AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
DERGİSİ
I
JOURNAL of ECONOMICS
and
ADMINISTRATIVE SCIENCES
CİLT: XVI
Volume :XVI
SAYI: 1
YIL: HAZİRAN-2014
Issue:1 Year:June 2014
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
AFYON KOCATEPE UNIVERSITY
JOURNAL of ECONOMICS and ADMINISTRATIVE SCIENCES
(ISSN: 1302-1966)
SAHİBİ/PUBLISHER
PROF. DR. MUSTAFA SOLAK
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
BAŞ EDİTÖR/CHIEF EDITOR
DOÇ. DR. KAMİL GÜNGÖR
ALAN EDİTÖRLER/SPECIALIZED CO-EDITORS
MALİYE: DOÇ. DR. KAMİL GÜNGÖR
KAMU YÖNETİMİ: DOÇ. DR. ETHEM KADRİ PEKTAŞ
İKTİSAT: DR. CEM GÖKÇE
İŞLETME
-PAZARLAMA: YARD. DOÇ. DR. ALPARSLAN ÖZMEN
-YÖNETİM-ORGANİZASYON: YARD. DOÇ. DR. DUYGU KIZILDAĞ
-MUHASEBE-FİNANSMAN: YARD. DOÇ. DR. SERDAR ÖGEL
II
YAYIN KURULU/EDITORIAL BOARD
PROF. DR. SELÇUK AKÇAY
PROF. DR. H. RIZA AŞIKOĞLU
PROF. DR. İSMAİL AYDOĞUŞ
PROF. DR. M. KEMALETTİN ÇONKAR
PROF. DR. ERDAL DEMİRHAN
PROF. DR. VEYSEL KULA
PROF. DR. BELKIS ÖZKARA
PROF. DR. İSA SAĞBAŞ
PROF. DR. HALİM SÖZBİLİR
YRD. DOÇ. DR. DURMUŞ YÖRÜK
HABERLEŞME VE KOORDİNASYON/
COMMUNICATION AND COORDINATION
Afyon Kocatepe Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ahmet Necdet Sezer KampüsüAFYONKARAHİSAR
Tel: 0272 – 2281292-158 (Editör)
Fax: 0272 – 2281148 E-posta: [email protected]
AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, hakemli akademik bir dergi olup Afyon
Kocatepe Üniversitesi İİBF tarafından çıkarılmaktadır.
AKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Haziran ve Aralık olarak yılda iki kere
yayınlanmaktadır.
Dergi ASOS ve EBSCOHOST tarafından endekslenmektedir.
SUNUŞ
Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi 1999 yılından beri
Haziran ve Aralık aylarında düzenli olarak
çıkartılan hakemli bir dergidir. Dergimiz
EBSCO ve ASOS’ta taranmakta olup,
ULAKBİM’de taranması için çalışmalar devam
etmektedir. Hem basılı hem de online olarak
yayınlanan dergimizde hakemlik süreci
ortalama üç ay sürmektedir. Gönderilen
makalelerle ilgili olarak titiz bir değerlendirme
yapılmaktadır. Bu amaçla baş editörün ön
incelemesinden sonra makaleler her bir alanla
ilgili görevli yardımcı editörlerin ön
değerlendirmesine
tabii
tutulmaktadır.
Çalışmaların nicel ve nitel olarak yeterince
bilimsel olmadığı kanaati doğarsa ilgili çalışma
alan editörünün önerileri çerçevesinde hakem
süreci başlatılmadan editör tarafından
reddedilebilmektedir.
III
Çalışmaların yayımlanmasında hakem raporu
esas olup, iki hakem tarafından kabul edilen
makaleler yayıma hazırlanmaktadır. Buna
rağmen, hakemlerin çalışmaları hangi titizlikte
değerlendirdikleri de dikkate alınmaktadır.
Hakemler seçilirken çalışma alanlarına dikkat
edilmekte ve aynı üniversitedeki bir hakeme
kesinlikle gönderilmemektedir. Hakemlerin
farklı üniversitelerden olması ise dikkat edilen
diğer bir husustur. En az bir hakemin bir başka
üniversiteden olması hakemlik sürecinde
dikkate alınan diğer bir hassasiyettir.
Dergimizde nicelikten ziyade niteliğe ağırlık
verilmekte, yayımlanan makale sayısının 1012’yi geçmemesine özen gösterilmektedir.
Hakemlik
süreci
mutlak
bir
şekilde
tamamlanmadan
hiçbir
yazı
kesinlikle
yayımlanmamaktadır. Eğer hakem istemişse,
yaptığı eleştiriler ve önerilerin yerine getirilip
getirilmediğini kontrol etmek üzere makale
tekrar kendisine yönlendirilmekte ve onayı
alınmaktadır. Bütün hakemlik süreci online
takip edilmekte, makalelerin kabulü ve
değerlendirilmesi
sistem
üzerinden
yürütülmektedir.
Elinizdeki sayıda 11 adet makale vardır. Ancak
süreç içerisinde yayınlanması için tarafımıza
ulaşan makale sayısı bu sayıdan daha fazladır.
Ortalama olarak makalelerin % 40 kadarı
hakemlik
sürecini
tamamlayabilmiştir.
Diğerleri ya hakemler tarafından reddedilmiş
veya ön incelemede alan editörünün görüşleri
çerçevesinde baş editör tarafından reddedilmiş
ya da yazara geri gönderilmiştir.
Derginin bu sayısından itibaren çeşitli
düzenlemelere gidilmiştir. Öncelikle derginin
boyutu büyütülmüş derginin A4 olarak
basılması kararlaştırılmıştır. Yeni bir kapak
tasarımı geliştirilmiş ve böylece uzun süredir
kullanılmakta olan kapak değiştirilmiştir.
Editöryal yapıda değişikliğe gidilmiş, uluslar
arası standartlara uygun olarak baş editör ve
alan editörleri
belirlenmiş ve sayısı
artırılmıştır. Okuyucuların ön bilgi almalarını
kolaylaştırılmak için “sunuş” sayfası ve dergi
ana kapağına web adresi ve e-posta adresi
eklenmiştir. Makalelerin uluslar arası online
taranmasını kolaylaştırmak üzere bu sayıdan
itibaren DOI numarası ile de tanımlanmıştır.
Yazım standartları baştan sona gözden
geçirilip, yeniden belirlenmiş, titiz bir
araştırmadan sonra gerek yazı karakteri, gerek
sütun sayısı, gerekse de dipnot tekniği
değiştirilerek uluslar arası standartlara uygun
hale getirilmiştir. Her bir sayfanın üst ve alt
tarafına kaynakçada kullanılacak şekilde yazar
adı, makale adı, derginin adı ve sayısı sayfa
numaralarını da içerecek şekilde yeniden
belirlenmiştir. Bu sayıda da eksiklikler olabilir.
Bu konudaki katkınız bizi memnun edecektir.
Doç. Dr. Kamil GÜNGÖR
Baş Editör
DANIŞMA KURULU
IV
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY- Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. H. Rıza AŞIKOĞLU- Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail AYDOĞUŞ- Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Kerim BANAR- Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. H. Hüseyin BAYRAKLI-Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. M. Kemalettin ÇONKAR- Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN- Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel EREN- Mustafa Kemal Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ- Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet KARAGÜL- Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Osman KARAMUSTAFA- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel KULA- Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Adem ÖĞÜT- Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA-Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. İsa SAĞBAŞ-Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Halim SÖZBİLİR- Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ekrem TATOĞLU- Bahçeşehir Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TEPECİ- Celal Bayar Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz TORAMAN- Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr .Dr. Cemal ELİTAŞ-Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR- Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. İstiklal Yaşar VURAL- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Doç. Dr. Veysel AĞCA- Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Erkan AKAR-Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Fehmi AKIN-Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin AKTAŞ- Celal Bayar Üniversitesi
Doç. Dr. Oğuzhan AYDEMİR- Namık Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Muzaffer AYDEMİR- Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Harun CANSIZ- Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Süleyman DÜNDAR- Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Ali ELEREN- Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet ERKAN-İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa FİŞNE-Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Kamil GÜNGÖR-Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Gülsüm Gürler HAZMAN-Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Tuğrul KANDEMİR-Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf KARACA- Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut MASCA- Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Harun ÖZTÜRKLER- Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice ÖZUTKU-Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf TOPAL- Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Alparslan ÖZMEN- Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Durmuş YÖRÜK- Afyon Kocatepe Üniversitesi
BU SAYININ HAKEM LİSTESİ
V
Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA-Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Cemal ELİTAŞ-Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal DEMİRHAN- Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal Tanas KARAGÖL-Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Prof. Dr. Fatih KARCIOĞLU-Atatürk Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK- Çağ Üniversitesi
Prof. Dr. Kenan ÇELİK- Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mahmut ÖZDEVECİOĞLU Erciyes Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ERKAN-İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ÖZER-Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa PAKSOY-Kilis 7 Aralık Üniversitesi.
Prof. Dr. Nihat IŞIK-Kırıkkale Üniversitesi
Prof. Dr. Osman AYDOĞUŞ- Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Recep DÜZGÜN-Erciyes üniversitesi
Prof. Dr. Selçuk AKÇAY-Afyon Kocatepe Üniversitesi
Prof. Dr. Veysel KULA-Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Ali ACARAVCI-Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Aylin POROY AKSOY-Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Başak Aydem ÇİFÇİOĞLU-Uludağ Üniversitesi
Doç. Dr. Besime ŞEN- Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Doç. Dr. Çetin BEKTAŞ-Erzincan Üniversitesi
Doç. Dr. Ekrem GÜL-Sakarya Üniversitesi İİBF
Doç. Dr. Elif K. TEMEL-Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
Doç. Dr. Ethem Kadri PEKTAŞ-Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Fatih TEMİZEL-Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Halil SAYLI- Bursa Osman Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice ÖZUTKU-Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut MASCA-Afyon Kocatepe Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa SOBA-Uşak Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa TAŞLIYAN-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
Doç. Dr. Ramazan AKBULUT-Harran Üniversitesi
Doç. Dr. Ruziye COP- Abant İzzet BAYSAL Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR-Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Süleyman UYAR -Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Tolga İSLAM-Yıldız Teknik Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Bülent ALTAY-Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Gökhan DEMİRTAŞ-Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Gürcan PAPATYA-Süleyman Demirel Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Hülya ÖCAL-Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Özlem YAŞAR UĞURLU-Gaziantep Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Şermin ATAK- Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Yard. Doç. Dr. Yasemin KAYA-Erciyes Üniversitesi
Dr. Tolga GENÇ
İÇİNDEKİLER
YAZAR
Prof. Dr.
Şakir
SAKARYA
Ayşe
YILDIRIM
Yrd. Doç. Dr.
Sinan
AYTEKİN
Arş. Grv.
Aytuğ ONAN
Dr. Yıldırım
Ercan ÇALIŞ
Nur BARAN
MAKALE ADI
MAKALE ADI
(ENGLISH)
SAYFA
Kurumsal Sosyal
Sorumluluk
Açıklamalarının
Finansal Performans
Üzerine Etkisi: BİST30’da Bir Uygulama
Corporate Social
Responsibility
Explanation’s Effect
On Businesses”
Financial
Performance: A Study
In Bist-30
Promethee Sıralama
Yönteminin Konut
Projelerinin
Değerlendirilmesinde
Kullanılması
The Use Of Promethee
Outranking Method In
Evaluation Of Housing
Projects
Yönetim Raporlama
Sisteminde Sorumluluk
Muhasebesi: Bir İnşaat
İşletmesinin Maliyet
Merkezine Yönelik
Performans Analizi
Responsibility
Accounting In
Management
Reporting Systems: An
Application To The
Cost Center Of A
Construction Company
İnsan Kaynakları
Yönetimi Ve Hukuk
Açılarından Performans
Değerlendirme: İçtihat
Kararları Üzerine Bir
İçerik Analizi
Performance
Appraısal From The
Poınt Of Human
Resource Management
And Legal Vıews: A
Content Analysıs Of
Supreme Court
Decısıons
45-65
Analyzing Knowledge
Management Through
Content Analysis In
The Literature On
International Human
Resources
Management
67-85
1-15
17-28
29-44
VI
Yrd. Doç. Dr.
Engin Bağış
ÖZTÜRK
Arş. Grv.
Gönenç
DEMİR
Yrd. Doç. Dr.
Kerem
KAPTANGİL
Öğr. Grv.
İrem
KAPTANGİL
Yrd. Doç. Dr.
Ö. Devrim
YILMAZ
Yabancı İnsan
Kaynakları Yönetimi
Alanyazınında Bilgi
Yönetimi Kavramının
İçerik Analizi İle
İncelenmesi
Algılanan Mağduriyetin
Affetme Eğilimi Ve
İntikam Niyeti
Üzerindeki Etkisi:
Konaklama İşletmeleri
Çalışanlarına Yönelik
Bir Araştırma
The Effect Of
Perceived
Victimization On
Forgiveness Tendency
And Revenge
Intention: A Research
On Lodging
Enterprises’
Employees
87-105
Prof. Dr.
Asuman
AKDOĞAN
Etik Liderlik
Davranışlarının Etik
İklim Üzerindeki Etkisi:
Dr. Özgür
DEMİRTAŞ
Örgütsel Politik
Algılamaların Aracı Rolü
107-123
Yerel Katilimin
Belediyelerde Hizmet
Pazarlamasına Etkisi:
Kırıkkale İli Örneği
Effect Of Local
Participation On
Municipal Service
Marketing: A Field
Study For The
Province Of Kırıkkale
Dr. Cem
GÖKÇE
Önemli Bir Enerji Girdisi
Olan Petrolün Ekonomik
Kalkınma Sürecindeki
Rolü
The Role Of The Oil As
An Important Energy
Input In The Economic
Development Process
143-153
Dr.
Hayrettin
KESGİNGÖZ
Türk Sanayisinin
Konjonktürel Analizi
Business Cycles
Analysis Of The
Turkish Industrial
155-166
Bileşik Öncü Göstergeler
İle Hisse Senedi
Piyasaları Arasındaki
İlişki: Türkiye Örneği
The Relationship
Between Composite
Ledaing Indicators
And Stock Markets:
The Case Of Turkey
Yunus
Bahadır
GÜLER
Alper
GÜRER
Ebru TOPCU
VI
I
The Effects Of Ethical
Leadership Behavior
On Perceived Ethical
Climate: The
Mediating Role Of
Perceptions Of
Organizational Politics
125-142
167-176
Download

Ön Bilgiler - Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler