T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 23997066/821.01/881194
Konu:Değerler Eğitimi Olimpiyatı.
27/02/2014
……………..KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
KAHRAMANMARAŞ
Bakanlığımız ve Ensar Vakfı’nın, öğrencilerimizde ve toplumda ahlaki değerler
yönünden farkındalık oluşturarak, topluma ve kişilere yararlı olacak temel değerleri gündeme
getirerek bilinç kazandırmayı amaçlayan, Türkiye geneli resmi ve özel tüm ortaokul 5, 6, 7, 8
ve ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılabileceği ”Adalet” temalı “Doğruluk,
Ahde Vefa, Güven, Merhamet ve Paylaşma“ alt konularını kapsayan “Değerler Olimpiyatı”
düzenlenmek istediklerine ilişkin ilgi 18/02/2014 tarihli ve 724335 sayılı emirleri örneği ekte
gönderilmiştir.
Söz konusu Değerler Olimpiyatı düzenlemelerinin Milli Eğitim Temel Kanunu ile
Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen
ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde yapılmasını rica ederim.
Mesut ALKAN
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EKLER :
1­ Emir Örneği (20 sayfa)
Dağıtımlı :
A Planı
——————————————————————————————————————————————————
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 3ded­83d3­39e1­9091­7519 kodu ile yapılabilir.
——————————————————————————————————————————————————
Yenişehir Mah.Cahit Zarifoğlu Cad. K.MARAŞ
Ayrıntılı bilgi için: C.AKKURT VHKİ.
Elektronik Ağ: www.kmaras.meb.gov.tr [email protected]
Tel: (0 344) 2235017­126
e­posta: [email protected]
Faks: (0 344) 2235463
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88013337/821.99/724335
Konu: Değerler Eğitimi Olimpiyatı
18/02/2014
……………..VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi :
a) 07.03.2012 tarihli ve B.08.0.YET.00.20.00.0/3616 sayılı 2012/13 nolu Genelge.
b) Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 14.02.2014 tarihli ve 10230228/310.01.01/
669031 sayılı yazısı.
c) Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 12.02.2014 tarihli ve 90849597/
30.03/618175 sayılı yazısı.
Bakanlığımız ve Ensar Vakfı’nın, öğrencilerimizde ve toplumda ahlaki değerler
yönünden farkındalık oluşturarak, topluma ve kişilere yararlı olacak temel değerleri gündeme
getirerek bilinç kazandırmayı amaçlayan, Türkiye geneli resmi ve özel tüm ortaokul 5, 6, 7, 8
ve ortaöğretim 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılabileceği ”Adalet” temalı “Doğruluk,
Ahde Vefa, Güven, Merhamet ve Paylaşma“ alt konularını kapsayan “Değerler Olimpiyatı”
düzenlenmek istediklerine ilişkin ilgi (b) yazı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimi il milli eğitim müdürlükleri tarafından
gerçekleştirilmek üzere söz konusu etkinliğin yapılması uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Mustafa KOÇ
Bakan a.
Genel Müdür
EK : İlgi yazı ve ekleri (19 sayfa)
DAĞITIM :
Gereği:
B Planı
Bilgi:
Müsteşarlık Makamı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
——————————————————————————————————————————————————
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
——————————————————————————————————————————————————
Konya Yolu/T.Okullar/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: Yaşar ŞAHİN (Uz. Öğretmen)
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
Tel: (0 312) 2969440
[email protected]
Faks: (0 312) 2238736
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Sayı : 10230228/310.01.01/669031
Konu: Değerler Olimpiyatı Yarışması
14/02/2014
...
İlgi: a) 07/03/2012 tarihli ve B.08.0.YET.00.20.00.0/3616 sayılı 2012/13 Nolu Genelge,
b) Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 12/02/2014 tarihli ve
90849597/30.03/618175 sayılı yazısı.
Bakanlığımız ile Ensar Vakfı arasında imzalanan "Değerler Olimpiyatı" protokolüne
ilişkin ve ülke genelinde özel ve resmi tüm ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında yapılması
planlanan "Değerler Olimpiyatı Yarışmaları Şartname ve Uygulama Kılavuzu" ilgi (b) yazı
ve ekleri incelenmiştir.
Söz konusu yarışmanın Genel Müdürlüğümüze bağlı ortaokullarda Millî Eğitim Temel
Kanununda belirtilen Türk Milli Eğitimin Genel Amaçlarına ve Temel İlkelerine aykırılık
teşkil etmeyecek şekilde uygulanması kaydıyla bir sakınca görülmemektedir. İlgi (a) Genelge
kapsamında değerlendirilmek üzere ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Funda KOCABIYIK
Genel Müdür
EK:
1­İlgi (b) yazı ve ekleri (18 sayfa)
DAĞITIM:
Gereği:
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğü
Bilgi:
Müsteşarlık Makamı
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Gn.Md.
Özel Öğretim Kurumları Gn. Md.
——————————————————————————————————————————————————
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
——————————————————————————————————————————————————
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için:R. SELENAY Şb. Md.
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
Tel: (0 312) 413 15 80
e­posta: [email protected]
Faks: (0 312) 417 71 05
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Müsteşarlık
Sayı : 90849597/30.03/618175
Konu: Protokol
12/02/2014
Öğrencilerimizde ve toplumda ahlakî ve etik değerler yönünden farkındalık
oluşturmak, topluma ve kişiye yararlı olacak temel değerleri gündeme getirerek öğrencilerde
değerler konusunda bilinç geliştirmek, öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimini
desteklemek, öğrencilerin evrensel, millî ve manevî değerlerle donanmasına katkı sağlamak,
olimpiyatın teması kapsamında öğrencilerin hazırladığı eserleri ve değerler onur ödülü
kategorisinde başarılı örnekleri gündeme taşıyarak öğrencilerde motivasyonu sağlamak
amacıyla 11/02/2014 tarihinde Bakanlığımız ve Ensar Vakfı arasında"Değerler Olimpiyatı"
protokolü imzalanmıştır.
Söz konusu protokolün 8. maddesinde "Değerler Olimpiyatı" ile ilgili tüm iş ve
işlemlerin Bakanlığımız adına Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği
belirtilmektedir. Konu ile ilgili Genel Müdürlüklerle koordineli olarak gereğinin yapılması
hususunu arz ederim.
Bülent ÇİFTCİ
Müsteşar Özel Kalem Müdür V.
EK:
1­ "Değerler Olimpiyatı" Protokolü aslı
(Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmiştir.)
2­Değerler Olimpiyatı Yarışmaları Şartname
ve Uygulama Kılavuzu
DAĞITIM:
Gereği
:
­Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne (koordine)
­Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne
­Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne
­Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne
­Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne
——————————————————————————————————————————————————
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
——————————————————————————————————————————————————
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: Figen ÇATAKÇI­Şef
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
Tel: (0 312) 4131292
e­posta: [email protected]
Faks: (0 312) 4253773
——————————————————————————————————————————————————
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
——————————————————————————————————————————————————
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: Figen ÇATAKÇI­Şef
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
Tel: (0 312) 4131292
e­posta: [email protected]
Faks: (0 312) 4253773
Download

T.C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü Sayı