TLAČOVÁ SPRÁVA
V Piešťanoch dňa 15. septembra 2013
YOUNG ART SHOW 6
Kurátor:
Výstava sprístupnená od:
Slávnostná vernisáž:
Trvanie výstavy do:
Vo výstavných priestoroch:
Kontakt:
Mgr. art. Martin Ševčovič
04. 10. 2013
04. 10. 2013 o 19:00 vo veľkej sále Domu umenia Piešťany
27. 10. 2013
Dom umenia Piešťany
Nábrežie Ivana Kraska 1, 922 10, Piešťany, Slovensko
Otvorené: denne od 12:00 do 16:00
[email protected], 0911 254 228
YOUNG ART SHOW 6
Výstava 75 mladých výtvarníkov zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ruska, Bieloruska, Indie, a USA.
YOUNG ART SHOW je výstava výtvarného umenia, poskytujúca priestor pre komunikáciu a prezentáciu prác
mladých, začínajúcich výtvarníkov v svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany. Projekt je zameraný najmä na
študentov a absolventov domácich a zahraničných vysokých umeleckých škôl. Publiku ponúka náhľad do časti
súčasného slovenského a zahraničného výtvarného diania.
Prvým cieľom YOUNG ART SHOW je pomôcť mladým autorom prezentovať svoju prácu. Dostať do povedomia svoju
osobu a tvorbu. Výstava je spôsob, akým môžu mladí výtvarníci dosiahnuť svoje publikum, komunikovať s ním. Ide o
možnosť vystúpiť na scénu a odohrať svoje predstavenie.
Druhým cieľom YOUNG ART SHOW je edukačná činnosť. Vzbudiť záujem publika o výtvarné umenie, tvoreného
obyvateľmi a návštevníkmi mesta Piešťany.
Našou veľkou snahou je získať si mladé publikum, oboznámiť ho so súčasným výtvarným dianím a myslením. Vzbudiť
väčší záujem o dianie na Slovenskej, ale aj zahraničnej výtvarnej scéne.
HISTÓRIA PROJEKTU YOUNG ART SHOW
Autorom projektu YOUNG ART SHOW 6 a aj všetkých výstav, čo mu predchádzali je Martin Ševčovič. Už
počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sa rozhodol pomôcť prezentovať práce svojich
spolužiakov. Aj vďaka spolupráci s riaditeľkou Domu umenia v Piešťanoch, pani PhDr. Editou Bjeloševičovou,
Občianskemu združeniu Young art show, Nadácii CHARITY zastúpenou Bc. Grigorom Ayrumyanom, Mestu Piešťany
a najmä partnerom sa darí projekt YOUNG ART SHOW realizovať.
Projektu YOUNG ART SHOW 6, predchádzalo 9 podobných výstav. YOUNG ART SHOW 5 v októbri 2012, YOUNG ART
SHOW 4 v októbri 2011, YOUNG ART SHOW 3 v októbri 2010, YOUNG ART SHOW 2 v októbri 2009, YOUNG ART
SHOW 1 v marci 2009 a VŠVU + hostia v októbri 2008. Výstavy študentov VŠVU v marci 2008, septembri 2007 v
Dome umenia a v auguste 2006 v priestoroch galérie Fontána.
V Piešťanoch počas nich vystavovalo svoje práce 223 autorov zo Slovenska, Čiech, Slovinska, Poľska, Maďarska,
Rumunska, Grécka, Španielska, Škótska, Ruska, Bieloruska, Arménska, Senegalu, Japonska, Indie, Austrálie a USA.
Vystavované práce sú vytvorené v rôznych médiách a zastupujú rôzne výtvarné odbory. Ako maľba, grafika,
fotografia, socha, objekt, inštalácia, textilný dizajn, vizuálna komunikácia, priemyselný dizajn, sklo, šperk, keramika a
multimediálna tvorba.
Jedným z úspechov prezentácií prác mladých začínajúcich výtvarníkov pomocou projektu YOUNG ART SHOW sú dve
výstavy Slovak YOUNG ART SHOW v Moskve. Sme radi, že sa nám podarilo projekt YOUNG ART SHOW a práce 14
vybraných výtvarníkov preniesť do hlavného mesta Ruskej federácie, kde boli vystavené v roku 2011.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli a pomáhajú k úspešnej realizácii a napĺňaní cieľov projektu YOUNG ART SHOW.
Mgr. art. Martin ŠEVČOVIČ
YOUNG ART SHOW 6
Exhibition of 75 young artists from Slovakia, Czech, Poland, Romania, Russia, Belarus, India, and USA.
YOUNG ART SHOW is an exhibition of modern art providing the space for communication and presentation of young
and novice artists in world-famous spa town Piešťany. The project is primarily aimed at students and graduates of
domestic and foreign schools of art. A part of current Slovak and foreign art scene preview is offered to the
audience.
The first goal of YOUNG ART SHOW is to help young authors to present their works. Get awareness for their
personality and work. The exhibition is a way for young artists to reach their audience and communicate with it. This
is mostly the opportunity to enter the stage and play own show.
The second goal of YOUNG ART SHOW is the education activity. To excite the interest of audience made of residents
and visitors of Piešťany.
Our major effort is to attract young audience, familiarize it with the current art happening and art thinking, to arouse
greater interest about the events on Slovak as well as foreign art scene.
YOUNG ART SHOW PROJECT HISTORY
The author of YOUNG ART SHOW 6 project, as well as all predecessor exhibitions, is Martin Ševčovič. During
his studies at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava he decided to help to present the works of his
schoolmates. Also thanks to the cooperation with the Director of the House of Arts in Piešťany, Mrs. PhDr. Edita
Bjeloševičová, the CHARITY foundation represented by Grigor Ayrumyan, the town of Piešťany and, most of all, the
project partners, the YOUNG ART SHOW can be realized.
YOUNG ART SHOW 6 was preceded by six similar exhibitions; YOUNG ART SHOW 5 in October 2012, YOUNG ART
SHOW 4 in October 2011, YOUNG ART SHOW 3 in October 2010, YOUNG ART SHOW 2 in October 2009, YOUNG ART
SHOW 1 in March 2009 and AFAD + guests in October 2008, exhibitions of AFAD students in March 2008, September
2007 in House of Arts and in August 2006 at the Fontana Gallery.
Through these exhibitions 223 authors from Slovakia, Czech Republic, Slovenia, Hungary, Poland, Romania, Greece,
Spain, Scotland, Russia, Armenia, Senegal, Japan, India, Australia and USA presented their works in Piešťany.
Exhibited works are created in various media and they represent different art disciplines, as paintings, graphics,
photography, sculptures, objects, installation, textile design, visual communication, industrial design, glass, jewelry,
ceramics and multimedia works.
One of the successes of young and novice artists’ presentations achieved through YOUNG ART SHOW are two
exhibitions of Slovak YOUNG ART SHOW in Moscow. We are pleased that we transferred the YOUNG ART SHOW
project and works of 14 chosen artists to the capital of the Russian Federation where they were exposed in 2011.
Thanks to all who helped and are helping to the successful realizing and implementing of YOUNG ART SHOW targets.
Mgr. art. Martin ŠEVČOVIČ
Menný zoznam autorov vystavujúcich na Young art show 6
Alexandra Georgina Nemeth
Alina Tarabarinova
Andrea Pojezdálová
Andrea Šafaříková
Andrey Yaroshevich
Angelina Vorobyeva
Anton Unitsyn
Barbora Petríková
Carin Kurčinková
Daniel Bayushev
Daniela Chrienová
Dominika Cíchová
Dominika Kunzová
Dominika Žáková
Elena Eleeva
Erika Kučerová
Erika Miklóšová
Evgeniya Sterlyagova
František Bohunický
Gabriela Doľacká
Gabriela Špureková
Grigory Pozdeev
Maďarsko / Hungary
Rusko / Russia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Bielorusko / Belarus
Rusko / Russia
Rusko / Russia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Rusko / Russia
Slovensko / Slovakia
Česko / Czech
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Rusko / Russia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Rusko / Russia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Rusko / Russia
Christian Frank
Ján Harant
Jana Ficová
Joanna Sitko
Juliána Ivičicová
Katka Caková
Klaudia Bulantová
Klaudia Korbeličová
Koushal Choudhary
Kristina Mésároš
Kristína Sekerová
Laura Wittek
Louis O´Rourke
Ľuba Kainová
Ľubomír Ontkóc
Lucia Emilová
Lucia Horáková
Lukáš Matejka
Maroš Baláž
Martin Ševčovič
Martina Hudečková
Michael Samylkin
Michaela Dutková
Michaela Mikovčáková
Milan Illík
Nikola Kárníková
Nikita Litvinenko
Nikoleta Hanzelová
Patrícia Todoran
Patrik Ševčík
Peter Čintalan
Peter Sulo
Petra Pršová
Renáta Barancová
Robert Mlčúch
Roman Sustov
Romana Palková
Sergej Poteryaev
Silvia Čechová
Terézia Grešková
Tomas Morilon
Veronika Dobešová (Sasina)
Veronika Kostková
Veronika Opavská
Victor Borovskikh
Vladimír Kiseljov
Vladimír Vanko
Slovensko / Slovakia
Česko / Czech
Slovensko / Slovakia
Poľsko / Poland
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
India / India
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
USA / USA
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Česko / Czech
Rusko / Russia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Rusko / Russia
Slovensko / Slovakia
Rumunsko / Romania
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Bielorusko / Belarus
Slovensko / Slovakia
Rusko / Russia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Česko / Czech
Slovensko / Slovakia
Česko / Czech
Rusko / Russia
Česko / Czech
Slovensko / Slovakia
Zoltán Agócs
Zsuzsa Farkas
Zuzana Knězeková
Zuzana Mikulová
Zuzana Schmuckerová
Zvonimír Pudelka
Slovensko / Slovakia
Maďarsko / Hungary
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Slovensko / Slovakia
Občianske združenie Young art show a Nadácia CHARITY v spolupráci s Domom umenia v Piešťanoch s podporou
Národného osvetového centra, Mesta Piešťany a sponzorov.
Young art show and Foundation CHARITY with cooperation’s of House of arts in Piestany and with the support of The
National Edification Centre, The Town Piestany and sponsors.
Download

young art show 6 história projektu young art show