebe politikalarının uygulanması suretiyle hazırlanmıştır. Dolayısıyla,
bu ara dönem özet konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2013 tarihinde sona eren yıla ait konsolide
finansal tablolar ile birlikte değerlendirilmelidir.
Yeni ve değişikliğe tabi tutulmuş Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın
uygulanması
1 Ocak 2014 sonrasında geçerli olan ve erken uygulaması Grup tarafından gerçekleştirilmemiş
yeni standart ve yorumlar aşağıdaki gibidir:
•
TFRS 9 “Finansal Araçlar” (1 Ocak 2015 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemleri
için geçerli olacaktır): Finansal varlık ve yükümlülüklerin sınıflandırılması, ölçümü ve
muhasebeleştirilmesini ele alır. TFRS 9 Kasım 2009 ve Ekim 2010’da yayınlanmıştır. TMS
39’un finansal araçların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili olan bölümleri ile ilgili olan kısım
güncellenmiştir. TFRS 9, finansal varlıkların gerçeğe uygun değerinden ve itfa edilmiş
değerinden muhasebeleştirilenler olmak üzere iki ölçüm kategorisinde sınıflandırılmasını
gerektirir. Bu karar varlığın ya da yükümlülüğün ilk muhasebeleştirilmesinde verilir.
Sınıflandırma işletmenin finansal araçlarını yönetim modeline ve finansal aracın sözleşmeye
dayalı nakit akış özelliklerine bağlıdır. Standart finansal yükümlülükler için TMS 39’un
getirdiği düzenlemelerin çoğunu korur. Esas değişiklik finansal yükümlülükler için gerçeğe
uygun değer seçeneği uygulandığında, işletmenin kendi kredi riskinden doğan gerçeğe uygun
değer değişimlerinin bir muhasebe uyumuzluğu yaratmadığı sürece gelir tablosu yerine diğer
kapsamlı gelirde muhasebeleştirilmesidir.
•
TFRS 9, “Finansal Araçlar - genel riskten korunma muhasebesi”. Bu değişiklik TFRS 9
Finansal Araçlar standardına yer alan riskten korunma muhasebesine önemli değişiklikler
getirerek riski yönetimi faaliyetlerinin finansal tablolara daha iyi yansıtılmasını sağlamıştır.
10
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 2 - KONSOLİDE
(devamı)
FİNANSAL
TABLOLARIN
SUNUMUNA
İLİŞKİN
ESASLAR
1 Ocak 2014 sonrasında geçerli olan ve erken uygulaması Grup tarafından gerçekleştirilmemiş
yeni standart ve yorumlar aşağıdaki gibidir (devamı):
•
TFRS 10, “Konsolide Finansal Tablolar”, TFRS 12 ve TMS 27, “İştiraklerdeki Yatırımlar”
(değişiklik), 1 Ocak 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik ile birçok fon ve fon nitelikli şirketin iştirakleri
konsolidasyondan hariç tutulacak, bunun yerine, bu iştirakleri makul değişiklikleri gelir
tablosuna yansıtılmak suretiyle izlenecektir. Değişiklik iştiraklerdeki yatırımlar tanımlamasına
giren şirketler için istisna getirmektedir. TFRS 12’ye de iştiraklerdeki yatırımlara ilişkin
açıklamalar ile ilgili değişiklikler yapılmıştır.
•
TMS 19 (Değişiklik) “Tanımlanmış Fayda Planları” 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik üçüncü kişiler
veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara uygulanır. Plana yapılan
katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin maaşının sabit bir kısmının katkı
olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme yapılacağına açıklık getirmektedir.
•
TMS 32 (Değişiklik) “Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi”
(1 Ocak 2014 ve sonrasında başlayan yıllık dönemler için geçerli olacaktır ve geçmişe dönük
olarak uygulanacaktır): Değişiklik ile TMS 32, “Finansal Araçlar: Sunum” standardında
bulunan uygulama rehberi bilançoda bulunan finansal varlık ve finansal yükümlülüklerin
netleştirilmesi konusunda daha açıklayıcı olması amacıyla güncellenmiştir.
•
TMS 36 (Değişiklik) “Varlıklarda Değer Düşüklüğü, Finansal Olmayan Varlıklar için Geri
Kazanılabilir Değer Açıklamaları”: Bu değişiklik, TFRS 13’ün yayınlanmasından sonra TMS
36’daki nakit yaratan birimlerini geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı dipnot açıklamalarını
ortadan kaldırmıştır.
•
TMS 39 (Değişiklik) “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirilmesi ve ölçümü - türev araçların
devredilmesi” (1 Ocak 2014 tarihinde veya sonrasında başlayan hesap dönemleri için geçerli
olacaktır). Bu değişik belirtilen şartlar sağlandığı sürece, kanun ve yönetmeliklerden
kaynaklanan korunma aracının taraflarının değişmesi veya karşı tarafın yenilenmesi sebebiyle
finansal risklerden korunma muhasebesi uygulamasına son verilmeyeceğine açıklık
getirmektedir.
•
TFRYK 21 “Zorunlu Vergiler”: Zorunlu vergiye ilişkin yükümlülüğün işletme tarafından,
ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi
gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, zorunlu verginin sadece ilgili
yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak
gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir.
TFRS lerin geliştirilmesi kapsamında TFRS 1,2,3,8,9,13 ve TMS 16,39,40’a 2010, 2011, 2012 ve
2013 yıllarında geliştirilen değişiklikler 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerli olacaktır.
11
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 2 - KONSOLİDE
(devamı)
FİNANSAL
TABLOLARIN
SUNUMUNA
İLİŞKİN
ESASLAR
2.5
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Yeniden
Düzenlenmesi
“Not 3 – 2013 Yılı ile İlgili İşlemler” altında açıklandığı üzere, Şirketin CCİ’deki ve CCİ’nin
CCBPL’deki kontrol değişikliği TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” kapsamında, aşamalı olarak
gerçekleşen işletme birleşmesi şeklinde değerlendirilmiştir ve 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren CCI ve
CCBPL tam konsolidasyon kapsamına alınmıştır.
Söz konusu işletme birleşmeleri ile ilgili makul değer çalışmaları 31 Mart 2013 tarihi itibariyle devam
ettiğinden, 31 Mart 2013 tarihli ara dönem mali tablolarda provizyonel olarak yansıtılan şerefiye
muhasebesi, TFRS 3 “İşletme Birleşmeleri” kapsamında yeniden düzenlenerek geçmiş dönem mali
tablolarında makul değerlerine getirilmiştir.
Grup, SPK’nın 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan seri II, 14.1 nolu
‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ ne istinaden geçmiş dönemlere
ait finansal tablolarda cari dönemde yapılan gösterim değişikliklerine uygun olarak gerekli
sınıflandırmaları yapmıştır.
Yeniden düzenlenmelerin ara dönem konsolide finansal tablolar üzerinde etkileri aşağıda detayları ile
anlatılmıştır.
II-14.1 Sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Etkisi
• Diğer Faaliyet Gelirleri/Giderlerinde gösterilen 916 TL tutarındaki "Maddi Duran Varlık Satış
Karı-Zararı" kalemi Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/Giderler kalemine sınıflanmıştır.
• Diğer Faaliyet Gelirleri/Giderlerinde gösterilen 495 TL tutarındaki "Maddi Duran Varlık Değer
Düşüklüğü Karşılığı Gideri" kalemi Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler/Giderler kalemine
sınıflanmıştır.
• Diğer Faaliyet Gelirlerinde gösterilen 2.722.194 TL tutarındaki "Konsolidasyon Kapsamında
Değişiklik Sonucunda Kaydedilen Gelir" Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler kalemine sınıflanmıştır.
• Finansman Gelirler/Giderlerde gösterilen 4.540 TL ve (4.748) TL tutarlarındaki "Ticari alacak ve
borçlardan kaynaklanan kur farkları" Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/Giderler hesabına
sınıflanmıştır.
• Finansman Gelirler/Giderlerde gösterilen 522 TL ve (751) TL tutarlarındaki "Ticari alacak ve
borçlardan hesaplanan reeskont" Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler/Giderler hesabına
sınıflanmıştır.
NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ
2014 Yılı ile İlgili İşlemler
Al Waha Satış Opsiyonu
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla NKG (Al Waha’nın ortakları) ile yapılan hissedarlık anlaşmasına göre,
NKG’nin sahibi olduğu %15 Al Waha hissesini 26 milyon ABD Doları bedel karşılığında Waha
B.V.’ye satma opsiyonu (Waha B.V.’nin satın alma yükümlülüğü) veya Waha B.V.’nin bu hisseleri
satın alma opsiyonu (NKG’nin satma yükümlülüğü) bulunmakta idi. 2014 Ocak ayı içerisinde, 55.812
TRL (26 milyon ABD Doları karşılığı) tutarındaki devir bedelinin CCİ tarafından ödenmesini
müteakiben satın alma opsiyonu gerçekleşmiştir.
12
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (devamı)
2013 Yılı ile İlgili İşlemler
a)
Heineken ile Kazakistan’daki Ortaklığın Sona Ermesi
2013 Ocak ayı içerisinde, EBI Efes Kazakhstan’daki Heineken’in sahip olduğu %28 oranındaki hisse
transferi ve EBI tarafından ödemenin yapılması işlemleri tamamlanmıştır. EBI tarafından yapılan
290.896 TL karşılığı 165.395 USD ödeme Grup’un mevcut nakit kaynaklarından karşılanmıştır. Bu
satın alma sonucunda, Grup’un Efes Kazakhstan’daki sahiplik oranı %100’e yükselmiştir. Satın alma
sonucu satın alma bedeli ile satın alınan hisselerin kayıtlı değeri arasındaki 225.089 TL tutarındaki
fark konsolide bilançoda ana ortaklığa ait özkaynaklar altında “Diğer Yedekler” olarak
muhasebeleştirilmiştir.
b)
EBRD Satış Opsiyonu
2013 Ocak ayı içerisinde, EBI Efes Moscow’un %8,76 oranındaki hissesini, EBI tarafından EBRD’ye
daha önceden tanınmış olan hisse satış opsiyonununun EBRD tarafından kullanılması sonucu 43
milyon USD bedel karşılığında satın almıştır. Bu satın alım sonucunda Grup’un Efes Moscow’daki
nihai oy hakkı %99,73’e yükselmiştir. Aynı zamanda, EBI ve EBRD, ilgili satın alıma ilişkin EBI
tarafından yapılacak ödeme için kullanılmak üzere bir kredi anlaşması imzalamışlardır. EBI ile EBRD
arasındaki Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi uyarınca, EBRD Efes Moscow’daki %8,76'lık hissesini
EBI'ye devrederken, hisselerin değeri EBI nezdinde 43 milyon USD'lik nominal bedel, ilk iki yılı
Libor+%2,5, kalan 5 yılı Libor+%2,0 faiz oranı ile olmak üzere 7 yıllık bir krediye dönüştürülmüştür.
Anadolu Efes kredinin sponsoru konumundadır.
c)
CCİ Yönetimi Konusunda İmzalanan Ortaklık Anlaşması
Şirket ile CCİ’nin %20,09 oranında hissesine sahip olan The Coca-Cola Export Cooperation
(TCCEC), CCİ’nin yönetimi konusunda 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir
Ortaklık Anlaşması imzalamışlardır. Anadolu Efes ve TCCEC, CCİ’nin Ana Sözleşmesindeki
özellikle “önemli kararlar” olarak tanımlanan bazı hükümleri Ortaklık Anlaşması gereğince
değiştirmeye karar vermişlerdir. Bu değişiklik sonucunda, Ortaklık Anlaşması uyarınca, TCCEC’nin
önemli kararlar konusunda bazı koruyucu hakları olacaktır.
Şirket, 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla geçerli olan Ortaklık Anlaşması ile CCİ üzerinde kontrol gücü
kazanmıştır. Sonuç olarak, 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Grup, 31 Aralık 2012 tarihine
kadar finansal sonuçlarına %50,26 olan nihai payı ile özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen CCİ’yi
tam konsolide etmeye başlamıştır.
13
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (devamı)
2013 Yılı ile İlgili İşlemler (devamı)
c) CCİ Yönetimi Konusunda İmzalanan Ortaklık Anlaşması
CCİ’nin satın alındığı tarih itibarıyla hazırlanmış finansal tablolarındaki net varlıklarının gerçeğe
uygun değeri aşağıdaki gibidir:
Gerçeğe
Uygun Değeri
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari ve diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Finansal borçlar
Ticari borçlar
Diğer yükümlülükler
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Kontrol gücü olmayan paylar
Net varlıkların değeri
Grup'un kontrol gücü elde etme öncesinde elde tuttuğu
hisselerin gerçeğe uygun değeri
Net varlıkların Grup tarafından edinilen kısmı
Konsolidasyon kapsam değişikliği sonucu ortaya çıkan şerefiye
490.225
307.771
348.218
537.677
2.509.905
6.434.886
(1.822.514)
(294.585)
(362.482)
(1.349.187)
(207.100)
6.592.814
3.573.347
(3.313.231)
260.116
Kontrol gücü elde edilmesi sonucu ortaya çıkan makul değer farkının mutabakatı aşağıdaki gibidir:
CCİ
Net varlıkların defter değeri
1.885.447
Grup’un kontrol gücü değişen sahiplik oranı
%50,26
Grup’un kontrol gücü elde etme öncesinde
elde tuttuğu hisselerin gerçeğe uygun değeri
3.573.347
Net varlıkların Grup tarafından edinilen kısmı
(947.537)
Önceki yıllarda CCİ hisselerinin satın alınmasıyla oluşan şerefiye
(235.602)
CCİ'nin Grup finansal tablolarında taşınan değeri
(1.183.139)
Makul değer farkı
Satın alma muhasebesi çerçevesinde gelir tablosuyla ilişkilendirilen
diğer kapsamlı gelirler
Satın alma muhasebesi neticesinde ortaya çıkan gerçeğe uygun
değer artış kazancı ( Not 19)
2.390.208
90.354
2.480.562
d) CCBPL Yönetimi Konusunda Tadil Edilen Ortaklık Anlaşması
CCİ’nin, Pakistan’da mukim iştiraki CCBPL’deki iştirak oranı %49,39’dur. CCBPL’nin diğer
hissedarlarından TCCC bağlı ortaklığı olan Atlantic Industries Limited Şirketi’nin CCBPL’deki iştirak
oranı da %49,39 olup yerel hissedar olan Packages Group’un ortaklık payı ise %1,22 oranındadır. CCİ
Yönetim Kurulu’nun kararıyla onaylanan CCBPL’nin Hissedarlar Sözleşmesi tadil süreci Mart
2013’te tamamlanmış olup, tadil edilen hissedarlar sözleşmesi ile birlikte CCBPL 1 Ocak 2013’ten
itibaren CCİ’nin TFRS’ye göre hazırlanan finansal tablolarına tam olarak konsolide edilmiştir.
14
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 3 - İŞLETME BİRLEŞMELERİ (devamı)
2013 Yılı ile İlgili İşlemler (devamı)
d) CCBPL Yönetimi Konusunda Tadil Edilen Ortaklık Anlaşması (devamı)
Gerçeğe uygun değer belirlenmesi sonucu ortaya çıkan ve CCİ’nin kontrol gücü elde etme öncesinde
elde tuttuğu hisselere isabet eden 259.612 TL tutarındaki makul değer farkı TFRS 3 uyarınca
konsolide gelir tablosunda, “yatırım faaliyetlerinden gelirler” hesabında muhasebeleştirilmiştir Not
19). Grup’un satın alım öncesi elde tuttuğu hisselere isabet eden (17.980) TL tutarındaki yabancı para
çevrim farkları TFRS 3 uyarınca konsolide gelir tablosunda, “yatırım faaliyetlerinden gelirler”
hesabında muhasebeleştirilmiştir (Not 19).
CCBPL’in, kontrol gücünün değiştiği tarih itibariyle hazırlanmış mali tablolarındaki net varlıklarının
değerleri ile, önceki yıllarda yapılan satın almanın makul değer etkisi aşağıdaki gibidir:
Gerçeğe
Uygun Değeri
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari ve diğer alacaklar
Stoklar
Diğer dönen varlıklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer duran varlıklar
Finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
Diğer yükümlülükler
Önceki yıllarda CCBPL hisselerinin satın alınmasıyla oluşan şerefiye
Net varlıkların değeri
570
20.233
57.656
38.595
500.275
178.948
16.495
(287.665)
(9.198)
(6.007)
(36.265)
(91.900)
(21.002)
2.795
363.530
CCBPL’in provizyonel gerçeğe uygun değerinin CCİ tarafından edinilen kısmı
Eksi: Toplam net varlıkların CCİ tarafından edinilen kısmı
Satın alma muhasebesi neticesinde ortaya çıkan gerçeğe uygun
değer artışı / şerefiye
420.985
(179.548)
Net varlıkların defter değeri
CCI’in kontrol gücü değişen sahiplik oranı
241.437
CCBPL
323.937
49,39%
CCİ’ın kontrol gücü elde etme öncesinde elde tuttuğu hisselerin gerçeğe
uygun değeri
Net varlıkların CCI tarafından edinilen kısmı
Önceki yıllarda Pakistan hisselerinin satın alınmasıyla oluşan şerefiye
CCBPL'nin CCİ finansal tablolarında taşınan değeri
Makul değer farkı
420.985
(159.992)
(1.381)
(161.373)
259.612
Satın alma muhasebesi çerçevesinde gelir tablosuyla ilişkilendirilen
diğer kapsamlı gelirler
Satın alma muhasebesi neticesinde ortaya çıkan
gerçeğe uygun değer artış kazancı (Not 19)
15
(17.980)
241.632
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup Yönetimi’nin performansı değerlendirdiği ve kaynak dağılımına karar vermek için kullandığı
bilgileri içeren üç faaliyet bölümü bulunmaktadır. Bu üç ana faaliyet bölümü, Şirket tarafından
yönetilen Türkiye Bira Operasyonları (Türkiye Bira), EBI tarafından yönetilen Yurtdışı Bira
Operasyonları (Yurtdışı Bira) ve CCİ tarafından yönetilen gazlı ve gazsız alkolsüz içecek
operasyonları (Meşrubat)’dır.
Bölümlerin performansının düzenli olarak değerlendirilmesinde amortisman, itfa giderleri ve nakit
çıkışı gerektirmeyen giderler öncesi faaliyet karı (FAVÖK) dikkate alınmaktadır. Grup Yönetimi,
bölüm performanslarının değerlendirilmesinde FAVÖK’ü aynı endüstride yer alan şirketlerle
karşılaştırılabilirliği açısından en uygun yöntem olarak görmektedir.
Grup’un UFRS 8 uyarınca yaptığı faaliyet bölümlerine göre raporlaması aşağıdaki gibi sunulmuştur:
Diğer (1) ve
Eliminasyonlar
7.006
(761)
6.245
(20.675)
(27.125)
Türkiye
Bira
339.325
(2.326)
336.999
96.210
17.668
Yurtdışı
Bira
526.601
(1.302)
525.299
17.037
(103.437)
44.805
25.007
138.411
354.356
(2.264)
352.092
102.147
56.306
423.539
(128)
423.411
1.153
(69.209)
917.291
(10)
917.281
129.759
23.875
44.125
66.888
96.577
92
207.682
Türkiye
31 Mart 2014
Bira
Bölüm varlıkları
7.855.985
Bölüm yükümlülükler 2.408.996
Diğer bilgiler
Özkaynak yöntemi ile
değerlenen yatırımlar
-
Yurtdışı
Bira
6.782.680
1.353.706
Meşrubat
6.756.411
3.775.050
Diğer (1) ve
Eliminasyonlar
418.687
1.138.882
Toplam
21.813.763
8.676.634
-
-
61.074
61.074
7.173.873
1.284.611
7.005.772
4.134.427
430.831
1.180.704
22.366.984
8.905.058
-
-
62.755
62.755
1 Ocak - 31 Mart 2014
Satışlar
Bölümler arası satışlar
Satış gelirleri
FAVÖK
Dönem karı / (zararı)
Yatırım harcamaları
(Not 11, 12)
1 Ocak - 31 Mart 2013
Satışlar
Bölümler arası satışlar
Satış gelirleri
FAVÖK
Dönem karı / (zararı)
Yatırım harcamaları
(Not 11, 12)
31 Aralık 2013
Bölüm varlıkları
7.756.508
Bölüm yükümlülükleri 2.305.316
Diğer bilgiler
Özkaynak yöntemi ile
değerlenen yatırımlar
-
Meşrubat
1.147.864
1.147.864
151.134
12.047
-
7.130
(1.808)
5.322
(13.176)
2.708.161
Toplam
2.020.796
(4.389)
2.016.407
243.706
(100.847)
208.223
1.702.316
(4.210)
1.698.106
219.883
2.719.133
(1)
Grup konsolidasyon kapsamına giren diğer iştirakleri, genel merkez giderlerini ve 2013 yılı için
detayları “Not-3 2013 Yılı ile İlgili İşlemler” de yer verilen 2.722.194 TL tutarındaki bir defaya mahsus geliri
içermektedir.
16
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLO DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL))
NOT 4 - BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
31 Mart 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla FAVÖK’ün konsolide finansman geliri/gideri öncesi faaliyet
karın mutabakatı ve FAVÖK’ün unsurları aşağıdaki gibidir:
1 Ocak1 Ocak31 Mart 2014
31 Mart 2013
FAVÖK
Amortisman ve itfa giderleri
Kıdem tazminatı karşılığı
Ücretli izin karşılığı
Esas faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelir/giderleri
Esas faaliyetlerden kaynaklanan reeskont gelir/giderleri
Diğer
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
Özkaynak Yöntemiyle DeğerlenenYatırımların
Karlarındaki /(Zararlarındaki) Paylar
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI
243.706
(185.824)
(4.603)
(5.724)
(14.499)
(356)
(1.247)
31.453
874
(982)
219.883
(153.908)
(6.365)
(7.089)
(208)
(229)
5.162
57.246
2.722.719
(1.936)
(1.964)
29.381
(1.484)
2.776.545
NOT 5 - NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Kasa
Banka
-Vadeli mevduat
-Vadesiz mevduat
Nakit akım tablosundaki nakit ve nakit benzerleri
Faiz geliri tahakkukları
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
6.987
4.696
1.318.407
209.429
1.534.823
8.384
1.543.207
1.559.266
173.247
1.737.209
9.160
1.746.369
31 Mart 2014 itibarıyla, TL vadeli mevduatlara uygulanan yıllık faiz oranları %8,70 ile %13,15
arasında değişirken (31 Aralık 2013 – %4,5 ile %10,1), USD, EURO ve diğer vadeli mevduatlar için
bu oranlar %0,2 ile %7,5 arasındadır (31 Aralık 2013 - %0,2 ile %5,0). 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla
4.511 TL tutarındaki mevduat, Grup tarafından teminat olarak gösterilmiştir (31 Aralık 2013 – 4.425
TL ).
NOT 6 - FİNANSAL YATIRIMLAR
Kısa Vadeli Finansal Yatırımlar
31 Mart 2014 itibarıyla kısa vadeli finansal yatırımlar bulunmamaktadır (31 Aralık 2013 – 562.985
TL). 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, vadesi 3 aydan uzun mevduatların vadeleri 91 gün ile 180 gün
arasında değişirken, USD ve AZM cinsinden bu mevduatlara uygulanan yıllık faiz oranı %3,35 ile
%6,00 arasında değişmektedir.
17
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 7 - KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla toplam borçlanmalar (finansal kiralama işlemlerinden borçlar dahil), 4.684.104 TL tutarındaki anapara borçları (31 Aralık 2013
–5.249.671 TL) ile 59.278 TL tutarındaki faiz gideri tahakkuklarından (31 Aralık 2013 – 26.261 TL) oluşmaktadır. 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri
itibarıyla finansal borç tutarları ve etkin faiz oranları aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli
Tutar
31 Mart 2014
Sabit faiz aralığı
Değişken faiz aralığı
Tutar
Euribor + %3,25
Kibor + %0,40- %0,50
3.760
141.828
157.781
31 Aralık 2013
Sabit faiz aralığı
Değişken faiz aralığı
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Türk Lirası krediler
Yabancı para krediler (USD)
Yabancı para krediler (EUR)
Yabancı para krediler (Diğer)
14.483
45.919
6.677
243.370
% 12,50
% 1,95 - %5,00
% 3,90
-
310.449
%5,00
% 9,37
Libor+%1,00 –%1,20
Kibor + %0,40- %0,80
% 9,75 - %10,00
% 1,95 - %4,75
% 3,25
Libor + %1,40 - %3,50
Euribor + %1,80 - %2,65
%10,00
% 3,38 - %4,75
-
Libor + %2,00- %3,50
Euribor + %2,35 - %2,65
303.369
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Türk Lirası krediler
Yabancı para krediler (USD)
Yabancı para krediler (EURO)
15.444
881.186
1.160
% 9,75 - %10,00
% 3,38 - %4,75
-
Libor + %1,00 - %3,50
Euribor + %2,35 - %2,65
15.460
1.279.607
142.006
897.790
1.437.073
1.208.239
1.740.442
Uzun vadeli
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Türk Lirası krediler
Yabancı para krediler (USD)
Yabancı para krediler (EURO)
15.000
3.219.423
300.720
% 10,00
% 3,38 - %4,75
-
Libor + %2,00- %2,50
Euribor + %2,35 - %2,65
15.000
3.226.849
293.641
3.535.143
3.535.490
4.743.382
5.275.932
18
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 7 - KISA VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR (devamı)
Uzun vadeli borçlanmaların geri ödeme planlarının dökümü aşağıdaki gibidir:
2015
2016
2017
2018 ve sonrası
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
167.313
353.043
46.067
2.968.720
3.535.143
239.102
348.532
48.784
2.899.072
3.535.490
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla toplam borçlanmaların 40.003 TL’lik kısmı için (31 Aralık 2013 –
33.769 TL) Grup tarafından verilen teminatlar, CCİ, bağlı ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarıyla
ilgili
olarak
67.458
TL
tutarındaki
maddi
duran
varlıklardan
oluşmaktadır
(31 Aralık 2013 - 61.707 TL).
Kiracı Olarak - Finansal Kiralama
Grup tarafından finansal kiralama yolu ile elde edilen mülkler, binalar, makine ve ekipman, motorlu
araçlar ve mobilya ve demirbaşlardan oluşmaktadır. Finansal kiralama ile ilgili kira ödemeleri
dışındaki en önemli yükümlülükler mülklerin bakımı, sigorta ve vergilerdir. Finansal kiralama
anlaşmalarının vadeleri genellikle 3 yıl ile 25 yıl arasında değişmekte ve çeşitli vadelerde anlaşmaları
yenileme opsiyonu bulunmaktadır.
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla finansal kiralama ile elde edilen maddi duran
varlıkların maliyeti sırasıyla 75.439 TL ve 76.425 TL olup bu tarihler itibarıyla net defter değerleri
1.941 TL ve 1.987 TL’dir.
Kiracı Olarak - Operasyonel Kiralama
Grup’un ilişkili tarafı olan Çelik Motor Ticaret A.Ş. ile motorlu taşıtlar için operasyonel kiralama
sözleşmeleri bulunmaktadır.
19
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 8 - DİĞER ALACAK VE BORÇLAR
a)
Diğer Cari Alacaklar
Vergi dairesinden alacaklar
Personelden alacaklar
Diğer
b)
12.982
8.770
38.205
59.957
11.677
9.581
26.265
47.523
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
5.296
1.166
6.462
4.479
1.087
5.566
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
410.821
114.187
12.043
537.051
308.025
97.941
8.483
414.449
Diğer Kısa Vadeli Borçlar
Gelir vergisi haricinde ödenecek vergi ve harçlar
Alınan depozito ve teminatlar
Diğer
d)
31 Aralık 2013
Diğer Cari Olmayan Alacaklar
Verilen depozito ve teminatlar
Diğer
c)
31 Mart 2014
Diğer Uzun Vadeli Borçlar
31 Mart 2014 itibarıyla diğer uzun vadeli borçlar 212.480 TL tutarında alınan depozito ve
teminatlardan oluşmaktadır (31 Aralık 2013 – 210.821 TL).
20
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 9 - ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR
31 Mart 2014
İştirak Oranı
Anadolu Etap
SSDSD (1)(2)
%33,00
%25,13
Tutar
61.074
-
Toplam
31 Aralık 2013
İştirak Oranı
%33,00
%25.13
61.074
Tutar
62.755
62.755
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolara yansıtılan özkaynak
yöntemiyle değerlenen yatırımların toplam aktif ve yükümlülükleri ile 31 Mart ve 2014 ve 2013
tarihleri itibarıyla net dönem kar ve zararları aşağıdaki gibidir:
Anadolu Etap
31 Mart
31 Aralık
2014
2013
Toplam Varlıklar
Toplam Yükümlülükler
Net Varlık
140.805
79.731
141.606
78.851
1.825
4.707
1.982
4.520
61.074
62.755
(2.882)
(2.538)
Anadolu Etap
1 Ocak1 Ocak31 Mart
31 Mart
2014
2013
Net Dönem Karı / (Zararı)
31 Mart
2014
SSDSD (1)(2)
31 Aralık
2013
(1.681)
(1.063)
1 Ocak31 Mart
2014
(283)
SSDSD (1)
1 Ocak31 Mart
2013
(421)
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların 31 Mart 2014 ve 2013 tarihleri itibarıyla hareket tablosu
aşağıdaki gibidir:
2014
2013
1 Ocak bakiyesi
62.755
1.215.786
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların
kar/zararlarındaki paylar
(1.964)
(1.484)
Yabancı para çevrim farkı
(61)
Konsolidasyon kapsam değişikliği sonucunda kaydedilen (3)
2.390.208
Konsolidasyon kapsam değişikliği sonucu özkaynak yöntemi ile
değerlenen yatırımlardan çıkışlar (4)
(3.573.347)
TMS 28 kapsamında gerçekleştirilmeyen zararlar
344
Konsolidasyon kapsam değişikliği sonucu özkaynak yöntemi ile
değerlenen yatırımlara girişler (1)
436
Sermaye avansı (5)
9.000
31 Mart bakiyesi
61.074
40.599
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
CCİ’nin özkaynak yöntemi ile değerlenen yatırımı olan SSDSD Grup finansal tablolarında da özkaynak
yöntemi ile değerlenen yatırım olarak muhasebeleştirilmektedir.
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla SSDSD’nin taşıdığı değer 283 TL zarar olup, bu tutar konsolide finansal
tablolarda SSDSD’den olan ticari alacaklardan netlenmiştir.
2013 yılında CCİ’de kontrol gücü kazanılması sonucunda gerçeğe uygun değer belirlenmesi ile ortaya
çıkan ve halihazırda elde tutulan hisselere isabet eden makul değer farkından oluşmaktadır (Not 3).
CCİ’nin 2013 yılında konsolidasyon kapsamına alınması sonucu özkaynak yöntemi ile değerlenen
yatırımlardan çıkışları içermektedir (Not 3).
Anadolu Etap’a verilen sermaye avansı.
21
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 10 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
31 Mart 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren üç aylık dönemler itibarıyla yatırım amaçlı
gayrimenkuller giriş ve çıkışları aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
Arsalar ve yerüstü düzenleri
Binalar
Özel maliyetler
Devam eden yatırımlar
Girişler
-
Konsolidasyon
Kapsam Değişikliği
Sonucunda
Kaydedilen
-
-
-
Transferler (*)
605
9.137
(1.077)
8.665
Çıkışlar (net)
-
31 Mart 2013 tarihi itibarıyla sona eren üç aylık dönem içerisinde yatırım amaçlı gayrimenkuller
hareket görmemiştir.
NOT 11 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
31 Mart 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren üç aylık dönemler itibarıyla maddi duran varlık giriş ve
çıkışları aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
Arsalar ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine ve ekipman
Motorlu araçlar
Mobilya ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Devam eden yatırımlar
31 Mart 2013
Arsalar ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine ve ekipman
Motorlu araçlar
Mobilya ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Devam eden yatırımlar
Girişler
74
2.904
32.913
1.929
82.049
10
84.777
Konsolidasyon
Kapsam Değişikliği
Sonucunda
Kaydedilen
-
Transferler (*)
41.295
21.050
54.927
(1.251)
(30.836)
234
(94.084)
Çıkışlar (net)
(1.361)
(453)
(2.968)
(193)
204.656
-
(8.665)
(4.975)
Transferler
110
12.318
32.928
173
9.252
(54.781)
Çıkışlar (net)
(1.566)
(1.093)
(3.283)
(2)
Konsolidasyon
Kapsam Değişikliği
Sonucunda
Kaydedilen
307.117
582.776
977.916
45.952
530.920
(543)
65.767
Girişler
878
1.686
36.531
4.408
84.476
76.058
204.037
(*)
2.509.905
2014 yılı içerisinde yatırım amaçlı gayrimenkullere 8.665 TL tutarında transfer gerçekleşmiştir.
22
-
(5.944)
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 12 - DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
31 Mart 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren üç aylık dönemler itibarıyla maddi olmayan duran varlık
girişleri aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
Haklar
Şişeleme sözleşmeleri
Diğer
Konsolidasyon
Kapsam Değişikliği
Sonucunda
Kaydedilen
-
Girişler
133
3.434
3.567
31 Mart 2013
Haklar
Şişeleme sözleşmeleri
Diğer
Transferler
-
Çıkışlar (net)
-
-
-
Girişler
23
3.622
Konsolidasyon
Kapsam Değişikliği
Sonucunda
Kaydedilen
17.535
6.401.133
16.218
Transferler
-
Çıkışlar (net)
-
3.645
6.434.886
-
-
NOT 13 - ŞEREFİYE
31 Mart 2014 ve 2013 tarihinde sona eren üç aylık dönemler itibarıyla şerefiyenin hareket tablosu
aşağıdaki gibidir:
2014
2013
1 Ocak Bakiyesi
Konsolidasyon kapsam değişikliği sonucunda kaydedilen (Not 3)
Dönem içi yabancı para çevrim farkları
2.453.049
(122.390)
1.783.196
389.189
(3.507)
31 Mart bakiyesi
2.330.659
2.168.878
23
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 14 - ÖZKAYNAKLAR
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye
ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’na göre, birinci tertip yasal yedekler Şirket’in ödenmiş sermayesinin
(SPK’nin yayınladığı tebliğlere ve duyurulara göre enflasyona göre düzeltilmiş sermaye) %20’sine
ulaşıncaya kadar, kanuni net dönem karının (SPK’ye göre enflasyona göre düzeltilmiş kar) %5’i
olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin (SPK’ye göre enflasyona göre
düzeltilmiş sermaye) %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal
yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için
kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nin öngördüğü şekilde yaparlar. 9 Ocak 2009 tarih, 1/6
sayılı SPK kararı uyarınca, konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan işletmelerce
dağıtılabilir karın hesaplanmasında, konsolide finansal tablolarda yer alan kar içinde görünen; bağlı
ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerden ana ortaklığın konsolide finansal tablolarına
intikal eden kar tutarlarının, şirketlerin yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği
sürece, genel kurullarınca kar dağıtım kararı alınmış olmasına bakılmaksızın, dağıtacakları kar tutarını
Tebliğ çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri finansal tablolarında yer alan net dönem
karlarını dikkate alarak hesaplamalarına imkan tanınmasına karar verilmiştir.
SPK’nin 27 Ocak 2010 tarihli kararı ile payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için
yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine
karar verilmiştir.
Sermaye enflasyon düzeltmesi farkları ile olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri bedelsiz sermaye
artırımı, nakit kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir. Ancak sermaye enflasyon
düzeltme farkları, nakit kar dağıtımında kullanılması durumunda kurumlar vergisine tabi olacaktır.
24
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 14 - ÖZKAYNAKLAR (devamı)
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla özkaynak kalemlerinin nominal değerleri,
özkaynak enflasyon düzeltmesi farkları ve dönüştürülmüş değerleri aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
Sermaye
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Nominal
değerler
Özkaynak enflasyon
düzeltmesi farkları
Dönüştürülmüş
değerler
592.105
249.541
435.771
63.583
74.697
26.091
655.688
324.238
461.862
1.277.417
164.371
1.441.788
3.137.684
(5.769)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları
Diğer Yedekler
Birikmiş karlar (Net dönem karı dahil)
661.616
(403)
(2.740)
(235.742)
4.175.839
Toplam ana ortaklığa ait özkaynaklar
31 Aralık 2013
Sermaye
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
9.172.273
Nominal
değerler
592.105
249.541
435.771
Özkaynak enflasyon
düzeltmesi farkları
63.583
74.697
26.091
Dönüştürülmüş
değerler
655.688
324.238
461.862
1.277.417
164.371
1.441.788
3.137.684
Paylara İlişkin Primler/İskontolar
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
- Riskten Korunma Kayıpları
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları
Diğer Yedekler
Birikmiş karlar (Net dönem karı dahil)
(5.398)
968.155
(304)
(10.008)
(235.742)
4.275.476
Toplam ana ortaklığa ait özkaynaklar
9.571.651
25
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 15 – TAAHHÜTLER
Ana Ortak (Anadolu Efes) ve Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla ana ortak ve konsolidasyon kapsamına dahil edilen
ortaklıklar için verilen teminat rehin ipotek (TRİ) pozisyonu aşağıdaki gibidir:
31 Mart 2014
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen
Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı (1)
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin
Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam
Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam
Tutarı
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen
Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3.
Kişilerin Lehine
Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
Toplam
Toplam
TL
Karşılığı
Orijinal
Para
Birimi
TL
Orijinal
Para
Birimi
Bin USD
Orijinal
Para
Birimi
Bin EUR
Orijinal
Para
Birimi
Bin
RUR
Orijinal
Para
Birimi
Bin
UAH
Orijinal
para
birimi
Bin PKR
Diğer
Yabancı
Para TL
Karşılığı
420.986
239.424
7.576
1.743
221.835
362.561
2.906.384
8.534
604.530
-
211.773
14.230
-
-
4.372.869
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.200
10.200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.035.716
249.624
219.349
15.973
221.835
362.561
7.279.253
8.534
Diğer verilen TRİ’lerin özkaynaklara oranı (%)
-
-
-
-
-
-
-
-
31 Aralık 2013
A. Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
B. Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen
Ortaklıklar Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam Tutarı (1)
C. Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Amacıyla Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin
Amacıyla Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam
Tutarı
D. Diğer Verilen TRİ'lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ'lerin
Toplam
Tutarı
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen
Diğer Grup Şirketleri Lehine Vermiş Olduğu
TRİ'lerin Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3.
Kişilerin Lehine
Vermiş Olduğu TRİ'lerin Toplam Tutarı
Toplam
Toplam
TL
Karşılığı
Orijinal
Para
Birimi
TL
Orijinal
Para
Birimi
Bin USD
Orijinal
Para
Birimi
Bin EUR
Orijinal
Para
Birimi
Bin
RUR
409.772
300.122
6.879
1.771
604.795
-
231.323
-
-
-
-
Orijinal
Para
Birimi
Bin UAH
Orijinal
para
birimi
Bin PKR
Diğer
Yabancı
Para TL
Karşılığı
11.524
79.436
2.927.984
8.312
13.520
-
-
3.513.025
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.014.567
300.122
238.202
15.291
11.524
79.436
6.441.009
8.312
(1) Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıkların kullanmış olduğu finansal borçlar için verilen TRİ’leri içermektedir.
26
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 15 - TAAHHÜTLER (devamı)
CCİ, Bağlı ve Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıkları
a)
Hisse Senedi Satış Opsiyonu
Day Investments Ltd.’ye, CCİ tarafından tanınmış olan hisse senedi satış opsiyonu ile Day Investment
Ltd., elindeki Turkmenistan CC hisselerini 2.360 bin ABD Doları karşılığında CCİ’ye satma hakkını
elinde bulundurmaktadır. İlgili satış opsiyonu yükümlülüğü “diğer kısa vadeli yükümlülükler” kalemi
içerisinde 5.168 TL olarak gösterilmiştir (31 Aralık 2013 – 5.037 TL).
European Refreshments (ER) ile yapılan hissedarlık anlaşmasına göre, ER’nin sahibi olduğu %20,0 Waha
B.V. hissesini CCİ’ye satma opsiyonu (CCİ’nin satın alma yükümlülüğü) bulunmaktadır. İlgili satış
opsiyonu yükümlülüğü “diğer uzun vadeli yükümlülükler” kalemi içerisinde 98.141 TL olarak
gösterilmiştir (31 Aralık 2013 – 113.040 TL).
31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla NKG (Al Waha’nın ortakları) ile yapılan hissedarlık anlaşmasına göre,
NKG’nin sahibi olduğu %15 Al Waha hissesini 26 milyon ABD Doları bedel karşılığında Waha B.V.’ye
satma opsiyonu (Waha B.V.’nin satın alma yükümlülüğü) veya Waha B.V.’nin bu hisseleri satın alma
opsiyonu (NKG’nin satma yükümlülüğü) bulunmakta idi. 2014 Ocak ayı içerisinde söz konusu devir
bedelinin CCİ tarafından ödenmesini müteakiben gerçekleşmiştir (Not 3).
b)
Murabaha
2012 yılı içerisinde CCBPL, Standard Chartered Bankası (Banka) ile murabaha hizmet anlaşması
yapmıştır. Bu anlaşma gereğince CCBPL ve Banka anlaşma hükümlerine uygun olarak belirli miktarlarda
belirli zaman aralıklarında şeker ve rezin alım işlemi yapacaklardır. 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla bu
anlaşmadan kaynaklı CCBPL’in Grup payına düşen 78.444 bin ABD Doları tutarındaki şekeri ve rezini
Aralık 2013 sonuna kadar Banka’dan satın alma taahhüdü bulunmaktadır ve bununla ilgili olarak
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolara 1.906 bin ABD Doları tutarında ödenecek kar payı gider
tahakkuku yansıtılmıştır.
Operasyonel Kiralama
Grup’un 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla, iptal edilemeyecek operasyonel kiralama sözleşmeleri
kapsamında gelecek dönemlere ait taahhüt edilen yükümlülük tutarı 34.705 TL’dir (31 Aralık 2013 –
40.479 TL).
Vergi ile İlgili ve Yasal Konular
Grup’un yurtdışında faaliyette bulunduğu bölgelerin çoğunda, vergilendirme ve yabancı para ile yapılan
işlemlerle ilgili yasalar ve düzenlemeler, hükümetlerin planlı ekonomiden pazar ekonomisine geçiş ile
ilgili yaptığı çalışmaların sonucunda gelişme göstermeye devam etmektedir. Çeşitli yasalar ve
düzenlemeler her zaman yazılı olarak ifade edilmemiştir ve bu düzenlemelerin uygulanması yerel,
bölgesel ve milli vergi otoriteleri, ilgili ülkelerin merkez bankası ve maliye bakanlığının yorumuna
tabidir. Vergi beyanları ve diğer yasal alanlar (örneğin gümrükler ve para birimi kontrolü), yasalarla ceza
kesme ve faiz oranı uygulama hakkı verilmiş çeşitli otoriteler tarafından gözden geçirme ve incelemeye
tabidir. Bu, Grup’un yurt dışında ağırlıklı olarak faaliyette bulunduğu bölgelerde, daha gelişmiş vergi
sistemleri olan ülkelerde görülmeyen vergi ile ilgili riskler yaratmaktadır.
27
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 16 - PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
a)
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Peşin ödemeler
Satıcılara verilen avanslar
b)
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
266.028
137.473
403.501
240.868
189.641
430.509
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
164.619
47.481
212.100
163.617
59.053
222.670
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
190.089
40.027
230.116
196.689
1.952
198.641
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
13.909
209
14.118
16.697
281
16.978
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
5.168
2.934
26
5.037
1.377
8.128
6.414
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
98.141
13.089
595
111.825
168.532
16.601
843
185.976
Uzun Vadeli Peşin Ödenmiş Giderler
Peşin ödemeler
Satıcılara verilen avanslar
NOT 17 - DİĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a)
Diğer Dönen Varlıklar
İndirilecek veya transfer edilen Katma Değer Vergisi (KDV)
Diğer
b)
Diğer Duran Varlıklar
Tecil ve terkini beklenen KDV ve diğer vergiler
Diğer
c)
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Satış opsiyonu yükümlülüğü (Not 15)
Gider tahakkukları
Diğer
d)
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
Satış opsiyonu yükümlülüğü (Not 15)
Tecil ve terkini beklenen KDV ve diğer vergiler
Diğer
28
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 18 - ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER/ GİDERLER
a)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı gelirleri
Hurda ve diğer malzeme satış gelirleri
Reeskont gelirleri
Sigorta gelirleri
Kira gelirleri
Diğer gelirler
b)
1 Ocak31 Mart 2014
1 Ocak31 Mart 2013
12.743
3.450
1.017
170
42
11.877
29.299
4.540
2.483
522
924
394
4.692
13.555
1 Ocak31 Mart 2014
1 Ocak31 Mart 2013
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
Esas faaliyetlerden kaynaklanan kur farkı giderleri
Reeskont giderleri
Bağışlar
Diğer giderler
(27.242)
(1.373)
(660)
(13.765)
(43.040)
(4.748)
(751)
(1.728)
(3.537)
(10.764)
NOT 19 - YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER/ GİDERLER
a)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Maddi duran varlık satış karı
Konsolidasyon kapsamında değişiklik
sonucunda kaydedilen gelir (Not 3)
b)
1 Ocak31 Mart 2014
1 Ocak31 Mart 2013
874
-
525
2.722.194
874
2.722.719
1 Ocak31 Mart 2014
1 Ocak31 Mart 2013
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
Maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılık gideri
Maddi duran varlık satış zararı
İştirak satış zararı
29
(687)
(281)
(14)
(495)
(1.441)
-
(982)
(1.936)
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 20 - FİNANSMAN GELİRLERİ / GİDERLERİ
a)
Finansman Gelirleri
Kur farkı gelirleri
Faiz gelirleri
b)
1 Ocak 31 Mart 2014
1 Ocak 31 Mart 2013
309.328
23.934
333.262
61.205
17.989
79.194
1 Ocak 31 Mart 2014
1 Ocak 31 Mart 2013
Finansman Giderleri
Kur farkı giderleri
Faiz giderleri
Borçlanma giderleri
Diğer finansman giderleri
(424.763)
(53.050)
(165)
(2.229)
(480.207)
(91.168)
(34.357)
(167)
(1.959)
(127.651)
NOT 21 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Türkiye'de, kurumlar vergisi oranı %20’dir (2013 - %20). Kurumlar vergisi, ilgili olduğu hesap
döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın yirmi beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve ilgili
ayın sonuna kadar tek seferde ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibarıyla
oluşan kazançlar üzerinden %20 (2013 - %20) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu
şekilde ödenen tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
Türkiye’deki vergi mevzuatı uyarınca, mali zararlar oluştukları yılı takip eden en fazla beş yıl boyunca
ileriye taşınabilirler. Ayrıca vergi beyanları ve ilgili muhasebe kayıtları vergi idaresince beş yıl içerisinde
incelenebilmektedir. Türkiye’deki vergi mevzuatı, konsolide vergi beyannamesi verilmesine izin
vermemektedir. Bu nedenle, konsolide finansal tablolardaki vergi karşılığı, konsolide edilen her bir şirket
için ayrı ayrı hesaplanmıştır.
30
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 21 - VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (devamı)
31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla etkin vergi oranları kullanarak hesaplanan konsolide ertelenmiş
vergi varlık ve yükümlülüğün dağılımı aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
Varlık
31 Mart 31 Aralık
2014
2013
Maddi ve maddi olmayan
duran varlıklar
Stoklar
22.262
Taşınan mali
zararlar
248.694
Kıdem tazminatı ve
çalışanlara sağlanan
diğer faydalar
16.698
Diğer borç
karşılıkları
65.379
Diğer (*)
30.731
383.764
(*)
Yükümlülük
31 Mart
31 Aralık
2014
2013
- (1.906.366)
25.380
-
Net
31 Mart
2014
31 Aralık
2013
(1.966.338)
-
(1.906.366)
22.262
(1.966.338)
25.380
221.370
-
-
248.694
221.370
16.687
-
-
16.698
16.687
76.752
44.357
(18.052)
384.546 (1.924.418)
(16.291)
(1.982.629)
65.379
12.679
(1.540.654)
76.752
28.066
(1.598.083)
Gelir olarak kaydedilmeyen ihtilaflı vergi alacaklarına ilişkin ödenmiş olan gelir vergisinden kaynaklanan
tutar diğer kalemi içerisinde gösterilmiştir.
NOT 22 – PAY BAŞINA KAZANÇ
Pay başına kazanç, sermayedarlara atfedilebilen cari net dönem karının hesap dönemi boyunca işlem
gören hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına bölünmesiyle hesaplanır.
Aşağıdaki tablo, pay başına kazanç hesaplamasında kullanılan net dönem karı ve hisse senedi bilgilerini
yansıtmaktadır:
Dönem Karı
Ağırlıklı ortalama hisse sayısı
Pay başına kazanç (tam TL)
1 Ocak 31 Mart 2014
1 Ocak 31 Mart 2013
(99.637)
592.105.263
(0,1683)
2.591.833
592.105.263
4,3773
Raporlama dönemi ve bu ara dönem konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi arasında, hisse
senetleri veya potansiyel hisse senetlerini içeren başka işlemler gerçekleşmemiştir.
31
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 23 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
a)
İlişkili Taraflarla İlgili Bakiyeler
İlişkili Taraflarla İlgili Banka ve Menkul Kıymet Bakiyeleri
31 Mart 2014 itibarıyla Grup’un Alternatifbank(3)(4)’taki 223.658 TL tutarındaki (31 Aralık 2013 –
246.531 TL) vadeli mevduatları üç aydan kısa vadeli olup, TL mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama
faiz oranı %12,38’dir (31 Aralık 2013 – %8,66), USD vadeli mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama
faiz oranı ise %3,24’dür (31 Aralık 2013 – %3,20).
31 Mart 2014 itibarıyla Grup’un Alternatifbank(3)(4)’ta 12.940 TL tutarında (31 Aralık 2013 – 9.263 TL)
vadesiz mevduatı bulunmaktadır.
Kısa Vadeli Finansal Borçlar
31 Mart 2014 itibarıyla Grup’un Alternatifbank(3)(4)’ta 80 TL tutarında kısa vadeli finansal borcu
bulunmaktadır ( 31 Aralık 2013- Yoktur).
İlişkili Taraflardan Alacaklar
AEH (2)(3)
SSDSD
SABMiller Grup Şirketleri (5)
Efes Turizm İşletmeleri A.Ş. (3)(4)
Anadolu Efes Spor Kulübü
Diğer
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
3.627
1.238
101
44
66
5.076
4.587
1.513
41
45
4
23
6.213
31 Mart 2014
31 Aralık 2013
37.493
25.672
8.021
1.252
1.103
812
527
395
47
75.322
18.434
2.972
2.970
1.111
1.767
338
38
27.630
İlişkili Taraflara Borçlar
Anadolu Efes Spor Kulübü
SABMiller Grup Şirketleri (5)
Oyex Handels GmbH (3)(4)
Çelik Motor Ticaret A.Ş. (3)(4)
AEH (2)(3)
Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. (1) (3)(4)
AEH Gayrimenkul Yatırımları A.Ş(3)(4)
Efes Turizm İşletmeleri A.Ş. (3)(4)
Diğer
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Grup’un uzun vadeli finansal yatırımı
Grup’un hissedarı
Yazıcılar Holding A.Ş. (hissedar)’nin ilişkili tarafı
AEH (hissedar)’nin ilişkili tarafı
SABMiller Harmony Ltd. (hissedar)’nin ilişkili tarafları
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş (hissedar)’nin ilişkili tarafları
32
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 23 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
b) İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemler
Mal, Hizmet Alımı ve Diğer Giderler
İşlemin Niteliği
SABMiller Grup Şirketleri (5)
Anadolu Efes Spor Kulübü
Oyex Handels GmbH (3)(4)
Çelik Motor Ticaret A.Ş. (3)(4)
AEH (2)(3)
AEH Münih (3)(4)
Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. (1)(3)(4)
Efes Turizm İşletmeleri A.Ş. (3)(4)
Anadolu Vakfı
Arge Danışmanlık A.Ş
Ahmet Boyacıoğlu
Mehmet Cem Kozlu
Anadolu Isuzu Otomotiv San.
ve Tic. A.Ş. (3)(4)(6)
Cansen ve Cansen Danışmanlık
ve Ticaret Ltd. Şti.
Diğer
1 Ocak 31 Mart 2014
1 Ocak 31 Mart 2013
12.521
12.501
9.863
19.710
7.445
7.388
5.839
8.642
5.932
5.590
3.571
2.621
2.208
542
119
64
39
2.722
2.277
1.911
1.247
115
62
39
13
301
127
54.998
11
140
58.562
1 Ocak 31 Mart 2014
1 Ocak 31 Mart 2013
Hizmet ve
Ticari Mal Alımı
Hizmet
Malzeme ve
Sabit Kıymet Alımı
Araç Kiralama
Danışmanlık Hizmeti
Malzeme ve
Sabit Kıymet Alımı
Bilişim Hizmeti
Seyahat ve Konaklama
Bağış
Danışmanlık Hizmeti
Danışmanlık Hizmeti
Danışmanlık Hizmeti
Kira Gideri
Danışmanlık Hizmeti
Finansman Gelirleri / (Giderleri), Net
İşlemin Niteliği
Alternatifbank (3)(4)
Faiz Gelir / (Gideri), net
2.150
2.150
2.056
2.056
1 Ocak 31 Mart 2014
1 Ocak 31 Mart 2013
282
230
30
6
2
16
566
602
33
18
2
21
676
Diğer Gelir / (Gider), Net
İşlemin Niteliği
AEH(2)(3)
SABMiller Grup Şirketleri (5)
Alternatifbank (3)(4)
Çelik Motor Ticaret A.Ş. (3)(4)
Anadolu Bilişim Hizmetleri A.Ş. (1)(3)(4)
Diğer
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Diğer Gelir
Diğer Gelir
Kira Geliri
Diğer Gelir
Kira Geliri
Grup’un uzun vadeli finansal yatırımı
Grup’un hissedarı
Yazıcılar Holding A.Ş. (hissedar)’nin ilişkili tarafı
AEH (hissedar)’nin ilişkili tarafı
SABMiller Harmony Ltd. (hissedar)’nin ilişkili tarafları
Özilhan Sınai Yatırım A.Ş (hissedar)’nin ilişkili tarafları
33
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 23 - İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
Üst Yönetime Sağlanan Faydalar
31 Mart 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren üç aylık dönemlerde ; Anadolu Efes Yönetim Kurulu
üyelerine sağlanan toplam menfaat sırasıyla 65 TL ve 48 TL’dir. Grup içerisinde üst düzey yönetici
pozisyonunda çalışanlara sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı aşağıdaki gibidir:
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar
İşten ayrılma sonrası faydalar
Diğer uzun vadeli faydalar
İşten çıkarılma nedeniyle sağlanan faydalar
Hisse bazlı ödemeler
1 Ocak 31 Mart 2014
1 Ocak 31 Mart 2013
6.351
1.436
963
-
7.372
1.478
-
8.750
8.850
NOT 24. FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
Kullanılan belli başlı finansal araçlar banka kredileri, finansal kiralamalar, eurotahvil, tahsisli tahvil satışı,
nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç, operasyonlar için
finansman yaratmaktır. Ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar
gibi finansal araçlar da mevcuttur.
Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, yabancı para riski, faiz riski, fiyat riski, kredi riski ve likidite
riskidir. Grup yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir. Ayrıca finansal araçların
kullanılmasında ortaya çıkabilecek piyasa riski de takip edilmektedir.
a)
Faiz Riski
Grup, faiz haddi bulunan varlık ve yükümlülüklerin tabi olduğu faiz oranlarının değişiminin etkisinden
doğan faiz riskine açıktır. Grup, varlık ve yükümlülüklerinin faiz oranlarını dengede tutmak ya da riskten
korunma amaçlı finansal araçlar kullanmak suretiyle bu riski yönetmektedir.
Finansal borçlarla ilgili olan faiz oranlarının bir kısmı piyasada geçerli olan faiz oranlarına
dayanmaktadır. Bundan dolayı Grup ulusal ve uluslararası piyasalarda faiz oranlarındaki değişikliklerden
etkilenmektedir. Grup’un faiz oranlarındaki değişikliklerden kaynaklanan piyasa riskinden etkilenmesi
öncelikli olarak borç yükümlülükleriyle ilişkilidir.
b)
Yabancı Para Riski
Yabancı para riski, genelde EURO ve USD varlık ve yükümlülükler bulunmasından kaynaklanmaktadır.
Grup’un yaptığı işlemlerden doğan yabancı para riski vardır. Bu riskler işlevsel para birimi dışındaki para
birimi cinsinden mal alımı ve satımı yapılması ve yabancı para cinsinden banka kredisi kullanılmasından
kaynaklanmaktadır. Grup doğal bir riskten korunma yöntemi olan yabancı para cinsinden varlıklarını ve
borçlarını dengede tutarak yabancı para riskini yönetmektedir. Yabancı para yükümlülüğünin büyük
bölümü uzun vadeli yükümlülüklerden oluşmaktadır. Dolayısıyla kısa dönemde yaşanabilecek
devalüasyon riski göreceli olarak sınırlıdır.
34
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 24 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)
b)
Yabancı Para Riski (devamı)
Grup’un 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir:
Döviz pozisyonu tablosu
31 Mart 2014
1. Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar
5. Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar
9. Toplam Varlıklar
10. Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler
14. Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler
18. Toplam Yükümlülükler
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
TL karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
57.957
850.738
35.404
944.099
3.350
3.350
947.449
(144.259)
(846.735)
(34.632)
(356)
(1.025.982)
(3.298.162)
(98.140)
(3.396.302)
(4.422.284)
Bin
USD
4.177
284.973
89
289.239
1
1
289.240
(28.375)
(386.143)
(3.524)
(418.042)
(1.368.825)
(44.817)
(1.413.642)
(1.831.684)
-
-
TL
karşılığı
9.147
624.034
194
633.375
2
2
633.377
(62.135)
(845.576)
(7.716)
(1)
(915.428)
(2.997.452)
(98.140)
(3.095.592)
(4.011.020)
-
Bin
EURO
605
55.879
940
57.424
368
368
57.792
(17.348)
(385)
(118)
(2)
(17.853)
(100.000)
(100.000)
(117.853)
-
Diğer
TL yabancı para
karşılığı TL karşılığı
1.819
46.991
168.039
58.665
2.826
32.384
172.684
138.040
1.106
2.242
1.106
2.242
173.790
140.282
(52.168)
(29.956)
(1.159)
(355)
(26.561)
(5)
(350)
(53.687)
(56.867)
(300.710)
(300.710)
(354.397)
(56.867)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(3.474.835)
(1.542.444)
(3.377.643)
(60.061)
(180.607)
83.415
(3.513.233)
(1.542.534)
(3.377.838)
(61.367)
(184.534)
49.139
-
-
-
-
-
-
Döviz pozisyonu tablosu
31 Aralık 2013
1. Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar
2a. Parasal Finansal Varlıklar (Kasa, Banka dahil)
2b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar
5. Ticari ve İlişkili Taraflardan Alacaklar
6a. Parasal Finansal Varlıklar
6b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar
9. Toplam Varlıklar
10. Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
12b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlükler
14. Ticari ve İlişkili Taraflara Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16 a. Parasal Olan Diğer Yükümlülükler
16 b. Parasal Olmayan Diğer Yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler
18. Toplam Yükümlülükler
19. Bilanço Dışı Türev Araçların Net Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu
19a. Aktif Karakterli Bilanço Dışı Döviz
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
19b. Pasif Karakterli Bilanço Dışı Döviz
Cinsinden Türev Ürünlerin Tutarı
20. Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu
21. Parasal Kalemler Net Yabancı Para Varlık /
(Yükümlülük) Pozisyonu
22. Döviz Hedge'i İçin Kullanılan Finansal
Araçların Toplam Gerçeğe Uygun Değeri
23. Döviz Varlıkların Hedge Edilen Kısmının Tutarı
TL karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
39.000
865.229
41.821
946.050
1.789
1.789
947.839
(114.998)
(1.274.301)
(27.162)
(1.416.461)
(3.298.114)
(168.533)
(3.466.647)
(4.883.108)
Bin
USD
4.683
277.258
1
281.942
1
1
281.943
(29.811)
(532.594)
(2.360)
(564.765)
(1.407.705)
(78.964)
(1.486.669)
(2.051.434)
TL
karşılığı
9.995
591.751
3
601.749
2
2
601.751
(63.625)
(1.136.715)
(5.038)
(1.205.378)
(3.004.464)
(168.533)
(3.172.997)
(4.378.375)
Bin
EURO
752
73.082
1.046
74.880
74.880
(13.336)
(46.854)
(130)
(60.320)
(100.000)
(100.000)
(160.320)
Diğer
TL yabancı para
karşılığı TL karşılığı
2.209
26.796
214.605
58.873
3.072
38.746
219.886
124.415
1.787
1.787
219.886
126.202
(39.162)
(12.211)
(137.586)
(382)
(21.742)
(177.130)
(33.953)
(293.650)
(293.650)
(470.780)
(33.953)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(3.935.269)
(1.769.491)
(3.776.624)
(85.440)
(250.894)
92.249
(3.978.879)
(1.769.493)
(3.776.629)
(86.486)
(253.966)
51.716
-
-
35
-
-
-
-
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 24 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)
b)
Yabancı Para Riski (devamı)
31 Mart 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren üç aylık dönemlerde ihracat ve ithalata ilişkin bilgiler
aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 31 Mart 2014
1 Ocak 31 Mart 2013
33.426
394.569
31.564
336.842
Toplam İhracat Tutarı
Toplam İthalat Tutarı
31 Mart 2014 ve 2013 tarihlerinde sona eren üç aylık dönemlerde döviz kuru duyarlılık analizi tabloları
aşağıda gösterilmiştir:
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
31 Mart 2014 (*)
31 Mart 2013 (*)
Kar / (zarar)
Yabancı
Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
paranın
paranın
değer
değer
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
USD’nin %10 değişmesi halinde:
USD net varlık / (yükümlülüğü)
USD riskinden korunan kısım (-)
USD Net Etki
EURO’nun %10 değişmesi halinde:
EURO net varlık / (yükümlülüğü)
EURO riskinden korunan kısım (-)
EURO Net Etki
Diğer döviz kurlarının ortalama %10 değişmesi halinde:
Diğer döviz net varlık / (yükümlülüğü)
Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
Diğer Döviz Varlıkları Net Etki
TOPLAM
(*)
(337.764)
(337.764)
337.764
337.764
(222.595)
(222.595)
222.595
222.595
(18.062)
(18.062)
18.062
18.062
(13.931)
(13.931)
13.931
13.931
8.342
8.342
(8.342)
(8.342)
5.510
(5.510)
(5.510)
(347.484)
347.484
5.510
(231.016)
231.016
Konsolidasyon kapsamında elimine edilen parasal varlık ve yükümlülükler dahil edilmemiştir.
Döviz kuru duyarlılık analizi tablosu
31 Mart 2014
31 Mart 2013
Özkaynaklar
Yabancı
Yabancı
Yabancı
Yabancı
paranın
paranın
paranın
paranın
değer
değer
değer
değer
kazanması
kaybetmesi
kazanması
kaybetmesi
USD’nin TL karşısında %10 değişmesi halinde:
USD net varlık / (yükümlülüğü)
USD riskinden korunan kısım (-)
USD Net Etki
EURO’nun TL karşısında %10 değişmesi halinde:
EURO net varlık / (yükümlülüğü)
EURO riskinden korunan kısım (-)
EURO Net Etki
Diğer döviz kurlarının TL karşısında ortalama
%10 değişmesi halinde:
Diğer döviz net varlık / (yükümlülüğü)
Diğer döviz kuru riskinden korunan kısım (-)
Diğer Döviz Varlıklar Net Etki
TOPLAM
542.597
542.597
(542.597)
(542.597)
507.858
507.858
(507.858)
(507.858)
9
9
(9)
(9)
284
284
(284)
(284)
-
-
542.606
36
(542.606)
508.142
(508.142)
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 24 - FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ
(devamı)
c)
Likidite Riski
Likidite riski bir şirketin fonlanma ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi
kuruluşlarının vermiş olduğu kredi limitlerinin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının
dengelenmesiyle düşürülmektedir. Grup, 2014 yılı içinde vadesi gelecek olan borç ödemelerini erken
finanse etmek yoluyla likidite riskini yönetmeye çalışmaktadır.
d)
Fiyat Riski
Fiyat riski yabancı para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, Grup tarafından aynı para
biriminden borç ve alacakların, faiz taşıyan varlık ve yükümlülüklerin birbirini karşılaması yoluyla doğal
olarak yönetilmektedir. Piyasa riski, Grup tarafından piyasa bilgilerinin incelenmesi ve uygun değerleme
metotları vasıtasıyla yakından takip edilmektedir.
e)
Kredi Riski
Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü
yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Grup, kredi riskini belli
taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli
değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır.
Kredi risk yoğunlaşması belirli şirketlerin benzer iş alanlarında faaliyette bulunmasıyla, aynı coğrafi
bölgede yer almasıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi diğer koşullarda meydana gelebilecek
değişikliklerin bu şirketlerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini benzer ekonomik koşullar
çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir. Kredi riskinin yoğunlaşması Grup’un performansının belli bir sektörü
veya coğrafi bölgeyi etkileyen gelişmelere duyarlılığını göstermektedir.
Grup kredi riskini, satış faaliyetlerini geniş bir alana yayarak belli bir sektör veya bölgedeki şahıslar veya
gruplar üzerinde istenmeyen yoğunlaşmalardan kaçınarak yönetmeye çalışmaktadır. Grup ayrıca gerekli
gördüğü durumlarda müşterilerinden teminat almaktadır.
f)
Sermaye Risk Yönetimi
Grup’un sermaye yönetiminin birincil amacı, hisse değerlerini maksimize etmek ve işletmelerini
desteklemek adına, güçlü kredi derecesini ve sağlıklı sermaye oranlarının devamlılığını sağlamaktır.
Grup, sermaye risk yönetimi kapsamında net finansal borç / FAVÖK oranını izlemektedir. Net finansal
borç, nakit ve nakit benzerlerinin toplam finansal borç tutarından düşülmesiyle hesaplanmaktadır.
NOT 25 - FİNANSAL ARAÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer
Gerçeğe uygun değer, zorunlu satış veya tasfiye gibi haller dışında, bir finansal aracın cari bir işlemde
istekli taraflar arasında alım-satıma konu olan fiyatını ifade eder. Kote edilmiş piyasa fiyatı, şayet varsa,
bir finansal aracın makul değerini en iyi yansıtan değerdir.
37
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2014 TARİHİ İTİBARIYLA
ARA DÖNEM KONSOLİDE FİNANSAL TABLO ÖZET DİPNOTLARI
(Birim - Aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası (TL).)
NOT 25 - FİNANSAL ARAÇLAR (devamı)
Gerçeğe Uygun Değer (devamı)
Yabancı para bazlı finansal alacak ve borçlar finansal tabloların hazırlandığı günün yabancı para kur
oranları üzerinden değerlendirilmektedir. Grup’un finansal araçlarının gerçeğe uygun değerlerinin
tahmininde aşağıda belirtilen yöntemler ve varsayımlar kullanılmıştır:
a)
Finansal Varlıklar
Bazı finansal varlıkların gerçeğe uygun değerleri maliyet bedelleri ile ara dönem özet konsolide finansal
tablolarda yer alıp nakit ve nakit benzerleri, bunların üzerindeki faiz tahakkukları ve diğer kısa vadeli
finansal varlıkları içermektedir ve kısa vadeli olmalarından dolayı, gerçeğe uygun değerlerinin taşınan
değerlerine yakın olduğu düşünülmektedir. Ticari alacakların reeskont karşılığı ve şüpheli alacaklar
karşılığı düşüldükten sonraki taşınan değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yakın olduğu
düşünülmektedir.
b)
Finansal Yükümlülükler
Ticari borçların ve diğer parasal yükümlülüklerin kısa vadeli olmaları nedeniyle gerçeğe uygun
değerlerinin taşıdıkları değere yaklaştığı düşünülmektedir. Banka kredileri iskonto edilmiş maliyet ile
ifade edilir ve işlem maliyetleri kredilerin ilk kayıt değerlerine eklenir. Üzerindeki faiz oranları değişen
piyasa koşulları dikkate alınarak güncellendiği için kredilerin gerçeğe uygun değerlerinin taşıdıkları
değeri ifade ettiği düşünülmektedir. Reeskont karşılığı düşüldükten sonra kalan ticari borçların gerçeğe
uygun değerlerinin taşıdıkları değere yakın olduğu öngörülmektedir.
Türev Finansal Enstrümanlar ve Riskten Korunma İşlemleri
Türev finansal araçlar ilk olarak maliyetleri ile kayda alınmakta, izleyen dönemlerde de makul değerleri
ile değerlenmektedir.
CCİ, alüminyum fiyat riskinin yönetilmesi adına risk stratejisi belirlemiş ve 12 aylık tahmini kutu alımları
baz alınarak, emtia fiyat (alüminyum) riskinden korunmak adına alüminyum swap işlemleri
gerçekleştirmektedir. 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla CCİ’nin gerçekleştirdiği nominal değerleri toplamı
27.916 TL olan, 6.800 tonluk, 5 adet alüminyum swap işlemi bulunmaktadır. Söz konusu alüminyum
swap kontratları,18 Haziran 2013, 15 Temmuz 2013, 16 Temmuz 2013, 28 Kasım 2013 ve 27 Mart 2014
tarihleri itibarıyla nakit akış riskinden korunma muhasebesi uyarınca gerçekleşme ihtimali yüksek olan
metal kutu alımları nakit akışlarından koruyan finansal riskten korunma aracı olarak tayin edilmiştir. Söz
konusu türev finansal araçların (723) TL tutarındaki gerçeğe uygun değeri kısa vadeli yükümlülükler
altında “Türev Finansal Araçlar” olarak sınıflanmıştır ve sözleşmenin gerçeğe uygun değerindeki
değişimlerin etkin bölümü, konsolide kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
NOT 26 – RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Üretim ağının optimizasyonuna ilişkin olarak Şirket tarafından başlatılan program kapsamında,
Kırklareli/Lüleburgaz tesislerimizdeki bira üretim faaliyetleri 2 Mayıs 2014 tarihi itibarıyla durdurulmuş
olup, tesislerde süregelen satış, dağıtım ve lojistik faaliyetlerimiz ise devam ettirilmektedir. Buna
istinaden Grup’un işlettiği bira fabrikası sayısı on beş (dördü Türkiye’de altısı Rusya’da, diğer beş tanesi
çeşitli ülkelerde) olmuştur.
................................
38
Download

AEFES-Kons 31.03.2014 SPK_TR CONDENSED