Tento projekt bol realizovaný s podporou
EURÓPSKEJ ÚNIE
„Investícia do vašej budúcnosti.“
Projekt:
Inovácia výroby a rozširovanie portfólia produktov
spoločnosti RBS Tatry, s.r.o.
Miesto realizácie:
Realizuje / Prijímateľ:
Začiatok realizácie:
Ukončenie realizácie:
Výška poskytnutej dotácie:
Drevárska ulica, Priemyselný park 2
052 01 Spišská Nová Ves
RBS Tatry, s.r.o.
Drevárska ulica, Priemyselný park 2
052 01 Spišská Nová Ves
05/2010
05/2011
499 914,48 EUR
Predmetom projektu bol nákup spolu 27 rôznych matríc na
vytláčanie hliníka a foriem na výrobu plastových výrobkov, ktoré
poslúžia ako nástroje pre produkciu.
Ich doplnenie do výroby prispelo k značnému zvýšeniu pomeru
vyrábaných finálnych výrobkov ku vyrábaným polotovarom
v porovnaní so súčasnosťou a prispelo tak k vyššej spokojnosti
zákazníkov a nárastu tržieb a pridanej hodnoty našej produkcie.
Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov.sk
Slovenská inovačná a energetická agentúra www.siea.sk
Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast www.opkahr.sk
Fotodokumentácia
Súčasný stav (k 31.01.2015)
Download

Projekt financovaný EU 2010