"
.•
•
" "
..
.
"
ZAME5TNAtlOSt
A SOCIÁlNA IHKWZlA
DOHODA
číslo: 32/§51§/2011
o zabezpečení podmienok vykonávania
absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
uzatvorená podľa ustanovenia § 51, odsek 9) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky Č. 44/2004 Z. z. v znení neskorších predpisova Občianskeho zákonníka Č. 40/1964
Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len "dohoda")
Článok I.
Účastníci dohody
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Sídlo:
Šafáriková č.1I2, 048 Ol Rožňava
zastúpený riaditeľom: Mgr. Monika Šed'ová
IČO
35556919
DiČ 2021853339
bankové spojenie
Štátna pokladnica
číslo účtu:
7000147186/8180
a
Zamestnávateľ
Obchodný názov (u právnickej osoby· d',lej len ••PO") alebo priezvisko, meno a titl.
(u fyzickej osoby - ďalej len ..FO")
BodvaTel s.r.o.
Adresa PO alebo miesto podnikania FO: 045 01 Moldava nad Bodvou, Školská 5
zastúpený štatutárnym zástupcom u PO: Valéria Vincová, Gabriela Tamásová
IČO 36210269
DiČ 2021601670
SK NACE Rev. 2 : 56300 - služby pohostinstiev a reštaurácií
bankové spojenie: VÚB, a.s., Košice, expozitúra Moldava nad Bodvou
číslo účtu:
1571583654/0200
uzatvárajú
v nadväznosti na § 51 zákona Národnej rady Slovenskej republiky Č. 5/2004 Z. z. o službách
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
"zákon o službách zamestnanosti") túto dohodu.
Článok II.
Predmet dohody
l. Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu práce, socíálnych
vecí a rodíny (ďalej len "účastnící dohody") prí zabezpečení a vykonávaní absolventskej
praxe, ktorá je financovaná z finančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu
a štátneho r07jJočtu Slovenskej republiky, pre absolventa školy, vedeného v evidencii
uchádzačov o zamestnanie, u zamestnávateľa na stanovenom druhu pracovného miesta za
účelom získania praktických skúseností zodpovedajúcich
jeho dosiahnutému stupňu
vzdelanía, ktoré rozšíria jeho možnosti uplatnenía sa na trhu práce.
2. Za absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačovo zamestnaníe (ďalej len "absolvent
školy") sa na účely vykonávanía absolventskej praxe považuje, podľa § 51 ods. 2 zákona
o službách zamestnanosti, znevýhodnený uchádzač o zamestnaníe mladší ako 25 rokov veku,
ktorý skončil sústavnú prípravu na povolaníe v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi
rokmi a nezískal svoje platené zamestnaníe a každý uchádzač o zamestnanie mladší ako 25
rokov veku bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu na povolanie a bez oW'adu na to, či
získal pravidelne platené zamestnaníe
Článok III.
Práva a povinnosti úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
sociálnych vecí a rodiny (ďalej len "úrad") sa zaväzuje predložiť
zamestnávateľovi menný zoznam absolventov škôl, ktorí budú vykonávať absolventskú prax
podľa tejto dohody, obsahujúci špecifikáciu pracovných miest na vykonávaníe absolventskej
praxe uchádzačovo zamestnaníe. Menný zoznam je prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto
dohody.
l. Úrad
práce,
2. Úrad posudzuje vážnosť dôvodov preruserua vykonávania absolventskej praxe zo
zdravotných dôvodov, rodinných dôvodov alebo osobných dôvodov.
3. Úrad považuje za ospravedlnené prekážky započítané do doby trvania absolventskej praxe
najmä:
a) dobu dočasnej pracovnej neschopnosti,
b) dobu ošetrovanía člena rodiny,
c) vážne zdravotné, rodinné alebo osobné dôvody, ktorých vážnosť posúdil.
4. Úrad môže v prípade predčasného ukončenía vykonávanía absolventskej praxe preobsadiť
pracovné rníesto vykonávanía absolventskej praxe iným absolventom školy. Doba
vykonávanía absolventskej praxe, dohodnutá medzi zamestnávateľom a úradom, sa jej
preobsadzovaním nepredlžuje.
5. Pri preobsadzovaní rníesta na vykonávaníe absolventskej praxe úrad uzatvorí dohodu
s iným absolventom školy.
2
Článok IV.
Práva a povinnosti zamestnávateľa
l.
Zamestnávateľ sa
zaväzuje, že zabezpečí vykonávanie absolventskej praxe pre absolventov
školy, podľa priloženého menného zoznamu v týždennom pracovnom čase 20 hodín týždenne.
2.
Zamestnávateľ sa pre vykonávanie dohodnutej absolventskej praxe absolventa školy
zaväzuje, že:
a) vytvorí primerané podmienky zabezpečujúce riadne a bezpečné vykonávanie
absolventskej praxe, najmä poskytnutím potrebných základných prostriedkov, materiálu,
náradia a osobných ochranných a pracovných pomôcok, ako i všeobecne štandardných
pracovných podmienok pre vykonávaníe absolventskej praxe,
b) oboznámi absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými
predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri vykonávaní
absolventskej praxe a ochrany pred požiarmi s vypracovaním záznamov najneskôr v deň
nástupu na vykonávaníe absolventskej praxe.
3.
Zamestnávateľ
sa zaväzuje, že určí začiatok a rozsah vykonávania absolventskej praxe a bude
úlohy absolventovi školy v rámci špecifikácie pracovného miesta a určí druh
a spôsob získavania praktických skúseností počas vykonávanie absolventskej praxe (väzba
na SK NACE Rev. 2 a KZAM), ktoré sú uvedené v prílohe tejto dohody a tvoria jej
zadávať
neoddeliteľnú súčasť.
Zamestnávateľ
4.
sa zaväzuje, že pridelí absolventovi školy fYzickú osobu, pod vedenim
ktorej bude absolvent školy vykonávať absolventskú prax. Fyzická osoba bude povinná
pomáhať absolventovi školy pri plneni zverených povinností.
5.
Zamestnávateľ
6.
Zamestnávateľ
7.
Zamestnávateľ
8.
Zamestnávateľ
sa zaväzuje, že bude viesť evidenciu dochádzky absolventa školy, ktorá je
podkladom na vyplatenie paušálneho príspevku počas vykonávanía absolventskej praxe
a predkladať ju úradu mesačne do 5 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca.
Evidencia dochádzky, ako podporný doklad súvisiaci s príslušným Národným projektom,
musí byť označená logom Európskeho sociálneho fondu, logom Operačného programu
Zamestnanosťa sociálna inklúzia, číslom Národného projektu a kódom ITMS.
sa zaväzuje, že oznámi úradu neúčasť absolventa školy na vykonávani
absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávanía absolventskej praxe, najneskôr
do 2 pracovných dní od vzniku týchto skutočností.
sa zaväzuje, že okrem poskytnutia voľna v rozsahu 10 pracovných dni (najskôr
po uplynutí 2 mesiacov vykonávania absolventskej praxe), ospravedlní neprítomnosť
absolventa školy, z dôvodu jeho preukázanej dočasnej práceneschopností alebo ošetrovania
člena rodiny a za ďalšie dni jeho neprítomnosti (napr. vážne zdravotné, rodinné alebo
osobné dôvody, ktorých vážnosť posúdi úrad).
sa zaväzuje, že oznámi úradu skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť záväzky
vyplývajúce z tejto dohody (napr. zmena právnej subjektivity, sídla firmy, predmetu
podnikania, miesta podnikania pod.) a to v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa vzniku
týchto skutočností.
3
Zamestnávateľ
sa zaväzuje, že nezníži počet pracovných miest z dôvodu prijatia absolventa
školy na vykonávanie absolventskej praxe.
9.
IO. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že wnožní povereným zamestnancom úradu a ďalším
kontrolným orgánom vykonať kontroly zamerané na plnenie podmienok tejto dohody.
ll. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že vydá absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej
praxe, v ktorom uvedie:
druh praktických skúsenosti a spôsob ich získavania,
druh pracovného miesta, na ktorom sa absolventská prax vykonávala,
dobu trvania dohodnutej absolventskej praxe,
stručné hodnotenie absolventskej praxe.
12. Zamestnávateľ sa zaväzuje, že označí priestory, v ktorých vykonáva absolvent školy
absolventskú prax plagátmi a samolepkami, prípadne inými formami propagácie podľa
pokynov úradu, informujúcimi o tom, že zabeqJečenie vykonávania absolventskej praxe je
spolufinancované zfinančných prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Uvedené
ponechať v týchto priestoroch po celú dobu vykonávania absolventskej praxe.
Článok V.
Osobitné podmienky
l. Úrad má právo odstúpiť od dohody ak zistí, že zamestnávateľ:
a) vedome uvedie nepravdivé údaje vevidencii dochádzky uchádzača o zamestnanie absolventa školy, ktorý vykonáva absolventskú prax,
b) nepridelil absolventovi školy dohodnutý druh pracovného miesta, ktorý je uvedený v
prílohe tejto dohody,
c) závažným spôsobom porušuje práva absolventa školy,
d) nedodržuje túto dohodu.
2. Úrad má právo odstúpiť od dohody aj v prípade:
a) ak absolvent školy, vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, bez vážnych dôvodov
preruší alebo ukončí vykonávanie absolventskej praxe,
b) vyradenia absolventa školy z evidencie uchádzačovo zamestnanie,
c) dlhodobej PN,(presahujúcej 30 dni) absolventa školy počas výkonu absolventskej praxe.
3
Zamestnávateľ
má právo odstúpiť od dohody ak absolvent školy:
a) neplni jeho príkazy súvisiace s vykonávaním absolventskej praxe,
b) poruší obchodné tajomstvo zamestnávateľa,
c) spôsobí škodu zamestnávateľovi počas vykonávania absolventskej praxe úmyselným
konaním.
4. Odstúpenie od tejto dohody je účinné dňom doručenia písomného oznámenia druhému
účastníkovi tejto dohody. Odstúpenie od dohody nemá vplyv na oprávnené plnenia
poskytnuté do účinnosti odstúpenia od tejto dohody.
5. Túto dohodu možno
ukončiť
aj na základe vzájomnej písomnej dohody
účastníkov
dohody.
4
Článok VI.
Záverečné
ustanovenia
l. Táto dohoda je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu,
úrad obdrží 1 vyhotovenia a zamestnávateľ 1 vyhotovenie.
pričom
2. Zmeny v tejto dohode možno vykonať len na základe písomného návrhu jedného
z účastníkov tejto dohody písomným dodatkom k tejto dohode, podpísaným oboma
účastníkmi dohody.
3. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom podpísania oboma účastníkmi tejto dohody
a účinnosť dňom 01.05.2011. Účinky tejto dohody zanikajú splnením záväzku účastnikov
tejto dohody, pokiaľ nedôjde kjej ukončeniu z dôvodov uvedených v článku V.
4. Právne
vzťahy
výslovne neupravené v tejto dohode sa riadia príslušnými ustanoveniami
Občianskeho zákonnika a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými
v Slovenskej republike, ktoré majú vzťah k záväzkom účastníkov tejto dohody.
5. Účastnici dohody vyhlasujú, že sú oprávneni túto dohodu podpísať, prečítali si ju, jej obsahu
porozumeli a súhlasia s ním, neuzavreli ju v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpisujú.
V
Rožňave, dňa:
28.04.2011
,.-/
f.~~1
."
/
:·1/~'
~
.
BodvaTel, s.r.o.
Školská 5. 045 Ol Moldava aIB
IČO, 36 210 269
DIČ: 2021601670
IČ DPH: SK20216Q.L670 @
ŕ
•••••••••••••••••••••• l..,:: ••
IC /,
•••• f •• ;.
I
l
""-~
štatutárny zástupca zamestnávateľa
(meno, priezvisko, podpis a
odtlačok pečiatky)
• j
.
.....
./;
"---
/I
1
....................~
Mgr. Monika Šed'ová
)
riaditeľka
Príloha k tejto dohode: "Menný zoznam absolventov škôl a špecifikácia pracovných miest na
vykonávanie absolventskej praxe"
Schválil: Ing. Helena Elexová .AÝ
vedúca OAOTP a ESF
5
Menný zoznam absolventov škôl, vedených v evidencii uchádzačov o zamestnanie a špecifikácia
pracovných miest na vykonávanie absolventskej praxe
NP Absolventská prax -kód projektu :27110130017
•
•
~.A,.Y.!"ST'if.NClS~
A !IOCIÁ.lJ" tIKL ... ZJ"
Pnloha č.1 k Dohode č. 32/§51§/2011 o zabezpečeni podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii
zamestnanie, podl'a § 51 zákona NR SR Č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých predpisov.
Doba
Priezvisko, meno, titl.
absolventa školy
Druh pracovného
miesta
Druh a spôsob získavania
praktických skúseností vo
Požadovaný stupeň
väzbe naSK NACE Rev. 2 II a
vzdelania
KZAM v
Doba vykonávania
absolventskej
praxe (termín od -
do)
vykonávania
absolventskej
praxe (poi!et
pracovných dni
Miesto vykonávania
absolventskej praxe
(adresa)
v týždni)
Alexander Tóth
Gergely Lengyel
čašnik
kuchár
56300 - služby
pohostinstiev a
reštaurácii
56300 - služby
pohostinstiev a
reštaurácií
SŠ
1.05.2011 31.10.2011
SŠ,
1.05.201131.10.2011
045 Ol Moldava nad
Bodvou, Školská 5 Reštaurácia Bodva
045 Ol Moldava nad
Bodvou, Školská 5 Reštaurácia Bodva
.J
1030-1430
S
800-1200
. ..,
C·
:
.F
",
E-mail: [email protected], [email protected]
Dátum: 28.04.2011
,
,
. I
,"",.;.,.\..\
.
;
f; ., /'
\ . / .,"/
-. < .
/'
/(,
'"'
Mgr. Monika Šed'Ová
riaditel'ka
C-II
SK NACE Rev. 2 - Štatistická klasifikácia ekonomicl..-ých činnosti (Vyhläška ŠÚ SR čJ06l2Q07 Z.z.)
2J
KZAM _Opatrenie ŠÚ SR č. J612001 Z.z "' ktorým sa vyhlasuje klasifikácia zamestnani
Fyzická osoba, pod
ktorej vedenim bude
absolvent ~koly
vykonávať absolventskú
prax (meno,priezvlsko,
titul a funkcia alebo
nrofeslal
Za úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypracoval zamestnanec úradu: Mgr. Alica Nemčková, Mgr. Eva Kerekešová
Telefonícký kontakt: 05812440411
uchádzačovo
Gabriela Tamásová
Gabriela Tamásová
**
*-ä--*
*
Sltl'cifik:icill Pľltťo\'n)'ch mie-st nM vykon han ir llbsoh'e-nslsJ.ej pľll.\(' urhádZllČlt o 7.llnle-stnanir· Kbsohent~ škol,.
Prlluha
Č;,;."
k žiadosti f, ,:.:,': :': t3nleSlna',~lera l' tabezpel'.elllc uch.. dla~'. o .alllleSIIl:lIllt' - ah:.ohtn'(l
Druh /lrllCU\ného miesia
Oruh II slIôllolJ li~ka\'ania l.rllkTicl.~'ch skí.senosti \0
\ii:t.hc naSh: !'\ACt: Re\. 2· a
":7___\\'
~
zis~a\'ame nra~llck\ ..h skl1~enostl nn \. rol'e INal
~uch .••
"n
*lÁ\\ESTNANOSf*
J
,~..."
HP Absolvenská pral
ód projektu: 27110130017
por.
čfslo:
... SC:::lÁlNA JNI:Cl.OztA,
~L
l} na
I,čcl. ,;L"I!;
11oiado\'anj'
slulieň
allla ;'Ib$olve1\lsI.eJ p,
\"l.lielllnia
'''ť'
f'\ldl'a
~ ~
I zt;. .. a ~R SR
Doba vrkonlÔ,'anill
llbsoh,tnTskej Ilflue (Termín
od-doja
fHracovn\"' ča ,•.4.
,
\, utem ,'odbore
od 152(J11
do.~l
lu20ll
č
52004 Z 1. o slu'.\ilich z.amcstm'lr.Jsl1 a \) zmene il doplllť'llll1leklorychzákono. \' zntni
.\1 iUTO \') konlhlInilI alJ~oh·enl~I.ť'j Ilra~c
(adr6'1
Potel prllC"ovnj'l'h mie" na
neskol~lch prdpl~
Fp.kU oloh., pud ktorej vl'denlm budr
o'ykoní\ lf Ilu{lh tntsku prJ1
(meno.llr;et;o·\skll, litull (un!.;cil alebo pro(ui.)
"~'kunMvllnie llh501\"l'nl~kej
~bsolo'fnl il.ol~'
prnf
Sk(\IsJ.,3 5, Ml,\lda .. nad \J,xhou
l Gat-nela T(I, 1IIsoo·il· J..,aalcl1.a
Skúlsb 5. Molda" nad BodwIll
I Gabnela lamaso .i. kOllalCnl
rod S.OO hlXl d, 1:':,(J(j hod
IU.I\ Jme D"a~!lckvch skilscnnstl Dn obsluhe zäka~ni~l,\'
ča~ni~
\ -..učenv
~.
odh<lrc
od15:rj)I-~11Ú2Jll
nd 10,30 hod do 14,JOhod
Za zamestnävatef3 - ,)-praco.al zameslnatlct: "alena "U'II. -,va
lelefomck'
~onwkl09J51IJ734
E·rnlll 1l1f... ~ pen~lť'llb<)(h a sl.
Dalu1llló~
:':011
~laluujmy
zaslupca
pri~Tllckf.t
osobr alebo (Y7.Icl' ~
o~oba
'r/odlll,O'
ti
odtlu<'l,A pl';I;I/~.I~
/
9-c.,-c...c,C/
..
r-
:/.
,
,,
jl
•
/
\
Download

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej