T.C.
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
2014-2015 Akademik Yılı Güz Yarıyılında, Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı İlköğretim Anabilim Dalı
Fen Bilgisi Eğitimi Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı için öğrenci alınacaktır. İlgili programın
kontenjanı, başvuru koşulları ve başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir.
TEZSİZ II. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
ANABİLİM
DALI
ALES
BİLİM DALI
KONTENJAN
TOPLAM
PUAN
* Fen Bilgisi Öğr., Fizik Öğr., Kimya Öğr., Biyoloji Öğr.
Fen Bilgisi
İLKÖĞRETİM
AÇIKLAMA
TÜRÜ
Eğitimi (Tezsiz II.
Öğretim)
50
50
SAYISAL
Mezunu olmak yada Fen Edebiyat Fak. Fizik, Kimya, Biyoloji
Mezunu olup Pedagojik Formasyon Eğitimi (Öğretmenlik
Sertifikası) almış olmak.
BAŞVURU KOŞULLARI
Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programına Başvuru Koşulları
1. Lisans Diplomasına veya Geçici Mezuniyet Belgesine sahip olmak,
2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’ndan (ALES) başvurduğu programın puan türünde en
az 55 puan almış olmak (ALES 3 yıl süre ile geçerlidir),
3-Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalına (Tezsiz II. Öğretim) başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalamasının
tam notun en az % 60’ı olmalıdır. (lisans genel not ortalaması 4 lük sisteme göre belirlenmiş olan adayların 100 lük
sistemdeki eşdeğer lisans genel not ortalamasını gösteren belgeyi mezun olduğu üniversiteden temin ederek, başvuru esnasında
teslim etmeleri gerekmektedir. Teslim etmeyen adayların lisans not ortalamasının 100 lük sisteme göre eşdeğeri, Yükseköğretim
Kurulu’nun belirlemiş olduğu eşdeğerlik tablosuna göre belirlenecektir),
4-Tezsiz yüksek lisans programlarında yabancı dil koşulu aranmaz.
DEĞERLENDİRME
Tezsiz II. Öğretim Yüksek Lisans Programı
Tezsiz Yüksek lisans Değerlendirmesi; ALES puanının % 50’si ile lisans not ortalamasının % 50’sinin toplamına
göre adayların sıralaması yapılır. Kontenjan sayısınca öğrenci kabul edilir. Eşitlik durumunda ALES’i yüksek
olanlara öncelik verilir.
BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER
TEZSİZ II. ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS İÇİN
GEREKLİ BELGELER
1
Lisansüstü Programlara Başvuru Formu
2
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi
3
Transkript (Not Durum Belgesi)
4
ALES Sonuç Belgesi
5
Nüfus Cüzdanı Sureti
6
Vesikalık Fotoğraf (1 Adet)
7
Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)
AÇIKLAMA:
a) Lisansüstü Programlara Başvuru Formu, http://fenbilimleri.adiyaman.edu.tr/TR adresinde Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfasında yer alan Dokümanlar
kısmından temin edilebilir.
b) Başvuru esnasında istenen ilgili belgelerin asılları kesinlikle alınmayacak, noter onaylı suretleri veya asıllarının gösterilmesi şartıyla sadece fotokopileri
kabul edilecektir.
c) Adayların Fen Bilimleri Enstitüsü’ne şahsen (noter tasdikli vekâlet kabul edilir) başvurarak, kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
d) Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
BAŞVURU TAKVİMİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
BAŞVURU TARİHLERİ
SONUÇLARIN İLANI (Web’ten)
KESİN KAYIT TARİHİ
BOŞ KALAN KONTENJANLARIN
DUYURULMASI (Web’ten)
YEDEKLER İÇİN KESİN KAYIT TARİHİ
BAŞVURU YERİ VE ADRESİ
TELEFON / FAKS
20 Ağustos 2014-25 Ağustos 2014
27 Ağustos 2014
28-29 Ağustos 2014
01 Eylül 2014
02-03 Eylül 2014
Adıyaman Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Mediko-Sosyal Binası Kat:2
02040 Altınşehir/ADIYAMAN
0.416.223 38 00 (2555-2556) / 0.416. 223 27 14
Download

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü