SZANOWNI PAŃSTWO,
ostatni, 6. numer „Kardioprofilu” w 2009 roku zawiera wiele ciekawych treści. Jeden z ważniejszych artykułów dotyczy grupy leków, które mają ugruntowaną pozycję we współczesnej
kardiologii. Chodzi o antagonistów receptora AT1 dla angiotensyny, zwanych zwyczajowo sartanami. Tym razem piszemy o roli tej grupy w terapii nadciśnienia tętniczego. W ostatnim
czasie ukazał się zrewidowany przez europejskich ekspertów dokument dotyczący tej jednej
z najpowszechniejszych chorób; opinia na temat znaczenia blokowania osi RAA w tej patologii
nie uległa zmianie – jest to ciągle podstawowy element terapii.
Dwa kolejne teksty dotyczą podobnego profilu zagadnień. Jakość życia u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi i kwestia wyboru odpowiedniego sposobu leczenia dla poprawy tej jakości
– to temat ważny, trudny, niejednoznaczny, podobnie jak metody radzenia sobie z chorobą
u pacjentów po PCI. Zafascynowani rozwojem nowoczesnych procedur, zapominamy czasem
o tej istotnej sferze. Warto wobec tego zapoznać się z dotyczącym tej problematyki tekstem.
Kolejny artykuł to przypomnienie podstawowych danych dotyczących metforminy, leku bardzo ważnego dla diabetologów i coraz ważniejszego także dla kardiologów.
Wracamy do działu elektrofizjologicznego – tym razem o kardiowerterach-defibrylatorach
i historii tej młodej, ale bardzo znaczącej metody interwencji ratującej życie.
W dziale fizjoterapeutycznym praca poglądowa dotycząca niemowląt. Pediatrzy na dobre zadomowili się w naszej gazecie, bardzo się z tego, jako Rada Redakcyjna, cieszymy.
Wreszcie w dziale Echo ważna praca dotycząca rzadkiej kardiomiopatii – niescalenia mięśnia
lewej komory.
W grudniu 2009 r., jak co roku, odbyło się posiedzenie Sekcji Kardiologii Sportowej PTK, jednym z ważnych elementów spotkania była dyskusja naukowa na temat tego ciekawego obszaru
badań. Zamieszczamy streszczenia prac przyjętych i żywo omawianych w gościnnej siedzibie
Centrum Olimpijskiego w Warszawie.
Uczestnicy tego forum dają – mam nadzieję – dobry przykład pacjentom, nie tylko omawiając
problemy związane z aktywnością fizyczną, ale także uprawiając sport. Kiedy piszę ten wstęp,
za oknem pada śnieg. Czas pomyśleć więc o nartach, do czego i Państwa zachęcam.
Z poważaniem
Prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
www.mededu.pl
KARDIOPROFIL VOL. 7/NR 6(33)/2009
S
pis treści
357 WSTĘP
RADY DLA PRAKTYKÓW
361 Rola antagonistów receptora AT1 (sartany) w terapii
nadciśnienia tętniczego
Marcin Wełnicki, Maciej Janiszewski, Artur Mamcarz
RADY DLA PRAKTYKÓW
363 Jakość życia pacjentów kardiologicznych
Marcin Wełnicki, Artur Mamcarz
364 Metody radzenia sobie z chorobą u pacjentów kierowanych
na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych
Julia Sawicka, Hanna Bachórzewska-Gajewska, Bożena Kirpsza,
Katarzyna Snarska, Sławomir Dobrzycki
PRACA ORYGINALNA/FARMAKOLOGIA KLINICZNA
367 Metformina – lekiem pierwszego wyboru
w leczeniu cukrzycy typu 2
Wiesława B. Duda-Król, Artur Mamcarz
Z ELEKTROFIZJOLOGIĄ NA TY
368 Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory – historia metody
Patryk Krzyżak
RĘKĄ FIZJOTERAPEUTY
369 Fizjoterapia niemowląt ze wzmożonym napięciem mięśniowym
Jerzy Tomczyński, Bożena Werner, Katarzyna Wasiak
ECHOKARDIOGRAFIA W PRAKTYCE
371 Izolowane niescalenie mięśnia lewej komory
Barbara Zimoń, Andrzej Tomaszewski, Michał Tomaszewski
SPORT W PIGUŁCE
372 Streszczenia prac przedstawionych w czasie III Konferencji
Sekcji Kardiologii Sportowej PTK – IV Olimpijskiego Dnia Kardiologii
w Centrum Olimpijskim PKOl
Hubert Krysztofiak
www.mededu.pl
KARDIOPROFIL VOL. 7/NR 6(33)/2009
Redaktor naczelny:
prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
Rada redakcyjna:
prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak
dr n. med. Wojciech Braksator
dr hab. n. med. Leszek Bryniarski
prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka
prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka
prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
prof. dr hab. n. med. Barbara Cybulska
prof. dr hab. n. med. Jarosław Drożdż
prof. dr hab. n. med. Jacek Dubiel
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong
prof. dr hab. n. med. Zenon Gawor
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
dr n. med. Marcin Grabowski
prof. dr hab. n. med. Władysław Grzeszczak
prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman
prof. dr hab. n. med. Barbara Idzior-Waluś
prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Kalarus
prof. dr hab. n. med. Maciej Karolczak
prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek
dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
dr n. med. Jarosław Król
dr n. med. Hubert Krysztofiak
dr hab. n. med. Marek Kuch
prof. dr hab. n. farm. Marek Naruszewicz
prof. dr hab. n. med. Bogusław Okopień
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski
prof. dr hab. n. med. Piotr Podolec
dr n. med. Piotr Rozentryt
prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz
dr hab. n. med. Tomasz Stompór
prof. dr hab. n. med. Wiktor B. Szostak
dr n. med. Maria Śnieżek-Maciejewska
prof. nadzw. dr hab. n. med. Bożena Werner
prof. dr hab. n. med. Bogna Wierusz-Wysocka
prof. dr hab. n. med. Bogdan Wyrzykowski
prof. dr hab. n. med. Henryk Wysocki
prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska
Redaktorzy działów:
Echokardiografia w praktyce
– dr n. med. Wojciech Braksator
Sport w pigułce
– dr n. med. Hubert Krysztofiak
Forum przypadków – praktyczne rozwiązania kliniczne
– dr hab. n. med. Marek Kuch
Komentarze do badań klinicznych
– dr n. med. Marek Chmielewski, dr Maciej Janiszewski
Akademia Zdrowego żywienia
– dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska
W pajęczej sieci – dr n. med. Patryk Krzyżak
Ręką fizjoterapeuty
– mgr Sylwia Skorupska, mgr Ewa Wujek-Krajewska
Z elektrofizjologią na „ty" – dr Michał Moszczeński
Rady dla praktyków – dr n. med. Karol Wrzosek
Co nowego w medycynie" – lek. med. Filip Szymański
360
KARDIOPROFIL VOL. 7/NR 6(33)/2009
Opracowanie graficzne i skład:
Medical Education Sp. z o.o.
WYDAWNICTWO:
Medical Education Sp. z o.o.
ul. Opaczewska 60D
02-201 Warszawa
tel.: (22) 862-36-63
www.mededu.pl
Dyrektor Zarządzający:
Andrzej Kowalczyk
[email protected]
Product Manager:
Ewa Rybicka
[email protected]
kom.: 509 540 886
Biuro Reklamy:
tel.: (0-22) 862-36-63
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam
i ogłoszeń.
Nakład: do 10000 szt.
www.mededu.pl
RADY DLA PRAKTYKÓW
R ola antagonistów receptora AT1 (sartany)
w terapii nadciśnienia tętniczego
The role of AT1-receptor antagonists (sartans)
in the treatment of arterial hypertension
lek. med. Marcin Wełnicki1
dr n. med. Maciej Janiszewski2
prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz1
1
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego WUM
Kierownik Kliniki: prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
2
www.mededu.pl
Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych,
II Wydział Lekarski WUM, Szpital Bródnowski w Warszawie
KARDIOPROFIL VOL. 7/NR 6(33)/2009
361
M. Wełnicki, M. Janiszewski, A. Mamcarz:
Rola antagonistów receptora AT1 (sartany) w terapii nadciśnienia tętniczego
STRESZCZENIE
Nadciśnienie tętnicze jest jedną z najszerzej rozprzestrzenionych na świecie chorób przewlekłych. Zasady leczenia oraz cele terapeutyczne dla pacjentów z poszczególnych grup ryzyka sercowo-naczyniowego są co kilka lat aktualizowane
na podstawie wyników randomizowanych, wieloośrodkowych badań klinicznych.
Spośród pięciu podstawowych klas leków hipotensyjnych coraz większe znaczenie mają leki blokujące układ renina-angiotensyna-aldosteron. Ich skuteczność
wiąże się nie tylko z działaniem hipotensyjnym, ale także z protekcyjnym wpływem na krytyczne dla funkcjonowania organizmu narządy. W artykule omówiono rolę antagonistów receptora AT1 dla angiotensyny II (popularnie nazywanych
sartanami) w terapii nadciśnienia tętniczego. Autorzy odwołują się do wyników
sztandarowych badań z użyciem sartanów. Podkreślają także zachęcające wyniki
obserwacji skuteczności terapii skojarzonej sartanami i diuretykami lub antagonistami wapnia, w tym również stosowania preparatów złożonych.
Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, sartany, ryzyko sercowo-naczyniowe,
preparaty złożone
ABSTRACT
Arterial hypertension is one of the most common chronic diseases all over the
world. Based on the latest results of the randomized, multicenter clinical trials
guidelines for the management of arterial hypertension and therapeutic goals for
different subpopulations according to the total cardiovascular risk are updated
regularly. Among five main classes of blood pressure reducing drugs the role of
those inhibiting rennin-angiotensin-aldosterone system increases. It is not only
due to its effect on blood pressure along but also because of additional protective
influence on some critical organs. In this article authors discuss the role of AT1receptor antagonists, commonly known as sartans, in the treatment of arterial hypertension. They also underline results of observations of efficacy of the combine
therapy with sartan and diuretics or calcium antagonists including treatment with
fixed-dose combined drugs in patients with this disease.
Key words: arterial hypertension, sartans, cardiovascular risk, fixed-dose combined drugs
Adres do korespondencji:
lek. med. Marcin Wełnicki
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
00-382 Warszawa, ul. Solec 93
e-mail: [email protected]
362
KARDIOPROFIL VOL. 7/NR 6(33)/2009
www.mededu.pl
RADY DLA PRAKTYKÓW
J
akość życia pacjentów kardiologicznych
Quality of life in patients with cardiovascular diseases
lek. med. Marcin Wełnicki
prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego
STRESZCZENIE
Wyzwaniem XXI wieku jest skuteczne leczenie chorób przewlekłych. Celem optymalnej terapii jest nie tylko wydłużenie życia, ale również zapewnienie jego
akceptowalnej jakości. Modelowym przykładem zależności między jakością życia
a efektywnością terapii jest leczenie farmakologiczne pacjentów z bezobjawowym nadciśnieniem tętniczym. Decydując o doborze leków, należy wziąć pod
uwagę nie tylko całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe pacjenta, ale również potencjalny wpływ leczenia na jakość jego życia. Nieuwzględnienie tego parametru
negatywnie wpływa na compliance i wytrwałość terapeutyczną chorych, co uniemożliwia osiągnięcie celów terapeutycznych leczenia. Specjaliści podkreślają, że
kluczem do skutecznej terapii chorób przewlekłych jest osiągnięcie kompromisu
między dążeniem do uzyskania konkretnych wartości parametrów biometrycznych a zapewnieniem dobrej jakości życia pacjenta.
Słowa kluczowe: jakość życia, choroby przewlekłe, compliance
ABSTRACT
Chronic diseases are the most important issue of medicine of the XXI century.
There are two main aims of the optimal treatment of chronic diseases – length
of life and quality of life. Pharmacotherapy of patients with asymptomatic arterial hypertension is considerate to by the best example of dependence between
quality of life and effectiveness of the treatment. Before administering a drug not
Adres do korespondencji:
lek. med. Marcin Wełnicki
prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
II Wydział Lekarski Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
00-382 Warszawa, ul. Solec 93
e-mail: [email protected]
www.mededu.pl
only global cardiovascular risk but also potential change in quality of life has to be
taken in consideration. If not, it can decrease compliance and persistence so that
the aims of the treatment became impossible to achieve. Finding a compromise
between reaching correct biometric values and good quality of patients’ lives
seems to be the key to most cost-effective treatment of chronic diseases.
Key words: quality of life, chronic diseases, compliance
KARDIOPROFIL VOL. 7/NR 6(33)/2009
363
M etody radzenia sobie z chorobą
u pacjentów kierowanych na zabiegi
przezskórnych interwencji wieńcowych
Patients admitted for percutaneous coronary
interventions – methods of dealing with ischemic heart
disease
dr n. hum. Julia Sawicka1
dr hab. n. med. Hanna Bachórzewska-Gajewska1,2
mgr Bożena Kirpsza1, mgr Katarzyna Snarska1
dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki2
1
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Hanna Bachórzewska-Gajewska
2
364
KARDIOPROFIL VOL. 7/NR 6(33)/2009
Klinika Kardiologii Inwazyjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
www.mededu.pl
J. Sawicka, H. Bachórzewska-Gajewska, B. Kirpsza, K. Snarska, S. Dobrzycki:
Metody radzenia sobie z chorobą u pacjentów kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych
STRESZCZENIE
Wstęp: Choroba jest dla chorego źródłem stresu, w związku z tym reakcje na
nią mogą być rozpatrywane w kategoriach radzenia sobie ze stresem. W procesie
zdrowienia chorego zasadniczą rolę odgrywa styl radzenia sobie z chorobą, który
zależy od ogólnego stanu zdrowia i od czynników psychologicznych.
Cel badania: Celem pracy było poznanie, jakie metody radzenia sobie z chorobą przejawiają pacjenci ze stabilną chorobą wieńcową kierowani na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych.
Materiał i metody: Badania przeprowadzono na 141 pacjentach z chorobą
niedokrwienną serca. W postępowaniu badawczym zastosowano Krótką Metodę
Oceny Radzenia Sobie z Chorobą (KMORSZCH) umożliwiającą wyróżnienie czterech zasadniczych stylów radzenia sobie ze stresem, obejmującą również stres
spowodowany chorobą.
Wyniki: W badanej grupie chorych najczęściej występował styl skoncentrowany na unikaniu (36,88%) i na zadaniu (30,85%). Styl skoncentrowany na poszukiwaniu najlepszych rozwiązań wybrało 20,21% badanych, najmniejszy odsetek
wybrał styl skoncentrowany na emocjach (12,06%).
Implikacje praktyczne: Wybór stylu skoncentrowanego na unikaniu i emocjach (prawie połowa badanych z chorobą niedokrwienną serca) może wskazywać na potrzebę podjęcia działań psychoterapeutycznych. Płeć chorych z chorobą niedokrwienną serca jest czynnikiem różnicującym wybór stylu radzenia sobie
z chorobą. Kobiety istotnie częściej wybierały styl skoncentrowany na unikaniu.
Wiek chorych nie miał wpływu na wybór metody radzenia sobie z chorobą.
Słowa kluczowe: choroba niedokrwienna serca, radzenie sobie z chorobą
ABSTRACT
Introduction: Illness is a source of stress for sick people, therefore their reactions to it may be considered in terms of coping with stress. The style of coping
with disease, depending on the patient’s general condition and on psychological
factors, plays a key role in the process of recovery.
Aim of the research: The aim of the research was to find out what methods
of coping with the illness are used by patients with stable ischemic heart disease
referred for percutaneous coronary intervention.
Material and methods: The research was conducted among 141 patients
with ischemic heart disease. In the research process, the Brief Method of Evaluating Coping With Disease (BMoECwD, in Polish: KMORSZCH) was implemented.
The method is used to distinguish four basic styles of coping with stress, including
the stress resulting from illness.
Results: Among the surveyed group of patients, the avoidance-focused style
(36,88%) and the task-focused style (30,85%) occurred the most often. The identifying-best-solution style was used by 20,21% of the surveyed, and the lowest
percentage of them chose the emotion-focused style (12,06%).
Practical implications: The choice of the avoidance-focused and emotionfocused styles of coping with disease (represented by nearly a half of the surveyed
patients with ischemic heart disease) may indicate a need to provide psychother-
www.mededu.pl
KARDIOPROFIL VOL. 7/NR 6(33)/2009
365
J. Sawicka, H. Bachórzewska-Gajewska, B. Kirpsza, K. Snarska, S. Dobrzycki:
Metody radzenia sobie z chorobą u pacjentów kierowanych na zabiegi przezskórnych interwencji wieńcowych
apeutic help. As for patients with ischemic heart disease, gender is the factor differentiating the choice of method of coping with the disease. Women chose the
avoidance-focused style significantly more often than men. The patients’ age had
no impact on the choice of method of coping with disease.
Key words: ischemic heart disease, stress, coping with disease
Adres do korespondencji:
dr n. hum. Julia Sawicka
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Uniwersytetu Medycznego
15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 15A, p. 6054
tel.: (085) 745-07-77
tel./fax: (085) 746-88-51
e-mail: [email protected]
366
KARDIOPROFIL VOL. 7/NR 6(33)/2009
www.mededu.pl
PRACA ORYGINALNA
M etformina – lekiem pierwszego wyboru
w leczeniu cukrzycy typu 2
Metformin – the first choice drug in type 2 diabetes
treatment
dr n. med. Wiesława B. Duda-Król
prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego
Kierownik Kliniki: prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
STRESZCZENIE
Metformina jest skutecznym lekiem przeciwcukrzycowym, zmniejszającym oporność na insulinę. Wywiera korzystny wpływ nie tylko na gospodarkę węglowodanową, ale także na masę ciała, metabolizm lipidów, profil czynników krzepnięcia,
funkcję układu sercowo-naczyniowego. Najnowsze badania wykazują, że metformina pod względem bezpieczeństwa i skuteczności jest lekiem pierwszego wyboru w leczeniu cukrzycy typu 2.
Słowa kluczowe: metformina, cukrzyca typu 2, insulinooporność
ABSTRACT
Adres do korespondencji:
dr n. med. Wiesława B. Duda-Król
III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WUM
00-382 Warszawa, ul. Solec 93
tel.: (022) 625 46 43
e-mail: [email protected]
www.mededu.pl
Metformin is an efficacious hypoglycemic agent, acting by decreasing insulin resistance. Metformin favourably affects not only carbohydrate but also lipid metabolism, body weight, fibrinolysis and cardiovascular system function. On the
base of newest studies we can say that metformin is safe and efficient, first choice
in treatment of diabetes type 2.
Key words: metformin, diabetes type 2, insulin resistance
KARDIOPROFIL VOL. 7/NR 6(33)/2009
367
Z ELEKTROFIZJOLOGIĄ NA TY
W szczepialne kardiowertery-defibrylatory
– historia metody
Implantable cardioverter-defibrillator
– the history of the method
dr n. med. Patryk Krzyżak
Kliniczny Oddział Kardiologii, Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie
Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Marek Dąbrowski
STRESZCZENIE
Wszczepienie kardiowertera-defibrylatora jest uznaną metodą zapobiegania nagłej śmierci sercowej zarówno w prewencji pierwotnej, jak i wtórnej. W tym numerze pisma została przedstawiona historia powstania i rozwoju tych urządzeń, bez
których nie można sobie wyobrazić współczesnej kardiologii.
Słowa kluczowe: kardiowerter-defibrylator, nagła śmierć sercowa
ABSTRACT
Implantation of cardioverter-defibrillator is a well recognized method of primary
and secondary prevention of sudden cardiac death. In the current issue the origin
and development of this device, the modern cardiology cannot be imagine without, is introduced.
Key words: implantable cardioverter-defibrillator, sudden cardiac death
368
KARDIOPROFIL VOL. 7/NR 6(33)/2009
Adres do korespondencji:
dr n. med. Patryk Krzyżak
Kliniczny Oddział Kardiologii
Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki
01-809 Warszawa, ul. Cegłowska 80
e-mail: [email protected]
www.mededu.pl
RĘKĄ FIZJOTERAPEUTY
F
izjoterapia niemowląt ze wzmożonym
napięciem mięśniowym
Physiotherapy in infants with increased muscle tone
mgr Jerzy Tomczyński
prof. nadzw. WUM dr hab. n. med. Bożena Werner
mgr Katarzyna Wasiak
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego
Kierownik Kliniki: prof. nadzw. dr hab. n. med. Bożena Werner
www.mededu.pl
KARDIOPROFIL VOL. 7/NR 6(33)/2009
369
J. Tomczyński, B. Werner, K. Wasiak:
Fizjoterapia niemowląt ze wzmożonym napięciem mięśniowym
STRESZCZENIE
Ułożenie niemowlęcia ze wzmożonym napięciem mięśniowym utrudnia prawidłowy rozwój ruchowy oraz psychiczny. Kluczową rolę w fizjoterapii odgrywa
wczesne rozpoznanie oraz intensywne działania terapeutyczne, które w pierwszym roku życia dają najlepsze wyniki.
W pracy przedstawiono wybrane metody fizjoterapii niemowląt ze wzmożonym
napięciem mięśniowym. Omówiono także główne przyczyny hipertonii mięśniowej niemowląt, jej skutki psychorozwojowe oraz prawidłowy rozwój dziecka
w pierwszym roku życia. Najczęstszymi metodami fizjoterapeutycznymi stosowanymi u tych dzieci są metody NDT-Bobath i Vojty połączone z masażem Shantala. Metoda NDT-Bobath wykorzystuje punkty kluczowe do sterowania ruchem
dziecka i stymulowania prawidłowych odpowiedzi ruchowych oraz hamowania
patologicznych. W metodzie Vojty wykorzystuje się strefy stymulacji do torowania odruchowych wzorców posturalnych i motorycznych. Masaż Shantala polega
na delikatnym masowaniu poszczególnych części ciała w odpowiednim kierunku
i z odpowiednią intensywnością. Opisane metody mają udowodnioną skuteczność w leczeniu wzmożonego napięcia mięśniowego u niemowląt i są najczęściej
stosowane w jego terapii. W wielu przypadkach wzmożone napięcie mięśniowe
można całkowicie wyeliminować.
Słowa kluczowe: wzmożone napięcie mięśniowe, metoda NDT-Bobath, metoda Vojty, masaż Shantala
ABSTRACT
The spasticity in infants impairs normal psychomotor development. Early identification of disease and early intensive therapeutic management during the first year
of live gives the best outcomes and plays the key role in physiotherapy. Selected
physiotherapy treatment methods in infants with increased muscle tone are presented. The major causes of increased muscle tone in infants, with its negative impact on psychomotor development, as well as normal development of child during
first year of life are also discussed. The most popular physiotherapeutic methods
used in increased muscle tone are NDT-Bobath and Vojta combined with Shantala’s
massage treatment. NDT-Bobath method uses key points of control to stimulate
normal motor responses and to inhibit the pathological patterns of movement. Vojta method uses stimulation at key areas to facilitate posture and motor patterns.
The Shantala’s massage is a gentle massage technique of particular body parts of an
infant. The described methods have a proven efficacy in treatment of spasticity in
infants. In many cases increased muscle tone can be completely eliminated.
Key words: increased muscle tone, NDT-Bobath method, Vojta method, Shantala’s massage
Adres do korespondencji:
mgr Jerzy Tomczyński
Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej
Warszawski Uniwersytet Medyczny
00-576 Warszawa, ul. Marszałkowska 24
tel./fax: (022) 629-83-17
e-mail: [email protected]
370
KARDIOPROFIL VOL. 7/NR 6(33)/2009
www.mededu.pl
ECHOKARDIOGRAFIA W PRAKTYCE
I
zolowane niescalenie mięśnia lewej
komory
Isolated left ventricular non-compaction
dr Barbara Zimoń
dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski
dr Michał Tomaszewski
Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Wysokiński
STRESZCZENIE
Izolowane niescalenie mięśnia lewej komory jest rzadką wrodzoną chorobą, według WHO należącą do niesklasyfikowanych kardiomiopatii. Echokardiografia
stanowi podstawową metodę diagnostyczną tej patologii, a cechą charakterystyczną jest nadmierne beleczkowanie mięśnia sercowego z głębokimi zachyłkami komunikującymi się ze światłem lewej komory z towarzyszącym upośledzeniem jej funkcji.
Słowa kluczowe: izolowane niescalenie mięśnia lewej komory, kardiomiopatia
ABSTRACT
Isolated left-ventricular non-compaction (ILVNC) is a rare congenital disorder
which belongs to unclassified cardiomyopathies according to the WHO. Echo-
Adres do korespondencji:
dr hab. n. med. Andrzej Tomaszewski
Katedra i Klinika Kardiologii SPSK 4
20-950 Lublin, ul. Jaczewskiego 8
e-mail: [email protected]
www.mededu.pl
cardiography is the procedure of choice to confirm the diagnosis. The characteristic features of this disease are prominent trabeculations in mid-ventricular
and apical segments with deep intertrabecular recesses communicating with left
ventricular cavity and with concomitant left ventricular failure.
Key words: isolated left ventricular non- compaction, cardiomyopathy
KARDIOPROFIL VOL. 7/NR 6(33)/2009
371
SPORT W PIGUŁCE
S treszczenia prac przedstawionych
w czasie III Konferencji Sekcji Kardiologii
Sportowej PTK – IV Olimpijskiego Dnia
Kardiologii w Centrum Olimpijskim PKOl
Dr n. med. Hubert Krysztofiak
Zakład Fizjologii Stosowanej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M. Mossakowskiego PAN
Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Andrzej Ziemba
372
KARDIOPROFIL VOL. 7/NR 6(33)/2009
www.mededu.pl
Download

redukcja tlenków azotu oraz optymalizacja spalania w komorach