T.C.
ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yazı İşleri Müdürlüğü
5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2014 Pazartesi
günü saat 17:00’ de Belediye Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında Kültür Sitesi Meclis
Salonunda yapılan olağan Meclis Toplantısı ile ilgili Meclis Karar Özeti :
KARAR NO: 52
Mazereti nedeniyle toplantıya gelemeyen Meclis üyelerinden; Orkun ŞIKTAŞLI, İsmail
ÖNAL, E. Emre AKGÜL ve Kaan SERT’ in mazeretli sayılmalarına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 53
01 Eylül 2014 tarihli Meclis toplantısı ile ilgili hazırlanmış olan 11 adet gündem
maddesinden sonra gelen 4 adet teklifin gündem maddesine alınarak gündemin 15 madde
olarak görüşülmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 54
Belediye meclisimizin 05 Ağustos 2014 tarihli meclis toplantı tutanağının kabulüne
OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 55
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 05.08.2014 tarih ve 114 sayılı yazısıyla “Planlı Alanlar Tip
İmar Yönetmeliğinin 10.Maddesi uyarınca Mimari Estetik Komisyonu kurulması” talebi
incelenmiş olup,
ESTETİK KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USÜLLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE
Madde 1- AMAÇ : Bu yönergenin amacı, Şehzadeler Belediyesi yetki ve görev
sınırları içerisinde şehrin estetiğine, tarihi ve doğal değerlerine uygun ilke kararları
geliştirmek, bu bağlamda şehrin sınırları içerisinde yerleşik ve yerleşime yeni açılacak
alanlardaki meydan, bulvar, cadde ve ana yollarda cephesi bulunan yapıların şehircilik,
mimarlık, kentsel tasarım ve peyzaj mimarlığı disiplinlerinin, katılım ve sentezi ile yaratıcı ve
estetik çözümlere dönük bina cepheleri ile örnek kent mekanları ve kentsel tasarım projeleri
elde etmek üzere anılan projeleri incelemek ve görüş bildirmek üzere oluşturulan Estetik
Kurulun çalışma kurallarını belirlemektir.
Madde 2 - KAPSAM : Bu yönerge ; Estetik Kurulu’nun kuruluş, görev ve çalışma esas
ve usüllerini kapsar.
Madde 3 – YASAL DAYANAK : Bu yönerge Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 10.
Maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.
Madde 4 – TANIMLAR VE KISALTMALAR : Estetik Kurul ; Belediye Meclisi’nin
04.08.2009 gün ve 237 sayılı kararına göre 9 kişiden oluşan kuruldur.
1
Madde 5 – ESTETİK KURULUN OLUŞUMU :
1-Belediye Başkanı veya Yardımcısı,
2-İmar Müdürlüğünden iki(2) mimar,
3-Belediye Başkanlığı’nın belirlediği üç(3) mimar,
4-Mimarlar odasının belirlediği üç(3) mimar,
5-Gerekli görüldüğü durumlarda üniversitenin mimarlık bölümünden öğretim üyesi.
Madde 6 – ESTETİK KURUL ÜYELİK SÜRESİ, ÜYELİĞİN SONA ERMESİ : Kurul
üyelik süresi bir (1) yıldır. Bu süre sonunda yerine yeni bir seçim yapılmayan üyenin kurul
üyeliği devam eder.
Madde 7 – ESTETİK KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ : Kendisine sunulan
mimarlık projelerini özellikle cephe , çatı renk ve malzemeleriyle estetik yönünden inceleyerek
bunların yapılması için uygunluk görüşü vermek. Örnek ve güzel bina cepheleri caddeler,
meydanlar ve anayollar elde etmek için kentsel tasarıma dayalı olarak ilke kararları almak,
ilke kararları doğrultusunda yapılacak her ölçek ve türde mimarlık-mühendislik, peyzaj,
kentsel tasarım projeleri, imar planlarını inceleyerek uygunluk görüşü vermek. Yapılacak ve
yaptırılacak planlar konusunda esaslar belirlemek. Kurulun görev alanı Şehzadeler Belediyesi
görev yetki ve sorumluluk alanına giren meydan, bulvar, cadde ve anayollar ile kente görsel
yönden katkısı olabilecek yapılar ve kentsel dönüşüm ve kentsel yenileme gelişme alanlarıdır.
Ancak; ilçe ve belde belediyelerin talebi doğrultusunda projeleri kurulca
değerlendirilebilir.
Madde 8- ESTETİK KURULUN ÇALIŞMA ŞEKLİ : Kurulun toplantı gündemi İmar
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak sekreterlikçe hazırlanır. Toplantı gündemi üyelere
yazılı-sözlü olarak toplantıdan önce duyurulur. Gündem içeriği için üelerde öneride
bulunabilir.Kurul, Kurul Başkanı’na danışılarak belirlenecek gün, saat ve yerde toplanır. Kurul
toplantıya katılması gereken en az yedi(7) üye ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan beş(5)
üyenin uygun görüşü ile alınır. Oylamada eşitlik durumda Kurul Başkanı’nın kullandığı oy
doğrultusunda karar alınır. Kurur olumsuz veya olumlu karar gerekçelerine kararlarında
açıklar. Kararlar ve gerekçeli metin kararları ile proje ve ekli belgelerin bir örneği kurul
üyelerince imzalanır. Kurul proje müelliflerinin toplantıda açıklama yapmasını isteyebilir.
Gündemdeki konu ile kişisel ve birinci dereceden hısımları açısından ilişkisi veya çıkarı olan
üye bu konunun değerlendirilmesi sırasında kurulun toplantısına katılamaz ve oy kullanamaz.
Madde 9- UYGUNLUK İÇİN ŞEHZADELER BELEDİYESİNE YAPILACAK
BAŞVURULARDA :
1- a) Dilekçe
b) 1/1000 ölçekli İmar Planı
c) İmar durum belgesi
d) Yol kotu (tabii zeminden kot alan parsellerde tabii zemin etüd notu)
e) Çalışmaları içeren bir adet CD
2
2-1/200 ölçekte varsa komşu parselleri de gösteren vaziyet planı Peyzaj tasarım
öğeleri(otopark,zemin kaplamaları, kentsel donatı elemanları), çatı kotu üstünde yer alan
asansör makine dairesi, tüm tesisat üniteleri ve bacalar kotları ile birlikte gösterilir.
3- Sokak ve meydandan alınan, mevcut yapıların cephelerini ve sokak karakterini
ortaya koyan ve öneri yapıya da aynı oranda yer veren ölçeksiz 3 boyutlu bilgisayar çıktısı
fotoğraf-siluetler.(caddenin her iki yüzünü gösterecek şekilde)
4- Kurulca gerekli görüldüğü takdirde, önemli aks ve yerler için 1/500 maket ( yakın
çevresi ile birlikte) ve perspektifler.
5-1/100 veya 1/50 ölçekli planlar, ön, yan ve arka görünüşler. Çizimlerde: düşey ve
yatay yağmur boruları, asansör kulesi, ısıtma ve soğutma üniteleri ( cephe yüzeyi veya çatı
üzerindeki), bacalar, cephedeki yüzey farklılıkları,(gereksiz ve yapının bütünü ile
bağdaşmayan süslerden arınmış) balkon, korkuluk ve dekoratif öğeler gösterilecek, RAL
kodlarına göre renk ve malzemeler belirtilecektir. Görünüşler, oranları belirtecek şekilde siyah
beyaz ve ayrıca renkli olarak hazırlanacaktır. Ayrıca bitkisel peyzaj planlaması cephe
çalışmalarında gösterilebilir.
6- En az bir sistem kesiti.
Malzemeleri de belirtecek şekilde çatıdan temele kadar tüm katları ( tip katlardan birini
) içerecek biçimde düzenlenmelidir. Balkon korkulukları dekoratif öğeler içeriyorsa bu
görünüşlerin ayrıca eklenmesi gerekir.
7- Rapor.
Çevreyle görsel ilişki, özgün tutum, karakteristik cephe düzeni, renk ve malzeme tercih
nedenleri, doku, dolu boş oranı, uyum ve karşıtlık açısından kente görsel açıdan katkısı vb.
konuda açıklamaları ( en fazla 2 sayfa içermelidir.
Madde 10 – İNCELEME VE KARAR SÜRELERİ :
Kurul Gelen projeleri geliş tarihinden itibaren en geç iki haftada inceleyip
sonuçlandırarak karara bağlar.
Madde 11- ESTETİK KURULCA ALINAN KARARLARI UYMA ZORUNLULUĞU :
Kurul kararlarına uyulması zorunludur. Olumlu Kurul Kararına bağlanmayan yapılara
yapı ruhsatı verilemez, inşaat uygulaması yapılamaz. Kurul Kararından farklı uygulama
yapılmak istendiğinde Estetik Kuruldan görüş alınması gerekmektedir.
Madde 12-YÜRÜRLÜK:
Bu yönerge Şehzadeler Belediyesi Meclisince Kabulünden itibaren yürürlüğe girer.
Madde 13- YÜRÜTME:
Bu yönerge Şehzadeler Belediye Başkanı tarafından yürütülür.
Şeklinde hazırlanan yönergenin kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 56
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 05.08.2014 tarih ve 115 sayılı yazısıyla “Manisa
Büyükşehir Belediyesince 2014 yılı için belirlenen gelir ücret tarifesinin Belediyemizce de
aynen uygulanmasının devam ettirilmesinin Belediye Meclisimizin 13.04.2014 tarih ve 14
sayılı kararıyla kabul edildiği, ancak belirlenen bu ücret tarifesinde;
-Binalara kot verilmesi,
-İrtifak hakkı tesisi,
-İmar planı içinde ve dışındaki alanlarda yapılacak ifraz ve tevhid işlemleri ile ilgili
hizmet gelir ücretlerinin bulunmadığını,
3
-Binalara kot verilmesi ücretinin (parsel başına) 100,00 TL.
-İrtifak hakkı tesis ücretinin (parsel başına)
100,00 TL.
-Tevhid-İfraz talep ücretinin;
a) İmar planı dışındaki parsellerde (parsel başına) 200,00 TL.
b)İmar planı içindeki parsellerde (parsel başına) 100,00 TL. şeklinde belirlenmesi”
talebi incelenmiş olup
,
-Binalara kot verilmesi ücretinin (parsel başına)………………………….70,00 TL.
-İrtifak hakkı tesis ücretinin (parsel başına)…………………………… 150,00 TL.
-Tevhid-İfraz talep ücretinin;
a) İmar planı dışındaki parsellerde (parsel başına)……………… 150,00 TL.
b)İmar planı içindeki parsellerde (parsel başına).……………….. 100,00 TL.
Şekliyle Meclis kararının kesinleşmesinden sonra 2014 Yılı sonuna kadar K.D.V. dahil
ücret tarifesinin uygulanmasına,
Ayrıca, Belediye Meclisimizin 13.04.2014 tarih ve 14 sayılı kararıyla kabul edilen gelir
ücret tarifesinde yer alan;
-İmar Planı değişikliği talebi ücreti…………………………………………….470,00 TL.
-İmar planı değişikliklerinde onay ücreti…………………………………....2.685,00 TL.
a)Bir hektara kadar olan imar planı değişikliği için,
b)Bir hektardan fazla olan imar planı değişikliği için
ilave her hektar için orantılanarak hesaplama
yapılması (Şehir Plancıları Odası Tarifesine göre)
-Mevzii ve İlave İmar Planı talepleri ücreti;
a)10.000 m2’ye kadar,
b)10.000 m2-20.000 m2,
c)20.000 m2 ve yukarı
bu bölüm ücretinin imar planı onay ücretinden alınmasına, ayrıca belediyemizin bu
çalışmalar için kurum ve kuruluşlara ödediği ücretin ilgililerince ödenmesi veya aynen tahsil
edilmesi,
Şekliyle 01.01.2014 tarihinden itibaren K.D.V. hariç olarak kabul edilen ücret tarifesinin
“K.D.V. dahil” olarak ücret tarifesinin uygulanmasına,
Belediye Meclisimizin 13.04.2014 tarih ve 14 sayılı kararıyla kabul edilen gelir ücret
tarifesinde yer almayan ;
-İmar Durumu Ücreti…………………………………………………………………..80,00 TL.
-Arsa Boş Belgesi Ücreti……………………………………………………………...80,00 TL.
-Kırmızı Kot Ücreti…………………………………………………………………… 80,00 TL.
-Kat İrtifakı/Kat Mülkiyeti Tesis Ücreti (Bağımsız Bölüm Başına)….20,00 TL.
-Fotoğraf ve Resim Tasdik Ücreti;
a)Halihazır Harita 1/5000………………………………………………….30,00 TL.
b)Halihazır Harita 1/1000………………………………………………….50,00 TL.
c)Plan, proje kağıt vs. aslının aynıdır (m2.si)…………………………...10,00 TL.
d)Yazışma aslının aynıdır………………………………………………… 1,50 TL.
-Asansör Tescil Harcı……………………………………………………………250,00 TL.
-Asansör 2.Kontrol Harcı……………………………………………………… 125,00 TL.
-Yürüyen Merdiven Harcı……………………………………………………… 400,00 TL.
4
-Yapı İskan Kontrol Ücretleri;
a)İşyerleri…………………………………………………………………150,00 TL.
b)Meskenler……………………………………………………………… 75,00 TL.
c)Dubleks-Tribleks-Villa tipi meskenler……………………………….100,00 TL.
Şekliyle Meclis kararının kesinleşmesinden sonra 2014 Yılı sonuna kadar K.D.V. dahil
ücret tarifesinin uygulanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 57
Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda Belediyemizin Nikah ve Düğün Salonu
ücretlerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere
Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 58
Mülkiyeti Belediyemize ait Aşağı Çobanisa, Karaoğlanlı, Sancaklıbozköy,
Hamzabeyli, Yeni Harmandalı, Karaağaçlı ve Selimşahlar Mahallelerinde bulunan hizmet
binalarımızdan birer çalışma ofisinin Şehzadeler İlçesi Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı’na
tahsisi veya kiraya verilip verilmeyeceği ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere
Plan Bütçe Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 59
01 Mart 2014 tarih ve 28928 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6527 sayılı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 5. ve 6. Maddeleri ile 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96. Maddesinin (A) fıkrası uyarınca Bakanlar Kurulu kararına
esas olmak üzere Maliye Bakanlığınca hazırlanan Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği
kapsamında alt ve üst sınırları belirlenen maktu vergi ve harçların miktarlarının belirlenmesi
ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere Plan Bütçe Komisyonu’na havale
edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 60
Belediyemizin 2014- 2019 yılarını kapsayacak 5 Yıllık İmar Programının hazırlanması
ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesine
OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 61
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15-b, 18-m, 5259 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun 2. Maddesi ve 10
Ağustos 2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Açma
ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4-h, 29., 30. Ve 31. Maddelerine dayanılarak
hazırlanan Şehzadeler Belediyesi İçkili Yer Bölgesi Tespit Yönetmeliği ile ilgili teklifinin
incelenerek rapora bağlanmak üzere İdari Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile
karar verildi.
5
KARAR NO: 62
30.12.1993 tarih ve 21804 sayılı Otopark Yönetmeliği’nin 1., 2., 3. ve 4. Maddeleri,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 27.04.2006 tarihli Otopark Yönetmeliği hakkında genel
tebliğinde değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile değişen maddeler uyarınca otopark
bölgelerinin ve 2014 yılında uygulanacak otopark bedellerinin belirlenmesi ile ilgili teklifinin
incelenerek rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonu ile Plan Bütçe Komisyonu’na havale
edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 63
5393 Sayılı Kanunun 15. Maddesi Belediyelerin yetki ve sorumluluklarını belirlemiş
olup yine aynı kanunun 75. maddesi ise; Diğer kuruluşlar ile ilişkileri düzenlemektedir.
Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev
ve sorumluluk alanlarına giren konularda;
a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve
taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin
yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi
amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karşılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir.
c) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler,
özürlü dernek ve vakıfları, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 507 sayılı
Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri
gerçekleştirebilir.
d) Kendilerine ait taşınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli
veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya
süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taşınmazlar aynı kuruluşlara kiraya
da verilebilir. Bu taşınmazların, tahsis amacı dışında kullanılması hâlinde, tahsis işlemi iptal
edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür.
Kamu kurum ve kuruluşlarına belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediye şirketlerince
devir veya tahsis edilen taşınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz.
Çalışmalar yapabileceği hükmü getirmiştir.
6
Ayrıca 6360 Sayılı kanununun 19.maddesi ile; 5393 sayılı Kanunun 75 inci maddesinin
birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
“c) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler,
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7.6.2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf
ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet
projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri
için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir.”
“5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci
fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il
özel idareleri, bağlı kuruluşları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları Sayıştay
denetimine tabi şirketler için uygulanmaz.”
Hükümlerine bağlı olarak 5393 Kanunu 75. Maddesinin tüm maddelerinde belirtilen
hükümler doğrultusunda çalışmalar yapmak, antlaşma ve protokoller imzalamak üzere
Belediye Başkanına yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
KARAR NO: 64
Belediyemiz Meclisinin 05.05.2014 tarih ve 20 sayılı kararı ile “İlçemizi ve Belediyemizi
sosyal, kültürel, tarihi vb. tüm yönleri ile tanıtabilecek bir amblem (logo) tespit edilmesi için
Belediye Başkanlığımızca yarışma açılması, profesyonel hizmet alınması vb. çalışmalar
yapılarak, belirlenecek amblemin onaylanmak üzere tekrar meclisimize getirilmesine” karar
verilmiştir.
Belediyemizce alınan bu karar doğrultusunda bir yarışma açılmış ve jüri üyeliklerine
Celal Bayar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet ÇELİK, Doç. Dr. Serhat BAŞTAN, Nilgün
AYDOĞMUŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Altan TÜRE, Belediyemizden Başkan
Yardımcısı Ulus KOTLUCA getirilmiştir.
Türkiye’nin birçok yerinden katılımın olduğu yarışmaya 292 kişi 577 eserle
başvurmuştur. Jüri tarafından yapılan ilk değerlendirme sonrasında belirlenen 10 eser halk
oylamasına sunularak anket uygulaması yapılmıştır. Yapılan bu çalışmaların ardından seçici
kurul son değerlendirmesini yapmış ve birinciliğe değer eser bulunamayarak sadece
mansiyon ödülleri verilmiştir.
Belediyemiz Meclisinin kararı doğrultusunda, profesyonel hizmet alınarak amblem
belirlenmesi yoluna gidilmiş ve yapılan çalışmalar sonrasında Meclis karar ekinde bulunan
“İlçemizi ve Belediyemizi sosyal, kültürel, tarihi vb. tüm yönleri ile tanıtabilecek” amblemin
Şehzadeler Belediyesi amblemi olarak kullanılmasının uygun olduğuna OYBİRLİĞİ ile karar
verildi.
7
KARAR NO: 65
Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, Karaağaçlı Mahallesi, 120 ada, 8 parseldeki Öğrenci
Yurdu alanında imar planı değişikliği talebi ile ilgili teklifinin incelenerek rapora bağlanmak
üzere İmar Komisyonu’na havale edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
Ömer Faruk ÇELİK
Meclis Başkanı
Mehmet KAVAS
Meclis Katibi
8
Ali ÖZYİĞİT
Meclis Katibi
Download

1 T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü