i n d o o r c l i m at e
Uponor sadrokartónové
panely Gypsum Panel
pre vykurovanie a chladenie
Úvod
Niektoré Európske krajiny
v súčasnosti skúmajú a diskutujú
o používaní klimatizačných
systémov v budovách z pohľadu
množstva spotrebovanej energie
a s tým súvisiacich vysokých
nákladov. Množstvo spotrebovanej
energie na chladenie má značný
vplyv na ich ročný rozpočet.
Klimatizačné systémy nesporne
môžu zabezpečiť lepšie pracovné
podmienky a tým zlepšiť
produktivitu. Na druhej strane je tu
ale niekoľko príkladov problémov
spojených s rýchlym prúdením
vzduchu a s nadmerným hlukom
klimatizačných systémov.
Jedno z nesprávnych chápaní „len
vzduchových“ systémov je
zabezpečenie celkového komfortu.
Tieto systémy nevykurujú ani
nevychladzujú budovy. Tieto
systémy upravujú vzduch a, ako
naše telá strácajú viac tepla ako
systémy vedia vygenerovať, cítime
chlad.
2
Vykurovacie/chladiace systémy so
sálavými povrchmi poskytujú
alternatívu k „len vzduchovým“
systémom pre vykurovanie
a chladenie a môžu poskytnúť
podstatné výhody.
S Uponor Gypsum panel je energia
premieňaná medzi povrchmi
a priestorom ich okolia cez sálanie
a nedochádza tam k prúdeniu
vzduchu.
Teplota vody v sálavých paneloch je
v rozmedzí 16 až 18 ºC v režime
chladenia a medzi 35 až 40 ºC
v režime vykurovania.
Absencia radiátorov, fan coilov
a iných neskladných zariadení
znamená úplnu slobodu pri
zariaďovaní a umožňuje plne využiť
priestor ktorý je k dispozícii.
Sálavé systémy tiež redukujú
tepelné straty, to znamená, že
okrem šetrenia energie majú značný
vplyv na prevádzkové náklady.
Stredná teplota vody naplnenej
v sálavých povrchoch ich robí
obzvlášť vhodné pre kombináciu
s kondenzačnými kotlami, tepelnými
čerpadlami, solárnymi panelmi
a inými alternatívnymi zdrojmi
energie. Okrem výhod pre životné
prostredie je tu potenciál šetrenia
energie 15-20%.
Uponor poukazuje na
zodpovednosť voči životnému
prostrediu a verí, že tento záväzok
môže byť realizovateľný vo práve
výberom systémov šetriacich
energiu, systémov ktoré rešpektujú
životné prostredie a pohodu tých,
ktorí ich využívajú.
U p o n o r s a d r o k a r t ó n o v é pa n e ly G y p s u m Pa n e l p r e v y k u r o va n i e a c h l a d e n i e
Uponor Gypsum Panel
Všeobecné informácie
Uponor Gypsum Panel – systém pre
vykurovanie a chladenie, obsahuje
integrovanú podporu pre zavesené
podhľady a obsahuje aktívne
a pasívne panely a komponenty.
Uponor Gypsum Panel prichádza
s predpripravenými Uponor PE-Xa
rozvodmi rúrok so zabudovanou
ochrannou vrstvou proti difúzii kyslíka.
Teleso aktívneho panelu je vyrobené
z vystuženého 15mm hrubého
nehorľavého sadrokartónu s EPS
tepelne izolačným panelom ktorý
zlepšuje výkon a podporuje
rozloženie tepla do prostredia pri
súčasnom blokovaní tepelných strát.
Panely sú v ponuke v troch
rozmeroch:
1200x2000 mm, 1200x1000 mm,
1200x500 mm.
Pasívne panely sú identické, ale
bez rozvodov rúrok v rozmere
1200x1200 mm. Môžu byť narezané
na potrebné rozmery.
Uponor Gypsum Panel
obsahuje rúrky Uponor Eval
PE-Xa 9,9x1,1mm, t.j. rúrky so
zabudovanou ochrannou vrstvou
proti difúzii kyslíka, ktoré sú vhodné
pre Uponor Q&E spojky: ideálne
riešenie pre vysoký výkon a celkovú
bezpečnosť.
U p o n o r s a d r o k a r t ó n o v é pa n e ly G y p s u m Pa n e l p r e v y k u r o va n i e a c h l a d e n i e
3
Technické údaje
Uponor Gypsum Panel
AplikáciaStrop
Komponenty
Sadrokartónová doska, EPS, PE-Xa rúrky
Hmotnosť
13.5 kg/m²
Hmotnosť, panel s vodou
34,6 kg/panel (2000x1200)
Metre rúrky /m²
20 m/m²
Rúrka/panel (2000x1200)
20,5+21,4 m
Rúrka/panel (1000x1200)
19,9 m
Rúrka/panel (500x1200)
9,9 m
Max.tlak
6 bar
Prevádzková teplota
15-40 °C
Celková hrúbka
42 mm
Reakcia na oheň
EN 13501-1 B-s1, d0
Materiál (panel)
nosná doska
Materiál (EPS)
PS200 (Hustota 30kg/m³)
Hrúbka (panel)
15 mm
Hrúbka (EPS)
27 mm
Tepelná vodivosť (panel)
0.21 W/mK
Tepelná vodivosť (EPS)
0.033 W/mK
Rozmery
2000x1200 1000x1200 500x1200 mm x mm
Rúrky
Materiál Vonkajší priemer
Vnútorný priemer
Rozstup
PE-Xa, (EvalPex)
9.9x1.1 mm
7.7 mm
50 mm
Špecifikácie
Uponor Gypsum Panel pre
vykurovanie a chladenie miestností
so zaveseným stropom.
Stropný panel je zložený z 15
mm hrubej vystuženej dosky, 27
mm hrubého expandovaného
polystyrénu (EPS200) a Uponor
EvalPex (PE-Xa) ø 9,9x1,1 mm
rúrok zabudovaných do panelu.
Uponor Gypsum panely majú
odolnosť na oheň B-s1, d0 podľa
normy EN 13501-1 a sú dostupné
v rozmeroch 1200x2000 mm,
1200x1000 mm a 1200x500 mm.
Prepojenie medzi panelmi by
malo byť riešené izolovanými
Uponor PePex (PE-Xa)
ø 20x2 mm rúrkami.
Všetky spoje sú vytvorené
použitím Uponor Q&E systému.
Inštalácia si môže vyžiadať
použitie pasívnych panelov, ktoré
sú identické ako aktívne panely,
ale nemajú zabudované rúrky.
Tieto pasívne panely majú
rozmer 1200x2000 mm a môžu
byť narezané podľa potreby.
Hlavné komponenty Uponor Gypsum Panel
Uponor Gypsum Panel
– aktívny panel
500/1000/2000x1200mm
4
Uponor Gypsum
Panel – pasívny panel
2000x1200mm
Uponor Q&E fitingy
U p o n o r s a d r o k a r t ó n o v é pa n e ly G y p s u m Pa n e l p r e v y k u r o va n i e a c h l a d e n i e
Plánovanie
Pri projektovaní schém Uponor
Gypsum Panel je potrebné brať do
úvahy všetky potenciálne varianty
ktoré môžu byť dané architektúrou
budovy, pozíciou osvetlenia,
protipožiarnych zariadení alebo
snímačov dymu.
Rozvody vody pre vykurovanie
a chladenie, rozvody
vzduchotechniky, kabeláž
a protipožiarne zariadenia môžu
byť inštalované nad zaveseným
stropom.
Schéma pre zavesený strop
a vzdialenosti medzi panelmi
a závesným systémom musia byť
v súlade s návodmi od výrobcu.
a priemer v lete medzi 16 a 19 ºC) čo
ho robí zvlášť výhodným pre použitie
v kombinácii s alternatívnymi zdrojmi
energie ako napr. geotermálnou
alebo solárnou, rovnako pre
vykurovanie, ako aj chladenie.
Rovnako systém môže byť použitý
v kombinácii s tepelnými čerpadlami
alebo kondenzačnými kotlami.
Systém funguje pri teplotách
(priemer v zime medzi 30 a 40 ºC
Uponor Gypsum Panel – výkonová krivka pre stropné vykurovanie a chladenie
120
100
P [W/m 2 ]
80
60
40
20
0
0
5
Výkon chladenia (EN14240)
10
∆ϑ [°C]
15
20
25
Výkon vykurovania (EN14037)
Výkon vykurovania (Δt=15K) 68 W/m2 testovaný podľa normy EN 14037 (certifikácia n.DF10 H26.2850-E - HLK Stuttgart).
Výkon chladenia (Δt=8K) 46 W/m2 testovaný podľa normy EN 14037 (certifikácia n.VF 10 H26.2849-E - HLK Stuttgart).
U p o n o r s a d r o k a r t ó n o v é pa n e ly G y p s u m Pa n e l p r e v y k u r o va n i e a c h l a d e n i e
5
Inštalácia
Pred inštaláciou Uponor Gypsum
Panelov, musia byť všetky práce na
vedeniach a potrubiach,
protipožiarnych a elektrických
systémoch, atdˇ. ukončené.
Prvá fáza inštalácie zahŕňa
inštaláciu kovového podporného
systému pre zavesený strop. Pred
montážou stropu sa presvedčte, že
panely majú predpripravené otvory
pre fitingy (osvetlenie atď.) a riaďte
sa návodom od výrobcu. Predídete
tak riziku poškodenia rozvodov.
Všetky komponenty Uponor
Gypsum panelu musia byť chránené
pred vlhkosťou, extrémnou teplotou
a náhodným poškodením. Najlepšie
je komponenty uchovávať
a transportovať v ich originálnom
balení.
Inštalatér zaveseného stropu by sa
mal presvedčiť, že podporný systém
je dostatočne silný na záťaž Uponor
Gypsum Panelu a mal by
zabezpečiť, aby sa dodržala
maximálna vzdialenosť 600 mm
medzi stropom a panelmi. Metóda
upevňovania panelov musí byť
v súlade s normou DIN 18181 a je
na zodpovednosti inštalatéra aby
garantoval túto požadovanú kvalitu.
Aj keď rozťažnosť kvôli teplu je
minimálna, malo by byť nechané
voľné miesto ako rezerva medzi
spojmi pre predídenie možnému
vzniku prasklín. Inštalačné práce sa
musia vykonávať pri teplote viac
ako 5ºC s RH menšou ako 80%.
6
Sadrokartónové panely sú krehké
a preto sa s nimi musí narábať
opatrne aby sa predišlo ich
poškodeniu.
Pri inštalácii musia byť použité
špeciálne 55x3,9 skrutky pre
sadrokartón. Určite nevŕtajte otvory
v miestach, kde je vyznačená trasa
rúrok. Rúrky budú o 5 mm širšie
a dlhšie ako je vyznačené ale
odporúča sa nechať priestor
minimálne 10 mm kvôli prípadnému
poškodeniu trubiek.
Použitie vysokozdvižného vozíka
alebo iného zdvíhacieho systému
značne uľahčí prácu pri inštalácii
panelov. Ak takýto systém nie je
k dispozícii, panely (35 kg) musia
byť vyzdvihnuté manuálne a držané
v pozícii, čo znamená potrebu
ďalšieho človeka.
U p o n o r s a d r o k a r t ó n o v é pa n e ly G y p s u m Pa n e l p r e v y k u r o va n i e a c h l a d e n i e
Tam, kde sa plánuje aj režim
chladenia, všetky rúrky a spojky by
mali byť zaizolované z dôvodu
predídenia tvorby kondenzácie a pre
zlepšenie výkonu.
Pred ukončením prác na strope,
preveďte všetky prívodné káble cez
predpripravené otvory.
Tam kde nie je potrebná inštalácia
aktívnych panelov, tam sa použijú
pasívne panely, alebo vrstva
izolačných sadrokartónov.
Vykonajte požadovanú tlakovú
skúšku podľa UNI ENV 12108.
Uponor doporučuje použitie Uponor
Q&E spojok a špeciálnych nástrojov
pre tento typ inštalácie.
Doporučujeme nechať rezervu
približne 300 mm medzi panelmi
a rúrkami aby bolo dosť miesta pre
inštalačné práce. Problémy týkajúce
sa umiestnenia by mali byť
vyšpecifikované projektantom.
Použite vhodnú pásku, tesnenie,
alebo vrstvu sadry na zakrytie
prípadných štrbín, trhlín, alebo
nerovností medzi panelmi.
Presvedčte sa, že všetky skrutky
a nerovnosti sú zakryté.
Perfektný výsledok vyžaduje
špeciálny výber použitých
materiálov a tiež závisí od kvality
prevedenej práce a pracovných
podmienok (napr. je vhodné
vyvarovať sa prudkým zmenám
teploty).
U p o n o r s a d r o k a r t ó n o v é pa n e ly G y p s u m Pa n e l p r e v y k u r o va n i e a c h l a d e n i e
7
Uponor – partnerstvo s profesionálmi
Uponor je popredný dodávateľ inštalačných a vykurovacích systémov
pre trh obytných a administratívnych budov naprieč Európou a Severnou
Amerikou a v Škandinávii je vedúcim dodávateľom rúrových systémov pre
mestskú infraštruktúru. Kľúčovými produktmi firmy Uponor sú vnútorné
rozvody vody a vykurovacích sústav.
Uponor International Sales realizuje odbyt na Balkáne, západnej, centrálnej
a východnej Ázii, Afrike a Latinskej Amerike.
Uponor. Simply more.
Uponor GmbH, organizačná zložka
Vajnorská 105
831 04 Bratislava 3
T +421 – 2-32 111 300
F +421 – 2-32 111 301
W www.uponor.sk
E [email protected]
Download

Stiahnite priamo